Detail:
UNG. ACIDI SALICYLICI 5% ung 1x1000 g
Názov lieku:
UNG. ACIDI SALICYLICI 5%
Doplnok názvu:
ung 1x1000 g
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2107/7889
Vysvetlenie k písomnej informácii pre používateľov lieku Unguentum acidi
salicylici 5%

Liek Unguentum acidi salicylici 5% nemá samostatnú písomnú informáciu pre
používateľov.
Text na etikete na vonkajšom obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom
o lieku č. 140/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/02735-Z1A


Súhrn charakteristických vlastností lieku
1. NÁZOV LIEKUUnguentum acidi salicylici 5%
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


acidum salicylicum 5,0 g v 100,0 g lieku
Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

dermálna masť4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie:
Má keratolytický a antiseptický účinok, šetrne odstraňuje zhrubnutú pokožku
a pomáha pri liečbe psoriázy a svrabu. Zabraňuje svrbeniu pokožky. Napomáha
pri liečbe plesňových ochorení.
Liek je určený na klinické účely (balenie 500 g,1000 g, 2000 g a 3000 g).

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania:
Masť sa nanesie v súvislej vrstve na postihnuté miesto a nechá sa pôsobiť
niekoľko hodín.

4.3. Kontraindikácie:
Precitlivenosť na kyselinu salicylovú, aplikácia na rozsiahlejšie a
poranené plochy, najmä u detí.

4.4. Špeciálne upozornenia:
Na prevenciu absorpcie liečiva sa neordinuje v dlhšom časovom rozsahu na
väčšie plochy inflamovanej alebo poranenej kože. Opatrne sa používa na
končatinách u diabetikov so zhoršenou cirkuláciou.

4.5. Liekové a iné interakcie:
Masť sa odstráni pred fototerapiou.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie:
Liek je možné používať v období gravidity a laktácie v rámci uvedených
indikácií.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje:
Liek je určený na externé použitie, nemá vplyv na zmeny pozornosti a
koncentrácie a neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8. Nežiaduce účinky:
Možný toxický účinok po absorpcii lieku z veľkej ošetrenej plochy, najmä u
detí. Podráždenie na mieste aplikácie.

4.9. Predávkovanie:
V prípade aplikácie na rozsiahle plochy poranenej, zapálenej kože sa môžu
vyskytnúť toxické reakcie. V takom prípade je potrebné liečbu prerušiť a
natretý povrch omyť teplou vodou.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti:
Farmakoterapeutická skupina: Dermatologiká
ATC skupina: D01AE12, kyselina salicylová.
Charakteristika:
Masť s vyšším obsahom kyseliny salicylovej má keratolytický a antiseptický
účinok. Šetrne odstraňuje zhrubnutú pokožku a pomáha pri liečbe psoriázy a
svrabu. Zabraňuje svrbeniu pokožky. Napomáha pri liečbe plesňových
ochorení.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti:
Kyselina salicylová sa dobre vstrebáva kožou, vylučuje sa močom.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti:
Bezpečnosť lieku je overená jeho dlhodobým používaním v klinickej praxi.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1. Zoznam pomocných látok:
paraffinum liquidum, vaselinum flavum

6.2. Inkompatibility:
Zásadité prostredie.

6.3. Čas použiteľnosti:
Čas použiteľnosti je 24 mesiacov.

6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania:
Uchováva sa v dobre uzatvorených nádobách, pri teplote do 25oC, chránené
pred svetlom a mrazom.
Uschováva sa mimo dosahu detí.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia:
Polyetylénový téglik označený etiketou.
Veľkosť balenia: 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 3000 g.

6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom:
Len na vonkajšie použitie. Liek je vo forme určenej na priame použitie,
podľa indikácií.
Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym
a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

VULM SK s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

46/0456/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 31.08.199510. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Júl 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C15642
Skupina ATC:
V07 - Všetky ostatné pomocné a podporné prípravky
Skupina ATC:
V07AY - Iné neterapeutické pomocné prípravky
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
acidum undecylenicum,polihexanidum
Výrobca lieku:
VULM, a.s., Modra, SLOVENSKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
14.32 € / 431.40 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
14.32 € / 431.40 SK
Posledná aktualizácia:
2016-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.00 € ÚP:0.00 € DP:14.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien