Detail:
Avodart cps mol 30 x 0,5 mg
Názov lieku:
Avodart
Doplnok názvu:
cps mol 30 x 0,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU EV. Č: 2011/01126-ZME

PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU EV. Č: 2010/06939-
ZME


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

Avodart 0,5 mg mäkké kapsuly
dutasterid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Avodart a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Avodart
3. Ako užívať Avodart
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Avodart
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AVODART A NA ČO SA POUžÍVA


Avodart sa používa sa na liečbu mužov, ktorí majú zväčšenú predstojnú
žľazu (benígnu hyperpláziu prostaty) - nerakovinové zväčšenie predstojnej
žľazy, ktoré je spôsobené prílišnou tvorbou hormónu nazývaného
dihydrotestosterón.

Liečivo je dutasterid. Patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmu
5-alfa-reduktázy.

Keď sa predstojná žľaza zväčšuje môže to viesť k problémom s močením, ako
je sťažené močenie a objavuje sa potreba častejšie chodiť na toaletu. Môže
to spôsobiť aj pomalší a slabší prúd moču. Ak sa ponechá bez liečby,
existuje riziko úplného zablokovania prietoku moču (/akútna retencia moču/).
V takomto prípade je potrebná okamžitá liečba. V niektorých situáciách je
nevyhnutný chirurgický zákrok, pomocou ktorého sa predstojná žľaza odstráni
alebo sa zmenší jej veľkosť. Avodart znižuje tvorbu dihydrotestosterónu,
čím pomáha zmenšiť zväčšenú prostatu a zmierniť príznaky. V dôsledku toho
sa zníži riziko akútnej retencie moču a potreba chirurgického zákroku.

Avodart sa môže používať aj s iným liekom nazývaným tamsulozín (používa sa
na liečbu príznakov zväčšenej prostaty).


2. SKÔR AKO UžIJETE AVODART

Neužívajte Avodart
- keď ste alergický (/precitlivený/) na dutasterid, na iné inhibítory
enzýmu 5-alfa-reduktázy, na sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Avodartu.
- keď máte ťažké ochorenie pečene.

Ak si myslíte, že sa Vás niečo z tohto týka, povedzte to svojmu lekárovi.

Tento liek je len pre mužov. Nesmú ho užívať ženy, deti alebo mladiství.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Avodartu
- Uistite sa, že Váš lekár vie o Vašich ťažkostiach s pečeňou. Ak ste
mali akékoľvek ochorenie postihujúce Vašu pečeň, možno bude potrebné,
aby ste počas užívania Avodartu absolvovali ďalšie vyšetrenia.
- Ženy, deti a mladiství nesmú manipulovať s vytekajúcimi kapsulami
Avodartu, pretože liečivo sa môže vstrebať cez kožu. Ak došlo ku
kontaktu s kožou, miesto kontaktu okamžite umyte mydlom a vodou.
- Počas pohlavného styku použite prezervatív. Dutasterid sa nachádzal aj
v spermiách mužov, ktorí užívali Avodart. Ak je Vaša partnerka tehotná
alebo ak môže byť tehotná, musíte zabrániť tomu, aby bola vystavená
Vašim spermiám, pretože dutasterid môže ovplyvniť normálny vývoj
dieťaťa mužského pohlavia. Dokázalo sa, že dutasterid znižuje počet
spermií, objem spermy a pohyblivosť spermií. Môže to znížiť Vašu
plodnosť.
- Avodart môže ovplyvniť krvné testy PSA (špecifický antigén prostaty),
ktorý sa v niektorých prípadoch používa na detekciu nádoru prostaty.
Váš lekár si má byť vedomý tohto účinku a ešte vždy môže použiť test
na zistenie nádoru prostaty. Ak Vám robia krvné testy na PSA,
povedzte svojmu lekárovi, že užívate Avodart.

Ak máte akékoľvek otázky o užívaní Avodartu obráťte sa na svojho lekára
lebo lekárnika.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky sa s Avodartom môžu vzájomne ovplyvňovať a môžu zvýšiť
pravdepodobnosť, že sa u Vás prejavia vedľajšie účinky.
Medzi tieto lieky patria:
- verapamil alebo diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku)
- ritonavir alebo indinavir (proti HIV)
- itrakonazol alebo ketokonazol (proti plesňovým infekciám)
- nefazodon (antidepresívum)
- alfa blokátory (na liečbu zväčšenej prostaty alebo vysokého krvného
tlaku).

Ak užívate niektorý z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi. Možno
bude potrebné znížiť dávku Avodartu.


Užívanie Avodartu s jedlom a nápojmi

Avodart sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Ženy, ktoré sú tehotné (alebo ktoré môžu byť tehotné) nesmú manipulovať
s vytekajúcimi kapsulami. Dutasterid sa vstrebáva cez kožu a môže narušiť
normálny vývoj dieťaťa mužského pohlavia. Toto riziko existuje hlavne
v priebehu prvých 16 týždňov tehotenstva.

Počas pohlavného styku použite prezervatív. Dutasterid sa zistil
v spermiách mužov, ktorí užívali Avodart. Ak je Vaša partnerka tehotná
alebo ak môže byť tehotná, musíte zabrániť tomu, aby bola vystavená Vašim
spermiám.

Dokázalo sa, že Avodart znižuje počet spermií, objem spermy a pohyblivosť
spermií. Preto sa môže znížiť plodnosť mužov.

Musíte sa poradiť s Vaším lekárom, ak sa tehotná žena dostane do kontaktu
s dutasteridom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že Avodart ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Avodartu
Tento liek obsahuje lecitín zo sóje, ktorý môže obsahovať sójový olej. Ak
ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. AKO UžÍVAť AVODART

Vždy užívajte Avodart presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Koľko kapsúl užívať
Zvyčajná dávka je jedna kapsula (0,5 mg) užívaná jedenkrát denne. Kapsuly
sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou. Kapsuly sa nesmú žuvať alebo lámať.
Kontakt s obsahom kapsuly môže spôsobiť bolesť úst alebo hrdla.
- Liečba Avodartom je dlhodobá. Niektorí muži spozorujú skoré zlepšenie
príznakov. Pre iných však môže byť potrebné užívať Avodart až do 6
mesiacov alebo dlhšie, kým pocítia účinok. Avodart užívajte tak dlho, ako
Vám povedal Váš lekár.


Ak užijete viac Avodartu, ako máte

Ak užijete príliš veľa kapsúl Avodartu, musíte sa poradiť so svojím lekárom
alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Avodart

Neužívajte kapsuly navyše, aby ste tým nahradili vynechanú dávku. Užite
Vašu nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Avodart
Neprestaňte užívať Avodart bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím
lekárom. Môže trvať až 6 mesiacov alebo dlhšie, kým zaznamenáte účinok.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Avodart môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Veľmi zriedkavé alergické reakcie
Znaky alergických reakcií môžu zahŕňať:
- kožnú vyrážku (ktorá môže byť svrbiaca)
- žihľavku (podobnú ako po popŕhlení žihľavou)
- opuch očných viečok, tváre, pier, rúk alebo nôh.

Ak máte akýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekára a ukončite
užívanie Avodartu.

Časté vedľajšie účinky
/Môžu postihnúť 1 z 10 mužov užívajúcich Avodart:/
- impotencia (/neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu/)
- znížený sexuálny pud (/libido/)
- ťažkosti s ejakuláciou
- zväčšenie alebo bolestivosť prsníkov (/gynekomastia/)
- závrat pri užívaní s tamsulozínom.

Menej časté vedľajšie účinky
/Môžu postihnúť 1 zo 100 mužov užívajúcich Avodart:/
- strata telesného ochlpenia alebo nadmerný rast ochlpenia.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO uchovávaŤ avodart

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Avodart uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Nepoužívajte Avodart po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
alebo na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Ak máte nejaké nepoužité kapsuly Avodartu, nesmú sa likvidovať odpadovou
vodou alebo domovým odpadom. Vezmite ich späť Vášmu lekárnikovi, ktorý ich
zlikviduje spôsobom, ktorý nepoškodí životné prostredie.6. ĎALšIE INFORMÁCIE


Čo Avodart obsahuje
Liečivo je dutasterid. Každá mäkká kapsula obsahuje 0,5 mg dutasteridu.
Ďalšie zložky sú:
- vo vnútri kapsuly: monoglyceridy a diglyceridy oktánovej/dekánovej
kyseliny a butylhydroxytoluén (E321).
- v obale kapsuly: želatína, glycerol, oxid titaničitý (E171), žltý
oxid železitý (E172), (stredne nasýtené) triacylglyceroly, lecitín.

Ako vyzerá Avodart a obsah balenia
Avodart mäkké kapsuly sú podlhovasté nepriehľadné, žlté, mäkké želatínové
kapsuly označené GX CE2. Sú dostupné v baleniach s 10, 30, 50, 60 a 90
kapsulami. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcaDržiteľ rozhodnutia o registrácii: Glaxo Group Limited,
Berkeley Avenue,
Greenford Road,
Greenford, Middlesex UB6 0NN
Veľká Británia

Výrobca:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznaň
Poľsko


alebo


Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
NemeckoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

/Avodart -/ Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko,
Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Holandsko,
Veľká Británia
/Avidart –/ Španielsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v septembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU EV. Č: 2011/01126-ZME

PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU EV. Č: 2010/06939-ZMESÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Avodart 0,5 mg mäkké kapsuly.2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Každá kapsula obsahuje 0,5 mg dutasteridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Mäkká kapsula.

Kapsuly sú nepriehľadné, žlté, podlhovasté mäkké želatínové kapsuly
označené GX CE2.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba stredne ťažkých až ťažkých symptómov benígnej hyperplázie prostaty
(BPH).

Zníženie rizika akútnej retencie moču (AUR) a chirurgického zákroku u
pacientov so stredne ťažkými až ťažkými symptómami BPH.

Informácie o účinkoch liečby a populáciách pacientov skúmaných v klinických
skúškach, pozri časť 5.1.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Avodart možno podávať samotný alebo v kombinácii s alfablokátorom
tamsulozínom (0,4 mg) (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).

/Dospelí (vrátane starších ľudí)/

Odporúčaná dávka Avodartu je jedna kapsula (0,5 mg) podaná perorálne
jedenkrát denne. Kapsuly sa majú prehltnúť celé a nie rozhryzené alebo
otvorené, pretože kontakt s obsahom kapsuly môže vyvolať podráždenie
orofaryngeálnej sliznice. Kapsuly sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.
Hoci zlepšenie môže byť pozorované veľmi skoro, je možné, že odpoveď na
liečbu sa dosiahne až po 6 mesiacoch. U starších pacientov nie je potrebná
úprava dávkovania.

/Porucha funkcie obličiek/

Vplyv poruchy funkcie obličiek na farmakokinetiku dutasteridu sa neskúmal.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nepredpokladá potreba úpravy
dávkovania (pozri časť 5.2).

/Porucha funkcie pečene/

Vplyv poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku dutasteridu sa neskúmal,
ale je potrebná opatrnosť u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou
funkcie pečene (pozri časť 4.4 a časť 5.2). U pacientov s ťažkými poruchami
funkcií pečene je podávanie dutasteridu kontraindikované (pozri časť 4.3).

4.3 Kontraindikácie

Avodart je kontraindikovaný:
- u žien, detí a mladistvých (pozri časť 4.6).
- u pacientov s precitlivenosťou na dutasterid, na iné inhibítory 5-alfa-
reduktázy, na sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
- u pacientov s ťažkými poruchami funkcií pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kombinovaná liečba sa má predpísať po starostlivom zvážení prínosu a rizika
vzhľadom na potenciálne zvýšené riziko nežiaducich udalostí a po zvážení
možností alternatívnej liečby vrátane monoterapií (pozri časť 4.2).

V štvorročnej klinickej štúdii bola incidencia srdcového zlyhania
(kombinácia termínov hlásených príhod, primárne srdcové zlyhanie
a kongestívne zlyhanie srdca) vyššia medzi jedincami, ktorí užívali
kombináciu Avodart a alfa-blokátor tamsulozín než medzi jedincami, ktorí
kombináciu neužívali. Príčinná súvislosť medzi Avodartom (samotným alebo
v kombinácii s alfa-blokátorom) a srdcovým zlyhaním nie je stanovená (pozri
časť 5.1).

U pacientov s BPH sa pred začatím terapie Avodartom, a potom pravidelne po
ňom, musí vykonať palpačné vyšetrenie konečníka, ako aj ďalšie vyhodnotenia
rakoviny prostaty.

Dutasterid sa vstrebáva cez kožu, a preto ženy, deti a mladiství sa musia
vyhnúť kontaktu s vytekajúcimi kapsulami (pozri časť 4.6). Ak došlo ku
kontaktu s vytekajúcimi kapsulami, miesto kontaktu sa musí okamžite umyť
mydlom a vodou.

Dutasterid sa neskúmal u pacientov s ochorením pečene. Dutasterid sa má
podávať s opatrnosťou pacientom s miernym až stredne ťažkým ochorením
pečene (pozri časť 4.2, časť 4.3 a časť 5.2).

Sérová koncentrácia špecifického antigénu prostaty (PSA) je dôležitou
súčasťou pri detekcii rakoviny prostaty. Celkové sérové koncentrácie PSA,
ktoré sú vyššie ako 4 ng/ml (Hybritech) si zvyčajne vyžadujú ďalšie
vyhodnotenie a zváženie biopsie prostaty. Lekári si majú byť vedomí toho,
že bazálna hodnota PSA nižšia ako 4 ng/ml u pacientov, ktorí užívajú
Avodart, nevylučuje diagnózu rakoviny prostaty. Avodart spôsobuje zníženie
sérových hladín PSA o približne 50% po 6 mesiacoch u pacientov s BPH,
dokonca aj pri prítomnosti rakoviny prostaty. Aj napriek tomu, že môže
existovať individuálna odchýlka, dá sa predpokladať zníženie PSA o
približne 50%, ako to bolo pozorované v celom rozsahu bazálnych hodnôt PSA
(1,5 až 10 ng/ml). Z tohto dôvodu sa pri interpretácii izolovanej hodnoty
PSA u muža liečeného Avodartom po dobu šiestich mesiacov a dlhšie, majú
hodnoty PSA zdvojnásobiť, aby ich bolo možné porovnať s normálnymi rozsahmi
u neliečených mužov. Táto úprava zachováva citlivosť a špecifickosť testu
na PSA a jeho schopnosť detegovať rakovinu prostaty. Akékoľvek trvalé
zvýšenia hladín PSA pri užívaní Avodartu majú byť starostlivo vyhodnotené,
vrátane zváženia prerušenia liečby Avodartom.

Celkové sérové hladiny PSA sa vrátia do bazálnych hodnôt do 6 mesiacov po
prerušení liečby. Pomer voľného k celkovému PSA zostáva nemenný aj napriek
vplyvu Avodartu.
Ak lekári zvolia použitie bezpercentného PSA ako pomôcku pri detekcii
rakoviny prostaty u mužov, ktorí podstupujú terapiu Avodartom, úprava jeho
hodnoty sa nejaví ako potrebná.

4.5 Liekové a iné interakcie

Informáciu o znížení sérových hladín PSA počas liečby dutasteridom
a odporúčania týkajúce sa detekcie rakoviny prostaty, pozri časť 4.4.


/Účinky iných liekov na farmakokinetiku dutasteridu/


/Použitie spolu s inhibítormi CYP3A4 a/alebo inhibítormi P-glykoproteínu:/

Dutasterid je vylučovaný prevažne metabolizmom. /In vitro/ štúdie ukazujú, že
tento metabolizmus je katalyzovaný prostredníctvom CYP3A4 a CYP3A5.
Neuskutočnili sa žiadne formálne interakčné štúdie s potentnými inhibítormi
CYP3A4. V populačnej farmakokinetickej štúdii však boli sérové koncentrácie
dutasteridu v priemere 1,6 až 1,8-násobne vyššie u malého počtu pacientov
liečených súčasne verapamilom alebo diltiazemom (mierne inhibítory CYP3A4 a
inhibítory P-glykoproteínu) ako u iných pacientov.

Dlhodobá kombinácia dutasteridu a iných liekov, ktoré sú potentnými
inhíbitormi enzýmu CYP3A4 (napr. ritonavir, indinavir, nefazodon,
itrakonazol, ketokonazol podávané perorálne) môže zvýšiť sérové
koncentrácie dutasteridu. Ďalšia inhibícia 5-alfa-reduktázy pri zvýšenej
expozícii dutasteridu nie je pravdepodobná. Zníženie frekvencie dávok
dutasteridu sa však môže zvážiť, ak sa spozorujú vedľajšie účinky. Je
potrebné vziať na vedomie, že v prípade inhibície enzýmu sa môže dlhý
polčas ďalej predĺžiť a môže trvať viac ako 6 mesiacov súbežnej liečby, kým
sa dosiahne nový ustálený stav.

Podávanie 12 g cholestyramínu hodinu po podaní 5 mg jednorazovej dávky
dutasteridu nemá vplyv na farmakokinetiku dutasteridu.

/Účinky dutasteridu na farmakokinetiku iných liekov/

Dutasterid nemá žiadny účinok na farmakokinetiku warfarínu alebo digoxínu.
To svedčí o tom, že dutasterid neinhibuje/neindukuje CYP2C9 alebo
transportér P-glykoproteínu. /In vitro/ interakčné štúdie ukazujú, že
dutasterid neinhibuje enzýmy CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 alebo CYP3A4.

V malej dvojtýždňovej štúdii (N=24) u zdravých mužov dutasterid (0,5 mg
denne) nemal žiaden účinok na farmakokinetiku tamsulozínu alebo terazosínu.
V tejto štúdii neboli ani žiadne znaky farmakodynamickej interakcie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Používanie Avodartu je u žien kontraindikované.

/Fertilita/

Bolo hlásené, že dutasterid má vplyv na charakteristické vlastnosti spermy
(zníženie počtu spermií, objem spermy a motilita spermií) u zdravých mužov
(pozri časť 5.1). Možnosť zníženej mužskej fertility nie je možné vylúčiť.


/Gravidita/


Dutasterid tak ako iné inhibítory 5-alfa-reduktázy inhibuje konverziu
testosterónu na dihydrotestosterón, a ak je podávaný žene, ktorá nosí
mužský plod, môže zabrániť vývoju vonkajších pohlavných orgánov plodu
(pozri časť 4.4). Malé množstvá dutasteridu sa získali zo spermií jedincov
užívajúcich Avodart 0,5 mg denne. Na základe štúdií u zvierat nie je
pravdepodobné, že mužský plod bude nepriaznivo postihnutý, ak je jeho matka
vystavená spermiám pacienta liečeného Avodartom (takéto riziko je vyššie
počas prvých 16 týždňov gravidity). Tak ako u iných inhibítorov 5-alfa-
reduktázy sa však odporúča, aby v prípadoch, kedy pacientova partnerka je
alebo pravdepodobne môže byť gravidná, pacient zabránil expozícii partnerky
spermiám použitím prezervatívu.
/Laktácia/

Nie je známe, či sa u človeka dutasterid vylučuje do materského mlieka.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Na základe farmakodynamických vlastností dutasteridu sa neočakáva, že
liečba dutasteridom naruší schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

AVODART AKO MONOTERAPIA

Nežiaduce účinky sa rozvinuli u približne 19% zo 2167 pacientov, ktorí
užívali dutasterid v dvojročnej fáze III placebom kontrolovanej štúdie
počas prvého roku liečby. Väčšina nežiaducich udalostí bola mierneho alebo
stredne ťažkého stupňa a vyskytovala sa v reprodukčnom systéme. Počas
ďalších 2 rokov sa v rozšírených otvorených štúdiách nepozorovala žiadna
zmena profilu nežiaducich udalostí.

Nasledovná tabuľka uvádza nežiaduce účinky z kontrolovaných klinických
štúdií a z postmarketingových skúseností. Uvedené nežiaduce účinky
z klinických štúdií sú skúšajúcimi- posudzované udalosti súvisiace s liekom
(s incidenciou väčšou alebo rovnakou ako 1%) s vyššou incidenciou
u pacientov liečených dutasteridom oproti placebu počas prvého roku liečby.
Nežiaduce udalosti po uvedení lieku na trh boli identifikované zo
spontánnych postmarketingových hlásení, preto presná incidencia nie je
známa.

|Orgánový systém |Nežiaduci účinok |Incidencia z údajov klinickej|
| | |štúdie |
| | |Incidencia |Incidencia |
| | |počas 1. roku|počas 2. roku |
| | |liečby |liečby (n=1744)|
| | |(n=2167) | |
|Poruchy |Impotencia |6,0% |1,7% |
|reprodukčného | | | |
|systému a prsníkov | | | |
| |Zmenené (znížené) |3,7% |0,6% |
| |libido | | |
| |Poruchy ejakulácie |1,8% |0,5% |
| |Ochorenia prsníkov |1,3% |1,3% |
| |(zahŕňajú zväčšenie | | |
| |prsníkov a/alebo | | |
| |citlivosť prsníkov) | | |
|Poruchy imunitného |Alergické reakcie |Incidencia odhadovaná |
|systému |zahŕňajúce ekzantém, |z údajov po uvedení lieku na |
| |pruritus, urtikáriu, |trh |
| |lokalizovaný edém a | |
| |angioedém | |
| | |Neznáma |
|Poruchy kože |Alopécia |Menej časté |
|a podkožného |(predovšetkým strata | |
|tkaniva |telesného ochlpenia),| |
| |hypertrichóza | |

AVODART V KOMBINÁCII S ALFABLOKÁTOROM TAMSULOZÍNOM

Údaje zo štvorročnej štúdie CombAT porovnávajúcej dutasterid 0,5 mg
(n=1623) a tamsulozín 0,4 mg (n=1611) jedenkrát denne podávaných samostatne
a v kombinácii (n=1610) ukázali, že incidencia všetkých skúšajúcimi
- posúdených nežiaducich udalostí súvisiacich s liekom počas prvého,
druhého, tretieho a štvrtého roku liečby bola pri liečbe kombináciou
dutasterid/tamsulozín 22 %, 6 %, 4 % a 2 %, v uvedenom poradí, pri
monoterapii dutasteridom 15 %, 6 %, 3 % a 2 %, v uvedenom poradí, a pri
monoterapii tamsulozínom 13 %, 5 %, 2 % a 2 %, v uvedenom poradí. Vyššia
incidencia nežiaducich udalostí v skupine s kombinovanou liečbou počas
prvého roku liečby bola v dôsledku vyššej incidencie ochorení reprodukčného
systému, osobitne porúch ejakulácie pozorovaných v tejto skupine.

Nasledovné skúšajúcimi - posudzované nežiaduce udalosti súvisiace s liekom
sa hlásili s incidenciou vyššou alebo rovnou 1% počas prvého roku liečby
v štúdii CombAT; incidencia týchto udalostí počas štyroch rokov liečby je
znázornená v tabuľke uvedenej nižšie:

| |Nežiaduca reakcia|Incidencia počas obdobia liečby |
|Trieda | | |
|orgánových | | |
|systémov | | |
| | |1. rok |2. rok |3. rok |4. rok |
| | Kombináciaa (n) |(n=1 610)|(n=1 428)|(n=1 283)|(n=1 200|
| | | | | |) |
| | Dutasterid |(n=1 623)|(n=1 464)|(n=1 325)|(n=1 200|
| | | | | |) |
| | Tamsulozín |(n=1 611)|(n=1 468)|(n=1 281)|(n=1 112|
| | | | | |) |
|Poruchy |Impotencia | | | | |
|reprodukčného | | | | | |
|systému | | | | | |
|a prsníkov, | | | | | |
|Psychické | | | | | |
|poruchy, | | | | | |
|Laboratórne a | | | | | |
|funkčné | | | | | |
|vyšetrenia | | | | | |
| | Kombináciaa |6,3 % |1,8 % |0,9 % |0,4 % |
| | Dutasterid |5,1 % |1,6 % |0,6 % |0,3 % |
| | Tamsulozín |3,3 % |1,0 % |0,6 % |1,1 % |
| |Zmenené (znížené | | | | |
| |libido | | | | |
| | Kombináciaa |5,3 % |0,8 % |0,2 % |0 % |
| | Dutasterid |3,8 % |1,0 % |0,2 % |0 % |
| | Tamsulozín |2,5 % |0,7 % |0,2 % |< 0,1 % |
| |Poruchy | | | | |
| |ejakulácie | | | | |
| | Kombináciaa |9,0 % |1,0 % |0,5 % |< 0,1 % |
| | Dutasterid |1,5 % |0,5 % |0,2 % |0,3 % |
| | Tamsulozín |2,7 % |0,5 % |0,2 % |0,3 % |
| |Ochorenia | | | | |
| |prsníkovb | | | | |
| | Kombináciaa |2,1 % |0,8 % |0,9 % |0,6 % |
| | Dutasterid |1,7 % |1,2 % |0,5 % |0,7 % |
| | Tamsulozín |0,8 % |0,4 % |0,2 % |0 % |
|Poruchy |Závraty | | | | |
|nervového | | | | | |
|systému | | | | | |
| | Kombináciaa |1,4 % |0,1 % |< 0,1 % |0,2 % |
| | Dutasterid |0,7 % |0,1 % |< 0,1 % |< 0,1 % |
| | Tamsulozín |1,3 % |0,4 % |< 0,1 % |0 % |

a Kombinácia = dutasterid 0,5 mg jedenkrát denne plus tamsulozín 0,4 mg
jedenkrát denne.
b Zahŕňa citlovosť prsníkov a zväčšenie prsníkov.

4.9. Predávkovanie

V štúdiách Avodartu boli dobrovoľníkom podávané jednorazové denné dávky
dutasteridu až do
40 mg/deň (80-násobok terapeutickej dávky) po dobu 7 dní bez
signifikantných znepokojení ohľadom bezpečnosti. V klinických štúdiách, v
ktorých boli osobám podávané 5 mg dávky denne po dobu 6 mesiacov, neboli
zaznamenané ďalšie nežiaduce účinky okrem tých, ktoré boli pozorované pri
terapeutických dávkach 0,5 mg. Neexistuje žiadne špecifické antidotum pre
Avodart, a preto sa pri podozrení na predávkovanie musí podľa potreby
poskytnúť symptomatická a podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory testosterón-5-alfa-reduktázy.
ATC kód: G04C B02.

Dutasterid znižuje hladiny cirkulujúceho dihydrotestosterónu (DHT)
inhibovaním izoenzýmov 5-alfa- reduktázy typu I aj typu II, ktoré sú
zodpovedné za konverziu testosterónu na DHT.

AVODART AKO MONOTERAPIA

/Účinky na DHT/Testosterón:/

Účinok denných dávok Avodartu na redukciu DHT je dávkovo-závislý a je
pozorovaný do 1-2 týždňov (85% a 90% redukcia).

U pacientov s BPH liečených dutasteridom dávkou 0,5 mg/deň bolo priemerné
zníženie v sérovom DHT 94% po 1 roku a 93% zníženie po 2 rokoch a priemerné
zvýšenie v sérovom testosteróne bolo 19% po 1 aj po 2 rokoch.

/Účinok na objem prostaty:/

Signifikantné redukcie objemu prostaty boli detegované už po jednom mesiaci
po zahájení liečby a redukcie pokračovali až do 24. mesiaca (p(0,001).
Avodart viedol k priemernej redukcii celkového objemu prostaty o 23,6% (z
bazálnych 54,9 ml na 42,1 ml) v 12. mesiaci v porovnaní s priemernou 0,5%
redukciou (z 54,0 ml na 53,7 ml) v skupine s placebom. Signifikantné
(p(0,001) redukcie sa taktiež vyskytli v prechodnej zóne objemu prostaty už
po jednom mesiaci a pokračovali až do 24. mesiaca, s priemernou redukciou
v prechodnej zóne objemu prostaty o 17,8% (z bazálnych 26,8 ml na 21,4 ml)
v skupine užívajúcej Avodart v porovnaní s priemerným zvýšením o 7,9% (z
26,8 ml na 27,5 ml) v skupine s placebom v 12. mesiaci. Zmenšenie objemu
prostaty pozorované počas prvých dvoch rokov dvojito zaslepenej liečby sa
udržiavalo aj počas ďalších 2 rokov otvorených predĺžených štúdií. Redukcia
vo veľkosti prostaty viedla k zlepšeniu symptómov a znížila riziko AUR a
chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH.

/KLINICKÉ šTÚDIE:/

Avodart v dávke 0,5 mg/deň alebo placebo boli vyhodnotené u 4325 mužov so
stredne ťažkými až ťažkými symptómami BPH, ktorí mali prostatu (30 ml a
hodnotu PSA v rozsahu 1,5 – 10 ng/ml, v troch 2-ročných multicentrických,
medzinárodných, placebom-kontrolovaných, dvojito-zaslepených štúdiách
primárnej účinnosti. Štúdie potom pokračovali do 4 rokov ako predĺžené
otvorené so všetkými pacientmi zostávajúcimi v štúdii, ktorí užívali
dutasterid v rovnakej dávke 0,5 mg. 37% pacientov pôvodne randomizovaných
k placebu a 40% pacientov randomizovaných k dutasteridu zostalo v štúdii 4
roky. Väčšina (71%) z 2 340 jedincov v predĺženej otvorenej štúdii
dokončila ďalšie 2 roky otvorenej liečby.

Najdôležitejšími parametrami klinickej účinnosti bol Index symptómov od
Americkej urologickej asociácie (AUA-SI), maximálny prietok moču (Qmax) a
výskyt akútnej retencie moču a chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH.
AUA-SI je sedempoložkový dotazník o symptómoch týkajúcich sa BPH
s maximálnym bodovým skóre 35. Na začiatku štúdií mali pacienti priemerné
skóre približne 17. Po šesťmesačnej, jednoročnej a dvojročnej liečbe mala
skupina s placebom priemerné zlepšenia o 2,5, 2,5 a 2,3 bodov, zatiaľ čo
skupina s Avodartom sa zlepšila o 3,2, 3,8 a 4,5 bodov. Rozdiely medzi
skupinami boli štatisticky signifikantné. Zlepšenie uvedené v AUA-SI
pozorované počas prvých 2 rokov dvojito zaslepenej liečby sa zachovalo
počas ďalších 2 rokov predĺžených otvorených štúdií.

/Q//max/ /(maximálny prietok moču):/

Priemerná bazálna hodnota Qmax v štúdiách bola približne 10 ml/sekundu
(normálny Qmax ( 15 ml/sek.). Po jednom a dvoch rokoch liečby sa prietok
v skupine s placebom zlepšil o 0,8 a 0,9 ml/sek. a 1,7 a 2,0 ml/sek.
v skupine s Avodartom. Rozdiel medzi skupinami bol štatisticky
signifikantný od 1. mesiaca po 24. mesiac. Zvýšenie maximálnej rýchlosti
prietoku moču pozorované počas prvých 2 rokov dvojito zaslepenej liečby sa
zachovalo počas ďalších 2 rokov predĺžených otvorených štúdií.


/Akútna retencia moču a chirurgická intervencia/


Po dvoch rokoch liečby bol výskyt AUR v skupine s placebom 4,2% oproti 1,8%
v skupine s Avodartom (57% zníženie rizika). Tento rozdiel je štatisticky
signifikantný a znamená, že 42 pacientov (95% CI 30-73) musí byť liečených
po dobu dvoch rokov, aby sa zabránilo 1 prípadu AUR.

Výskyt chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH po dvoch rokoch bol 4,1%
v skupine s placebom a 2,2% v skupine s Avodartom (48% zníženie rizika).
Tento rozdiel je štatisticky signifikantný a znamená, že 51 pacientov (95%
CI 33-109) musí byť liečených po dobu dvoch rokov, aby sa zabránilo jednej
chirurgickej intervencii.


/Poruchy vlasov/


Účinok dutasteridu na rozloženie vlasov sa počas fázy III programu formálne
neskúmal, inhibítory 5-alfa-reduktázy však môžu znížiť vypadávanie vlasov a
môžu vyvolať rast vlasov u osôb s mužským typom vypadávania vlasov (mužskou
androgenetickou alopéciou).

/Funkcia štítnej žľazy:/

Funkcia štítnej žľazy u zdravých mužov bola vyhodnotená v jednoročnej
štúdii. Hladiny voľného tyroxínu boli počas liečby dutasteridom stabilné,
ale hladiny TSH boli na konci jednoročnej liečby v porovnaní s placebom
mierne zvýšené (o 0,4 MCIU/ml). Hladiny TSH boli variabilné, ale priemerné
rozsahy TSH (1,4 – 1,9 MCIU/ml) zostali v rámci normálnych limitov (0,5 –
5/6 MCIU/ml), hladiny voľného tyroxínu boli stabilné v rámci normálneho
rozsahu a podobné v liečbe placebom a aj v liečbe dutasteridom, zmeny v TSH
neboli považované za klinicky signifikantné. V klinických štúdiách sa
nedokázal nepriaznivý vplyv dutasteridu na funkciu štítnej žľazy.

/Neoplázia prsníkov:/

V dvojročných klinických skúškach, ktoré poskytujú 3374 pacient-rokov
expozície dutasteridu, a v čase registrácie v predĺženej dvojročnej
otvorenej štúdii, boli hlásené 2 prípady rakoviny prsníka u pacientov
liečených dutasteridom a 1 prípad u pacienta užívajúceho placebo.
Vzťah medzi rakovinou prsníka a dutasteridom však nie je jasný.

/Účinky na mužskú fertilitu/

Účinky dutasteridu v dávke 0,5 mg/deň na charakteristické vlastnosti spermy
boli hodnotené u zdravých dobrovoľníkov vo veku 18 až 52 rokov (n=27 pre
dutasterid, n=23 pre placebo) počas 52 týždňov liečby a 24 týždňov
sledovania po liečbe. V 52. týždni bolo v skupine s dutasteridom priemerné
percentuálne zníženie od bazálnych hodnôt v celkovom počte spermií 23%, v
objeme spermy 26% a v motilite spermií 18%, po prepočte na zmeny od
bazálnych hodnôt v skupine s placebom. Koncentrácia spermií a morfológia
spermií nebola ovplyvnená. Po 24 týždňoch sledovania zostala priemerná
percentuálna zmena v celkovom počte spermií v skupine s dutasteridom o 23%
nižšia ako boli bazálne hodnoty. Zatiaľ čo priemerné hodnoty pre všetky
parametre zostali vo všetkých časových bodoch v rámci normálnych rozsahov
a nesplnili vopred definované kritériá pre klinicky významnú zmenu (30%),
dvaja jedinci v skupine s dutasteridom mali v 52. týždni zníženia v počte
spermií vyššie ako 90% od bazálnych hodnôt, s čiastočným obnovením počas 24-
týždňového sledovania. Možnosť zníženej mužskej fertility nie je možné
vylúčiť.

AVODART V KOMBINÁCII S ALFABLOKÁTOROM TAMSULOZÍNOM

Avodart 0,5 mg/deň (n=1 623), tamsulozín 0,4 mg/deň (n=1 611) alebo
kombinácia Avodartu 0,5 mg plus tamsulozín 0,4 mg (n=1 610) sa
vyhodnocovala u mužov so stredne závažnými až závažnými symptómami benígnej
hyperplázie prostaty (BHP), ktorí mali prostatu >30 ml a hodnotu PSA
v rozmedzí 1,5-10 ng/ml v multicentrickej, medzinárodnej, randomizovanej,
dvojito zaslepenej štúdii s paralelnými skupinami. Približne 53% jedincov
bolo predtým liečených inhibítorom 5-alfa reduktázy alebo alfablokátorom.
Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti počas prvých dvoch rokov liečby
bola zmena medzinárodného skóre symptómov prostaty (International Prostate
Symptom Score, IPSS), čo je dotazník s ôsmymi otázkami vychádzajúci z AUA-
SI s dodatočnou otázkou o kvalite života. Sekundárne koncové ukazovatele
účinnosti po 2 rokoch liečby zahŕňali maximálnu rýchlosť prietoku moču
(Qmax) a objem prostaty. Pri kombinácii sa dosiahlo významné zlepšenie
skóre IPSS od 3. mesiaca v porovnaní s Avodartom a od 9. mesiaca
v porovnaní s tamsulozínom. Pokiaľ ide o Qmax, pri kombinácii sa dosiahlo
významné zlepšenie od 6. mesiaca v porovnaní s Avodartom aj tamsulozínom.

Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti po 4 rokoch liečby bol čas do
objavenia sa prvej epizódy AUR alebo do potreby chirurgického zákroku
súvisiaceho s BPH. Po 4 rokoch liečby sa pri kombinovanej liečbe
štatisticky významne znížilo riziko AUR alebo chirurgického zákroku
súvisiaceho s BPH (65,8 % zníženie rizika, p<0,001 [95 % CI 54,7 % až
74,1 %]) v porovnaní s monoterapiou tamsulozínom. Incidencia AUR alebo
chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH do 4. roka bola 4,2 % pri
kombinovanej liečbe a 11,9 % pri tamsulozíne (p<0,001). V porovnaní
s monoterapiou Avodartom sa pri kombinovanej liečbe znížilo riziko AUR
alebo chirurgického zákroku súvisiaceho s BPH o 19,6 % (p=0,18 [95 % CI
-10,9 % až 41,7 %]). Incidencia AUR alebo chirurgického zákroku súvisiaceho
s BPH do 4. roka bola 4,2 % pri kombinovanej liečbe a 5,2 % pri Avodarte.

Sekundárne koncové ukazovatele účinnosti po 4 rokoch liečby zahŕňali čas do
klinickej progresie (definovanej kombinovane ako: zhoršenie skóre IPSS o
( 4 body, epizódy AUR súvisiace s BPH, inkontinencia, infekcia močových
ciest (UTI) a renálna insuficiencia), zmenu medzinárodného skóre symptómov
prostaty (IPSS), maximálnu rýchlosť prietoku moču (Qmax) a objem prostaty.
IPSS je dotazník s ôsmymi otázkami vychádzajúci z AUA-SI s dodatočnou
otázkou o kvalite života. Výsledky po 4 rokoch liečby sú uvedené nižšie:

|Parameter |Časový ukazovateľ |Kombinácia|Avodar|Tamsulozí|
| | | |t |n |
|AUR alebo |Incidencia v 48. mesiaci |4,2 |5,2 |11,9a |
|chirurgický | | | | |
|zákrok | | | | |
|súvisiaci | | | | |
|s BPH | | | | |
|Klinická |48. mesiac |12,6 |17,8b |21,5a |
|progresia* (%)| | | | |
|IPSS |[Východisková hodnota] |[16,6] |[16,4]|[16,4] |
|(jednotky) |48. mesiac (Zmena |-6,3 | |-3,8a |
| |oproti východiskovej | |-5,3b | |
| |hodnote) | | | |
|Qmax (ml/sec) |[Východisková hodnota] |[10,9] |[10,6]|[10,7] |
| |48. mesiac (Zmena |2,4 | |0,7a |
| |oproti východiskovej | |2,0 | |
| |hodnote) | | | |
|Objem prostaty|[Východisková hodnota] |[54,7] |[54,6]|[55,8] |
|(ml) |48. mesiac (% zmeny |-27,3 | |+4,6a |
| |oproti východiskovej | |-28,0 | |
| |hodnote) | | | |
|Objem |[Východisková hodnota] |[27,7] |[30,3]|[30,5] |
|prechodnej |48. mesiac (% zmeny oproti |-17,9 | |18,2a |
|zóny prostaty | východiskovej hodnote) | |-26,5 | |
|(ml)# | | | | |
|BPH Index |[Východisková hodnota] |[5,3] |[5,3] |[5,3] |
|dopadu (BII) |48. mesiac (Zmena |-2,2 |-1,8b |-1,2a |
|(jednotky) |oproti východiskovej | | | |
| |hodnote) | | | |
|IPSS otázka 8 |[Východisková hodnota] |[3,6] |[3,6] |[3,6] |
|(BPH - |48. mesiac (Zmena |-1,5 |-1,3b |-1,1a |
|súvisiaca so |oproti východiskovej | | | |
|zdravotným |hodnote) | | | |
|stavom) | | | | |
|(jednotky) | | | | |


Východiskové hodnoty sú priemerné hodnoty a zmeny od východiskového stavu
sú upravené priemerné zmeny.
* Klinická progresia bola definovaná kombinovane ako: zhoršenie skóre IPSS
o ( 4 body, epizódy AUR súvisiace s BPH, inkontinencia, UTI a renálna
insuficiencia.
# Meraný vo vybraných miestach štúdie (13 % randomizovaných pacientov)
a. Pri kombinácii sa dosiahlo významné zlepšenie (p<0,001) oproti
tamsulozínu v 48. mesiaci
b. Pri kombinácii sa dosiahlo významné zlepšenie (p<0,001) oproti Avodartu
v 48. mesiaci

/Srdcové zlyhanie:/

V tejto štvorročnej štúdii BPH bola incidencia srdcového zlyhania ako
kombinovaného termínu v kombinovanej skupine (14/1610; 0,9 %) vyššia než
v skupine s monoterapiou: Avodart (4/1623; 0,2 %) a tamsulozín (10/1611;
0,6 %) (pozri časť 4.4).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/


Po perorálnom podaní jednorazovej dávky 0,5 mg dutasteridu sú maximálne
sérové koncentrácie dutasteridu dosiahnuté za 1 až 3 hodiny. Absolútna
biologická dostupnosť je približne 60%. Biologická dostupnosť dutasteridu
nie je ovplyvnená jedlom.


/Distribúcia/


Dutasterid má veľký distribučný objem (300 až 500 l) a je vysoko viazaný na
plazmatické proteíny ((99,5%). Po dennom dávkovaní dosiahnu sérové
koncentrácie dutasteridu 65% ustálenej sérovej koncentrácie po 1 mesiaci
a približne 90% po 3 mesiacoch.
Ustálené sérové koncentrácie (CSS) v hodnote približne 40 ng/ml sa dosiahnu
po 6 mesiacoch pri dávke 0,5 mg jedenkrát denne. Oddelenie dutasteridu zo
séra do spermií bolo v priemere 11,5%.


/Eliminácia/


Dutasterid je v rozsiahlej miere metabolizovaný /in vivo. In vitro/ je
dutasterid metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 a 3A5 na tri monohydroxylové
metabolity a jeden dihydroxylový metabolit.

Po perorálnej dávke dutasteridu 0,5 mg/deň do ustáleného stavu, sa 1,0% až
15,4% (5,4% priemer) podanej dávky vylučuje vo forme nezmeneného
dutasteridu stolicou. Zvyšok sa vylučuje stolicou vo forme 4 hlavných
metabolitov, z ktorých každý obsahuje 39%, 21%, 7% a 7% látok súvisiacich
s liekom a 6 vedľajších metabolitov (každý v hodnote menej ako 5%).
V ľudskom moči sú detegované len stopové množstvá nezmeneného dutasteridu
(menej ako 0,1% dávky).

Eliminácia dutasteridu je dávkovo-závislá a zdá sa, že pre proces sú
charakteristické dve paralelné eliminačné cesty, jedna je saturovateľná pri
klinicky relevantných koncentráciách a jedna nie je saturovateľná. Pri
nízkych sérových koncentráciách (menej ako 3 ng/ml) je dutasterid rýchlo
odstránený oboma eliminačnými cestami, cestou závislou od koncentrácie a aj
cestou nezávislou od koncentrácie. Pri jednorazových dávkach 5 mg alebo
menej bol dokázaný rýchly klírens a krátky polčas 3 až 9 dní.

Pri terapeutických koncentráciách, po opakovanej dávke 0,5 mg/deň, prevláda
pomalšia, lineárna eliminačná cesta a polčas je približne 3-5 týždňov.

/Staršie osoby/

Farmakokinetické vlastnosti dutasteridu boli hodnotené u 36 zdravých mužov
vo veku medzi 24 a 87 rokmi po podávaní jednorazovej 5 mg dávky
dutasteridu. Nebol pozorovaný žiadny signifikantný vplyv veku na expozíciu
dutasteridu, ale u mužov mladších ako 50 rokov bol polčas kratší. Polčas
nebol štatisticky rozdielny pri porovnaní skupiny 50-69-ročných so skupinou
starších ako 70-ročných.


/Porucha funkcie obličiek/


Vplyv poruchy funkcie obličiek na farmakokinetiku dutasteridu sa neskúmal.
Menej ako 0,1%
ustálenej 0,5 mg dávky dutasteridu je však izolované v ľudskom moči, a tak
sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek nepredpokladá žiadne klinicky
signifikantné zvýšenie plazmatických koncentrácií dutasteridu (pozri časť
4.2).


/Porucha funkcie pečene/


Vplyv poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku dutasteridu sa neskúmal
(pozri časť 4.3). Keďže dutasterid sa vylučuje hlavne cez metabolizmus,
očakáva sa, že u týchto pacientov sú zvýšené plazmatické hladiny
dutasteridu a predĺžený polčas dutasteridu (pozri časť 4.2 a časť 4.4).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Súčasné štúdie všeobecnej toxicity, genotoxicity a karcinogenity
nepreukázali žiadne konkrétne nebezpečenstvo pre človeka.

Štúdie reprodukčnej toxicity u samčích potkanov ukázali zníženú hmotnosť
prostaty a semenných mechúrikov, zníženú sekréciu z vedľajších genitálnych
žliaz a redukciu v indexoch fertility (spôsobenú farmakologickým účinkom
dutasteridu). Klinická relevancia týchto zistení nie je známa.

Tak ako u iných inhibítorov 5-alfa-reduktázy bola zaznamenaná feminizácia
samčích plodov u potkanov a králikov, keď bol dutasterid podávaný počas
gestácie. Dutasterid bol zistený v krvi zo samičích potkanov po párení so
samcami liečenými dutasteridom. Keď bol dutasterid podávaný počas gestácie
primátom, nebola pozorovaná žiadna feminizácia samčích plodov pri krvných
expozíciách, ktoré značne prevyšovali tie, ktorých výskyt je pravdepodobný
v spermiách človeka. Nie je pravdepodobné, že mužský plod bude nepriaznivo
postihnutý po transfere dutasteridu spermiami.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Obsah kapsuly:/
Monoglyceridy a diglyceridy oktánovej/dekánovej kyseliny
butylhydroxytoluén (E321).


/Obal kapsuly:/

želatína
glycerol
oxid titaničitý (E171)
žltý oxid železitý (E172)
stredne nasýtené triacylglyceroly
lecitín.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre z nepriehľadného PVC/PVDC/Al filmu obsahujú 10 mäkkých želatínových
kapsúl balených v obale s 10, 30, 50, 60 a 90 kapsulami. Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Dutasterid sa vstrebáva cez kožu, a preto sa musí zabrániť kontaktu s
vytekajúcimi kapsulami. Ak došlo ku kontaktu s vytekajúcimi kapsulami,
miesto kontaktu sa musí okamžite umyť mydlom a vodou (pozri časť 4.4).

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glaxo Group Limited,
Berkeley Avenue,
Greenford Road,
Greenford, Middlesex UB6 0NN
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0286/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

3.12.2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C34952
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04CB02 - dutasterinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
erythromycini stearas
Výrobca lieku:
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri príznakoch dolných močových ciest (LUTS) sprevádzajúcich benígnu hyperpláziu prostaty u mužov s objemom prostaty väčším ako 30 cm3, s dokumentovaným digitálnym rektálnym vyšetrením a ultrasonografickým vyšetrením veľkosti prostaty.
Predajná cena:
32.10 € / 967.04 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
32.10 € / 967.04 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:45.58 € ÚP:41.40 € DP:4.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.10 € ÚP:0.00 € DP:32.10 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.68 € ÚP:0.00 € DP:16.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:68.63 € ÚP:41.40 € DP:27.23 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien