Detail:
VAXIGRIP JUNIOR sus inj 20x0,25 ml (s ihlou)
Názov lieku:
VAXIGRIP JUNIOR
Doplnok názvu:
sus inj 20x0,25 ml (s ihlou)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

VAXIGRIP JUNIOR, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.
Očkovacia látka proti chrípke (štiepený virión, inaktivovaná)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako bude Vaše dieťa
očkované.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Táto vakcína bola predpísaná Vášmu dieťaťu. Nedávajte ju nikomu inému.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je VAXIGRIP JUNIOR a na čo sa používa
2. Skôr akoVaše dieťa použije VAXIGRIP JUNIOR
3. Ako používať VAXIGRIP JUNIOR
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať VAXIGRIP JUNIOR
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VAXIGRIP JUNIOR A NA ČO SA POUŽÍVA

VAXIGRIP JUNIOR je vakcína.
Táto vakcína pomáha ochrániť deti od 6 do 35 mesiacov proti chrípke, najmä
tie, ktoré sú vo vysokom riziku pridružených komplikácií. Použitie
vakcíny VAXIGRIP JUNIOR má byť založené na oficiálnych odporúčaniach.

Ak je osobe podaná vakcína VAXIGRIP JUNIOR, imunitný systém (prirodzený
ochranný systém tela) vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) proti
ochoreniu. Žiadna zo žložiek vakcíny nemôže spôsobiť chrípku.

Chrípka je ochorenie, ktoré sa môže rýchlo šíriť a ktoré spôsobujú rôzne
typy kmeňov, kotré sa môžu meniť každý rok. Najväčšie riziko dostať
chrípku je počas chladných mesiacov medzi októbrom a marcom. Ak Vaše
dieťa nebolo očkované v jeseni, má význam ešte očkovať ho až do jari,
pokiaľ je Vaše dieťa vystavené riziku ochorenia chrípkou. Váš lekár Vám
odporučí, kedy je najvhodnejší čas na očkovanie.
VAXIGRIP JUNIOR bude chrániť Vaše dieťa proti trom vírusovým kmeňov, ktoré
sú obsiahnuté vo vakcíne približne za 2 až 3 týždne po očkovaní.

Inkubačná doba chrípky je niekoľko dní, preto ak je Vaše dieťa vystavené
chrípke tesne pred očkovaním alebo po ňom, môže sa u Vášho dieťaťa ešte
prejaviť toto ochorenie.

Vakcína nechráni Vaše dieťa proti bežnému nachladnutiu, aj keď niektoré
príznaky nachladnutia sú podobné chrípke.


2. SKÔR AKO VAŠE DIEŤA POUŽIJE VAXIGRIP JUNIOR

Aby ste sa uistili, že VAXIGRIP JUNIOR je vhodný pre Vaše dieťa, je
dôležité, aby ste oznámili Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa
niektoré z nižšie uvedených bodov týkajú Vášho dieťaťa. Ak je tam
niečo, čomu nerozumiete, obráťte sa na svojto lekára alebo lekárnika
pre vysvetlenie.

Nepoužívajte VAXIGRIP JUNIOR
. ak je Vaše dieťa alergické (precitlivené) na:
- liečivá alebo
- na ktorúkoľvek z ďaľších zložiek VAXIGRIPu JUNIOR, pozri časť 6 „ Ďaľšie
informácie“, alebo
- na zložky, ktoré môžu byť prítomné vo veľmi malých množstvách ako sú
vajíčka ( ovalbumín alebo kuracie bielkoviny), neomycín, formaldehyd
alebo oktoxinol-9.


. ak má Vaše dieťa ochorenie prejavujúce sa vysokou teplotou alebo akútnu
infekciu, očkovanie sa má odložiťdovtedy, kým Vaše dieťa nebude
vyliečené.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní VAXIGRIPu JUNIOR
Pred očkovaním oznámte svojmu lekárovi, ak má Vaše dieťa zníženú imunitnú
odpoveď (imunodeficienciu alebo ak užíva lieky ovplyvňujúce imunitný
systém).

Váš lekár rozhodne, či má byť Vášmu dieťaťu podaná vakcína.

Ak Vášmu dieťaťu budú z akýchkoľvek dôvodov niekoľko dní po očkovaní proti
chrípke vykonané krvné testy, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.
Dôvodom je, že u niektorých pacientov, ktorí boli predtým očkovaní,
boli pozorované falošne pozitívne výsledky krvných testov.

Tak ako všetky lieky, ani VAXIGRIP JUNIOR nemusí úplne chrániť všetky
osoby, ktoré sú očkované.

Užívanie iných liekov
- Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky,
vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
- VAXIGRIP JUNIOR môže byť aplikovaný súčasne s inými vakcínami do
rôznych končatín. Je nutné poznamenať, že vedľajšie účinky môžu byť
intenzívnejšie.
- Imunitná odpoveď môže byť znížená v prípade imunosupresívnej liečby ako
sú kortikosteroidy, cytotoxické lieky alebo rádioterapia.


3. AKO POUŽÍVAŤ VAXIGRIP JUNIOR

Dávkovanie
Deti od 6 mesiacov do 35 mesiacov môžu dostať jednu 0,25 ml dávku alebo
jednu 0,5 ml dávku v súlade s existujúcimi národnými odporúčaniami.

Ak Vaše dieťa nebolo ešte očkované proti chrípke, druhá dávka vakcíny sa má
podať najmenej 4 týždne po prvej dávke.

Spôsob a/alebo cesta podávania
Váš lekár podá odporúčanú dávku vakcíny injekčne do svalu alebo hlboko pod
kožu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj VAXIGRIP JUNIOR môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Počas klinických skúšok boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky. Ich
frekvencie výskytu boli stanovené ako:
časté: ovplyvňujúce 1 až 10 používateľov zo 100.
. bolesť hlavy
. potenie
. svalová bolesť (myalgia), bolesť kĺbov (artralgia)
. horúčka, celkový pocit ochorenia (nevoľnosť), triaška, únava
. lokálne reakcie: začervenanie, opuch, bolesť, bodkovité krvácanie
(ekchymózy), zatvrdnutie (indurácia) v okolí miesta vpichu injekcie

Tieto reakcie obyčajne odznejú v priebehu 1-2 dní bez liečby.

Okrem vyššie uvedených častých vedľajších účinkov sa po uvedení očkovacej
látky na trh vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:
. alergické reakcie:
- vedúce v zriedkavých prípadoch k podaniu lekárskej prvej pomoci pri
zlyhaní obehového
systému, aby bol udržaný primeraný tok krvi k jednotlivým orgánom
(šok)
- opuch najočividnejší v oblasti hlavy a krku, vrátane tváre,
pier, jazyka, hrtana alebo iných
častí tela (angioedém) vo veľmi zriedkavých prípadoch
. reakcie kože, ktoré sa môžu rozšíriť na celé telo vrátane svrbenia kože
(pruritus, žihľavka), vyrážka
. zápal ciev (vaskulitída), ktorý sa môže prejaviť ako kožné vyrážky a vo
veľmi zriedkavých prípadoch ako prechodné obličkové problémy
. bolesť situovaná v priebehu nervu (neuralgia), anomálie vo vnímaní
dotyku, bolesti, tepla a chladu (parestézia), kŕče spojené s horúčkou,
neurologické ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť ako meravý krk,
pomätenie, strnutie, bolesť a slabosť v končatinách, strata rovnováhy,
strata reflexov, paralýza časti alebo celého tela (encefalomyelitída,
neuritída, Guillainov-Barrého syndróm)
. prechodné zníženie počtu určitých typov čiastočiek v krvi nazývaných
krvné doštičky; nízky počet krvných doštičiek môže spôsobiť nadmerný
výskyt modrín alebo krvácanie (prechodná trombocytopénia), prechodný
opuch žliaz na krku, podpazuší alebo slabinách (prechodná
lymfadenopatia)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VAXIGRIP JUNIOR

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte VAXIGRIP JUNIOR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C). Neuchovávajte
v mrazničke. Uchovávajte injekčnú striekačku vo vonkajšom na ochranu
pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo VAXIGRIP JUNIOR obsahuje

Liečivá sú: vírus chrípky (inaktivovaný, štiepený) z nasledovných kmeňov*:

A/California/7/2009(H1N1) – použitý odvodený kmeň NYMC X-179A ..........
7,5mikrogramov HA
A/Perth/16/2009 (H3N2) – použitý podobný kmeň NYMC X-187 odvodený
z
A/Victoria/210/2009.…………..………...................................……..........
… 7,5 mikrogramov HA
B/
Brisbane/60/2008..........................................................
.....................…….... 7,5 mikrogramov HA
v 0,25ml
dávke

* rozmnožený na oplodnených slepačích vajciach zo zdravých chovov
hemaglutinín

Vakcína spĺňa požiadavky SZO (Svetová zdravotnícka organizácia) (severná
pologuľa) a rozhodnutie EÚ pre sezónu 2011/2012.

Ďalšie zložky sú: tlmivý roztok obsahujúci chlorid sodný, dihydrát
hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid
draselný a vodu na injekcie.

Ako vyzerá VAXIGRIP JUNIOR a obsah balenia
VAXIGRIP JUNIOR je injekčná suspenzia dodávaná v naplnenej injekčnej
striekačke 0,25 ml, v škatuli po 1, 10 alebo 20 kusoch. Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Po miernom pretrepaní je vakcína jemne biela a opaleskujúca tekutina.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii je:
SANOFI PASTEUR
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon
FRANCÚZSKO

Výrobca je:
SANOFI PASTEUR
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon
FRANCÚZSKO

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
pod nasledovnými názvami:

|Členský štát |Názov |
|Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, |Vaxigrip Junior |
|Maďarsko, Island, Luxemburgsko, | |
|Nórsko, Švédsko, Slovensko | |
|Holandsko |Vaxigrip Junior 2011/2012 |
|Bulharsko |Vaxigrip Pediatric Use |
|Francúzsko |Vaxigrip Enfants |
|Nemecká spolková republika |Mutagrip Kinder |
|Grécko |Vaxigrip ??? ?????? |
|Írsko, Veľká Británia |Inactivaed Influenza Vaccine (Split|
| |Virion) |
| |For Pediatric Use |
|Taliansko |Vaxigrip Bambini |
|Litva |Vaxigrip For Pediatric Use |
|Lotyšsko |Vaxigrip Vaikams |
|Portugalsko |Istivac Infantil |
|Španielsko |Gripavac Pediatrico |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
03/2012.

-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Tak ako pri iných injekčne podávaných vakcínach, má byť vždy k dispozícii
vhodná medikamentózna liečba a lekársky dohľad pre prípad anafylaktickej
reakcie po podaní vakcíny.

Vakcína má pred použitím dosiahnuť teplotu miestnosti.
Pred použitím pretrepať.
Vakcína sa nesmie použiť, ak sú v suspenzii prítomné cudzie častice.
Nesmie sa miešať s inými liekmi v tej istej injekčnej striekačke.
Táto vakcína sa nesmie podať priamo do krvnej cievy.

Pozri tiež časť 3. AKO POUŽÍVAŤ VAXIGRIP JUNIOR


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

VAXIGRIP JUNIOR, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.
Očkovacia látka proti chrípke (štiepený virión, inaktivovaná).


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Vírus chrípky (inaktivovaný, štiepený) z nasledovných kmeňov*:
A/California/7/2009 (H1N1) – použitý odvodený kmeň NYMC X-179A...... 7,5
mikrogramov HA
A/Perth/16/2009 (H3N2) – použitý podobný kmeň NYMC X-187 odvodený z
(A/Victoria/210/2009
............................................................................
............................................. 7,5 mikrogramov HA

B/
Brisbane/60/2008............................................................
............................ 7,5 mikrogramov HA

v 0,25 ml dávke

* rozmnožený na oplodnených slepačích vajciach zo zdravých chovov
hemaglutinín

Vakcína spĺňa požiadavky SZO (severná pologuľa) a rozhodnutia EÚ pre sezónu
2011/2012.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

VAXIGRIP JUNIOR môže obsahovať stopové množstvá vajíčok, ako je ovalbumín
a neomycín, formaldehyd a oktoxinol-9, ktoré sa používajú počas výroby
(pozri časť 4.3.)


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.
Po miernom pretrepaní je vakcína jemne biela a opaleskujúca tekutina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Prevencia chrípky najmä u tých, ktoré sú vo zvýšenom riziku pridružených
komplikácií.
VAXIGRIP JUNIOR je indikovaný u detí vo veku od 6 do 35 mesiacov.
Použitie vakcíny VAXIGRIP JUNIOR je založené na základe oficiálnych
odporúčaní.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie
Deti od 6 mesiacov do 35 mesiacov: klinické údaje sú obmedzené. Môže sa
podať dávka 0,25 ml alebo 0,5ml. Dávka sa podáva v súlade s existujúcimi
národnými odporúčaniami.

Deťom, ktoré ešte neboli v minulosti očkované, by mala byť podaná druhá
dávka vakcíny po uplynutí najmenej 4 týždňov.

Deti mladšie ako 6 mesiacov: bezpečnosť a účinnosť vakcíny VAXIGRIP JUNIOR
u detí mladších ako 6 mesiacov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne
údaje.

Spôsob podania
Vakcína sa podáva intramuskulárne alebo hlboko subkutánne.

/Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku/
Pokyny na prípravu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá, ktorúkoľvek z pomocných látok, ktoré môžu byť
prítomné v stopových množstvách, ako sú vajíčka (ovalbumín, kuracie
bielkoviny), neomycín, formaldehyd a oktoxinol-9.
Očkovanie sa má odložiť u detí s horúčkovitým ochorením alebo akútnou
infekciou.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tak ako pri iných injekčne podávaných vakcínach, má byť vždy k dispozícii
vhodná medikamentózna liečba a lekársky dohľad pre prípad anafylaktickej
reakcie po podaní vakcíny.
VAXIGRIP JUNIOR sa za žiadnych okolností nesmie podať intravaskulárne.
Protilátková odpoveď na očkovanie môže byť u detí s endogénnou alebo
iatrogénnou imunosupresiou nedostatočná.

/Interferencie so sérologickými testami/
Pozri časť 4.5.

4.5 Liekové a iné interakcie

VAXIGRIP JUNIOR môže byť aplikovaný súčasne s inými vakcínami. Očkovanie sa
má vykonať do rôznych končatín. Treba podotknúť, že vedľajšie reakcie môžu
byť intenzívnejšie.
Imunologická odpoveď môže byť znížená u detí liečených imunosupresívami.

Po očkovaní proti chrípke boli zistené falošne pozitívne výsledky
v sérologických testoch používajúcich metódu ELISA na zistenie protilátok
proti HIV1, vírusu hepatitídy C a najmä HTLV1. Western Blot technika
falošne pozitívne výsledky ELISA testu vyvracia. Prechodné falošne
pozitívne reakcie môžu byť spôsobené odpoveďou IgM po podaní vakcíny.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Neaplikovateľné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neaplikovateľné.

4.8 Nežiaduce účinky

VEDľAJšIE REAKCIE ZISTENÉ V KLINICKÝCH SKÚŠKACH:
Bezpečnosť trivalentnej inaktivovanej vakcíny proti chrípke bola stanovená
v otvorených označených, nekontrolovaných klinických skúškach prevedených
na základe každoročných odporúčaní na aktualizáciu kmeňov, zahrňujúcich
najmenej 50 dospelých vo veku 18-60 rokov a najmenej 50 starších ľudí, 61-
ročných alebo starších. Bezpečnosť vakcíny bola hodnotená počas prvých 3
dní po očkovaní.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zistené v klinických skúškach
s nasledujúcou frekvenciou výskytu:
veľmi časté (? 1/10); časté ( ?1/100, (1/10); menej časté ( ?
1/1000,(1/100).


|Orgánová |veľmi |časté |menej časté | | |
|trieda |časté |?1/100, | | | |
| |?1/10 |(1/10 |?1/1000,(1/10| | |
| | | |0 | | |
|Poruchy | |bolesť | | | |
|nervového | |hlavy* | | | |
|systému | | | | | |
|Poruchy | |potenie* | | | |
|kože | | | | | |
|a podkožnéh| | | | | |
|o tkaniva | | | | | |
|Poruchy | |bolesť | | | |
|kostrovej a| |svalov*, | | | |
|svalovej | |bolesť | | | |
|sústavy a | |kĺbov* | | | |
|spojivového| | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Celkové | |horúčka, | | | |
|ochorenia | |nevoľnosť, | | | |
|a reakcie | |triaška, | | | |
|v mieste | |únava, | | | |
|podania | |Lokálne | | | |
| | |reakcie: | | | |
| | |začervenani| | | |
| | |e, opuch, | | | |
| | |bolesť, | | | |
| | |bodkovité | | | |
| | |krvácanie, | | | |
| | |indurácia* | | | |

* Tieto reakcie obyčajne odznejú v priebehu 1-2 dní bez liečby.

VEDľAJšIE REAKCIE HLÁSENÉ Z POST-MARKETINGOVÝCH SLEDOVANÍ:
Vedľajšie reakcie hlásené z post-marketingových sledovaní sú ďalšie
k reakciám, ktoré boli taktiež pozorované počas klinických skúšok, a sú
nasledovné:

Ochorenia krvi a lymfatického systému:
prechodná trombocytopénia, prechodná lymfadenopatia

Poruchy imunitného systému:
alergické reakcie, v zriedkavých prípadoch vedúce k šoku, angioedém

Poruchy nervového systému:
neuralgia, parestézia, febrilné kŕče, neurologické ochorenia ako
encefalomyelitída, neuritída a Guillainov-Barrého syndróm

Cievne poruchy:
vaskulitída spojená vo veľmi zriedkavých prípadoch s prechodnými
obličkovými problémami

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
generalizované kožné reakcie vrátane pruritus, žihľavky alebo nešpecifickej
vyrážky

4.9 Predávkovanie

Nie je pravdepodobné, že predávkovanie vyvolá akýkoľvek nežiaduci účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcína proti chrípke

ATC kód: J07BB02


Ochranné hladiny protilátok sa obvykle vytvárajú do 2-3 týždňov po
očkovaní. Pretrvávanie postvakcinačnej imunity homológnych kmeňov alebo
kmeňov priamo súvisiacich s vakcínou je rôzne, ale obvykle 6-12 mesiacov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neaplikovateľné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

tlmivý roztok:
. chlorid sodný
. chlorid draselný
. dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
. hydrogenfosforečnan draselný
. voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility, a preto sa tento liek nesmie
miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

1 rok.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C až 8°C). Neuchovávajte
v mrazničke. Uchovávajte injekčnú striekačku vo vonkajšom obale na ochranu
pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

0,25 ml suspenzie v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I)
s pripojenou ihlou, s piestovou zátkou (chlórbrómbutylový elastomér) -
balenie po 1, 10 alebo 20 kusoch.

0,25 ml suspenzie v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) bez ihly,
s piestovou zátkou (chlórbrómbutylový elastomér) a ochranným uzáverom
(chlórobrómobutyl) - balenie po 1, 10 alebo 20 kusoch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Vakcína by mala pred použitím dosiahnuť izbovú teplotu.
Pred použitím pretrepať. Pred podaním vizuálne skontrolujte.
Vakcína sa nesmie použiť, aj sú v suspenzii prítomné cudzie častice.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

SANOFI PASTEUR
2 avenue Pont Pasteur
69007 Lyon
Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

59/0229/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.8.2007 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C33148
Skupina ATC:
J07 - Vakcíny
Skupina ATC:
J07BB01 - chrípka, inaktivovaný celý vírus
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
itopridum,isradipinum,itraconazolum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
93.04 € / 2802.92 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
93.04 € / 2802.92 SK
Posledná aktualizácia:
2016-05-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:51.29 € ÚP:0.00 € DP:51.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:93.04 € ÚP:0.00 € DP:93.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:168.20 € ÚP:0.00 € DP:168.20 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien