Detail:
Surval 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 98x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Surval 20 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 98x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2010/01576-REG,
2010/01580-REG, 2010/01581-REG, 2010/01582-REG a 2010/01583-REG

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

SURVAL 5 mg filmom obalené tablety
SURVAL 10 mg filmom obalené tablety
SURVAL 15 mg filmom obalené tablety
SURVAL 20 mg filmom obalené tablety
SURVAL 40 mg filmom obalené tablety
rosuvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je SURVAL a na čo sa používa?
2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete SURVAL.
3. Ako užívať SURVAL.
4. Možné vedľajšie účinky.
5 Ako uchovávať SURVAL.
6. Obsah balenia a ďalšie informácie.


1. ČO JE SURVAL A NA ČO SA POUŽÍVA?

SURVAL obsahuje rosuvastatín ako účinnú látku.
SURVAL patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny. Používa sa na
úpravu hodnôt hladín tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z nich
najznámejší je cholesterol.

V krvi sa nachádzajú rôzne typy cholesterol – “zlý” cholesterol (LDL-C) a
“dobrý” cholesterol (HDL-C). Rosuvastatín môže znižovať obsah “zlého”
cholesterolu a zvyšovať obsah “dobrého” cholesterolu.

Rosuvastatín Vám bol predpísaný pretože:
máte (alebo má Vaše dieťa vo veku 10-17 rokov) vysokú hladinu
cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu
myokardu alebo mozgovej porážky;
Vám bolo odporučené užívať statíny, pretože zmena stravovania a
zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu Vašej hladiny
cholesterolu.
alebo
máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej
porážky alebo iné zdravotné problémy.

Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené
ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou
tukových usadenín v artériách.

Rosuvastatín zabraňuje vo Vašom tele tvorbe „zlého“ cholesterol a tiež
zlepšuje schopnosť Vášho tela odstraňovať ho z krvi.


/Prečo je dôležité pokračovať v užívaní/ /rosuvastatínu/

Je potrebné, aby ste naďalej užívali rosuvastatín, aj keď ste dosiahli
normálnu hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina
cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak
prestaňte užívať liek, keď Vám to povie lekár alebo ak otehotniete.

Kým užívate rosuvastatín, musíte pokračovať v diéte na zníženie
cholesterolu a cvičení.

U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia,
pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky
sa môžu usadzovať v stenách Vašich ciev a spôsobiť tak ich zúženie.

Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie
srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej
porážke. Znížením hladiny cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete
srdcový infarkt, mozgovú porážku alebo s tým súvisiace zdravotné problémy.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR AKO UŽIJETE SURVAL.

Neužívajte SURVAL
keď ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek SURVALu,
keď ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania rosuvastatínu,
okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú
snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby rosuvastatínom používaním vhodnej
antikoncepcie;
keď trpíte ochorením pečene,
keď máte ťažké ochorenie obličiek,
keď máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov,
keď užívate liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov).


SURVAL obsahuje sójový lecitín. Ak ste alergický na orechy alebo sóju,
neužívajte tento liek.

Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo máte pochybnosti),
poraďte sa so svojím lekárom.

Okrem toho, neužívajte SURVAL 40 mg (najvyššiu dávku)
keď máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, spýtajte sa
svojho lekára),
keď trpíte ochorením štítnej žľazy,
keď ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo nevysvetliteľnými
bolesťami svalov, keď sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli
ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na
zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti,
keď pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,
keď máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan
a Ind),
keď užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.

Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo máte pochybnosti),
poraďte sa so svojím lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní
Porozprávajte sa so svojim lekárom pred zahájením užívania SURVALu.
Informujte ho:
- ak máte problémy s obličkami,
ak máte problémy s pečeňou,
ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami
svalov, keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia
svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie
hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti. Okamžite
informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete nevysvetliteľné bolesti
svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku;
ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,
ak trpíte ochorením štítnej žľazy,
ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty. Prečítajte
si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľov pozorne, a to aj
v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na zníženie hladiny
cholesterolu;
ak užívate lieky používané na liečbu infekcie HIV, napr. kombinovaný liek
pozostávajúci z dvoch liečiv lopinavir/ritonavir, pozri Užívanie iných
liekov;
ak máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že Váš lekár musí určiť správnu
začiatočnú dávku rosuvastatínu, ktorá bude pre Vás vhodná),
ak máte vážnu poruchu dýchania,
ak máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec,
Kórejčan alebo Ind. Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku
rosuvastatínu, ktorá bude pre Vás vhodná.


Deti a dospievajúci
ak je pacient mladší ako 10 rokov: rosuvastatín sa nemá podávať deťom
mladším ako 10 rokov,
- ak je pacient mladší ako 18 rokov: 40 mg tableta SURVALu nie je vhodná
na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov,


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo máte pochybnosti):

. neužívajte SURVAL 40 mg (najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím
lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku
lieku SURVALu

U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa
zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim hladiny pečeňových enzýmov v krvi.
Z tohto dôvodu Vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test pred liečbou
a počas liečby rosuvastatínom.


Užívanie iných liekov a SURVALu
Účinok iných liekov sa môže zmeniť vplyvom rosuvastatínu alebo tieto lieky
môžu zmeniť účinok rosuvastatínu. Rosuvastatín môže ovplyvniť užívanie:

cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov),
warfarín (alebo iný liek „na zriedenie krvi“),
fibráty (napr. gemfibrozil, fenofibrát) alebo akékoľvek iné lieky na
zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib),
lieky užívané pri zažívacích ťažkostiach (na neutralizáciu kyseliny
v žalúdku),
erytromycín (antibiotikum),
perorálne antikoncepčné lieky (tablety),
hormonálnu substitučnú liečbu
lopinavir/ritonavir ako kombinovaný liek na liečbu HIV infekcie

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie SURVALu s jedlom a nápojmi
SURVAL môžete užívať s jedlom alebo medzi jedlami.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte rosuvastatín, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas
užívania rosuvastatínu, okamžite prerušte jeho užívanie a informujte svojho
lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby
rosuvastatínom používaním vhodnej antikoncepcie.

Skôr ako začnete počas tehotenstva a dojčenia užívať tento liek alebo
plánujete mať dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Väčšina ľudí môže počas užívania rosuvastatínu viesť vozidlo a obsluhovať
stroje – užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia
však počas liečby rosuvastatínom trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte
sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje.

SURVAL obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak Vám lekár povedal, že máte
intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým,
ako začnete užívať SURVAL.

Úplný zoznam pomocných látok nájdete v časti /6./ /Ďalšie informácie/.


3. AKO UŽÍVAŤ SURVAL

Vždy užívajte liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.





Zvyčajné dávky u dospelých

Ak užívate SURVAL na vysoký cholesterol:

/Začiatočná dávka/

Liečba rosuvastatínom sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy,
keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie Vašej
začiatočnej dávky bude závisieť od:
Vašej hladiny cholesterolu,
stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky,
prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť Vašu zvýšenú citlivosť na možné
vedľajšie účinky.

Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka
rosuvastatínu bude pre Vás najvhodnejšia.


Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku (5 mg):
ak máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec,
Kórejčan alebo Ind,
ak ste starší ako 70 rokov,
ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek,
ak máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).





/Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka/

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste
užívali takú dávku rosuvastatínu, ktorá je pre Vás najvhodnejšia. Dávka sa
môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.
Najvyššia denná dávka SURVALu je 40 mg. Táto dávka je určená len pre
pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku
infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na adekvátne zníženie
hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.
Ak užívate SURVAL na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým
súvisiacich zdravotných problémov:
Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť pre použitie
nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov


Zvyčajné dávkovanie u detí a dospievajúcich


Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre Vás
našiel správne množstvo rosuvastatínu. Maximálna denná dávka je 20 mg
rosuvastatínu. Rosuvastatín užívajte raz denne. SURVAL 40 mg tablety nemajú
užívať deti.


/Užívanie lieku/

Tabletu prehltnite celú (polovicu) a zapite ju pohárom vody.
SURVAL užívajte raz denne. Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa.
Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo Vám pomôže zapamätať
si, že liek treba užiť.

SURVAL 5 mg filmom obalené tablety - deliaca ryha neslúži k rozdeleniu
tablety
SURVAL 10 mg filmom obalené tablety - tableta môže byť rozdelená na dve
rovnaké polovice
SURVAL 15 mg filmom obalené tablety - deliaca ryha neslúži k rozdeleniu
tablety
SURVAL 20 mg filmom obalené tablety - tableta môže byť rozdelená na dve
rovnaké polovice
[SURVAL 40 mg filmom obalené tablety - tableta môže byť rozdelená na dve
rovnaké polovice

/Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu/
Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny
cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že Vaša hladina cholesterolu dosiahla
správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.
Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú
dávku rosuvastatínu, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.

Ak užijete viac SURVALu, ako máte
Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke
zariadenie.

Ak ste hospitalizovaný, alebo ste liečený aj na iné ochorenie, informujte
zdravotnícky personál, že užívate rosuvastatín.


Ak zabudnete užiť SURVAL
Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať SURVAL
Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať rosuvastatín.
Hladina Vášho cholesterolu sa po vynechaní rosuvastatínu z liečby môže
znova zvýšiť.

Ak máte ďalšie otázky ohľadne užívania tohto lieku, obráťte na svojho
lekára lebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Prestaňte rosuvastatín užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc,
ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:
ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez
neho,
opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti
s prehĺtaním,
výrazné svrbenie pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou).

Tiež prestaňte rosuvastatín užívať a poraďte sa okamžite s lekárom, ak máte
nejaké zvláštne bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako
by ste mohli očakávať.
Rovnako ako u iných statínov, veľmi malé množstvo pacientov zaznamenalo
nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo
potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako /rabdomyolýza/.

Časté možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1
z 10 pacientov):
bolesť hlavy,
bolesť brucha,
zápcha,
nevoľnosť,
bolesť svalov,
pocit slabosti,
závrat,
zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby
prerušiť liečbu SURVALom (len SURVAL 40 mg).
- cukrovka u pacientov so zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Menej časté možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100
pacientov):
vyrážka, svrbenie alebo iné kožné reakcie
zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby
prerušiť liečbu SURVALom (SURVAL v dávkach 5 mg, 10 mg a 20 mg).

Zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1000
pacientov):
ťažké alergické reakcie
poškodenie svalov u dospelých
zápal pankreasu, ktorý sa prejavuje ťažkou bolesťou brucha,
zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi.

Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1
z 10 000 pacientov):
žltačka (zožltnutie kože a očí),
hepatitída (zápal pečene),
stopy krvi v moči,
poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť),
bolesť kĺbov,
strata pamäti.

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou môžu zahŕňať:
- hnačku (riedku stolicu),
- Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov
v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov),
- kašeľ,
- dýchavičnosť,
- edém (opuch),
- poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory,
- sexuálne problémy,
- depresiu,
- dýchacie problémy, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosť
alebo horúčku,


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SURVAL.

- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
- Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obaloch
pod označením “EXP”. Prvé dve čísla označujú mesiac a posledné štyri
čísla označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.
- Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.
- Tablety uchovávajte v pôvodnom obale, sú tak chránené pred účinkami
priameho svetla.



6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo SURVAL obsahuje:
Liečivo je rosuvastatín. Filmom obalené tablety obsahujú rosuvastatín,
ktorý zodpovedá 5 mg, 10 mg, 20 mg alebo 40 mg rosuvastatínu.
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, bezvodý
fosforečnan vápenatý, krospovidón, magnéziumstearát (tableta);
polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastenec, sójový lecitín,
xantánová guma (obal tablety).


Ako vyzerá SURVAL a obsah balenia
SURVAL 5 mg: okrúhle tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN5“ na
jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.
SURVAL 10 mg: okrúhle tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN10“ na
jednej strane
a deliacou ryhou na druhej strane.
SURVAL 15 mg: okrúhle tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN15“ na
jednej strane
a deliacou ryhou na druhej strane.
SURVAL 20 mg: okrúhle tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN20“ na
jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.
SURVAL 40 mg: oválne tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN40“ na
jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Tablety balené v blistroch sú dostupné v rôznych veľkostiach balenia:

14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika

Výrobca:
Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Holandsko
Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de
Llobregat, Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Surval 5/10/15/20/40 mg
Česká republika Rovatren 5/10/15/20/40 mg, potahované tablety
Maďarsko Rovemar 5/10/15/20/40 mg filmtabletta
Poľsko Surval
Dánsko Surval 5/10/15/20/40 mg
Rumunsko Surval 5/10/15/20/40 mg comprimate filmate
Slovensko Surval 5/10/15/20/40 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná vo
februári 2012.



-----------------------
Version number: |CTD | |Supersedes document of issue date: |None, new
document | |Number of appendices: |None | |Prepared by: |esimons |
|Document length: |1 pages | |Initiation/Alteration number and date:
|##.####, dd-mm-yy | |Issue date: |draft | |



[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2010/01576-REG,
2010/01580-REG, 2010/01581-REG, 2010/01582-REG a 2010/01583-REG








SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU



1. NÁZOV LIEKU

SURVAL 5 mg filmom obalené tablety
SURVAL 10 mg filmom obalené tablety
SURVAL 15 mg filmom obalené tablety
SURVAL 20 mg filmom obalené tablety
SURVAL 40 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

SURVAL 5 mg
Každá tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Pomocné látky so známym účinkom: 93,1 mg monohydrátu laktózy a 0,12 mg
sójového lecitínu.
SURVAL 10 mg
Každá tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Pomocné látky so známym účinkom: 57,3 mg monohydrátu laktózy a 0,08 mg
sójového lecitínu.
SURVAL 15 mg
Každá tableta obsahuje 15 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Pomocné látky so známym účinkom: 86,0 mg monohydrátu laktózy a 0,12 mg
sójového lecitínu.
SURVAL 20 mg
Každá tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Pomocné látky so známym účinkom: 114,6 mg monohydrátu laktózy a 0,16 mg
sójového lecitínu.
SURVAL 40 mg
Každá tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Pomocné látky so známym účinkom: 229,2 mg monohydrátu laktózy a 0,32 mg
sójového lecitínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
SURVAL 5 mg : okrúhle tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN5“ na
jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.
SURVAL 10 mg: okrúhle tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN10“ na
jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.
SURVAL 15 mg: okrúhle tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN15“ na
jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.
SURVAL 20 mg: okrúhle tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN20“ na
jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.
SURVAL 40 mg: oválne tablety bielej farby s vyrytým označením „R9UN40“ na
jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.

SURVAL 5 mg filmom obalené tablety deliaca ryha neslúži k rozdeleniu
tablety
SURVAL 10 mg filmom obalené tablety tableta môže byť rozdelená na dve
rovnaké poloviny
SURVAL 15 mg filmom obalené tablety deliaca ryha neslúži k rozdeleniu
tablety
SURVAL 20 mg filmom obalené tablety tableta môže byť rozdelená na dve
rovnaké poloviny
SURVAL40 mg filmom obalené tablety tableta môže byť rozdelená na dve
rovnaké poloviny

4. KLINICKÉ ÚDAJE




4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Dospelí, mladiství a deti vo veku 10 rokov a staršie s primárnou
hypercholesterolémiou (typu IIa vrátane heterozygotnej formy familiárnej
hypercholesterolémie), alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) - ako
doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú
liečbu (napr. telesná aktivita, zníženie hmotnosti) nie je dostatočná.
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej
liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto
postupy nie sú vhodné.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa
predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1),
ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu
znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie
má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta,
v súlade s platnými odporúčaniami.

Rosuvastatín sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez
jedla.




Liečba hypercholesterolémie


Odporúčaná začiatočná perorálna dávka je 5 alebo 10 mg raz denne
u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa
zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. .
Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu
u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich
účinkov (pozri nižšie). V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže
dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň (pozri časť 5.1). Vzhľadom na
zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg
v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na
maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť len u pacientov s ťažkou
hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u
pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní
dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym
dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať
dávku 40 mg bol pod dohľadom odborníka.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala
dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).

/Deti a dospievajúci/
Použitie u detí majú určovať špecialisti.
Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II
a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).
U detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou
je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg
perorálne raz denne. Titrácia sa má u detských pacientov vykonať podľa
individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre
liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby
rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie
cholesterolu; táto diéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom.
Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie
neskúmala.
U detí sa nemajú používať 40 mg tablety.

/Deti mladšie ako 10 rokov/
Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo
veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou.
Preto sa rosuvastatín neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


/Podávanie starším osobám/

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg
(pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania pokiaľ
ide o vek.


/Podávanie pacientom s poškodením funkcie obličiek/

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je
potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka
5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkým
poškodením funkcie obličiek. Podávanie rosuvastatínu pacientom s ťažkým
poškodením funkcie obličiek je kontraindikované v akejkoľvek dávke. (pozri
časti 4.3 a 5.2).




/Podávanie pacientom s poškodením funkcie pečene/

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne
zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície
sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri
časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri
časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s
Childovým-Pughovým skóre nad 9. Rosuvastatín je kontraindikovaný
u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).

/Rasa/
U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia
(pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov
ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov
ázijského pôvodu.

/Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie/
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi
pre vznik myopatie (pozri časť 4.4). Dávka 40 mg je u týchto pacientov
kontraindikovaná (pozri časť 4.3).



4.3 Kontraindikácie


Rosuvastatín je kontraindikovaný:
- u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek
pomocnú látku uvedenú v časti 6.1,
- u pacientov s precitlivenosťou na sójový lecitín,
- u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného
pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia
sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt
(ULN),
- u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <
30 ml/min),
- u pacientov s myopatiou,
- u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín,
- v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré
nepoužívajú primeranú antikoncepciu.

Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými
faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
- stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60
ml/min),
- hypotyreoidizmus,
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,
- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných
inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,
- nadmerné požívanie alkoholu,
- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín,
- pacienti ázijského pôvodu,
- súbežné užívanie fibrátov,
(pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa
pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila
proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo
intermitentný charakter. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo
progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných
renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri
dávke 40 mg. U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie
sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.

Účinky na kostrové svalstvo
U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach
vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrové svalstvo, akými sú napr.
myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní
ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi
zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť
farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená
opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.
Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov
rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom
sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.

/Stanovovanie kreatínkinázy/
Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje
iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú
východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), je treba vykonať
potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK > 5-krát
ULN, liečba sa nemá začať.

/Pred liečbou/
Rosuvastatín, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné
predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi
pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
- poškodenie funkcie obličiek,
- hypotyreoidizmus,
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,
- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných
inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,
- nadmerné požívanie alkoholu,
- vek nad 70 rokov,
- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických
hladín (pozri časť 5.2),
- súbežné užívanie fibrátov.

U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom
liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty
CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa nemá začať.

/Počas liečby/
Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti
svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo
horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy
(CK). Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (> 5-krát ULN),
alebo ak sú muskulárne symptómy závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas
dňa (aj keď sú hodnoty CK [pic] 5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po
úprave symptómov a hodnôt CK sa má zvážiť opätovné podávanie rosuvastatínu
alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a
pacienta je treba starostlivo sledovať.
Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je
potrebné.
V klinických skúškach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín
súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrové
svalstvo. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy
spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom,
kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz
a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy
a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne
s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto sa kombinácia
rosuvastatínu a gemfibrozilu neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín
lipidov súbežným podávaním rosuvastatínu s fibrátmi alebo niacínom má
prevýšiť potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie rosuvastatínu
v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované. (Pozri časti 4.5 a
4.8).

Rosuvastatín sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením
naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej
nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké
chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a
elektrolytové poruchy alebo nekontrolované kŕče).




Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní
rosuvastatínu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí
konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie
pečene. Pred začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať
funkčné testy pečene. Liečba sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak
hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych
hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä
zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší
pri dávke 40 mg.

U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou
hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné
ochorenie pred začatím terapie rosuvastatínom.




Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov
ázijského pôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri
časti 4.2, 4.3 a 5.2).




Inhibítory proteázy

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Precitlivenosť na laktózu

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie by
nemali užívať tento liek.

Intersticiálna choroba pľúc

Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc sa vyskytli pri užití
niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8 ).
Existujúce príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové
zhoršenie zdravia (únava, strata hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že
pacient má rozvinutú intersticiálnu chorobu pľúc, liečba statínmi sa má
ukončiť.


Diabetes mellitus
U pacientov s glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, liečba rosuvastatínom
bola spojená so zvýšeným rizikom diabetu mellitus (pozri časť 4.8).




Deti a dospievajúci
Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index) a
sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských
pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na
jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny
vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1).
Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a
dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín
počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy
po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s
pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).






4.5 Liekové a iné interakcie


Cyklosporín: Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu sa
pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v
porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť
4.3).
Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu
v plazme.




Antagonisti vitamínu K: Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA
reduktázy, môže nasadenie terapie alebo zvyšovanie dávky rosuvastatínu u
pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo
iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (International
Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky rosuvastatínu
môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká: Súbežné podávanie rosuvastatínu a
gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmax a AUC rosuvastatínu
(pozri časť 4.4).
Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú
žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom,
farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil,
fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach
znižujúcich lipidy
(? 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi
HMG-CoA reduktázy -pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri
samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je
kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba
tiež začať dávkou 5 mg.

Ezetimib: Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného
z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi
rosuvastatínom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú
vylúčiť (pozri časť 4.4).

Inhibítory proteázy: Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy,
súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu
rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku
pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg
ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo
spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-
24) a päťnásobným zvýšením Cmax rosuvastatínu. Súbežné užívanie
rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto
neodporúča (pozri tiež časť 4.4).

Antacidá: Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej
hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií
rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa
antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto
interakcie sa neskúmal.

Erytromycín: Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 %
poklesu AUC (0-t) a k 30 % zníženiu hodnoty Cmax rosuvastatínu. Príčinou
tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.

Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (HRT): Súbežné
podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC
etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v
plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva.
U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a substitučnú hormonálnu
liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že
môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému
počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.

Iné lieky: Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa
neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.

Izoenzýmy cytochrómu P450: Výsledky skúšok /in vitro a in vivo/ ukázali, že
rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450.
Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi
rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo
ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky
relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4)
a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé
zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie
v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto
neočakávajú.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Rosuvastatín je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.
Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby účinnú antikoncepciu.

Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu
nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA
reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na
zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť
5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné
okamžite vysadiť.
U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského
mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).



4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu nie je
pravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do
úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.



4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú
spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej
ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli
nežiaducim účinkom.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne: veľmi
časté (>1/10);
časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1000 až <1/100); zriedkavé
(>1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), s neznámou
frekvenciou (z dostupných údajov sa nedá určiť).

/Poruchy imunitného systému/
Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.

/Poruchy endokrinného systému/
Časté: diabetes mellitus1

/Poruchy nervového systému/
Časté: bolesť hlavy, závrat.


/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté: zápcha, nauzea, bolesť brucha.
Zriedkavé: pankreatitída.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Menej časté: pruritus, vyrážka a žihľavka.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Časté: myalgia.
Zriedkavé: myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Časté: asténia.

1 pozorované v štúdii JUPITER (celkovo hlásené u rosuvastatínu s
frekvenciou 2,8 % a u placeba s frekvenciou 2,3 %), väčšinou u pacientov s
glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l.

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, výskyt nežiaducich
účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.

Účinky na obličky: U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení
moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria
väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu
bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa
pozorovala pri podávaní dávky 10 a 20 mg u menej ako 1 % prípadov, pri
podávaní dávky 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní dávky 20 mg sa zistilo
malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho alebo stopového nálezu na +).
Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp.
k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní
a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť
medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.
U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje
z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.

Účinky na kostrové svalstvo: U pacientov užívajúcich rosuvastatín
v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené
účinky na kostrové svalstvo, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane
myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza.
U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup
koncentrácie kreatínkinázy (CK); vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie
mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5-krát ULN),
liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).

Účinky na pečeň: Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u
malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo
závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne,
asymptomatické a prechodné.

Postmarketingové skúsenosti:
Počas postmarketingových skúseností s rosuvastatínom boli okrem vyššie
uvedených hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


/Poruchy nervového systému/:


Veľmi zriedkavé: polyneuropatia, strata pamäti.



/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/:


S neznámou frekvenciou: kašeľ, dýchavičnosť.





/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/


S neznámou frekvenciou: hnačka.







/Poruchy pečene a žlčových ciest/

Veľmi zriedkavé: žltačka, hepatitída.
Zriedkavé: zvýšenie hepatálnych transamináz.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
S neznámou frekvenciou: Stevensov-Johnsonov syndróm.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Zriedkavé: artralgia.


/Poruchy obličiek a močovej sústavy/

Veľmi zriedkavé/:/ hematúria.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/:
S neznámou frekvenciou: edém.

Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:
depresia,
poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr,
sexuálna dysfunkcia,
výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej
liečby (pozri časť 4.4),
poruchy šliach, niekedy komplikované ruptúrou.

Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov
a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt
hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.

Deti a dospievajúci
Zvýšenie kreatínkinázy > 10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po
cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u
detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V
ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a
dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.




4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k
predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať
podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny
kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemá prospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: zlúčeniny modifikujúce tuk; inhibítory HMG-CoA
reduktázy
ATC kód: C10AA07

Spôsob účinku
Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy,
rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-
metylglutaryl koenzým A na mevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym
miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny
cholesterolu.
Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím
sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sa syntéza VLDL v
pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.




Farmakodynamický účinok

Crestor znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu
celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu.
Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-
I (pozri tabuľku 1). Crestor tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C,
celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.

/Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou/
/hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné/
/percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)/
|Dávka |N |LDL-C |Celkový-C|HDL-C |TG |nonHDL-C |ApoB |ApoA-I|
|Placebo|13 |- 7 |- 5 |3 |- 3 |- 7 |- 3 |0 |
|5 | | - 45| - 33 | 13 | - 35| - 44 |- 38 |4 |
| |17 | | | | | | | |
|10 |17 |- 52 |- 36 |14 |- 10 |- 48 |- 42 |4 |
|15 |* |-52 |- 37 |10 |- 16 |- 49 |- 44 |5 |
|20 |17 |- 55 |- 40 | 8 |- 23 |- 51 |- 46 |5 |
|40 |18 |- 63 |- 46 |10 |- 28 |- 60 |- 54 |0 |


* interpolácia z výsledkov u dávok 5, 10, 20 a 40 mg


Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby
a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna
odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.

Klinická účinnosť
Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s
hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je
účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov
s familiárnou hypercholesterolémiou.

Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín
bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a
IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa
prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS; 1998);
približne 80 % pacientov užívajúcich dávku 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty
LDL - C (< 3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.

V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygótnou formou familiárnej
hypercholesterolémie sa rosuvastatín podával 435 osobám v dávkach od 20 mg
do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach
vykazoval rosuvastatín priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie
cieľov terapie. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa
hladina LDL - C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre
hladinu LDL - C (< 3 mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.

V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila
odpoveď 42 pacientov s homozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie
na rosuvastatín 20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné
zníženie hladín LDL - C o 22 %.

V klinických skúškach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov,
sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny
účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na
zvyšovanie hladiny HDL - C. (Pozri časť 4.4).

V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom
skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym
rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamské riziko < 10 % počas viac ako 10
rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l, ale so
subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media
Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát
denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom
signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného
pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o 0,0145 mm/rok [95 % CI -
0,0196 až - 0,0093; p < 0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny
pacientov liečených rosuvastatínom bola - 0,0014 mm/rok [- 0,12 %/rok
(nesignifikantné)] v porovnaní s progresiou [+ 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p
< 0,0001)] u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama
súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych
udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania
METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková
a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg.
Dávka 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou
s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).

Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s
rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt
závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (?
50 rokov) a žien (? 60 rokov).

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901)
alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní
počas jej trvania priemerne 2 roky.

Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v
rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.

V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým
Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému
zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a
infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu.
Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov.
Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p =
0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo
9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ? 5 % (extrapolovaným, aby boli
zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného
koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p =
0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie
rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita
v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).

V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 %
subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom.
Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli:
myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 %
rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 %
placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo
rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 %
rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 %
placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia
(7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).

Deti a dospievajúci
V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom
kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien),
nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173,
z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov
(Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s
heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo
20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci
rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne
30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom
štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV
a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.

LDL-C sa znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom
10 mg a o 50,0 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u
placeba.

Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a
zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú
hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).

Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, hmotnosť,
BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických
štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok
rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176)
nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.




5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia
Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín
po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.

Distribúcia
Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom
syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je
približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny
plazmy, hlavne na albumín.

Metabolizmus
Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie
/in vitro/ s použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je
slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9
bol hlavným izoenzýmom, v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými
identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový
metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako
rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú.
Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA
reduktázy v cirkulácii.

Vylučovanie
Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo
forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne
5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je
približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje.
Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/hod
(koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA
reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový
prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu
pečeňou.

Linearita
Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od
dávky.
Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických
parametroch.


Osobitné skupiny pacientov


Vek a pohlavie
Farmakokinetika rosuvastatínu nie je u dospelých klinicky relevantne
ovplyvnená vekom ani pohlavím.




Rasa


Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej
hodnoty AUC a Cmax u pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania,
Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi);
u Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a
Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné
rozdiely vo farmakokinetike medzi kaukazskou rasou (belochmi) a černochmi.


Porucha funkcie obličiek
V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií
nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie
rosuvastatínu alebo N-desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou
poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil
3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N-
desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy
plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov vystavených hemodialýze
boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.

Porucha funkcie pečene
V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie
pečene sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov
s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-
Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie
systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým
skóre. U pacientov s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne
skúsenosti.

Deti a dospievajúci
Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcich s heterozygotnou
familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne
charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným
vo forme tabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských
pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov. Okrem
toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa
neočakáva.



5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko
pre ľudí.
Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie sa
nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri
hladinách expozície podobnej klinickej expozícii nasledovne: v skúšaniach
toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene
pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší,
potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie
u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri
vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu
vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri
dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát
vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.



6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE





6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Bezvodý fosforečnan vápenatý
Krospovidón
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E 171)
Mastenec
Sójový lecitín
Xantánová guma



6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov



6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

oPA/Al/PVC:Al fóliové blistre obsahujúce

14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 filmom-obalené tablety

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.



7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


SURVAL 5 mg filmom obalené tablety: 31/0056/12-S
SURVAL 10 mg filmom obalené tablety: 31/0057/12-S
SURVAL 15 mg filmom obalené tablety: 31/0058/12-S
SURVAL 20 mg filmom obalené tablety: 31/0059/12-S
SURVAL 40 mg filmom obalené tablety: 31/0060/12-S




9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE





10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE



[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C32101
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA07 - rosuvastatinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii. Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy, b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia a/alebo myopatia. Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby. Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.
Predajná cena:
56.81 € / 1711.46 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
56.81 € / 1711.46 SK
Posledná aktualizácia:
2013-10-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.32 € ÚP:0.00 € DP:37.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.22 € ÚP:0.00 € DP:13.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.65 € ÚP:0.00 € DP:21.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.83 € ÚP:2.04 € DP:5.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.83 € ÚP:0.00 € DP:13.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.31 € ÚP:1.02 € DP:4.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.91 € ÚP:0.00 € DP:15.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.53 € ÚP:0.00 € DP:90.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.89 € ÚP:1.90 € DP:3.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.17 € ÚP:6.66 € DP:6.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien