Detail:
Glucophage 1000 mg tbl flm 120x1000 mg
Názov lieku:
Glucophage 1000 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 120x1000 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2009/09298
Príloha č.2 k rozhodnutiu zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2009/11882
Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2009/09296
Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2009/09295
Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2010/03357
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Glucophage 1000 mg
filmom obalené tablety
metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Glucophage a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Glucophage
3. Ako užívať Glucophage
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Glucophage
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GLUCOPHAGE A NA ČO SA POUŽÍVA

Čo je Glucophage
Glucophage obsahuje metformín, liek na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny
liečiv, ktoré sa nazývajú biguanidy.
Inzulín je hormón, produkovaný podžalúdkovou žľazou, ktorý podporuje
vychytávanie glukózy (cukru) z krvi do orgánov Vášho tela. Vaše telo
využíva glukózu na tvorbu energie a ukladá ju pre budúce využitie.
Ak máte cukrovku, Vaše telo nie je schopné vytvárať dostatočné množstvo
inzulínu alebo nevie správne využívať už vytvorený inzulín. To spôsobuje
vysokú koncentráciu glukózy v krvi. Glucophage pomáha znížiť hladinu
glukózy vo Vašej krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám.
Ak ste dospelý a máte nadváhu, dlhodobé užívanie lieku Glucophage Vám tiež
pomôže znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou. Glucophage pomáha
udržiavať stabilnú váhu alebo ju mierne znižuje.

Na čo sa Glucophage používa

Glucophage sa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu (tiež
nazývaná od inzulínu nezávislá cukrovka), u ktorých diétne opatrenia
a cvičenie nestačí na udržanie normálnej koncentrácie glukózy v krvi.
Používa sa najmä u pacientov s nadváhou.
Dospelí môžu užívať Glucophage samostatne alebo spolu s inými liekmi na
liečbu cukrovky (lieky podávané ústami alebo inzulín).
Deti staršie ako 10 rokov a mladiství môžu užívať Glucophage samostatne
alebo spolu s inzulínom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GLUCOPHAGE

Neužívajte Glucophage
. keď ste alergický (precitlivený) na metformín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku (pozri „Čo Glucophage obsahuje“ v časti
6.),
. keď máte problémy s obličkami alebo pečeňou,
. keď máte nekontrolovanú cukrovku, s napr. závažnou hyperglykémiou
(vysoká hladina glukózy v krvi), s napínaním na vracanie, vracaním,
dehydratáciou, prudkým poklesom telesnej hmotnosti alebo ketoacidózou.
Ketoacidóza je stav, počas ktorého sa v krvi hromadia látky nazývané
ketóny a ktorá môže viesť ku vzniku diabetickej pre-kómy. Medzi
príznaky patrí bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo
nezvyčajný ovocný zápach dychu.
. keď ste stratili priveľa vody z organizmu (dehydratácia), napríklad pri
dlhotrvajúcej alebo závažnej hnačke, alebo keď ste vracali niekoľkokrát
za sebou. Dehydratácia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť
riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie “Buďte zvlášť opatrný pri
užívaní Glucophage“).
. keď máte závažnú infekciu, napríklad infekciu postihujúcu pľúca,
priedušky alebo obličky. Ťažká infekcia môže spôsobiť problémy
s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie
“Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glucophage“).
. keď sa liečite na zlyhanie srdca alebo ste nedávno prekonali srdcový
infarkt, máte závažné problémy s krvným obehom (ako napr. šok) alebo
dýchacie ťažkosti. Môže to viesť k nedostatočnému zásobeniu tkanív
kyslíkom, a tým k zvýšeniu rizika laktátovej acidózy (pozri nižšie
„Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glucophage“).
. keď pijete veľké množstvo alkoholu.


Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu
lekárovi skôr, než začnete užívať tento liek.

Poraďte sa so svojím lekárom,
. keď sa chystáte podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovacie
vyšetrenie vyžadujúce si podanie jódovej kontrastnej látky do krvného
obehu,
. keď sa chystáte na veľký chirurgický výkon.
Určitý čas pred a po vyšetrení alebo operácii nesmiete Glucophage užívať.
Váš lekár rozhodne, či potrebujete nejakú náhradnú liečbu počas tohto
obdobia. Je dôležité, aby ste presne dodržali pokyny svojho lekára.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glucophage

Prosím, všimnite si nasledovné informácie o osobitnom riziku vzniku
laktátovej acidózy.
Glucophage môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu, ktorá sa
nazýva laktátová acidóza a vzniká najmä vtedy, ak Vaše obličky nepracujú
správne. Riziko laktátovej acidózy je zvýšené tiež pri nekontrolovanej
cukrovke, dlhodobom hladovaní alebo príjme alkoholu. Príznakom laktátovej
acidózy je vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi,
celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa Vám to
stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová
acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď ukončite liečbu Glucophagom a okamžite
kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Glucophage samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je
priveľmi nízka). Ak však užívate Glucophage spolu s inými liekmi na liečbu
cukrovky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu (napríklad deriváty sulfonylurey,
inzulín, meglitinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak pociťujete príznaky
hypoglykémie, napríklad slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz
srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou, je vhodné zjesť alebo
vypiť niečo s obsahom cukru.


Užívanie iných liekov

Ak Vám musí byť podaná injekcia s jódovou kontrastnou látkou do Vášho
krvného obehu, napríklad pri röntgenovom alebo inom zobrazovacom vyšetrení,
nesmiete užívať Glucophage určitý čas pred a po vyšetrení (pozri vyššie
„Poraďte sa so svojím lekárom, keď“).

Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liečiv súbežne
s liekom Glucophage. Možno budete potrebovať častejšie kontroly
koncentrácie glukózy v krvi alebo Vám lekár prispôsobí dávkovanie lieku
Glucophage:
. diuretiká (používané na odstránenie vody z tela zvýšením tvorby moču),
. beta2-agonisty ako salbutamol alebo terbutalín (používané na liečbu
astmy),
. kortikosteroidy (používané na liečbu širokého spektra ochorení,
napríklad ťažké zápaly kože alebo astmy),
. iné lieky používané na liečbu cukrovky.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Glucophage s jedlom a nápojmi

Nepite alkohol, ak užívate tento liek. Alkohol zvyšuje riziko laktátovej
acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak ste podvyživený. Týka sa
to tiež liekov, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva budete potrebovať inzulín na liečbu Vašej cukrovky.
Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť
tehotná, alebo tehotenstvo plánujete, aby mohol zmeniť Vašu liečbu. Tento
liek sa neodporúča, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Glucophage samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je
priveľmi nízka). Glucophage neovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať stroje.

Opatrnosť je však potrebná, ak užívate Glucophage spolu s inými liekmi na
liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (napríklad deriváty
sulfonylurey, inzulín, meglitinidy). Príznaky hypoglykémie sú slabosť,
závraty, zvýšené potenie, zrýchlený srdcový pulz, poruchy zraku a problémy
s koncentráciou. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak začnete tieto
príznaky pociťovať.


3. AKO UŽÍVAŤ GLUCOPHAGE

Vždy užívajte Glucophage presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Glucophage nedokáže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Pokračujte
v dodržiavaní diétnych opatrení, ktoré Vám odporučil lekár a pravidelne
cvičte.


Zvyčajná dávka

Deti od 10 rokov a mladiství zvyčajne začínajú liečbu s liekom Glucophage
500 mg alebo 850 mg jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 2000 mg (2
tablety Glucophage 1000 mg) podávaná v 2 alebo 3 samostatných dávkach.
Liečba detí vo veku 10 až 12 rokov sa odporúča iba na špeciálny pokyn
lekára, keďže skúsenosti s liečbou v tejto vekovej skupine sú obmedzené.

Dospelí zvyčajne začínajú liečbu s liekom Glucophage 500 mg alebo 850 mg
dvakrát alebo trikrát denne. Maximálna denná dávka je 3000 mg (3 tablety
Glucophage 1000 mg) podávaná v 3 samostatných dávkach.

Ak užívate aj inzulín, Váš lekár Vám povie, ako začať liečbu Glucophagom.


Sledovanie

. Váš lekár Vám bude pravidelne robiť krvné testy na hladinu glukózy a
prispôsobí dávku Glucophage koncentrácii glukózy vo Vašej krvi.
Pravidelne sa informujte u svojho lekára. Je to obzvlášť dôležité
u detí a mladistvých alebo ak ste starší človek.
. Minimálne raz ročne Vám lekár skontroluje funkcie obličiek. Častejšie
kontroly budete potrebovať, ak ste starší pacient alebo Vaše obličky
nepracujú normálne.


Ako užívať Glucophage

Užite Glucophage s jedlom alebo po jedle. Vyhnete sa tak nežiaducim
účinkom, ktoré postihujú Vaše trávenie.
Tablety sa pred prehltnutím nesmú hrýzť ani drviť. Každú tabletu
prehltnite celú a zapite pohárom vody.
Ak užívate jednu dávku denne, užite ju ráno (raňajky).
Ak užívate dve dávky denne, užite ich ráno (raňajky) a večer (večera).
Ak užívate tri dávky denne, užite ich ráno (raňajky), na obed (obed)
a večer (večera).

Ak máte po určitom čase dojem, že je účinok Glucophagu priveľmi silný alebo
priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Glucophage, ako máte

Ak užijete viac tabliet lieku Glucophage 1000 mg, ako máte, môže u Vás
vzniknúť laktátová acidóza. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť
brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody
s ťažkou únavou, problémy s dýchaním. Ak sa Vám to stane, budete potrebovať
okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme.
Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Glucophage

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite
ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Glucophage môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 ľudí)
. tráviace problémy ako pocit nevoľnosti (nauzea), vracanie, hnačka,
bolesť brucha (abdominálna bolesť) a strata chuti do jedla. Tieto
vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby s
Glucophagom. Pomáha, ak užívate liek vo viacerých denných dávkach a ak
užívate Glucophage s jedlom alebo hneď po jedle. Keď príznaky
pretrvávajú, ukončite liečbu Glucophagom a informujte svojho lekára.

Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 ľudí)
. zmeny chuti.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 000 ľudí)
. laktátová acidóza. Je to veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia,
ktorá vzniká najmä, ak Vaše obličky nepracujú správne.
Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna
bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou
a problémy s dýchaním. Ak sa Vám to stane, budete potrebovať okamžitú
liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme.
Okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.
. Abnormality vo výsledkoch pečeňových testov alebo hepatitída (zápal
pečene, ktorý môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, zníženie
telesnej hmotnosti, s alebo bez zožltnutia pokožky alebo očného
bielka). Ak sa to stane, ukončite liečbu Glucophagom a okamžite to
oznámte svojmu lekárovi.
. kožné reakcie ako sčervenenie kože (erytém), svrbenie alebo svrbiaca
vyrážka (žihľavka)
. nízka hladina vitamínu B12 v krvi.


Deti a mladiství

Obmedzené údaje ukázali, že vedľajšie účinky u detí a mladistvých sú
povahou a závažnosťou podobné vedľajším účinkom hláseným u dospelých
pacientov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GLUCOPHAGE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Ak je liekom Glucophage liečené
dieťa, odporúča sa rodičom a opatrovníkom dozerať na liečbu.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Glucophage po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po ,,použiteľné do“ alebo na fľaši alebo na blistri po EXP. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Glucophage obsahuje
Liečivo je metformíniumchlorid.
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo
zodpovedá 780 mg metformínu.
Ďalšie zložky sú povidón K 30, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 400,
makrogol 8000.

Ako vyzerá Glucophage a obsah balenia
Glucophage 1000 mg sú biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na oboch stranách a s označením 1000 na jednej strane.
Tabletu je možné rozdeliť na rovnaké polovice.

Glucophage 1000 mg je dostupný v blistrovom balení po 1 (x30), 20, 30, 50,
60, 90, 100, 120, 180 alebo 600 tabliet, alebo v plastových fľašiach po 20,
30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 alebo 600 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Merck Santé s.a.s., 37 rue Saint Romain, 69008 Lyon, Francúzsko

Výrobca
Merck Santé s.a.s., 2 rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Francúzsko
alebo
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemecko
alebo
Merck KGaA & Co.Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Rakúsko
alebo
Merck S.L., Poligno Merck, Mollet Del Vallčs, 081 00 Barcelona, Španielsko.
Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Dianben: Španielsko

Glucophage: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko,
Francúzsko, Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko,
Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Švédsko, Veľká Británia.

Merckformin: Maďarsko

Risidon: Portugalsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2009/11882
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2009/09296
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2010/03357SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Glucophage 1000 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo
zodpovedá 780 mg metformínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biela, oválna, bikonvexná filmom obalená tableta s deliacou ryhou na oboch
stranách s označením „1000“ na jednej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba diabetes mellitus 2. typu, hlavne u obéznych pacientov, keď diéta
a cvičenie nevedú k adekvátnej kontrole glykémie.
( U dospelých sa môže Glucophage použiť ako monoterapia, alebo
v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.
( U detí vo veku viac ako 10 rokov a u dospievajúcich sa môže
Glucophage použiť ako monoterapia alebo v kombinácii s inzulínom.
Použitie metformínu ako lieku prvej voľby u obéznych dospelých pacientov s
diabetom 2. typu po zlyhaní diéty, znižuje výskyt diabetických komplikácií
(pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí
/Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami/
Zvyčajná počiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu 2
alebo 3-krát denne, podaná počas jedla alebo po jedle.
Po 10 až 15 dňoch môže byť dávka upravená na základe výsledkov glykémie.
Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.
Pacienti, ktorí užívajú vysoké dávky metformíniumchloridu (2 až 3 g denne),
môžu užívať namiesto dvoch filmom obalených tabliet Glucophage 500 mg jednu
filmom obalenú tabletu Glucophage 1000 mg.
Najvyššia odporúčaná dávka metformínu je 3 g denne, podaná v troch
rozdelených dávkach.
Ak plánujete prechod z iného perorálneho antidiabetika: ukončite liečbu
pôvodným liekom a začnite liečbu metformínom vo vyššie uvedenej dávke.

/Kombinácia s inzulínom/
Metformín a inzulín je možné v liečbe kombinovať, aby sa dosiahla lepšia
kontrola glykémie. Metformíniumchlorid sa podáva vo zvyčajnej počiatočnej
dávke 500 mg alebo 850 mg 2 alebo 3-krát denne, zatiaľ čo dávkovanie
inzulínu sa prispôsobí na základe výsledkov vyšetrení glykémie.

Starší pacienti
Vzhľadom na možnosť zníženia funkcie obličiek u starších pacientov je
potrebné dávkovanie metformínu prispôsobiť podľa výsledkov vyšetrenia
renálnych funkcií. Pravidelné hodnotenie renálnych funkcií je nevyhnutné
(pozri časť 4.4).

Deti a dospievajúci
/Monoterapia a kombinácia s inzulínom/
Glucophage sa môže podávať deťom starším ako 10 rokov a dospievajúcim.
Zvyčajná počiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu raz
denne, podaná počas
alebo po jedle.
Po 10 až 15 dňoch môže byť dávka upravená na základe výsledkov glykémie.
Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.
Najvyššia odporúčaná denná dávka metformíniumchloridu je 2 g, podaná v 2
alebo 3 rozdelených dávkach.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na metformín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
. Diabetická ketoacidóza, diabetická pre-kóma.
. Poškodenie funkcie obličiek alebo zlyhanie obličiek (klírens
kreatinínu ( 60 ml/min.).
. Akútne ochorenia, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť renálne funkcie
ako: dehydratácia, závažná infekcia, šok.
. Akútne alebo chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť tkanivovú
hypoxiu, ako:
kardiálne alebo respiračné zlyhanie, nedávny infarkt myokardu, šok.
. Hepatálna insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia

Laktátová acidóza
Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (bez poskytnutia okamžitej
liečby vysoká mortalita) metabolická komplikácia, ktorá môže nastať pri
akumulácii metformínu. Prípady laktátovej acidózy u pacientov užívajúcich
metformín boli hlásené u diabetikov so signifikantným obličkovým
poškodením. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť redukovaný prísnym
monitorovaním súvisiacich rizikových faktorov, ako zle kontrolovaný
diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu,
hepatálna insuficiencia a ďalšie stavy spojené s hypoxiou.
/Diagnóza/
Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť v prípade výskytu nešpecifických
príznakov ako sú svalové kŕče, tráviace poruchy, abdominálna bolesť a ťažká
asténia.
Môže nasledovať acidotické dyspnoe, abdominálna bolesť, hypotermia a kóma.
Diagnostické laboratórne nálezy sú: pokles pH krvi, hladina laktátu
v plazme nad 5 mmol/l, zvýšená aniónová medzera a zvýšenie pomeru
laktát/pyruvát. Pri podozrení na metabolickú acidózu, liečbu metformínom je
potrebné prerušiť a pacienta okamžite hospitalizovať (pozri časť 4.9).

Renálne funkcie
Keďže sa metformín vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (tento sa dá
stanoviť z koncentrácie sérového kreatinínu použitím Cockcroft-Gaultovho
vzorca) má byť stanovený pred začatím liečby a pravidelne počas liečby:
- najmenej raz ročne u pacientov s normálnymi renálnymi funkciami,
- najmenej dva až štyrikrát ročne u pacientov s klírensom kreatinínu na
dolnej hranici normy a u starších pacientov.
Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je častá a asymptomatická.
Zvláštnu pozornosť treba venovať situáciám, v ktorých môže dôjsť k
zhoršeniu funkcie obličiek, napríklad pri zahájení antihypertenzívnej alebo
diuretickej liečby a liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID).

Podávanie jódových kontrastných látok
Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických
vyšetreniach môže viesť k renálnemu zlyhaniu. To môže indukovať akumuláciu
metformínu a vystaviť pacienta riziku laktátovej acidózy. Je potrebné pred
vyšetrením alebo počas vyšetrenia liečbu metformínom prerušiť
a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia.
Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií, ak je
nález v norme (pozri časť 4.5).

Chirurgické výkony
Liečbu metformínom treba prerušiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým
výkonom v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii. V liečbe sa smie
pokračovať najskôr 48 hodín po chirurgickom výkone alebo po návrate na
perorálnu stravu, iba v prípade normálnej renálnej funkcie.

Deti a mladiství
Diagnóza diabetes mellitus 2. typu musí byť potvrdená skôr, ako sa začne
liečba metformínom. Počas kontrolovaných klinických štúdií trvajúcich jeden
rok sa nezistil žiaden vplyv metformínu na rast a pubertu, ale nie sú
k dispozícii žiadne dlhodobé údaje o týchto špecifických ukazovateľoch.
Z tohto dôvodu sa u detí liečených metformínom, najmä u predpubertálnych
detí, odporúča pozorné sledovanie vplyvu metformínu na tieto parametre.

/Deti vo veku 10 až 12 rokov/
Iba 15 detí vo veku 10 až 12 rokov bolo zahrnutých do kontrolovaných
klinických štúdií s deťmi
a s dospievajúcimi. Špeciálna pozornosť sa má venovať predpisovaniu
metformínu deťom od 10 do 12 rokov, hoci účinnosť a bezpečnosť metformínu
sa u týchto detí nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí
a dospievajúcich.

Ďalšie upozornenia
Všetci pacienti by mali pokračovať vo svojej diéte s pravidelným rozdelením
príjmu sacharidov počas dňa. Pacienti s nadváhou by mali pokračovať
v redukčnej diéte.
Zvyčajné laboratórne vyšetrenia na sledovanie diabetu je potrebné vykonávať
pravidelne.
Metformín samotný nespôsobuje hypoglykémiu, ale opatrnosť sa odporúča pri
jeho užívaní v kombinácii s inzulínom alebo inými perorálnymi
antidiabetikami (napr. sulfonylurey alebo meglitinidy).

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežne sa neodporúča užívať:
/Alkohol/
Akútna intoxikácia alkoholom zvyšuje riziko laktátovej acidózy, najmä
v prípade hladovania, malnutrície alebo hepatálnej insuficiencie. Vyhýbajte
sa konzumácii alkoholu alebo užívania liekov obsahujúcich alkohol.
/Jódové kontrastné látky/
Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok môže spôsobiť renálne
zlyhanie a následné hromadenie metformínu a zvýšené riziko laktátovej
acidózy. Liečbu metformínom je potrebné pred vyšetrením alebo počas
vyšetrenia prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od
skončenia vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení
renálnych funkcií, ak je nález v norme (viď časť 4.4).

Kombinácie vyžadujúce opatrnosť:
/Lieky s vnútornou hyperglykemickou aktivitou (napr. glukokortikoidy/
/(podávané systémovo a lokálne), a sympatomimetiká)/
Môže byť potrebné vykonávať častejšie glykemické kontroly, najmä na
začiatku liečby. Ak je to potrebné, upravte dávkovanie metformínu počas
liečby uvedenými liekmi a po jej skončení.
/Diuretiká, najmä kľučkové diuretiká/
Môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy v dôsledku možnosti zníženia
renálnych funkcií.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nekontrolovaný diabetes počas gravidity (gestačný alebo trvalý) je spojený
so zvýšeným rizikom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality.
Obmedzené množstvo údajov o používaní metformínu u gravidných žien
nepoukazuje na zvýšené riziko kongenitálnych abnormalít.
Štúdie na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky na graviditu, embryonálny
alebo fetálny vývoj, na pôrod alebo na postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).
Keď pacientka plánuje otehotnieť a počas gravidity, diabetes sa neodporúča
liečiť metformínom, ale na udržanie hladiny glukózy v krvi čo najbližšej
k fyziologickým hodnotám sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko
malformácií plodu.
Laktácia
Metformín sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Neboli pozorované
žiadne nežiaduce účinky u dojčených novorodencov/detí. Keďže je dostupné
limitované množstvo údajov, dojčenie počas liečby metformínom sa
neodporúča. Pri rozhodovaní či prerušiť dojčenie je potrebné zohľadniť
prínos dojčenia a možné riziko nežiaduceho účinku na dieťa.
Fertilita
Podávanie metformínu potkanom v dávkach vyšších ako 600 mg/kg/deň, ktoré sú
približne trikrát vyššie ako je maximálna odporúčaná denná dávka pre ľudí
na základe plochy povrchu tela, nemalo žiaden vplyv na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu a teda nemá vplyv na
schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov je však
potrebné upozorniť na riziko hypoglykémie pri užívaní metformínu
v kombinácii s inými antidiabetickými liekmi (napr. sulfonylurey, inzulín
alebo meglitinidy).

4.8. Nežiaduce účinky

Na začiatku liečby sú najčastejšími nežiaducimi účinkami nauzea, vracanie,
hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla, ktoré vo väčšine prípadov
spontánne ustúpia. Na zabránenie ich vzniku sa odporúča užívať metformín
v dvoch alebo troch denných dávkach a postupne zvyšovať dávky.


Počas liečby metformínom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky.
Ich frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté: >1/10; časté: ?
1/100, ? 1/10; menej časté ?1/1000, ?1/100; zriedkavé ? 1/10 000, ? 1/1000;
veľmi zriedkavé < 1/10 000.
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy metabolizmu a výživy
/Veľmi zriedkavé:/ laktátová acidóza (pozri časť 4.4).
Zníženie absorpcie vitamínu B12 s poklesom sérových hladín počas dlhodobej
liečby metformínom.
Odporúča sa zvážiť túto etiológiu v prípade, že pacient má megaloblastickú
anémiu.

Poruchy nervového systému
/Časté:/ porucha chuti.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
/Veľmi časté:/ gastrointestinálne poruchy ako nauzea, vracanie, hnačka,
bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú
najčastejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov sa spontánne upravia.
Na zabránenie vzniku týchto ťažkostí sa odporúča užívať metformín v 2 alebo
3 denných dávkach počas jedla alebo po jedle. Postupné zvyšovanie dávky
môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť lieku.

Poruchy pečene a žlčových ciest
/Veľmi zriedkavé:/ izolované hlásenia abnormalít funkcií pečeňových testov
alebo hepatitídy, ktoré ustúpili po prerušení liečby metformínom.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
/Veľmi zriedkavé:/ kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária.

Pediatrická populácia
V publikovaných a postmarketingových údajoch a v kontrolovaných klinických
štúdiách na limitovanej pediatrickej populácii vo veku 10 - 16 rokov,
liečenej počas 1 roka sa hlásené nežiaduce účinky povahou a závažnosťou
podobali nežiaducim účinkom hláseným u dospelých.

4.9 Predávkovanie

Hypoglykémia sa nepozorovala ani pri dávkach do 85 g metformíniumchloridu,
hoci laktátová acidóza sa za takýchto okolností vyskytla. Závažné
predávkovanie metformínom alebo súbežné riziká môžu viesť k laktátovej
acidóze. Laktátová acidóza je urgentný stav a pacient musí byť
hospitalizovaný. Najúčinnejšou metódou odstránenia laktátu a metformínu je
hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: liečivá znižujúce hladinu glukózy v krvi,
biguanidy.
ATC kód: A10BA02

Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu
aj postprandiálnu glykémiu. Nestimuluje sekréciu inzulínu, preto nevyvoláva
hypoglykémiu.
Metformín môže pôsobiť pomocou 3 mechanizmov:
(1) znížením produkcie glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy
a glykogenolýzy,
(2) zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho
vychytávania a utilizácie glukózy,
(3) spomalením vstrebávania glukózy v črevách.
Metformín stimuluje syntézu intracelulárneho glykogénu posôbením na
glykogénsyntetázu. Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých doteraz
známych typov membránových prenášačov glukózy (GLUTs).
V klinických skúšaniach je užívanie metformínu spojené buď s udržiavaním
stabilnej váhy alebo ju mierne znižuje.
Nezávisle od účinku na glykémiu má metformín u ľudí priaznivé vplyvy na
lipidový metabolizmus. Tento vplyv bol preukázaný pri terapeutických
dávkach v kontrolovaných strednodobých alebo dlhodobých klinických
skúšaniach: metformín znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL
cholesterolu a triacylglycerolov.

Klinická účinnosť
Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý
vplyv intenzívnej kontroly glykémie u dospelých pacientov s diabetom 2.
typu.
Analýza výsledkov pacientov s nadváhou liečených metformínom po zlyhaní
diéty dokázala:
- významný pokles absolútneho rizika diabetických komplikácií v skupine
liečenej metformínom (29,8 prípadov/1000 pacientorokov) oproti skupine
liečenej diétou (43,3 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0023,
a oproti skupinám liečených kombináciou sulfonylurey a inzulínom v
monoterapii (40,1 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0034;
- významný pokles absolútneho rizika s diabetom súvisiacej mortality:
metformín 7,5 prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 12,7
prípadov na 1000 pacientorokov, p = 0,017;
- významný pokles absolútneho rizika celkovej mortality: metformín 13,5
prípadov na 1000 pacientorokov, oproti diéte samotnej 20,6 prípadov na
1000 pacientorokov (p=0,011) a oproti skupinám kombinovanej terapie
sulfonylurea a inzulín v monoterapii 18,9 prípadov na 1000
pacientorokov (p=0,021);
- významný pokles absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11
prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 18 prípadov na 1000
pacientorokov (p=0,01).

Prínos klinickej účinnosti metformínu používaného ako liek druhej voľby
v kombinácii so sulfonylureou nie je dokázaný.
Kombinácia metformínu s inzulínom sa použila u vybraných pacientov
s diabetom 1. typu, no klinický prínos tejto kombinácie sa formálne
nepotvrdil.

Pediatrická populácia
Kontrolované klinické štúdie na limitovanej pediatrickej populácii vo veku
10 – 16 rokov liečenej
1 rok preukázali v kontrole glykémie podobnú odpoveď, aká bola pozorovaná
u dospelých pacientov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnej dávke tablety metformíniumchloridu sa dosiahne maximálna
plazmatická koncentrácia (Cmax) približne za 2,5 hodiny (tmax). Absolútna
biologická dostupnosť metformíniumchloridovej tablety 500 mg alebo 850 mg
je u zdravých jedincov približne 50 - 60 %. Neabsorbovaná frakcia zistená
v stolici po perorálnom podaní bola 20 - 30 %.
Absorpcia metformínu je po perorálnom podaní saturovateľná a neúplná.
Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu je nelineárna.
Pri odporúčaných dávkovacích schémach metformínu sa rovnovážna plazmatická
koncentrácia dosiahne počas 24 až 48 hodín a je zvyčajne nižšia než 1
mikrogram/ml. V kontrolovaných klinických skúšaniach neprekročili maximálne
plazmatické hladiny metformínu (Cmax) 5 ?g/ml, ani pri maximálnych dávkach.
Jedlo znižuje rozsah absorpcie metformínu a zároveň ju aj mierne spomaľuje.
Po perorálnom podaní 850 mg tablety sa pozorovala o 40 % nižšia maximálna
plazmatická koncentrácia, 25 % pokles AUC (plocha pod krivkou) a
predĺženie času potrebného na dosiahnutie maximálnej plazmatickej
koncentrácie o 35 minút. Klinický význam týchto nálezov nie je známy.

Distribúcia
Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformín prechádza do
erytrocytov. Najvyššia hladina v krvi je nižšia než v plazme a maximum sa
dosiahne približne v rovnakom čase. Erytrocyty predstavujú s najväčšou
pravdepodobnosťou sekundárny kompartment distribúcie. Priemerný distribučný
objem ( Vd) sa pohyboval medzi 63 až 276 l.

Metabolizmus
Metformín sa vylučuje v nezmenenej forme močom. U ľudí neboli
identifikované žiadne metabolity.

Vylučovanie
Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min, čo nasvedčuje, že metformín sa
vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po perorálnom
podaní je zdanlivý terminálny polčas eliminácie približne 6,5 hodiny. Pri
poškodení funkcie obličiek je renálny klírens znížený proporcionálne ku
kreatinínu, preto sa polčas eliminácie predĺži, čo vedie k zvýšeným
koncentráciám metformín v plazme.

Pediatrická populácia
Štúdia s jednorazovou dávkou: Po podaní jednorazových dávok 500 mg
metformínu vykazovali pediatrickí pacienti podobný farmakokinetický profil,
aký bol pozorovaný u zdravých dospelých pacientov.
Štúdia s opakovaným podávaním: Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu. Po
opakovanom podávaní 500 mg dvakrát denne počas 7 dní pediatrickým pacientom
bola maximálna plazmatická koncentrácia
(Cmax) znížená o približne 33 % a systémová expozícia (AUC0-t) približne o
40 %, v porovnaní s dospelými, ktorí dostávali 500 mg dvakrát denne počas
14 dní. Keďže dávka bola individuálne titrovaná na základe kontroly
glykémie, majú tieto údaje iba obmedzený klinický význam.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií bezpečnosti, farmakológie,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu
a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziká pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Povidón K 30, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 400, makrogol 8000.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1(x30), 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 alebo 600 tabliet v blistrovom
balení (PVC/Al).
20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 alebo 600 tabliet vo fľaši z plastu
(polyetylén) s uzáverom s detskou poistkou (polypropylén).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Santé s.a.s., Lyon, Francúzsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

18/0589/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

5.11.2008

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C33372
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BA02 - metforminum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
mycophenolatum natricum
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín.
Predajná cena:
10.28 € / 309.70 SK
Úhrada poisťovňou:
4.80 € / 144.60 SK
Doplatok pacienta:
5.48 € / 165.09 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.12 € ÚP:0.00 € DP:1.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:1.52 € DP:1.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.99 € ÚP:3.04 € DP:0.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.66 € ÚP:0.00 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.79 € ÚP:1.13 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.57 € ÚP:2.26 € DP:1.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:2.40 € DP:0.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.46 € ÚP:4.80 € DP:1.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.81 € ÚP:3.04 € DP:2.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.77 € ÚP:0.00 € DP:3.77 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien