Detail:
IntronA 18 miliónov IU injekčný roztok vo viacdávk sol inj 1x1,2 ml/18 MU(1x náplň vo viacdávk. pere+12x inj.set)
Názov lieku:
IntronA 18 miliónov IU injekčný roztok vo viacdávk
Doplnok názvu:
sol inj 1x1,2 ml/18 MU(1x náplň vo viacdávk. pere+12x inj.set)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C28929
Skupina ATC:
L03 - Imunomodulátory
Skupina ATC:
L03AB05 - interferonum alfa-2B
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov pri a) chronickej hepatitíde B, ak 1. je trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B), 2. je pozitivita HBsAg v sére trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby, 3. je overená replikácia vírusu, 4. je nález chronickej hepatitídy B potvrdený histologickým vyšetrením pečene (nie starší ako jeden rok), ak nie je také vyšetrenie kontraindikované, 5. abstinencia u drogovo závislých osôb trvá aspoň šesť mesiacov, 6. nie je pacient súčasne liečený lamivudinom, b) chronickej hepatitíde C, ak je 1. trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy C) 2. pozitivita protilátok anti-HCV, 3. overená replikácia vírusu vyšetrovaním HCV-RNA v sére metódou PCR, výsledky nie staršie ako dva mesiace, 4. stanovený genotyp 1 alebo non-1 (dôkaz sérologickým vyšetrením), 5. nález chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečeňovej biopsie (nie starší ako jeden rok), ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované, 6. neprítomnosť hepatálnej dekompenzácie, 7. u drogovo závislých osôb preukázaná abstinencia aspoň šesť mesiacov; terapeutický postup pri hradenej liečbe: liek sa podáva prevažne v kombinácii s ribavirínom, v monoterapii len, ak je ribavirín kontraindikovaný z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 3MU subkutánne trikrát týždenne (aj v monoterapii); vyššie dávkovanie je prípustné len v prípade opakovanej liečby; ak ide o genotyp1, liečba trvá 48 týždňov. Ak ide o genotyp non-1, liečba trvá 24 týždňov, c) kombinovaných formách chronickej hepatitídy B, C; platia indikačné obmedzenia uvedené v písmene a) a b) u 1. pacienta liečeného lamivudinom nemôže byť súčasne indikovaná liečba interferónom alfa, 2. drogovo závislých osôb je podmienkou liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia pravidelné predloženie potvrdenia o abstinencii v trojmesačných intervaloch, prerušenie schválenej liečby z objektívnych dôvodov môže byť maximálne v dĺžke šesť týždňov, d) liečbe chronickej myelocytovej leukémie – s pozitívnym Ph chromozómom alebo s pozitívnou translokáciou bcr/abl v chronickej fáze v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica svätého Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin a  na klinike hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice, Martin, e) hairy cell leukémii (vlasato-bunkovej leukémii) rezistencia na 2-chlórdeoxyadenozín-kladribín, WHO stav menej ako dva, f) folikulárnom non-Hodgkinovom lymfóme a myelóme multiplex (plazmocytóm) ako udržovacia liečba po autológnej transplantácii krvotvorných buniek a po chemoterapii, g) vysoko rizikovom malígnom melanóme (štádium IIB-IIIC) v adjuvantnej aplikácii, h) metastatickom karcinoide. Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia
Predajná cena:
92.64 € / 2790.87 SK
Úhrada poisťovňou:
92.64 € / 2790.87 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien