Detail:
OLANZAPINE RANBAXY 10 mg orodispergovateľné tablet tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
OLANZAPINE RANBAXY 10 mg orodispergovateľné tablet
Doplnok názvu:
tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2011/ 07973
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku ev.č. 2011/06396.


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

OLANZAPINE RANBAXY 5 mg orodispergovateľné tablety
OLANZAPINE RANBAXY 10 mg orodispergovateľné tablety

olanzapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je OLANZAPINE RANBAXY orodispergovateľné tablety a na čo sa
používa
2. Skôr ako užijete OLNAZAPINE RANBAXY orodispergovateľné tablety
3. Ako užívať OLANZAPINE RANBAXY orodispergovateľné tablety
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať OLANZAPINE RANBAXY orodispergovateľné tablety
6. Ďalšie informácie1. ČO JE OLANZAPINE RANBAXY ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY A NA ČO SA
POUŽÍVA

OLANZAPINE RANBAXY patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

OLANZAPINE RANBAXY sa používa na liečbu ochorenia s príznakmi ako sú
pocity, že počujete, vidíte alebo cítite veci, ktoré neexistujú, chybné
presvedčenia, nezvyčajná podozrievavosť a následné uzatvorenie sa. Ľudia
trpiaci týmto ochorením môžu tiež cítiť skľúčenosť (depresiu), úzkosť alebo
napätie.

OLANZAPINE RANBAXY sa tiež používa na liečbu stavu s príznakmi ako sú pocit
povznesenej, expanzívnej nálady, nezvyčajné množstvo energie, omnoho menšia
potreba spánku ako zvyčajne, rýchly tok reči a myšlienok a niekedy závažná
podráždenosť. Je taktiež stabilizátorom nálady, ktorý zabraňuje
znovuobjaveniam sa zneschopňujúcich extrémov nálady v zmysle povznesenej
alebo skľúčenej (depresívnej) nálady, ktoré tento stav sprevádzajú.

2. SKÔR AKO UŽIJETE OLANZAPINE RANBAXY ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY
Neužívajte tento liek
- keď ste alergický (precitlivený) na olanzapín alebo ktorúkoľvek z
ďalších zložiek OLANZAPINE RANBAXY orodispergovateľné tablety.
Alergická reakcia sa môže prejaviť ako vyrážka, svrbenie, opuchnutá
tvár, opuchnuté pery alebo sťažené dýchanie. Ak toto u vás nastane,
povedzte to svojmu lekárovi.
- keď Vám boli predtým diagnostifikované očné problémy, ako sú niektoré
druhy glaukómu
(vysoký vnútroočný tlak).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní OLANZAPINE RANBAXY orodispergovateľné
tablety
- Lieky tohto typu môžu spôsobovať mimovoľné pohyby tváre alebo jazyka.
Ak k tomu dôjde počas užívania OLANZAPINE RANBAXY, oznámte to
lekárovi.- Veľmi zriedka môžu lieky tohto typu spôsobiť kombináciu nasledujúcich
príznakov: horúčka, zrýchlené dýchanie, potenie, tuhnutie svalov a
otupenie alebo ospalosť. Ak k tomuto dôjde, oznámte to ihneď lekárovi.
- Užitie OLANZAPINE RANBAXY u starších pacientov s demenciou sa
neodporúča, pretože môže mať vážne vedľajšie účinky.

Keď trpíte niektorou z nasledujúcich chorôb, oznámte to čo najskôr
ošetrujúcemu lekárovi:

• cukrovka
• srdcové ochorenie
• ochorenie pečene alebo obličiek
• parkinsonova choroba
• epilepsia
• problémy s prostatou
• črevná nepriechodnosť (paralytický ileus)
• poruchy krvi
• mozgová porážka alebo „malá mozgová príhoda“ (prechodné príznaky
porážky)

Ak trpíte demenciou a ak ste mali mozgovú porážku alebo „malú mozgovú
príhodu“, oznámte to Vy alebo Váš príbuzný, prípadne opatrovník svojmu
lekárovi.

Ak ste starší ako 65 rokov, môže Vám lekár rutinne merať krvný tlak.


OLANZAPINE RANBAXY nie je určený pre pacientov vo veku do 18 rokov.


Užívanie iných liekov
Počas liečby liekom OLANZAPINE RANBAXY užívajte iné lieky len so súhlasom
Vášho lekára. Súbežné užívanie OLANZAPINE RANBAXY s antidepresívami alebo
liekmi proti úzkosti, či nespavosti (trankvilizéry), môže spôsobovať
ospalosť.

Musíte informovať lekára, ak užívate fluvoxamín (antidepresívum) alebo
ciprofloxacín (antibiotikum), pretože v takomto prípade môže byť nutné
upraviť Vašu dávku OLANZAPINE RANBAXY.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Zvlášť oznámte lekárovi, ak
užívate lieky na Parkinsonovu chorobu.

Užívanie OLANZAPINE RANBAXY orodispergovateľné tablety s jedlom a nápojmi
Počas liečby liekom OLANZAPINE RANBAXY nepite žiaden alkohol, keďže
OLANZAPINE RANBAXY v kombinácii s alkoholom môže spôsobovať ospalosť.

Tehotenstvo a dojčenie
V prípade tehotenstva alebo podozrenia na tehotenstvo informujte čo najskôr
lekára. Počas tehotenstva tento liek neužívajte, ak ste sa neporadili s
lekárom. Tento liek Vám nemá byť podaný v prípade, ak
dojčíte, keďže malé množstvá OLANZAPINE RANBAXY môžu prejsť do materského
mlieka.


Nasledujúce symptómy sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v
poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali OLANZAPINE
RANBAXY: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj,
problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u Vášho dieťaťa rozvinie
akýkoľvek z týchto príznakov, navštívte svojho lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liečba OLANZAPINE RANBAXY môže spôsobovať pocit ospalosti. V tomto prípade
neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje. Oznámte to lekárovi.

Dôležité informácie o niektorých zložkách OLANZAPINE RANBAXY
Pacienti, ktorí nemôžu prijímať fenylalanín, by si mali uvedomiť, že
OLANZAPINE RANBAXY obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže
byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

3. AKO UŽÍVAŤ OLANZAPINE RANBAXY ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

Vždy užívajte OLANZAPINE RANBAXY presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Lekár Vám povie, koľko tabliet OLANZAPINE RANBAXY máte užívať a ako dlho
ich máte užívať. Denná dávka OLANZAPINE RANBAXY sa pohybuje v rozmedzí 5 až
20 mg. Ak sa Vaše príznaky vrátia, poraďte sa so svojím lekárom, ale
neprestaňte užívať OLANZAPINE RANBAXY, pokiaľ tak lekár nerozhodne.

Tablety OLANZAPINE RANBAXY by ste mali užívať raz denne, podľa rady lekára.
Pokúste sa užívať tablety vždy v rovnakú dennú dobu. Nie je dôležité, či
ich užívate počas jedla alebo nalačno. Orodispergovateľné tablety
OLANZAPINE RANBAXY sú určené na vnútorné užitie.

Tablety OLANZAPINE RANBAXY sa ľahko lámu, preto s nimi zaobchádzajte
opatrne. Dbajte, aby ste nemali vlhké ruky, pretože tak sa môže tableta
ľahko polámať.


Tabletu môžete vhodiť aj do pohára vody, pomarančového džúsu, jablkového
džúsu, mlieka alebo
kávy a zamiešať. U niektorých nápojov môže dôjsť k zmene farby a
zakaleniu. Nápoj okamžite vypite.Ak užijete viac OLANZAPINE RANBAXY ako máte
U pacientov, ktorí užili viac OLANZAPINE RANBAXY, ako mali, sa objavili
nasledovné príznaky: rýchly tlkot srdca, vzrušenie/agresivita, problémy s
rečou, nezvyčajné pohyby (hlavne tváre alebo jazyka) a zníženie hladiny
vedomia. Ďalšie príznaky: akútna zmätenosť, záchvaty (epilepsia), kóma,
kombinácia horúčky, rýchlejšieho dýchania, potenia, svalovej stuhnutosti a
malátnosti alebo ospalosti,
spomalenie dýchania, aspirácia (vdýchnutie potravy alebo tekutiny) ,
vysoký tlak krvi alebo nízky tlak krvi, abnormálny rytmus srdca.
Upovedomte ihneď Vášho lekára alebo priamo nemocnicu. Ukážte lekárovi Vaše
balenie tabliet.

Ak zabudnete užiť OLANZAPINE RANBAXY
Užite tablety hneď, ako si to uvedomíte. Neberte dve dávky za deň.

Ak prestanete užívať OLANZAPINE RANBAXY
Neprestaňte s užívaním Vašich tabliet len preto, že sa cítite lepšie. Je
dôležité, aby ste OLANZAPINE RANBAXY užívali tak dlho, ako Vám povedal Váš
lekár.

Ak náhle prestanete užívať OLANZAPINE RANBAXY, môžu sa objaviť príznaky ako
potenie, neschopnosť zaspať, triaška, úzkosť alebo nevoľnosť a zvracanie.
Váš lekár môže navrhnúť postupné znižovanie dávky pred ukončením Vašej
liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj OLANZAPINE RANBAXY môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky: vyskytujúce sa u 1 z 10 používateľov
• nárast telesnej hmotnosti
• ospalosť
• zvýšenie hladiny prolaktínu v krvi

Časté vedľajšie účinky: vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov
• zmeny hladín niektorých krvných buniek a cirkulujúcich tukov
• zvýšené hladiny cukrov v krvi a v moči
• pocit väčšieho hladu
• závrat
• nepokoj
• tras
• svalová strnulosť alebo kŕč (vrátane pohybov oka)
• problémy s rečou.
• nezvyčajné pohyby (hlavne tváre alebo jazyka).
• zápcha.
• sucho v ústach.
• vyrážka
• strata sily
• extrémna únava
• zadržiavanie vody, ktoré môže viesť k opuchu rúk, členkov alebo
chodidiel
• na začiatku liečby môžu niektorí pacienti pociťovať závrat alebo pocit
na omdlenie (s pomalou srdcovou činnosťou), najmä pri vstávaní z ľahu
alebo sedu. Zvyčajne tieto ťažkosti samé vymiznú, ak nie, oznámte to
svojmu lekárovi
• sexuálna porucha ako napríklad zmenšená pohlavná túžba u mužov a žien
alebo porucha erekcie u mužov.


Menej časté vedľajšie účinky: vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000
používateľov
• pomalá srdcová činnosť
• citlivosť na slnečné svetlo
• vypadávanie vlasov
• neschopnosť udržať moč
• vynechanie alebo predĺženie menštruačného cyklu
• zmeny prsníkov u mužov aj žien, akými sú nenormálna produkcia
mlieka alebo nadmerné zväčšenie.


Ďalšie možné vedľajšie účinky: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných
údajov.
• alergická reakcia (napr. opuch v ústach a krku, svrbenie, vyrážka)
• cukrovka alebo zhoršenie cukrovky, príležitostne spojené s
ketoacidózou (ketolátky v krvi a v moči) alebo kómou
• zníženie normálnej telesnej teploty
• záchvaty, zvyčajne sú prítomné v anamnéze (epilepsia)
• kombinácia horúčky, zrýchleného dýchania, potenia, svalovej strnulosti
a únavy alebo ospalosti
• kŕče očných svalov, ktoré spôsobujú kruhové pohyby očí
• nezvyčajný srdcový rytmus
• náhle nevysvetliteľné úmrtie
• krvné zrazeniny ako je hlboká žilová trombóza dolných končatín alebo
krvná zrazenina v pľúcach
• zápal podžalúdkovej žľazy, ktorý spôsobuje silné bolesti žalúdka,
horúčku a vracanie
• ochorenie pečene, ktoré sa prejavuje zožltnutím kože a očných bielkov
• postihnutie svalov prejavujúce sa nevysvetliteľnými bolesťami
• problémy pri močení
• predĺžená a/alebo bolestivá erekcia.

Počas užívania olanzapínu sa môžu u starších pacientov s demenciou
vyskytnúť mozgová porážka, pneumónia, inkontinencia moču, pády, extrémna
únava, zrakové halucinácie, vzostup telesnej teploty, sčervenanie kože a
ťažkosti pri chôdzi. V tejto skupine pacientov bolo v niekoľkých prípadoch
hlásené úmrtie.
U pacientov s Parkinsonovou chorobou môže OLANZAPINE RANBAXY zhoršovať jej
príznaky.
Užívanie liekov tohto typu dlhšiu dobu zriedkavo vyvoláva u niektorých žien
tvorbu mlieka,
vynechanie alebo nepravidelnosť menštruačného cyklu. V prípade pretrvávania
týchto účinkov oznámte túto skutočnosť lekárovi.


Veľmi zriedkavo sa u detí narodených matkám, ktoré užívali OLANZAPINE
RANBAXY v najvyššom štádiu tehotenstva (tretí trimester), objavil tras,
ospalosť alebo otupenosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ OLANZAPINE RANBAXY ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte OLANZAPINE RANBAXY po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo OLANZAPINE RANBAXY obsahuje
- Liečivo je olanzapín. Každá orodispergovateľná tableta OLANZAPINE
RANBAXY obsahuje buď 5 mg alebo 10 mg liečiva.
- Ďalšie zložky sú manitol, krospovidón, aspartám, mastenec,
magnéziumstearát


Ako vyzerá OLANZAPINE RANBAXY a obsah balenia
Svetlo žlté až žlto sfarbené mierne škvrnité okrúhle tablety s vyrazeným
'OV1' na jednej strane a hladké na druhej strane.
Svetlo žlté až žlto sfarbené mierne škvrnité okrúhle tablety s vyrazeným
'OV2' na jednej strane a hladké na druhej strane.
Tablety OLANZAPINE RANBAXY 5 sú dostupné v baleniach po 7, 10, 14, 28, 30,
35, 56 a 70 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Ranbaxy (UK) Limited
20 Balderton Street, Londýn W1K6TL, UK


Výrobca:
Ranbaxy Ireland Limited
Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary,
Írsko

Cemelog-BRS KFT
2040 Budaörs, Vasut u. 13
Maďarsko

Terapia SA,
Str. Fabricii Nr. 124,
Cluj Napoca,
Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)pod nasledovnými názvami:

Rakúsko- Olanzapine Ranbaxy Schmelztabletten
Bulharsko- Olanzapine Ranbaxy tablet
Česká republika- Olanzapine Ranbaxy tablets
Francúzsko - Olanzapine Ranbaxy, Comprime Orodispersible
Nemecko- Olanzapin Basics Schmelztabletten
Grécko- Olanzapine Ranbaxy orodispersible tablet
Maďarsko- Olanzapine Ranbaxy Velotab
Island- Olanzapine Ranbaxy Munnlausnartafla
Írsko- Olanzapine orodispersible tablets
Taliansko-Olanzapina Ranbaxy Orodispersibili Compresse
Lotyšsko- Olanzapine mut? disper??jam?s tabletes
Litva- Olanzapine burnoje disperguojamosios tablets
Holandsko- Olanzapine Ranbaxy orodispersible tablet
Poľsko - Olanzapine Ranbaxy tabletka Ulegajaca rozpadowi w Jamie ustnej
Portugalsko- Olanzapine Ranbaxy Comprimido Orodispersivel
Rumunsko-Olanzapină Terapia comprimate orodispersabile
Slovenská republika- Olanzapine Ranbaxy tablets
Slovinsko- Olanzapine Ranbaxy tablets
Španielsko-Olanzapine Ranbaxy comprimidos Bucodispersables EFG
Švédsko – Olanzapine Ranbaxy Munsonderfallande tablett
Veľká Británia - Olanzapine Orodispersible tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
Februári 2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku ev.č.: 2011/ 07973
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku ev.č.: 2011/ 06397
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku ev.č.: 2011/ 06396

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

OLANZAPINE RANBAXY 5 mg orodispergovateľné tablety
OLANZAPINE RANBAXY 10 mg orodispergovateľné tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


OLANZAPINE RANBAXY 5 mg orodispergovateľné tablety:
Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg olanzapínu
Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 1,5 mg aspartámu


OLANZAPINE RANBAXY 10 mg orodispergovateľné tablety
Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg olanzapínu Každá
orodispergovateľná tableta obsahuje 3 mg aspartámu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Orodispergovateľná tableta


Svetlo žlté až žlto sfarbené mierne škvrnité okrúhle tablety s vyrazeným
'OV1' na jednej strane a hladké na druhej strane.

Svetlo žlté až žlto sfarbené mierne škvrnité okrúhle tablety s vyrazeným
'OV2' na jednej strane a hladké na druhej strane.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Dospelí/
Olanzapín je indikovaný na liečbu schizofrénie.

Olanzapín je účinný pri udržaní klinického zlepšenia počas pokračujúcej
terapie u pacientov, ktorí na začiatku liečby odpovedali zlepšením.

Olanzapín je indikovaný na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických
epizód.

Olanzapín je indikovaný na prevenciu rekurencie u pacientov s bipolárnou
poruchou, u ktorých liečba manickej epizódy olanzapínom bola účinná (pozri
časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dospelí/
Schizofrénia: Odporúčaná počiatočná dávka olanzapínu je 10 mg/deň.

Manická epizóda: Počiatočná dávka je 15 mg v jednej dávke denne v
monoterapii alebo 10 mg denne pri kombinovanej terapii (pozri časť 5.1).

Prevencia rekurencie bipolárnej poruchy: Odporúčaná počiatočná dávka je 10
mg/deň. U pacientov, ktorí boli v manickej epizóde liečení olanzapínom,
pokračujte pre prevenciu rekurencie v terapii rovnakou dávkou. Pokiaľ sa
objaví nová manická, zmiešaná alebo depresívna epizóda, liečba olanzapínom
má pokračovať (s optimalizáciou dávky podľa potreby) s prídavnou terapiou
príznakov poruchy nálady podľa klinickej indikácie.

V priebehu liečby schizofrénie, manických epizód a prevencie rekurencie
bipolárnej poruchy môže byť denné dávkovanie následne prispôsobované na
základe individuálneho klinického stavu
v rozmedzí 5-20 mg/deň. Zvýšenie na vyššiu ako odporúčanú počiatočnú dávku
sa odporúča len po patričnom opätovnom klinickom zhodnotení a nemá sa
spravidla objaviť v intervaloch kratších ako
24 hodín.


Olanzapín sa môže podávať bez ohľadu na jedlo, pretože absorpcia nie je
ovplyvňovaná potravou. Pri vysadzovaní olanzapínu sa má zvážiť postupné
znižovanie dávky.

OLANZAPINE RANBAXY orodispergovateľnú tabletu je potrebné vložiť do úst,
kde sa rýchlo rozpustí
v slinách, takže sa dá ľahko prehltnúť. Odstrániť túto orodispergovateľnú
tabletu z úst bez porušenia je veľmi obtiažne. Keďže je táto
orodispergovateľná tableta krehká, musí sa užiť bezprostredne po otvorení
obalu. Tiež je možné ju bezprostredne pred užitím rozpustiť v pohári plnom
vody alebo iného vhodného nápoja (pomarančového džúsu, jablkového džúsu,
mlieka alebo kávy).

Orodispergovateľná tableta olanzapínu je bioekvivalentná obalenej tablete
olanzapínu, s podobnou rýchlosťou a rozsahom vstrebávania. Dávkovanie a
frekvencia podávania sú rovnaké ako u obalenej tablety olanzapínu.
Orodispergovateľné tablety olanzapínu je možné užívať ako náhradu obalených
tabliet olanzapínu.

/Deti a mladiství/
Olanzapín sa neodporúča používať u detí a mladistvých vo veku do 18 rokov
kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti. Vyšší stupeň
prírastku na hmotnosti, zmien lipidov a prolaktínu boli hlásené v
krátkodobých štúdiách u adolescentných pacientov v porovnaní so štúdiami s
dospelými pacientmi (pozri časti 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

/Starší/
Podanie nižšej počiatočnej dávky (5 mg/deň) nie je zvyčajne indikované,
avšak malo by sa zvážiť
u pacientov vo veku 65 rokov a viac, ak to ich klinický stav vyžaduje
(pozri časť 4.4).

/Poškodenie funkcie obličiek a/alebo pečene/
U týchto pacientov je vhodné zvážiť nižšiu počiatočnú dávku (5 mg). V
prípade mierneho poškodenia pečene (cirhóza, Child-Pugh trieda A alebo B)
má byť počiatočná dávka 5 mg a zvyšovať sa má len so zvýšenou opatrnosťou.

/Pohlavie/
Ženám, v porovnaní s mužmi, nie je zvyčajne nutné upravovať počiatočnú
dávku a dávkovacie rozpätie.

/Fajčiari/
Nefajčiarom, v porovnaní s fajčiarmi, nie je zvyčajne potrebné upravovať
počiatočnú dávku a dávkovacie rozpätie.

Pri prítomnosti viac ako jedného faktora, ktorý môže spomaľovať
metabolizmus (ženské pohlavie, vyšší vek, nefajčiar) sa má zvážiť zníženie
počiatočnej dávky. Zvyšovanie dávky u týchto osôb, ak je indikované, má byť
opatrné.

V prípadoch, kedy sa za nevyhnutné pokladá zvýšenie dávky o 2,5 mg, majú sa
použiť filmom obalené tablety Olanzepine Ranbaxy.

(Pozri časti 4.5 a 5.2)

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti
so známym rizikom glaukómu s úzkym uhlom.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až týždňov, kým dôjde
k zlepšeniu klinického stavu pacienta. V tomto období musia byť pacienti
podrobení starostlivej kontrole.

/Psychóza súvisiaca s demenciou a/alebo poruchy správania/

Olanzapín nie je schválený na liečbu psychózy súvisiacej s demenciou
a/alebo porúch správania a jeho podávanie tejto skupine pacientov sa
neodporúča z dôvodu zvýšenej mortality a rizika
cerebrovaskulárnych príhod. V placebom kontrolovaných klinických štúdiách
(trvanie 6-12 týždňov) u
starších pacientov (priemerný vek 78 rokov) s psychózou súvisiacou s
demenciou a/alebo poruchami správania bola u pacientov liečených
olanzapínom 2-násobná incidencia úmrtia v porovnaní s pacientmi užívajúcimi
placebo (3,5 % vs. 1,5 %). Vyššia incidencia úmrtia nesúvisela s dávkou
olanzapínu (priemerná denná dávka 4,4 mg) alebo s dĺžkou liečby. Rizikové
faktory, ktoré sa môžu podieľať na zvýšenej mortalite u tejto skupiny
pacientov, sú vek nad 65 rokov, dysfágia, sedácia, malnutrícia a
dehydratácia, pľúcne ochorenia (napr. pneumónia s alebo bez aspirácie)
alebo súčasné užívanie benzodiazepínov. Vyššia incidencia úmrtia u
pacientov liečených olanzapínom v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo
bola však od týchto rizikových faktorov nezávislá.

V rovnakých klinických štúdiách boli hlásené cerebrovaskulárne nežiaduce
príhody (CVAE napr. mozgová porážka, tranzitórny ischemický atak), vrátane
úmrtí. U pacientov liečených olanzapínom bol v porovnaní s pacientmi
užívajúcimi placebo 3-násobný nárast CVAE (1,3 % vs. 0,4 %).
U všetkých pacientov liečených olanzapínom alebo placebom, u ktorých sa
vyskytla cerebrovaskulárna príhoda, boli už predtým prítomné rizikové
faktory. Vek > 75 rokov
a vaskulárna/zmiešaná demencia boli zistené ako rizikové faktory pre CVAE v
súvislosti s liečbou olanzapínom. Účinnosť olanzapínu v týchto štúdiách
nebola stanovená.

/Parkinsonova choroba/
Neodporúča sa použitie olanzapínu na liečbu psychózy súvisiacej s podávaním
dopamínového agonistu u pacientov s Parkinsonovou chorobou. V klinických
štúdiách boli veľmi často a s vyššou frekvenciou ako u placeba zaznamenané
zhoršenie parkinsonovskej symptomatiky a halucinácie (pozri
časť 4.8), pričom olanzapín nebol v liečení psychotických príznakov
účinnejší ako placebo. V týchto
štúdiách museli mať pacienti na začiatku štúdie stabilnú najnižšiu účinnú
dávku antiparkinsonika (dopamínový agonista) a rovnaké antiparkinsonikum im
bolo podávané v rovnakej dávke po celú zostávajúcu dobu štúdie. Počiatočná
dávka olanzapínu bola 2,5 mg/deň a podľa uváženia vyšetrujúceho lekára bola
titrovaná do maximálnej dávky 15 mg/deň.

/Neuroleptický malígny syndróm (NMS)/
NMS je potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý sa objavil v súvislosti s
podávaním antipsychotík. Zriedkavé prípady označené ako NMS sa rovnako
vyskytli v súvislosti s olanzapínom. Klinické prejavy NMS sú hyperpyrexia,
svalová rigidita, zmenený duševný stav a príznaky autonómnej instability
(nepravidelný pulz alebo tlak krvi, tachykardia, potenie a srdcová
dysrytmia). Ďalšími
príznakmi môžu byť zvýšená hladina kreatinínfosfokinázy, myoglobinúria
(rabdomyolýza) a akútne
renálne zlyhanie. Ak sa u pacienta vyvinú znaky a príznaky, ktoré naznačujú
prítomnosť NMS, alebo ak má vysokú horúčku nevysvetleného pôvodu bez
ďalších klinických známok NMS, musia sa vysadiť všetky antipsychotiká
vrátane olanzapínu.

/Hyperglykémia a diabetes/
Zriedkavo bola hlásená hyperglykémia a/alebo exacerbácia preexistujúceho
diabetu, príležitostne spojená s ketoacidózou alebo kómou, v niekoľkých
prípadoch vedúcou aj k úmrtiam pacientov(pozri časť 4.8). V niektorých
prípadoch tomu predchádzalo zvýšenie telesnej hmotnosti, čo mohlo byť
predispozičným faktorom. Odporúča sa príslušné klinické monitorovanie s
využitím zavedených smerníc pre antipsychotickú liečbu. U pacientov
liečených akýmkoľvek antipsychotikom vrátane
olanzapínu sa majú sledovať príznaky a symptómy hyperglykémie (akými sú
napríklad polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom
a pacienti s rizikovými faktormi pre vývoj diabetu sa majú pravidelne
sledovať kvôli možnému zhoršovaniu sa glukózovej regulácie. Hmotnosť sa má
sledovať pravidelne.

/Zmeny lipidov/
Nežiaduce zmeny lipidov sa pozorovali u pacientov liečených olanzapínom v
placebom kontrolovaných klinických štúdiách (pozri časť 4.8). Zmeny lipidov
sa majú liečiť tak, ako je to klinicky vhodné, najmä u pacientov s
dyslipidémiou a u pacientov s rizikovými faktormi pre vývoj
porúch lipidového spektra. U pacientov liečených akýmkoľvek
antipsychotikom vrátane olanzapinu by mali byť pravidelne sledované lipidy
s využitím zavedených smerníc pre antipsychotickú liečbu.

/Anticholinergný účinok/
Aj keď olanzapín /in vitro/ prejavil anticholinergný účinok, skúsenosti z
klinických štúdií odhalili nízky výskyt s tým súvisiacich príhod. Keďže sú
však klinické skúsenosti s podávaním olanzapínu
pacientom s inými súbežnými ochoreniami obmedzené, pri predpisovaní
pacientom s hypertrofiou prostaty alebo paralytickým ileom a podobnými
stavmi sa odporúča postupovať opatrne.

/Funkcia pečene/
Často, najmä na začiatku liečby, bolo pozorované prechodné asymptomatické
zvýšenie hladiny pečeňových transamináz, alanín aminotransferáz (ALT) a
aspartát aminotransferáz (AST). Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov
so zvýšenými hodnotami ALT a/alebo AST, u pacientov so znakmi a príznakmi
poškodenia pečene, u pacientov s preexistujúcimi stavmi spojenými s
obmedzenou funkčnou rezervou
pečene a u pacientov liečených potenciálne hepatotoxickými liekmi. V
prípade vyššej hladiny ALT
a/alebo AST počas liečby, je potrebné hladinu sledovať a zvážiť zníženie
dávok. Ak sa u pacientov diagnostikuje hepatitída (vrátane
hepatocelulárneho, cholestatického alebo zmiešaného poškodenia pečene), má
sa liečba olanzapínom ukončiť.

/Neutropénia/
Opatrnosť je potrebná u pacientov so zníženým počtom leukocytov a/alebo
neutrofilov z akéhokoľvek dôvodu, u pacientov užívajúcich lieky, o ktorých
je známe, že spôsobujú neutropéniu, u pacientov
s anamnézou liekmi navodeného útlmu/toxicity kostnej drene alebo útlmom
kostnej drene spôsobeným súbežným ochorením, radiačnou terapiou alebo
chemoterapiou, u pacientov
s hypereozinofíliou alebo s myeloproliferatívnou chorobou. Neutropénia bola
často hlásená pri súbežnom užívaní olanzapínu a valproátu (pozri časť 4.8).

/Ukončenie liečby/
Pri náhlom ukončení liečby olanzapínom boli veľmi zriedkavo (< 0,01 %)
hlásené akútne príznaky ako potenie, nespavosť, tras, úzkosť, nevoľnosť
alebo vracanie.

/QT interval/
V klinických štúdiách bolo u pacientov liečených olanzapínom klinicky
významné predĺženie QTc intervalu (korekcia QT podľa Fridericii [QTcF] ?500
milisekúnd [msec] kedykoľvek po vstupnom vyšetrení u pacientov so vstupnou
hodnotou QTcF<500 msec) menej časté (0,1 % až 1 %), bez signifikantných
rozdielov v sprievodných kardiálnych príhodách v porovnaní s placebom. Tak
ako
u ostatných antipsychotík, je však potrebná opatrnosť, ak sa olanzapín
predpisuje s liekom
predlžujúcim QTc interval, najmä u starších pacientov, u pacientov s
vrodeným
syndrómom predĺženého QT, s kongestívnou srdcovou nedostatočnosťou,
hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou.

/Trombembólia/
Časová súvislosť liečby olanzapínom a venóznej trombembólie (VTE) bola
hlásená veľmi zriedkavo
(< 0,01 %). Príčinná súvislosť medzi výskytom venóznej trombembólie a
liečbou olanzapínom nebola stanovená. Napriek tomu, keďže sú u pacientov so
schizofréniou často prítomné získané rizikové faktory venóznej
trombembólie, je nutné brať do úvahy všetky možné rizikové faktory VTE,
napr. imobilizácia pacientov, a vykonať preventívne opatrenia.

/Celkový účinok na CNS/
Vzhľadom na primárny účinok olanzapínu na CNS je potrebná opatrnosť pri
súbežnom užívaní s inými centrálne pôsobiacimi liekmi či alkoholom. Pretože
pôsobí /in vitro/ ako dopamínový
antagonista, môže olanzapín antagonizovať účinky priamych a nepriamych
agonistov dopamínu.

/Záchvaty/
Olanzapín sa má používať opatrne u pacientov so záchvatmi v anamnéze alebo
u tých, ktorí sú vystavení faktorom, ktoré môžu znižovať prah pre záchvaty.
U pacientov liečených olanzapínom boli
záchvaty hlásené zriedkavo. Vo väčšine týchto prípadov boli v anamnéze
prítomné záchvaty alebo iné rizikové faktory.

/Tardívna dyskinéza/
V ročných alebo kratších porovnávacích štúdiách bol olanzapín štatisticky
významne menej často spojený so vznikom dyskinézy vyvolanej liečbou.
Napriek tomu riziko tardívnej dyskinézy pri dlhodobom užívaní narastá, a
preto, ak sa u pacienta, ktorý je liečený olanzapínom, objavia znaky alebo
príznaky tardívnej dyskinézy, sa má zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie
liečby. Tieto prejavy sa môžu prechodne zhoršiť alebo aj objaviť po
prerušení liečby.

/Posturálna hypotenzia/
V klinických štúdiách olanzapínu sa zriedka u starších pacientov pozorovala
posturálna hypotenzia. U pacientov starších ako 65 rokov sa, tak ako u
ostatných antipsychotík, odporúča pravidelne merať krvný tlak.


/Náhla srdcová smrť/
V postmarketingovom sledovaní olanzapínu boli nahlásené prípady náhlej
srdcovej smrti u pacientov liečených olanzapínom. V retrospektívnej
observačnej kohortnej štúdii bolo riziko predpokladanej náhlej srdcovej
smrti u pacientov liečených olanzapínom približne dvojnásobné oproti
pacientom, ktorí neužívali antipsychotiká. V danej štúdii bolo riziko pri
použití olanzapínu porovnateľné s rizikom použitia atypických antipsychotík
spojených do jednej analýzy.

/Používanie u detí a mladistvých do 18 rokov/
Olanzapín nie je indikovaný na liečbu detí a mladistvých. Štúdie s
pacientmi vo veku 13-17 rokov preukázali rozličné nežiaduce reakcie,
vrátane zvýšenia telesnej hmotnosti, zmien metabolických parametrov a
zvýšenia hladín prolaktínu. Dlhodobé výsledky súvisiace s týmito udalosťami
neboli
skúmané a teda nie sú známe (pozri časti 4.8 a 5.1).

/Fenylalanín/
Orodispergovateľná tableta OLANZAPINE RANBAXY obsahuje aspartám, ktorý je
zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivá pre ľudí s fenylketonúriou.

/Manitol/
Orodispergovateľná tableta OLANZAPINE RANBAXY obsahuje manitol.


4.5 Liekové a iné interakcie

/Detí a mladistvých do 18 rokov:/ Štúdie sledujúce interakcie boli
uskutočnené len u dospelých.

/Možné interakcie ovplyvňujúce olanzapín//:/ Vzhľadom na fakt, že olanzapín je
metabolizovaný izoenzýmom CYP1A2, látky, ktoré špecificky indukujú alebo
inhibujú tento izoenzým, môžu ovplyvniť farmakokinetiku olanzapínu.

/Indukcia CYP1A2:/ Fajčenie a karbamazepín môžu indukovať metabolizmus
olanzapínu, čo môže následne viesť ku zníženiu koncentrácie olanzapínu.
Pozorovali sa zanedbateľné, prípadne len mierne zvýšené hodnoty klírensu
olanzapínu. Hoci klinický dopad je pravdepodobne minimálny, odporúča sa
klinické monitorovanie a v nevyhnutných prípadoch je možné zvážiť zvýšenie
dávok olanzapínu (pozri časť 4.2).

/Inhibícia CYP1A2:/ Preukázalo sa, že fluvoxamín, špecifický inhibítor
CYP1A2, významne spomaľuje metabolizmus olanzapínu. Priemerné zvýšenie
maximálnej koncentrácie (Cmax) olanzapínu fluvoxamínom bolo 54 % u žien
nefajčiarok a 77 % u mužov fajčiarov. Priemerné zvýšenie plochy pod krivkou
koncentrácie (AUC) olanzapínu bolo 52 % u žien nefajčiarok a 108 % u mužov
fajčiarov.
U pacientov užívajúcich fluvoxamín, prípadne iný inhibítor CYP1A2, ako
napr. ciprofloxacín, sa má zvážiť zníženie počiatočnej dávky olanzapínu.
Pri začatí liečby inhibítorom CYP1A2 sa má zvážiť zníženie dávok
olanzapínu.

/Zníženie biologickej dostupnosti:/ Aktívne uhlie znižuje biologickú
dostupnosť olanzapínu po perorálnom podaní o 50 až 60%, preto sa má užívať
minimálne 2 hodiny pred, resp. po podaní olanzapínu.

Fluoxetín (inhibítor CYP2D6), jednorazové dávky antacida (s obsahom
hliníka, horčíka) alebo cimetidín, nemali signifikantný vplyv na
farmakokinetiku olanzapínu.

/Možné ovplyvnenie účinku iných liekov olanzapínom:/ Olanzapín môže
antagonizovať účinky priamych a nepriamych agonistov dopamínu.

Olanzapín /in vitro/ neinhibuje hlavné izoenzýmy CYP450 (napr. 1A2, 2D6, 2C9,
2C19, 3A4). Neočakávajú sa preto žiadne osobitné interakcie, čo dokazujú aj
/in vivo/ štúdie, ktoré nepreukázali inhibíciu metabolizmu nasledovných
aktívnych látok: tricyklických antidepresív (reprezentujúcich prevažne
CYP2D6 cestu metabolizácie), warfarínu (CYP2C9), teofylínu (CYP1A2) alebo
diazepamu (CYP3A4 a 2C19).
Olanzapín nevykazoval žiadnu interakciu so súbežne podávaným lítiom alebo
biperidenom. Monitorovanie terapeutických plazmatických hladín valproátu
neukázalo, že by pri začatí prídavnej
medikácie olanzapínom bola požadovaná úprava dávkovania valproátu.

/Všeobecná CNS aktivita/
Opatrnosť je potrebná u pacientov konzumujúcich alkohol alebo užívajúcich
lieky, ktoré môžu spôsobiť depresiu centrálneho nervového systému.

Súbežné užívanie olanzapínu s antiparkinsonikami u pacientov s
Parkinsonovou chorobou a demenciou sa neodporúča (pozri časť 4.4).

/QTc interval/
Opatrnosť je potrebná, ak sa olanzapín podáva súbežne s liekmi, ktoré
predlžujú QTc interval (pozri
časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
U gravidných žien sa nevykonali žiadne primerané a dobre kontrolované
štúdie. Pacientky je potrebné poučiť o nutnosti informovania svojich
lekárov vtedy, ak počas liečby olanzapínom otehotnejú alebo plánujú
tehotenstvo. Avšak, vzhľadom na obmedzené skúsenosti u človeka sa má
olanzapín podávať počas gravidity len vtedy, ak jeho potenciálny prínos pre
matku prevýši možné riziko pre plod.

Novorodenci, ktorí boli vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane
Olanzapine orodispergovateľné tablety) počas tretieho trimestra gravidity
matky sú vystavení riziku vedľajších reakcií vrátane extrapyramidálnych
príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa
týka závažnosti a dĺžky trvania od pôrodu. Boli hlásené prípady agitácie,
hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch
dojčenia. Novorodenci majú byť preto dôsledne sledovaní.
.

Laktácia
V štúdii sa u zdravých dojčiacich žien olanzapín vylučoval do materského
mlieka. Priemerná expozícia dieťaťa (mg/kg) v rovnovážnom stave bola
odhadnutá na 1,8 % z dávky olanzapínu podanej matke (mg/kg). Pacientky majú
byť poučené o tom, že počas liečby olanzapínom nesmú dojčiť svoje dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Nakoľko olanzapín môže spôsobiť ospalosť a závraty,
pacienti musia byť opatrní pri obsluhe strojov, vrátane vedenia motorových
vozidiel.4.8 Nežiaduce účinky

/Dospelí/


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie (pozorované u ? 1 % pacientov)
spojené s užívaním olanzapínu v klinických štúdiách boli ospalosť, nárast
telesnej hmotnosti, eozinofília, zvýšenie hladiny prolaktínu,
cholesterolu, glukózy a triglyceridov (pozri časť 4.4), glukozúria,
zvýšená chuť do jedla, závrat, akatízia, parkinsonizmus (pozri časť 4.4),
dyskinéza, ortostatická hypotenzia, anticholinergné účinky, prechodné
asymptomatické zvýšenie pečeňových transamináz (pozri časť 4.4), vyrážka,
asténia, únava a edém.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie a laboratórne
vyšetrenia získané zo spontánnych hlásení a z klinických štúdií. V rámci
jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí
klesajúcej závažnosti. Frekvencia je definovaná nasledovne: Veľmi časté
(? 10 %), časté
(? 1 % až < 10 %), menej časté (? 0,1 % až < 1 %), zriedkavé (? 0,01 % až
< 0,1 %), veľmi zriedkavé
(< 0,01 %), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

|Veľmi časté |Časté |Menej časté |Neznáme |
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
| |Eozinofília |Leukopénia |Trombocytopénia |
| | |Neutropénia | |
|Poruchy imunitného systému |
| | | |Alergická reakcia|
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Zvýšenie telesnej|Zvýšené hladiny | |Vznik alebo |
|hmotnosti1 |cholesterolu2,3 | |exacerbácia |
| |Zvýšené hladiny | |diabetu |
| |glukózy 4 | |príležitostne |
| |Zvýšené hladiny | |spojená s |
| |triglyceridov2,5 | |ketoacidózou |
| |Glukozúria | |alebo kómou, |
| |Zvýšená chuť do | |vrátane |
| |jedla | |niekoľkých |
| | | |fatálnych |
| | | |prípadov (pozri |
| | | |časť |
| | | |4.4) Hypotermia |
|Poruchy nervového systému |
|Ospalosť |Závrat | |Záchvaty, pričom |
| |Akatízia6 | |väčšinou bol |
| |Parkinsonizmus6 | |hlásený ich |
| |Dyskinéza6 | |výskyt v anamnéze|
| | | |alebo rizikové |
| | | |faktory pre ich |
| | | |vznik |
| | | |Neuroleptický |
| | | |malígny syndróm |
| | | |(pozri časť |
| | | |4.4) |
| | | |Dystónia (vrátane|
| | | |kruhových pohybov|
| | | |očných gúľ) |
| | | |Tardívna |
| | | |dyskinéza |
| | | |Symptómy z |
| | | |vysadenia7 |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
| | |Bradykardia |Ventrikulárna |
| | |Predĺženie QTc |tachykardia/fibri|
| | |(pozri |lácia, náhle |
| | |časť 4.4) |úmrtie (pozri |
| | | |časť 4.4) |
|Cievne poruchy |
| |Ortostatická | |Trombembólia |
| |hypotenzia | |(vrátane pľúcnej |
| | | |embólie a hlbokej|
| | | |žilovej trombózy)|
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
| |Mierne, prechodné| |Pankreatitída |

| |anticholinergné | | |
| |účinky vrátane | | |
| |zápchy a sucha v | | |
| |ústach | | |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
| |Prechodné, | |Hepatitída |
| |asymptomatické | |(vrátane |
| |zvýšenie | |hepatocelulárneho|
| |pečeňových | |, cholestatického|
| |transamináz (ALT,| |alebo zmiešaného |
| |AST), hlavne na | |poškodenia |
| |začiatku liečby | |pečene) |
| |(pozri časť 4.4) | | |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
| |Vyrážka |Fotosenzitívna | |
| | |reakcia | |
| | |Alopécia | |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
| | | |Rabdomyolýza |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
| | |Inkontinencia |Oneskorené |
| | |moču |močenie |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
| | | |Priapizmus |
|Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období |
| | | |Novorodenecký |
| | | |syndróm z |
| | | |vysadenia (pozri |
| | | |časť 4.6) |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
| |Asténia | | |
| |Únava | | |
| |Edém | | |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
|Zvýšené hladiny | |Vysoká kreatinín |Zvýšená alkalická|
|prolaktínu8 | |fosfokináza |fosfatáza |
| | |Zvýšený celkový | |
| | |bilirubín | |

1 Klinicky signifikantný nárast telesnej hmotnosti sa pozoroval vo
všetkých kategóriách východiskovej hodnoty indexu telesnej hmotnosti (Body
Mass Index - BMI). Po krátkodobej liečbe (medián trvania 47 dní) bol
nárast telesnej hmotnosti ? 7% pôvodnej telesnej hmotnosti veľmi častý
(22,2 %) ? 15% častý (4,2 %) a ? 25 % menej častý (0,8 %). Zvýšenie
telesnej hmotnosti o ? 7 %, ? 15% a ? 25% pôvodnej telesnej hmotnosti bolo
veľmi časté (64,4 %, 31,7 % a 12,3 %) u pacientov s dlhodobou expozíciou
(minimálne 48 týždňov).

2 Priemerné zvýšenia lipidových hodnôt nalačno (celkový cholesterol, LDL
cholesterol a triglyceridy)
boli vyššie u pacientov bez predtým dokázanej lipidovej dysregulácie.

3 Pozorované pri normálnych hladinách nalačno na začiatku (< 5,17 mmol/l),
ktoré sa zvýšili na hladinu vysokú (? 6,2 mmol/l). Zmeny celkového
cholesterolu nalačno z východiskovej hraničnej hodnoty (? 5,17 - < 6,2
mmol/l) na hodnotu vysokú (? 6,2 mmol/l) boli veľmi časté.

4 Pozorované pri normálnych východiskových hladinách nalačno (< 5,56
mmol/l), ktoré sa zvýšili na hladinu vysokú (? 7 mmol/l). Zmeny glukózy
nalačno z východiskovej hraničnej hodnoty (? 5,56 -
< 7 mmol/l) na hodnotu vysokú (? 7 mmol/l) boli veľmi časté.

5 Pozorované pri normálnych hladinách nalačno na začiatku (< 1,69 mmol/l),
ktoré sa zvýšili na hladinu vysokú (? 2,26 mmol/l). Zmeny triglyceridov
nalačno z východiskovej hraničnej hodnoty (? 1,69 mmol/l - < 2,26 mmol/l)
na hodnotu vysokú (? 2,26 mmol/l) boli veľmi časté.

6
V klinických štúdiách bol výskyt parkinsonizmu a dystónie u pacientov
liečených olanzapínom
početne vyšší, ale štatisticky sa signifikantne nelíšil od placeba. U
pacientov užívajúcich olanzapín bola, v porovnaní s titrovanými dávkami
haloperidolu, menšia incidencia parkinsonizmu, akatízie a dystónie.
Vzhľadom na nedostatok podrobných informácií o akútnych a neskorých
extrapyramídových príznakoch v osobnej anamnéze, nie je možné v súčasnosti
dôjsť k záveru, či olanzapín spôsobuje menej často tardívne dyskinézy
a/alebo ďalšie neskoré extrapyramídové syndrómy.

7 Akútne symptómy, ako sú potenie, nespavosť, tremor, úzkosť, nauzea a
vracanie, boli hlásené po náhlom skončení liečby olanzapínom.

8 V klinických štúdiách trvajúcich do 12 týždňov prekročili koncentrácie
plazmatického prolaktínu hornú hranicu normálneho rozmedzia u približne 30
% pacientov liečených olanzapínom s normálnou počiatočnou hladinou
prolaktínu. U väčšiny týchto pacientov boli zvýšenia väčšinou mierne a
ostali pod dvojnásobkom hornej hranice normálneho rozmedzia. U pacientov so
schizofréniou priemerné zmeny prolaktínovej hladiny klesali s pokračujúcou
liečbou, zatiaľ čo priemerné nárasty sa pozorovali u pacientov s inými
diagnózami. Priemerné zmeny boli malé. Vo všeobecnosti sa u pacientov
liečených olanzapínom zriedkavo objavili možné súvisiace klinické prejavy
spojené s prsníkmi a menštruáciou (napr.: amenorea, zväčšenie prsníkov,
galaktorea u žien a gynekomastia / zväčšenie prsníkov u mužov). Často sa
pozorovali možné súvisiace nežiaduce reakcie spojené so sexuálnou funkciou
(napr.: erektilná dysfunkcia u mužov a znížené libido u obidvoch pohlaví).

/Dlhodobá expozícia (aspoň 48 týždňov)/
Pomer pacientov, u ktorých sa vyskytli nežiaduce, klinicky signifikantné
zmeny týkajúce sa hmotnostného prírastku, glukózy, celkového/LDL/HDL
cholesterolu alebo triglyceridov sa časom
zvýšil. U dospelých pacientov, ktorí absolvovali 9-12 mesačnú terapiu, sa
rýchlosť zvýšenia
priemernej hladiny krvnej glukózy spomalila približne po 6 mesiacoch.

/Ďalšie informácie o zvláštnych populáciách/
V klinických štúdiách u starších pacientov s demenciou bola pri liečbe
olanzapínom v porovnaní
s placebom vyššia incidencia úmrtí a cerebrovaskulárnych nežiaducich
reakcií (pozri tiež časť 4.4). Veľmi časté nežiaduce reakcie pri užívaní
olanzapínu u tejto skupiny pacientov boli abnormálna chôdza a pády. Často
boli pozorované pneumónia, zvýšená telesná teplota, letargia, erytém,
zrakové halucinácie a inkontinencia moču.

V klinických štúdiách u pacientov s liekmi vyvolanou psychózou (dopamínovým
agonistom) súvisiacou s Parkinsonovou chorobou, boli veľmi často a s vyššou
frekvenciou ako u placeba zaznamenané zhoršenie parkinsonovskej
symptomatiky a halucinácie.

V jednej klinickej štúdii u pacientov v manickej fáze bipolárnej poruchy
bola pri liečbe valproátom v kombinácii s olanzapínom incidencia
neutropénie 4,1 %; potenciálne prispievajúcim faktorom by mohli byť vysoké
plazmatické hladiny valproátu. Súbežné podanie olanzapínu s lítiom alebo
valproátom viedlo ku zvýšeniu výskytu (? 10 %) tremoru, suchosti v ústach,
zvýšenej chuti do jedla a k nárastu telesnej hmotnosti. Často boli
zaznamenané aj poruchy reči. Počas liečby olanzapínom
v kombinácii s lítiom alebo divalproexom došlo v akútnej fáze liečby (do 6
týždňov) k nárastu telesnej
hmotnosti o ? 7 % v porovnaní s počiatočnou hodnotou u 17,4 % pacientov.
Dlhodobá liečba olanzapínom (do 12 mesiacov) na prevenciu rekurencie u
pacientov s bipolárnou poruchou bola spojená so zvýšením telesnej hmotnosti
o ? 7 % v porovnaní s počiatočnou hodnotou u 39,9 % pacientov.

/Deti a mladiství/
Olanzapín nie je indikovaný na liečbu detí a mladistvých pacientov do 18
rokov. Hoci sa neuskutočnili žiadne klinické štúdie porovnávajúce
mladistvých pacientov s dospelými, údaje získané zo štúdií
s mladistvými pacientmi boli porovnané s údajmi získanými zo štúdií s
dospelými pacientmi.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie hlásené s vyššou
frekvenciou u mladistvých pacientov (vo veku 13 – 17 rokov) ako u dospelých
pacientov alebo nežiaduce reakcie, ktoré boli zistené len počas
krátkodobých klinických štúdií u mladistvých pacientov. Zdá sa, že klinicky
významný prírastok na hmotnosti (? 7 %) sa vyskytuje častejšie u
mladistvých v porovnaní s dospelými pri porovnateľných expozíciách. Výška
hmotnostného prírastku a pomer adolescentných pacientov, u ktorých bol
klinicky signifikantný hmotnostný prírastok, bol vyšší pri dlhodobej
expozícii (aspoň 24 týždňov) ako pri krátkodobej expozícii.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej závažnosti. Frekvencia je definovaná nasledovne: Veľmi
časté (? 10 %), časté (? 1 % až < 10 %).

Poruchy metabolizmu a výživy
Veľmi časté: Hmotnostný prírastok9, zvýšená hladina triglyceridov10,
zvýšená chuť do jedla.

|Časté: Zvýšená hladina cholesterolu11 |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté: Útlm (vrátane: hypersomnie, letargie, somnolencie). |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Časté: Sucho v ústach. |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Veľmi časté: Zvýšenie pečeňových transamináz (ALT/AST; pozri časť |
|4.4). |
|Vyšetrenia |
|Veľmi časté: Zníženie celkového bilirubínu, zvýšenie GMT, zvýšenie|
|plazmatickej hladiny prolaktínu12. |


9 Po krátkodobej liečbe (medián trvania 22 dní) sa nárast hmotnosti o ? 7
% v porovnaní s počiatočnou telesnou hmotnosťou (kg) vyskytoval veľmi
často (40,6 %), o ? 15 % v porovnaní s počiatočnou telesnou hmotnosťou
často (7,1 %) a ? 25% často (2,5 %). Pri dlhodobej expozícii (aspoň 24
týždňov) 89,4 % pribralo ? 7 %, 55,3 % pribralo ? 15 % a 29,1 % pribralo ?
25% pôvodnej telesnej hmotnosti.
Medzi adolescentnými pacientmi, priemerný hmotnostný prírastok bol
najvyšší u pacientov, ktorí mali predtým nadváhu alebo boli obézni.

10 Pozorované pri normálnych počiatočných hladinách nalačno (< 1,016
mmol/l), ktoré sa zvýšili na
? 1,467 mmol/l a zmeny triglyceridov nalačno z hraničnej počiatočnej
hodnoty (? 1,016 mmol/l -
< 1,467 mmol/l) na ? 1,467 mmol/l.

11 Zmeny hladín celkového cholesterolu nalačno z normálnej počiatočnej
hodnoty (< 4,39 mmol/l) na
? 5,17 mmol/l sa vyskytovali často. Zmeny hladín celkového cholesterolu
nalačno z hraničnej počiatočnej hodnoty (? 4,39 - < 5,17 mmol/l) na ? 5,17
mmol/l sa vyskytovali veľmi často.

12 Zvýšenie plazmatickej hladiny prolaktínu bolo hlásené u 47,4 %
mladistvých pacientov.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky a symptómy/
Medzi veľmi časté príznaky (výskyt > 10 %) príznaky predávkovania patrí
tachykardia, agitácia/agresivita, dyzartria, rôzne extrapyramídové
príznaky a nižší stupeň vedomia od útlmu až po kómu.

K ďalším zdravotne významným dôsledkom predávkovania patria delírium,
kŕče, kóma, možný neuroleptický malígny syndróm, útlm dýchania, aspirácia,
hypertenzia alebo hypotenzia, srdcová arytmia (< 2 % prípadov
predávkovania) a zástava dýchania a činnosti srdca. Smrteľné prípady sa
vyskytli už po akútnom predávkovaní dávkou 450 mg, ale takisto bolo
popísané prežitie po akútnom predávkovaní dávkou približne 2 g perorálneho
olanzapínu.

/Liečba predávkovania/
Pre olanzapín neexistuje žiadne špecifické antidotum. Neodporúča sa
vyvolávanie vracania. Môžu byť indikované štandardné postupy používané pri
liečbe predávkovania (t.j. výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia).
Ukázalo sa, že súbežné podanie aktívneho uhlia znižuje biologickú
dostupnosť olanzapínu po perorálnom podaní o 50-60 %.

Podľa klinického stavu sa má začať symptomatická liečba a monitorovanie
vitálnych funkcií, vrátane liečby hypotenzie, cirkulačného šoku a podpory
respiračných funkcií. Nepoužívajte adrenalín,
dopamín či iné sympatomimetiká s agonistickou aktivitou na ?-receptoroch,
keďže beta stimulácia môže viesť ku zhoršeniu hypotenzie. Monitorovanie
kardiovaskulárnych parametrov je nevyhnutné kvôli diagnostike možných
porúch srdcového rytmu. Pacient má byť až do zotavenia pod stálou
lekárskou kontrolou a majú byť sledované aj jeho vitálne funkcie.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diazepíny, oxazepíny a tiazepíny,
ATC kód: N05A H03.

Olanzapín je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizujúca látka,
ktorá vykazuje široký profil farmakologických účinkov na viaceré
receptorové systémy.

V predklinických štúdiách preukázal olanzapín afinitu k radu receptorov
(Ki; < 100 nM) - k serotonínovým 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6; dopamínovým D1, D2,
D3, D4, D5; cholinergným muskarínovým M1-M5; ?1-adrenergným; a histamínovým
H1 receptorom. Behaviorálne štúdie na zvieratách preukázali antagonistické
pôsobenie olanzapínu na 5HT, dopamínové a cholínergné receptory, čo je v
súlade s väzbovým profilom látky. Olanzapín vykazoval /in vitro/ väčšiu
afinitu
k serotonínovým 5HT2 receptorom než k dopamínovým D2 a vyššiu 5HT2 ako D2
aktivitu na /in vivo/ modeloch. Elektrofyziologické štúdie ukázali, že
olanzapín selektívne znižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergných
neurónov bez výraznejšej interakcie so striatálnymi (A9) dráhami
ovládajúcimi motoriku. Olanzapín znižoval podmienenú reakciu úniku, čo je
test na zistenie antipsychotického účinku, v dávkach, ktoré ešte
nevyvolávajú katalepsiu, účinok naznačujúci motorické vedľajšie účinky. Na
rozdiel od niektorých iných antipsychotík, olanzapín zvyšuje reaktivitu v
„anxiolytickom“ teste.

V štúdii s jednorazovou perorálnou dávkou (10 mg) a sledovaním pomocou
pozitrónovej emisnej tomografie (PET) u zdravých dobrovoľníkov obsadzoval
olanzapín viac 5HT2A receptory ako dopamínové D2 receptory. Navyše, v
zobrazovacej štúdii Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) bola
miera obsadzovania D2 receptorov u schizofrenických pacientov
odpovedajúcich na olanzapín nižšia ako u pacientov odpovedajúcich na iné
antipsychotiká a pacientov odpovedajúcich na risperidón, zatiaľ čo u
pacientov odpovedajúcich na klozapín bola porovnateľná.

V dvoch z dvoch placebo kontrolovaných a dvoch z troch porovnávacích
kontrolovaných štúdií s viac ako 2 900 schizofrenickými pacientmi s
pozitívnymi i negatívnymi symptómami vykazoval olanzapín štatisticky
významne väčšie zlepšenie ako u negatívnych, tak aj u pozitívnych
symptómov.

V medzinárodnej, dvojito zaslepenej, porovnávacej štúdii zahŕňajúcej 1 481
pacientov so schizofréniou, schizoafektívnymi a príbuznými poruchami a s
rôznymi stupňami pridružených depresívnych symptómov (priemerné
východiskové skóre 16,6 škály MADRS /the Montgomery- Asberg Depression
Rating Scale/) preukázala prospektívna sekundárna analýza zmenu skóre od
východiskovej po konečnú hodnotu štatisticky významné zlepšenie (p= 0,001)
v prospech olanzapínu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1).

U pacientov s manickou alebo zmiešanou epizódou bipolárnej poruchy
preukázal olanzapín v znížení manických symptómov za 3 týždne vyššiu
účinnosť ako placebo a valproát semisodium (divalproex). Olanzapín taktiež
preukázal porovnateľnú účinnosť s haloperidolom v zmysle podielu pacientov
v symptomatickej remisii mánie a depresie po 6 a 12 týždňoch. V štúdii
kombinovanej terapie
u pacientov liečených lítiom alebo valproátom po dobu minimálne 2 týždne
viedlo pridanie olanzapínu v dávke 10 mg (v kombinácii s lítiom alebo
valproátom) ku väčšej redukcii symptómov mánie ako tomu bolo pri liečbe
lítiom alebo valproátom v rámci monoterapie za 6 týždňov.

V 12-mesačnej štúdii prevencie rekurencie u pacientov s manickou epizódou,
ktorí dosiahli remisiu pri liečbe olanzapínom a boli potom randomizovaní na
užívanie olanzapínu alebo placeba, preukázal olanzapín voči placebu v
primárnom koncovom bode rekurencie bipolárnej poruchy štatisticky významnú
nadradenosť. Olanzapín taktiež vykázal v porovnaní s placebom štatisticky
významnú výhodu buď z hľadiska prevencie rekurencie mánie alebo prevencie
rekurencie depresie.

V druhej 12-mesačnej štúdii prevencie rekurencie u pacientov s manickou
epizódou, ktorí dosiahli remisiu pri liečbe kombináciou olanzapínu a lítia
a boli potom randomizovaní na užívanie samotného olanzapínu alebo lítia,
nebol olanzapín v primárnom parametre rekurencie bipolárnej poruchy
štatisticky podradený voči lítiu (olanzapín 30,0 %, lítium 38,3 %; p =
0,055).


V 18-mesačnej štúdii s kombinovanou liečbou u pacientov s manickou alebo
zmiešanou epizódou, ktorí boli stabilizovaní pri liečbe olanzapínom spolu
so stabilizátorom nálady (lítium alebo valproát), nebola dlhodobá
kombinovaná liečba olanzapínom spolu s lítiom alebo valproátom štatisticky
významne superiorná voči liečbe samotným lítiom alebo valproátom v
predĺžení doby do rekurencie bipolárnej poruchy definovanej podľa
syndrómových (diagnostických) kritérií.

/Pediatrická populácia/
Skúsenosti s mladistvými (vo veku 13 až 17 rokov) sú obmedzené na údaje o
krátkodobej účinnosti v prípade schizofrénie (6 týždňov) a mánie v
súvislosti s bipolárnou poruchou I (3 týždne), ktoré
zahŕňali menej ako 200 mladistvých. Olanzapín sa podával vo flexibilnej
dávke od 2,5 mg až do 20
mg denne. Počas liečby olanzapínom sa zvýšila hmotnosť u mladistvých
podstatne viac ako u dospelých. Rozsah zmien celkového cholesterolu
nalačno, LDL cholesterolu, triglyceridov
a prolaktínu (pozri časti 4.4 a 4.8) bol väčší u mladistvých ako u
dospelých. Nie sú k dispozícii údaje o pretrvávaní účinku a údaje o
dlhodobej bezpečnosti sú obmedzené (pozri časti 4.4 a 4.8).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Orodispergovateľná tableta olanzapínu je bioekvivalentná filmom obalenej
tablete olanzapínu,
s podobnou rýchlosťou a rozsahom vstrebávania. Orodispergovateľné tablety
olanzapínu je možné užívať ako náhradu filmom obalených tabliet olanzapínu.

Olanzapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a dosahuje maximálne
koncentrácie v plazme
za 5 až 8 hodín. Vstrebávanie nie je ovplyvnené jedlom. Absolútna
perorálna biologická dostupnosť
vo vzťahu k intravenóznemu podaniu nebola stanovená.

Olanzapín sa metabolizuje v pečeni konjugáciou a oxidáciou. Hlavným
metabolitom v obehu je 10-N- glukuronid, ktorý neprestupuje
hematoencefalickou bariérou. Cytochrómy P450-CYP1A2 a P450- CYP2D6
prispievajú k tvorbe metabolitov N-desmetylu a 2-hydroxymetylu,
vykazujúcich /in vivo/ významne nižšiu farmakologickú aktivitu ako olanzapín
v štúdiách na zvieratách. Prevažná časť famakologickej aktivity je
spôsobená pôvodným olanzapínom. Po perorálnom podaní, priemerný terminálny
polčas vylučovania olanzapínu sa u zdravých jedincov líšil podľa veku a
pohlavia.

U zdravých starších jedincov (nad 65 rokov) sa v porovnaní s mladšími
jedincami priemerný polčas vylučovania predĺžil (51,8 oproti 33,8 hod) a
klírens sa znížil (17,5 oproti 18,2 l/hod). Farmakokinetické odchýlky
pozorované u starších jedincov sú v medziach odchýlok mladších jedincov. U
44 schizofrenických pacientov starších ako 65 rokov sa pri dávkach 5-20
mg/deň nepozoroval zvýšený výskyt nežiaducich účinkov.

Priemerný polčas vylučovania u žien sa oproti mužom predĺžil (36,7 oproti
32,3 hod) a klírens sa znížil (18,9 oproti 27,3 l/hod). Napriek tomu
vykazuje olanzapín (5-20 mg) porovnateľný bezpečnostný profil tak u žien
(n=467) ako aj u mužov (n=869).

U pacientov s poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min)
v porovnaní so zdravými jedincami nespôsobovala významný rozdiel
priemerného polčasu eliminácie (37,7 oproti32,4 hod) alebo klírensu (21,2
oproti 25,0 l/hod). Štúdia rovnováhy ukázala, že približne 57 % olanzapínu
označeného rádioaktívnym izotopom sa vylučuje do moču vo forme metabolitov.

U fajčiarov s miernym poškodením pečene, v porovnaní so zdravými
nefajčiarmi, sa priemerný polčas vylučovania (39,3 hod) predĺžil a klírens
(18,0 l/hod) sa znížil (48,8 hod resp. 14,1 l/hod).

U nefajčiarov oproti fajčiarom (ženy i muži) sa priemerný polčas
vylučovania predĺžil (38,6 oproti
30,4 hod) a klírens znížil (18,6 oproti 27,7 l/hod).

Plazmatický klírens olanzapínu je nižší u starších ako u mladších
jedincov, u žien ako u mužov
a u nefajčiarov oproti fajčiarom. Avšak závažnosť vplyvu veku, pohlavia
alebo fajčenia na klírens
a polčas vylučovania olanzapínu sú malé v porovnaní s celkovou
variabilitou medzi jednotlivcami.

V klinickej štúdii neboli žiadne rozdiely farmakokinetických parametrov
medzi belochmi, Japoncami a Číňanmi.

Pri plazmatickej koncentrácii 7 až 1 000 ng/ml sa olanzapín viaže približne
z 93 % na plazmatické bielkoviny, predovšetkým na albumíny a ?1-kyslý-
glykoproteín.

/Pediatrická populácia/
Mladiství (vek 13 až 17 rokov): Farmakokinetika olanzapínu je podobná u
mladistvých a dospelých. V klinických štúdiách bola priemerná expozícia
olanzapínu približne o 27 % vyššia u mladistvých. Demografické rozdiely
medzi mladistvými a dospelými zahŕňali nižšiu priemernú telesnú hmotnosť
a menší počet fajčiarov medzi mladistvými. Tieto faktory možno prispeli k
vyššej priemernej expozícii pozorovanej u mladistvých.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Akútna toxicita (po jednorazovom podaní)/
Príznaky toxicity po perorálnom podaní hlodavcom obsahovali silnú
neuroleptickú zložku:
hypoaktivitu, kómu, tras, klonické kŕče, slinenie a pokles telesnej
hmotnosti. Stredná letálna dávka u myší bola 210 mg/kg a u krýs 175 mg/kg.
Psi tolerovali jednorazovú dávku až do100 mg/kg
s nulovou mortalitou. Medzi klinické príznaky patril útlm, ataxia, tras,
zrýchlený pulz, sťažené dýchanie, mióza a anorexia. U opíc vyvolala
jednorazová perorálna dávka do 100 mg/kg vyčerpanosť a vyššie dávky
čiastočné bezvedomie.

/Toxicita po opakovanom podaní/
Medzi hlavné prejavy toxicity pozorované v 3-mesačnej štúdii u myší a 1-
ročnej štúdii u potkanov a psov patril útlm CNS, anticholínergné účinky a
ochorenia periférnej krvi.
Na útlm CNS sa vyvinula tolerancia. Pri vysokých dávkach poklesli parametre
rastu. Reverzibilné účinky spojené so zvýšenou hladinou prolaktínu u krýs
zahŕňali pokles hmotnosti ovárií a uteru
a morfologické zmeny vaginálneho epitelu a prsných žliaz.

Hematologická toxicita: U všetkých druhov boli pozorované účinky na
hematologické ukazovatele, vrátane na dávke závislom poklese počtu
leukocytov v krvi u myší a nešpecifickom poklese leukocytov v krvi u krýs;
cytotoxický účinok na kostnú dreň sa však nedokázal. U niekoľkých psov,
ktorým sa podávalo 8 alebo 10 mg/kg/deň (celková expozícia olanzapínu [AUC]
je 12- až 15-krát vyššia než pri podaní dávky 12 mg človeku), sa vyvinula
reverzibilná neutropénia, trombocytopénia alebo anémia. U psov s cytopéniou
sa nepozorovali žiadne nepriaznivé účinky na progenitorové
a proliferujúce bunky kostnej drene.

/Reprodukčná toxicita/
Olanzapín nemá žiadny teratogénne účinky. U samcov potkanov sa pozoroval
pokles libida ako dôsledok sedácie. Estrálne cykly boli ovplyvnené dávkou
1,1 mg/kg (čo je 3-násobok maximálnej dávky u človeka) a reprodukčné
parametre boli u potkanov ovplyvnené dávkou 3 mg/kg (čo je 9- násobok
maximálnej dávky u človeka). U potomstva potkanov, ktorým sa podával
olanzapín, sa pozorovalo oneskorenie fetálneho vývoja a prechodný pokles
aktivity.

/Mutagenita/
Olanzapín nemal mutanogénne ani klastogénne účinky v žiadnom zo
štandardných testov, vrátane testov bakteriálnych mutácií /in vivo/ a /in/
/vitro/ testov na cicavcoch.

/Karcinogenita/
Na základe výsledkov štúdií na myšiach a potkanoch sa zistilo, že
olanzapín nie je karcinogénny.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E421)
Krospovidón(E951)
Aspartam (E951)
Mastenec
Magnéziumstearát
6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

oPA-Al-PVC/Al blister

veľkosti balenia:
5mg: 7, 10, 14, 28, 30, 35, 56 alebo 70 orodispergovateľných tabliet
10mg: 7, 10, 14, 28, 30, 35, 56 alebo 70 orodispergovateľných tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ranbaxy (UK) Limited
20 Balderton Street, Londýn W1K6TL, UK8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Olanzepine Ranbaxy 5 mg orodispergovateľné tablety: 68/0586/09-S
Olanzepine Ranbaxy 10 mg orodispergovateľné tablety: 68/0587/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

26.10.2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C81267
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AH03 - olanzapinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
Ranbaxy (UK) Ltd., Veľká Británia
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diagnózou schizofrénie (F20) pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení uvedených v SPC, ak sú splnené tieto kritériá: a) pre nespoluprácu (non-komplianciu) pacienta pri liečbe došlo k minimálne dvom relapsom alebo recidívam, ktoré boli spojené s manifestáciou pozitívnych alebo negatívnych príznakov schizofrénie s narušením sociálneho fungovania; závažnosť relapsu alebo recidívy poruchy dosahovala taký stupeň, že bola nevyhnutná hospitalizácia, b) liečba konvenčnými antipsychotikami vrátane depotných foriem je nevhodná alebo kontraindikovaná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku. Ak po 12. týždňoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu alebo dôjde k relapsu ochorenia, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Psychiatria aj detská
Predajná cena:
27.03 € / 814.31 SK
Úhrada poisťovňou:
27.03 € / 814.31 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:102.09 € ÚP:0.00 € DP:102.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:219.43 € ÚP:0.00 € DP:219.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:290.93 € ÚP:0.00 € DP:290.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:290.93 € ÚP:0.00 € DP:290.93 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien