Detail:
ZYVOXID 600 mg tbl flm 10x600 mg (bli.)
Názov lieku:
ZYVOXID 600 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 10x600 mg (bli.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov1. NÁZOV LIEKU


ZYVOXID® 600 mg2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Liečivo:/ linezolidum
Každá tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


Biele oválne tablety označené “ZYVOXID 600 mg“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Nozokomiálna pneumónia
V komunite získaná pneumónia

ZYVOXID® je indikovaný na liečbu v komunite získanej pneumónie
a nozokomiálnej pneumónie, ak sa potvrdilo alebo existuje podozrenie, že
bola vyvolaná citlivými grampozitívnymi baktériami.. Pri rozhodovaní, či je
ZYVOXID® vhodná liečba, sa musia vziať do úvahy výsledky mikrobiologických
testov alebo informácia o výskyte rezistencie na antibakteriálne látky
medzi grampozitívnymi baktériami. (Príslušné mikroorganizmy pozri v časti
5.1)

Linezolid nie je účinný v liečbe infekcií vyvolaných gramnegatívnymi
patogénmi. Ak sa potvrdí prítomnosť gramnegatívneho patogénu, alebo ak
existuje podozrenie naň, musí sa začať súčasne so špecifickou liečbou
zameranou proti gramnegatívnym patogénom.

. Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív (Pozri časť 4.4)

ZYVOXID® je indikovaný na liečbu komplikovaných infekcií kože a mäkkých
tkanív, len ak mikrobiologické testy potvrdili, že infekcia bola spôsobená
citlivými grampozitívnymi baktériami.

Linezolid nie je účinný proti infekciám vyvolaným gramnegatívnymi
patogénmi. Linezolid sa môže používať u pacientov s komplikovanými
infekciami kože a mäkkých tkanív, u ktorých sa potvrdila alebo je možná
sprievodná infekcia gramnegatívnymi mikroorganizmami, len vtedy, keď nie je
k dispozícii žiadna iná alternatívna liečba (pozri časť 4.4). V takýchto
prípadoch sa musí začať so sprievodnou liečbou zameranou proti
gramnegatívnym mikroorganizmom.

Liečba linezolidom sa má začať len v nemocnici a po konzultácii
s príslušným špecialistom, ako napr. mikrobiológom alebo infektológom.

Do úvahy sa musia vziať oficiálne odporúčania o vhodnom používaní
antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

ZYVOXID® sa môže používať ako počiatočná liečba vo forme infúzneho
intravenózneho roztoku, filmom obalených tabliet alebo perorálnej
suspenzie.

U pacientov, u ktorých sa začne liečba parenterálnou formou, sa môže
pokračovať ktoroukoľvek perorálnou formou, ak je to klinicky indikované.
V takomto prípade nie je potrebná úprava dávky, pretože linezolid má
biologickú dostupnosť po perorálnom podaní približne 100 %.

/Odporúčané dávkovanie a dĺžka liečby u dospelých:/
Dĺžka liečby závisí od patogénu, miesta infekcie a jej závažnosti, ako aj
od klinickej odpovede pacienta.

Nasledujúce odporúčania týkajúce sa dĺžky liečby zohľadňujú poznatky
z klinických skúšok. Pri niektorých typoch infekcií môžu byť vhodné kratšie
liečebné režimy, ale tieto neboli predmetom skúmania v klinických skúškach.


Doteraz bola maximálna dĺžka liečby 28 dní (pozri časť 4.4). Bezpečnosť
a účinnosť liečby linezolidom trvajúcej dlhšie ako 28 dní nebola stanovená
(pozri časť 4.4).

Pri infekciách spojených so sprievodnou bakterémiou nie je potrebné
zvýšenie odporúčanej dávky ani dĺžky liečby.

Odporúčané dávkovanie pre infúzny intravenózny roztok a tablety alebo
granulát na perorálnu suspenziu je identické a je nasledovné:

|Infekcie |Dávka |Dĺžka liečby |
|Nozokomiálna |600 mg dvakrát denne |10 - 14 po sebe |
|pneumónia | |nasledujúcich dní |
|V komunite získaná | | |
|pneumónia | | |
|Komplikované infekcie|600 mg dvakrát denne | |
|kože a mäkkých tkanív| | |

/Deti:/ Nie sú dostatočné údaje o farmakokinetike, bezpečnosti a účinnosti
podávania linezolidu deťom a mladistvým (< 18 rokov), aby sa mohli stanoviť
odporúčania pre dávkovanie (pozri časť 5.2). Preto, pokiaľ nebudú
k dispozícii ďalšie údaje, použitie linezolidu v tejto vekovej skupine sa
neodporúča.

/Starší pacienti:/ Nie je potrebná úprava dávkovania.

/Pacienti s renálnou insuficienciou:/ Nie je potrebná úprava dávkovania
(pozri časti 4.4 a 5.2).

Pacienti s ťažkou renálnou insuficienciou (t.j. klírens kreatinínu
< 30 ml/min): Nie je potrebná úprava dávkovania. Keďže nie je známa
klinická významnosť vyšších expozícií (viac ako 10-násobných) dvoma
primárnymi metabolitmi linezolidu u pacientov s ťažkou renálnou
insuficienciou, musí sa linezolid používať u týchto pacientov so zvláštnou
opatrnosťou a len po uvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické
riziko.

Počas 3-hodinovej hemodialýzy sa odstráni približne 30 % dávky linezolidu,
preto sa má linezolid pacientom v hemodialyzačnom programe podávať až po
dialýze. Hemodialýza čiastočne odstráni primárne metabolity linezolidu, ale
koncentrácie týchto metabolitov sú aj po dialýze výrazne vyššie než tie,
ktoré sú pozorované u pacientov s nenarušenými funkciami obličiek alebo
s ľahkou až stredne ťažkou renálnou insuficienciou.

Linezolid sa preto musí používať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov
s ťažkou renálnou insuficienciou, ktorí sú v hemodialyzačnom programe, a až
po uvážení, že predpokladaný prínos preváži teoretické riziko.

Doteraz nie sú žiadne skúsenosti s podávaním linezolidu pacientom
podstupujúcim kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu (CAPD) alebo
alternatívnu liečbu obličkového zlyhania (inú než hemodialýza).

/Pacienti s hepatálnou insuficienciou:/ Nie je potrebná úprava dávkovania.
Klinické údaje sú však obmedzené, a preto sa odporúča používať linezolid
u týchto pacientov až po uvážení, že predpokladaný prínos preváži
teoretické riziko (pozri časti 4.4 a 5.2).


Spôsob podávania

Odporúčaná dávka linezolidu sa má podať intravenózne alebo perorálne
dvakrát denne.

Spôsob podávania: Perorálne použitie.
Filmom obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie

Pacienti s precitlivenosťou na linezolid alebo niektorú z pomocných látok
(pozri časť 6.1).

Linezolid sa nesmie používať u pacientov, ktorí používajú akýkoľvek liek
inhibujúci monoaminooxidázu A alebo B (napr. fenelzin, izokarboxazid,
selegilin, moklobemid), alebo ak používali takýto liek počas
predchádzajúcich dvoch týždňov.

Ak nie je možné dôkladné sledovanie pacienta a monitorovanie krvného tlaku,
linezolid sa nemá podávať pacientom s nasledujúcimi ochoreniami alebo
pacientom súčasne používajúcim nasledujúce lieky:
- Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, feochromocytómom, karcinoidom,
tyreotoxikózou, bipolárnou depresiou, schizoafektívnou poruchou,
akútnymi stavmi zmätenosti.
- Pacienti používajúci niektorý z nasledujúcich liekov: inhibítory
spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva, agonisti
serotonínových 5-HT1 receptorov (triptány), priamo a nepriamo
účinkujúce sympatomimetiká (vrátane adrenergných bronchodilatancií,
pseudoefedrínu a fenylpropanolamínu), vazopresorické látky (napr.
adrenalín, noradrenalín), dopamínergné látky (napr. dopamín,
dobutamín), petidín alebo buspiron.

Údaje z pokusov na zvieratách ukazujú, že linezolid a jeho metabolity môžu
prechádzať do materského mlieka, a preto sa má dojčenie ukončiť pred
začatím a počas podávania linezolidu (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Linezolid je reverzibilný, neselektívny inhibítor monoaminooxidázy (MAOI),
avšak v dávkach používaných pri antibakteriálnej liečbe, nevykazuje
antidepresívny účinok. Existujú len veľmi obmedzené údaje zo štúdií
o interakciách alebo o bezpečnosti linezolidu, ak sa podáva pacientom so
sprievodným ochorením a/alebo súčasne používajúcich lieky, ktoré by mohli
predstavovať riziko inhibície MAO. Preto sa použitie linezolidu v takýchto
prípadoch neodporúča, pokiaľ nie je možné dôkladné sledovanie
a monitorovanie pacienta (pozri časti 4.3 a 4.5).

Pacienti musia byť upozornení, aby nejedli veľké množstvá potravín bohatých
na tyramín (pozri časť 4.5).

U pacientov, ktorí používali linezolid, bola hlásená myelosupresia
(zahŕňajúca anémiu, leukopéniu, pancytopéniu a trombocytopéniu).
V prípadoch s dokumentovaným priebehom sa príslušné hematologické parametre
zvýšili po prerušení liečby linezolidom na úroveň hodnôt pred liečbou. Zdá
sa, že riziko týchto účinkov súvisí s dĺžkou liečby. Trombocytopénia sa
môže častejšie vyskytovať u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou,
nezávisle od toho, či sú hemodialyzovaní. Preto sa odporúča dôkladné
sledovanie krvného obrazu u pacientov, ktorí majú už existujúcu anémiu,
granulocytopéniu alebo trombocytopéniu( používajú súčasne lieky, ktoré môžu
znížiť hladiny hemoglobínu, utlmovať krvotvorbu alebo nežiaduco ovplyvňovať
počet alebo funkciu krvných doštičiek( majú ťažkú renálnu insuficienciu
alebo používajú linezolid dlhšie ako 10 - 14 dní. Linezolid sa má takýmto
pacientom podávať, len ak je možné dôkladné sledovanie hladín hemoglobínu,
krvného obrazu a počtu trombocytov.

Ak sa počas liečby linezolidom vyskytne závažná myelosupresia, liečba sa
musí ukončiť, s výnimkou, keď sa lekár domnieva, že je absolútne nevyhnutné
v nej pokračovať, a v takomto prípade sa musí intenzívne monitorovať krvný
obraz a musia sa zaviesť príslušné liečebné opatrenia.

Okrem toho sa odporúča, aby sa týždenne monitoroval kompletný krvný obraz
nezávisle od východiskových hodnôt krvného obrazu (vrátane hladín
hemoglobínu, krvných doštičiek a celkového a diferenciálneho počtu
leukocytov) u pacientov, ktorí používajú linezolid.

U pacientov liečených linezolidom v programoch umožňujúcich poskytnúť
pacientovi liek z humanitárnych dôvodov (“compassionate use“) dlhšie, ako
je maximálna dĺžka liečby 28 dní, bol hlásený zvýšený výskyt závažnej
anémie. Títo pacienti častejšie vyžadovali transfúziu krvi. Po uvedení
lieku na trh boli taktiež hlásené prípady anémie vyžadujúcej transfúziu
krvi, pričom viac prípadov sa vyskytlo u pacientov liečených linezolidom
dlhšie ako 28 dní.

V súvislosti s liečbou linezolidom bola hlásená laktátová acidóza.
Pacientom, u ktorých sa počas liečby linezolidom objavia znaky a príznaky
metabolickej acidózy vrátane opakovanej nauzey alebo vracania, bolestí
brucha, nízkej hladiny bikarbonátov alebo hyperventilácie, sa musí
poskytnúť adekvátna lekárska starostlivosť.

V otvorenej štúdii, do ktorej boli zaradení vážne chorí pacienti s
infekciami súvisiacimi so zavedenými intravaskulárnymi katétrami, sa
u pacientov liečených linezolidom pozorovala vyššia mortalita v porovnaní
s pacientmi liečenými vankomycínom, dikloxacilínom alebo oxacilínom [78/363
(21,5%) oproti 58/363 (16,0%)]. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvnil
mortalitu, bola skutočnosť, či sa pri vstupnom vyšetrení potvrdilo, že išlo
o infekciu vyvolanú grampozitívnym mikroorganizmom. Mortalita bola
porovnateľná medzi skupinami pacientov, ktorí mali infekciu vyvolanú čisto
grampozitívnymi mikroorganizmami (pomer šancí 0,96; 95 % interval
spoľahlivosti: 0,58-1,59), ale bola signifikantne vyššia (p = 0,0162)
v ramene s linezolidom u pacientov, ktorí mali pri vstupnom vyšetrení
potvrdený iný patogén, alebo nemali diagnostikovaný žiadny patogén (pomer
šancí 2,48; 95 % interval spoľahlivosti: 1,38 - 4,46). Najvýraznejší
nepomer sa vyskytol počas liečby a do 7 dní od ukončenia podávania
skúšaného lieku. Počas štúdie získalo infekciu vyvolanú gramnegatívnymi
patogénmi viac pacientov v ramene s linezolidom a viac ich zomrelo na
gramnegatívne alebo polymikrobiálne infekcie. Z toho dôvodu sa linezolid
môže používať u pacientov s komplikovanými infekciami kože a mäkkých
tkanív, u ktorých sa potvrdila alebo je možná sprievodná infekcia
gramnegatívnymi mikroorganizmami, len vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna
iná alternatívna liečba (pozri časť 4.1). V takýchto prípadoch sa musí
začať so sprievodnou liečbou zameranou proti gramnegatívnym
mikroorganizmom.

V kontrolovaných klinických skúškach sa nesledovali pacienti s diabetickými
léziami na dolných končatinách, dekubitmi alebo ischemickými léziami,
s ťažkými popáleninami alebo gangrénou. Preto sú skúsenosti s používaním
linezolidu v liečbe takýchto ochorení obmedzené.

Linezolid sa má podávať so zvláštnou opatrnosťou u pacientov s ťažkou
renálnou insuficienciou a len vtedy, ak predpokladaný prínos preváži
teoretické riziko (pozri časti 4.2 a 5.2).

Pacientom s ťažkou hepatálnou insuficienciou sa odporúča podávať linezolid
len vtedy, ak predpokladaný prínos prevýši teoretické riziko (pozri časti
4.2 a 5.2).

Takmer u všetkých antibakteriálnych látok vrátane linezolidu bola hlásená
pseudomembranózna kolitída. Preto je dôležité uvážiť túto diagnózu
u pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka následne po podaní akejkoľvek
antibakteriálnej látky. V prípadoch podozrenia alebo potvrdenia kolitídy
spojenej s antibiotikami môže byť potrebné ukončenie liečby linezolidom.
Musia sa zaviesť príslušné liečebné opatrenia.

Účinky liečby linezolidom na normálnu flóru neboli v klinických skúškach
hodnotené.

Používanie antibiotík môže príležitostne viesť k prerastaniu necitlivých
organizmov. Napríklad približne u 3 % pacientov, ktorí používali počas
klinických skúšok odporúčané dávky linezolidu sa vyskytli kandidózy
súvisiace s liekom. Ak sa počas liečby vyskytne superinfekcia, musia sa
zaviesť príslušné liečebné opatrenia.
Bezpečnosť a účinnosť linezolidu podávaného počas obdobia dlhšieho ako
28 dní nebola stanovená.

U pacientov liečených ZYVOXIDom® bola hlásená periférna a optická
neuropatia, v prvom rade u tých pacientov, ktorí sú liečení dlhšie ako je
maximálna odporúčaná dĺžka liečby 28 dní. V prípadoch optickej neuropatie,
ktorá sa rozvinula do straty videnia, boli pacienti liečení počas dlhšieho
obdobia ako je maximálna odporúčaná dĺžka liečby.

Všetci pacienti musia byť poučení, aby hlásili príznaky poškodenia zraku,
ako sú zmeny v zrakovej ostrosti, zmeny farebného videnia, rozmazané
videnie alebo porucha zorného poľa, odporúča sa okamžité oftalmologické
vyšetrenie. Ak sa vyskytne periférna alebo optická neuropatia, vzhľadom ku
potenciálnem riziku sa má zvážiť či pokračovať u týchto pacientov
v používaní ZYVOXIDu®.

V prípade výskytu periférnej neuropatie alebo neuropatie zrakového nervu je
nutné zvážiť prínos ďalšieho užívania ZYVOXIDu® voči potenciálnemu riziku
pre pacienta.

Linezolid reverzibilne znižuje fertilitu a indukuje abnormálnu morfológiu
spermií u dospelých samcov potkanov pri hladinách expozície približne
rovnakých ako sú očakávané hladiny u ľudí; možné účinky linezolidu na
mužský reprodukčný systém nie sú známe (pozri časť 5.3).

4.5 Liekové a iné interakcie

Linezolid je reverzibilný, neselektívny inhibítor monoaminooxidázy (MAOI).
Údaje zo štúdií o interakciách a o bezpečnosti linezolidu podávaného
pacientom súčasne používajúcim lieky, ktoré by mohli predstavovať riziko
inhibície MAO sú veľmi obmedzené. Preto sa použitie linezolidu v takýchto
prípadoch neodporúča, pokiaľ nie je možné dôkladné sledovanie
a monitorovanie pacienta (pozri časť 4.3).

U zdravých normotenzných dobrovoľníkov vystupňoval linezolid zvýšenie tlaku
krvi vyvolané pseudoefedrínom a fenylpropanolamínhydrochloridom. Súčasné
podávanie linezolidu s pseudoefedrínom alebo
fenylpropanolamínhydrochloridom spôsobilo priemerné zvýšenie systolického
tlaku krvi o 30 – 40 mmHg v porovnaní so zvýšením o 11 – 15 mmHg pri
podávaní samotného linezolidu, o 14 – 18 mmHg pri podávaní samotného
pseudoefedrínu alebo fenylpropanolamínu a o 8 – 11 mmHg pri podávaní
placeba. Podobné štúdie sa neuskutočnili u hypertenzných osôb. Odporúča sa
starostlivé titrovanie dávok liekov s vazopresívnym účinkom vrátane
dopamínergných látok, aby sa pri spoločnom podávaní s linezolidom dosiahla
žiaduca odpoveď.

U zdravých dobrovoľníkov sa skúmala možná lieková interakcia
s dextrometorfanom.
Dextrometorfan sa podával (v dvoch dávkach po 20 mg s odstupom 4 hodín)
samostatne alebo spolu s linezolidom. U zdravých osôb, ktoré používali
linezolid s dextromorfanom, sa nepozorovali žiadne účinky serotonínového
syndrómu (zmätenosť, delírium, nepokoj, tremor, červenanie sa, potenie,
hyperpyrexia).

Skúsenosti po uvedení lieku do obehu zahŕňajú jedno hlásenie pacienta
o účinkoch podobných serotonínovému syndrómu počas používania linezolidu
a dextrometorfanu, ktoré ustúpili po vysadení oboch liekov.

Počas klinického používania linezolidu s inhibítormi spätného vychytávania
serotonínu boli veľmi zriedkavo hlásené prípady serotonínového syndrómu
(pozri časti 4.3 a 4.8).

U osôb, ktoré používali súčasne linezolid a tyramín v dávke menšej ako
100 mg, sa nepozorovala žiadna signifikantná odpoveď v zmysle vzostupu
tlaku krvi. To naznačuje, že je nutné vyhýbať sa len požitiu nadmerných
množstiev potravy a nápojov s vysokým obsahom tyramínu (napr. zrelé syry,
kvasnicový extrakt, nedestilované alkoholické nápoje a výrobky
z fermentovaných sójových bôbov ako je sójová omáčka).

Linezolid sa detegovateľne nemetabolizuje enzýmovým systémom cytochrómu
P450 (CYP) a neinhibuje žiadnu z klinicky významných humánnych izoforiem
CYP (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4). Linezolid takisto neindukuje izoenzýmy
P450 u potkanov. Preto sa u linezolidu nepredpokladajú žiadne liekové
interakcie indukované CYP450.

Ak sa k liečbe linezolidom v rovnovážnom stave pridal warfarín, bolo
zaznamenané 10 %-né zníženie priemerných maximálnych hodnôt INR s 5 %-ným
znížením AUC INR. Pre posúdenie klinického významu týchto nálezov sú údaje
od pacientov, ktorí používali warfarín spoločne s linezolidom,
nedostatočné.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití linezolidu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3). Potenciálne riziko u ľudí existuje.

Linezolid sa nemá používať v tehotenstve, pokiaľ to nie je nevyhnutne
potrebné, t.j. len ak potenciálny prínos prevýši riziko.

Údaje z pokusov na zvieratách ukazujú, že linezolid a jeho metabolity môžu
prechádzať do materského mlieka, a preto sa má dojčenie prerušiť pred
začatím a počas podávania linezolidu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti majú byť upozornení na možný vznik závratov počas používania
linezolidu a majú byť poučení, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali
stroje, ak sa u nich objavia závraty.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúce informácie sú založené na údajoch z klinických štúdií,
v ktorých viac ako 2000 dospelých pacientov používalo odporúčané dávky
linezolidu do 28 dní.

Približne u 22 % pacientov sa vyskytli nežiaduce reakcie( najčastejšie
hlásené boli bolesti hlavy (2,1 %), hnačka (4,2 %), nauzea (3,3 %)
a kandidóza (predovšetkým ústna (0,8 %( a vaginálna (1,1 %( kandidóza,
pozri tabuľku uvedenú nižšie).

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky lieku, ktoré viedli k prerušeniu
liečby boli bolesti hlavy, hnačka, nauzea a vracanie. Asi 3 % pacientov
prerušili liečbu kvôli výskytu nežiaducej udalosti spojenej s liekom.|Nežiaduce účinky vyskytujúce sa s frekvenciou ( 0,1% |
|Celkové poruchy |
|Časté: bolesti hlavy; kandidóza (predovšetkým ústna |
|a vaginálna kandidóza) alebo |
|mykotické infekcie. |
|Menej časté: lokalizovaná alebo generalizovaná bolesť brucha, |
|triaška, únava, |
|horúčka, bolesť v mieste podania, flebitída/tromboflebitída, |
|lokalizovaná |
|bolesť. |
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Menej časté: (frekvencia podľa klinických hlásení) |
|eozinofília, leukopénia, neutropénia, trombocytopénia. |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Časté: abnormálne funkčné testy pečene |
|Poruchy nervového systému |
|Menej časté: závraty, hypestézia, nespavosť, parestézia. |
|Zmyslové poruchy |
|Časté: porucha chuti (kovová chuť). |
|Menej časté: rozmazané videnie, tinitus. |
|Kardiovaskulárne poruchy |
|Menej časté: hypertenzia. |
|Gastrointestinálne poruchy |
|Časté: hnačka, nauzea, vracanie |
|Menej časté: zápcha, sucho v ústach, dyspepsia, gastritída, |
|glositída, zvýšený pocit |
|smädu, riedka stolica, pankreatitída, stomatitída, zmena farby |
|jazyka |
|alebo iná jeho porucha. |
|Poruchy kože |
|Menej časté: dermatitída, potenie, svrbenie, vyrážka, |
|urtikária. |
|Urogenitálne poruchy |
|Menej časté: poruchy v oblasti vulvy alebo vagíny, polyúria,|
|vaginitída |
|Laboratórne odchýlky (podľa definícií používaných v klinických |
|skúškach) vyskytujúce sa s frekvenciou ( 0,1% |
|Biochémia |
|Časté: zvýšená hladina, AST, ALT, LDH, alkalickej |
|fosfatázy, celkovej hladiny |
|dusíka v krvi, kreatínfosfokinázy, lipázy, amylázy alebo glukózy |
|stanovenej |
|nie nalačno. |
|znížené hladiny celkových bielkovín, albumínu, sodíka alebo |
|vápnika. |
|zvýšená alebo znížená hladina draslíka alebo bikarbonátu. |
|Menej časté: zvýšená hladina celkového bilirubínu, kreatinínu, |
|sodíka alebo vápnika. |
|znížená hladina glukózy stanovenej nie nalačno. |
|zvýšená alebo znížená hladina chloridov. |
|Hematológia |
|Časté: zvýšený počet neutrofilov alebo, eozinofilov. |
|znížený hemoglobín, hematokrit alebo počet erytrocytov. |
|zvýšený alebo znížený počet trombocytov alebo leukocytov. |
|Menej časté: zvýšený počet retikulocytov, znížený počet |
|neutrofilov. |
|Časté |
|Menej časté |
|( 1/100 a ( 1/10 alebo ( 1 % a ( 10 % ( 1/1 000 a |
|( 1/100 alebo ( 0,1 % a ( 1 % |

Nasledujúce nežiaduce účinky linezolidu sa považovali v izolovaných
prípadoch za závažné: lokalizovaná bolesť brucha, tranzitórny ischemický
atak mozgu, hypertenzia, pankreatitída a zlyhanie obličiek.

Počas klinických skúšok bol hlásený jeden prípad arytmie (tachykardie)
v súvislosti s liekom. Kŕče boli hlásené u 10 pacientov, pričom ani jeden
z prípadov sa nedával do súvislosti s liekom.

V kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa podával linezolid
v trvaní do 28 dní, bola u 0,1 % pacientov hlásená anémia. U pacientov so
život ohrozujúcimi infekciami a súčasnými komorbiditami, ktorí boli
zaradení do programu umožňujúcemu poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych
dôvodov (“compassionate use“), bol percentuálny podiel pacientov, u ktorých
sa vyvinula anémia pri užívaní linezolidu ? 28 dní, 2,5 % (33/1326)
v porovnaní s 12,3 % (53/430) pri liečbe > 28 dní. Percentuálny podiel
prípadov, u ktorých sa v dôsledku liečby vyvinula závažná forma anémie
vyžadujúca transfúziu krvi, bol u jedincov liečených ? 28 dní 9 % (3/33)
a u jedincov liečených > 28 dní 15 % (8/53).

Postmarketingové skúsenosti

Hematológia: Vyskytli sa hlásenia anémie, leukopénie, neutropénie,
trombocytopénie, pancytopénie a myelosupresie (pozri časť 4.4). Z hlásených
prípadov anémie viac pacientov vyžadovalo transfúziu krvi, keď boli liečení
linezolidom dlhšie, než je maximálna odporúčaná dĺžka liečby 28 dní (pozri
časť 4.4).

Neuropatie: U pacientov liečených ZYVOXIDom® bola hlásená periférna
neuropatia a optická neuropatia niekedy progredujúca do straty videnia;
tieto hlásenia boli predovšetkým u pacientov liečených dlhšie ako je
maximálna odporúčaná dĺžka liečby 28 dní.

V súvislosti s užívaním ZYVOXIDu® bola hlásená laktátová acidóza (pozri
časť 4.4).

Vyskytli sa veľmi zriedkavé hlásenia porúch kože s tvorbou pľuzgierov
podobné tým, aké sú popisované pri Stevens-Johnsonovom syndróme.

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady serotonínového syndrómu (pozri časti
4.3 a 4.5).

9. Predávkovanie

Nie je známe špecifické antidotum.

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Avšak nasledujúce informácie
môžu byť užitočné:

Odporúča sa podporná liečba spolu s udržiavaním glomerulárnej filtrácie.
Približne 30 % dávky linezolidu sa odstráni počas trojhodinovej
hemodialýzy, ale nie sú k dispozícii údaje o odstránení linezolidu
peritoneálnou dialýzou alebo hemoperfúziou. Dva primárne metabolity
linezolidu sa tiež do určitej miery odstraňujú hemodialýzou.

Znaky toxicity po dávkach linezolidu 3000 mg/kg/deň u potkanov boli znížená
aktivita a ataxia( zatiaľ čo u psov, ktorým sa podával linezolid v dávke
2000 mg/kg/deň, sa vyskytlo vracanie a triaška.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

/Farmakoterapeutická skupina:/ antibiotikum na systémové použitie / linezolid
ATC kód: J01XX08

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti

Linezolid je syntetické antibiotikum, ktoré patrí do novej triedy
antimikrobiálnych látok, oxazolidinónov. /In vitro/ je účinný proti aeróbnym
grampozitívnym baktériám a anaeróbnym mikroorganizmom. Linezolid selektívne
inhibuje syntézu bakteriálnych bielkovín pomocou jedinečného mechanizmu
účinku.

Špecificky sa viaže na príslušné miesto na bakteriálnom ribozóme (23S
podjednotky 50S podjednotky) a bráni tak tvorbe funkčného iniciačného
komplexu 70S, ktorý je základnou zložkou translačného procesu.

Postantibiotický účinok (PAE) linezolidu pre /Staphylococcus aureus/ bol /in/
/vitro/ približne 2 hodiny. Pri jeho stanovení na zvieracích modeloch bol PAE
/in vivo/ 3,6 hodiny pre /Staphylococcus aureus/ a 3,9 hodiny pre /Streptococcus/
/pneumoniae/. V štúdiách na zvieratách bol kľúčovým farmakodynamickým
parametrom účinnosti čas, za ktorý plazmatické hladiny linezolidu prevýšili
minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) príslušného mikroorganizmu.


Hodnoty pre rozlíšenie

( Vo všeobecnosti je hodnota MIC pre stanovenie citlivosti
mikroorganizmu na linezolid ( 2 mg/l.
( Existujú limitované údaje ukazujúce, že linezolid je účinný aj
v liečbe infekcií spôsobených stafylokokovými alebo enterokokovými
druhmi, ktorých MIC je 4 mg/l.
( Všetky mikroorganizmy s MIC pre linezolid ( 8 mg/l (t.j. ( 4 mg/l) sa
musia považovať za rezistentné.


Citlivosť

Prevalencia rezistencie kmeňov sa líši geograficky a v čase, preto sú
potrebné miestne údaje o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Sú
tu uvedené len mikroorganizmy relevantné pre schválené klinické indikácie.


|Kategória |
|Citlivé organizmy |
| |
|Gram-pozitívne aeróby: |
|Enterococcus faecalis |
|Enterococcus faecium( |
|Staphylococcus aureus( |
|koagulázo-negatívne stafylokoky |
|Streptococcus agalactiae( |
|Streptococcus pneumoniae( |
|Streptococcus pyogenes( |
|streptokoky skupiny C |
|streptokoky skupiny G |
| |
|Gram-pozitívne anaeróby: |
|Clostridium perfringens |
|Peptostreptococcus anaerobius |
|Peptostreptococcus sp. |
|Rezistentné organizmy |
| |
|Haemophilus influenzae |
|Moraxella catarrhalis |
|Neisseria sp. |
|Enterobacteriaceae |
|Pseudomonoas sp. |

( Klinická účinnosť pre citlivé izoláty sa potvrdila v schválených
klinických indikáciách.

Aj keď linezolid vykazuje /in vitro/ určitú účinnosť voči /Legionella,/
/Chlamydia pneumoniae/ a /Mycoplasma pneumoniae/, údaje na potvrdenie klinickej
účinnosti sú nedostatočné.


RezistenciaSkrížená rezistencia

Mechanizmus účinku linezolidu sa líši od iných tried antibiotík. Štúdie /in/
/vitro/ s klinickými izolátmi (vrátane stafylokokov rezistentných na
meticilín, enterokokov rezistentných na vankomycín a streptokokov
rezistentných na penicilín a erytromycín) ukazujú, že linezolid je zvyčajne
účinný proti mikroorganizmom, ktoré sú rezistentné na jednu alebo viac
tried antimikrobiálnych látok.
Frekvencia rezistentných mutácií

Frekvencia mutácií rezistentných na linezolid sa vyskytuje /in vitro/
s frekvenciou 1x10-9 až 1x10-11 a je spojená s bodovými mutáciami na 23S
rRNA. Mikroorganizmy rezistentné na linezolid sa zistili v klinických
skúškach u šiestich pacientov s infekciou /E. faecium/ (štyria pacienti
dostávali 200 mg linezolidu každých 12 hodín a dvaja pacienti dostávali
600 mg každých 12 hodín) a u ôsmich pacientov s infekciou /E. faecium/
a u jedného pacienta s infekciou /E. faecalis/ liečených v „rozšírenom
vstupnom programe“. Všetci pacienti mali do organizmu zavedené protetické
pomôcky, ktoré sa neodstránili, alebo abscesy, ktoré sa nedrénovali.

2. Farmakokinetické vlastnosti

ZYVOXID® obsahuje predovšetkým (s)-linezolid, ktorý je biologicky aktívny
a metabolizuje sa na inaktívne metabolity.


/Absorpcia/

Linezolid sa rýchlo a extenzívne absorbuje po perorálnom podaní. Maximálne
plazmatické koncentrácie sa dosiahnu do 2 hodín od podania.

Absolútna biologická dostupnosť linezolidu po perorálnom podaní (perorálne
a intravenózne podanie v skríženej štúdii) je kompletná (približne 100 %).

Absorpciu signifikantne neovplyvňuje príjem potravy a absorpcia perorálnej
suspenzie je podobná, aká sa dosahuje u filmom obalených tabliet.

Cmax a Cmin linezolidu v plazme (priemerné hodnoty a (SD() v rovnovážnom
stave po podaní 600 mg intravenózne dvakrát denne boli 15,1 (2,5( mg/l
a 3,68 (2,68( mg/l.

V ďalšej štúdii sa po perorálnom podávaní 600 mg linezolidu dvakrát denne
až do rovnovážneho stavu stanovili Cmax a Cmin na 21,2 (5,8( mg/l a
6,15 (2,94( mg/l. Rovnovážny stav sa dosiahne na druhý deň podávania.


/Distribúcia/

Distribučný objem v rovnovážnom stave u zdravých dospelých osôb je
priemerne asi 40 - 50 litrov a približuje sa k hodnote celkovej telesnej
vody. Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 31 % a nie je závislá od
koncentrácie.

Koncentrácie linezolidu sa stanovovali v rôznych telesných tekutinách
u obmedzeného počtu dobrovoľníkov v štúdiách s opakovaným podávaním. Pomer
koncentrácie linezolidu v slinách a v pote vzhľadom ku koncentrácii
v plazme bol 1,2:1,0 a 0,55:1,0. Pomer Cmax v rovnovážnom stave meraný
v tekutine epiteliálnej výstielky a v pľúcnych alveolárnych bunkách bol
4,5:1,0 a 0,15:1,0.

V štúdii s malým počtom osôb s ventrikulo-peritoneálnym šantom a v podstate
bez znakov meningitídy bol po viacnásobnom podaní linezolidu pomer
Cmax v cerebrospinálnej tekutine k plazmatickej koncentrácii 0,7:1,0.


/Metabolizmus/

Linezolid sa metabolizuje najmä oxidáciou morfolínového kruhu, čo vedie
predovšetkým k vzniku dvoch inaktívnych derivátov karboxylovej kyseliny
s otvoreným kruhom; metabolit kyseliny aminoetoxyoctovej (PNU-142300)
a metabolit hydroxyetylglycínu (PNU-142586). Metabolit hydroxyetylglycínu
(PNU-142586) prevažuje medzi metabolitmi u človeka, a predpokladá sa, že
vzniká neenzymatickým procesom. Metabolit kyseliny aminoetoxyoctovej (PNU-
142300) je prítomný v menšom množstve. Určili sa aj nevýznamné množstvá
ďalších inaktívnych metabolitov.
/Eliminácia/

U pacientov s neporušenými obličkovými funkciami alebo s ľahkou až stredne
ťažkou renálnou insuficienciou sa linezolid v rovnovážnom stave vylučuje
predovšetkým do moču ako PNU-142586 (40 %), pôvodná látka (30 %) a PNU-
142300 (10 %). V stolici sa nezisťuje prakticky žiadne množstvo pôvodnej
látky, zatiaľ čo približne 6 % a 3 % z každej dávky sa objaví v stolici ako
PNU-142586 a PNU-142300. Eliminačný polčas linezolidu je priemerne asi
5 – 7 hodín.

Mimoobličkový klírens predstavuje približne 65 % celkového klírensu
linezolidu. So zvyšujúcimi sa dávkami linezolidu sa v jeho klírense
zaznamenal malý stupeň nelineárnosti. Zdá sa, že je to dôsledok nižšieho
obličkového a mimoobličkového klírensu pri vyšších koncentráciách
linezolidu. Rozdiely v klírense sú však malé a neovplyvnia predpokladaný
eliminačný polčas.


/Špecifické skupiny pacientov/

Pacienti s renálnou insuficienciou: U pacientov s ťažkou renálnou
insuficienciou (t.j. klírens kreatinínu ( 30 ml/min) bol po jednorazovom
podaní 600 mg 7- až 8-násobný vzostup plazmatických hladín dvoch hlavných
metabolitov linezolidu. Nezistilo sa však zvýšenie AUC pôvodnej látky. Aj
keď sa hemodialýzou odstráni časť hlavných metabolitov, po jednorazovom
podaní 600 mg boli plazmatické hladiny metabolitov po hemodialýze stále
výrazne vyššie ako boli pozorované u pacientov s neporušenými obličkovými
funkciami alebo s ľahkou až stredne ťažkou renálnou insuficienciou.

U 24 pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou, pričom 21 z nich bolo na
pravidelnej hemodialýze, boli po niekoľkých dňoch podávania linezolidu
vrcholové plazmatické koncentrácie dvoch hlavných metabolitov asi 10-
násobne vyššie ako boli pozorované u pacientov s nenarušenými obličkovými
funkciami. Vrcholové plazmatické koncentrácie linezolidu neboli ovplyvnené.

Klinický význam týchto pozorovaní nebol stanovený keďže v súčasnosti sú
dostupné len obmedzené údaje o bezpečnosti lieku (pozri časti 4.2 a 4.4).

Pacienti s hepatálnou insuficienciou: Obmedzené údaje nasvedčujú, že
farmakokinetika linezolidu, PNU-142300 a PNU-142586 sa nemení u pacientov
s ľahkou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou (t.j. Child-Pugh
skupina A alebo B). Farmakokinetika linezolidu u pacientov s ťažkou
hepatálnou insuficienciou (t.j. Child-Pugh skupina C) nebola hodnotená.
Keďže sa však linezolid metabolizuje neenzymatickou cestou, nepredpokladá
sa významné ovplyvnenie jeho metabolizmu pri poruche funkcií pečene (pozri
časti 4.2 a 4.4).

Deti a dospievajúci (< 18 rokov veku): Bezpečnosť a účinnosť odporúčaných
dávok pre deti a dospievajúcich (< 18 rokov veku) sa ešte musí stanoviť. Po
podaní jednorazových a opakovaných dávok u detí a dospievajúcich (vo veku
od 3 mesiacov do 17 rokov) bol klírens linezolidu (v závislosti od telesnej
hmotnosti v kg) vyšší u pediatrických pacientov ako u dospelých, ale klesal
so stúpajúcim vekom. Podávanie linezolidu u detí od 5 rokov veku v dávke
10 mg/kg dvakrát denne viedlo k expozíciám približne rovnakým, aké sa
dosiahli u dospelých po podávaní 600 mg dvakrát denne. Nie sú však
k dispozícii údaje podporujúce účinnosť tejto dávky u detí.

Starší pacienti: Farmakokinetika linezolidu sa signifikantne nemení
u starších pacientov vo veku 65 rokov a viac.

Ženy: Ženy majú o niečo menší distribučný objem ako muži a priemerná
hodnota klírensu sa u nich znižuje po korekcii na telesnú hmotnosť
približne o 20 %. U žien sú vyššie plazmatické koncentrácie, čo možno
čiastočne pripísať rozdielu v telesnej hmotnosti. Keďže však priemerný
polčas linezolidu nie je signifikantne odlišný u mužov a u žien,
nepredpokladá sa, že by plazmatické koncentrácie u žien značne prevyšovali
už stanovené koncentrácie, ktoré sú dobre tolerované, a preto nie je
potrebná úprava dávkovania.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Linezolid znižuje fertilitu a reprodukčné schopnosti u samcov potkanov
v expozičných hladinách približne rovnakých ako sa predpokladajú u človeka.
U pohlavne dospelých zvierat boli tieto účinky reverzibilné. Neboli však
reverzibilné u mladých zvierat, ktorým sa linezolid podával počas takmer
celého obdobia pohlavného dozrievania. Zaznamenala sa abnormálna morfológia
spermií v semenníkoch dospelých potkanov a hypertrofia epiteliálnych
buniek, ako aj hyperplázia nadsemenníkov. Zdá sa, že linezolid ovplyvňuje
dozrievanie spermatozoí u potkanov. Suplementácia testosterónu nemala
žiadny vplyv na linezolidom vyvolané zmeny fertility.
Hypertrofia nadsemenníkov sa nepozorovala u psov liečených počas 1 mesiaca,
hoci u nich boli zjavné zmeny v hmotnosti prostaty, semenníkov
a nadsemenníkov.

Štúdie reprodukčnej toxicity u myší a u potkanov nepreukázali žiadny dôkaz
o teratogénnych účinkoch pri expozičných hladinách 4-násobných, resp.
ekvivalentných hladinám predpokladaným u ľudí.

Rovnaké koncentrácie linezolidu spôsobili materskú toxicitu u gravidných
myší a súviseli so zvýšeným odumieraním embryí, vrátane zníženého počtu
mláďat vo vrhu, zníženou hmotnosťou plodov a zvýšenou genetickou
predispozíciou na odchýlky hrudnej kosti u príslušného kmeňa myší.
U potkanov sa pozoroval mierne toxický účinok na gravidné samice pri
expozíciách nižších ako sú predpokladané klinické expozície.

Zaznamenala sa mierna toxicita pre plod, ktorá sa prejavila jeho zníženou
hmotnosťou, zníženou osifikáciou hrudnej kosti a rebier pred ich zrastom,
zníženým prežívaním mláďat a miernym spomalením dozrievania.

Pri párení sa u týchto zvierat pozorovali reverzibilné zvýšené
predimplantačné straty závislé od dávky so zodpovedajúcim poklesom
fertility.

Linezolid a jeho metabolity sa vylučujú do mlieka samíc potkanov
a pozorované koncentrácie v mlieku boli vyššie než v plazme potkaních
matiek.

Linezolid vyvoláva reverzibilnú myelosupresiu u potkanov a u psov.

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom
podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziká pre ľudí okrem
tých, ktoré sú uvedené v iných častiach tohto Súhrnu charakteristických
vlastností lieku. Štúdie karcinogenity/onkogenicity neboli uskutočnené,
keďže sa liek podáva krátkodobo, a keďže chýbajú údaje o genotoxicite
v štandardných súboroch štúdií.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
cellulosum microcristallinum, maydis amylum, carboxymethylamylum natricum
A, hyprolosum, magnesii stearas

Obal tablety:
hypromellosum, titanii dioxidum E171, macrogolum 400, cera
carnauba, atramentum rubrum, ferri oxidum rubrum E172

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

. Biela HDPE fľaška s polypropylénovým bezpečnostným uzáverom so závitom
obsahujúca 20 filmom obalených tabliet.
. Blister PVC/Al fólia po 10 filmom obalených tabliet balený v škatuľke.
Každá škatuľka obsahuje 10, 20 alebo 30 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 9NJ
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0359/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15.12.2000 Predĺženie registrácie do: bez
časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2007

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 2107/0987

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
ZYVOXID( 600 mg
filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
Pozorne si prečítajte túto informáciu, aj keď ste už predtým používali
ZYVOXID® alebo podobný liek, pretože informácie sa mohli zmeniť.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znova prečítali.
. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
. Ak vám bol predtým podaný ZYVOXID® 2 mg/ml infúzny intravenózny roztok,
tento liek potrebujete užívať, aby ste dokončili liečebný cyklus.
. Tento liek bol predpísaný iba vám a nesmiete ho dávať nikomu inému. Môže
mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo sú filmom obalené tablety ZYVOXID® 600 mg a na čo sa používajú
2. Skôr ako užijete filmom obalené tablety ZYVOXID® 600 mg
3. Ako užívať filmom obalené tablety ZYVOXID® 600 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Uchovávanie filmom obalených tabliet ZYVOXID® 600 mg


ZYVOXID® 600 mg
(linezolidum)
filmom obalené tablety

Názov vášho lieku je ZYVOXID® 600 mg. Sú to filmom obalené tablety.


ZLOžENIE LIEKU

ČO OBSAHUJÚ FILMOM OBALENÉ TABLETY ZYVOXID® 600 mg
Liečivom v tomto lieku je linezolidum (linezolid). Každá tableta obsahuje
600 mg linezolidu.
Tablety tiež obsahujú dalšie zložky, ktoré sú cellulosum
microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), maydis amylum (kukuričný
škrob), carboxymethylamylum natricum A (sodná soľ kroskarmelózy typ A),
hyprolosum (hyprolóza) a magnesii stearas (magnézium stearát). Film
obaľujúci tabletu obsahuje macrogolum 400 (makrogol 400), hypromellosum
(hypromelóza), titanii dioxidum E171 (oxid titaničitý E171) a cera carnauba
(karnaubský vosk). Potlač obsahuje atramentum rubrum (červený atrament)
a ferri oxidum rubrum E172 (červený oxid železitý E172).


DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII:
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road
Sandwich, Kent CT13 9NJ
Veľká Británia


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
antibiotikum na systémové použitie


1. ČO SÚ FILMOM OBALENÉ TABLETY ZYVOXID® 600 mg A NA ČO SA POUžÍVAJÚ

ZYVOXID® 600 mg filmom obalené sú biele, oválne tablety, ktoré sa užívajú
cez ústa. Tablety sú označené červeným nápisom “ZYVOXID® 600 mg”.
ZYVOXID® 600 mg filmom obalené tablety sú balené vo fľaškách po 20 tabliet
alebo v blistroch v škatuľkách po 10, 20 alebo 30 tabliet.

Liečivo linezolid je antibiotikum, ktoré zastavuje rast určitých typov
baktérií (kmeňov). ZYVOXID® sa používa na liečbu bakteriálnych infekcií ako
sú zápal pľúc, infekcie kože a mäkkých tkanív.


2. SKÔR AKO UžIJETE FILMOM OBALENÉ TABLETY ZYVOXID® 600 mg

Nesmiete užívať tablety ZYVOXID® 600 mg:
. ak ste už niekedy v minulosti mali alergickú reakciu na liek obsahujúci
linezolid
. ak ste už niekedy v minulosti mali alergickú reakciu na niektorú
z ďalších zložiek lieku
. ak užívate akýkoľvek liek patriaci do skupiny inibítorov
monoaminooxidázy (napríklad fenelzin, izokarboxazid, selegilin,
moklobemid). Tieto lieky sa môžu používať na liečbu depresie alebo
Parkinsonovej choroby.
. ak dojčíte

ZYVOXID® nemusí byť pre vás vhodný, ak na niektorú z nasledujúcich otázok
odpoviete ÁNO. V niektorých prípadoch môže chcieť váš lekár skontrolovať
váš zdravotný stav a krvný tlak pred a počas liečby. V iných prípadoch môže
váš lekár rozhodnúť, že iná liečba je pre vás vhodnejšia.
. Máte problémy s pečeňou alebo obličkami? Ste liečený dialýzou?
. Máte vysoký krvný tlak, či už užívate na to lieky alebo nie?
. Máte diagnostikovanú hypertyreózu (ochorenie pri ktorom je zvýšená
hladina tyroxínu -hormónu produkovaného štítnou žľazou),
feochromocytóm, karcinoid, depresiu, schizofréniu, trpíte psychickou
zmätenosťou alebo inými psychickými problémami? Ak si nie ste istý, či
trpíte týmito ochoreniami, spýtajte sa vášho lekára.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní filmom obalených tabliet ZYVOXID® 600 mg
a oznámte vášmu lekárovi ak máte:
. trombocytopéniu (stav, pri ktorom je znížený počet krvných doštičiek
v krvi, čo spôsobuje ľahšie vytváranie podliatin a krvácanie)
. anémiu (nedostatok železa v krvi)
. granulocytopéniu (stav pri ktorom je znížený počet bielych krviniek
v krvi, čo spôsobuje, že ste viac náchylní na infekcie)

Možno bude u vás potrebné vykonať počas liečby isté krvné testy na kontrolu
týchto stavov, obzvlášť ak máte tiež problémy s obličkami, ak užívate
určité lieky alebo ak váš lekár rozhodne, že musíte byť liečený
ZYVOXIDom® po dobu viac ako 10 – 14 dní. Na základe výsledkov krvných
testov môže byť niekedy nevyhnutné ukončiť liečbu linezolidom. Váš lekár
vám to oznámi a začne inú liečbu, ak to bude nutné.

Antibiotiká môžu niekedy spôsobiť zápal čreva. Ak sa u vás počas liečby
vyskytne hnačka, obzvlášť ak je krvavá, povedzte to ihneď vášmu lekárovi.
Ak máte hnačku, oznámte to vášmu lekárovi predtým, než začnete užívať
ZYVOXID®.

/Užívanie ZYVOXIDu//®/ /s jedlom a nápojmi/
ZYVOXID® sa môže užívať pred, po alebo počas jedla. ZYVOXID® môže reagovať
so zložkou jedla nazývanou tyramín, ktorá je prítomná v niektorých druhoch
potravín a spôsobuje vzostup krvného tlaku. Vyvarujte sa konzumovaniu
veľkého množstva vyzretých syrov, kvasnicových extraktov alebo extraktov zo
sójových bôbov (napr. sójová omáčka) a konzumovaniu alkoholu, hlavne piva
a vína. Ak pocítite po jedle alebo pití pulzujúcu bolesť hlavy, povedzte to
vášmu lekárovi alebo lekárnikovi./Môže sa používať ZYVOXID//®/ /počas tehotenstva alebo dojčenia?/
ZYVOXID® sa obyčajne nemá používať, ak ste tehotná. Oznámte vášmu lekárovi,
ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo ak sa snažíte
otehotnieť.
Nesmiete dojčiť, ak používate ZYVOXID®, pretože prechádza do materského
mlieka a mohol by mať vplyv na dojčené dieťa.


/Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje/

ZYVOXID® môže u vás spôsobiť závraty. Ak sa tieto vyskytnú, neveďte vozidlá
ani neobsluhujte akékoľvek stroje a elektrické prístroje. Nezabudnite, že
ak sa necítite dobre, vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje
môže byť pozmenená.

/Používanie iných liekov/
Povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi o všetkých liekoch, ktoré
používate alebo ste nedávno používali, vrátane tých, ktoré ste si kúpili
bez lekárskeho predpisu.
Niektoré lieky sa nesmú používať spolu s linezolidom. Tie sú uvedené
vyššie.
Okrem toho existuje riziko, že ZYVOXID® môže niekedy vzájomne reagovať
s určitými liekmi, čo spôsobuje zmeny krvného tlaku, teploty, srdcového
rytmu a ostatné symptómy. Váš lekár môže rozhodnúť o používaní ZYVOXIDu®,
ale môže chcieť sledovať váš zdravotný stav a krvný tlak pred a počas
liečby. V iných prípadoch môže váš lekár rozhodnúť, že iná liečba je pre
vás vhodnejšia.

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, povedzte to vášmu lekárovi. Ak
si nie ste istý, spýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.
. lieky znižujúce prekrvenie slizníc a odstránenie ich opuchu pri
prechladnutí alebo lieky proti chrípke obsahujúce pseudoefedrín alebo
fenylpropanolamín
. niektoré lieky používané na liečbu astmy ako salbutamol, terbutalin,
fenoterol
. typy antidepresív známe ako tricyklické alebo selektívne inibítory
spätného vychytávania serorotonínu. Existujú mnohé, vrátane
amitriptylínu, cipramilu, klomipramínu, dosulepinu, doxepinu,
fluoxetinu, fluvoxaminu, imipramínu, lofepramínu, paroxetínu,
sertralínu
. lieky používané na liečbu migrény ako sumatriptan a zolmitriptan
. lieky používané na liečbu náhlych ťažkých alergických reakcií ako
adrenalín (epinefrín)
. lieky, ktoré zvyšujú krvný tlak ako noradrenalín (norepinefrín)
a dopamín
. pethidin
. buspiron

Tiež musíte oznámiť vášmu lekárovi, ak užívate lieky, ktoré zastavujú
zrážanie krvi ako warfarín, hoci je nepravdepodobné, že by
ZYVOXID® ovplyvnil dávku, ktorú potrebujete.3. AKO UžÍVAť FILMOM OBALENÉ TABLETY ZYVOXID® 600 mg


Je možné, že ste už používali ZYVOXID® infúzny intravenózny roztok alebo
perorálnu suspenziu na začiatku liečby. K dispozícii sú písomné informácie
pre používateľov oddelene pre infúzny intravenózny roztok a perorálnu
suspenziu.

Vždy užívajte tablety ZYVOXID® 600 mg presne podľa pokynov svojho lekára.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka tabliet ZYVOXID® 600 mg u dospelých (18 rokov a viac) je
jedna tableta (600 mg linezolidu) podávaná ústami dvakrát denne (každých
12 hodín).

Ak máte dojem, že účinok tabliet ZYVOXID® 600 mg je priveľmi silný alebo
priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak ste liečený dialýzou, musíte užiť ZYVOXID® až po dialýze.
Liečba zvyčajne trvá 10 až 14 dní (vrátane dní, keď ste dostávali infúzny
intravenózny roztok ZYVOXID®), ale môže trvať až 28 dní alebo aj dlhšie.
Váš lekár rozhodne, ako dlho má liečba trvať.


/Deti/

ZYVOXID® sa bežne u detí a dospievajúcich (do 18 rokov) nepoužíva.

/Užívanie filmom obalených tabliet ZYVOXID//®/ /600 mg s jedlom a nápojmi/
ZYVOXID® sa môže užívať pred, po alebo počas jedla. ZYVOXID® môže reagovať
so zložkou jedla nazývanou tyramín, ktorá je prítomná v niektorých druhoch
potravín a spôsobuje vzostup krvného tlaku. Vyvarujte sa konzumovaniu
veľkého množstva vyzretých syrov, kvasnicových extraktov alebo extraktov zo
sójových bôbov (napr. sójová omáčka) a konzumovaniu alkoholu, hlavne piva
a vína. Ak pocítite po jedle alebo pití pulzujúcu bolesť hlavy, povedzte to
vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

/Ak ste užili viac ZYVOXIDu//®//, ako ste mali:/
Ak ste vy alebo niekto iný užili príliš veľa tabliet, oznámte to okamžite
vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

/Ak ste zabudli užiť ZYVOXID//®//:/
Užite zabudnutú tabletu, akonáhle si spomeniete. Nasledujúcu tabletu užite
o 12 hodín a pokračujte v užívaní lieku každých dvanásť hodín. Neužite
dvojnásobok tabliet, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, ZYVOXID® môže u niektorých ľudí spôsobiť vedľajšie
účinky. Tieto zvyčajne netrvajú veľmi dlho a neznamenajú, že musíte nutne
ukončiť liečbu ZYVOXIDom®.

/Najčastejšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené pri liečbe ZYVOXIDom//®/ /sú:/
- bolesti hlavy
- hubové infekcie, napr.”vaginálna alebo orálna mykóza”
- hnačka
- cítite sa akokeby ste boli chorý alebo ste skutočne chorý
- kovová chuť v ústach
- môžu sa vyskytnúť zmeny v hladine určitých chemických látok v krvi
vrátane zvýšenia enzýmov pečene, podžalúdkovej žľazy alebo svalov,
zvýšenie hladín dusíka alebo cukru v krvi a zníženie bielkovín, sodíka
alebo vápnika. Hladiny draslíka alebo bikarbonátov v krvi sa môžu zvýšiť
alebo znížiť
- môžu sa vyskytnúť zmeny v počte krviniek. Toto zahŕňa zvýšené alebo
znížené počty všetkých alebo len niektorých typov bielych krviniek,
znížené počty červených krviniek (čo môže spôsobiť anémiu) a zvýšené
alebo znížené počty krvných doštičiek (bunky, ktoré spôsobujú zrážanie
krvi)

/Menej časté vedľajšie účinky sú:/
- kožné reakcie ako červená bolestivá koža a odlupovanie (dermatitída),
vyrážka, svrbenie alebo opuchnutie, obzvlášť okolo tváre a krku. Toto
môžu byť alergické reakcie na ZYVOXID®. Ak spozorujete akýkoľvek
z týchto vedľajších účinkov, okamžite to povedzte vášmu lekárovi,
zdravotnej sestre alebo lekárnikovi, pretože môže byť pre vás
nevyhnutné ukončenie používania ZYVOXIDu®.
- Horúčka alebo triaška
- Pocit únavy
- Problémy so spaním
- Závraty
- Rozmazané videnie
- Lokálne a celkové bolesti
- Pocity ako znecitlivenie alebo mravčenie
- Zvonenie v ušiach (tinitus)
- Pocit smädu
- Sucho alebo bolesť v ústach
- Opuchnutý, bolestivý, červený jazyk alebo zmeny farby jazyka
- Porucha trávenia alebo bolestivý žalúdok (gastritída)
- Bolesti, kŕče alebo nafukovanie brucha (žalúdka)
- Zápcha alebo riedka stolica
- Zápal pankreasu
- Zvýšené potenie
- Zvýšený krvný tlak
- Zápal vagíny alebo oblasti pohlavných orgánov u žien
- Častejšia potreba močenia
- Zápal žíl
- Zmeny v hladine určitých chemických látok v krvi ako zvýšené hladiny
bilirubínu (látka produkovaná v pečeni), kreatinínu (ktorý udáva či
vaše obličky riadne fungujú) alebo sodíka alebo vápnika. Môžu sa tiež
vyskytnúť znížené hladiny cukru v krvi a zvýšené lebo znížené hladiny
chloridov.
- Zmeny v počtoch krviniek zahŕňajú zvýšenie počtu buniek nazývaných
retikulocyty (ktorých počet sa mení v závislosti od počtu červených
krviniek produkovaných telom každý deň) a zníženie počtu neutrofilov
(biele krvinky, ktoré potláčajú infekcie). Boli zaznamenané izolované
prípady pancytopénie (znížený počet všetkých typov krviniek).

U pacientov liečených linezolidom dlhšie ako 28 dní boli zriedkavo hlásené
znecitlivenie, brnenie a rozmazané videnie. Ak sa u vás objavia problémy
s vaším zrakom, konzultujte to s vaším lekárom ihneď, ako je to možné.

Pri liečbe ZYVOXIDom® boli tiež hlásené izolované prípady obličkového
zlyhania, prechodných ischemických atakov mozgu (prechodná porucha prívodu
krvi do mozgu spôsobujúca krátkodobé symptómy) a zrýchlenie srdcovej
frekvencie.

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady serotonínového syndrómu. Vyskytli sa
veľmi zriedkavé hlásenia porúch kože s tvorbou pľuzgierov podobné tým, aké
sú popisované pri Stevens-Johnsonovom syndróme.

Ak spozorujete po podaní lieku vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii, informujte o nich svojho lekára alebo
lekárnika.

5. UCHOVÁVANIE FILMOM OBALENÝCH TABLIET ZYVOXID® 600 mg


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte ZYVOXID® 600 mg filmom obalené tablety po dátume expirácie
uvedenom na obale.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C33439
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01XX08 - linezolidum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
malvae folium
Výrobca lieku:
PFIZER H.C.P. Corporation, New York, USA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov so závažnými infekciami spôsobenými a) meticilín-rezistentnými kmeňmi stafylokokov, polyrezistentnými enterokokmi a polyrezistentnými pneumokokmi ako pokračovanie intravenóznej liečby, b) polyrezistentnými kmeňmi grampozitívnych baktérií, u ktorých nie je možné podávať vankomycín pre poruchu obličkových funkcií, kde nie je možné meraním hladín vankomycínu predísť toxicite, alebo neodpovedajú na liečbu vankomycínom vzhľadom k nízkym hladinám v sére pri podávaní štandardných dávok. Polyrezistenciou sa rozumie rezistencia na tri a viac skupín antibiotík. Začiatok liečby môže indikovať lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
430.80 € / 12978.28 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
430.80 € / 12978.28 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:430.80 € ÚP:0.00 € DP:430.80 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien