Detail:
METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG tbl flm 30x850 mg
Názov lieku:
METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG
Doplnok názvu:
tbl flm 30x850 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2769/2004
PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 2768/2004

Písomná informácia pre používateľov

Metformin-ratiopharm® 850 mg
(metformini hydrochloridum)
filmom obalené tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN

Zloženie:
/Liečivo:/

Metformini hydrochloridum (metformín hydrochlorid) 850 mg v jednej filmom
obalenej tablete

/Pomocné látky:/
Povidonum (povidon) K 30, carboxymethylamylum natricum (sodná soľ
karboxymetylškrobu), maydis amylum (kukuričný škrob), silica colloidalis
anhydrica (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát),
aqua purificata (čistená voda).
Farba:
Hypromellosum (hydroxypropylmetylcelulóza), talcum (mastenec), titanii
dioxidum (oxid titaničitý), macrogolum (makrogol) 6000, propylenglycolum
(propylenglykol), alcohol isopropylicus (izopropylalkohol), aqua purificata
(čistená voda).

Farmakoterapeutická skupina:

ANTIDIABETIKUM


Charakteristika:
Metformín sa užíva pri liečbe cukrovky u dospelých (diabetes mellitus typ
II); vhodný je najmä pre obéznych diabetikov. Je určený pacientom, ktorých
liečba si nevyžaduje podávanie inzulínu. Metformín sa môže užívať súčasne s
derivátmi sulfonylurei, ak diéta a metformín alebo deriváty sulfonylurei
dostatočne neregulujú glykémiu.

Indikácie:
Liek Metformin-ratiopharm® 850 mg je určený na liečbu cukrovky (diabetes
mellitus typ II), najmä obéznych pacientov, ktorých stav nie je možné
upraviť vhodnou diétou a telesnou aktivitou.

Kontraindikácie:
Liek Metformin-ratiopharm® 850 mg sa nesmie užívať pri precitlivenosti na
metformín alebo inú zložku lieku, pri zníženej funkcii obličiek alebo
pečene, alkoholizme, srdcovej nedostatočnosti, akútnej alebo chronickej
acidóze, vrátane diabetickej ketoacidózy, pri ochoreniach s nedostatočnou
funkciou pľúc, v tehotenstve a počas dojčenia. Na užívanie lieku v priebehu
akútnych a chronických infekcií musia byť vážne dôvody.

Nežiaduce účinky:
Metformín môže, najmä na začiatku liečby, spôsobiť tráviace ťažkosti, ako
je nevoľnosť, hnačky, vracanie, kovová chuť v ústach. Tieto ťažkosti je
možné zmierniť, ak sa liek užíva počas jedla a ak sa dávky zvyšujú
postupne. Výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nežiaducich reakcií
oznámte ošetrujúcemu lekárovi. Ak hnačky a vracanie sprevádza malátnosť,
pocit únavy, bolesť svalov, útlm vedomia až bezvedomie, je potrebné
predpokladať laktacidózu – prekyslenie krvi kyselinou mliečnou a ihneď
informovať lekára.

Interakcie:
Účinky lieku Metformin-ratiopharm® 850 mg a iných súčasne užívaných liekov
sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o
všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo ktoré začnete užívať, a
to na lekársky predpis alebo i bez neho. Skôr ako začnete s užívaním lieku
Metformin-ratiopharm® 850 mg užívať nejaký voľne predajný liek, poraďte sa
so svojím ošetrujúcim lekárom. Lieky proti bolesti a teplote, lieky
zabraňujúce zrážanlivosti krvi (nesteroidné antiflogistiká – salicyláty),
lieky proti depresiám (inhibítory MAO), ako aj lieky na liečbu vysokého
tlaku, môžu účinok metformínu zvýšiť.
Niektoré lieky na liečbu vysokého tlaku (betablokátory, reserpín,
guanetidín) môžu pri dlhodobom užívaní znižovať hladinu cukru v krvi a
obmedzovať vnímanie varovných príznakov svedčiacich o nedostatku cukru
v krvi. Cimetidín spomaľuje metabolizmus metformínu a zvyšuje tak riziko
laktacidózy.
Účinok lieku Metformin-ratiopharm® 850 mg sa znižuje súčasným podávaním
s glukokortikoidmi, kombinovanými antikoncepčnými tabletkami,
sympatomimetikami, glukagónom, tiazidovými diuretikami, liekmi obsahujúcimi
deriváty kyseliny nikotínovej a fenotiazíny.

Dávkovanie a spôsob použitia:
Dávkovanie určí lekár. Zvyčajne sa začína s 1 tabletou denne a postupne je
možné dávku zvyšovať. Maximálna dávka sú 3 tablety denne. Dávka by sa mala
zvyšovať vždy po niekoľkých dňoch (max. 2 týždňoch).
Zvyčajná dávka sú 2 tablety denne (1 tableta ráno, 1 tableta večer).
Tablety sa užívajú celé, pri jedle a zapíjajú sa dostatočným množstvom
tekutiny (napr. pohárom vody).

Upozornenie:
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku deťmi, prípadne dospelými
vyhľadajte svojho lekára. Súčasne s užívaním lieku Metformin-
ratiopharm® 850 mg sa nesmie konzumovať alkohol.

Uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote 15 - 25ş C.

Varovanie:
Liek sa nesmie používať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) vyznačenej
na obale.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie:
30 alebo 120 filmom obalených tabliet.

Dátum poslednej revízie textu:
Február 2007
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2769/2004

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 2768/2004SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
Metformin-ratiopharm® 850 mg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU
Metformini hydrochloridum 850 mg v 1 filmom obalenej tablete.

3. LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikácie
Liek Metformin-ratiopharm® 850 mg je indikovaný na zníženie glukózy v krvi
u pacientov, ktorí nie sú závislí od inzulínu (typ II) a ktorí nemajú
hyperglykémiu dostatočne regulovateľnú iba diétou.
Metformin-ratiopharm® 850 mg sa môže užívať súčasne s derivátmi
sulfonylurei (po zvážení kontraindikácie tejto skupiny liečiv), ak sa
diétou a metformínom alebo derivátmi sulfonylurei nedosahuje adekvátna
regulácia glykémie. Na začiatku liečenia cukrovky II typu sa má klásť dôraz
na diétu ako primárnu formu liečenia.

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie tabliet Metformin-ratiopharm® 850 mg sa musí individualizovať
podľa účinnosti a tolerancie, ale pod podmienkou, že sa neprekročí
maximálna denná dávka metformínu, ktorá je 2 550 mg.
Počiatočnou dávkou lieku Metformin-ratiopharm® 850 mg je zvyčajne jedna
tableta denne podaná počas raňajok. Počas počiatočného liečenia sa
stanovuje terapeutická odozva na Metformin-ratiopharm® 850 mg a určí sa
minimálna účinná dávka pre pacienta.
Dávkovanie sa má zvyšovať postupne o jednu tabletu každý druhý týždeň.
Tablety treba podávať v rozdelených dávkach, maximálne do 2 550 mg denne
(3 tablety). Zvyčajná upravujúca dávka je 850 mg pri raňajkách a pri
večeri.

4. 3. Kontraindikácie
Metformin-ratiopharm® 850 mg tablety sú kontraindikované u pacientov so:
- známou precitlivenosťou na metformín
- renálnou dysfunkciou/insuficienciou (napr. príznakom je hodnota
kreatinínu v sére ( 1,5 mg/dL
[muži], ( 1,4 mg/dL [ženy] alebo hladina kreatinínu mimo bežného
rozsahu), ktorý môže tiež vyplývať
z podmienok, ako je kardiovaskulárny kolaps (šok), akútny infarkt
myokardu a septicemia (pozri časť
4.4 špeciálne upozornenia).
- hepatálnou insuficienciou
- akútnou alebo chronickou acidózou, vrátane diabetickej ketoacidózy s
kómou alebo bez kómy.
Diabetická ketoacidóza sa má liečiť inzulínom
- ťažkým obmedzením kardiovaskulárnych funkcií, vrátane ochorenia
periférnych artérií
- respiračnou insuficienciou
- hypotoxickými situáciami (napr. anémia, gangréna, kolaps a šok)
- katabolickými situáciami, napr. tumory
- ťažkými akútnymi a chronickými infekciami
- závislosťou od alkoholu
- gravidita

Metformin-ratiopharm® 850 mg sa má dočasne vynechať
. pred plánovanou chirurgickou operáciou s celkovou anestéziou
. pred rádiologickými štúdiami, vrátane parenterálnej aplikácie
röntgenkontrastných látok obsahujúcich jód (urografia, arteriografia)
. pri redukčnej diéte (menej ako 1 000 kcal alebo 4 200 kJ/deň)
. pri plánovanej alebo prebiehajúcej gravidite a počas laktácie

/Poznámka/

Metformin-ratiopharm® 850 mg tablety sa neindikujú
. pri cukrovke I typu závislej od inzulínu
. pri úplnom sekundárnom zlyhaní liečenia cukrovky II typu sulfonylureou4. 4. Špeciálne upozornenia
O metformíne je známe, že sa zásadne vylučuje obličkami a riziko akumulácie
metformínu a laktacidóza sa zvyšuje so stupňom poškodenia renálnej funkcie.
Preto pacienti s hladinou kreatinínu v sére nad horným limitom vekovej
hodnoty nemajú užívať Metformin-ratiopharm® 850 mg. U pacientov v
pokročilom veku sa pri liečení Metformin-ratiopharm® 850 mg má opatrne
stanoviť minimálna dávka pre adekvátny glykemický účinok, pretože vo vyššom
veku je znížená renálna funkcia. U starších pacientov sa renálna funkcia má
sledovať pravidelne.
Pred začiatkom liečenia liekom Metformin-ratiopharm® 850 mg a najmenej po
roku sa má overiť renálna funkcia a potvrdiť, že je normálna. Pacienti, u
ktorých rozvoj renálnej dysfunkcie možno predvídať, majú byť vyšetrení
častejšie; užívanie Metformin-ratiopharm® 850 mg treba prerušiť, ak je
zjavné, že poškodzuje renálnu funkciu. U starších pacientov nie je hladina
sérového kreatinínu vždy smerodajná, preto by sa hodnoty sérového
kreatinínu mali stanoviť pred začiatkom liečenia.

/Znížená funkcia pečene:/
Zistilo sa, že oslabenie pečeňových funkcií súvisí s niektorými prípadmi
laktacidózy. Pacienti s klinickým alebo laboratórnym dôkazom ochorenia
pečene sa majú vo všeobecnosti vyhýbať užívaniu lieku Metformin-
ratiopharm® 850 mg .
V jednotlivých prípadoch bolo pozorované zníženie obsahu vitamínu B12 z
predchádzajúcej normálnej hladiny v sére na úroveň pod normál bez klinickej
manifestácie. U pacientov, ktorí užívajú Metformin-ratiopharm® 850 mg sa
odporúča hodnotiť hematologické parametre aspoň raz za rok a akékoľvek
zjavné odchýlky vhodne sledovať a usmerňovať (dodatočné užívanie vitamínu
B12).

/Vplyv alkoholu:/
Alkohol potencuje účinok lieku Metformin-ratiopharm® 850 mg v oblasti
metabolizmu kyseliny mliečnej. Je potrebné pacientov na to upozorniť.

4. 5. Liekové a iné interakcie
/Nifedipín:/
Pri spoločnom užívaní nifedipínu a metformínu stúpne plazmatická hodnota
metformínu Cmax a AUC asi o 20 % a stúpne aj množstvo vylučované močom.
Tmax a polčas nebol ovplyvnený.

/Katiónové lieky:/
Tým, že sa katiónové lieky (napr. amilorid, digoxín, morfín, prokaínamid,
chinidín, ranitidín, triamteren, trimetoprim a vankomycín) vylučujú
renálnou tubulárnou sekréciou, teoreticky majú interakčný potenciál s
metformínom spôsobený konkurenciou o spoločný renálny tubulárny transportný
systém. Takáto interakcia bola pozorovaná medzi metformínom a perorálne
podávaným cimetidínom pri interakčných štúdiách na zdravých dobrovoľníkoch
pri jednorazovej aj pri opakovanej dávke metformínu a cimetidínu, pričom
hodnota metformínu v plazme a celková koncentrácia v krvi stúpla o 60 %, a
o 40 % stúpla AUC hodnota metformínu v krvi. Polčas vylučovania sa
nezmenil. Metformín neovplyvňuje farmakokinetiku cimetidínu. Cimetidín
spomaľuje metabolizmus metformínu a zvyšuje tak riziko laktacidózy.

4. 6. Používanie v gravidite a počas laktácie
/Gravidita kategórie B/:
Patologické hodnoty glukózy v krvi počas gravidity súvisia s vyšším
výskytom kongenitálnych abnormalít. Na úpravu hladiny glukózy v krvi počas
gravidity má byť užívaný inzulín.

/Dojčiace matky:/
Štúdie sa u dojčiacich matiek nerobili, ale je potrebné opatrne zvažovať,
či prerušiť dojčenie alebo či užívať liek.

4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Metformin-ratiopharm® 850 mg tablety neovplyvňujú schopnosť riadiť motorové
vozidlo, ani prácu so strojmi.
Pri súčasnom liečení derivátmi sulfonylurei alebo inými liekmi znižujúcimi
hladinu glukózy v krvi môže byť schopnosť riadiť motorové vozidlo a
obsluhovať stroje obmedzená.

4. 8. Nežiaduce účinky

|Frekvencia |Telesná sústava |Najčastejšie príznaky |
|Frekvencia (( 1/10) |tráviaci trakt |diarrhoea, nausea, |
| | |vracanie |
| | |abdominálna bolesť, |
| |zvláštne pocity |flatulencia, anorexia |
| | |kovová chuť |
|Príležitostne (( 1/100)|neurologické |bolesť hlavy, vertigo, |
| | |somnolencia |
|Občas (( 1/100) |hematologické |nízka hodnota vitamínu |
| | |B12 v sére |
| |metabolické |laktacidóza |
|Veľmi často (( 1/1000) |dermatologické |vyrážky, dermatitis |


Laktacidóza: pozri časť 4.4. Šeciálne upozornenia a časť 4.9.
Predávkovanie.

Gastrointestinálna symptológia (pozri vyššie) je najčastejšou spoločnou
reakciou pri liečení pacientov liekom Metformin-ratiopharm® 850 mg, najmä
na začiatku liečenia. Tieto symptómy sú vo všeobecnosti iba prechodné a
spontánne zaniknú počas následného liečenia.
Hladina vitamínu B12 v sére by sa mala sledovať. Je potrebné zvážiť
periodický parenterálny
prísun vitamínu B12.

4. 9. Predávkovanie
Hypoglykémia sa nepreukázala pri aplikácii nad 850 g metformínu, hoci sa za
takýchto okolností vyskytla laktacidóza (pozri časť 4.4). Metformín je
dialyzovateľný s rýchlosťou odstraňovania nad 170 ml/min pri dobrých
hemodynamických podmienkach. Preto hemodialýza môže byť úspešná na
odstránenie akumulovaného liečiva.
Treba však zistiť, či metformín nebol podaný súčasne s derivátmi
sulfonylurei, inzulínom alebo alkoholom.

/Zneužitie lieku a závislosť:/
Metformin-ratiopharm® 850 mg nemá farmakodynamické vlastnosti, ktoré by
viedli k zneužitiu alebo závislosti.

5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidiabetikum.


ATC kód: A10BA02

Metformín je biguanid, antihyperglykemická látka, ktorá zlepšuje toleranciu
glukózy v NIDDM subjektoch a znižuje aj bazálnu aj postprandiálnu
plazmatickú glukózu. Jeho farmakologický mechanizmus účinku je odlišný od
účinku derivátov sulfonylurei. Metformín znižuje produkciu hepatálnej
glukózy, znižuje intestinálnu resorpciu glukózy a zlepšuje citlivosť na
inzulín (zvyšuje periférny glukózový prietok a utilizáciu). Na rozdiel od
sulfonylurey metformín nevyvoláva hypoglykémiu ani u diabetikov, ani u
nediabetikov (s výnimkou osobitných okolností; pozri časť 4.4) a
nespôsobuje hyperinzulinémiu. Pri liečení metformínom zostáva sekrécia
inzulínu nezmenená, hoci stála hladina inzulínu a celodenná odozva
plazmatického inzulínu sa môže v skutočnosti znížiť.
Monoterapia metformínom môže byť efektívna u pacientov, ktorí nie sú
citliví na sulfonylureu, ktorí majú len čiastočnú odozvu na sulfonylureu,
alebo u ktorých odozva prestala. U takých pacientov, u ktorých sa adekvátna
kontrola glykémie nedosiahne monoterapiou metformínom, kombinácia
metformínu a derivátov sulfonylurei môže mať synergický efekt, pretože
obidve látky pôsobia na zlepšenie glukózovej tolerancie rozdielnym, ale
komplementárnym mechanizmom.

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti
/Resorpcia/
Biologická dostupnosť 500 mg metformínu je asi 50 až 60 %. Štúdiami, pri
ktorých sa užívala jednotlivá perorálna dávka 500 mg, 1 500 mg, 850 mg až 2
550 mg sa zistilo, že sa stúpajúcimi dávkami nedosahuje proporcionalita, čo
je spôsobené skôr zníženou resorpciou než zmenou v eliminácii. Potrava
znižuje rozsah a mierne oneskoruje resorpciu metformínu. Ako sa ukazuje,
koncentrácia je nižšia približne o 40 %. O 25 % je nižšia aj AUC hodnota
v plazme, pričom sa predĺži o 35 minút čas dosiahnutia maximálnej hodnoty
plazmatickej koncentrácie po následnom podaní jednej tablety 850 mg s
potravou v porovnaní tabletou rovnakej sily podanou štandardne.
Metformín sa na plazmatické bielkoviny na rozdiel od sulfonylurey viaže iba
zanedbateľne. Sulfonylurea sa viaže viac ako na 90 %. Metformín sa
rozdeľuje do erytrocytov v závislosti od času. Pri zvyčajných klinických
dávkach a dávkovacej schéme metformínu ustálený stav koncentrácie
metformínu v plazme sa dosiahne za 24 až 48 hodín a má hodnotu zvyčajne ( 1
mcgm/ml.

/Metabolizmus a vylučovanie:/
Štúdie po jednorazovom podaní na zdravých dobrovoľníkoch dokázali, že
metformín sa vylučuje nezmenený močom a neovplyvňuje hepatálny metabolizmus
(u ľudí sa nedokázali žiadne metabolity), ani biliárna exkrécia.
Odstraňovanie obličkami (klírens) je približne 3,5 krát vyššie ako pri
kreatiníne, čo indikuje, že tubulárna sekrécia je hlavný spôsob vylučovania
metformínu. Po následnom perorálnom podaní sa približne 90 % resorbovanej
látky eliminuje cez obličky za prvých 24 hodín pri poločase plazmatickej
eliminácie približne 6,2 hodiny. Polčas vylučovania z krvi je približne
17,6 hodín.
/Renálna insuficiencia:/

U pacientov so zníženou renálnou fukciou (na základe hodnoty klírens
kreatinínu) sa polčas metformínu v plazme a v krvi predĺži a renálna
exkrécia (klírens) sa znižuje proporcionálne so zvyšovaním kreatinínu.
/Vek, pohlavie a rasa:/

Obmedzené údaje hodnotenia farmakokinetických štúdií metformínu u zdravých
starších ľudí naznačujú, že celková hodnota eliminácie z plazmy sa
znižovala, polčas sa predĺžil a Cmax sa v porovnaní so zdravými mladými
ľuďmi zvýšilo. Z týchto údajov je zrejmé, že zmeny vo farmakokinetike
metformínu súvisia s vekom a sú primárne zdôvodnené zmenami renálnej
funkcie.
Farmakokinetické parametre metformínu sa u diabetikov a zdravých osôb
signifikantne nelíšia, ak sa analyzovali podľa pohlavia. Podobne bol v
kontrolovaných klinických štúdiách pacientov s NIDDM antihyperglykemický
účinok metformínu porovnateľný u mužov i žien.
Štúdie farmakokinetických parametrov metformínu podľa rasy sa nerobili. V
riadených klinických štúdiách pacientov s NIDDM bol antihyperglykemický
účinok porovnateľný u belochov, černochov a miešancov.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

/Karcinogenita, mutagenita, vplyv na plodnosť:/


Dlhodobé štúdie karcinogenity sa vykonávali na potkanoch (dĺžka dávkovania
104 týždňov) pri dávkach nad a vrátane 900 mg/kg/deň a na myšiach (dĺžka
dávkovania 91 týždňov) pri dávkach nad a vrátane 1 500 mg/kg/deň. Tieto
dávky sú v obidvoch prípadoch trojnásobne vyššie ako je odporúčaná
maximálna denná dávka pre ľudí (vychádzajúc z plochy povrchu tela). Neboli
zistené žiadne dôkazy karcinogenity metformínu ani u samcov, ani u samičiek
potkanov, zistená však bola zvýšená incidencia náhodných benígnych
uterinných polypov u samičiek potkana pri podávaní 900 mg/kg/deň.

Nenašiel sa žiaden dôkaz mutagénneho potenciálu metformínu pri Amesovom
teste (S. typhimurium), génovom mutačnom teste (myšie lymfatické bunky),
chromozómovom aberačnom teste (ľudské lymfocyty), ani počas in vivo
mikrojadrového testu (myšie špikové kosti).

/Teratogénne účinky/
Plodnosť potkaních samcov a samičiek nebola podávaním metformínu ovplyvnená
až do výšky dávok 600 mg/kg/deň alebo pri približne dvojnásobne vyššej
odporúčanej dennej dávke pre ľudí, určenej na základe plochy povrchu tela.
Metformín nevykazoval teratogenitu u potkanov a zajacov do dávok 600
mg/kg/deň alebo do dávky asi dvakrát presahujúcej maximum dennej dávky
odporúčanej pre ľudí, určenej na základe plochy povrchu tela. Určenie
fetálnej koncentrácie dokazuje čiastočnú placentárnu bariéru pre metformín.
Pretože reprodukčné štúdie na zvieratách nie vždy zodpovedajú odozve u
ľudí, akékoľvek rozhodnutie o užívaní liečiva je v zvážení rizika a
úžitku.
Štúdie na potkanoch ukázali, že metformín sa vylučuje do mlieka a dosahuje
hladinu, ktorá je porovnateľná s hladinou v plazme.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6. 1. Zoznam pomocných látok
Povidonum K 30, carboxymethylamylum natricum, maydis amylum, silica
colloidalis anhydrica, magnesii stearas, aqua purificata.
Farba:
Hypromellosum, talcum, titanii dioxidum, macrogolum 6000, propylenglycolum,
alcohol isopropylicus, aqua purificata.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe


6. 3. Čas použiteľnosti
48 mesiacov

6. 4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6. 5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
PVC/PE/PVDC fólia, Al-fólia, papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľa.
Veľkosti balenie: 30 alebo 120 filmom obalených tabliet

6. 6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Liek je viazaný na lekársky predpis.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH
89079 Ulm
SRN

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

18/0036//00-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

1.2.2000/

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
Február 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14118
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BA02 - metforminum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
mycophenolatum natricum
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín.
Predajná cena:
4.05 € / 122.01 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.05 € / 122.01 SK
Posledná aktualizácia:
2013-08-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.12 € ÚP:0.00 € DP:1.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:1.52 € DP:1.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.99 € ÚP:3.04 € DP:0.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.66 € ÚP:0.00 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.79 € ÚP:1.13 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.57 € ÚP:2.26 € DP:1.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:2.40 € DP:0.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.46 € ÚP:4.80 € DP:1.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.81 € ÚP:3.04 € DP:2.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.77 € ÚP:0.00 € DP:3.77 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien