Detail:
COGNEZIL OROTAB 10 mg tbl oro 30x10 mg
Názov lieku:
COGNEZIL OROTAB 10 mg
Doplnok názvu:
tbl oro 30x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/00066,
2009/00084PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

COGNEZIL OROTAB 5 mg
COGNEZIL OROTAB 10 mg
orodispergovateľné tablety
donepezil hydrochlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Cognezil Orotab a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Cognezil Orotab
3. Ako užívať Cognezil Orotab
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cognezil Orotab
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE COGNEZIL OROTAB A NA ČO SA POUŽÍVA

Cognezil Orotab (donepezil hydrochlorid) patrí do skupiny liekov nazývaných
inhibítory acetylcholínesterázy.
Používa sa na liečbu príznakov demencie (porucha rozumného správania)
u ľudí, u ktorých bola zistená mierna až stredne ťažká Alzheimerova choroba
(chronické duševné ochorenie).
Tento liek je určený iba pre dospelých pacientov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE COGNEZIL OROTAB

Neužívajte Cognezil Orotab:
- ak ste alergický (precitlivený) na donepezil hydrochlorid alebo
deriváty piperidínu, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Cognezilu
Orotab, ktoré sú uvedené v časti 6.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Cognezil Orotab
Informujte svojho lekára alebo lekárnika:
- ak ste niekedy mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred
- ak ste niekedy mali epileptické záchvaty alebo kŕče
- ak máte srdcové ochorenia (nepravidelný alebo veľmi pomalý srdcový
tep)
- ak máte astmu (dušnosť) alebo iné dlhodobo trvajúce ochorenie pľúc
- ak ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo hepatitídu (zápal pečene)
- ak máte problémy pri močení alebo mierne ochorenie obličiek.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára alebo lekárnika ak okrem Cognezilu Orotab užívate
aj ktorýkoľvek
z nasledujúcich liekov:
- iné lieky na liečbu Alzheimerovej choroby napr. galantamín,
- lieky proti bolesti alebo na liečbu zápalu kĺbov napr. acylpirín,
nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) ako sú ibuprofén alebo sodná soľ
diklofenaku,
- anticholinergiká, napr. tolterodín,
- antibiotiká, napr. erytromycín, rifampicín,
- lieky proti plesňovým infekciám, napr. ketokonazol,
- lieky uvoľnujúce svaly, napr. diazepam, sukcinylcholín,
- antidepresíva, napr. fluoxetín,
- antikonvulzíva (lieky na prevenciu výskytu niektorých typov
záchvatov), napr. fenytoín, karbamazepín,
- lieky na liečbu srdcových ochorení, napr. chinidín, beta-blokátory
(propranolol a atenolol)
- celkové anestetiká,
- lieky, ktoré sú bez lekárskeho predpisu napr. rastlinné prípravky.

Ak máte podstúpiť operáciu, ktorá si vyžaduje celkovú anestéziu (narkózu),
oznámte svojmu lekárovi a anestéziológovi, že užívate Cognezil Orotab. Je
to kvôli tomu, že Váš liek môže ovplyvniť množstvo potrebného anestetika.

Užívanie Cognezilu Orotab s jedlom a nápojmi
Cognezil Orotab môžete zapiť pohárom vody akonáhle sa Vám tableta rozpustí
na jazyku.
Jedlo nemá na tento liek žiaden vplyv. Počas Vašej liečby s liekom Cognezil
Orotab sa musíte vyhnúť pitiu alkoholu, pretože alkohol môže znížiť hladinu
donepezilu.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte donepezil hydrochlorid ak ste tehotná alebo dojčíte.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo, pretože Alzheimerova choroba môže zhoršiť Vašu schopnosť
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Tieto činnosti nesmiete vykonávať až
kým Vám Váš lekár nepovie, že je to bezpečné. Nepoužívajte žiadne nástroje
alebo neobsluhujte stroje, pretože tento liek môže spôsobiť únavu, závraty
a svalové kŕče. Preto ak Vás to postihne, nesmiete viesť vozidlá ani
obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Cognezilu Orotab
Obsahuje zdroj fenylalanínu a môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich
fenylketonúriou.
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte
neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára pred začatím
užívania tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ COGNEZIL OROTAB

Vždy užívajte Cognezil Orotab presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je 5 mg každý večer. Po jednom mesiaci Vám môže Váš lekár
predpísať 10 mg každý večer. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg každý
večer.
Tabletu Cognezilu Orotab užívajte večer pred spaním tak, že tabletu vložíte
do úst, umiestnite na jazyk a nechajte rozpustiť pred prehltnutím s
vodou alebo bez vody, podľa toho ako Vám to vyhovuje.
Sila tablety, ktorú budete užívať sa môže zmeniť v závislosti od toho, ako
dlho už liek užívate a podľa toho čo Vám Váš lekár odporučí. Vždy sa riaďte
pokynmi Vášho lekára alebo lekárnika ako a kedy užívať Váš liek.
Neupravujte si sami dávku bez odporúčania Vášho lekára. Lekár alebo
lekárnik Vám odporúči ako dlho máte užívať tento liek. Je potrebné, aby ste
z času na čas navštívili Vášho lekára, aby posúdil Vašu liečbu a zhodnotil
Vaše príznaky.

Ak užijete viac Cognezilu Orotab, ako máte
Neužívajte viac ako jednu tabletu denne. Ak ste omylom užili viac tabliet,
môžu sa u Vás vyskytnúť nasledujúce príznaky: nevoľnosť, vracanie,
slintanie, potenie, pomalý srdcový tep, nízky krvný tlak (točenie hlavy za
svetlom alebo závraty pri vstávaní), ťažkosti s dýchaním, kolaps
a záchvaty.
Ihneď zavolajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.
Do nemocnice si vždy zoberte tablety a obal lieku, aby lekár vedel, čo ste
užili.

Ak zabudnete užiť Cognezil Orotab
Ak zabudnete užiť tabletu, vezmite si jednu tabletu nasledujúci deň v tom
istom čase ako ju zvyčajne užívate. Ak zabudnete užiť Váš liek počas viac
ako jedného týždňa, zavolajte Vášmu lekárovi predtým, ako znova začnete
užívať tento liek.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Cognezil Orotab
Neprestávajte užívať tablety pokiaľ Vám tak nepovie Váš lekár.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Cognezil Orotab môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia
u každého.
Vo väčšine prípadov tieto účinky vymiznú, bez toho aby ste museli prestať
s liečbou.
Povedzte Vášmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z uvedených účinkov
a pokiaľ Vás tieto účinky obťažujú.
U pacientov, ktorí užívali Cognezil Orotab sa vyskytli nasledovné vedľajšie
účinky:
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak začnete pociťovať počas
liečby liekom Cognezil Orotab ktorýkoľvek z týchto účinkov.

Závažné vedľajšie účinky
Ak sa u Vás vyskytnú tieto závažné vedľajšie účinky okamžite o tom musíte
informovať Vášho lekára. Možno budete potrebovať okamžitú lekársku pomoc.
. Poškodenie pečene, napr. hepatitída (vyskytuje sa pravdepodobne u menej
ako 1 z 1000 pacientov). Medzi príznaky hepatitídy patrí nevoľnosť
alebo nutkanie na vracanie, strata chuti do jedla, celkovo sa necítite
dobre, horúčka, svrbenie, zožltnutie kože a očného bielka a tmavo
sfarbený moč.


Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov)
. hnačka
. nevoľnosť
. bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100)
. bežné nachladnutie
. strata chuti do jedla
. halucinácie (videnie alebo počutie niečoho čo nie je skutočné)
. podráždenosť
. agresívne správanie
. mdloby
. závraty
. nespavosť (problémy so zaspávaním)
. nehody (úrazy)
. ťažkosti v oblasti brucha
. vyrážka
. svrbenie
. svalové kŕče
. inkontinencia (neschopnosť udržať moč)
. únava
. bolesť.

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1 000)
. pomalý srdcový tep.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 10 000)
. stuhnutosť alebo nekontrolovateľný pohyb predovšetkým tváre a jazyka,
a tiež končatín.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ COGNEZIL OROTAB

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Cognezil Orotab orodispergovateľné tablety po dátume
exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a obale po EXP. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Cognezil Orotab obsahuje

Liečivo je donepezil hydrochlorid.

5 mg: Každá tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu.
10 mg: Každá tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu.

Ďalšie zložky sú:
draselná soľ polakrilínu, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy
(sušený rozprášením), bezvodý dihydrogéncitronan sodný, aspartám (E951),
sodná soľ kroskarmelózy, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát,
kyselina chlorovodíková na úpravu pH.

Ako vyzerá Cognezil Orotab a obsah balenia

5 mg: biele až šedobiele, okrúhle, ploché tablety so skosenými okrajmi,
obsahujúce 5 mg donepezil hydrochloridu s vyrazeným " 5" na jednej strane a
na druhej strane hladké.
10 mg: biele až šedobiele, okrúhle, ploché tablety so skosenými okrajmi,
obsahujúce 10 mg donepezil hydrochloridu s vyrazeným " 10" na jednej strane
a na druhej strane hladké.

Balenia:
PVC/Aclar/hliník a hliník/hliník blistre s 7, 10, 14 tabletami.

Veľkosti balenia: 7, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 120 orodispergovateľných
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika

Výrobcovia
Genepharm S.A., 18 Km Marathon Avenue, 15351 Pallini, Grécko
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká
republika.Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Cognezil ODT 5/10 mg ????????, ???????????? ?? ? ??????
Česká republika ALZIL OROTAB 5/10 mg
Maďarsko Cognezil 5/10 mg Szájban diszpergálódó tabletta
Poľsko Cognezil
Rumunsko Cognezil ODT 5/10 mg Comprimat orodispersabil
Slovensko COGNEZIL OROTAB 5/10 mg
Veľká Británia Donepezil hydrochloride 5/10 mg Orodispersible TabletsTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 06/2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/00066,
2009/00084


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

COGNEZIL OROTAB 5 mg
COGNEZIL OROTAB 10 mg
orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu.
Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu.

Každá 5 mg tableta obsahuje 5 mg aspartámu, 131,25 mg monohydrátu laktózy
(sušený rozprášením), 7,5 mg bezvodého dihydrogéncitronanu sodného a 20 mg
draselnej soli polakrilínu.
Každá 10 mg tableta obsahuje 10 mg aspartámu, 262,50 mg monohydrátu laktózy
(sušený rozprášením), 15 mg bezvodého dihydrogéncitronanu sodného a 40 mg
draselnej soli polakrilínu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Orodispergovateľná tableta
5 mg: biele až šedobiele, okrúhle, ploché tablety so skosenými okrajmi, s
vyrazeným " 5" na jednej strane a na druhej strane hladké.

10 mg: biele až šedobiele, okrúhle, ploché tablety so skosenými okrajmi, s
vyrazeným " 10" na jednej strane a na druhej strane hladké.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


1 Terapeutické indikácieCognezil Orotab je indikovaný na symptomatickú liečbu mierneho až stredne
ťažkého stupňa Alzheimerovej demencie.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí/starší pacienti
Liečba sa začína 5 mg/denne (dávkovanie raz denne).
Cognezil Orotab sa užíva perorálne, večer, tesne pred spaním. Tableta sa má
položiť na jazyk a nechať rozpustiť pred prehltnutím, podľa toho čo pacient
uprednostní môže alebo nemusí zapiť vodou.
Dávka 5 mg/denne sa má udržiavať minimálne počas jedného mesiaca, aby sa
mohla čo najskôr zhodnotiť klinická odpoveď na liečbu a dosiahnuť
rovnovážne koncentrácie donepezil hydrochloridu. Následne po jednomesačnom
klinickom zhodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/denne môže sa dávka
donepezil hydrochloridu zvýšiť na 10 mg/denne (dávkovanie raz denne).
Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. V klinických štúdiách neboli
skúmané dávky vyššie ako 10 mg/denne.
Liečba sa má začať a má byť pod dohľadom lekára, ktorý je skúsený v
diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť
podľa prijatých smerníc (t.j. DSM IV, ICD 10). Liečba donepezilom sa má
začať iba vtedy, ak je k dispozícii osoba, ktorá sa bude starať aby pacient
pravidelne užil liek. Udržiavacia liečba môže pokračovať tak dlho, pokiaľ
existuje terapeutický prínos pre pacienta. Preto sa má klinický prínos
donepezilu pravidelne prehodnocovať. Ak dôkazy o terapeutickom účinku už
nie sú prítomné, je potrebné zvážiť prerušenie liečby. Individuálna odpoveď
pacienta na donepezil sa nedá odhadnúť.
Po prerušení liečby je pozorované postupné oslabenie pozitívnych účinkov
Cognezilu Orotab.

Poškodenie funkcie obličiek a pečene
U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa môže použiť podobný dávkovací
režim, nakoľko toto ochorenie nemá vplyv na klírens donepezil
hydrochloridu.

Vzhľadom k možnej zvýšenej expozícii pri miernej až stredne ťažkej poruche
funkcie pečene (pozri časť 5.2), zvyšovanie dávky sa má vykonať na základe
individuálnej tolerancie. O liečbe pacientov
s ťažkým poškodením funkcie pečene neexistujú údaje.

Deti a dospievajúci
Cognezil Orotab sa neodporúča používať u detí.

Pre podanie dávok, ktoré sa nedajú zrealizovať touto silou tablety, sú
dostupné iné sily tohto lieku.


4.3 KontraindikáciePrecitlivenosť na liečivo, deriváty piperidínu alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok.


4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníPoužívanie Cognezil Orotab nebolo skúmané u pacientov s ťažkou demenciou,
inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäti (napr. zhoršenie
kognitívnych funkcií spôsobené vekom).
Anestézia
Cognezil Orotab má ako inhibítor cholínesterázy tendenciu zvyšovať svalovú
relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie.
Kardiovaskulárne ochorenia
Vzhľadom na ich farmakologický účinok môžu mať inhibítory cholínesterázy
vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr. bradykardia). Možnosť tohto
účinku môže byť dôležitá špeciálne pre pacientov so „syndrómom chorého
sínusového uzla“ („sick sinus syndrome“) alebo inými supraventrikulárnymi
poruchami srdcového vedenia, ako sú sinoatriálny alebo atrioventrikulárny
blok.
Boli zaznamenané synkopy a záchvaty. Pri vyšetrovaní týchto pacientov je
potrebné vziať do úvahy možnosť srdcovej blokády alebo dlhých sínusových
páuz.
Gastrointestinálne ochorenia
Pacienti so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napr. pacienti s anamnézou
vredovej choroby alebo pacienti súčasne užívajúci nesteroidné protizápalové
lieky (NSAID), sa majú sledovať kvôli možnému výskytu príznakov ulcerácie.
Klinické štúdie s Cognezilom Orotab však nepreukázali žiadne zvýšenie
výskytu peptického vredu ani gastrointestinálneho krvácania v porovnaní s
placebom.
Urogenitálne ochorenia
Aj keď to nebolo pozorované v klinických štúdiách s Cognezilom Orotab,
cholínomimetiká môžu spôsobiť poruchu vyprázdňovania močového mechúra.
Neurologické ochorenia
/Záchvaty/
Predpokladá sa, že cholínomimetiká majú určitý potenciál spôsobovať
generalizované záchvaty kŕčov. Avšak aktivita záchvatov môže byť tiež
prejavom Alzheimerovej choroby.
Cholínomimetiká môžu mať schopnosť exacerbovať alebo indukovať
extrapyramídové symptómy.
Pulmonárne ochorenia
Vzhľadom k ich cholínomimetickým účinkom, inhibítory cholínesterázy je
potrebné predpisovať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou astmy alebo
obštrukčnej choroby pľúc.
Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu Cognezilu Orotab s inými
inhibítormi
acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami cholínergného systému.

Ťažké poškodenie funkcie pečene
Nie sú žiadne údaje o pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene.

Tento liek obsahuje aspartám (E951).

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.

Úmrtnosť v klinických skúškach cievnej demencie
U pacientov, ktorí spĺňali kritériá NINDS-AIREN pre pravdepodobnú alebo
možnú vaskulárnu demenciu (VaD) boli uskutočnené tri 6-mesačné klinické
štúdie. Kritériá NINDS-AIREN sú vytvorené tak, aby sa podľa nich
identifikovali pacienti u ktorých je demencia pravdepodobne spôsobená iba
cievnymi príčinami a na to, aby sa vylúčili pacienti s Alzheimerovou
chorobou.
V prvej štúdii bol výskyt mortality 2/198 (1,0%) pri 5 mg donepezil
hydrochloridu, 5/206 (2,4%) pri 10 mg donepezil hydrochloridu a 7/199
(3,5%) pri placebe.
V druhej štúdii bol výskyt mortality 4/208 (1,9%) pri 5 mg donepezil
hydrochloridu, 3/215 (1,4%) pri 10 mg donepezil hydrochloridu a 1/193
(0,5%) pri placebe.
V tretej štúdii bol výskyt mortality 11/648 (1,7%) pri 5 mg donepezil
hydrochloridu a 0/326 (0%) pri placebe.
Kombinovaná mortalita v týchto troch štúdiách vaskulárnej demencie v
skupine s donepezil hydrochloridom (1,7%) bola numericky vyššia ako
v skupine s placebom (1,1%), avšak tento rozdiel nebol štatisticky
významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov, ktorí užívali buď donepezil
alebo placebo vzišla z rôznych cievnych príčin, čo sa dá očakávať pri tejto
staršej populácii so základnou cievnou chorobou. Analýza všetkých závažných
nefatálnych a fatálnych cievnych príhod nepreukázala rozdiel vo frekvencii
výskytu v skupine užívajúcej donepezil hydrochlorid v porovnaní s placebom.
Keď sa zlúčili štúdie s pacientami s Alzheimerovou chorobou (n=4146) a keď
tieto zlúčené štúdie s pacientami s Alzheimerovou chorobou boli ďalej
spojené so štúdiami s inými demenciami, vrátane štúdií vaskulárnej demencie
(celkový počet n=6888) zistilo sa, že mortalita v skupinách užívajúcich
placebo, numericky prevýšila mortalitu v skupinách užívajúcich donepezil
hydrochlorid.


4.5 Liekové a iné interakcieDonepezil hydrochlorid a/alebo ktorýkoľvek z jeho metabolitov neinhibuje
metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí.
Metabolizmus donepezil hydrochloridu nie je ovplyvnený súbežným podávaním
digoxínu alebo cimetidínu.
Štúdie /in vitro/ preukázali, že izoenzýmy cytochrómu P450 3A4 a v malom
rozsahu aj 2D6 sa zúčastňujú na metabolizme donepezilu. Štúdie liekových
interakcií vykonané /in vitro/ ukazujú, že ketokonazol - inhibítor CYP3A4
a chinidín - inhibítor 2D6, inhibujú metabolizmus donepezilu. Preto tieto a
iné inhibítory CYP3A4, ako itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6,
ako fluoxetín by mohli inhibovať metabolizmus donepezilu. V štúdii na
zdravých dobrovoľníkoch zvýšil ketokonazol priemerné hodnoty koncentrácie
donepezilu o približne 30%. Induktory enzýmov, ako rifampicín, fenytoín,
karbamazepín a alkohol môžu znižovať hladiny donepezilu. Keďže rozsah
inhibičného alebo indukčného pôsobenia nie je známy, takéto kombinácie
liekov treba používať s opatrnosťou.
Donepezil hydrochlorid má potenciál interferovať s liekmi s
anticholínergickou aktivitou. Existuje tiež možnosť synergickej aktivity
pri súbežnej liečbe, ktorá zahŕňa lieky ako sukcinylcholín, iné
nervovosvalové blokátory alebo cholínergické agonisty alebo beta-blokátory,
ktoré majú účinky na srdcový prevod.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita
Neexistujú adekvátne údaje o užívaní donepezilu u gravidných žien.
Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali peri-
a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko
pre ľudí.
Cognezil Orotab sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne
nevyhnutné.
Laktácia
Donepezil sa vylučuje do mlieka u potkanov. Nie je známe, či sa donepezil
hydrochlorid vylučuje do materského mlieka u ľudí a neexistujú štúdie s
dojčiacimi matkami. Preto ženy užívajúce donepezil nemajú dojčiť.


7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Cognezil Orotab má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a
obsluhovať stroje. Demencia môže narušiť schopnosti viesť vozidlo alebo
znížiť schopnosť obsluhovať stroje. Navyše donepezil môže spôsobiť únavu,
závraty, svalové kŕče, najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.
Schopnosť pacientov naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať zložité
stroje musí vždy pri liečbe donepezilom pravidelne posudzovať ošetrujúci
lekár.


8 Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú hnačka, svalové kŕče, únava,
nevoľnosť, vracanie a nespavosť.
Nežiaduce reakcie zaznamenané viackrát ako len jeden izolovaný prípad sú
uvedené nižšie, podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie.

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|orgánových |(? 1/10) |(? 1/100 až |(? 1/1 000 až|(?1/10 000 až|
|systémov | |< 1/10) |< 1/100 |<1/1 000) |
|Infekcie | |bežná nádcha | | |
|a nákazy | | | | |
|Poruchy | |anorexia | | |
|metabolizmu | | | | |
|a výživy | | | | |
|Psychické | |halucinácie| | |
|poruchy | | | | |
| | |agitovanosť| | |
| | | | | |
| | |agresívne | | |
| | |správanie | | |
|Poruchy | |synkopa |kŕče |extrapyramído|
|nervového | |závraty | |vé príznaky |
|systému | |nespavosť | | |
|Poruchy srdca | | |bradykardia |sinoatriálny |
|a srdcovej | | | |blok |
|činnosti | | | |atrioventriku|
| | | | |lárny blok |
|Poruchy |hnačka |vracanie |gastrointesti| |
|gastrointestiná|nauzea |abdominálne |nálne | |
|lneho traktu | |poruchy |krvácanie | |
| | | |vredy žalúdka| |
| | | |a dvanástnika| |
|Poruchy pečene | | | |porucha |
| | | | |funkcie |
|a žlčových | | | |pečene |
|ciest | | | |vrátane |
| | | | |hepatitídy*|
|Poruchy kože a | |vyrážka | | |
|podkožného | |svrbenie | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |svalové kŕče | | |
|kostrovej a | | | | |
|svalovej | | | | |
|sústavy a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |inkontinencia| | |
|obličiek | |moču | | |
|a močových | | | | |
|ciest | | | | |
|Celkové poruchy|bolesť hlavy |únava | | |
| | |bolesť | | |
|a reakcie v | | | | |
|mieste podania | | | | |
|Laboratórne | | |mierne | |
|a funkčné | | |zvýšenie | |
|vyšetrenia | | |sérovej | |
| | | |koncentrácie | |
| | | |svalovej | |
| | | |kreatínkinázy| |
|Úrazy a otravy | |úrazy | | |

* Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo záchvatom treba zvážiť
možnosť zástavy srdca alebo dlhé sínusové pauzy (pozri časť 4.4).
Záznamy o halucináciách, agitácii a agresívnom správaní ustúpili po
znížení dávky alebo vysadení liečby.
* V prípade dysfunkcie pečene z nejasnej príčiny je potrebné
zvážiť vysadenie Cognezil Orotab.


9 PredávkovanieOdhadovaná stredná letálna dávka donepezil hydrochloridu po jednorazovom
perorálnom podaní je 45 mg/kg u myší a u potkanov 32 mg/kg, čo je
približne 225- krát respektíve 160- krát viac než maximálna odporúčaná
dávka pre ľudí, ktorá je 10 mg denne. Na zvieratách boli pozorované
príznaky cholínergnej stimulácie závislé od dávky a zahŕňali zníženú
spontánnu pohyblivosť, poloha na bruchu, tackavá chôdza, slzenie, klonické
kŕče, oslabené dýchanie, slinenie, mióza, fascikulácie a zníženie teploty
povrchu tela.
Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholínergnej krízy
charakterizovanou ťažkou nauzeou, vracaním, slinením, potením,
bradykardiou, hypotenziou, oslabeným dýchaním, kolapsom a záchvatmi. Môže
dôjsť k zvýšenej svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú
postihnuté dýchacie svaly.
Ako u všetkých prípadov predávkovania, je potrebné zabezpečiť všeobecné
podporné opatrenia. Pri predávkovaní Cognezilom Orortab možno použiť ako
antidotum terciárne anticholínergiká, ako je atropín. Odporúča sa
intravenózny atropínsulfát titrovaný podľa účinku: počiatočná dávka 1,0 až
2,0 mg podaná intravenózne s následnými dávkami na základe klinickej
odpovede. Boli zaznamenané atypické odpovede krvného tlaku a srdcovej
frekvencie pri iných cholínomimetikách ak boli podané súbežne s kvartérnymi
anticholínergikami ako glykopyrolát. Nie je známe, či sa donepezil
hydrochlorid a/alebo jeho metabolity dajú odstrániť dialýzou (hemodialýzou,
peritoneálnou dialýzou alebo hemofiltráciou).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti demencii, anticholínesterázy
ATC kód: N06DA02

Donepezil hydrochlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor
acetylcholínesterázy, prevažujúcej cholínesterázy v mozgu. Donepezil
hydrochlorid je /in vitro/ viac ako 1000 krát silnejším inhibítorom tohto
enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý sa vyskytuje najmä mimo
centrálnej nervovej sústavy.
Alzheimerova demencia
U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí sa zúčastnili klinických
štúdií, podávanie jednorazových denných dávok donepezil hydrochloridu 5 mg
alebo 10 mg spôsobilo ustálenú inhibíciu acetylcholínesterázovej aktivity
(meranú na membránach erytrocytov) a to o 63,6% u dávky 5 mg
a o 77,3% u dávky 10 mg merané po užití dávky. Inhibícia
acetylcholínesterázy (AChE) donepezil hydrochloridom v červených krvinkách
zodpovedá zmenám v ADAS-cog, citlivej škále, ktorá skúma vybrané kognitívne
aspekty. Schopnosť donepezil hydrochloridu ovplyvniť priebeh základného
neuropatologického deja nebola skúmaná. Preto nemôžeme posúdiť, či má
donepezil nejaký vplyv na progresiu ochorenia.
Účinnosť liečby Alzheimerovej demencie Cognezilom Orotab bola skúmaná v
štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, 2 štúdie trvali 6 mesiacov a 2
trvali 1 rok.
Po ukončení 6-mesačnej klinickej štúdii bola zhodnotená analýza liečby s
donepezil hydrochloridom za použitia troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog
(meranie kongnitívnych funkcií), hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom
o zmene stavu pacienta CIBIC -Clinician Interview Based Impression of
Change with Caregiver Input (merítko globálnych funkcií) a hodnotenie
subškálou aktivít každodenného života podľa klinickej stupnice hodnotiacej
demenciu (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia
Rating Scale) hodnotenie schopností v oblasti spoločenských záležitostí,
domácej aktivity, záľub a osobnej starostlivosti.
Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, boli považovaní za
reagujúcich na liečbu.
Odpoveď = Zlepšenie ADAS-Cog o minimálne 4 body
Bez zhoršenia CIBIC
Bez zhoršenia na stupnici činností každodenného života v rámci
klinickej stupnice hodnotiacej demenciu (Activities of Daily
Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale)

| |odpoveď v % |
| |Celková liečená |Hodnotiteľná populácia|
| |populácia n=365 | |
| | |n=352 |
|Skupina s placebom |10% |10% |
|Skupina s 5 mg |18% |18% |
|donepezil | | |
|hydrochloridu | | |
|Skupina s 10 mg |21% |22%* |
|donepezil | | |
|hydrochloridu | | |


p<0,05; * p<0,01

Donepezil hydrochlorid spôsobil štatisticky významné, od dávky závislé,
zvýšenie percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako jedinci reagujúci na
liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/
Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po
perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou rastú
úmerne k veľkosti dávky. Terminálny dispozičný polčas je približne 70
hodín, takže opakované podanie jednotlivých denných dávok vedie
k postupnému dosiahnutiu ustáleného stavu. Približný rovnovážny stav sa
dosahuje do 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí rovnovážneho stavu
vykazujú plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu a súvisiaca
farmakodynamická aktivita malú variabilitu počas dňa.
Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepezil hydrochloridu.
/Distribúcia/
Donepezil hydrochlorid je približne z 95% viazaný na ľudské plazmatické
bielkoviny. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na
plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepezil hydrochloridu do
rôznych telových tkanív nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii
hmotnostnej rovnováhy, vykonanej na zdravých mužoch, zostalo po 240
hodinách po podaní jednotlivej dávky 5 mg donepezil hydrochloridu
označeného s 14C približne 28% značenej látky nevylúčenej. Toto naznačuje,
že donepezil hydrochlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvať
v tele dlhšie ako 10 dní.
/Metabolizmus/Vylučovanie/
Donepezil hydrochlorid sa vylučuje jak v nezmenenej podobe do moču, tak je
aj metabolizovaný systémom cytochrómu P450 na viacero metabolitov, z
ktorých nie všetky boli identifikované.
Po podaní jednorázovej dávky 5 mg donepezil hydrochloridu označeného s
14C, bola rádioaktivita
v plazme, vyjadrená ako percento podanej dávky, prítomná primárne ako
nezmenený donepezil hydrochlorid (30%), 6-O-desmetyldonepezil (11% - jediný
metabolit, ktorý vykazuje aktivitu podobnú donepezil hydrochloridu),
donepezil -cis-N-oxid (9%), 5-O-desmetyl donepezil (7%) a glukuronidový
konjugát 5-O-desmetyldonepezil (3%). Približne 57% celkovo podanej
rádioaktivity sa vylúčilo močom (17% ako nezmenený donepezil) a 14,5% sa
vylúčilo stolicou, čo naznačuje, že biotransformácia a vylučovanie močom sú
primárnymi cestami eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy naznačujúce
enterohepatálnu recirkuláciu donepezil hydrochloridu a/alebo ktoréhokoľvek
z jeho metabolitov.
Plazmatické koncentrácie donepezilu sa znižujú s polčasom približne 70
hodín.
Pohlavie, rasa a anamnéza fajčenia nemajú klinicky významný vplyv na
plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu. Farmakokinetika donepezil
hydrochloridu sa formálne neštudovala
u zdravých starších jedincov alebo u pacientov s Alzheimerovou demenciou
alebo u pacientov
s cievnou demenciou. Avšak priemerné plazmatické hladiny u pacientov sa
približne zhodovali s tými, ktoré boli zaznamenané u mladých zdravých
dobrovoľníkov.
Pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením pečene mali v rovnovážnom
stave zvýšené koncentrácie donepezilu; priemerné AUC o 48% a priemerné
Cmax o 39% (pozri časť 4.2).


12 Predklinické údaje o bezpečnostiRozsiahle skúšania na pokusných zvieratách preukázali, že táto látka nemá
prakticky žiadne iné účinky ako sú predpokladané farmakologické účinky
zodpovedajúce jeho pôsobeniu ako cholínergného stimulátora (pozri časť
4.9).
Donepezil nie je mutagénny v mutačných testoch v bakteriálnych a cicavčích
bunkách. Boli pozorované niektoré klastogénne účinky /in vitro/ pri
koncentráciách zreteľne toxických pre bunky a pri 3000 násobne vyššej
koncentrácii ako je plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave. Na
mikronukleárnom modeli u myši neboli /in vivo/ pozorované žiadne klastogénne
alebo genotoxické účinky. Nebol zaznamenaný žiaden dôkaz o onkogénnom
potenciáli v štúdiách dlhodobej karcinogenity na potkanoch alebo myšiach.
Donepezil hydrochlorid nemal účinok na plodnosť u potkanov a nebol
teratogénny u potkanov
a u králikov, ale mal mierny účinok na počet mŕtvo narodených mláďat a
prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol podaný gravidným potkanom v
dávke 50-krát vyššej ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látokDraselná soľ polakrilínu
Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy (sušený rozprášením)
Bezvodý dihydrogéncitronan sodný
Aspartám (E951)
Sodná soľ kroskarmelózy
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Magnéziumstearát
Kyselina chlorovodíková na úpravu pH
6.2 InkompatibilityNeaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanieTento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Aclar/Al a Al/Al blistre obsahujúce 7,10 a 14 tabliet.

Veľkosti balenia: 7, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 120 orodispergovateľných
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciuŽiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLOCOGNEZIL OROTAB 5 mg: 06/0369/10-S
COGNEZIL OROTAB 10 mg: 06/0370/10-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIEDÁTUM REVÍZIE TEXTU

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20183
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA02 - donepezilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou Mini Mental State Examination (MMSE) rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie). Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE) a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
14.60 € / 439.84 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
14.60 € / 439.84 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.58 € ÚP:13.58 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.56 € ÚP:13.66 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.16 € ÚP:4.55 € DP:3.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.87 € ÚP:39.87 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.61 € ÚP:13.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.16 € ÚP:0.00 € DP:13.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.47 € ÚP:0.00 € DP:39.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.24 € ÚP:14.24 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.71 € ÚP:42.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien