Detail:
Spiritus cum benzino denaturatus  sol der 1x400 g (fľ.HDPE-klin.bal.)
Názov lieku:
Spiritus cum benzino denaturatus 
Doplnok názvu:
sol der 1x400 g (fľ.HDPE-klin.bal.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/03983


Vysvetlenie k písomnej informácii pre používateľov k lieku Spiritus cum
benzino denaturatus

Liek Spiritus cum benzino denaturatus nemá samostatnú písomnú informáciu
pre používateľov.
Text na etikete na vonkajšom obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom
o lieku č. 140/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/05079

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKUSpiritus cum benzino denaturatus
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


100 g obsahuje: Ethanolum 96% 99,0 g


3. LIEKOVÁ FORMA

dermálny roztok4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie:
Používa sa ako dezinfekčný prostriedok. Je vhodný na dezinfekciu kože,
povrchu nástrojov a plôch.
Liek je určený na klinické účely (balenie 400 g, 800 g).

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania:
Roztok sa aplikuje priamo na miesto dezinfekcie.

4.3. Kontraindikácie:
Alergia na etanol.

4.4. Špeciálne upozornenia:
Vyhýbať sa aplikácii na sliznice (napríklad: nos, oči). Pri náhodnom
perorálnom požití sa úplne vstrebáva (20% v žalúdku a 80% v tenkom čreve).

4.5. Liekové a iné interakcie:
Pri vonkajšom použití nie sú klinicky významné.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie:
Liek je možné používať v období gravidity a laktácie v rámci uvedených
indikácií.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje:
Pri lokálnom použití nemá vplyv na zmeny pozornosti a koncentrácie a
neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky:
Zriedkavo možnosť kontaktnej precitlivenosti, zvlášť po opakovanom
používaní.

4.9. Predávkovanie:
Pri správnom použití predávkovanie nie je možné.
Pri náhodnom perorálnom požití už nízka, alebo stredná koncentrácia
alkoholu utlmuje kortikálne funkcie mozgu a spôsobuje zmeny súdnosti,
emocionálnu labilitu. Vyššia koncentrácia alkoholu hlavne u detí vyvoláva
stupor, kómu, kardiorespiračný kolaps.
Vhodnou liečbou je výplach žalúdka a intravenózna aplikácia glukózy,
fruktózy a iónov.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti:
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptiká, Dezinficienciá (Lokálne)
ATC skupina: V03AZ01, Etanol.
Mechanizmus účinku: koagulácia bielkovín mikroorganizmov.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti:
Pri lokálnom použití sa minimálne vstrebáva kožou.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti:
Bezpečnosť lieku je overená dlhodobým používaním v praxi.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1. Zoznam pomocných látok:
Benzinum

6.2. Inkompatibility:
Okysličovadlá (rozklad).

6.3. Čas použiteľnosti:
Čas použiteľnosti: 24 mesiacov.

6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania:
Uchovávať dobre uzatvorené, pri teplote do 25°C.
Pozor horľavina I. triedy!
Uschovávať mimo dosahu detí.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia:
Plastová fľaša (HDPE) biela s plastovým uzáverom (PP/PE), označená
etiketou.

Veľkosť balenia: 75 g, 150 g, 400 g, 800 g.

6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom:
Len na vonkajšie použitie. Nepoužívať po uplynutí času exspirácie
vyznačeného na obale.
Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym
a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

VULM SK s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

32/0118/96-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 30.01.199610. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Január 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C15781
Skupina ATC:
V07 - Všetky ostatné pomocné a podporné prípravky
Skupina ATC:
V07AY - Iné neterapeutické pomocné prípravky
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
factor coagulationis xiii,betulae folium
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.86 € / 86.16 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.86 € / 86.16 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.00 € ÚP:0.00 € DP:14.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien