Detail:
Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml int opo 3x5 ml (fľ.PE)
Názov lieku:
Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml
Doplnok názvu:
int opo 3x5 ml (fľ.PE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2009/06368

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml
očná roztoková instilácia
(dorzolamid/timolol)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Dorzogen Combi a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Dorzogen Combi
3. Ako používať Dorzogen Combi
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Dorzogen Combi
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DORZOGEN COMBI A NA ČO SA POUŽÍVA

Dorzogen Combi obsahuje dve liečivá: dorzolamid a timolol.
. Dorzolamid patrí do skupiny liečiv nazývaných „inhibítory
karboanhydrázy“.
. Timolol patrí do skupiny liečiv nazývaných „betablokátory“.

Dorzogen Combi sa predpisuje na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri
liečbe glaukómu, keď použitie očných kvapiek obsahujúcich samotný
betablokátor nie je dostatočné.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DORZOGEN COMBI

Nepoužívajte Dorzogen Combi
. ak ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zložku očnej roztokovej
instilácie Dorzogen Combi.
. ak máte ochorenie dýchacích ciest, ako je astma, mali ste astmu
v minulosti alebo máte chronické obštrukčné ochorenie pľúc.
. ak máte závažné problémy s funkciou obličiek alebo ste v minulosti mali
obličkové kamene.
. ak máte poruchy pH (acidobázická rovnováha – rovnováha medzi kyselinami
a zásaditými látkami) Vašej krvi.
. ak máte určité srdcové ochorenia vrátane určitých porúch srdcového rytmu
vyvolávajúcich nezvyčajne pomalý srdcový tep alebo ťažké srdcové
zlyhanie.

Ak si myslíte, že sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného, nepoužívajte
Dorzogen Combi, kým sa neporadíte so svojím lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dorzogenu Combi
Ak ste v minulosti mali ochorenie srdca, počas liečby Dorzogenom Combi môže
byť potrebné, aby Váš lekár sledoval Vašu tepovú frekvenciu a iné známky
tohto ochorenia.

Oznámte svojmu lekárovi, ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali
problémy s funkciou pečene, ak máte svalovú slabosť alebo Vám bolo
diagnostikované ochorenie myasténia gravis.

Rovnako informujte svojho lekára, ak máte alebo ste v minulosti mali astmu
alebo iné problémy s pľúcami, Prinzmetalovu angínu (bolesť na hrudi
v pokoji / bez záťaže), ďalšie problémy so srdcom (vrátane niektorých typov
porúch srdcového rytmu spôsobujúcich pomalý tep srdca alebo závažné srdcové
zlyhanie), problémy s krvným obehom, nízky krvný tlak, cukrovku (diabetes)
alebo nízku hladinu cukru v krvi (hypoglykémia), problémy so štítnou
žľazou, ako aj o akýchkoľvek alergiách na liek, ktorý ste užívali.

Ak sa rozvinie konjunktivitída [zápal spojiviek, začervenanie a podráždenie
oka(očí)], opuch oka alebo očných viečok, kožná vyrážka alebo svrbenie
v oku alebo v oblasti oka, ihneď kontaktujte svojho lekára. Takéto príznaky
môžu vzniknúť v dôsledku alergickej reakcie alebo môžu byť vedľajším
účinkom Dorzogenu Combi (pozri časť Možné vedľajšie účinky).

Povedzte svojmu lekárovi, ak dôjde k infekcii oka, poraneniu oka,
k chirurgickému zákroku na oku alebo ak sa rozvinú ďalšie reakcie alebo
dôjde k zhoršeniu príznakov.

Ak nosíte mäkké kontaktné šošovky, je dôležité, aby ste pred aplikáciou
očných kvapiek šošovky vybrali z oka a počkali aspoň 15 minút pred ich
opätovným nasadením, keďže konzervačná prísada benzalkóniumchlorid môže
spôsobiť zafarbenie mäkkých kontaktných šošoviek.

Pred chirurgickým zákrokom a anestéziou (hoci aj u zubára) povedzte svojmu
lekárovi alebo zubárovi, že užívate Dorzogen Combi, nakoľko v súvislosti
s anestetikom môže dôjsť k náhlemu poklesu krvného tlaku.

/Použitie u detí/
U dojčiat a u detí sú skúsenosti s Dorzogenom Combi obmedzené.

Použitie u starších pacientov
V štúdiách s očnou instiláciou obsahujúcou dorzolamid/timolol boli účinky
Dorzogenu Combi u starších aj u mladších pacientov podobné.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Je to obzvlášť dôležité, ak sa Vás týka niečo z nasledovného:

. Užívate antihypertenzíva, ktoré sa používajú na zníženie vysokého krvného
tlaku alebo lieky na liečbu ochorenia srdca, ako sú blokátory vápnikového
kanála a betablokátory alebo digoxín.
. Užívate lieky na liečbu poruchy alebo nepravidelného srdcového rytmu, ako
je chinidín alebo digoxín.
. Používate ešte iné očné kvapky, ktoré obsahujú betablokátor.
. Užívate ešte iný inhibítor karboanhydrázy, ako je napríklad acetazolamid.
Tento typ lieku môžete užívať ústami (vnútorné použitie), vo forme očných
kvapiek, alebo iným spôsobom použitia.
. Užívate inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo selektívne inhibítory
spätného vychytávania serotonínu (SSRI), oba druhy liekov sa používajú na
liečbu depresie alebo iného ochorenia.
. Užívate parasympatomimetikum, ktoré Vám mohlo byť predpísané na pomoc pri
ťažkostiach s močením. Parasympatomimetiká sú tiež špecifickým druhom
liekov, ktoré sa niekedy používajú na obnovu normálneho vyprázdňovania
čriev.
. Užívate omamné látky (narkotiká), ako morfín, používané na liečbu stredne
ťažkej až ťažkej bolesti, alebo užívate vysoké dávky kyseliny
acetylsalicylovej. Hoci nebolo preukázané, že by sa dorzolamid
(dorzolamidiumchlorid) vzájomne ovplyvňoval s kyselinou
acetylsalicylovou, niektoré ďalšie lieky príbuzné dorzolamidu a ktoré sa
užívajú perorálne (ústami) viedli k interakcii (vzájomnému ovplyvneniu)
s kyselinou acetylsalicylovou.
. Užívate lieky na liečbu cukrovky (diabetu) alebo vysokej hladiny cukru v
krvi.
. Užívate adrenalín.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Dorzogen Combi neužívajte počas tehotenstva. Ak ste tehotná alebo plánujete
otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak je potrebná liečba Dorzogenom Combi, dojčenie sa neodporúča. Povedzte
svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Dorzogen Combi môže u niektorých pacientov spôsobiť vedľajšie účinky ako
rozmazané videnie. Pokiaľ tieto príznaky nevymizli, neveďte vozidlo
a neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Dorzogenu Combi
Dorzogen Combi obsahuje konzervačnú prísadu benzalkóniumchlorid.
. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie oka.
. Benzalkóniumchlorid je známy tým, že farbí mäkké kontaktné šošovky.
Zamedzte kontaktu očných kvapiek s mäkkými kontaktnými šošovkami.
Pred aplikáciou lieku vyberte kontaktné šošovky a počkajte najmenej 15
minút pred ich opätovným nasadením.


3. AKO POUŽÍVAŤ DORZOGEN COMBI

Vždy používajte Dorzogen Combi presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vhodné dávkovanie a dĺžku liečby stanoví Váš lekár.

Zvyčajná dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) dvakrát denne,
napríklad ráno a večer.

Ak používate Dorzogen Combi spolu s inými očnými kvapkami, medzi aplikáciou
Dorzogenu Combi a ďalšieho lieku má uplynúť interval aspoň 10 minút.

Nemeňte dávkovanie lieku bez konzultácie s Vaším lekárom. Ak musíte ukončiť
liečbu, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Zabráňte dotyku špičky fľaštičky s okom alebo s oblasťami okolo oka. Môže
sa kontaminovať baktériami, ktoré môžu spôsobiť infekcie oka vedúce
k závažnému poškodeniu oka, či dokonca k strate zraku. Aby sa zabránilo
možnej kontaminácii fľaštičky, dbajte na to, aby sa špička fľaštičky
nedostala do styku so žiadnym povrchom.

Aby sa zabezpečilo správne dávkovanie - dierka v dávkovacej špičke sa nemá
zväčšovať.

Návod na použitie

Odporúča sa, aby ste si pred aplikáciou očných kvapiek umyli ruky.
Môže byť jednoduchšie, keď si očné kvapky budete aplikovať pred zrkadlom.


1. Pred prvým použitím lieku sa presvedčte, či je bezpečnostný prúžok na
hrdle fľaštičky neporušený. Na neotvorenej fľaštičke je medzi
fľaštičkou a vrchnákom medzera.
2. Zložte vrchnák fľaštičky.
3. Hlavu zakloňte dozadu a mierne si odtiahnite dolné viečko oka tak, aby
sa vytvoril malý vačok medzi očným viečkom a okom.
4. Obráťte fľaštičku hore dnom a zľahka ju stlačte, kým do oka nevkvapne
jedna kvapka. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA KVAPKACOU ŠPIČKOU.
5. V prípade potreby opakujte kroky 3 a 4 s druhým okom, ak Vám tak
nariadil Váš lekár.
6. Uzáver nasaďte späť a fľaša uzavrite ihneď po použití.


Ak použijete viac Dorzogenu Combi, ako máte
Je dôležité, aby ste dodržiavali dávku, ktorú Vám predpísal Váš lekár. Ak
si do oka aplikujete príliš veľa kvapiek alebo ak prehltnete akúkoľvek časť
obsahu fľaštičky, je možné, že sa nebudete cítiť dobre, napríklad môžete
pociťovať malátnosť, mať ťažkosti s dýchaním alebo cítiť spomalenie
srdcového tepu. Ak zaznamenáte akýkoľvek z vyššie uvedených účinkov,
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak zabudnete použiť Dorzogen Combi
Je dôležité, aby ste používali Dorzogen Combi podľa pokynov svojho lekára.

Ak vynecháte dávku, podajte si ju čo najskôr. Ak je však už takmer čas na
ďalšiu dávku, vynechanú dávku preskočte a pokračujte v pravidelnom
dávkovacom režime.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Dorzogen Combi
Ak chcete prestať používať tento liek, poraďte sa najskôr so svojím
lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Dorzogen Combi môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Ak dôjde k alergickým reakciám vrátane žihľavky, opuchu tváre, pier, jazyka
a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní,
prestaňte používať Dorzogen Combi a ihneď vyhľadajte svojho lekára.

Pri používaní Dorzogenu Combi sa môžu zaznamenať nasledujúce vedľajšie
účinky:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
pálenie a pichanie v očiach, porucha chuti.

Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):
začervenanie oka a okolo oka (očí), slzenie alebo svrbenie v oku (očiach)
a účinky na povrchu oka (očí), opuch a/alebo podráždenie v oku a okolo oka
(očí), pocit cudzieho telesa v oku (erózia rohovky), zníženie citlivosti
rohovky (neuvedomenie si cudzieho telesa v oku a nepociťovanie bolesti),
bolesť oka, suchosť očí, rozmazané videnie, bolesti hlavy, sínusitída
(pocit napätia alebo plnosti v nose), pocit nevoľnosti, tiež označovaná ako
nauzea (nutkanie na vracanie) a únava.

Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000):
závraty, depresia, zápal dúhovky, rozmazané videnie (v niektorých prípadoch
následkom vysadenia miotickej liečby – liečby nadmerného zúženia zrenice),
pomalý tep srdca, mdloby, tráviace ťažkosti a obličkové kamene (často
rozpoznané náhlym nástupom neznesiteľnej, kŕčovitej bolesti v dolnej časti
chrbta a/alebo v boku, slabinách alebo v oblasti brucha).

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):
systémový lupus erythematosus (autoimunitné ochorenie, ktoré môže spôsobiť
zápal vnútorných orgánov)/,/ brnenie alebo znecitlivenie rúk alebo
chodidiel, ťažkosti so spánkom, nočné mory, strata pamäti, svalová slabosť,
zníženie pohlavnej túžby, mozgová príhoda, prechodná krátkozrakosť, ktorá
sa môže upraviť po ukončení liečby, nahromadenie tekutiny pod sietnicou
(odlúpenie cievovky po filtračných zákrokoch), ovisnutie očných viečok,
dvojité videnie, chrasty na očných viečkach, opuch rohovky (s príznakmi
porúch zraku), nízky vnútroočný tlak, zvonenie v ušiach, nízky krvný tlak,
nepravidelný srdcový tep, bolesť na hrudníku, palpitácie (rýchlejší a/alebo
nepravidelný srdcový tep), infarkt myokardu, zníženie prietoku krvi do
mozgu, opuch alebo studené ruky a chodidlá a zníženie krvného obehu
v rukách a nohách, kŕče v nohách a/alebo bolesť nôh pri chôdzi (krívanie),
dýchavičnosť, pocit neschopnosti chytiť dych, nádcha alebo upchaný nos,
krvácanie z nosa, ťažkosti pri dýchaní, kašeľ, podráždenie hrdla, sucho
v ústach, hnačka, kontaktná dermatitída, strata vlasov, lupienka (psoriáza)
alebo zhoršenie lupienky, Peyronieova choroba (ktorá môže spôsobiť
zakrivenie penisu), slabosť/únava, reakcie alergického typu ako je vyrážka,
žihľavka, svrbenie, v zriedkavých prípadoch môže dôjsť k opuchu pier, očí
a úst, sipotu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi, najmä ak máte akékoľvek zmeny/poruchy videnia, keď používate
Dorzogen Combi po operácii oka.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DORZOGEN COMBI

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Dorzogen Combi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
štítku na fľaši a na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje
na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Dorzogen Combi sa nemá používať dlhšie ako 28 dní po prvom otvorení
fľaštičky. To znamená, že po 4 týždňoch ako ste fľašu prvýkrát otvorili,
musíte fľašu zahodiť, aj keď tam ostal ešte zvyšný roztok. Aby ste si to
ľahšie zapamätali, dátum, kedy ste fľašu otvorili, si zapíšte na voľné
miesto na škatuli.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Dorzogen Combi obsahuje
. Liečivá sú dorzolamid a timolol. Jeden mililiter (ml) obsahuje 20 mg
dorzolamidu (ako 22,26 mg dorzolamidiumchloridu) a 5 mg timololu (ako
6,83 mg timolol maleát).
. Ďalšie zložky sú manitol (E 421), hydroxyetylcelulóza,
benzalkóniumchlorid (ako konzervačná látka), nátriumcitrát (E 331),
hydroxid sodný (E 524) na úpravu pH a voda na injekciu.

Ako vyzerá Dorzogen Combi a obsah balenia
Váš liek je vo forme sterilnej, čírej, mierne viskóznej, bezfarebnej vodnej
očnej instilácie (roztok očných kvapiek).

Dorzogen Combi je k dispozícii v bielej nepriehľadnej fľaši z polyetylénu
strednej hustoty so zatavenou kvapkacou špičkou z polyetylénu nízkej
hustoty (LDPE) a skrutkovacím uzáverom s bezpečnostným prúžkom na hrdle
fľaštičky z polyetylénu vysokej hustoty (HDPE), obsahujúcej 5 ml očného
roztoku.

Veľkosti balenia: 1 x fľaša s obsahom 5 ml
3 x fľaša s obsahom 5 ml
5 x fľaša s obsahom 5 ml
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

Výrobca
Pharmathen S.A.
Dervenakion str. 6, 15351 Pallini, Attiki, Grécko
Famar S.A., Plant A
Agiou Dimitriou Street 63, 174 56 Alimos, Grécko
Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko
Mylan S.A.S.
ZAC des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu, Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko TensocMylan (20+5) mg/ml oogdruppels
Bulharsko: Dorzotimologen eye drops 2 %/0,5 %
Česká republika Dorzogen Combi
Dánsko Tirzopt
Fínsko Tirzopt
Francúzsko Dorzolamide/Timolol Mylan 20 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
Grécko DORZOLAMIDE+TIMOLOL/GENERICS 5 mlx2% coll
Holandsko Dorzolamide/Timolol Mylan 20/5 mg/ml,
oogdruppels, oplossing
Írsko Dormyl
Island: Tirzopt
Nemecko Dorzolamid dura plus 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen
Nórsko Tirzopt
Poľsko Dotigen
Portugalsko Dorzolamida + Timolol Mylan
Rakúsko: Dorzolamid + Timolol Arcana 20 mg/ml + 5 mg/ml -
Augentropfen
Rumunsko: Gloptic 20 mg/5 mg/ml picături oftalmice, soluţie
Slovenská republika Dorzogen Combi
Slovinsko: Zortam 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko,
raztopina
Španielsko: Dorzolamida Timolol Mylan 20 mg/ml + 5 mg/ml,
colirio en solución
Švédsko Tirzopt
Taliansko Dorzolamide e timololo Mylan Generics
Veľká Británia Dorzolamide/Timolol 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops
solution


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 07/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2009/06368

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Dorzogen Combi 20 mg/ml + 5 mg/ml
očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

Jeden mililiter (ml) obsahuje 20 mg dorzolamidu (vo forme
dorzolamidiumchloridu) a 5 mg timololu (vo forme timolol maleátu).

Pomocné látky: jeden mililiter (ml) očnej roztokovej instilácie obsahuje
0,075 mg benzalkóniumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia.

Číry, mierne viskózny, bezfarebný vodný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Dorzogen Combi je indikovaný na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku (IOP)
u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo pseudoexfoliatívnym
glaukómom, keď liečba lokálnymi betablokátormi v monoterapii nie je
dostatočná.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkuje sa jedna kvapka Dorzogenu Combi do (spojovkového vaku) postihnutého
oka (očí( dvakrát denne.

Ak sa používa aj iný lokálny očný prípravok, medzi aplikáciou
dorzolamidu/timololu a ďalšieho prípravku musí byť interval aspoň 10 minút.

/Deti a dospievajúci/

Účinnosť u pediatrických pacientov nebola stanovená.

Bezpečnosť u detí mladších ako 2 roky nebola stanovená. (Informácia
o bezpečnosti u pediatrických pacientov vo veku ? 2 a < 6 rokov, pozri časť
5.1).

Pacientov treba poučiť, aby si pred použitím umyli ruky a zabránili dotyku
špičky dávkovacej fľaštičky s okom alebo okolitými štruktúrami.
Aby sa zabezpečilo správne dávkovanie - dierka v dávkovacej špičke sa nemá
zväčšovať.

Pacientov treba tiež poučiť, že ak sa s očnými roztokmi zaobchádza
nesprávne, môžu sa kontaminovať bežnými baktériami, o ktorých je známe, že
spôsobujú infekcie oka. Použitie kontaminovaných roztokov môže viesť
k závažnému poškodeniu oka a následnej strate zraku.

Pacienti majú byť informovaní o správnom zaobchádzaní s očnou instiláciou
Dorzogen Combi.

/Návod na použitie:/
1. Pred prvým použitím lieku musí byť bezpečnostný prúžok na hrdle
fľaštičky neporušený. Na neotvorenej fľaštičke je medzi fľaštičkou
a vrchnákom medzera.
2. Zložte vrchnák fľaštičky.
3. Hlavu pacienta zakloňte dozadu a mierne odtiahnite dolné viečko oka
tak, aby sa vytvoril malý vačok medzi očným viečkom a okom.
4. Obráťte fľaštičku hore dnom a zľahka ju stlačte, kým do oka nevkvapne
jedna kvapka. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA KVAPKACOU ŠPIČKOU.
5. V prípade potreby opakujte kroky 3 a 4 s druhým okom.
6. Uzáver sa musí nasadiť späť a fľaša uzavrieť ihneď po použití.

4.3 Kontraindikácie

Dorzogen Combi je kontraindikovaný u pacientov:
1. s reaktívnym ochorením dýchacích ciest, vrátane bronchiálnej astmy
alebo s bronchiálnou astmou v anamnéze alebo s ťažkým chronickým
obštrukčným ochorením pľúc,
2. so sínusovou bradykardiou, átrioventrikulárnou blokádou druhého alebo
tretieho stupňa, manifestným srdcovým zlyhaním, kardiogénnym šokom,
3. s ťažkým renálnym poškodením (klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo
hyperchloremickou acidózou,
4. s precitlivenosťou na jedno alebo obidve liečivá alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok.

Uvedené kontraindikácie vychádzajú zo zložiek lieku, nie z ich kombinácie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Kardiovaskulárne/respiračné reakcie/

Tak ako iné lokálne podávané očné prípravky, aj tento liek sa môže
absorbovať systémovo. Timololová zložka je betablokátor. Preto sa po
lokálnej aplikácii môže prejaviť rovnaký typ nežiaducich reakcií ako po
systémovom podaní betablokátorov vrátane zhoršenia Prinzmetalovej angíny,
zhoršenia ťažkých porúch periférneho a centrálneho obehu a hypotenzie.

Kvôli obsahu timolol maleátu je potrebné, aby pred začiatkom liečby
Dorzogenom Combi bolo srdcové zlyhanie adekvátne kontrolované. U pacientov
so závažným srdcovým ochorením v anamnéze treba sledovať známky srdcového
zlyhania a kontrolovať pulzovú frekvenciu.

Po podaní timolol maleátu sa zaznamenali respiračné a kardiálne reakcie,
vrátane úmrtia v dôsledku bronchospazmu u pacientov s astmou a zriedkavo
úmrtia v súvislosti so srdcovým zlyhaním.

/Hepatálne poškodenie/

U pacientov s poškodením pečene sa očná instilácia dorzolamid/timolol
nesledovala, preto sa má u takýchto pacientov podávať s opatrnosťou.

/Imunológia a precitlivenosť/

Tak ako iné lokálne podávané očné prípravky, aj tento liek sa môže
absorbovať systémovo. Dorzolamidová zložka je sulfónamid. Pri lokálnom
podaní sa teda môžu vyskytnúť rovnaké typy nežiaducich reakcií, aké sa
pozorovali po systémovom podaní sulfónamidov. Ak sa vyskytnú známky
závažných reakcií alebo precitlivenosti, prerušte používanie tohto lieku.

Pri očnej instilácii dorzolamid/timolol sa pozorovali lokálne očné
nežiaduce účinky podobné tým, ktoré sa pozorovali pri očnej instilácii
dorzolamidiumchlorid. Ak sa takéto reakcie objavia, je potrebné zvážiť
vysadenie Dorzogenu Combi.

Pacienti s atopiou v anamnéze alebo závažnou anafylaktickou reakciou na
rôzne alergény v anamnéze môžu byť počas užívania betablokátorov
reaktívnejší na opätovnú náhodnú, diagnostickú alebo terapeutickú expozíciu
takýmto alergénom. Takíto pacienti nemusia odpovedať na zvyčajné dávky
adrenalínu používané na liečbu anafylaktických reakcií.

/Súbežná liečba/

Súbežné podávanie nasledujúcich liečiv sa neodporúča:
. dorzolamid a perorálne inhibítory karboanhydrázy
. lokálne betaadrenergné blokátory.

/Ukončenie liečby/

Tak ako pri systémových betablokátoroch, ak je potrebné prerušenie
podávania očného timololu u pacientov s koronárnou chorobou srdca, liečba
sa má vysadiť postupne.

/Ďalšie účinky betablokády/

Liečba betablokátormi môže maskovať niektoré príznaky hypoglykémie
u pacientov s diabetes mellitus alebo hypoglykémiou.

Liečba betablokátormi môže maskovať niektoré príznaky hypertyreózy. Náhle
vysadenie liečby betablokátormi môže urýchliť zhoršenie príznakov.

Liečba betablokátormi môže zhoršiť príznaky myasténie gravis.

/Ďalšie účinky inhibície karboanhydrázy/

Liečba perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy bola spojená s urolitiázou
ako následkom poruchy acidobázy, hlavne u pacientov s obličkovými kameňmi
v anamnéze. Hoci sa pri očnej instilácii dorzolamid/timolol nepozorovali
žiadne poruchy acidobázy, zriedkavo bola hlásená urolitiáza. Pretože
Dorzogen Combi obsahuje lokálny inhibítor karboanhydrázy, ktorý sa
absorbuje systémovo, pacienti s obličkovými kameňmi v anamnéze môžu mať pri
používaní Dorzogenu Combi zvýšené riziko urolitiázy.

/Iné/

Liečba pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom si vyžaduje okrem
podávania látok znižujúcich vnútroočný tlak aj ďalšie terapeutické zákroky.
U pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom nebola očná instilácia
dorzolamid/timolol sledovaná.

Pri používaní dorzolamidu u pacientov s už existujúcim chronickým
poškodením rohovky a/alebo s vnútroočnou operáciou v anamnéze sa hlásil
edém rohovky a ireverzibilná dekompenzácia rohovky. Lokálny dorzolamid sa
má u týchto pacientov používať s opatrnosťou.

Pri podávaní liečby potláčajúcej sekréciu komorového moku sa po filtračných
výkonoch vyskytlo odchlopenie chorioidey spolu s očnou hypotóniou.

Tak ako pri ostatných antiglaukomatóznych liekoch, po dlhodobej liečbe boli
u niektorých pacientov hlásené vymiznutia odpovede na lokálny očný timolol
maleát. V klinických štúdiách, v ktorých sa sledovalo 164 pacientov počas
najmenej troch rokov, sa však po počiatočnej stabilizácii nepozoroval
žiadny signifikantný rozdiel v priemernom vnútroočnom tlaku.

/Používanie kontaktných šošoviek/

Dorzogen Combi obsahuje ako konzervačnú prísadu benzalkóniumchlorid, ktorý
môže spôsobiť podráždenie oka. Benzalkóniumchlorid je známy tým, že farbí
mäkké kontaktné šošovky. Pred aplikáciou lieku vyberte kontaktné šošovky
a počkajte najmenej 15 minút pred ich opätovným nasadením.

/Použitie u detí a dospievajúcich/

Pozri časť 5.1.

4.5 Liekové a iné interakcie

Špecifické štúdie liekových interakcií s očnou instiláciou
dorzolamid/timolol sa neuskutočnili.

V klinických štúdiách sa očná instilácia dorzolamid/timolol podávala
súbežne s nasledovnými systémovými liečivami, pričom sa nepozorovali
nežiaduce interakcie: ACE inhibítory, blokátory vápnikového kanála,
diuretiká, nesteroidné protizápalové lieky vrátane kyseliny
acetylsalicylovej a hormóny (napr. estrogén, inzulín, tyroxín).

Existuje však možnosť aditívnych účinkov a vzniku hypotenzie a/alebo
výraznej bradykardie pri súbežnom podaní očného roztoku timolol maleátu
s perorálnymi blokátormi vápnikového kanála, liečivami znižujúcimi hladiny
katecholamínov alebo betaadrenergnými blokátormi, antiarytmikami (vrátane
amiodarónu), srdcovými digitálisovými glykozidmi, parasympatomimetikami,
omamnými látkami a inhibítormi monoaminoxidázy (MAO).

Počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP 2D6 (napr. chinidín, SSRI)
a timololom bola hlásená zosilnená systémová betablokáda (napr. znížená
frekvencia srdca, depresia).

Dorzolamidová zložka v lieku Dorzogen Combi je inhibítor karboanhydrázy
a aj pri lokálnom podaní sa absorbuje systémovo. V klinických štúdiách
nebolo podanie očnej instilácie dorzolamidiumhydrochloridu spojené
s poruchami acidobázickej rovnováhy. Avšak pri perorálnom podaní
inhibítorov karboanhydrázy boli hlásené tieto poruchy a v niektorých
prípadoch viedli k liekovým interakciám (napr. toxicita spojená s liečbou
salicylátmi vo vysokých dávkach). Preto je u pacientov užívajúcich Dorzogen
Combi potrebné zvážiť potenciálne riziko týchto interakcií.

Hoci samotný dorzolamid/timolol má malý alebo nemá žiaden účinok na veľkosť
zrenice, zriedkavo bola hlásená mydriáza pri súbežnom používaní očného
roztoku timolol maleátu a adrenalínu.

Betablokátory môžu zvýšiť hypoglykemický účinok antidiabetík.

Perorálne betaadrenergné blokátory môžu exacerbovať „rebound“ hypertenziu,
ktorá môže vzniknúť po vysadení klonidínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/

Dorzogen Combi sa nemá používať počas gravidity.

/Dorzolamid/
Nie sú dostupné žiadne adekvátne klinické údaje u exponovaných gravidít.
U králikov mal dorzolamid teratogénny účinok po podaní dávok toxických pre
matku (pozri časť 5.3).

/Timolol/
Dobre kontrolované epidemiologické štúdie so systémovými betablokátormi
nepreukázali žiadne teratogénne účinky, avšak u plodov alebo novorodencov
boli pozorované niektoré farmakologické účinky ako je bradykardia. Ak sa
Dorzogen Combi podáva až do pôrodu, novorodenca treba počas prvých dní
života pozorne sledovať.

/Laktácia/

Nie je známe, či sa dorzolamid vylučuje do materského mlieka. U dojčiacich
potkanov, ktorým sa podával dorzolamid, sa pozoroval pokles prírastku
telesnej hmotnosti mláďat. Timolol sa objavuje v materskom mlieku. Dorzogen
Combi sa nemá používať počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Možné nežiaduce účinky, ako rozmazané videnie, môžu mať
u niektorých pacientov vplyv na schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky špecifické
pre dorzolamid/timolol; nežiaduce účinky boli limitované na tie, ktoré boli
predtým hlásené pri podávaní dorzolamidiumchloridu a/alebo timolol maleátu.
Vo všeobecnosti boli časté nežiaduce účinky mierneho charakteru
a nevyžadovali prerušenie liečby.

V rámci klinických štúdií sa očná roztoková instilácia dorzolamid/timolol
podávala 1 035 pacientom. Približne 2,4 % všetkých pacientov prerušilo
liečbu dorzolamidom/timololom pre lokálne očné nežiaduce reakcie a
približne 1,2 % všetkých pacientov prerušilo liečbu v dôsledku lokálnych
nežiaducich reakcií svedčiacich o alergii alebo precitlivenosti (ako zápal
viečka alebo konjunktivitída).

Počas klinických štúdií alebo po uvedení lieku do praxe boli pre
dorzolamid/timolol alebo jednu z jeho zložiek hlásené nasledujúce nežiaduce
účinky:

[veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10 ), menej časté (? 1/1 000
až < 1/100 ), zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé
(< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov)].

/Poruchy nervového systému a psychické poruchy/

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:
/Časté:/ bolesť hlavy*
/Zriedkavé:/ závrat, parestézia

Timolol maleát očná instilácia:
/Časté:/ bolesť hlavy*
/Menej časté:/ závrat, depresia
/Zriedkavé:/ nespavosť, nočné mory, strata pamäti, parestézia*,
zhoršenie známok a príznakov myasthenia gravis, znížené
libido, cerebrovaskulárna príhoda

/Poruchy oka/

Dorzolamid/timolol očná instilácia:
/Veľmi časté:/ pálenie a pichanie
/Časté:/ nastrieknutie spojoviek, rozmazané videnie, erózia rohovky,
svrbenie očí, slzenie

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:
/Časté:/ zápal očného viečka, podráždenie očného viečka
/Menej časté:/ iridocyklitída*
/Zriedkavé:/ podráždenie vrátane začervenania, bolesť, krusty očného
viečka*, prechodná myopia (ktorá sa upravila po prerušení
liečby), edém rohovky, očná hypotónia, odchlopenie
chorioidey (po filtračných výkonoch)*

Timolol maleát očná instilácia:
/Časté:/ znaky alebo príznaky očného podráždenia vrátane blefaritídy*,
keratitída, zníženie citlivosti rohovky a suchosť očí
/Menej časté:/ poruchy videnia vrátane refraktérnych zmien (v niektorých
prípadoch v dôsledku vysadenia miotickej liečby)*
/Zriedkavé:/ ptóza, diplopia, odchlopenie chorioidey (po filtračných
výkonoch)*

/Poruchy ucha a labyrintu/

Timolol maleát očná instilácia:
/Zriedkavé:/ tinitus*

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti a poruchy ciev/

Timolol maleát očná instilácia:
/Menej časté:/ bradykardia, synkopa
/Zriedkavé:/ hypotenzia, bolesť hrudníka, palpitácie, edém,
arytmia, kongestívne srdcové zlyhanie, srdcová blokáda*,
zástava srdca*, mozgová ischémia, klaudikácie, Raynaudov
fenomén, studené ruky a chodidlá

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/

Dorzolamid/timolol očná instilácia:
/Časté:/ sinusitída
/Zriedkavé:/ dýchavičnosť, respiračné zlyhanie, rinitída

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:
/Zriedkavé:/ epistaxa*

Timolol maleát očná instilácia:
/Menej časté:/ dyspnoe*
/Zriedkavé:/ bronchospazmus (predovšetkým u pacientov s anamnézou
bronchospastického ochorenia), kašeľ

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/

Dorzolamid/timolol očná instilácia:
/Veľmi časté:/ porucha chuti

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:
/Časté:/ nauzea*
/Zriedkavé:/ dráždenie hrdla, suchosť v ústach*

Timolol maleát očná instilácia:
/Menej časté:/ nauzea, dyspepsia
/Zriedkavé:/ hnačka, suchosť v ústach*

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/

Dorzolamid/timolol očná instilácia:
/Zriedkavé:/ kontaktná dermatitída

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:
/Zriedkavé:/ vyrážka*

Timolol maleát očná instilácia:
/Zriedkavé:/ alopécia*, psoriaziformná vyrážka alebo exacerbácia
psoriázy*

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/

Timolol maleát očná instilácia:
/Zriedkavé:/ systémový lupus erytematosus

/Poruchy obličiek a močových ciest/

Dorzolamid/timolol očná instilácia:
/Menej časté:/ urolitiáza

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/

Timolol maleát očná instilácia:
/Zriedkavé:/ Peyronova choroba*

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/

Dorzolamid/timolol očná instilácia:
/Zriedkavé:/ príznaky a symptómy systémových alergických reakcií
vrátane angioedému, urtikárie, pruritu, vyrážky, anafylaxie,
zriedkavo bronchospazmus

Dorzolamidiumchlorid očná instilácia:
/Časté:/ malátnosť/únava*

Timolol maleát očná instilácia:
/Menej časté:/ asténia/únava*

* Tieto nežiaduce účinky boli tiež pozorované pri očnej instilácii
dorzolamid/timolol po uvedení lieku do praxe.

/Laboratórne nálezy/

V klinických štúdiách dorzolamid/timolol neviedol ku klinicky významným
poruchám elektrolytovej rovnováhy.

4.9 Predávkovanie

O predávkovaní očnou instiláciou dorzolamid/timolol po jej náhodnom alebo
úmyselnom užití u ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Existujú hlásenia o neúmyselnom predávkovaní očným roztokom timolol
maleátu, ktoré viedlo k podobným systémovým účinkom ako po podaní
systémových betaadrenergných blokátorov, ako závrat, bolesť hlavy,
dýchavičnosť, bradykardia, bronchospazmus a zástava srdca. Najčastejšie
znaky a príznaky, ktoré možno očakávať po predávkovaní dorzolamidom, sú
elektrolytová nerovnováha, vývoj acidotického stavu a prípadne účinky na
centrálny nervový systém.

O predávkovaní dorzolamidiumchloridom po jeho náhodnom alebo úmyselnom
užití u ľudí sú dostupné len obmedzené údaje. Po perorálnom užití bola
hlásená somnolencia. Po lokálnej aplikácii boli hlásené: nauzea, závrat,
bolesť hlavy, únava, nezvyčajné sny a dysfágia.

Liečba má byť symptomatická a podporná. Treba sledovať hladiny elektrolytov
v sére (najmä draslík) a pH krvi. Štúdie preukázali, že timolol sa iba
ťažko dialyzuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatiká a miotiká – betablokátory –
timolol, kombinácie
ATC kód: S01ED51

/Spôsob účinku/

Očná instilácia Dorzogen Combi obsahuje dve zložky: dorzolamidiumchlorid
a timolol maleát. Každá z týchto dvoch zložiek znižuje zvýšený vnútroočný
tlak znížením sekrécie komorového moku, avšak rozdielnym mechanizmom
účinku.

Dorzolamidiumchlorid je silný inhibítor ľudskej karboanhydrázy II.
Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnych výbežkoch oka znižuje sekréciu
komorového moku pravdepodobne tým, že spomaľuje tvorbu bikarbonátových
iónov s následným znížením transportu sodíka a tekutiny. Timolol maleát je
neselektívny blokátor betaadrenergných receptorov. Presný mechanizmus
účinku timolol maleátu v znižovaní vnútroočného tlaku nie je doteraz jasne
stanovený, hoci fluorescenčná štúdia a tonografické štúdie naznačujú, že
dominantný účinok môže byť v znížení tvorby tekutiny. V niektorých štúdiách
sa však pozorovalo tiež mierne zvýšenie odtoku. Kombinovaný účinok týchto
dvoch látok vedie k výraznejšiemu zníženiu vnútroočného tlaku v porovnaní
s účinkom samostatného podania jednotlivých zložiek lieku.

Po lokálnom podaní očná instilácia dorzolamid/timolol znižuje zvýšený
vnútroočný tlak, či už súvisí alebo nesúvisí s glaukómom. Zvýšený
vnútroočný tlak je hlavný rizikový faktor v patogenéze poškodenia zrakového
nervu a glaukomatóznej straty zorného poľa.
Očná instilácia dorzolamid/timolol znižuje vnútroočný tlak bez bežných
nežiaducich účinkov miotík, ako je šeroslepota, akomodačný kŕč a zúženie
zreníc.

/Farmakodynamické účinky/

/Klinické účinky/

/Dospelí pacienti/
V klinických štúdiách s dĺžkou trvania do 15 mesiacov sa porovnával
vnútroočný tlak znižujúci účinok očnej instilácie dorzolamid/timolol
podávanej dvakrát denne (ráno a večer) s účinkom samostatne alebo súčasne
podávaného 0,5 % timololu a 2 % dorzolamidu u pacientov s glaukómom alebo
očnou hypertenziou, u ktorých bola v štúdiách kombinovaná terapia
považovaná za vhodnú. Patrili sem neliečení pacienti a pacienti neadekvátne
kontrolovaní monoterapiou timololom. Väčšina pacientov bola pred zaradením
do štúdie liečená lokálnymi betablokátormi v monoterapii. V analýze
kombinovaných štúdií bolo zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej
instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne výraznejšie ako pri monoterapii
buď 2 % dorzolamidom podávaným trikrát denne alebo 0,5 % timololom
podávaným dvakrát denne. Zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej
instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne bolo ekvivalentné jeho zníženiu
pri súčasnej terapii dorzolamidom podávaným dvakrát denne a timololom
podávaným dvakrát denne. Meraním v rôznych časových bodoch bolo preukázané,
že zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní očnej instilácie
dorzolamid/timolol dvakrát denne trvá počas celého dňa a tento účinok sa
udržiava počas dlhodobého podávania.

/Deti a dospievajúci/
Uskutočnila sa 3-mesačná kontrolovaná štúdia s primárnym cieľom
dokumentovať bezpečnosť 2 % očnej instilácie dorzolamidiumchloridu u detí
mladších ako 6 rokov. V nezaslepenej fáze tejto štúdie dostávalo očnú
instiláciu dorzolamid/timolol 30 pacientov mladších ako 6 rokov a vo veku 2
rokov alebo starších, ktorých vnútroočný tlak nebol dostatočne kontrolovaný
monoterapiou dorzolamidom alebo timololom. Účinnosť sa u týchto pacientov
nehodnotila. V tejto malej skupine pacientov bolo podávanie očnej
instilácie dorzolamid/timolol dvakrát denne vo všeobecnosti dobre
tolerované, 19 pacientov dokončilo liečebné obdobie a 11 pacientov ho
prerušilo z dôvodu chirurgického zákroku, zmeny liečby alebo z iných
dôvodov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Dorzolamidiumchlorid/

Na rozdiel od perorálnych inhibítorov karboanhydrázy, lokálne podanie
dorzolamidiumchloridu umožňuje liečivu pôsobiť priamo v oku pri podstatne
nižších dávkach, a teda pri menšej systémovej expozícii. V klinických
štúdiách to viedlo k zníženiu vnútroočného tlaku bez porúch acidobázickej
rovnováhy či zmien elektrolytov, ktoré sú typické pre perorálne inhibítory
karboanhydrázy.

Pri lokálnom podaní sa dorzolamid dostáva do systémového obehu. Aby sa
určil potenciál inhibície systémovej karboanhydrázy po lokálnom podaní,
merali sa koncentrácie liečiva a jeho metabolitu v erytrocytoch a plazme
a inhibícia karboanhydrázy v erytrocytoch. Dorzolamid sa pri dlhodobom
podávaní kumuluje v erytrocytoch v dôsledku selektívnej väzby na KA-II (KA
– karboanhydráza), pričom v plazme sa udržiava extrémne nízka koncentrácia
voľného liečiva. Z materského liečiva sa tvorí jediný N-dezetylovaný
metabolit, ktorý inhibuje KA-II menej účinne ako materské liečivo, ale
inhibuje aj menej aktívny izoenzým (KA-I). Metabolit sa tiež hromadí
v erytrocytoch, kde sa viaže primárne na KA-I. Dorzolamid sa stredne silno
viaže na plazmatické bielkoviny (približne 33 %). Dorzolamid sa vylučuje
predovšetkým nezmenený močom; metabolit sa tiež vylučuje močom. Po skončení
podávania sa dorzolamid vyplavuje z erytrocytov nelineárne, čo má za
následok počiatočný rýchly pokles koncentrácie liečiva, po ktorom nasleduje
pomalšia eliminačná fáza s polčasom približne štyri mesiace.

Keď sa dorzolamid podával perorálne, aby sa simulovala maximálna systémová
expozícia po dlhodobom lokálnom očnom podávaní, rovnovážny stav sa dosiahol
do 13 týždňov. V rovnovážnom stave sa v plazme prakticky nenachádzalo
žiadne voľné liečivo alebo jeho metabolit; inhibícia KA v erytrocytoch bola
slabšia, než je predpokladaná inhibícia potrebná na farmakologické
ovplyvnenie renálnej funkcie alebo dýchania. Podobné farmakokinetické
výsledky sa pozorovali po dlhodobom lokálnom podávaní
dorzolamidiumchloridu. Niektorí starší pacienti s poruchou obličiek
(odhadovaný klírens kreatinínu 30-60 ml/min) však mali vyššie koncentrácie
metabolitu v erytrocytoch, tomuto nálezu však nebolo možné priamo pripísať
žiadne významné rozdiely v inhibícii karboanhydrázy a žiadne klinicky
významné systémové nežiaduce účinky.

/Timolol maleát/

V štúdii plazmatickej koncentrácie liečiva u 6 jedincov bola stanovená
systémová expozícia timololu po lokálnom podaní 0,5 % očnej instilácie
timolol maleátu dvakrát denne. Priemerná maximálna koncentrácia v plazme po
rannom podaní bola 0,46 ng/ml a po popoludňajšom podaní 0,35 ng/ml.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Očný a systémový bezpečnostný profil jednotlivých zložiek lieku je dobre
stanovený.

Dorzolamid
U králikov sa po podaní dávok dorzolamidu toxických pre matku spojených
s metabolickou acidózou pozorovali malformácie tiel stavcov.

Timolol
Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok.

Navyše u zvierat, ktorým sa podávala lokálna očná instilácia
dorzolamidiumchloridu a timolol maleátu samostatne alebo v kombinácii, sa
nepozorovali žiadne oftalmologické nežiaduce účinky. /In vitro a in vivo/
štúdie s jednotlivými zložkami nepreukázali mutagénny potenciál. Pri
podávaní Dorzogenu Combi v terapeutických dávkach sa preto nepredpokladá
žiadne signifikantné riziko z hľadiska bezpečnosti u človeka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Manitol (E 421)
Hydroxyetylcelulóza
Nátriumcitrát (E 331)
Hydroxid sodný (E 524) (na úpravu pH)
Benzalkóniumchlorid
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

Po prvom otvorení: 28 dní.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Dávkovač očných kvapiek pozostáva z bielej nepriehľadnej fľaše
z polyetylénu strednej hustoty so zatavenou kvapkacou špičkou z LDPE a HDPE
skrutkovacím uzáverom s bezpečnostným prúžkom na hrdle fľaštičky,
v papierovej škatuli.

Veľkosti balenia: 1 x fľaša s obsahom 5 ml
3 x fľaša s obsahom 5 ml
5 x fľaša s obsahom 5 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd.
Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

64/0475/11-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C09485
Skupina ATC:
S01 - Oftalmologiká
Skupina ATC:
S01ED51 - dorzolamidum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
UK ?
Výrobca lieku:
GENERICS,(UK) LTD., VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby, keď liečba lokálnymi betablokátormi nie je dostatočná a je potrebná liečba kombináciou antiglaukomatík.
Predajná cena:
19.12 € / 576.01 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
19.12 € / 576.01 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.22 € ÚP:6.10 € DP:6.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.78 € ÚP:18.30 € DP:8.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.36 € ÚP:18.30 € DP:2.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.64 € ÚP:6.10 € DP:3.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.75 € ÚP:0.00 € DP:13.75 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.93 € ÚP:0.00 € DP:9.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.43 € ÚP:7.32 € DP:9.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:48.49 € ÚP:21.96 € DP:26.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.48 € ÚP:6.10 € DP:8.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:45.85 € ÚP:18.30 € DP:27.55 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien