Detail:
Sorvasta 10mg tbl flm 90x10 mg
Názov lieku:
Sorvasta 10mg
Doplnok názvu:
tbl flm 90x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2010/07032


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Sorvasta 5 mg
Sorvasta 10 mg
Sorvasta 15 mg
Sorvasta 20 mg
Sorvasta 30 mg
Sorvasta 40 mg
filmom obalené tablety
rosuvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
užívať tento liek
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Sorvasta a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Sorvastu
3. Ako užívať Sorvastu
4. Možné vedľajšie účinky Sorvasty
5. Ako uchovávať Sorvastu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SORVASTA A NA ČO SA POUŽÍVA

Sorvasta patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny.

Sorvasta Vám bola predpísaná pretože:
- Máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko
vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky;
Vám bolo odporučené užívať statíny, pretože zmena stravovania a
zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu Vašej hladiny
cholesterolu. Kým užívate Sorvastu, musíte pokračovať v diéte na
zníženie cholesterolu a cvičení;

alebo

- Máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej
porážky alebo iné zdravotné problémy.
Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené
ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená
tvorbou tukových usadenín v artériách.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Sorvasty

Sorvasta sa používa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi
nazývaných lipidy, z ktorých najznámejším je cholesterol.

V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a
„dobrý“ cholesterol (HDL-C).
- Sorvasta znižuje „zlý“ cholesterol a zvyšuje „dobrý“ cholesterol.
- Zabraňuje vo Vašom tele tvorbe „zlého“ cholesterolu. Tiež zlepšuje
schopnosť Vášho tela odstraňovať ho z krvi.

U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia,
pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové
látky sa môžu usadzovať v stenách Vašich ciev a spôsobiť tak ich
zúženie.

Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie
srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej
porážke. Znížením hladiny cholesterolu, môžete znížiť riziko, že
dostanete srdcový infarkt, mozgovú porážku alebo s tým súvisiace
zdravotné problémy.

Je potrebné, aby ste naďalej užívali Sorvastu, aj keď ste dosiahli normálnu
hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina
cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak
prestaňte užívať liek, keď Vám to povie lekár alebo ak otehotniete.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SORVASTU

Neužívajte Sorvastu
- keď ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Sorvasty,
- keď máte ochorenie pečene,
3. keď máte ťažké ochorenie obličiek,
4. keď máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov (svalové
ochorenie myopatia),
5. keď užívate liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii
orgánov),
6. keď ste ženou v plodnom veku a nepoužívate vhodnú antikoncepciu,
7. keď ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Sorvasty,
okamžite ju prestaňte užívať a informujte svojho lekára.

Neužívajte Sorvastu 40 mg alebo Sorvastu 30 mg (najvyššiu alebo druhú
najvyššiu dávku)
8. keď máte problémy s obličkami (ak máte pochybnosti, poraďte sa so
svojím lekárom),
9. keď máte ochorenie štítnej žľazy,
10. keď ste v minulosti mali opakované alebo nevysvetliteľné bolesti
svalov, keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli
ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov
na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti,
11. keď pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,
12. keď užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty,
13. keď máte ázijský pôvod.


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti,
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom a neužite dávku vyššiu ako
20 mg.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Sorvasty
- ak máte problémy s obličkami,
0. ak máte problémy s pečeňou,
1. ak ste v minulosti mali opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov,
keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia
svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na
zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti.
Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete
nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre
alebo máte horúčku;
2. ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,
3. ak máte ochorenie štítnej žľazy,
4. ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.
Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľov
pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na
zníženie hladiny cholesterolu;
5. ak užívate lieky používané na liečbu infekcie HIV, napr. kombinovaný
liek pozostávajúci z dvoch liečiv lopinavir/ritonavir, pozri Užívanie
iných liekov,
6. ak je pacient mladší ako 18 rokov: Sorvasta sa nemá podávať deťom
mladším ako 18 rokov,
7. ak máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že Váš lekár musí určiť
správnu začiatočnú dávku Sorvasty, ktorá bude pre Vás vhodná),
8. ak máte vážnu poruchu dýchania,
9. ak máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec,
Kórejčan alebo Ind. Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku
Sorvasty, ktorá bude pre Vás vhodná.

Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti:
- neužívajte Sorvastu 40 mg a 30 mg (najvyššiu dávku alebo druhú
najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku lieku Sorvasta.

U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa
zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim hladiny pečeňových enzýmov v krvi.
Z tohto dôvodu Vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test pred liečbou
a počas liečby Sorvastou.

Ak ste hospitalizovaní, alebo ste liečení aj na iné ochorenie, informujte
zdravotnícky personál, že užívate Sorvastu.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
14. cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov),
15. warfarín (alebo iný liek „na zriedenie krvi“),
16. fibráty (napr. gemfibrozil, fenofibrát) alebo akékoľvek iné lieky na
zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib),
17. lieky užívané pri poruchách trávenia (na neutralizáciu kyseliny
v žalúdku),
18. erytromycín (antibiotikum),
19. perorálne antikoncepčné lieky, hormonálnu substitučnú liečbu,
20. lopinavir/ritonavir (lieky proti HIV infekcii ).

Účinok týchto liekov sa môže vplyvom Sorvasty zmeniť alebo tieto lieky môžu
zmeniť účinok Sorvasty.

Užívanie Sorvasty s jedlom a nápojmi
Sorvastu môžete užívať s jedlom alebo medzi jedlami. Vyvarujte sa pitiu
alkoholu vo väčšom množstve.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Neužívajte Sorvastu ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas
užívania Sorvasty, okamžite prerušte jeho užívanie a informujte svojho
lekára.
Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Sorvasty používaním
vhodnej antikoncepcie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Väčšina ľudí môže počas užívania Sorvasty viesť vozidlá a obsluhovať stroje
– užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však
počas liečby Sorvastou trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so
svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Sorvasty
Liek obsahuje aj laktózu (mliečny cukor). Ak Vám lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ SORVASTU

Vždy užívajte Sorvastu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajné dávky u dospelých


Ak užívate Sorvastu na vysoký cholesterol:
/Začiatočná dávka/

Liečba Sorvastou sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď
ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie Vašej
začiatočnej dávky bude závisieť od:
21. Vašej hladiny cholesterolu
22. stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky
23. prítomnosti faktora, ktorý by mohol spôsobiť Vašu zvýšenú citlivosť na
možné vedľajšie účinky (pozri nižšie).

Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka
Sorvasty bude pre Vás najvhodnejšia.

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku (5 mg) ak:
24. máte ázijský pôvod
25. ste starší ako 70 rokov
26. máte stredne ťažké ochorenie obličiek
27. máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).


/Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka/

Lekár sa môže rozhodnúť, za účelom dosiahnutia optimálnej hladiny
cholesterolu, že Vám zvýši dávku lieku, až na 40 mg denne, ak to bude
potrebné. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.
28. Vyššiu dávku Vám lekár predpíše len v prípade, že sa nepodarilo vysokú
hladinu cholesterolu znížiť nižšími dávkami.
29. Ak ste pacient s vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo
mozgovej porážky.

Ak užívate Sorvastu na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým
súvisiacich zdravotných problémov:

Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť pre použitie
nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov.


Užívanie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.
Sorvastu užívajte jedenkrát denne. Môžete ju užiť kedykoľvek v priebehu
dňa.
Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo Vám pomôže zapamätať
si, kedy máte liek užiť.

Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu
Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny
cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že Vaša hladina cholesterolu
dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.
Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú
dávku Sorvasty, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.

Ak užijete viac Sorvasty ako máte
Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke
zariadenie.

Ak zabudnete užiť Sorvastu
Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Sorvastu
Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Sorvastu.
Hladina Vášho cholesterolu sa po vynechaní Sorvasty z liečby môže znova
zvýšiť.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Sorvasta môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Sú zvyčajne ľahké a po
krátkom čase vymiznú.Na základe častosti výskytu sa vedľajšie účinky označujú nasledovne:

|Veľmi časté: |viac ako u 1 z 10 pacientov |
|Časté: |menej ako u 1 z 10, ale viac ako u 1 zo |
| |100 pacientov |
|Menej časté: |menej ako u 1 zo 100, ale viac ako u 1 |
| |z 1 000 pacientov |
|Zriedkavé: |menej ako u 1 z 1 000, ale viac ako u 1 |
| |z 10 000 pacientov |
|Veľmi zriedkavé: |menej ako u 1 z 10 000 pacientov |
|Neznáme |z dostupných údajov sa nedá určiť častosť |

Prestaňte Sorvastu užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc,
ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:
10. ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez
neho,
11. opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti
s prehĺtaním,
12. výrazné svrbenie pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou).

Tiež prestaňte Sorvastu užívať a poraďte sa okamžite s lekárom, ak máte
nejaké zvláštne bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako
by ste mohli očakávať. Svalové príznaky sú častejšie u detí a
dospievajúcich ako u dospelých. Rovnako ako u iných statínov, veľmi malé
množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa
v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie
svalov, známe ako /rabdomyolýza/.

Ďalšie možné vedľajšie účinky Sorvasty

Časté
Bolesť hlavy, bolesť brucha, zápcha, nevoľnosť, bolesť svalov, pocit
slabosti, závrat, zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne
samotné, bez potreby prerušiť liečbu (len Sorvasta v dávke 40 mg a 30 mg),
cukrovka u pacientov so zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Menej časté
Vyrážka, svrbenie , žihľavka (urtikária), zvýšené množstvo bielkovín
v moči.

Zriedkavé
Ťažká bolesť brucha (zápal pankreasu).
Ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo
hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, intenzívnym svrbením pokožky (s
vyrážkou, resp. žihľavkou). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu,
prestaňte Sorvastu užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Poškodenie svalov u dospelých – prerušte liečbu Sorvastou a okamžite sa
poraďte so svojím lekárom v prípade, ak máte nejaké zvláštne bolesti alebo
bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať.
Bolesť kĺbov, zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi.

Veľmi zriedkavé
Žltačka (zožltnutie kože a očí), hepatitída (zápal pečene), stopy krvi
v moči, poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť), strata
pamäte.

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou
Stevensov - Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov v
oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov), hnačka (riedku stolicu),
poruchy spánku, zahŕňajúce nespavosť a nočné mory, sexuálne problémy,
depresie, problémy s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa a / alebo
dýchavičnosť alebo horúčka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SORVASTU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Neužívajte Sorvastu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Sorvasta obsahuje:
Liečivo je rosuvastatín.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme
vápenatej soli rosuvastatínu).
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme
vápenatej soli rosuvastatínu).
Každá filmom obalená tableta obsahuje 15 mg rosuvastatínu (vo forme
vápenatej soli rosuvastatínu).
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme
vápenatej soli rosuvastatínu).
Každá filmom obalená tableta obsahuje 30 mg rosuvastatínu (vo forme
vápenatej soli rosuvastatínu).
Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme
vápenatej soli rosuvastatínu).
- Ďalšie zložky sú: anhydrid laktózy, monohydrát laktózy,
mikrokryštalická celulóza, krospovidón, magnéziumstearát, , koloidný
bezvodý oxid kremičitý, makrogol 6000, bázický butylovaný metakrylátový
kopolymér, oxid titaničitý (E171),

Ako vyzerá Sorvasta a obsah balenia

Sorvasta 5 mg sú biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené
tablety so skosenými hranami a s vyrytým označením čísla 5 na jednej
strane.
Sorvasta 10 mg sú biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené
tablety so skosenými hranami a s vyrytým označením čísla 10 na jednej
strane.
Sorvasta 15 mg sú biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené
tablety so skosenými hranami a s vyrytým označením čísla 15 na jednej
strane.
Sorvasta 20 mg sú biele okrúhle filmom obalené tablety so skosenými
hranami.
Sorvasta 30 mg sú biele obojstranne vypuklé filmom obalené tablety v tvare
kapsúl s deliacou ryhou na oboch stranách.
Sorvasta 40 mg sú biele obojstranne vypuklé filmom obalené tablety v tvare
kapsúl.

Liek je balený v blistroch.
Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom
obalených tabliet .

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 01/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.:2010/07032

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Sorvasta 5 mg
Sorvasta 10 mg
Sorvasta 15 mg
Sorvasta 20 mg
Sorvasta 30 mg
Sorvasta 40 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Každá tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 15 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 30 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).

Pomocné látky:
| |5 mg |10 mg |15 mg |20 mg |30 mg |40 mg |
|laktóza |40 mg |40 mg |60 mg |80 mg |120 mg |160 mg |

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Sorvasta 5 mg: biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so
skosenými hranami a s vyrytým označením čísla 5 na jednej strane.
Sorvasta 10 mg: biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so
skosenými hranami a s vyrytým označením čísla 10 na jednej strane.
Sorvasta 15 mg: biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so
skosenými hranami a s vyrytým označením čísla 15 na jednej strane.
Sorvasta 20 mg: biele okrúhle filmom obalené tablety so skosenými hranami.
Sorvasta 30 mg: biele bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsúl s
deliacou ryhou na oboch stranách.
Sorvasta 40 mg: biele bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsúl.


4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Pacienti s primárnou hypercholesterolémiou, alebo zmiešanou dyslipidémiou
(typu IIb) - ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú
nefarmakologickú liečbu (napr. telesná aktivita, zníženie hmotnosti) nie je
dostatočná.
Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej
liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto
postupy nie sú vhodné.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa
predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1),
ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu
znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie
má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta
v súlade s platnými odporúčaniami.

Sorvasta sa môže podávať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez
jedla.

Liečba hypercholesterolémie

Odporúčaná začiatočná perorálna dávka je 5 alebo 10 mg raz denne
u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa
zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. Pri
určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu
u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich
účinkov (pozri časť 4.4 a 4.8). V prípade potreby sa po 4 týždňoch
podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň (pozri časť 5.1).
Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní
dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna
titrácia na dávky 30 mg alebo 40 mg sa má zvážiť až po 4-týždňovom období
liečby, a to len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým
kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou
hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg
nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri
časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávky 40 mg alebo
30 mg, bol pod dohľadom odborníka.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala
dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).

/Podávanie deťom/
Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola preukázaná. Skúsenosti s podávaním
lieku detským pacientom sú obmedzené na malý počet detí (vo veku 8 rokov a
viac) s homozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie. Sorvasta sa
preto v súčasnosti neodporúča podávať deťom.


/Podávanie starším osobám/

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg
(pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania pokiaľ
ide o vek.


/Podávanie pacientom s poškodením funkcie obličiek/

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je
potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka
5 mg. Dávky 40 mg alebo 30 mg sú kontraindikované u pacientov so stredne
ťažkým poškodením funkcie obličiek. Podávanie Sorvasty pacientom s ťažkým
poškodením funkcie obličiek je kontraindikované v akejkoľvek dávke (pozri
časti 4.3 a 5.2).
/Podávanie pacientom s poškodením funkcie pečene/

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne
zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície
sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri
časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu pečene (pozri
časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s
Childovým-Pughovým skóre nad 9. Sorvasta je kontraindikovaná u pacientov
s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).

/Rasa/
U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia
(pozri časti 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov
ázijského pôvodu je 5 mg. Dávky 40 mg alebo 30 mg sú kontraindikované u
pacientov ázijského pôvodu.

/Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie/
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi
pre vznik myopatie (pozri časť 4.4).
Dávky 40 mg alebo 30 mg sú u týchto pacientov kontraindikované (pozri časť
4.3).

4.3 Kontraindikácie

Sorvasta je kontraindikovaná:
- u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín, alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok
- u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného
pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia
sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt
(ULN)
- u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <
30 ml/min)
- u pacientov s myopatiou
- u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín
- v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré
nepoužívajú primeranú antikoncepciu.

Dávky 40 mg a 30 mg sú kontraindikované u pacientov s nasledovnými
predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
- stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60
ml/min)
- hypotyreoidizmus
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch
- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných
inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov
- nadmerné požívanie alkoholu
- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín
- pacienti ázijského pôvodu
- súbežné užívanie fibrátov
(pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu najmä 40 mg, sa pri
vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila
proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo
intermitentný charakter. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo
progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných
renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri
dávke 40 mg. U pacientov liečenými dávkami 30 alebo 40 mg sa má zvážiť
zaradenie sledovania obličkových funkcií (najmenej raz za 3 mesiace) do
rutinných kontrol.

Účinky na kostrový sval
U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach
vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr.
myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní
ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi
zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť
farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená
opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.
Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov
rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom
sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.

/Stanovovanie kreatínkinázy/
Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje
iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú
východiskové hodnoty CK významne zvýšené (>5-krát ULN), je treba vykonať
potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK >5-krát
ULN, liečba sa nemá začať.

/Pred liečbou/
Sorvastu podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné
predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi
pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
- poškodenie funkcie obličiek
- hypotyreoidizmus
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch
- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných
inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov
- nadmerné požívanie alkoholu
- vek nad 70 rokov
- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín
(pozri časť 5.2)
- súbežné užívanie fibrátov.

U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom
liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty
CK významne zvýšené (>5-krát ULN), liečba sa nemá začať.

/Počas liečby/
Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti
svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo
horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak
dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (>5-krát ULN), alebo ak sú
muskulárne symptómy závažné a spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú
hodnoty CK [pic]5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave symptómov
a hodnôt CK sa má zvážiť opätovné podávanie Sorvasty alebo alternatívneho
inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je treba
starostlivo sledovať. Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických
pacientov nie je potrebné.
V klinických skúškach s rosuvastatínom sa u malého počtu pacientov
užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie
účinkov na kostrový sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory
HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu,
s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami,
inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený
výskyt myozitídy a myopatie.
Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými
inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto sa kombinácia Sorvasty
a gemfibrozilu neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným
podávaním Sorvasty s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká
takýchto kombinácií. Užívanie Sorvasty v dávkach 40 mg a 30 mg súbežne
s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.5 a 4.8).
Sorvasta sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením
naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej
nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké
chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a
elektrolytové poruchy alebo nekontrolované kŕče).
Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní
Sorvasty je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú
nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. Pred
začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať funkčné testy
pečene. Liečba Sorvastou sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina
sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt.
Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie
hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke
40 mg.

U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou
hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné
ochorenie pred začatím terapie Sorvastou.
Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov
ázijského pôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri
časti 4.2 a 5.2).


/Inhibítory proteázy/

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).

/Intersticiálne ochorenie pľúc/
Pri užívaní statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené výnimočné
prípady výskytu intersticiálneho ochorenia pľúc (pozri časť 4.8). Medzi
prejavy patrí dyspnoe, suchý (neproduktívny) kašeľ a celkové zhoršenie
zdravotného stavu (únava, chudnutie, horúčka). Ak je podozrenie, že sa
u pacienta prejavilo intersticiálne ochorenie pľúc, je nutné prerušiť
terapiu statínmi.

/Diabetes mellitus/
U pacientov s glykémiou nalačno 5,6-6,9 mmol/l, liečba rosuvastatínom bola
spojená so zvýšeným rizikom diabetu mellitus (pozri časť 4.8).
/Pomocné látky/

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, (laponského) deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


/Cyklosporín:/ Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu sa
pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v
porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť
4.3).
Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu
v plazme.


/Antagonisty vitamínu K/: Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA
reduktázy, môže nasadenie terapie alebo zvyšovanie dávky Sorvasty u
pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo
iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (International
Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky Sorvasty môže
viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


/Gemfibrozil a iné hypolipidemiká:/
Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému
vzostupu Cmax a AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4). Na základe údajov zo
špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky
relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však
vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina
nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy (?1 g/deň) zvyšujú riziko
myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy -
pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní.
Súbežné podávanie dávky 40 mg a 30 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri
časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba začať tiež dávkou 5 mg.

/Ezetimib/: Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného
z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi
Sorvastou a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú
vylúčiť (pozri časť 4.4).

/Inhibítory proteázy:/ Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy,
súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu
rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku
pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg
ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo
spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-
24) a päťnásobným zvýšením Cmax rosuvastatínu. Súbežné užívanie
rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto
neodporúča (pozri tiež časť 4.4).

/Antacidá:/ Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej
hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií
rosuvastatínu približne o 50%. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa
antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto
interakcie sa neskúmal.

/Erytromycín:/ Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20%
poklesu AUC (0-t) a k 30% zníženiu hodnoty Cmax rosuvastatínu. Príčinou
tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom

/Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (HRT):/ Súbežné
podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC
etinylestradiolu o 26% a norgestrelu o 34%. Takéto zvýšenie hladín v plazme
je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva.
U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a substitučnú hormonálnu
liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že
môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému
počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.

/Iné lieky:/ Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa
neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.

/Izoenzýmy cytochrómu P450:/ Výsledky skúšok /in vitro a in vivo/ ukázali, že
rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450.
Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi
rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo
ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky
relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4)
a rosuvastatínu viedlo k 28% zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé
zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie
v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto
neočakávajú.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Sorvasta je kontraindikovaná (pozri časť 4.3) počas gravidity a laktácie.
Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby.

Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu
nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA
reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na
zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť
5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné
okamžite vysadiť.
U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského
mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu nie je
pravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do
úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú
spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej
ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli
nežiaducim účinkom.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne:
časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1000 až <1/100); zriedkavé
(?1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), s neznámou frekvenciou
(z dostupných údajov sa nedá určiť).

/Poruchy imunitného systému/
Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.

/Poruchy endokrinného systému/
Časté: diabetes mellitus.

/Poruchy nervového systému/
Časté: bolesť hlavy, závrat.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté: zápcha, nauzea, bolesť brucha.
Zriedkavé: pankreatitída.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Menej časté: pruritus, vyrážka a žihľavka.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Časté: myalgia.
Zriedkavé: myopatia a rabdomyolýza.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Časté: asténia.

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG CoA reduktázy, výskyt nežiaducich
účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.

/Účinky na obličky:/ U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení
moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria
väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu
bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa
pozorovala pri podávaní 10 mg a 20 mg rosuvastatínu u menej ako 1 %
prípadov, pri podávaní 40 mg rosuvastatínu približne u 3 %. Pri podávaní
20 mg rosuvastatínu sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho
alebo stopového nálezu na +). Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov
k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov
z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo
príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym
ochorením obličiek.
U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje
z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.

/Účinky na kostrový sval:/ U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek
dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový
sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých
prípadoch rabdomyolýza.
U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup
koncentrácie kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne,
asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (>5-krát ULN), liečba
sa má prerušiť (pozri časť 4.4).

/Účinky na pečeň:/ Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u
malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo
závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne,
asymptomatické a prechodné.

/Postmarketingové skúsenosti:/
Počas postmarketingových skúseností s rosuvastatínom boli okrem vyššie
uvedených hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


/Poruchy nervového systému/:


Veľmi zriedkavé: polyneuropatia, strata pamäti./Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/:


S neznámou frekvenciou: kašeľ, dýchavičnosť.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/


S neznámou frekvenciou: hnačka.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: žltačka, hepatitída.
Zriedkavé: zvýšenie hepatálnych transamináz.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
S neznámou frekvenciou: Stevensov-Johnsonov syndróm.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Zriedkavé: artralgia.


/Poruchy obličiek a močovej sústavy/

Veľmi zriedkavé/:/ hematúria.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/:

S neznámou frekvenciou: edém.


Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:
- depresia,
- poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr,
- sexuálna dysfunkcia,
- výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc, a to najmä počas
dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).

Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov
a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt
hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40mg.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k
predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať
podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny
kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemá prospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy, ATC kód: C10AA07

/Spôsob účinku/
Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy,
rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-
metylglutaryl koenzým A na mevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym
miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny
cholesterolu.
Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím
sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sa syntéza VLDL v
pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL./Farmakodynamické účinky/
Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu
celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu.
Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-
I (pozri Tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C,
celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.

Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou
hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento
zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)
|Dávka |N |LDL-C |Celkový-C|HDL-C |TG |nonHDL-C |ApoB |ApoA-I|
|Placebo|13 |-7 |-5 |3 |-3 |-7 |-3 |0 |
|5 |17 |-45 |-33 |13 |-3 |-44 |-38 |4 |
|10 |17 |-52 |-36 |14 |-10|-48 |-42 |4 |
|20 |17 |-55 |-40 |8 |-23|-51 |-46 |5 |
|40 |18 |-63 |-46 |10 |-28|-60 |-54 |0 |

Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby
a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna
odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.

/Klinická účinnosť/
Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou,
s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek;
je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov
a u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.

Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín
bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a
IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa
prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS;1998).
Približne 80% pacientov užívajúcich 10 mg rosuvastatínu dosiahlo cieľové
hodnoty LDL - C (<3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.

V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila
odpoveď 42 pacientov s homozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie
na rosuvastatín 20-40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné
zníženie hladín LDL-C o 22%.

V klinických skúškach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov,
sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny
účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na
zvyšovanie hladiny HDL-C. (pozri časť 4.4)

V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom
skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym
rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamské riziko <10% počas viac ako 10
rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l, ale so
subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media
Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát
denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom
signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného
pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o 0,0145 mm/rok [95% CI -0,0196
až -0,0093; p <0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov
liečených rosuvastatínom bola -0,0014 mm/rok [-0,12%/rok
(nesignifikantné)] v porovnaní s progresiou [+0,0131 mm/rok (1,12%/rok
(p <0,0001] u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama
súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych
udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania
METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková
a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu Sorvastou v dávke 40 mg.
Sorvasta v dávke 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou
hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).

Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s
rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt
závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov
(?50 rokov) a žien (?60 rokov).

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8 901)
alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní
počas jej trvania priemerne 2 roky.

Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45% (p <0,001) v
rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.

V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým
Framinghamským rizikovým skóre >20% (1 558 osôb) došlo k významnému
zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a
infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu.
Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na
1 000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine
nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny
subjektov (celkovo 9 302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ?5%
(extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k
významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti,
mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti
placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na
1 000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa
nezmenila (p = 0,076).
V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6%
subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2% subjektov liečených placebom.
Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli:
myalgia (0,3% rosuvastatín, 0,2% placebo), abdominálna bolesť (0,03%
rosuvastatín, 0,02% placebo) a vyrážka (0,02% rosuvastatín, 0,03% placebo).
Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou
frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7% rosuvastatín,
8,6% placebo), nazofaryngitída (7,6% rosuvastatín, 7,2% placebo), bolesť
chrbta (7,6% rosuvastatín, 6,9% placebo) a myalgia (7,6% rosuvastatín, 6,6%
placebo).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/ Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú
približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je
približne 20%.

/Distribúcia:/ Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je
primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL - C. Distribučný
objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90% rosuvastatínu sa
viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.

/Metabolizmus:/ Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10%).
Metabolické štúdie /in vitro/ s použitím ľudských hepatocytov indikujú, že
rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný
cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom, v menšej miere 2C19, 3A4
a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N -desmetyl metabolit a
laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50% menej účinný
ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú.
Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90% inhibície aktivity HMG - CoA
reduktázy v cirkulácii.

/Vylučovanie:/ Približne 90% rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme
stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom.
Približne 5% sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z
plazmy je približne 20 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou
nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne
50 l/hod (koeficient zmeny 21,7%). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA
reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový
prenášač OATP - C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu
pečeňou.

/Linearita:/ Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne
v závislosti od dávky.
Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických
parametroch.


Špeciálne populácie

/Vek a pohlavie:/ Farmakokinetika rosuvastatínu nie je klinicky relevantne
ovplyvnená vekom ani pohlavím.

/Rasa:/ Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie
strednej hodnoty AUC a Cmax u pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania,
Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi).
U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a
Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné
rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


/Porucha funkcie obličiek:/ V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom
poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa
vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N-desmetylmetabolitu v plazme. U
pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
<30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-
násobný vzostup koncentrácie N-desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými
dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu
u jedincov vystavených hemodialýze boli približne o 50% vyššie v porovnaní
so zdravými dobrovoľníkmi.

/Porucha funkcie pečene:/ V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym
stupňom poškodenia funkcie pečene sa nedokázala zvýšená expozícia
rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším.
U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej
dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším
Childovým-Pughovým skóre. S pacientami s Childovým-Pughovým skóre vyšším
ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko
pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie
sa nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri
hladinách expozície podobnej klinickej expozícii nasledovne: v skúšaniach
toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene
pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší,
potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie
u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri
vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu
vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri
dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát
vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety
Anhydrid laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Krospovidón
Magnéziumstearát
Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Obal tablety
Monohydrát laktózy
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 6000
Bázický butylovaný metakrylátový kopolymér


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


/Obal/: blister OPA/ALU/PVC/ALU
/Veľkosť balenia/: 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom
obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TRANSMEDIC Slovakia s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Sorvasta 5 mg: 31/0698/10-S
Sorvasta 10 mg: 31/0699/10-S
Sorvasta 15 mg: 31/0700/10-S
Sorvasta 20 mg: 31/0701/10-S
Sorvasta 30 mg: 31/0702/10-S
Sorvasta 40 mg: 31/0703/10-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


29.09.201010. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE


Január 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C23306
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA07 - rosuvastatinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii. Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy, b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia a/alebo myopatia. Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby. Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Endokrinológia aj detská, Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia
Predajná cena:
7.50 € / 225.95 SK
Úhrada poisťovňou:
3.06 € / 92.19 SK
Doplatok pacienta:
4.44 € / 133.76 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.32 € ÚP:0.00 € DP:37.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.22 € ÚP:0.00 € DP:13.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.65 € ÚP:0.00 € DP:21.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.83 € ÚP:2.04 € DP:5.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.83 € ÚP:0.00 € DP:13.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.31 € ÚP:1.02 € DP:4.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.91 € ÚP:0.00 € DP:15.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.53 € ÚP:0.00 € DP:90.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.89 € ÚP:1.90 € DP:3.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.17 € ÚP:6.66 € DP:6.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien