Detail:
Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablet tbl flm 30x200 mg (obal HDPE)
Názov lieku:
Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablet
Doplnok názvu:
tbl flm 30x200 mg (obal HDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/03162, 2009/03163

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety
Celiprolol Vitabalans 400 mg filmom obalené tablety
celiprololiumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Celiprolol Vitabalans a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Celiprolol Vitabalans
3. Ako užívať Celiprolol Vitabalans
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Celiprolol Vitabalans
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CELIPROLOL VITABALANS A NA ČO SA POUŽÍVA

Celiprolol Vitabalans patrí do skupiny liekov nazývaných beta-blokátory.

Celiprolol Vitabalans sa používa na liečbu hypertenzie (vysokého krvného
tlaku) a na prevenciu záchvatov stabilnej /angíny pektoris/. Angína je
bolesť na hrudi spôsobená znížením obsahu kyslíka v srdcovom svalstve
(ischémia). Celiprolol Vitabalans má tiež vazodilatačný účinok, čo
znamená, že tento liek rozširuje krvné cievy a následne znižuje krvný
tlak v kľude a pri fyzickej námahe u pacientov s hypertenziou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CELIPROLOL VITABALANS

Neužívajte Celiprolol Vitabalans
. keď ste precitlivený alebo alergický na celiprololiumchlorid alebo na
ktorékoľvek iné beta-blokátory, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
. keď trpíte srdcovým zlyhaním a závažnou bradykardiou (srdcový pulz
menej ako 50/min)
. ak máte feochromocytóm (vysoký krvný tlak spôsobený nádorom, zvyčajne
v blízkosti obličiek), ktorý sa nelieči
. keď máte metabolickú acidózu (zvýšené hladiny kyseliny vo Vašej krvi)
. keď trpíte pocitom napätia, bolesti na hrudi v kľude
. keď máte nízky krvný tlak (hypotenziu)
. keď trpíte zlyhaním obličiek
. keď máte chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (obmedzenie prívodu vzduchu
do priedušiek, ktoré nie je úplne vratné)
. keď máte akútne epizódy astmy
. keď trpíte bronchospazmom (náhlym stiahnutím svalstva stien priedušiek)
alebo bronchiálnou astmou
. keď máte problémy so srdcovým prevodom alebo rytmom
. keď trpíte upchatím krvných ciev, vrátane problémov s krvným obehom,
ktoré môžu spôsobiť tŕpnutie alebo zblednutie alebo omodrenie Vašich
prstov na rukách a nohách
. keď trpíte závažnou poruchou funkcie pečene
. keď súbežne užívate špeciálne lieky na liečbu depresie, tzv. inhibítory
MAO (s výnimkou inhibítorov MAO-B), /napr./ fenelzín

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Celiprolol Vitabalans
. ak máte poruchu funkcie obličiek (klírens kreatinínu v rozmedzí od 15
do 40 ml/min)
. ak máte poruchu funkcie pečene
. ak ste starší pacient, Váš lekár Vás bude počas liečby celiprololom
pravidelne sledovať
. ak máte ischemickú chorobu srdca
. ak máte poruchy periférneho obehu (intermitentnú klaudikáciu)
. ak máte v chorobopise angínu pektoris (bolesť na hrudi)
. ak trpíte pomalým srdcovým rytmom (bradykardia)
. ak máte prvý stupeň srdcovej blokády (blokáda elektrických signálov,
ktoré stimulujú kontrakcie srdcového svalstva)
. ak máte cukrovku alebo zvýšenú funkciu štítnej žľazy
. ak máte reverzibilnú obštrukčnú chorobu pľúc
. ak ste niekedy trpeli psoriázou (kožným ochorením)
. ak máte v chorobopise anafylaktické reakcie (náhla, život ohrozujúca
alergická reakcia)
. ak máte suché oči alebo vyrážku bez akejkoľvek zjavnej príčiny, liečba
celiprololom sa má vysadiť postupne.

Ak podstupujete chirurgický zákrok alebo operáciu v celkovej anestézii, je
potrebné informovať anesteziológa o liečbe Celiprololom Vitabalans.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinné
prípravky alebo prírodné produkty, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Váš lekár má vedieť, predovšetkým, či užívate nasledujúce liečivá:
. klonidín, hydrochlorotiazid a iné liečivá znižujúce krvný tlak
. blokátory vápnikových kanálov (lieky na liečbu srdcových ochorení alebo
vysokého krvného tlaku), /napr./ verapamil, diltiazem a nifedipín
. antiarytmiká (lieky používané na liečbu nepravidelného srdcového
rytmu), /napr./ dizopyramid, chinidín, flekainid a amiodarón
. srdcové glykozidy (lieky na liečbu srdcových ochorení), /napr./ digoxín
. inzulín a perorálne antidiabetiká (lieky na zníženie hladiny glukózy
v krvi)
. nesteroidné antiflogistiká (lieky na uvoľnenie zápalu a bolesti),
/napr./ ibuprofen, indometacín
. adrenalín (môže sa používať ako stimulátor srdca, na liečbu závažnej
alergickej reakcie vrátane anafylaktického šoku)
. teofylín (môže sa používať na liečbu astmy alebo chronickej
bronchitídy)
. tricyklické antidepresíva (môžu sa používať na liečbu depresie
a úzkosti alebo chronickej bolesti), /napr/. amitriptylín, nortriptylín
a doxepín
. barbituráty (môžu sa používať na liečbu epilepsie), /napr./ fenobarbital
. fenotiazíny (lieky používané pri špecifických duševných poruchách,
závažnej nevoľnosti a bolestivých stavoch), /napr./ levomepromazín,
chlórpromazín, flufenazín, perfenazín a pimozid.
. inhibítory MAO (lieky na liečbu depresie), /napr/. fenelzín
. cyklosporín (liek používaný na zabránenie odmietnutia orgánu po
transplantácii, pri liečbe psoriázy, závažnej atopickej dermatitídy,
reumatickej artritídy)
. astemizol (antihistaminikum používané na liečbu alergických prejavov)
. cisaprid (liek používaný na liečbu záhy a zápchy)
. diergotamín, ergotamín (lieky používané na prevenciu a liečbu migrény)
. sirolimus, takrolimus (lieky používané na zabránenie odmietnutia
orgánu po transplantácii)
. terfenadín (antihistaminikum používané na liečbu alergických prejavov)
. lítium (liek používaný na liečbu špecifických mentálnych porúch)
. inhibítory HMG-CoA reduktázy (/t.j./ statíny, lieky používané na zníženie
cholesterolu)
. antiepileptiká, /napr./ fenytoín
. warfarín (liek používaný na zabránenie tvorby krvných zrazenín)
. erytromycín, clarithromycin (antibiotiká, lieky používané na liečbu
bakteriálnych infekcií)
. ketokonazol a itrakonazol (lieky používané na liečbu hubových infekcií)
. rifampicín (môže sa používať na liečbu tuberkulózy)
. ľubovník bodkovaný (známy ako bylinná liečba depresie)

Užívanie Celiprolol Vitabalans s jedlom a nápojmi
Celiprolol Vitabalans sa podáva s pohárom vody minimálne polhodinu pred
jedlom alebo dve hodiny po jedle.
Účinok celiprololu sa znižuje, keď sa podáva s jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Používanie celiprololu počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča. A to
z toho dôvodu, že chýbajú dostatočné údaje o vystavení účinku tohto
lieku počas tehotenstva alebo jeho vylučovaní do materského mlieka.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je potrebné vziať do úvahy, že príležitostne sa môže objaviť závrat z
vyčerpanosti. Ak pociťujete závrat alebo únavu, neveďte vozidlo ani
neobsluhujte žiadne nástroje ani stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ CELIPROLOL VITABALANS

Vždy užívajte Celiprolol Vitabalans presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Celiprolol Vitabalans je určený pre dospelých.

/Hypertenzia/
Počiatočná dávke je 200 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, dávka sa
môže zdvojnásobiť po 2 - 4 týždňových intervaloch a má sa stanoviť na
základe individuálnej odpovede. Váš krvný tlak sa môže postupne znížiť
a cieľový tlak sa môže dosiahnuť v priebehu niekoľkých týždňov.

/Stabilná angína pektoris/
Odporúčaná denná dávka je 200 mg. Ak je to potrebné, dávka sa môže
zdvojnásobiť po 2 - 4 týždňových intervaloch a má sa stanoviť na základe
individuálnej odpovede. Ak trpíte ochorením srdca a krvných ciev, odporúča
sa postupné vysadenie liečby v priebehu 1 - 2 týždňov. Náhle prerušenie
liečby môže u Vás vyvolať problémy so srdcom, predovšetkým keď trpíte
ischemickým srdcovým ochorením.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Ak užijete viac Celiprolol Vitabalans, ako máte
Ak ste užili príliš veľa tohto lieku, okamžite vyhľadajte svojho lekára,
pohotovosť alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.
Príznaky predávkovania sú bradykardia (pomalý pulz srdca), hypotenzia
(nízky krvný tlak), akútna nedostatočnosť srdca a bronchospazmus.

Ak zabudnete užiť Celiprolol Vitabalans
Neužívajte dvojnásobnú (alebo väčšiu) dávku, aby ste nahradili vynechané
dávky. Užite ďalšiu tabletu, vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Celiprolol Vitabalans
Hoci sa v klinických štúdiách nepozorovali žiadne nežiaduce účinky
v dôsledku náhleho vysadenia celiprololu, liečba sa má znižovať
postupne v priebehu 1 - 2 týždňov. Ak je to potrebné, v rovnakom čase
sa má začať náhradná liečba na prevenciu zhoršenia /angíny pektoris/.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Celiprolol Vitabalans môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

/Časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 používateľov zo 100):/
. únava, závrat, ospalosť
. bolesť hlavy, zmätenosť, nervozita,
. potenie
. nespavosť, nočné mory
. depresia, psychóza alebo halucinácie
. necitlivosť a chlad končatín
. nevoľnosť, vracanie, zápcha, hnačka
. zníženie nízkeho krvného tlaku (hypotenzia), zníženie srdcového rytmu
(bradykardia), náhla a krátkodobá strata vedomia (synkopa), palpitácie
srdca, abnormality prevodu, srdcové zlyhanie
. alergické kožné reakcie (sčervenanie, svrbenie, kožná vyrážka)
a vypadávanie vlasov

/Menej časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 používateľov z 1 000):/
. zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia) alebo malé krvácania
do kože a slizníc (purpura)
. svalová slabosť alebo chorobná vyčerpanosť, svalové kŕče
. suché oči (je to dôležité vedieť pri nosení kontaktných šošoviek),
zápal spojovky (konjunktivitída)
. sucho v ústach

/Zriedkavé (vyskytujúce sa u 1 až 10 používateľov z 10 000):/
. kŕč priedušiek (bronchospazmus), príznaky dýchavičnosti súvisiace
s astmou (astmatická dýchavičnosť), zápalové ochorenie pľúc
(intersticiálna pneumonitída)

/Veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 používateľa z 10 000):/
. výskyt cukrovky (latentný diabetes mellitus) alebo zhoršenie
existujúcej cukrovky
. posilnenie existujúcej nezvyčajnej svalovej slabosti alebo vyčerpanosti
(myasténia gravis)
. zápal rohovky a spojovky oka (keratokonjunktivitída), problémy
s videním
. strata sluchu, tinitus (hučanie v ušiach)
. posilnenie záchvatov u pacientov s angínou pektoris
. poruchy periférnej cirkulácie (intermitentná klaudikácia, Raynaudov
syndróm)
. spustenie psoriázy (psoriasis vulgaris), zhoršenie príznakov psoriázy,
vyvolanie psoriaziformných kožných vyrážok
. dlhodobá chronická artropatia (mono- a polyartritída)
. zhoršenie funkcie obličiek pri závažnej poruche obličiek
. poruchy libida a potencie
. nezvyčajné výsledky testov pečeňovej funkcie (transaminázy, ALT, AST)
v krvi

/Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov):/
. nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia), vysoká hladina cukru v krvi
(hyperglykémia)
. triaška (tremor), návaly horúčavy
. suchosť vonkajšieho oka (xeroftalmia)
. srdcové zlyhanie, zmeny srdcového rytmu (arytmie)
. bolesť žalúdka (gastralgia)
. vratný lupusový syndróm
. impotencia
. antinukleárne protilátky

U pacientov s hypertyreózou môžu byť klinické príznaky tyreotoxikózy
(tachykardia a triaška) skryté.

Dlhotrvajúce závažné hladovanie alebo závažná fyzická záťaž môže viesť
k hypoglykemickým stavom. Varovné znaky hypoglykémie (predovšetkým
tachykardia a triaška) sa môžu oslabiť.

Lipidový metabolizmus sa môže narušiť. Pri zvyčajne normálnych hladinách
celkového cholesterolu sa pozorovalo zníženie HDL-cholesterolu a zvýšenie
triglyceridov v plazme.

U pacientov so sklonom k bronchoreakciám (najmä obštrukčnou chorobou pľúc)
môže možné zvýšenie rezistencie dýchacích ciest spôsobiť dýchavičnosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CELIPROLOL VITABALANS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Celiprolol Vitabalans obsahuje
Každá tableta obsahuje 200 mg alebo 400 mg celiprololiumchloridu.

Jadro tablety: ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, manitol (E 421),
sodná soľ kroskarmelózy, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.
Obal tablety: ďalšie zložky sú polydextróza, hypromelóza, oxid titaničitý
(E 171) a makrogol 4000.

Ako vyzerá Celiprolol Vitabalans a obsah balenia
Celiprolol Vitabalans 200 mg: biele, obalené, okrúhle, vypuklé tablety
s ryhou na jednej strane, s priemerom 10 mm.
Celiprolol Vitabalans 400 mg: biele, obalené, okrúhle, vypuklé tablety
s ryhou na jednej strane, s priemerom 12 mm.

Veľkosť balenia: 30, 60 a 100 filmom obalených tabliet v obale na tablety.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
FÍNSKO
Tel: +358 3 615 600
Fax: +358 3 618 3130

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko
Celiprolol Vitabalans


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2010

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/03162, 2009/03163

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Celiprolol Vitabalans 200 mg filmom obalené tablety
Celiprolol Vitabalans 400 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 200 mg alebo 400 mg celiprololiumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Celiprolol Vitabalans 200 mg: Biele, obalené, okrúhle, vypuklé tablety
s ryhou na jednej strane, s priemerom 10 mm.
Celiprolol Vitabalans 400 mg: Biele, obalené, okrúhle, vypuklé tablety
s ryhou na jednej strane, s priemerom 12 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Hypertenzia.
. Stabilná angína pektoris.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Spôsob podávania: Perorálne použitie.
Celiprolol sa podáva s pohárom vody, minimálne polhodinu pred jedlom alebo
dve hodiny po jedle.
Biologická dostupnosť celiprololu je narušená, keď sa podáva s jedlom.

Hypertenzia
Počiatočná dávka je 200 mg jedenkrát denne. Ak je odpoveď na liečbu
nedostatočná, dávka sa môže zvýšiť po 2 - 4 týždňových intervaloch, až na
400 mg jedenkrát denne. Krvný tlak sa môže znižovať postupne a cieľový tlak
sa môže dosiahnuť v priebehu niekoľkých týždňov.

Stabilná /angína pektoris/
Odporúčaná denná dávka je 200 mg. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť
po 2 - 4 týždňových intervaloch, až na 400 mg denne. U pacientov
s kardiovaskulárnym ochorením sa odporúča, aby sa liečba ukončila postupne
v priebehu 1 - 2 týždňov. Náhle prerušenie liečby môže spôsobiť problémy
so srdcom, predovšetkým u pacientov s ischemickým srdcovým ochorením (pozri
časť 4.4).

Starší pacienti
K dispozícii sú len obmedzené údaje. Celiprolol sa má používať opatrne
u starších pacientov (pozri časť 4.4).
Deti
Celiprolol sa neodporúča používať u detí kvôli chýbajúcim údajom
o bezpečnosti.

Porucha funkcie obličiek
Zvyčajne nie je potrebné znížiť dávku u pacientov s miernou renálnou
insuficienciou. U pacientov s klírensom kreatinínu 15 - 40 ml/min sa má
celiprolol používať s opatrnosťou a dávka sa má znížiť na 100 mg jedenkrát
denne (pozri časti 4.4). Celiprolol je kontraindikovaný u pacientov
s klírensom kreatinínu menej ako 15 ml/min (pozri časť 4.3).

Porucha funkcie pečene
U pacientov s poruchou funkcie pečene sú k dispozícii obmedzené údaje.
Celiprolol sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov s miernou až
stredne závažnou poruchou funkcie pečene a má sa zvážiť zníženie dávky
(pozri časti 4.4). Celiprolol je kontraindikovaný u pacientov so závažnou
poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).

4.3 Kontraindikácie

. precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
. kardiogénny šok
. závažná bradykardia (frekvencia srdca menej ako 50/min)
. nedostatočne liečená srdcová insuficiencia
. syndróm chorého sínusu
. atrioventrikulárna blokáda druhého alebo tretieho stupňa
. feochromocytóm
. metabolická acidóza
. sinoartriálna blokáda
. Prinzmetalova angína
. hypotenzia (systolický krvný tlak menej ako 100 mmHg)
. závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako
15 ml/min)
. chronická obštrukčná choroba pľúc
. akútne epizódy astmy
. bronchospazmus alebo bronchiálna astma
. neskoré štádiá okluzívneho ochorenia periférnych artérií alebo
Raynaudov syndróm
. závažná porucha funkcie pečene
. súbežná liečba inhibítormi MAO (s výnimkou inhibítorov MAO-B)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U starších pacientov sú k dispozícii len obmedzené údaje. Celiprolol sa má
preto používať s opatrnosťou u starších pacientov. Týchto pacientov je
potrebné pravidelne sledovať vzhľadom na zníženú funkciu obličiek a pečene
u tejto vekovej skupiny.

Celiprolol sa môže používať u pacientov s miernymi až stredne závažnými
stupňami zníženej funkcie obličiek, pretože celiprolol sa vylučuje aj
obličkami aj inou eliminačnou cestou. Zníženie dávkovania na 100 mg
jedenkrát denne je vhodné u pacientov s klírensom kreatinínu v rozmedzí 15
až 40 ml/min. Celiprolol je kontraindikovaný u pacientov s klírensom
kreatinínu menej ako 15 ml/min.

U pacientov s poruchou funkcie pečene sú k dispozícii obmedzené údaje. Na
začiatku liečby je potrebné starostlivo sledovať pacientov s miernou až
stredne závažnou poruchou funkcie pečene a zvážiť zníženie dávkovania.
Celiprolol je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie
pečene.

Náhle vysadenie beta-adrenergných blokátorov u pacientov s ischemickou
chorobou srdca môže mať za následok výskyt anginóznych záchvatov so
zvýšenou frekvenciou a závažnosťou alebo zhoršenie stavu srdca. Hoci sa
v klinických štúdiách nepozorovali žiadne nežiaduce účinky v dôsledku
náhleho vysadenia celiprololu, liečba sa má znižovať postupne v priebehu 1 -
2 týždňov a ak je to potrebné, v rovnakom čase sa má začať náhradná liečba
na prevenciu exacerbácie angíny pektoris.

V prípade plánovanej celkovej anestézie je potrebné informovať
anesteziológa o liečbe celiprololom. Ak sa liečba pred anestéziou ukončí,
je potrebné ukončenie previesť postupne a medzi poslednou dávkou
a anestéziou má uplynúť 48 hodín. Pokračovanie v beta-blokáde znižuje
riziko rozvoja nepravidelností srdcového rytmu počas indukcie a intubácie.

U pacientov s periférnymi cirkulačnými poruchami (intermitentná
klaudikácia) a s angínou pektoris sa majú beta-blokátory používať s veľkou
opatrnosťou, pretože môže dôjsť k zhoršeniu týchto porúch.

Hoci celiprolol významne nenarušuje funkciu srdca v kľude, môže sa používať
len u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí boli primerane
liečení. Ak sa vyvinie počas liečby celiprololom dekompenzácia, liečba sa
má vysadiť až kým sa nedosiahne primeraná kontrola dekompenzácie.

Ak sa srdcový pulz zníži na menej ako 50 - 55 úderov za minútu v kľude
a u pacienta sa vyskytnú symptómy súvisiace s bradykardiou, dávka sa má
znížiť.

Vzhľadom na jeho negatívny účinok na kondukčný čas sa celiprolol má podávať
pacientom so srdcovou blokádou prvého stupňa veľmi opatrne.

Symptómy tyreotoxikózy a hypoglykémie môžu byť maskované. V štúdiách
s celiprololom u pacientov s diabetom sa nezaznamenal žiadny negatívny
vplyv na glykogenolýzu a sekréciu inzulínu. Napriek tomu sa má celiprolol
používať s opatrnosťou u diabetických pacientov s kolísavými hladinami
glukózy v krvi.

U pacientov s reverzibilným obštrukčným ochorením pľúc sa má celiprolol
podávať s opatrnosťou. Celiprolol zjavne neinhibuje bronchodilatáciu
s adrenergnou stimuláciou a tak sa bronchodilatátory, ako je salbutamol,
môžu používať bez prerušenia liečby celiprololom. Celiprolol sa nemá
podávať počas akútneho astmatického záchvatu.

Zaznamenalo sa, že beta-blokátory zhoršujú psoriázu a pacienti so psoriázou
v anamnéze majú užívať celiprolol len po starostlivom zvážení.

U pacientov s anafylaktickými reakciami v anamnéze môžu beta-blokátory
zvyšovať citlivosť na alergény a závažnosť reakcií.

Ak pacient spozoruje suchosť očí a vyrážku bez akejkoľvek evidentnej
príčiny, liečba celiprololom sa má postupne vysadiť.

Účinok celiprololu na farmakokinetiku iných liečiv sa neskúmal. Preto sa
celiprolol nemá používať spolu s liečivami s úzkym terapeutickým indexom
(pozri časť 4.5).

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie:

Blokátory vápnikových kanálov
Súbežné používanie blokátorov vápnikových kanálov (/napr./ verapamilu
a diltiazemu) sa neodporúča, pretože obidva znižujú kontraktilitu srdca
a inhibujú antrioventrikulárnu rýchlosť prevodu. Používanie tejto
kombinácie u pacientov so srdcovými poruchami je kontraindikované. Súbežná
liečba s dihydropyridínovými derivátmi (/napr./ nifedipínom) môže zvýšiť
riziko hypotenzie.

Antiarytmiká triedy I
Opatrnosť je potrebná, keď sa používa spolu s antiarytmikami triedy I
(/napr./ dizopyramidom a chinidínom) a amiodarónom, pretože
atrioventrikulárny kondukčný čas sa môže predĺžiť a môže dôjsť k negatívne
inotropnému účinku.

Klonidín
Beta-blokátory môžu zhoršiť rebound hypertenziu, ktorá sa môže objaviť po
vysadení klonidínu. Ak sa podávajú súbežne tieto dve liečivá, beta-
blokátory sa majú vysadiť niekoľko dní pred vysadením klonidínu.

Srdcové glykozidy
Súbežné používanie srdcových glykozidov (/napr./ digoxínu) môže zvýšiť
atrioventrikulárny kondukčný čas.

Anestetiká
Pred celkovou anestéziou sa musí oznámiť anesteziológovi liečba
celiprololom (pozri časť 4.4). Interakcia s anestetikami môže znížiť
kapacitu srdcového svalu. Súbežné používanie nie je kontraindikované,
pretože beta-blokátory môžu zabrániť veľkým zmenám krvného tlaku počas
intubácie a môžu byť rýchlo antagonizované beta-sympatomimetikami.

Inzulín alebo perorálne antidiabetiká
Celiprolol môže zosilniť účinky inzulínu a perorálnych antidiabetík
znižujúcich hladinu glukózy v krvi a preto dávkovanie antidiabetík môže
vyžadovať úpravu (pozri časť 4.8).

Nesteroidné antiflogistiká
Nesteroidné antiflogistiká, ako je ibuprofen alebo indometacín, môžu znížiť
hypotenzívne účinky beta-adrenergných blokátorov.

Adrenalín
Sympatomimetiká, ako je adrenalín, môžu antagonizovať účinky beta-
blokátorov.

Tricyklické antidepresíva, barbituráty alebo fenotiazíny
Súbežné používanie tricyklických antidepresív, barbiturátov alebo
fenotiazínov môže zosilniť hypotenzívne účinky beta-blokátorov.

Inhibítory monoaminooxidázy (MAO)
Inhibítory MAO (/napr./ fenelzín) často spôsobujú hypotenziu a môžu mať
aditívne hypotenzívne účinky s antihypertenzívami.

Farmakokinetické interakcie:

Hydrochlorotiazid alebo teofylín
Súbežné používanie hydrochlorotiazidu a teofylínu môže znížiť biologickú
dostupnosť celiprololu. V prípade potreby sa má dávka upraviť.

Liečivá s úzkym terapeutickým indexom
Potenciál celiprololu inhibovať alebo indukovať izoenzýmy CYP450, iné
metabolizujúce enzýmy alebo transportné proteíny sa nehodnotil. Z tohto
dôvodu nie je možné predvídať interakčný potenciál. Preto sa celiprolol
nemá kombinovať s liečivami, pre ktoré môže mať zvýšenie systémovej
expozície závažné následky, napr. cyklosporín, chinidín, alfentanil,
astemizol, cisaprid, diergotamín, ergotamín, pimozid, sirolimus,
takrolimus, terfenadín, digoxín, lítium, inhibítory HMG-CoA reduktázy,
flekainid, antiepileptiká, teofylín a warfarín.

Interakcie s inhibítormi/induktormi P-glykoproteínu
Celiprolol je substrátom efluxného transportéra P-glykoproteínu (P-gp).

Súbežné používanie liečiv, ktoré inhibujú P-gp (napr. verapamil,
erytromycín, klaritromycín, cyklosporín, chinidín, ketokonazol
a itrakonazol), pravdepodobne spôsobuje zvýšenie plazmatických koncentrácií
celiprololu. Súbežné podávanie 100 mg celiprololu a 200 mg intrakonazolu,
inhibítora P-gp, malo za následok zvýšenie AUC celiprololu o 80 %. Pri
súbežnom používaní liečiv, ktoré inhibujú P-gp, sa má zvážiť zníženie dávky
celiprololu.

Súbežné používanie s liečivami, ktoré indukujú P-gp (napr. rifampicínom
a ľubovníkom bodkovaným), by mohlo spôsobiť zníženie plazmatických
koncentrácií celiprololu. Súbežné podávanie 200 mg celiprololu a 600 mg
rifampicínu jedenkrát denne počas 5 po sebe nasledujúcich dní znížilo AUC
celiprololu o 40 %. Výraznejší účinok po dlhšie trvajúcej liečbe
rifampicínom nie je možné vylúčiť. Môže byť potrebná úprava dávkovania
celiprololu, keď sa začína liečba liečivom indukujúcim P-gp alebo po jej
prerušení.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku celiprololu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame
škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo
postnatálny vývoj. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná
opatrnosť.

Vplyv na placentárne zásobovanie krvou nie je známy. Ostatné beta-blokátory
znižujú placentárnu cirkuláciu, čo môže vyvolať úmrtie plodu a predčasný
pôrod. Nežiaduce účinky (predovšetkým hypoglykémia a bradykardia) sa môžu
tiež pozorovať u plodov a novorodencov. To zvyšuje riziko srdcových
a pľúcnych komplikácií u novorodencov v postnatálnom období.

Laktácia
Väčšina beta-blokátorov prestupuje do materského mlieka, aj keď v odlišnej
miere. Používanie počas laktácie sa neodporúča, pretože informácie
o sekrécii celiprololu do materského mlieka sú nedostatočné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Celiprolol má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Je potrebné vziať do úvahy, že sa môže objaviť závrat
a únava.

4.8 Nežiaduce účinky

Klasifikácia frekvencie nežiaducich účinkov je nasledujúca:
. veľmi časté (( 1/10),
. časté (( 1/100 až < 1/10),
. menej časté (( 1/1 000 až < 1/100),
. zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000),
. veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
. neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

Medzi nežiaduce účinky hlásené pre celiprolol patria:

Poruchy krvi a lymfatického systému:
menej časté: trombocytopénia alebo purpura

Poruchy metabolizmu a výživy:
veľmi zriedkavé: môže sa prejaviť latentný diabetes mellitus alebo sa môže
existujúci diabetes zhoršiť
neznáme: hypoglykémia, hyperglykémia

U pacientov s hypertyreózou môžu byť klinické príznaky tyreotoxikózy
(tachykardia a tremor) skryté.

Dlhotrvajúce závažné hladovanie alebo závažná fyzická záťaž môže viesť
k hypoglykemickým stavom. Varovné znaky hypoglykémie (predovšetkým
tachykardia a tremor) sa môžu oslabiť.

Lipidový metabolizmus sa môže porušiť. Pri zvyčajne normálnych hladinách
celkového cholesterolu sa pozorovalo zníženie HDL-cholesterolu a zvýšenie
triglyceridov v plazme.

Poruchy nervového systému:
časté: najmä na začiatku liečby môže vyvolať únavu, závrat, ospalosť,
bolesť hlavy, zmätenosť, nervozitu, potenie, insomniu, depresiu,
nočné mory, psychózu alebo halucinácie. Parestézia a chlad
končatín.
menej časté: ochorenie podobné myasténii gravis so svalovou slabosťou.
Svalové spazmy (kŕče).
veľmi zriedkavé: zvýšenie existujúcej myasténie gravis
neznáme: tremor, návaly horúčavy

Poruchy oka:
menej časté: suchosť očí (to je dôležité pri nosení kontaktných
šošoviek), konjunktivitída
veľmi zriedkavé: poruchy videnia a keratokonjunktivitída
neznáme: xeroftalmia

Poruchy ucha a labyrintu:
veľmi zriedkavé: strata sluchu, tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
časté: zvýšenie hypotenzie, bradykardia, synkopa, palpitácie,
abnormality atrioventrikulárneho prevodu alebo zosilnenie
srdcového zlyhania
veľmi zriedkavé: u pacientov s angínou pektoris nie je možné vylúčiť
posilnenie záchvatov. Dokonca sa pozorovalo zvýšenie ťažkostí u
pacientov s periférnymi cirkulačnými poruchami (vrátane
intermitentnej klaudikácie, Raynaudovho syndrómu).
neznáme: srdcové zlyhanie, srdcové arytmie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
U pacientov so sklonom k bronchoreakciám (najmä obštrukčnou chorobou pľúc)
môže možné zvýšenie rezistencie dýchacích ciest spôsobiť dýchavičnosť.
zriedkavé: bronchospazmus, dýchavičnosť, astma, intersticiálna
pneumonitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
časté: prechodne sa môžu objaviť gastrointestinálne ťažkosti (nauzea,
vracanie, zápcha, hnačka)
menej časté: sucho v ústach
neznáme: gastralgia

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
časté: alergické kožné reakcie (sčervenanie, svrbenie,
vyrážka) a vypadávanie vlasov
veľmi zriedkavé: beta-blokátory môžu zhoršiť symptómy psoriázy alebo viesť
k psoriaziformným vyrážkam

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
veľmi zriedkavé: pozorovala sa dlhodobá chronická artropatia (mono-
a polyartritída)
neznáme: lupusový syndróm (reverzibilný)

Poruchy obličiek a močových ciest:
veľmi zriedkavé: pri závažnej poruche funkcie obličiek sa hlásilo zhoršenie
funkcie obličiek.
Preto sa má počas liečby celiprololom primerane sledovať funkcia
obličiek.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:
veľmi zriedkavé: poruchy libida a potencie
neznáme: impotencia
Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
veľmi zriedkavé: zvýšenie transamináz (ALT, AST) v sére
neznáme: antinukleárne protilátky4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

Symptómy predávkovania sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a akútna
insuficiencia srdca. V prípade predávkovania a hypersenzitívnych reakcií sa
musí pacient sledovať na jednotke intenzívnej starostlivosti. Podanie
aktívneho uhlia môže zabrániť absorpcii. Môže byť nevyhnutná umelá
ventilácia. V prípade potreby má liečba pozostávať z glukagónu, atropínu
a dobutamidu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: selektívne beta-blokátory.
ATC kód: C07 AB 08.

Celiprolol je beta1-selektívny blokátor adrenergných receptorov
s čiastočným beta2-agonistickým účinkom. Kardioselektívny účinok beta-
blokády (beta1-receptorov v porovnaní s beta2-receptormi) je porovnateľný
s metoprololom a atenololom.

Celiprolol má tiež vazodilatačný účinok.

Beta2-agonistický účinok môže byť dôležitý pre vazodilatáciu. Chýbajúca
bronchokonstrikcia (ak sa používajú terapeutické dávky) môže byť prínosom
u pacientov s asymptomatickými respiračnými ochoreniami.

Celiprolol znižuje krvný tlak v kľude a pri fyzickej námahe
u hypertenzívnych pacientov. Srdcový pulz a objem prietoku závisia od
predchádzajúceho tonusu sympatika. Celiprolol oslabuje chronotropné
a inotropné účinky spôsobené stimuláciou sympatiku počas fyzickej námahy.
V kľude sa pozorovalo minimálne zníženie srdcového pulzu a kontraktility.

Nepreukázalo sa, že liečba celiprololom negatívne ovplyvňuje profily
plazmatických lipidov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Maximálna plazmatická koncentrácia celiprololu sa dosahuje v priebehu 2 - 4
hodín po perorálnom podaní. Celiprolol podlieha minimálnemu metabolizmu
prvého prechodu pečeňou.

Absolútna biologická dostupnosť závisí od podanej dávky. Biologická
dostupnosť pri perorálnom podávaní 100 mg celiprololu je približne 30 %.
Biologická dostupnosť pri perorálnom podávaní 400 mg celiprololu je
približne 74 %. Celiprolol je substrátom efluxného transportéra P-
glykoproteínu (P-gp), ktorý obmedzuje biologickú dostupnosť celiprololu pri
dávkach v nižšom rozsahu. Taktiež sa preukázalo, že biologická dostupnosť
celiprololu je narušená keď sa podáva s jedlom.

Distribúcia
20 - 30 % celiprololu sa viaže na plazmatické proteíny.

Eliminácia
Eliminácia celiprololu sa kompletne neskúmala. K eliminácii celiprololu
prispievajú obe renálna aj biliárna cesta vylučovania. Údaje naznačujú, že
P-gp je zodpovedný za elimináciu celiprololu. Po perorálnom podaní sa
väčšina celiprololu vylučuje v stolici z dôvodu neúplnej absorpcie.
Približne 10 % celiprololu sa vylučuje v nezmenenej forme močom a približne
84 % stolicou po jednorazovej perorálnej dávke 100 mg. Úplné vylúčenie sa
dosiahne v priebehu 48 hodín, čo svedčí o tom, že neexistuje žiadna
systémová kumulácia.

Plazmatický polčas je približne 5 - 6 hodín a farmakodynamický účinok
pretrváva približne 24 hodín po podaní jednorazovej dávky.

Porucha funkcie obličiek
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15 - 40 ml/min)
boli hodnoty AUC celiprololu približne o 50 % vyššie ako u zdravého
dobrovoľníka po jednorazovej dávke alebo viacnásobných perorálnych dávkach
400 mg (pozri časť 4.2).

Porucha funkcie pečene
U pacientov s poruchou funkcie pečene sú k dispozícii len obmedzené
farmakokinetické údaje. Nemožno vylúčiť, že biliárna sekrécia celiprololu
je znížená u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nepreukázalo sa, že by bol celiprolol mutagénny, karcinogénny alebo
teratogénny. Najvyššie perorálne dávky v štúdiách u zvierat boli
2 000 mg/kg/deň u myší a 400 mg/kg/deň u potkanov. U potkanov dávka
320 mg/kg/deň neovplyvňovala fertilitu ani priebeh gravidity. Pri 3-
mesačnej expozícii u potkanov nespôsobovala dávka 20 mg/kg/deň žiadne zmeny
v správaní potkanov ani zmeny hladín v krvi a moči. Pozorované zmeny
krvného obrazu boli klinicky nevýznamné až do dávky 150 mg/kg/deň. Dávka
400 mg/kg/deň zvýšila chuť do jedla, diurézu a príjem vody a spôsobila edém
nôh a sedáciu u potkanov. Hladina draslíka a anorganického fosforu v krvi
sa zvýšila. Zmeny ustúpili v priebehu mesiaca po ukončení expozície. Pri 12-
mesačnej expozícii u potkanov vyvolala dávka 200 mg/kg/deň vyššie uvedené
reverzibilné zmeny v správaní a zmeny krvných hladín, rovnako ako zníženie
hmotnosti, nezvýšila však mortalitu. LD50 jednorazovej perorálnej dávky je
približne 2 000 mg/kg u myší, 3 800 mg/kg u potkanov a 1 500 mg/kg u psov.
Pri 12-mesačnej expozícii u psov dávka 200 mg/kg/deň celiprololu znížila
srdcový pulz, znížila pohyblivosť a zvýšila saliváciu, pankreatickú
kongesciu a sérový draslík. Nezistili sa žiadne orgánovo patologické ani
hematologické zmeny. Zmeny ustúpili rýchlo po skončení expozície. Celková
netoxická dávka pri dlhodobej (celoživotnej) expozícii je 20 mg/kg/deň
u potkanov a 10 mg/kg/deň u psov. Ak je dávka Celiprolol Vitabalans 400 mg,
expozícia u dospelých jedincov strednej veľkosti je 5,5 mg/kg/deň
celiprololu.

Celiprolol, keď sa používa vo farmakologických dávkach, dilatuje stredné
a malé artérie a bronchioly. Taktiež sa v štúdiách u psov zistilo, že
zvyšuje koronárnu a renálnu perfúziu a uvoľňuje veľké žily stimuláciou
beta2-adrenergných receptorov. Inhibuje chronotropné a inotropné účinky
beta-adrenergných agonistov v hladkom svalstve predsiene aj komory.
Celiprolol vo farmakologických dávkach nemá žiadny membránu stabilizujúci
účinok. V niekoľkých experimentálnych modeloch sa zistilo, že u potkanov
a škrečkov zabraňuje tachykardii, ventrikulárnej fibrilácii a náhlej
asystole. U psov však boli výsledky protikladné.

V chemických modeloch arytmie mal celiprolol antiarytmogénny
a antifibrilačný účinok. Pri elektrickej stimulácii dávka 1 mg/kg i.v.
zvýšila prah ventrikulárnej fibrilácie, avšak dávka 3 mg/kg i.v v ďalšom
experimente štatisticky významne nezabránila ventrikulárnej tachykardii ani
srdcovému úmrtiu. V experimente s koronárnou stenózou u psov celiprolol
normalizoval zvýšené pH a zmiernil ischémiu, ale takisto obnovil kontrakčnú
kapacitu ischemického myokardu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Mikrokryštalická celulóza
Manitol (E 421)
Sodná soľ kroskarmelózy
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Polydextróza
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 4000

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

30, 60, 100 filmom obalených tabliet v obale na tablety (obal z HD-PE
plastickej hmoty a uzáver z LD-PE plastickej hmoty) zabalených v papierovej
škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.
Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
FÍNSKO
Tel: +358 3 615 600
Fax: +358 3 618 3130


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Celiprolol Vitabalans 200 mg: 58/0234/10-S
Celiprolol Vitabalans 400 mg: 58/0235/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
máj 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C21234
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AB08 - celiprololum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
FI -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.68 € / 171.12 SK
Úhrada poisťovňou:
4.73 € / 142.50 SK
Doplatok pacienta:
0.95 € / 28.62 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:444.70 € ÚP:0.00 € DP:444.70 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien