Detail:
NITRODERM TTS 15 emp tdm 10x75 mg
Názov lieku:
NITRODERM TTS 15
Doplnok názvu:
emp tdm 10x75 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV.Č. 2010/06977
PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 2011/05371


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

NITRODERM® TTS 5
NITRODERM® TTS 10
NITRODERM® TTS 15
(glyceroli trinitras)
transdermálna náplasť

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Nitroderm TTS a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Nitroderm TTS
3. Ako používať Nitroderm TTS
4. Možné vedľajšie účinky
5 Uchovávanie Nitrodermu TTS
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NITRODERM TTS A NA ČO SA POUžÍVA

Nitroderm TTS je priľnavá náplasť obsahujúca liečivo nitroglycerín, ktoré
prestupuje cez kožu do krvného obehu.
Nitroderm TTS patrí do skupiny liekov nazývaných nitráty, ktoré rozširujú
krvné cievy.
Tento liek sa používa na predchádzanie vzniku alebo zníženie častosti
záchvatov srdcovej angíny (angína pektoris, bolesť alebo nepríjemné pocity
v hrudníku). Účinkom Nitrodermu TTS sa rozširujú krvné cievy, čo uľahčuje
srdcu jeho prácu. Nitroderm TTS možno použiť aj proti iným ochoreniam, ak
to odporučí lekár.
Ak sa záchvat srdcovej angíny už začal, namiesto náplasti Nitroderm TTS
potrebujete užiť rýchlo účinkujúce nitráty (sublingválne aerodisperzie
alebo tablety).


2. SKÔR AKO POUžIJETE NITRODERM TTS

Dôsledne dodržiavajte pokyny svojho lekára. Môžu sa líšiť od všeobecných
informácií uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Nepoužite Nitroderm TTS:
keď ste alergický (precitlivený) na nitroglycerín alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok v náplastiach Nitroderm TTS, alebo na nitráty alebo
nitrity.
keď vám zlyháva krvný obeh pre veľmi nízky tlak krvi, napríklad pri šoku.
keď máte zvýšený vnútrolebkový tlak (ochorenie, o ktorom váš lekár vie a o
ktorom vám povie).
keď máte ochorenie srdcových chlopní alebo zápalové ochorenie srdca.
keď v súčasnosti užívate liek na liečbu erektilnej dysfunkcie zo skupiny
označovanej ako inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (napríklad sildenafil,
tadalafil, vardenafil).
Ak sa na vás vzťahuje niektorá z týchto možností, povedzte o tom svojmu
lekárovi a nepoužívajte Nitroderm TTS.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Nitrodermu TTS:
Ak trpíte málokrvnosťou.
Ak máte ochorenie pľúc.
Ak máte okrem srdcovej angíny aj iné ochorenie srdca alebo krvných ciev.
Ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt, mŕtvicu alebo poranenie hlavy.
Ak sa na vás vzťahuje niektorá z týchto možností, povedzte o tom svojmu
lekárovi skôr, ako použijete Nitroderm TTS.
Pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom, prijatím do nemocnice, návštevou
pohotovostnej lekárskej služby alebo vyšetrením zobrazovacou metódou (napr.
NMR) informujte svojich lekárov a zdravotné sestry, že máte nalepenú
náplasť Nitroderm TTS, ktorá obsahuje vrstvu hliníka.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali okrem Nitrodermu TTS ešte iné
lieky vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, povedzte
o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno bude potrebné zmeniť
dávkovanie alebo v niektorých prípadoch ukončiť užívanie niektorého z
liekov. Je zvlášť dôležité, aby váš lekár vedel, či užívate:
lieky používané na zníženie vysokého krvného tlaku
lieky, ktoré rozširujú krvné cievy, ako sú iné nitráty a hydralazín
lieky používané na liečbu depresie alebo porúch nálady
lieky používané na liečbu duševných ochorení (neuroleptiká)
lieky používané na liečbu migrény (dihydroergotamín)
lieky používané na liečbu erektilnej dysfunkcie (inhibítory fosfodiesterázy
typu 5, vrátane Viagry)
lieky používané na liečbu bolesti a zápalov (kyselina acetylsalicylová)
lieky používané ako ochranná liečba pri liečbe rakoviny (amifostín).

Používanie Nitrodermu TTS súčasne s jedlom a nápojmi:
Buďte opatrný, ak pijete alkoholické nápoje, pretože váš krvný tlak môže
poklesnúť viac ako zvyčajne.

Starší ľudia (65 rokov a viac)
Starší pacienti (vo veku 65 a viac rokov) môžu byť vnímavejší na účinky
nitrátov. Váš lekár sa s vami o tom porozpráva.

Deti a dospievajúci
Náplasti Nitroderm TTS nie sú vhodné pre deti.

Tehotenstvo a dojčenie
Je málo skúseností s použitím Nitrodermu TTS u tehotných žien. Upozornite
svojho lekára, ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť. Váš lekár sa s vami
porozpráva o možných rizikách používania Nitrodermu TTS počas tehotenstva.

Nie je známe, či nitroglycerín prestupuje do materského mlieka a riziko
pre dojčatá nemožno vylúčiť. Upozornite svojho lekára, ak dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nitroderm TTS môže u vás vyvolať závraty a znížený krvný tlak po náhlom
vzpriamení, hlavne na začiatku liečby alebo pri úprave dávky (pri
predávkovaní aj krátkodobú stratu vedomia). Ak pocítite uvedené účinky,
nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné činnosti,
ktoré vyžadujú, aby ste pohotovo reagovali.


3. AKO POUžÍVAť NITRODERM TTS

Váš lekár rozhodne v závislosti od vášho ochorenia, ktorý typ náplasti
(Nitroderm TTS 5, 10 alebo 15) a koľko náplastí máte používať. Váš lekár
vám tiež povie, kedy a ako často máte náplasti vymieňať. Dôsledne dodržujte
pokyny lekára. Neprekročte odporúčané dávkovanie.

Koľko náplastí použiť
Liečba sa spravidla začína náplasťou najmenšej veľkosti (Nitroderm TTS 5) a
dávkovanie sa postupne zvyšuje. Väčšine pacientov postačuje jedna náplasť
Nitroderm TTS 10. Nepoužívajte naraz viac ako dve náplasti Nitroderm TTS 10
alebo po jednej náplasti Nitroderm TTS 15 a Nitroderm TTS 5. Normálne by
ste mali použiť raz denne novú náplasť, obvykle ráno. Váš lekár vám možno
povie, aby ste náplasť odstránili na 8 - 12 hodín počas každých 24 hodín,
zvyčajne v noci (tzv. čas odlepenia). Ak máte pocit, že vám liek nepomáha,
povedzte o tom svojmu lekárovi.
V závislosti od vašej odpovede na liečbu môže váš lekár navrhnúť vyššiu
alebo nižšiu dávku.

Kedy a ako použiť Nitroderm TTS
/Kam nalepiť náplasť/
Vyberte si ľubovoľné miesto na koži na trupe alebo ramene. Koža nemá byť
zapálená, porušená alebo podráždená. Aby náplasť dobre priľnula, koža má
byť čistá, neochlpená, suchá, zbavená zvyškov krému, telového mlieka,
oleja a púdru. Každý deň použite iné miesto na koži. Počkajte niekoľko dní,
kým náplasť opäť nalepíte na to isté miesto.
/Otváranie vrecúšok/
Každá náplasť Nitroderm TTS je zatavená v osobitnom vrecúšku. Lepiaci
povrch náplasti je pokrytý bielou ochrannou plastovou fóliou.

[pic]

Roztrhnite vrecúško v mieste výrezu. Vyberte náplasť z vrecúška. Pozorne
uchopte náplasť tak, aby jej cíp bol obrátený nahor a biela ochranná fólia
k vám.

[pic] [pic]

/Odstránenie ochrannej fólie/
Palcom pevne ohnite cíp náplasti smerom dopredu. Stiahnite bielu ochrannú
fóliu z náplasti, pričom začnite na cípe. Nedotýkajte sa lepiacej vrstvy
náplasti.
/Nalepenie náplasti/
Dlaňou asi 10 - 20 sekúnd pevne pritláčajte lepiacu stranu náplasti na
zvolené miesto na koži (na trupe alebo ramene). Overte si, či náplasť
hlavne na okrajoch dobre prilieha. Nepoťahujte náplasť, ak je už nalepená
na koži.

[pic]

/Kedy a ako odstrániť náplasť/
Náplasť ponechajte na koži tak dlho, ako vám to odporučil lekár. Potom
náplasť odlepte a zložte napoly lepiacou stranou dovnútra. Náplasť nikdy
nestrihajte, ani netrhajte. Starú náplasť zahoďte a uistite sa, že nie je v
dosahu detí. Zvyšky lepiacej vrstvy, ktoré zostanú na koži, možno odstrániť
alkoholom. Nalepte novú náplasť na iné miesto na koži.

Je chybou, ak náplasť navlhne?
Nie. Kúpanie, plávanie, sprchovanie alebo cvičenie zvyčajne nemá vplyv na
náplasť, ak bola správne použitá.

Čo urobiť, ak sa náplasť odlepí
Nie je pravdepodobné, že sa náplasť odlepí. Ak k tomu predsa dôjde,
znehodnoťte ju a čo najskôr nalepte novú náplasť. Ďalšiu náplasť nalepte vo
zvyčajnom čase.

Ak ste zabudli použiť náplasť Nitroderm TTS
Ak zabudnete vymeniť náplasť Nitroderm TTS v správnom čase, nemusíte sa
znepokojovať. Vymeňte ju ihneď, ako si spomeniete, rešpektujúc ale lekárom
predpísaný čas odlepenia a ďalšiu náplasť použite v správnom čase.

Ak ste použili viac náplastí Nitroderm TTS ako ste mali
Ak ste omylom použili viac náplastí, ako vám odporučil lekár, okamžite sa
spojte so svojím lekárom. Možno potrebujete lekárske ošetrenie.

Účinky po ukončení liečby Nitrodermom TTS
Ak ste pravidelne používali Nitroderm TTS niekoľko týždňov alebo dlhšie,
/neprerušte náhle jeho používanie./ Náhle prerušenie používania môže vyvolať
záchvaty srdcovej angíny. Váš lekár vám povie, ako možno liečbu najlepšie
ukončiť.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Nitroderm TTS môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky sa môžu objaviť
a opäť ustúpiť počas liečby. Zvyčajne nevyžadujú lekárske ošetrenie. Ak
pretrvávajú viac ako niekoľko dní alebo sú závažné, poraďte sa s vaším
lekárom.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Pravdepodobne postihnú 10 alebo viac z každých 100 pacientov
- Nutkanie na vracanie.
- Vracanie.

Časté vedľajšie účinky
Pravdepodobne postihnú 1 až 10 z každých 100 pacientov
- Bolesť hlavy, ktorá si možno vyžiada liečbu slabým analgetikom (liekom
proti bolesti).

Menej časté vedľajšie účinky
Pravdepodobne postihnú 1 až 10 z každých 1 000 pacientov
- Podráždenie kože:
Koža pod náplasťou môže mierne sčervenieť a svrbieť. Tento účinok však
zmizne v priebehu jedného dňa po odlepení náplasti.
- Kožné alergické reakcie:
Koža pod náplasťou veľmi sčervenie, opuchne alebo na nej vzniknú pľuzgiere.
Ak sa vám vytvoria vyrážky na veľkých plochách kože aj na iných miestach
tela, poraďte sa so svojím lekárom.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Pravdepodobne postihnú 1 až 10 z každých 10 000 pacientov
- Návaly tepla v tvári.
- Závraty spôsobené znížením krvného tlaku, keď po sedení alebo ležaní
prudko vstanete. Možno pomôže, keď budete vstávať pomaly. Ak pocítite
závraty, sadnite alebo ľahnite si.
- Zrýchlený tep srdca.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Pravdepodobne postihnú menej ako 1 z každých 10 000 pacientov
- Závraty.

Ďalšie vedľajšie účinky
Počet pacientov, ktorých pravdepodobne postihnú, nemožno z dostupných
údajov určiť
- Palpitácie: neobvyklý pocit búšenia srdca. Ak tento účinok pocítite ako
závažný, spojte sa so svojim lekárom.


Ak sú niektoré z týchto účinkov závažné, povedzte o tom svojmu lekárovi.
Ak si všimnete vedľajšie účinky, ktoré sa neuvádzajú v tejto písomnej
informácii pre používateľov, informujte o tom svojho lekára alebo
lekárnika.


5. UCHOVÁVANIE NITRODERMU TTS

- Nepoužívajte Nitroderm TTS po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je
vyznačený na obale.
- Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
- Uchovávajte v pôvodnom obale.
- Uchovávajte tento liek pred aj po použití mimo dosahu a dohľadu detí.
- Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

/Liečivo/ v náplastiach Nitroderm TTS je glyceroli trinitras (nitroglycerín).

/Ďalšie zložky/ sú: koloidný oxid kremičitý bezvodý a dimetikón.

Náplasti Nitroderm TTS sú dostupné v troch veľkostiach:
Nitroderm TTS 5 obsahuje 25 mg nitroglycerínu.
Nitroderm TTS 10 obsahuje 50 mg nitroglycerínu.
Nitroderm TTS 15 obsahuje 75 mg nitroglycerínu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Balenie
10 transdermálnych náplastí

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 11/2011.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto lieku, obráťte sa, prosím, na svojho
lekára alebo lekárnika.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV.Č. 2010/06977
PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 2011/05371SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

NITRODERM TTS 5
NITRODERM TTS 10
NITRODERM TTS 15


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Glyceroli trinitras 25 mg, 50 mg alebo 75 mg v 1 transdermálnej náplasti
(TTS). Nitroglycerín je organický nitrátový derivát.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Transdermálna náplasť

Plochá viacvrstvová transdermálna náplasť, ktorá po použití na koži
nepretržite uvoľňuje nitroglycerín cez membránu kontrolujúcu uvoľňovanie.
Membrána kontrolujúca uvoľňovanie obmedzuje prenikanie liečiva cez nadmerne
priepustnú kožu. Liečivo preniká cez kožu a je tak počas odporúčaného času
použitia priamo biologicky dostupné pre systémový krvný obeh v pomerne
konštantných koncentráciách. Dodávajú sa nasledujúce tri náplasti:

Liekové formy Nitrodermu TTS
Nitroderm
Nitroderm Nitroderm
TTS 5
TTS 10 TTS 15
Obsah nitroglycerínu 25 mg 50 mg
75 mg
Plocha uvoľňujúca liečivo 10 cm2 20 cm2
30 cm2
Potlač (na krycej vrstve) CG CG
CG
DOD
DPD EJE
Farba ochrannej fólie biela až
nažltlá

Číselná časť označenia TTS 5, TTS 10 a TTS 15 v názve lieku udáva nominálne
množstvo nitroglycerínu v mg, ktoré sa z náplasti uvoľní za 24 hodín.
Zvyšok nitroglycerínu v každej náplasti slúži ako rezerva a pri normálnom
použití sa neuvoľňuje. Napr. počas 12 hodín uvoľní každá náplasť 10 %
pôvodného obsahu nitroglycerínu. Keďže množstvo nitroglycerínu uvoľnené z
cm2 Nitrodermu TTS je konštantné, podaná dávka je úmerná veľkosti plochy
uvoľňujúcej liečivo. Nominálna rýchlosť uvoľňovania nitroglycerínu /in/
/vivo/ je približne 20 - 25 (g/cm2/hod.
Nasledujúca schéma prierezu znázorňuje zloženie Nitrodermu TTS:

1 – cíp náplasti, 2 – zatavené okraje, 3 – ochranná fólia, 4 – rezervoár
liečiva, 5 – adhezívna vrstva, 6 – krycia vrstva, 7 – membrána
kontrolujúca uvoľňovanie


1 2
3 4 5 6 7


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Liečba angíny pektoris/
Ako monoterapia alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liečivami, ako
sú betablokátory a/alebo antagonisty kalcia.

/Liečba kongestívneho zlyhania srdca/
Ako doplnková liečba u pacientov, u ktorých bežná liečba digoxínom alebo
inými liečivami s pozitívne inotropným účinkom a diuretikami nevyvoláva
primeranú odpoveď.

/Prevencia flebitídy a extravazácie (len Nitroderm TTS 5)/
Profylaktická liečba flebitídy a extravazácie po zavedení žilovej kanyly na
podávanie intravenóznych tekutín a liečiv, ak sa očakáva, že liečba bude
trvať dva dni alebo viac.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Všeobecné pravidlá/
Nitroderm TTS nie je určený na okamžitú úľavu pri akútnych záchvatoch
angíny pektoris; ak sa vyskytnú, majú sa použiť rýchlo účinkujúce lieky
obsahujúce nitráty.
Odpoveď pacientov na lieky obsahujúce nitráty je rôzna; má sa predpisovať
najnižšia účinná dávka. Miesto podania sa má pravidelne meniť, aby sa
zabránilo miestnemu podráždeniu.
Vznik tolerancie alebo zoslabenie terapeutického účinku sa bežne vyskytuje
pri dlhodobom alebo častom podávaní nitrátov s predĺženým účinkom, vrátane
Nitrodermu TTS alebo iných transdermálnych náplastí. Aby sa zabránilo
vzniku tolerancie, odporúča sa počas každých 24 hodín odstrániť náplasť na
8 - 12 hodín, zvyčajne v noci. Klinické skúšania ukázali, že u väčšiny
pacientov je prerušovaná liečba účinnejšia ako nepretržité podávanie.
Nepretržité používanie Nitrodermu TTS môže byť vhodné pre pacientov, u
ktorých možno spoľahlivo stanoviť dlhodobú klinickú odpoveď.

/Liečba angíny pektoris/
Liečba sa má začať jednou náplasťou Nitroderm TTS 5 denne. Podľa klinickej
odpovede sa môže denná dávka titrovať nahor na dávku:
- jedna náplasť Nitroderm TTS 10 (normálna udržiavacia dávka)
- jedna náplasť Nitroderm TTS 15
- jedna náplasť Nitroderm TTS 15 a Nitroderm TTS 5 alebo dve náplasti
Nitroderm TTS 10.

/Liečba kongestívneho zlyhania srdca/
Odporúča sa začať liečbu v nemocnici a sledovať hemodynamický stav
pacienta. Liečba má aj pokračovať v nemocnici, až kým sa neurčí potrebné
udržiavacie dávkovanie.
Optimálne dávkovanie sa má stanoviť na základe klinickej odpovede, výskytu
nežiaducich účinkov a starostlivého sledovania príznakov predávkovania, ako
je pokles tlaku krvi a tachykardia.

/Prevencia flebitídy a extravazácie/
Po prepichnutí žily sa má nalepiť jedna náplasť Nitroderm TTS 5 na
distálnej strane blízko miesta zavedenia intravenóznej kanyly. Odporúča sa
vymieňať náplasť každý deň. V jednom klinickom skúšaní sa však náplasť
vymieňala každé 3 - 4 dni a účinnosť sa zachovala. Liečba Nitrodermom TTS
sa má ukončiť, keď sa skončí intravenózna liečba.

/Osobitné populácie/
/Použitie u starších pacientov/
Nie sú dostupné osobitné údaje o použití u starších pacientov. Nie sú však
žiadne dôkazy o tom, že u starších pacientov je potrebné upraviť
dávkovanie.

/Použitie u detí/
Nie je dosť poznatkov o účinkoch Nitrodermu TTS u detí, čo znamená, že jeho
použitie u tejto vekovej skupiny nemožno odporučiť.

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na nitroglycerín a príbuzné organické nitráty alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok v náplastiach Nitroderm TTS. Akútne zlyhanie
krvného obehu spojené s výraznou hypotenziou (šok). Ochorenia spojené so
zvýšeným intrakraniálnym tlakom. Zlyhanie srdca následkom obštrukcie, napr.
pri aortálnej alebo mitrálnej stenóze alebo konstriktívnej perikarditíde.
Súčasné použitie Nitrodermu TTS a inhibítorov fosfodiesterázy typu 5
(PDE5), ako je sildenafil, tadalafil, vardenafil je kontraindikované,
pretože inhibítory PDE5 môžu zosilniť vazodilatačné účinky Nitrodermu TTS,
čo môže mať za následok závažnú hypotenziu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Varovania/
Pri nastavení pacienta po dlhodobej liečbe na iný liek sa má podávanie
nitroglycerínu, tak ako aj iných liekov obsahujúcich nitráty, ukončiť
postupne a má sa časovo prekrývať so začatím novej liečby.
Náplasť Nitroderm TTS obsahuje vrstvu hliníka. Preto sa Nitroderm TTS musí
odstrániť pred aplikovaním magnetického alebo elektrického poľa na telo
pacienta pri diagnostických alebo terapeutických postupoch, ako je
zobrazenie pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), pred pokusom o
kardioverziu alebo defibriláciu, ako aj pred podaním diatermie.
V prípadoch čerstvého infarktu myokardu alebo akútneho zlyhania srdca sa má
pri liečbe Nitrodermom TTS postupovať opatrne, pod dôsledným dohľadom
lekára a pri súčasnom hemodynamickom sledovaní.

Odstránenie náplasti sa má zvážit ako súčasť opatrení u pacientov s
rozvinutou závažnou hypotenziou.

/Bezpečnostné opatrenia/
/Hypoxémia/
Opatrnosť je potrebná u pacientov s arteriálnou hypoxémiou následkom ťažkej
anémie (vrátane foriem vyvolaných nedostatkom G6PD), pretože u takýchto
pacientov je znížená biotransformácia nitroglycerínu. Podobne sa vyžaduje
opatrnosť u pacientov s hypoxémiou a nerovnováhou ventilácie a perfúzie
následkom ochorenia pľúc alebo ischemického zlyhania srdca. Pacienti s
angínou pektoris, infarktom myokardu alebo ischémiou mozgu často trpia
poruchami malých dýchacích ciest (hlavne alveolárnou hypoxiou). Za týchto
okolností dochádza v pľúcach k vazokonstrikcii, čím sa perfúzia presunie z
oblastí alveolárnej hypoxie do oblastí pľúc s lepšou ventiláciou. Ako
účinné vazodilatancium môže nitroglycerín zvrátiť túto ochrannú
vazokonstrikciu a vyvolať tak zvýšenú perfúziu nedostatočne ventilovaných
oblastí, následkom čoho sa zhorší nerovnováha ventilácie a perfúzie a ďalej
sa zníži parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi.

/Hypertrofická kardiomyopatia/
Pri liečbe nitrátmi sa môže zhoršiť angína pektoris vyvolaná hypertrofickou
kardiomyopatiou.

/Angína pektoris/
Je potrebné rátať s častejším výskytom anginóznych záchvatov v čase, keď
nie je použitá náplasť.
V takýchto prípadoch je žiaduce podanie prídavnej antianginóznej liečby.

/Tolerancia sublingválneho nitroglycerínu/
Ak sa vyvinie tolerancia na nitroglycerínové náplasti, môže sa čiastočne
znížiť účinok sublingválneho nitroglycerínu na toleranciu záťaže.

/Použitie Nitrodermu TTS 5 pri prevencii flebitídy/
Miesto podania infúzie sa má pravidelne sledovať. Ak vznikne flebitída, má
sa primerane liečiť.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Interakcie, pri ktorých je súčasné podávanie kontraindikované/
Súčasné podávanie Nitrodermu TTS a iných vazodilatancií (napr. inhibítory
PDE5, ako je sildenafil, tadalafil, vardenafil) potencuje hypotenzívny
účinok Nitrodermu TTS

/Interakcie, pri ktorých je potrebná opatrnosť/
Súčasná liečba antagonistami kalcia, inhibítormi ACE, betablokátormi,
diuretikami, antihypertenzívami, tricyklickými antidepresívami
a neuroleptikami, tak ako aj alkohol, môže potenciovať hypotenzívny účinok
Nitrodermu TTS.
Súčasné podanie Nitrodermu TTS a dihydroergotamínu môže zvýšiť biologickú
dostupnosť dihydroergotamínu. Preto sa vyžaduje osobitná pozornosť u
pacientov s ochorením koronárnych tepien, pretože dihydroergotamín pôsobí
proti účinku nitroglycerínu a môže viesť ku koronárnej vazokonstrikcii.
Nemožno vylúčiť možnosť, že požitie kyseliny acetylsalicylovej a
nesteroidových protizápalových liečiv môže znížiť terapeutickú odpoveď na
Nitroderm TTS.
Súčasné podanie Nitrodermu TTS s amifostínom a kyselinou acetylsalicylovou
môže potenciovať hypotenzívny účinok Nitrodermu TTS.

4.6 Fertilita, gravidita, laktácia

/Fertilita/
K dispozícii nie sú údaje o vplyve Nitrodermu TTS na plodnosť u ľudí.
K dispozícii nie sú údaje, na základe ktorých by bolo možné urobiť
špeciálne odporúčania pre ženy v reprodukčnom veku.

/Gravidita/
Pri podaní Nitrodermu TTS v gravidite, tak ako pri podaní akéhokoľvek
lieku, je potrebné najmä v prvom trimestri postupovať opatrne.

/Laktácia/
Nie sú dostatočné informácie o vylučovaní liečiva do ľudského mlieka alebo
do mlieka u zvierat. Riziko u dojčiat nemôže byť vylúčené.

Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu
Nitrodermom TTS sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a
prínosu liečby pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nitroderm TTS môže hlavne na začiatku liečby alebo pri úprave dávky zhoršiť
schopnosť pacienta reagovať, zriedkavo môže zapríčiniť ortostatickú
hypotenziu a závraty (po predávkovaní ojedinele aj synkopu). Pacienti
pociťujúci uvedené účinky nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie na liek sú zoradené do tried orgánových systémov podľa
databázy MedDRA. V rámci každej triedy sú nežiaduce reakcie zoradené
v zostupnom poradí podľa ich frekvencie výskytu, pričom najčastejšie sa
vyskytujúce reakcie sú uvedené ako prvé. V rámci každej frekvencie sú
nežiaduce reakcie zoradené podľa klesajúcej závažnosti. V súlade
s konvenciou CIOMS III sa používajú nasledovné frekvencie: /veľmi časté (?/
/1/10);/
/časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až <1/100); zriedkavé (?/
/1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane ojedinelých/
/hlásení./

Tabuľka 1
|Poruchy nervového systému |
| |Časté: |Bolesť hlavy 1 |
| |Veľmi |Závraty |
| |zriedkavé: | |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
| |Zriedkavé: |Tachykardia 2 |
|Poruchy ciev |
| |Zriedkavé: |Ortostatická hypotenzia, návaly tepla 2 |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
| |Veľmi časté: |Nauzea, vracanie |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
| |Menej časté: |Kontaktná dermatitída |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
| |Menej časté: |Erytém v mieste podania, pruritus, pocit pálenia, |
| | |podráždenie 3 |
|Laboratórne a funkčné a vyšetrenia |
| |Zriedkavé: |Zvýšenie tepovej frekvencie |

1 Tak ako iné lieky obsahujúce nitráty, Nitroderm TTS často vyvoláva bolesť
hlavy, ktorá vzniká následkom vazodilatácie v mozgu a závisí od dávky. Táto
bolesť hlavy často ustúpi po niekoľkých dňoch napriek pokračovaniu v
liečbe. Ak bolesť hlavy pretrváva počas prerušovanej liečby, má sa liečiť
slabým analgetikom. Bolesť hlavy, ktorá nereaguje na liečbu, je indikáciou
na zníženie dávky nitroglycerínu alebo na ukončenie liečby.
2 Slabému, reflexne vyvolanému zvýšeniu tepovej frekvencie možno zabrániť,
ak je to potrebné, kombinovaním liečby s betablokátorom.
3 Slabé sčervenanie kože zvyčajne zmizne počas niekoľkých hodín po
odstránení náplasti. Miesto podania sa má pravidelne striedať, aby sa
zabránilo miestnemu podráždeniu.

Nasledujúce nežiaduce účinky sú odvodené na základe spontánnych hlásení
a prípadov z literatúry po uvedení lieku Nitroderm TTS na trh. Keďže
uvedené účinky sú hlásené na dobrovoľnej báze z populácie neurčitej
veľkosti, nie je možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu, ktorá je preto
uvedená ako neznáma. V rámci každej triedy orgánových systémov sú nežiaduce
reakcie zoradené podľa klesajúcej závažnosti.
. Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie.
. Poruchy kože a podkožného tkaniva: generalizovaná vyrážka.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky/
Vysoké dávky nitroglycerínu môžu viesť k závažnej hypotenzii a reflexnej
tachykardii alebo kolapsu a synkope. Po neúmyselnom predávkovaní
nitroglycerínu sa pozorovala aj methemoglobinémia. Pri Nitroderme TTS však
membrána regulujúca uvoľňovanie zníži pravdepodobnosť predávkovania.

/Liečba/
Nitrátový účinok Nitrodermu TTS možno rýchlo ukončiť odstránením náplasti.
Hypotenziu a kolaps možno liečiť vyvýšením nôh pacienta a v prípade potreby
ich kompresnou bandážou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vazodilatancium používané pri ochorení srdca.
ATC kód: C01DA02
Nitroglycerín uvoľňuje hladké svalstvo v celom tele. V cievnom systéme
pôsobí prevažne na systémové žily a sekundárne na veľké koronárne tepny .
Nitroglycerín je v nízkych dávkach biologicky aktivovaný mitochondriálnou
aldehyd dehydrogenázou a je konvertovaný na glutatióne závislou reduktázou
organických nitrátov na nitrity a metabolity zbavené nitrátovej skupiny
(1,2-glyceryl dinitrát,1-3-glyceryl dinitrát). Nitrity sú ďalej aktivované
cytochrómovou oxidázou alebo disproporcionáciou v kyslom prostredí membrány
(H+) za vzniku oxidu dusnatého (NO) alebo príbuzných zlúčenín, ktoré
aktivujú rozpustnú guanylyl cyklázu a spúšťajú signalizáciu cyklického
guanozínmonofosfátu (cGMP) cestou proteínkinázy závislej na cGMP, čo vyvolá
relaxáciu. Vo vysokých dávkach sú glyceryldinitrát, mononitrát a
nitroglycerín biologicky aktivované enzýmami P450 v hladkom
endoplazmatickom retikule za priameho vzniku NO, ktorý vyvolá relaxáciu.

Pri angíne pektoris je základný mechanizmus účinku nitroglycerínu založený
hlavne na zvýšení žilovej kapacity (žilový pooling), čo vedie k zníženému
návratu krvi do srdca. Znižuje sa tak koncový diastolický tlak v ľavej
komore (preload) a tým aj objem pri plnení, čo vedie k zníženiu nárokov
myokardu na kyslík v kľude a hlavne pri námahe, čím sa u pacientov zlepšuje
schopnosť zvládať námahu.
V koronárnom tepnovom obehu nitroglycerín rozširuje extramurálne prívodné
aj malé odporové cievy. Selektívnym rozšírením veľkých epikardiálnych ciev
liečivo zjavne spôsobuje redistribúciu koronárneho krvného toku do
ischemických subendokardiálnych oblastí. Môže tiež rozšíriť stenózy
vyvolané excentricky uloženým aterómom. Nitroglycerín okrem toho uvoľňuje
vazospazmy, či už spontánne, alebo vyvolané ergonovinom.
Nitroglycerín tiež v závislosti od dávky rozširuje arterioly v cievnom
riečisku a tým zmenšuje systémový cievny odpor (afterload) a systolické
napätie steny ľavej komory, čím ďalej znižuje spotrebu kyslíka myokardom.
Dávkovacie režimy väčšiny liečiv používaných na dlhodobú liečbu majú za
cieľ zaistenie plazmatických koncentrácií, ktoré sú trvalo vyššie ako
najnižšia účinná koncentrácia, ale táto stratégia pravdepodobne nie je
vhodná pre organické nitráty. Hoci niektoré dobre kontrolované klinické
skúšania, v ktorých sa sledovala tolerancia námahy, ukázali zachovanie
účinnosti, keď sa náplasti používali nepretržite, väčšina preukázala vznik
tolerancie (t.j. zoslabenie účinku meraného pri záťažovom teste) počas
prvého dňa. Ako možno z farmakologických dôvodov očakávať, tolerancia sa
pozoruje aj pri vysokých transdermálnych dávkach, ktoré prekračujú 4
mg/hod.
Účinnosť organických nitrátov sa obnoví po prerušení ich používania.
Najkratšia prestávka v používaní liečiva, ktorá postačuje na obnovenie
odpovede, sa presne nestanovila. Je známe, že prestávky trvajúce 8 - 12
hodín sú postačujúce, kratšie prestávky sa zatiaľ dôkladne neskúmali. Pri
prerušovanom používaní Nitrodermu TTS v dávkach, pri ktorých sa uvoľní 0,4
- 0,8 mg/hod (20 - 40 cm2), sa ukázalo zvýšenie tolerancie námahy počas 8 -
12 hodín.
Údaje z kontrolovaných klinických skúšaní naznačujú, že prerušované
používanie nitrátov sa môže spájať so zníženou toleranciou námahy v
porovnaní s placebom počas poslednej časti prestávky v ich užívaní.
Klinický význam tohoto pozorovania nie je známy (pozri časť 4.4).
Pri chronickom zlyhaní srdca znižuje venodilatačný účinok nitroglycerínu
zvýšený tlak pri plnení ľavej komory, zatiaľ čo udržuje alebo mierne
zvyšuje minútový vývrhový objem srdca. V tejto indikácii sa prospešné
účinky nitroglycerínu obmedzujú na závažné zlyhanie srdca, pri ktorom
prevládajú symptómy žilovej kongescie pľúc ako následok výrazného zvýšenia
tlaku pri plnení ľavej komory. Ak sa požaduje zlepšenie tepového vývrhového
objemu srdca, odporúča sa kombinovaná liečba arteriálnym vazodilatanciom,
ako je hydralazín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nitroderm TTS
/Absorpcia/
Po jednorazovom použití Nitrodermu TTS dosiahnu koncentrácie nitroglycerínu
v plazme v priebehu 2 hodín plató, ktoré sa udrží počas odporúčanej doby
použitia. Výška tohoto plató je priamo úmerná veľkosti plochy uvoľňujúcej
liečivo. Rovnaké plazmatické hladiny sa dosiahnu bez ohľadu na to, či sa
náplasť nalepí na kožu ramena, panvy alebo hrudníka. Po odstránení náplasti
hladiny rýchlo klesajú. Po opakovanom použití Nitrodermu TTS nedochádza k
akumulácii.

Nitroglycerín
/Distribúcia/
Frakcia viazaná na bielkoviny plazmy predstavuje 61-64 % pre nitroglycerín,
23 % pre 1,2-glyceryldinitrát a 11 % pre 1-3-glyceryldinitrát.

/Metabolizmus/
Liečivo sa v pečeni rýchlo biotransformuje na glyceryldinitráty
a mononitráty reduktázou organických nitrátov závislou od glutatiónu. Čo je
pravdepodobne dôležitejšie, štúdie /in vitro/ navyše ukázali, že aj ľudský
erytrocyt je miestom biotransformácie enzymatickým procesom, ktorý závisí
od sulfhydrylových skupín, a interakciou s redukovaným hemoglobínom.
Hladina redukovaného hemoglobínu v ľudských erytrocytoch zjavne zohráva
významnú úlohu v ich metabolickej aktivite, preto je potrebná opatrnosť
u pacientov s anémiou.
V skúšaniach na zvieratách sa zistilo, že cievne tkanivá mimo pečene
(stehnová žila, dolná dutá žila, aorta) tiež zohrávajú dôležitú úlohu v
metabolizme nitroglycerínu, pričom tento údaj potvrdzuje aj rozsiahly
systémový klírens, ktorý sa pozoruje pri nitrátoch. Pokusy i/n vitro/ tiež
ukázali, že biotransformácia nitroglycerínu prebieha súčasne s uvoľnením
hladkého svalstva ciev. Toto pozorovanie podporuje hypotézu, podľa ktorej
sa biotransformácia nitroglycerínu podieľa na mechanizme vazodilatácie
vyvolanej nitroglycerínom.

/Exkrécia/
Nitroglycerín sa rýchlo vylučuje obličkami vo forme dinitrátových
a mononitrátových metabolitov, glukurónových konjugátov a glycerolu.
Eliminačný polčas nitroglycerínu je 10 minút, 30-60 minút pre 1,2-glyceryl
dinitrát a 5-6 minút pre glycerylmononitráty.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Mutagenita/
Štandardné /in vitro/ testy mutagenity poskytli protichodné výsledky. Bunkové
kultúry a štúdie /in/ /vivo/ nepreukázali žiadny dôkaz o mutagénnej aktivite
nitroglycerínu, používanie pri dávkach relevantných pre ľudí sa preto
považuje za negenotoxické.

/Karcinogenita/
Dietetické štúdie u hlodavcov viedli k záveru, že v rozsahu terapeutických
dávok relevantných pre ľudí nitroglycerín nemá karcinogénne účinky.

/Reprodukčná toxicita/
S nitroglycerínom vo forme transdermálnych náplastí neboli na zvieratách
vykonané žiadne teratologické štúdie. Konvenčné reprodukčné štúdie
s perorálnym, intravenóznym, intraperitoneálnym a dermálnym (vo forme
masti) spôsobom podania nitroglycerínu boli vykonané s králikmi a potkanmi.
U týchto zvierat nevykazoval nitroglycerín teratogénne vlastnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Dimeticonum, silica colloidalis anhydrica

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Nitroderm TTS 5, Nitroderm TTS 10, Nitroderm TTS 15: náplasti sú jednotlivo
zabalené vo vzduchotesných vrecúškach: papier/PE/Al/Surlyn.
Balenie obsahuje 10 náplastí Nitrodermu TTS 5, Nitrodermu TTS 10 alebo
Nitrodermu TTS 15.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Každá náplasť Nitroderm TTS je zatavená v osobitnom vrecúšku , ktoré má na
okraji výrez uľahčujúci vybratie náplasti. Po odstránení bielej ochrannej
fólie nalepte náplasť Nitroderm TTS na čistú, neochlpenú, suchú, neporušenú
kožu na trupe alebo ramene. Náplasť pritláčajte dlaňou 10 - 20 sekúnd na
zvolené miesto. Každý deň striedajte miesta, na ktoré nalepíte náplasť,
a počkajte niekoľko dní, kým nalepíte náplasť znovu na to isté miesto.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0144/83-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / REGISTRÁCIA PREDĹŽENÁ DO

30.08.2008


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C25050
Skupina ATC:
C01 - Kardiaká
Skupina ATC:
C01DA02 - glycerylum trinitratum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
Novartis s.r.o., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
21.38 € / 644.09 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
21.38 € / 644.09 SK
Posledná aktualizácia:
2014-07-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.86 € ÚP:0.00 € DP:2.86 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.64 € ÚP:0.00 € DP:1.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.64 € ÚP:0.00 € DP:1.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.18 € ÚP:0.00 € DP:7.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.38 € ÚP:0.00 € DP:21.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.18 € ÚP:8.30 € DP:1.88 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien