Detail:
Talliton 25 mg tbl 30x25 mg
Názov lieku:
Talliton 25 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2010/05355,
2010/05615


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV


Talliton 6,25 mg
Talliton 12,5 mg
Talliton 25 mg
(carvedilolum)
tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Talliton a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Talliton
3. Ako užívať Talliton
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Talliton
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TALLITON A NA ČO SA POUžÍVA

Karvedilol, liečivo tabliet Talliton, patrí do skupiny beta-blokátorov
s vazodilatačnou aktivitou. Používa sa na dlhodobú liečbu chronického
srdcového zlyhania, vysokého krvného tlaku a chronickej stabilnej angíny
pektoris (bolesť na hrudníku vyvolaná a uvoľnená rovnakým mechanizmom).


2. SKÔR AKO UžIJETE TALLITON

Neužívajte tablety Talliton

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na niektorú z ďalších
zložiek Tallitonu,
- keď máte chronické ochorenie srdca pľúcneho pôvodu, alebo Vám bolo
povedané, že máte vysoký krvný tlak v artériách pľúc,
- keď ste mali v minulosti problémy s dýchaním kvôli astme (výrazné
záchvaty sťaženého dýchania), alebo kvôli inému ochoreniu pľúc,
- keď máte závažné poškodenie pečene,
- keď máte poruchy tvorby srdcového vzruchu alebo poruchy srdcového vedenia
(srdcový blok), s výnimkou situácie, ak je Váš rytmus srdca kontrolovaný
kardiostimulátorom,
- keď ste mali bradykardiu (pomalší tep srdca s tepovou frekvenciou menšou
ako 50/min), alebo hypotenziu (nízky tlak krvi so systolickým tlakom –
prvé číslo – pod 85 mmHg),
- v prípade feochromocytómu (určitý nádor nadobličiek spojený s vysokým
krvným tlakom),
- keď máte závažné poruchy látkovej premeny (metabolická acidóza, stav
s nadmerne vysokou kyslosťou telesných tekutín a tkanív) spôsobené inými
ochoreniami (napr. cukrovka),
- keď sa príznaky chronického srdcového zlyhania v poslednej dobe zhoršili,
alebo sú také závažné, že sa vyžaduje vnútrožilové podanie liekov.

Tablety Talliton sa nemajú podávať deťom a mladistvým do 18 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní tabliet Talliton

Predtým, než začnete užívať tablety Talliton, oznámte lekárovi, ak sa u Vás
niekedy objavilo niečo z nasledujúceho:
- ak ste liečený určitým typom liekov, ktoré odčerpávajú katecholamíny
(napr. rezerpín a určitý typ antidepresív t.j. inhibítory
monoaminooxidázy),
- ak ste liečený blokátormi vápnikových kanálov verapamilového
alebo diltiazemového typu, alebo určitým typom (t.j. trieda I) liekov na
arytmiu (poruchy srdcového rytmu). Tieto lieky sa nesmú použiť
vnútrožilne spolu s Tallitonom,
- ak máte cukrovku (diabetes mellitus),
- ak Vám diagnostikovali špeciálny typ bolesti na hrudníku (Prinzmetalova,
tzv. variantná angína pektoris),
- ak máte iné problémy so srdcom,
- ak máte zúžené cievy v končatinách,
- ak Vám bolo povedané, že máte poruchu krvného obehu primárne postihujúcu
prsty, nazývanú Raynaudov fenomén,
- ak máte ochorenie pečene, obličiek alebo štítnej žľazy,
- ak sa podrobujete desenzibilizačnej liečbe (metóda znižujúca účinok
známych alergénov vyvolávajúcich alergické (z precitlivenosti) príznaky),
- ak máte psoriázu v osobnej alebo rodinnej anamnéze,
- ak nosíte kontaktné šošovky.

/Upozornenia:/
Ak máte chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (ťažkosti pri výdychu) a nie ste
liečený tabletami alebo liekmi na inhaláciu, môžete mať počas liečby
Tallitonom ťažkosti s vydychovaním. V týchto prípadoch je potrebná úprava
dávky alebo ukončenie liečby Tallitonom.

Počas liečby Tallitonom, ale hlavne na jej začiatku, sa môžu zhoršiť
príznaky srdcového zlyhania; môže sa to prejavovať príznakmi ako únava,
skrátenie dychu a opuch nôh (vodnateľnosť). Ak spozorujete takéto príznaky,
v každom prípade informujte svojho lekára, pretože môže byť potrebná úprava
dávkovania Tallitonu.

Ak máte na srdcové zlyhanie predpísaný Talliton a Váš systolický krvný tlak
(prvé číslo z dvoch) je nižší ako 100 mmHg a máte súčasne ischemickú
chorobu srdca, zúženie periférnych ciev, alebo zlyhanie obličiek, liečba
môže zhoršiť funkciu Vašich obličiek. Preto sa má funkcia obličiek
monitorovať. Ak spozorujete príznaky naznačujúce zhoršenie funkcie obličiek
(zvýšenie hmotnosti, zmenšenie objemu moču, svrbenie), oznámte to ihneď
svojmu lekárovi.

Tablety Talliton môžu maskovať alebo oslabiť príznaky hypoglykémie t.j.
nízkej hladiny glukózy v krvi (nervozita, tras, zrýchlený pulz) a súčasne
s liečbou sa môžu hladiny glukózy v krvi zvyšovať alebo znižovať. Preto je
potrebné u diabetikov častejšie monitorovanie glukózy v krvi a lekár môže
zmeniť dávkovanie Vašej antidiabetickej liečby.


Užívanie iných liekov


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je veľmi dôležité informovať Vášho lekára:
- ak užívate iné lieky na arytmiu (poruchy srdcového rytmu),
- ak užívate iné lieky na vysoký tlak krvi,
- ak užívate iné lieky na srdce alebo na iné stavy, ktoré môžu tiež znížiť
tlak krvi, napr. nitráty, hypnotiká (lieky navodzujúce spánok),
trankvilizéry (lieky tlmiace úzkosť), antidepresíva,
- ak užívate na srdcové zlyhanie digoxín alebo diuretiká,
- ak užívate liek nazývaný cyklosporín (napr. po transplantácii orgánov),
- ak užívate klonidín alebo ergotamín, rifampicín (na liečbu tuberkulózy),
lieky proti bolesti a na zníženie teploty, barbituráty, antacidá (napr.
cimetidín), alebo ak sa liečite liekmi alebo inhalačnými liekmi na astmu
alebo iné ochorenie pľúc,
- ak užívate perorálne lieky na zníženie glukózy v krvi alebo ak používate
inzulín na cukrovku.

Pred /chirurgickým zákrokom a celkovou anestéziou/ je absolútne nevyhnutné
informovať svojho lekára o tom, že užívate Talliton.

Užívanie tabliet Talliton s jedlom a nápojmi

Talliton možno užívať nezávisle na jedle. Pacientom s chronickým srdcovým
zlyhaním sa odporúča užívať tablety s jedlom, aby sa znížilo riziko náhleho
poklesu krvného tlaku.
Pravidelné pitie alkoholických nápojov počas liečby Tallitonom môže
zosilniť účinok lieku aj alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie


Použitie tabliet Talliton v tehotenstve sa neodporúča. Ak ste tehotná alebo
máte podozrenie, že ste otehotneli, informujte svojho lekára alebo
lekárnika skôr, ako začnete užívať tablety Talliton. Ak počas užívania
tabliet Talliton otehotniete, ihneď informujte svojho lekára.

Ak dojčíte neužívajte tablety Talliton.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Tablety Talliton môžu ovplyvniť schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať
stroje, hoci stupeň vplyvu je individuálny. Najčastejšie sa to prejaví na
začiatku liečby a pri súčasnej konzumácii alkoholu. Ak sa počas užívania
tabliet Talliton cítite mimoriadne unavený, alebo máte pocit na odpadnutie,
neveďte motorové vozidlá a neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách tabliet Talliton

Každá tableta lieku obsahuje 50 mg laktózy a 12,5 mg sacharózy. Ak Vám
lekár oznámil, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, poraďte sa so
svojím lekárom.
Talliton 12,5 mg obsahuje ako farbivo oranžovú žltú (E 110), ktoré môže
spôsobiť alergickú reakciu.


3. AKO UžÍVAť TALLITON

Tablety užívajte celé, nerozhryzené, s dostatočným množstvom vody,
nezávisle na jedle.
Ak máte chronické srdcové zlyhanie, užívajte tablety počas jedla, čím
môžete znížiť riziko náhleho poklesu krvného tlaku.
Vždy užívajte tablety Talliton presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Chronické srdcové zlyhanie

Liečbu chronického srdcového zlyhania Tallitonom je nutné začať a dávka sa
má nastaviť pod prísnym dohľadom kardiológa s nemocničnou praxou a pod
prísnym lekárskym dohľadom.
Zvyčajná počiatočná dávka počas prvých dvoch týždňov liečby chronického
srdcového zlyhania je 3,125 mg dvakrát za deň (ráno a večer). Ak je
potrebné, lekár môže túto dávku zvýšiť v dvojtýždňových intervaloch na 6,25
mg dvakrát za deň, následne na 12,5 mg dvakrát za deň až na 25 mg dvakrát
za deň. Maximálna odporúčaná denná dávka je 25 mg dvakrát denne pre
pacientov s telesnou hmotnosťou do 85 kg a pre pacientov s ťažkým
chronickým srdcovým zlyhaním nezávisle od telesnej hmotnosti. Pre pacientov
s miernym až stredne ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním s telesnou
hmotnosťou nad 85 kg je maximálna odporúčaná dávka 50 mg dvakrát denne.

Vysoký krvný tlak

Zvyčajná dávka počas prvých dvoch dní liečby vysokého krvného tlaku je 12,5
mg raz denne. Odporúčaná udržiavacia dávka je 25 mg raz denne. V prípade
potreby, ale nie skôr ako po 2 týždňoch liečby, Vám lekár môže dávku
zvýšiť. Maximálna denná dávka je 50 mg. Túto dávku možno užiť raz denne,
alebo v dvoch, na rovnaké časti rozdelených dávkach, ráno a večer.

Angína pektoris (bolesť na hrudníku)

Zvyčajná počiatočná dávka počas prvých dvoch dní liečby angíny pectoris je
12,5 mg dvakrát za deň. Obvyklá udržiavacia dávka je 25 mg dvakrát denne.

Starší pacienti a pacienti s chronickým srdcovým zlyhaním alebo poškodením
obličiek môžu dostávať normálne dávky pre dospelých. Pre starších pacientov
s chronickou stabilnou angínou pektoris (bolesť na hrudníku) je maximálna
denná dávka 25 mg dvakrát denne.

Ak užijete viac tabliet Tallitonu ako máte

Ak užijete viac tabliet Tallitonu ako je predpísané, okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc alebo najbližšie pohotovostné oddelenie.
V prípade, že ste užili veľmi veľa tabliet (závažné predávkovanie) môže sa
vyvinúť závrat, odpadnutie, únava, závažné zníženie krvného tlaku a
srdcovej frekvencie, náhle srdcové zlyhanie, ťažkosti s dýchaním, ťažkosti
s vydychovaním a vracanie. Bez rýchleho lekárskeho zásahu sa môžu objaviť
mdloby, záchvaty kŕčov, zlyhanie krvného obehu a zastavenie srdca.

Ak zabudnete užiť tablety Talliton

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, pretože to
nenahradí vynechanú dávku, ale riskujete predávkovanie. Pokračujte v liečbe
podľa pokynov lekára.

Ak prestanete užívať Talliton

Tablety Talliton sú určené na dlhodobú liečbu. Neprerušte užívanie Vašich
liekov náhle, lebo to môže spôsobiť návrat ochorenia. Náhle prerušenie
liečby môže viesť ku zvieravej bolesti na hrudníku a zvýšeniu tlaku krvi,
najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca, preto treba liek vysadiť
postupne a len vtedy, ak o tom rozhodne lekár.
Ak užívate tablety Talliton súčasne s liekmi obsahujúcimi klonidín, nikdy
neprestaňte užívať niektorý z nich, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár,
pretože to môže spôsobiť nadmerné zvýšenie krvného tlaku. Lieky možno
vysadiť len potom ako o tom rozhodne Váš lekár a dôsledne dodržiavajte jeho
pokyny.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Talliton môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Frekvencia vedľajších účinkov (veľmi časté (?1/10); časté (<1/10 až
?1/100); menej časté (<1/100 až ?1/1000), zriedkavé (<1/1000 až ?1/10 000);
veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane izolovaných hlásení), vyskytujúcich sa
počas liečby Tallitonom je uvedená nižšie podľa orgánových systémov.

Frekvencia vedľajších účinkov je nezávislá na dávke, s výnimkou závratu,
poruchy videnia a pomalšej frekvencie srdca.

Chronické srdcové zlyhanie

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
Zriedkavé: zníženie počtu krvných doštičiek (zastavenie krvácania môže
trvať trochu dlhšie ako obvykle, vznik podliatín, môže nastať abnormálne
krvácanie napr. do ďasien alebo do čreva).

V individuálnych prípadoch sa môže znížiť počet bielych krviniek.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Časté: zvýšenie hmotnosti, zvýšené hladiny cholesterolu a zvýšené alebo
znížené hladiny glukózy v krvi.

/Psychiatrické poruchy a ochorenia/
Veľmi časté: asténia, únava.

/Poruchy nervového systému/
Veľmi časté: mierny závrat a bolesť hlavy, objavujú sa väčšinou na začiatku
liečby.

/Ochorenia oka/
Časté: poruchy videnia.

/Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti/
Časté: pomalšia frekvencia srdca, pokles tlaku krvi po postavení sa, čo
spôsobí závrat, nízky tlak krvi, hromadenie tekutín v tkanivách
(vodnateľnosť), čo sa môže prejaviť ako opuchnutie končatín, genitálu alebo
iných častí tela a v dušnosti.

Menej časté: odpadnutie (synkopa), srdcový blok (poruchy
atrioventrikulárnej vodivosti), zhoršenie príznakov srdcového zlyhania,
hlavne počas nastavovania dávky.

/Poruchy a ochorenia žalúdočno-črevného traktu/
Časté: nevoľnosť, vracanie, hnačka.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
Zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek (príznaky: zvýšenie hmotnosti, zníženie
objemu moču, svrbenie), poškodenie funkcie obličiek, hlavne u pacientov so
zúženými cievami (napr. ischemická choroba srdca, periférne cievne
ochorenie).

Vysoký krvný tlak a chronická stabilná angína pektoris (bolesť na hrudníku)

Pozorované vedľajšie účinky v týchto prípadoch sú podobné ako tie
pozorované pri chronickom srdcovom zlyhaní aj keď výskyt vedľajších účinkov
je nižší.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
Zníženie počtu krvných doštičiek (zastavenie krvácania môže trvať trochu
dlhšie ako obvykle, vznik podliatín, môže nastať abnormálne krvácanie napr.
do ďasien alebo do čreva) a v individuálnych prípadoch sa môže znížiť počet
bielych krviniek.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
U skrytej cukrovky sa môžu prejaviť príznaky (zvýšený smäd, sucho v ústach,
tvorba veľkého objemu moču, strata hmotnosti), u diagnostikovanej
a kontrolovanej cukrovky môže dôjsť k jej zhoršeniu, čo vyžaduje zmenu
liečby.

/Psychiatrické poruchy a ochorenia/
Časté: únava, hlavne na začiatku liečby.

Menej časté: zhoršenie nálady, poruchy spánku, asténia.

/Poruchy nervového systému/
Časté: mierny závrat a bolesť hlavy, objavujú sa väčšinou na začiatku
liečby.

Menej časté: brnenie alebo znecitlivenie rúk alebo nôh (parestézia).

/Ochorenia oka/
Časté: znížená tvorba sĺz.

Menej časté: poruchy videnia.

Zriedkavé: podráždenie očí.

/Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti/
Časté: pomalšia frekvencia srdca, zníženie tlaku krvi po postavení sa, čo
spôsobí závrat, hlavne na začiatku liečby.

Menej časté: odpadnutie (synkopa), nízky tlak krvi, srdcový blok (poruchy
atrioventrikulárnej vodivosti), bolesť na hrudníku (angína pektoris),
príznaky srdcového zlyhania (problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť
skrátenie dychu alebo opuch členkov), hromadenie tekutín v tkanivách
(vodnateľnosť), čo sa môže prejaviť ako opuchnutie nôh, členkov alebo iných
častí tela.

/Cievne poruchy/
Menej časté: poruchy krvného zásobovania končatín, chladné končatiny,
zhoršenie zúženia ciev v končatinách, stav nazývaný intermitentná
klaudikácia (náhla bolesť svalov nohy, ktorá sa dostavuje po prejdení
určitej vzdialenosti a je spôsobená slabým krvným zásobením) a Raynaudov
fenomén (znížený prietok krvi, spôsobujúci znecitlivenie a zblednutie
prstov).

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Časté: astma (stav charakterizovaný záchvatovitými ťažkosťami s dýchaním),
ťažkosti pri výdychu.

Zriedkavé: upchatý nos, dýchavičnosť a príznaky podobné chrípke.

/Poruchy a ochorenia žalúdočno-črevného traktu/
Časté: pocit ťažoby v zažívacom trakte (s príznakmi ako nevoľnosť, bolesť
brucha, hnačka).

Menej časté: zápcha, vracanie.

Zriedkavé: sucho v ústach.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Menej časté: kožné reakcie napr. alergický výsyp, dermatitída (zápal kože),
žihľavka, svrbenie, lichen planus (zápalový stav so svrbiacimi
šarlachovitými pľuzgiermi), nadmerné potenie. Psoriatické kožné lézie
(psoriáza je chronické ochorenie kože s červenými šupinovitými škvrnami) sa
môžu objaviť alebo sa môžu už existujúce lézie zhoršiť.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Časté: bolesť v končatinách.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
Zriedkavé: poruchy močenia.

/Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov/
Menej časté: erektilná dysfunkcia (ťažkosti dosiahnuť erekciu).

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
Pozorovali sa izolované prípady alergických reakcií.

/Vyšetrenia/
Pozorovali sa izolované prípady zvýšených plazmatických hladín transamináz.

Ak spozorujete kožný výsyp, svrbenie alebo začínajúcu dušnosť, oznámte to
čo najskôr svojmu lekárovi a požiadajte ho o radu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TALLITON

Tablety Talliton nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
obale a na fľaške. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 oC, v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom
a vlhkosťou.
Tablety Talliton nepoužívajte ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo tablety Talliton obsahujú

Liečivo je karvedilol. Každá tableta obsahuje 6,25 mg, alebo 12,5 mg, alebo
25 mg karvedilolu.
Pomocné látky sú: magnéziumstearát, povidón, koloidný oxid kremičitý
bezvodý, sacharóza, krospovidón a monohydrát laktózy. Okrem vyššie
uvedených pomocných látok Talliton 6,25 mg obsahuje naviac chinolínovú žltú
(E 104), Talliton 12,5 mg obsahuje naviac oranžovú žltú (E 110) ako
farbivá.

Ako tablety Talliton vyzerajú a obsah balenia

/Talliton 6,25 mg/ sú svetložlté podlhovasté tablety, s delacou ryhou na
jednej strane, štylizovaným E a znakom 341 na druhej strane. Tabletu je
možné rozdeliť na rovnaké polovice.
/Talliton 12,5 mg/ sú svetlooranžové nepravidelne bodkované okrúhle ploché
tablety, na okraji šikmo zrezané, s deliacou ryhou na jednej strane,
štylizovaným E a znakom 342 na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha
rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké
dávky.
/Talliton 25 mg/ sú biele okrúhle ploché tablety, na okraji šikmo zrezané,
s deliacou ryhou na jednej strane, štylizovaným E a znakom 343 na druhej
strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie
a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Talliton sa dodáva v papierovej škatuľke obsahujúcej 30, 60, alebo 98
tabliet v hnedej sklenenej fľaške uzatvorenej bezpečnostným zaklapovacím
(DEFG-8) uzáverom (opatrený vložkou proti nárazom a absorpčným diskom).
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobca
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65
Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri
2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2010/05355,
2010/05615


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKUNÁZOV LIEKU


Talliton 6,25 mg
Talliton 12,5 mg
Talliton 25 mgKVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Talliton 6,25 mg: každá tableta obsahuje 6,25 mg karvedilolu.
Talliton 12,5 mg: každá tableta obsahuje 12,5 mg karvedilolu.
Talliton 25 mg: každá tableta obsahuje 25 mg karvedilolu.

Pomocné látky: Tablety každej sily obsahujú laktózu a sacharózu (pozri časť
4.4).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.LIEKOVÁ FORMA


Tableta
/Talliton/ /6,25/ mg: svetložlté podlhovasté, s poliacou ryhou na jednej
strane, so štylizovaným E a znakom 341 na druhej strane. Tabletu je možné
rozdeliť na rovnaké polovice.
/Talliton 12,5/ mg: svetlooranžové nepravidelne bodkované okrúhle ploché
tablety, na okraji šikmo zrezané, s deliacou ryhou na jednej strane, so
štylizovaným E a znakom 342 na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha
rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké
dávky.
/Talliton 25/ mg: biele okrúhle ploché tablety, na okraji šikmo zrezané,
s deliacou ryhou na jednej strane, so štylizovaným E a znakom 343 na druhej
strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie
a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba chronického srdcového zlyhania
Talliton je indikovaný na liečbu stabilného, mierneho, stredne ťažkého
a ťažkého chronického srdcového zlyhania u euvolemických pacientov ako
doplnok štandardnej liečby napr. diuretikami, digoxínom a ACE inhibítormi.

Hypertenzia
Talliton je indikovaný na liečbu hypertenzie.

Angína pektoris
Talliton je indikovaný na profylaktickú liečbu stabilnej angíny pektoris.


3 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety sa zapíjajú tekutinami. U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním
sa tablety Talliton užívajú spolu s jedlom.

Symptomatické chronické srdcové zlyhanie

Liečba Tallitonom sa začína v nemocnici pod dohľadom lekára až po dôkladnom
zhodnotení stavu pacienta.
Kvôli stabilizácii klinického stavu je potrebné, aby pred každou úpravou
dávky pacienta vyšetril lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou srdcového
zlyhania. Dávka karvedilolu sa nesmie zvyšovať u pacientov so zhoršením
srdcového zlyhania od poslednej návštevy resp. u pacientov so známkami
dekompenzovaného alebo nestabilného srdcového zlyhania.
Dávka sa upravuje na základe individuálnych požiadaviek.
U pacientov dostávajúcich diuretiká a/alebo digoxín a/alebo ACE inhibítory
je pred liečbou Tallitonom potrebné stabilizovať dávkovanie týchto liekov.

/Dospelí/
Odporučená úvodná dávka lieku je 3,125 mg dvakrát denne počas 2 týždňov. V
prípade
tolerancie tejto dávky je možné dávkovanie následne zvyšovať na 6,25 mg
dvakrát denne, 12,5 mg dvakrát denne a 25 mg dvakrát denne v intervaloch
najmenej 2 týždne. Dávkovanie je potrebné zvýšiť až na maximálnu úroveň
tolerovanú pacientom.
Odporučená maximálna denná dávka pre všetkých pacientov s ťažkým chronickým
srdcovým
zlyhaním a pre pacientov s ľahkým a stredne ťažkým chronickým srdcovým
zlyhaním vážiacich menej ako 85 kg je 25 mg dvakrát denne. Pre pacientov s
miernym až stredne ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním vážiacich viac ako
85 kg je odporučená maximálna dávka lieku 50 mg dvakrát denne.
Pri zvyšovaní dávky lieku u pacientov so systolickým tlakom krvi < 100 mm
Hg môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek alebo srdca. Z toho dôvodu je
pri každej titrácii dávky smerom nahor u týchto pacientov potrebné
zhodnotiť funkciu obličiek a pátrať po príznakoch zhoršenia srdcového
zlyhania alebo vazodilatácie. Prechodné zhoršenie srdcového zlyhania,
vazodilatáciu alebo retenciu tekutín je možné zvládnuť úpravou dávkovania
diuretík alebo ACE inhibítorov, prípadne úpravou dávkovania alebo
prechodným vysadením liečby Tallitonom. Za týchto okolností nie je možné
zvyšovať dávku Tallitonu až do stabilizácie príznakov prehĺbeného srdcového
zlyhania alebo vazodilatácie.
U pacientov, ktorí prestali užívať Talliton počas obdobia dlhšieho ako 2
týždne, sa liečba obnovuje dávkou 3,125 mg dvakrát denne a postupne sa
dávka zvyšuje v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami ohľadom dávkovania.

/Starší pacienti/
Dávkovanie je rovnaké ako u dospelých osôb.

/Deti/
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená u detí a mladistvých do 18
rokov.

Hypertenzia

Odporučené dávkovanie je raz denne.

/Dospelí/
Odporučená úvodná dávka Tallitonu je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch
dní. V nasledujúcom období je odporučená dávka 25 mg raz denne. Pre väčšinu
pacientov je táto dávka dostačujúca, avšak v prípade potreby je možné dávku
zvýšiť až na odporučenú maximálnu dennú dávku 50 mg podávanú v jednej alebo
viacerých dávkach.
Dávku je možné zvyšovať v intervaloch najmenej 2 týždne.

/Starší pacienti/
Odporučená úvodná denná dávka lieku je 12,5 mg. V niektorých prípadoch
vedie táto dávka k uspokojivej kontrole tlaku krvi. V prípade nedostatočnej
odpovede na liečbu je možné zvýšiť dávku lieku až na odporučenú maximálnu
dennú dávku 50 mg podávanú v jednej alebo viacerých dávkach.

/Deti/
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená u detí a mladistvých do 18
rokov.

Angína pektoris

/Dospelí/
Odporučená úvodná dávka Tallitonu je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých
dvoch dní. V nasledujúcom období je odporučená dávka 25 mg dvakrát denne.

/Starší pacienti/
Odporučená maximálna denná dávka je 50 mg podávaná vo viacerých dávkach.

/Deti/
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená u detí a mladistvých do 18
rokov.

Pacienti s pridruženým ochorením pečene

Talliton je kontraindikovaný u pacientov s dysfunkciou pečene (pozri časti
4.3 a 5.2).

Pacienti s pridruženým ochorením obličiek

U pacientov so systolickým tlakom krvi nad 100 mm Hg nie je potrebná žiadna
úprava dávkovania lieku (tiež pozri časti 4.4 a 5.2).


4 Kontraindikácie


Talliton je kontraindikovaný u pacientov s výraznejšou retenciou tekutín
alebo objemovým
preťažením vyžadujúcim si intravenóznu inotropnú liečbu.
Pacienti s obštrukčnou chorobou pľúc, dysfunkciou pečene, známou
precitlivenosťou na karvedilol alebo na ktorúkoľvek inú zložku lieku.
/Podobne ako pri iných beta-blokátoroch:/ anamnéza bronchospazmu alebo astmy,
A-V blokáda II. alebo III. stupňa, výrazná bradykardia (< 50/min),
kardiogénny šok, syndróm chorého sínusu (vrátane sinoatriálnej blokády),
ťažká hypotenzia (systolický tlak krvi < 85 mm Hg), metabolická acidóza a
feochromocytóm (v prípade nedostatočnej kontroly alfa sympatolytikami).


5 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas titrácie dávky karvedilolu smerom nahor sa u pacientov s chronickým
srdcovým zlyhaním môžu zhoršiť symptómy srdcového zlyhania, alebo sa môže
objaviť retencia tekutín. Ak sa takéto symptómy objavia, dávka diuretík sa
má zvýšiť a dávka Tallitonu sa nemá zvyšovať, pokiaľ sa nestabilizuje
klinický stav.
Príležitostne je potrebné znížiť dávku Tallitonu alebo dočasne prerušiť
liečbu. To nevylučuje následné úspešné nastavenie dávky.
U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním možno liečbu začať a pokračovať
v nej iba ak sú v primerane kompenzovanom stave.

U pacientov s hypertenziou, užívajúcich digoxín, diuretiká a/alebo ACE
inhibítor na chronické srdcové zlyhanie, sa môže karvedilol použiť iba
opatrne, pretože digoxín aj karvedilol môžu spomaliť AV
(atrioventrikulárne) vedenie.

Ako hociktorý iný beta-blokátor, aj karvedilol môže maskovať u diabetikov
včasné príznaky akútnej hypoglykémie, preto sa vyžaduje časté monitorovanie
hladiny krvnej glukózy. U diabetikov s chronickým srdcovým zlyhaním môže
karvedilol príležitostne zhoršiť kontrolu glykémie.

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním s nízkym krvným tlakom
(systolický TK < 100 mmHg), ischemickou chorobou srdca, difúznym
vaskulárnym ochorením a/alebo renálnym poškodením môže funkcia obličiek
reverzibilne klesať. U týchto pacientov treba monitorovať renálne funkcie
počas nastavovania dávky Tallitonu. Ak sa pozoruje zhoršenie funkcie
obličiek, dávku Tallitonu treba redukovať, alebo liečbu prerušiť.

Pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky treba upozorniť, že liek môže
znížiť tvorbu sĺz.

Periférne arteriálne ochorenie vyžaduje opatrnosť, pretože čisté beta-
blokátory môžu urýchliť alebo zhoršiť symptómy arteriálnej insuficiencie.
Karvedilol má tiež alfa-antagonistické vlastnosti, ktoré môžu vyrovnávať
tieto účinky.

V prípade periférnej obehovej poruchy (napr. Raynaudov fenomén), sa
karvedilol má podávať opatrne, pretože symptómy sa môžu zhoršiť.

Tak ako iné beta-blokátory, liek môže maskovať symptómy tyreotoxikózy.

Ak Talliton indukuje bradykardiu (tepová frekvencia < 55/min), dávku treba
redukovať.

U pacientov so závažnými hypersenzitívnymi reakciami v anamnéze alebo u
tých, ktorí sa podrobujú desenzibilizačnej terapii môžu beta-blokátory
zvýšiť senzitivitu na alergény a aj závažnosť anafylaktických reakcií.

Liečba karvedilolom u pacientov s psoriázou, alebo psoriázou v rodinnej
anamnéze, vyžaduje dôsledné vyhodnotenie pomeru medzi rizikom a prínosom
liečby.

U pacientov s feochromocytómom sa má akýkoľvek beta-blokátor užívať iba po
predchádzajúcej liečbe alfa-antagonistami. Nie sú skúsenosti s užívaním
karvedilolu, ktorý má obe alfa- aj beta- antagonistické vlastnosti pri
feochromocytóme, preto je ho možné používať v prípade podozrenia na
feochromocytóm iba opatrne.

Neselektívne beta-blokátory môžu u pacientov s Prinzmetalovou (variantnou)
angínou pektoris vyvolať bolesť na hrudi. Aj keď ?-antagonistický účinok
karvedilolu môže týmto účinkom zabrániť, s použitím karvedilolu pri
Prinzmetalovej angíne pektoris nie sú klinické skúsenosti; preto sa
u týchto pacientov môže použiť len opatrne.

Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc s tendenciou
bronchospastických reakcií, neliečení perorálne alebo inhalačne, majú
karvedilol užívať s prihliadnutím na pomer riziko/prínos.

U pacientov s predispozíciou ku bronchospazmu, môže nastať respiračná
tieseň ako dôsledok zvýšeného odporu dýchacích ciest. Pacientov treba
starostlivo monitorovať na začiatku liečby karvedilolom a počas titrácie
dávky smerom nahor a dávku karvedilolou treba znížiť, ak sa počas liečby
vyvinie bronchospazmus.

Počas chirurgických zákrokov v celkovej anestézii, treba dávať pozor,
pretože sa môžu objaviť synergistické, negatívne inotropné účinky
karvedilolu s anestetikami.
Súbežné podávanie blokátorov vápnikových kanálov verapamilového
a diltiazemového typu, alebo iných antiarytmík, vyžaduje starostlivé
monitorovanie EKG a krvného tlaku.

Liečba sa má ukončovať opatrne, v týždňových alebo dvojtýždňových
intervaloch, aby sa zabránilo rebound fenoménu.

V prípade prerušenia kombinovanej liečby s klonidínom, treba ako prvý
najprv postupne vysadzovať karvedilol, niekoľko dní pred vysadením
klonidínu.

Každá tableta obsahuje 50 mg monohydrátu laktózy. Pacienti so zriedkavými
vrodenými poruchami galaktózovej intolerancie, laponským nedostatkom
laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.

Každá tableta obsahuje 12,5 mg sacharózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými
poruchami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo
sacharázo-izomaltázovej nedostatočnosti nemajú užívať tento liek.


Liekové a iné interakcie


|Súbežne podávaný liek |Možné interakcie |
|Antiarytmiká, blokátory |Hypotenzia a/alebo bradykardia, |
|vápnikového kanála |AV-blok, asystólia (súbežné |
|verapamilového a diltiazemového |intravenózne podanie verapamilu |
|typu |alebo diltiazemu je |
| |kontraindikované) |
|Nitráty, iné antihypertenzíva |Hypotenzia a/alebo bradykardia |
|(hlavne guanetidín, rezerpín, |(je potrebné pozorovať pacienta)|
|metyldopa, klonidín, guanfacín) | |
|Digoxín |Zvýšený účinok digoxínu (kvôli |
| |zvýšeným hladinám digoxínu), |
| |AV-blokáda |
|Lieky s účinkom na centrálny |Vzájomné zvýšenie účinku lieku, |
|nervový systém (hypnotiká, |v prípade barbiturátov sa účinok|
|trankvilizéry, tricyklické |karvedilolu môže znížiť (kvôli |
|a tetracyklické antidepresíva), |indukcii enzýmov) |
|alkohol | |
|Narkotiká |Kardiodepresívny účinok |
|Klonidín |Vysadenie klonidínu môže viesť |
| |k hypertenznej kríze, niekoľko |
| |dní pred vysadením klonidínu sa |
| |má postupne vysadzovať |
| |karvedilol |
|Sympatomimetiká s alfa- a beta- |Hypertenzia, výrazná |
|mimetickou aktivitou |bradykardia, možné zastavenie |
| |srdca, v prípade anafylaktickej |
| |reakcie rezistencia na adrenalín|
| |(v týchto prípadoch môže byť |
| |život zachraňujúci glukagón) |
|(-mimetiká |Antagonizmus (-blokujúcej |
| |aktivity |
|Ergotamín |Treba zobrať do úvahy |
| |vazokonstrikčný účinok |
| |ergotamínu |
|Nesteroidné antiflogistiká, |Znížený antihypertenzívny účinok|
|estrogén |karvedilolu |

|Xantínové deriváty (aminofylín, |Vzájomné oslabenie účinku |
|teofylín) | |
|Perorálne antidiabetiká, inzulín|Hypoglykémia, maskovanie |
| |príznakov hypoglykémie |
|Rifampicín, barbituráty |Znížený účinok karvedilolu |
| |(indukcia enzýmov) |
|Myorelaxanciá typu kurare |Zvýšená neuromuskulárna blokáda |

Súčasné podávanie digoxínu a karvedilolu vedie k zvýšeniu plazmatickej
koncentrácie digoxínu približne o 15 %, súčasné podávanie digoxínu zvyšuje
plazmatickú hladinu digoxínu asi o 13 %. Ako karvedilol tak aj digoxín
spomaľujú AV vedenie. Odporúča sa časté monitorovanie hladín digoxínu, na
začiatku, pri úprave dávky alebo pri vysadení liečby karvedilolom.

(-blokátory môžu zosilniť hypoglykemický efekt inzulínu alebo perorálnych
antidiabetík. Karvedilol môže oslabiť alebo maskovať príznaky hypoglykémie
(hlavne tachykardia). U pacientov na inzulíne alebo perorálnych
antidiabetikách sa odporúča pravidelné monitorovanie glukózy v krvi.

Pretože karvedilol podlieha oxidatívnemu metabolizmu, vyžaduje sa opatrnosť
u tých, ktorí sú liečení induktormi oxidáz so zmiešanou funkciou, napr.
rifampicín, alebo s inhibítormi, napr. cimetidín, nakoľko plazmatické
hladiny karvedilolu sa môžu znížiť alebo zvýšiť. Enzýmový induktor
rifampicín znižuje plazmatické hladiny karvedilolu o 70 %. Cimetidín
zvyšuje AUC karvedilolu o 30 %, ale nemá vplyv na hodnotu Cmax. Účinok
cimetidínu na hladinu karvedilolu je relatívne slabý, preto pravdepodobnosť
klinicky signifikantnej interakcie je nízka.

Pacientov užívajúcich súbežne (-blokátory a lieky, ktoré odčerpávajú
katecholamíny (napr. rezerpín a inhibítory monoaminooxidázy) treba
starostlivo sledovať, pretože sa u týchto pacientov môže vyvinúť hypotenzia
a/alebo závažná bradykardia.

Mierne zvýšenie priemerných koncentrácií cyklosporínu sa pozorovalo po
začatí liečby s karvedilolom u 21 pacientov po transplantácii obličiek,
ktorí trpeli na chronickú vaskulárnu rejekciu. U asi 30 % pacientov sa
dávka cyklosporínu musela znížiť, aby sa udržala koncentrácia cyklosporínu
v terapeutickom rozmedzí, zatiaľ čo u ostatných pacientov nebolo potrebné
upravovať dávku. V priemere sa dávka cyklosporínu musela znížiť o 20 %.
Kvôli širokej interindividuálnej variabilite v potrebe úpravy dávkovania,
je potrebné starostlivo monitorovať koncentrácie cyklosporínu po začatí
liečby karvedilolom a dávku cyklosporínu primerane upraviť.

Karvedilol podávaný súčasne s verapamilom, diltiazemom alebo inými
antiarytmikami môže zvyšovať riziko porúch AV vedenia vzruchu (pozri časť
4.4). Izolované prípady poruchy vodivosti (zriedkavo s hemodynamickou
poruchou) sa pozorovali, keď sa karvedilol a diltiazem podávali súčasne.
Preto, tak ako pre iné lieky s beta-antagonistickou aktivitou, treba
zaistiť monitorovanie krvného tlaku, frekvencie srdca a EKG, keď sa
karvedilol podáva súbežne s perorálnymi blokátormi kalciového kanála
verapamilového alebo diltiazemového typu. Súčasné intravenózne podanie
týchto liekov s karvedilolom je kontraindikované.

Klonidín môže zosilniť antihypertenzívny a bradykardický účinok, ak sa
podáva súčasne s beta-blokátormi. Ak je nutné ukončiť kombinovanú liečbu
s karvedilolom a klonidínom, treba najprv ukončiť podávanie karvedilolu. Po
niekoľkých dňoch možno postupne znižovať dávky klonidínu.

Tak ako iné beta-blokátory, karvedilol môže zvyšovať efekt iných súbežne
podávaných liekov s antihypertenzívnou aktivitou (napr. alfa1-antagonisty),
alebo liekov majúcich hypotenziu v profile nežiaducich účinkov.

Počas anestézie treba zobrať do úvahy potenciálny synergistický negatívne
inotropný účinok karvedilolu a celkových anestetík.


7 Gravidita a laktácia


Údaje o používaní karvedilolu u gravidných žien nie sú dostatočné.

Štúdie na zvieratách nepreukázali, že by karvedilol mal teratogénne účinky.
U králikov, ktorým sa podával karvedilol sa embryotoxicita objavila len po
podaní vysokých dávok. Potenciálne riziko u človeka nie je známe. Blokátory
?-receptorov redukujú cirkuláciu placenty, čo môže zapríčiniť intrauterinnú
smrť plodu, nedonosenie a predčasný pôrod. Výsledky pokusov na zvieratách
ukázali, že karvedilol prechádza placentou a vylučuje sa do materského
mlieka; následne sa u plodu a novorodenca môže vyvinúť blokáda ?- a ?-
receptorov. Ako pri iných blokátoroch ?- a ?-receptorov, sa môžu vyvinúť
symptómy perinatálnej a neonatálnej tiesne (bradykardia, hypotenzia, útlm
dýchania, hypoglykémia a hypotermia). V neonatálnom a postnatálnom období
je zvýšené riziko kardiálnych a respiračných komplikácií.
Karvedilol sa nemá používať v gravidite, pokiaľ to nie je nevyhnutné
a pokiaľ očakávaný prínos nepreváži potenciálne riziká.

Štúdie na zvieratách ukázali, že karvedilol a jeho metabolity sa vylučujú
do materského mlieka. Nie je známe, či sa karvedilol vylučuje do ľudského
materského mlieka. Preto sa dojčenie počas užívania karvedilolu neodporúča.


8 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Antihypertenzívny účinok Tallitonu ovplyvňuje schopnosti viesť vozidlá
a obsluhovať stroje, hoci stupeň vplyvu je individuálny. Pacienti užívajúci
Talliton nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ak pocítili závrat alebo
iné symptómy spojené s hypotenziou. Tieto symptómy sú najpravdepodobnejšie
na začiatku liečby, pri zmenách dávky a v kombinácii s alkoholom.


9 Nežiaduce účinky


Frekvencia podľa konvencie MedDRA: veľmi časté (?1/10), časté (?1/100,
<1/10), menej časté (?1/1000 až <1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1000),
veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane izolovaných hlásení.
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

Frekvencia nežiaducich účinkov nie je závislá od dávky, s výnimkou závratu,
porúch videnia a bradykardie.

/U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním/

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
Zriedkavé: trombocytopénia.

Leukopénia bola pozorovaná v izolovaných prípadoch.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Časté: zvýšenie hmotnosti a hypercholesterolémia. Hyperglykémia,
hypoglykémia a zhoršenie kontroly glukózy v krvi sú tiež časté u pacientov
s preexistujúcim diabetes mellitus (pozri časť 4.5).

/Psychiatrické poruchy a ochorenia/
Veľmi časté: asténia (vrátane únavy).

/Poruchy nervového systému/
Veľmi časté: závrat a bolesť hlavy sú zvyčajne mierne a objavujú sa
väčšinou na začiatku liečby.

/Ochorenia oka/
Časté: poruchy videnia.

/Choroby srdca a poruchy srdcovej činnosti/
Časté: bradykardia, ortostatická hypotenzia, hypotenzia a edém (vrátane
generalizovaného, periférneho, druhotného a genitálneho edému, edému nôh,
hypervolémie a objemového preťaženia).

Menej časté: synkopa (vrátane presynkopy), AV-blokáda a srdcové zlyhanie
počas titrácie dávky.

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
Časté: nauzea, diarea a vracanie.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
Zriedkavé: akútne renálne zlyhanie a abnormality renálnych funkcií
u pacientov s difúznym vaskulárnym ochorením a/alebo s poškodením renálnych
funkcií (pozri časť 4.4).

/U pacietnov s hypertenziou a angínou pektoris/

Pozorované nežiaduce účinky boli podobné tým, ktoré sa pozorovali pri
chronickom srdcovom zlyhaní aj keď incidencia nežiaducich účinkov bola
všeobecne nižšia u tejto skupiny pacientov.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
Boli pozorované ojedinelé prípady trombocytopénie a leukopénie.

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Kvôli beta-blokujúcim vlastnostiam sa môže manifestovať latentný diabetes
mellitus, alebo sa môže zhoršiť manifestný diabetes a inhibovať spätná
regulácia glukózy v krvi.

/Psychiatrické poruchy a ochorenia/
Časté: únava, hlavne na začiatku liečby.

Menej časté: zhoršenie nálady, poruchy spánku, asténia.

/Poruchy nervového systému/
Časté: závrat, bolesti hlavy, ktoré sú zvyčajne mierne a objavujú sa hlavne
na začiatku liečby.

Menej časté: parestézia.

/Ochorenia oka/
Časté: znížená lakrimácia.

Menej časté: poruchy videnia.

Zriedkavé: podráždenie očí.

/Choroby srdca a poruchy srdcovej činnosti/
Časté: bradykardia, ortostatická hypotenzia, hlavne na začiatku liečby.

Menej časté: synkopa, hypotenzia, AV-blokáda, angína pectoris (vrátane
bolesti na hrudi), symptómy srdcového zlyhania a periférny edém.

/Cievne poruchy/
Menej časté: poruchy periférnej cirkulácie (chladné končatiny, periférne
vaskulárne ochorenie, exacerbácia intermitentných klaudikácii a Raynaudov
fenomén).

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Časté: astma a dyspnoe u predisponovaných pacientov.

Zriedkavé: upchaný nos, dušnosť a symptómy podobné chrípke.

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
Časté: gastrointestinálny diskomfort (nauzea, bolesť brucha, diarea).

Menej časté: zápcha a vracanie.

Zriedkavé: sucho v ústach.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Menej časté: kožné reakcie (napr. alergický exantém, dermatitída,
urtikária, pruritus, reakcie podobné lichenu a nadmerné potenie). Môžu sa
objaviť psoriatické kožné lézie alebo sa môžu zhoršiť už existujúce lézie.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Časté: bolesť v končatinách.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
Zriedkavé: poruchy močenia.

/Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov/
Menej časté: impotencia.

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
Pozorovali sa ojedinelé prípady alergických reakcií.

/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia/
Pozorovali sa ojedinelé prípady zvýšených plazmatických hladín transamináz.

5. Predávkovanie

V prípade predávkovania môže vzniknúť ťažká hypotenzia, bradykardia,
srdcové zlyhanie, kardiogénny šok a asystólia. Môže sa objaviť aj dyspnoe,
bronchospazmus, vracanie, strata vedomia a generalizované kŕče.

/Liečba:/
V priebehu niekoľkých hodín po požití lieku môže pomôcť výplach žalúdka
alebo indukované vracanie.
Okrem všeobecných postupov je potrebné monitorovať životné funkcie
a v prípade potreby ich upraviť v podmienkach intenzívnej starostlivosti.
Možno vykonať nasledovné podporné opatrenia:
Pacienta treba položiť do polohy na chrbte.
V prípade výraznej bradykardie: 0,5 – 2 mg atropínu i.v. Na podporu
kardiovaskulárnych funkcií: glukagón 1 až 10 mg i.v. a následne možno podať
dlhodobú infúziu 2 – 5 mg/h. Sympatomimetiká podľa hmotnosti
a terapeutickej odpovede: dobutamín, izoprenalín, orciprenalín alebo
adrenalín. Ak je potrebný pozitívny inotropný efekt, podajú sa inhibítory
fosfodiesterázy, napr. vhodný je milrinon.
Pri bradykardii rezistentnej na medikamentóznu liečbu sa má použiť
kardiostimulátor.
Závažná hypotenzia sa lieči parenterálnym doplnením tekutín.
Ak prevažuje periférna vazodilatácia (teplé končatiny pri značnej
hypotenzii), môže byť potrebné podať noradrenalín spolu s neustálym
monitorovaním obehových parametrov.
V prípade bronchospazmu sa majú podávať agonisty (2-receptorov inhalačne
alebo intravenózne, alebo podať aminofylín.
Ak sa objavia záchvaty kŕčov centrálnej povahy, odporúča sa pomalá i.v.
injekcia diazepamu alebo klonazepamu.
V prípade predávkovania so symptómami ťažkého šoku, musí byť podporná
liečba realizovaná dlhší čas, pretože sa môže očakávať predĺženie polčasu
eliminácie a redistribúcia karvedilolu z hlbších kompartmentov. Dĺžka
podpornej liečby závisí od závažnosti predávkovania, preto sa má v nej
pokračovať až kým nie je pacient stabilizovaný.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: alfa- a beta-blokátory, ATC kód: C07AG02

Karvedilol je blokátor adrenergných receptorov, antagonista ?1-, (1- a
takisto (2-receptorov. Karvedilol má organoprotektívne vlastnosti, tiež má
silné antioxidačné vlastnosti a vychytáva voľné radikály. Je to racemát
dvoch stereoizomérov. Jeho R(+) a S(-) enantioméry majú rovnakú
?1-blokujúcu a antioxidačnú aktivitu. Karvedilol neselektívne inhibuje (1 a
(2-receptory, tento efekt sa prisudzuje S(-) enantioméru. Karvedilol nemá
vnútornú sympatomimetickú aktivitu a tak ako propranolol má membránu
stabilizujúce vlastnosti. Na základe jeho beta-blokujúcej aktivity,
karvedilol inhibuje renín-angiotenzín-aldosterónový systém, následkom čoho
je znížené uvoľňovanie renínu, takže retencia tekutín sa vyvinie
zriedkavejšie počas jeho užívania. Karvedilol inhibuje proliferáciu buniek
hladkého svalu v cievnej stene.
V klinických štúdiách sa dokázalo na meraní rozličných markerov, že
oxidačný stres je nižší u pacientov liečených karvedilolom.

Selektívnou blokádou ?1-receptoru karvedilol znižuje periférnu vaskulárnu
rezistenciu. Karvedilol zmierňuje zvýšenie krvného tlaku spôsobené
agonistom ?1-receptoru fenylefrínom, ale nie ak je spôsobené angiotenzínom
II.

Karvedilol nemá vplyv na lipidový profil. Nemení pomer HDL/LDL

/Klinické štúdie s karvedilolom ukázali nasledujúce výsledky/

Ak sa podáva pri hypertenzii, karvedilol znižuje tlak krvi prostredníctvom
kombinácie blokády (-receptorov a vazodilatácie následkom blokády
?1-receptorov. Antihypertenzívny účinok nie je spojený s nárastom celkového
periférneho vaskulárneho odporu, ako je to v prípade čistých ?-blokátorov.
Srdcová frekvencia sa mierne zníži počas jeho užívania. Renálna perfúzia
a renálna funkcia sú nezmenené u pacientov, ktorí majú angínu pectoris.
Karvedilol nemá vplyv na tepový objem a znižuje celkovú periférnu
vaskulárnu rezistenciu. Nezhoršuje perfúziu jednotlivých orgánov
a cirkuláciu v arteriách zásobujúcich orgány, vrátane artérií obličiek,
kostrových svalov, predlaktí, nôh, kože a mozgu a tiež arteria carotis.
Incidencia chladných končatín a včasnej únavy pri fyzickej záťaži, bežných
pri liečbe ?-blokátormi bez vazodilatačných účinkov, je znížená. Dlhodobý
účinok karvedilolu na hypertenziu bol potvrdený v mnohých klinických
štúdiách uskutočnených s originálnym liekom. Anihypertenzívny účinok má
rýchly nástup, plne sa rozvinie v priebehu 2-3 hodín a trvá 24 hodín. Pri
dlhodobej liečbe možno maximálny efekt očakávať v priebehu 3 až 4 týždňov.

U pacientov s ischemickou chorobou srdca preukázal karvedilol
antiischemické a antianginózne účinky, ktoré sa dokázali počas dlhodobej
liečby. V akútnych hemodynamických štúdiách, karvedilol signifikantne
znižuje potrebu kyslíka pre myokard a sympatikovú hyperaktivitu. Karvedilol
znižuje komorový preload (tlak v a. pulmonalis, tlak v pľúcnych kapilárach
v zaklínení) ako aj afterload (celkový periférny odpor).

V klinických štúdiách vykonaných s karvedilolom, u pacientov s chronickým
srdcovým zlyhaním, karvedilol signifikantne znížil mortalitu z rôznych
príčin a frekvenciu hospitalizácií z dôvodu kardiovaskulárnych chorôb.
V štúdii COPERNICUS, sa karvedilol ukázal byť účinný a dobre tolerovaný aj
u pacientov s ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním. Karvedilol zlepšuje
ejekčnú frakciu a zmierňuje symptómy chronického srdcového zlyhania
ischemického a neischemického pôvodu. Účinok karvedilolu sa ukázal byť
závislý na dávke. V štúdii COMET, užívanie karvedilolu ako súčasti
štandardnej liečby viedlo k signifikantne vyššej redukcii mortality
v porovnaní s metoprololom.


2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/

Karvedilol, účinná látka lieku, sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho
traktu. Liečivo podlieha intenzívnemu „first pass“ metabolizmu, preto je
jeho perorálna biologická dostupnosť asi 25 %. Maximum plazmatickej
koncentrácie sa dosiahne asi hodinu po užití lieku. Farmakokinetika
karvedilolu je lineárna, t.j. medzi plazmatickou hladinou a podanou dávkou
je priamoúmerný vzťah. Súčasný príjem potravy neovplyvňuje biologickú
dostupnosť a maximálnu plazmatickú koncentráciu, avšak čas dosiahnutia
maxima koncentrácie v plazme sa môže predĺžiť.

/Distribúcia/

Karvedilol je vysoko lipofilná zlúčenina a približne 98-99 % sa viaže na
proteíny plazmy. Zdanlivý distribučný objem je približne 2 l/kg.

/Metabolizmus/

U ľudí sa karvedilol transformuje na mnoho metabolitov; primárna cesta
vylučovania metabolitov je žlč. First pass metabolizmus po perorálnom
podaní je 60-75 %. Enterohepatálna cirkulácia karvedilolu sa pozorovala
v štúdiách na zvieratách.
Účinná látka sa metabolizuje predovšetkým v pečeni, primárne
prostredníctvom glukuronidovej konjugácie. Demetyláciou a hydroxyláciou
fenolového jadra vznikajú tri aktívne metabolity s inhibičnými vlastnosťami
na ?-receptory. Podľa výsledkov z predklinických štúdií má metabolit 4’-
hydroxyfenol 13-krát väčší ?-blokačný účinok ako karvedilol. Aktívne
metabolity majú zároveň slabšiu vazodilatačnú aktivitu ako karvedilol.
Plazmatické koncentrácie troch aktívnych metabolitov sú jednou desatinou
karvedilolu. Dva hydroxykarbazolové metabolity sú 30- až 80-krát účinnejšie
antioxidanty než pôvodná látka.

/Eliminácia/

Priemerný polčas eliminácie karvedilolu je približne 6 hodín a plazmatický
klírens je 500 -700 ml/min. Primárne cesty vylučovania sú žlč a stolica.
Malá časť je eliminovaná obličkami ako metabolity.

/Pacienti s renálnym poškodením/

Počas dlhodobej liečby karvedilolom sa renálna perfúzia a glomerulárna
filtrácia nezmenila.

U pacietnov s hypertenziou a s renálnym zlyhaním sa AUC plazmatických
hladín, polčas eliminácie a hodnoty Cmax signifikantne nezmenili.
U pacientov s renálnym poškodením sa znížila eliminácia karvedilolu
obličkami, ale farmakokinetické parametre vykázali iba malé zmeny.

Klinické štúdie s karvedilolom ukázali, že karvedilol je účinné
antihypertenzívum pri renálnej hypertenzii, pri chronickom renálnom zlyhaní
a u hemodialyzovaných pacientov alebo pacientov po transplantácii obličiek.
Karvedilol postupne znižuje krvný tlak rovnako v deň dialýzy ako aj v deň
bez dialýzy a jeho antihypertenzívna účinnosť je podobná tej pozorovanej
u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Nie je prakticky možné ho
odstrániť z obehu hemodialýzou, pravdepodobne pre jeho silnú väzbu na
plazmatické proteíny nemôže prechádzať dialyzačnou membránou.

Na základe porovnávacích štúdií u hemodialyzovaných pacientov možno dospieť
k záveru, že karvedilol je účinnejší a má lepšiu tolerabilitu ako blokátory
vápnikového kanálu.

/Pacienti s ochorením pečene/

V prípade ťažkého poškodenia funkcie pečene, biologická dostupnosť
karvedilolu je do veľkej miery zvýšená (až do 80 %) kvôli zníženému first
pass efektu. Pri cirhóze pečene je biologická dostupnosť karvedilolu
štyrikrát a maximálna plazmatická koncentrácia päťkrát vyššia ako v prípade
zdravých jedincov. Preto je užívanie karvedilolu u pacientov s ťažkým
poškodením funkcie pečene kontraindikované.

/Starší pacienti/

U pacientov s hypertenziou nebola farmakokinetika karvedilolu ovplyvnená
vekom pacienta. Jedna klinická štúdia s karvedilolom neukázala žiadne
rozdiely týkajúce sa profilu nežiaducich účinkov. Podobne sa nepozoroval
žiadny rozdiel v nežiaducich účinkoch v inej klinickej štúdii u starších
pacientov s ischemickou chorobou srdca.

/Deti/

K dispozícii je len limitovaný počet farmakokinetických údajov týkajúcich
sa pacientov mladších ako 18 rokov.

/Diabetici/

U hypertonikov s diabetes mellitus 2. typu, karvedilol neovplyvnil glykémiu
nalačno a posprandiálnu glykémiu a hladinu glykovaného hemoglobínu A1,
a preto nie je potrebná úprava dávky antidiabetík. V štúdii GEMINI
uskutočnenej s karvedilolom u hypertenzných diabetikov, karvedilol
neovplyvnil HbA1c hladiny, zatiaľ čo metoprolol ich zvyšoval.

U pacientov s diabetes mellitus 2. typu, karvedilol nemá štatisticky
významný efekt na glukózo-tolerančný test. U hypertonikov bez cukrovky so
zníženou inzulínovou citlivosťou (pacietni s metabolickým syndrómom),
karvedilol zlepšil inzulínovu citlivosť. Rovnaké výsledky sa dosiahli
v štúdiách s hypertonikmi s diabetes mellitus 2. typu.


3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách karcinogenity na potkanoch a myšiach, ktorým sa podávali 38-100-
krát vyššie dávky, než je maximálna odporúčaná dávka pre človeka, sa
nezistila žiadna karcinogenita. Pokusy /in vivo/ a /in vitro/ na zvieratách
cicavcoch a necicavcoch nepreukázali, že karvedilol má mutagénne
vlastnosti.
Karvedilol, podávaný gravidným potkanom v dávke, ktorá bola toxická pre
samice (t.j. 100-krát vyššie dávky ako odporúčané pre človeka), spôsobil
poruchu reprodukcie. Dávky zodpovedajúce 30 násobku dávky odporúčanej pre
človeka viedli k pomalšiemu vývoju potomstva. Embryotoxicita sa pozorovala
u potkanov a králikov pri dávke 38-100-krát vyššej ako je odporúčaná dávka
pre človeka, ale malformácie sa nepozorovali.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE1 Zoznam pomocných látok


Talliton 6,25 mg: Flavum quinolini (E 104), magnesii stearas, povidonum,
silica colloidalis anhydrica, saccharosum, crospovidonum, lactosum
monohydricum.

Talliton 12,5 mg: Flavum orangeatum (E 110), magnesii stearas, povidonum,
silica colloidalis anhydrica, saccharosum, crospovidonum, lactosum
monohydricum.

Talliton 25 mg: magnesii stearas, povidonum, silica colloidalis anhydrica,
saccharosum, crospovidonum, lactosum monohydricum.


2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


3 Čas použiteľnosti


4 roky.


4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom
a vlhkosťou.


5 Druh obalu a obsah balenia


30, 60, alebo 98 tabliet v hnedej sklenenej fľaške
uzatvorenej bezpečnostným zaklapovacím (DEFG-8) uzáverom (opatrený vložkou
proti nárazom a absorpčným diskom), papierová škatuľka, písomná informácia
pre používateľov.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Talliton 6,25mg: 77/0209/03-S
Talliton 12,5mg: 77/0210/03-S
Talliton 25mg: 77/0211/03-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 30. 07. 2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C34705
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AG02 - carvedilolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
cefoperazonum natricum
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.80 € / 144.60 SK
Úhrada poisťovňou:
2.80 € / 84.35 SK
Doplatok pacienta:
2.00 € / 60.25 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.55 € ÚP:1.05 € DP:0.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.80 € ÚP:2.80 € DP:2.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.81 € ÚP:1.99 € DP:0.82 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.64 € ÚP:2.10 € DP:2.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.78 € ÚP:3.98 € DP:2.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.11 € ÚP:5.60 € DP:4.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien