Detail:
RELENZA plv inh 1x5 blist.+ inh.
Názov lieku:
RELENZA
Doplnok názvu:
plv inh 1x5 blist.+ inh.
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA č.2 K ZMENE V REGISTRÁCII, EV. č. 2010/06387


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Relenza 5 mg/dávka, upravený inhalačný prášok
Zanamivir

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Relenza a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Relenzu
3. Ako používať Relenzu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Relenzu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RELENZA A NA ČO SA POUŽÍVA

Relenza obsahuje zanamivir, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných
/antivirotiká/ (protivírusové lieky).
Relenza sa používa na liečbu chrípky /(infekcie spôsobenej vírusom chrípky)/.
Zmierňuje príznaky chrípky a pomáha Vám rýchlejšie sa uzdraviť.
Relenza sa používa aj na prevenciu (predchádzanie) vzniku chrípky v čase
vypuknutia chrípky.
Relenzou sa môžu liečiť dospelí a deti vo veku 5 a viac rokov.
Relenza sa musí inhalovať (vdychovať) do pľúc, pretože sa slabo vstrebáva
do organizmu, keď sa prehĺta. Vírus chrípky infikuje pľúca a keď Relenzu
inhalujete, pôsobí priamo na vírus vo vnútri pľúc.
Relenza nenahrádza očkovanie proti chrípke. Musíte sa porozprávať so svojím
lekárom o tom, či je potrebné, aby ste sa dali zaočkovať proti chrípke.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE RELENZU

Nepoužívajte Relenzu

- ak ste alergický /(precitlivený)/ na zanamivir.
- ak ste alergický /(precitlivený)/ na laktózu alebo mliečnu bielkovinu.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Relenzy


Ak pri používaní Relenzy máte pocit zovretia v hrdle alebo hrudníku.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže Relenza spôsobiť reakciu zahŕňajúcu:
- zovretie hrdla a hrudníka,
- ťažkosti s dýchaním.
Ak sa u Vás pri používaní Relenzy prejaví niektorý z týchto príznakov,
prestaňte používať Relenzu a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Kontaktujte svojho lekára alebo oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.
Nedávajte Relenzu deťom mladším ako 5 rokov.

Ak máte astmu alebo iné problémy s pľúcami alebo s dýchaním, Váš
lekár musí vedieť, či máte:

- astmu,
- iné pľúcne ochorenie, ktoré spôsobuje problémy s dýchaním - napríklad
emfyzém, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP) alebo chronickú
bronchitídu.
Povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako použijete Relenzu, aby mohol
pozornejšie dozerať na Váš zdravotný stav, aby si overil, či je Vaše
ochorenie udržiavané pod kontrolou.


Ak na Vašu astmu alebo na iný problém s dýchaním používate inhalačný liek
(liek, ktorý sa inhaluje), pozorne si prečítajte nasledujúcu časť tejto
písomnej informácie pre používateľov - /Používanie Relenzy s inhalačným/
/liekom na problémy s dýchaním/ - skôr, ako použijete Relenzu.


Používanie Relenzy s inhalačným liekom na problémy s dýchaním

Ak na astmu alebo na akýkoľvek iný problém s dýchaním používate inhalačný
liek, pokračujte v používaní Vášho inhalátora (inhalátorov) v obvyklom
čase.
Ak Vám odporučili, aby ste používali Relenzu v rovnakú dennú dobu ako
Váš iný inhalačný liek, použite tento iný liek niekoľko minút pred tým,
ako použijete Relenzu.
Uistite sa, že pri používaní Relenzy máte poruke svoj rýchlo pôsobiaci
"záchranný" inhalátor (ako je inhalátor obsahujúci salbutamol).
Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže Relenza spôsobiť reakciu zahŕňajúcu:
- zovretie hrdla a hrudníka,
- ťažkosti s dýchaním.
Ak sa u Vás pri používaní Relenzy prejaví niektorý z týchto príznakov,
prestaňte používať Relenzu. Použite svoj rýchlo pôsobiaci „záchranný“
inhalátor na uľahčenie dýchania. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Kontaktujte svojho lekára alebo oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak na astmu alebo na iné problémy s dýchaním používate inhalačný liek,
uistite sa, že ste si prečítali vyššie uvedené odporúčanie.

Ak Vám odporučili, aby ste sa dali zaočkovať proti chrípke, môžete
sa dať zaočkovať kedykoľvek, dokonca aj vtedy, ak používate
Relenzu, podporujúcu prevenciu vzniku chrípky.Tehotenstvo a dojčenie

Ak dojčíte, ak ste tehotná alebo ak by ste mohli byť tehotná, porozprávajte
sa so svojím lekárom skôr, ako použijete Relenzu.


K dispozícii sú len obmedzené informácie o bezpečnosti Relenzy pre
tehotné ženy. Aj keď sa doposiaľ nedokázalo, že Relenza poškodzuje
nenarodené deti, Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste ju nepoužívali
počas tehotenstva.
Počas používania Relenzy nesmiete dojčiť. Liečivo (zanamivir) by sa mohlo
dostať do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Relenza nemá vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Relenzy


Relenza obsahuje laktózu a mliečnu bielkovinu.

Relenza obsahuje cukor nazývaný laktóza a môže obsahovať mliečnu
bielkovinu.
Ak zle tolerujete laktózu a niektoré iné cukry alebo mliečnu bielkovinu,
nepoužívajte Relenzu. Poraďte sa so svojím lekárom o liečbe alebo prevencii
chrípky.

3. AKO POUžÍVAť RELENZU

Vždy používajte Relenzu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Relenza je liek vo forme prášku, ktorý sa ústami inhaluje do pľúc
s použitím pomôcky Diskhaler. Prášok je obsiahnutý v blistroch na
Rotadisku - na disku potiahnutom fóliou, ktorý vložíte do Diskhalera.
Liek obsiahnutý v Rotadiskoch sa musí inhalovať iba s použitím pomôcky
Diskhaler.
Nedávajte Relenzu deťom mladším ako 5 rokov.


Kedy začať používať Relenzu

Ak máte chrípku, kvôli maximálnemu účinku liečby musíte začať používať
Relenzu čo najskôr po vzniku príznakov chrípky:
- u dospelých je to do 48 hodín po vzniku prvých príznakov,
- u detí je to do 36 hodín po vzniku prvých príznakov.


Na podporu prevencie chrípky
Ak má niekto vo Vašej domácnosti chrípku, kvôli podpore prevencii vzniku
chrípky musíte začať používať Relenzu čo najskôr po tom, ako ste s ním
prišli do kontaktu:
- u dospelých a detí je to 36 hodín po kontakte s infikovanou osobou.
Ak chrípka vypukla vo Vašej miestnej komunite, riaďte sa odporúčaním Vášho
lekára týkajúcim sa toho, kedy začať používať Relenzu.


Aké množstvo Relenzy používať

Množstvo Relenzy, ktoré použijete, bude závisieť od toho, či už chrípku
máte alebo či používate Relenzu na podporu prevencie chrípky.

Ak máte chrípku


Dospelí a deti (vo veku 5 alebo viac rokov): zvyčajnou dávkou sú 2
inhalácie (2 blistre) dvakrát denne počas 5 dní.Na podporu prevencie chrípky

Ak má niekto vo Vašej domácnosti chrípku:
- dospelí a deti (vo veku 5 alebo viac rokov): zvyčajnou dávkou sú 2
inhalácie (2 blistre) jedenkrát denne počas 10 dní.
Ak chrípka vypukla vo Vašej miestnej komunite:
- dospelí a deti (vo veku 5 alebo viac rokov): odporúčanou dávkou sú 2
inhalácie (2 blistre) jedenkrát denne počas až 28 dní.


Ak použijete viac Relenzy ako máte

Ak náhodne použijete príliš veľké množstvo Relenzy, pravdepodobne Vám to
nespôsobí žiadne problémy.
Ak si však budete robiť starosti, alebo ak sa nebudete cítiť dobre, hlavne
ak máte astmu alebo iné problémy s pľúcami, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak zabudnete použiť Relenzu

Ak zabudnete použiť dávku Relenzy, použite Vašu zvyčajnú dávku len čo si na
to spomeniete, potom pokračujte v používaní Relenzy tak ako predtým.
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Relenzu

Na vyliečenie chrípky je dôležité, aby ste dokončili celú plánovanú liečbu
(obvykle 5-dňovú), dokonca aj vtedy, ak sa budete cítiť lepšie. V opačnom
prípade sa príznaky chrípky môžu vrátiť.
Ak sa domnievate, že možno budete chcieť ukončiť Vašu liečbu skôr, poraďte
sa o tom so svojím lekárom.

Na opačnej strane tejto písomnej informácie pre používateľov je návod krok
za krokom, v ktorom sa uvádza, ako máte používať Relenza Diskhaler.
Pozorne si ho prečítajte skôr, ako použijete Vašu prvú dávku. Ak si
nebudete istý v tom, ako používať Diskhaler, požiadajte Vášho lekárnika,
aby si s Vami prebral návod.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Relenza môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor:


Závažné alergické reakcie

Sú zriedkavé a postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí, ktorí používajú Relenzu.
Prejavy zahŕňajú:

Vyvýšenú a svrbivú vyrážku (žihľavku).
Opuch, niekedy tváre, úst alebo hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti
s dýchaním.
Kolaps.


Ak sa u Vás prejaví niektorý z týchto príznakov, bezodkladne
kontaktujte svojho lekára.

Závažné kožné reakcie

Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé a môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000
ľudí, ktorí používajú Relenzu:

Kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako
terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom
po okraji - multiformný erytém), po celom tele rozšírená vyrážka s
pľuzgiermi a odlupujúca sa koža, najmä v okolí úst, nosa, očí
a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm), rozsiahle
odlupovanie kože na veľkej ploche tela (toxická epidermálna nekrolýza).

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, bezodkladne kontaktujte
lekára. Prestaňte užívať Relenzu.


Daľšie menej časté vedľajšie účinky

Tieto postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí, ktorí používajú Relenzu:
- zovretie hrdla alebo hrudníka, dýchavičnosť alebo náhle ťažkosti s
dýchaním. Ak máte pľúcne ochorenie (ako je astma alebo CHOCHP), počas
používania Relenzy môžu byť potrebné kontroly Vášho zdravotného stavu v
prípade, že sa u Vás prejaví takýto vedľajší účinok.
- opuch tváre, úst alebo hrdla.
- kožná vyrážka alebo žihľavka (svrbivé hrčky na koži).

Mdloby a pocit točenia hlavy.
Ak sa počas používania Relenzy necítite dobre, po inhalácii Relenzy sa
u Vás môžu objaviť mdloby alebo pocit točenia hlavy. Pred inhalovaním
dávky Relenzy si musíte sadnúť do uvoľnenej polohy a po inhalovaní
dávky musíte zadržiavať dych iba tak dlho, ako je to pre Vás pohodlné.


Ak sa necítite dobre, odporúča sa, aby ste počas inhalovania dávky
Relenzy mali niekoho pri sebe.

Ak sa u Vás prejaví niektorý z týchto účinkov, okamžite prestaňte používať
Relenzu a vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaktujte svojho lekára alebo
oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.
Náhle zmeny správania, halucinácie a kŕče

Počas liečby Relenzou sa vyskytli zmeny správania, ako je zmätenosť a
nereagovanie na podnety. Niektorí ľudia môžu mať aj halucinácie
(videnie, počutie alebo pociťovanie vecí, ktoré nie sú skutočné) alebo
kŕče (záchvaty kŕčov), ktoré môžu viesť k strate vedomia. Rodičia majú
venovať zvýšenú pozornosť možnému výskytu týchto príznakov, ak ich dieťa
alebo tínedžer má chrípku. Tieto príznaky sa pozorovali u ľudí s
chrípkou, ktorí neužívali Relenzu. Preto nie je známe, či sa Relenza
podieľala na ich vyvolaní.
Ak sa u Vás prejaví niektorý z týchto účinkov, okamžite kontaktujte
svojho lekára.


Ak sa u Vás prejavia ďalšie vedľajšie účinky

Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ RELENZU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Relenzu alebo Diskhaler po dátume exspirácie, ktorý je uvedený
na obale.
Uchovávajte Relenzu pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
Relenza Rotadisky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým
odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Relenza obsahuje

- Liečivo je zanamivir (5 mg v jednej dávke).
- Ďalšia zložka je monohydrát laktózy (ktorá obsahuje mliečnu
bielkovinu).

Ako vyzerá Relenza a obsah balenia

Relenza prášok je obsiahnutý v 4 blistroch na disku potiahnutom striebornou
fóliou, ktorý sa nazýva Rotadisk. Každý blister obsahuje 5 mg zanamiviru.
Tento liek sa inhaluje ústami z Rotadisku s použitím umelohmotnej pomôcky
nazývanej Diskhaler.
Relenza sa dodáva v dvoch typoch balenia:
5. balenie na 1-dňovú počiatočnú liečbu obsahujúce jeden Relenza Rotadisk
a jeden Diskhaler,
6. balenie na 5-dňovú liečbu obsahujúce päť Relenza Rotadiskov a jeden
Diskhaler.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Bratislava
Slovenská republika

/Výrobca/
GlaxoWellcome Production
Zone Industrielle No 2
23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Francúzsko

/Miestny zástupca/
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
tel.: 02/48261111
e-mail: recepcia.sk@gsk.comTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2011.


Diskhaler má tri časti:

Nerozoberajte ho, kým si neprečítate návod krok za krokom.[pic]Rotadisk zapadá do Diskhalera

[pic]

Rotadisk zapadá do kolieska Diskhalera.
Každý zo štyroch blistrov na Rotadisku obsahuje jednorazovú dávku Relenzy.

Dôležité:

. Neprepichujte žiadny z blistrov na Rotadisku skôr, ako ho vložíte do
Diskhalera.
. Medzi použitím dávok môžete ponechať Rotadisk na Diskhalere, ale blister
prepichnite až tesne pred inhalovaním Vašej dávky.
. Udržiavajte Diskhaler čistý. Po jeho použití utrite náustok papierovou
vreckovkou a medzi použitiami vráťte naspäť modrý kryt.NÁVOD KROK ZA KROKOM AKO POUžÍVAť VÁš RELENZA DISKHALER


Vloženie Rotadisku do Diskhalera:


1. Vytiahnite modrý kryt.

[pic]


Skontrolujte, či je náustok čistý, zvnútra a zvonku.

2. Uchopte biely vysúvací zásobník ako je znázornené a vyťahujte ho
dovtedy, kým sa nezastaví.

[pic]

3. Jemne stlačte výčnelky na uchopenie prstami na stranách bieleho
zásobníka.
Vytiahnite zásobník zo základnej časti.

[pic]


Biely zásobník by mal ísť von ľahko.

4. Položte nový Relenza Rotadisk na koliesko.


[pic]

Uistite sa, že potlačená strana smeruje nahor a blistre smerujú nadol.
Blistre zapadajú do dierok na koliesku.

5. Zatlačte biely zásobník naspäť do základnej časti.

[pic]

Ak nie ste pripravený inhalovať dávku Relenzy okamžite, vráťte naspäť
modrý kryt.
Pripravenie dávky na inhaláciu:

Urobte to až tesne pred inhalovaním dávky.


6. Držte Diskhaler vodorovne.

[pic] Držte Diskhaler vodorovne


Vyklopte viečko nahor čo najviac ako to pôjde.
Viečko musí byť celkom kolmo, aby sa zaistilo úplné prepichnutie
blistra.

Zatlačte viečko naspäť.
Váš Diskhaler je teraz pripravený na použitie. Držte ho vodorovne
dovtedy, kým neinhalujete Vašu dávku.

Ak používate iný inhalačný liek, uistite sa, že ste si prečítali
/„Používanie Relenzy s inhalačným liekom na problémy s dýchaním“/ v 2.
časti tejto písomnej informácie pre používateľov.

Inhalovanie lieku:


7. Ešte si nevkladajte Diskhaler do úst. Vydýchnite čo najviac ako je to
možné bez námahy, pričom Diskhaler držte mimo Vašich úst. Nefúkajte do
Diskhalera. Ak to urobíte, vyfúknete prášok z Rotadisku.

[pic] Držte Diskhaler vodorovne

Vložte náustok medzi zuby. Pritisnite pery pevne okolo náustka.
Nezahryznite do náustka. Neupchajte vzduchové otvory na stranách
náustka.
Urobte jeden rýchly, hlboký vdych cez náustok. Zadržte dych na niekoľko
sekúnd.
Vyberte si Diskhaler z úst.
Dych stále zadržiavajte ešte po niekoľko sekúnd alebo čo najdlhšie ako
je to možné bez námahy.


Pripravenie ďalšieho blistra (druhej časti Vašej dávky):


8. Vytiahnite biely zásobník čo najviac ako to pôjde (nevytiahnite ho
úplne), potom ho znovu zatlačte naspäť.

[pic]

Týmto dôjde k otočeniu kolieska a objaví sa ďalší blister.
V prípade potreby to opakujte dovtedy, kým nebude plný blister
umiestnený pod prepichovacou ihlou.
Inhalujte liek zopakovaním postupu v krokoch 6 a 7.

9. Po inhalovaní úplnej dávky (obvykle dvoch blistrov):

Utrite náustok papierovou vreckovkou a vráťte naspäť modrý kryt. Je
dôležité, aby ste udržiavali Diskhaler čistý.


Vymenenie Rotadisku:


10. Keď budú všetky štyri blistre prázdne, vyberte Rotadisk z Diskhalera
a vložte nový Rotadisk, pričom postupujte podľa krokov 15.
-----------------------
Kryt


Vysúvací zásobník


Koliesko - Rotadisk doň zapadá.


Výčnelok na uchopenie prstom


Prepichovacia ihla - Táto prepichuje blistre
na Rotadisku, čím pripraví liek na inhaláciu.


Výklopné viečko


Náustok (s malým vzduchovým otvorom na každej strane)


Základná časť[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 K ZMENE V REGISTRÁCII EV. Č. 2010/06387


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Relenza 5 mg/dávka, upravený inhalačný prášok.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každé upravené množstvo inhalačného prášku (jeden blister) obsahuje 5 mg
zanamiviru.
Každá inhalovaná dávka (množstvo, ktoré vyjde z náustka Diskhalera)
obsahuje 4,0 mg zanamiviru.

Pomocné látky: Monohydrát laktózy (približne 20 mg, ktorá obsahuje mliečnu
bielkovinu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Upravený inhalačný prášok. Biely až sivobiely prášok.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikácie


Liečba chrípky
Relenza je určená na liečbu chrípky A a B u dospelých a detí (? 5 rokov),
u ktorých sa prejavujú príznaky typické pre chrípku v čase, keď chrípka
cirkuluje v komunite.

Prevencia chrípky
Relenza je určená na postexpozičnú profylaxiu chrípky A a B u dospelých
a detí (? 5 rokov) po kontakte s klinicky diagnostikovaným prípadom
v domácnosti (deti vo veku 5-11 rokov, pozri časť 5.1). Vo výnimočných
prípadoch sa Relenza môže zvážiť na sezónnu profylaxiu chrípky A a B počas
vypuknutia chrípky v komunite (napr. v prípade nevhodného spojenia medzi
cirkulujúcimi kmeňmi a kmeňmi očkovacej látky a v pandemickej situácii).

Relenza nenahrádza očkovanie proti chrípke. Náležité použitie Relenzy na
prevenciu chrípky sa má určiť od prípadu k prípadu v závislosti od
okolností a populácie, ktorá potrebuje ochranu.

Pri používaní antivirotík na liečbu a prevenciu chrípky sa musia vziať do
úvahy oficiálne odporúčania, variabilita epidemiológie a dopad ochorenia
v rôznych zemepisných oblastiach a populáciách pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Lieky, ktoré sa inhalujú, napr. liek proti astme, sa musia podať pred
podaním Relenzy (pozri časť 4.4).

Liečba chrípky
Liečba sa má začať čo najskôr, do 48 hodín po vzniku príznakov u dospelých
a do 36 hodín po vzniku príznakov u detí.

Relenza sa aplikuje do dýchacích ciest len inhaláciou ústami pomocou
dodávaného inhalátora Diskhaler. Na každú inhaláciu sa má použiť jeden
blister.

Odporúčanou dávkou Relenzy na liečbu chrípky u dospelých a detí vo veku od
5 rokov sú dve inhalácie (2 x 5 mg) dvakrát denne počas 5 dní, čím sa
dosiahne celková inhalovaná denná dávka 20 mg.

Prevencia chrípky

Postexpozičná profylaxia
Odporúčanou dávkou Relenzy na prevenciu chrípky, po bezprostrednom kontakte
s infikovaným jedincom, sú dve inhalácie (2 x 5 mg) jedenkrát denne počas
10 dní. Liečba sa má začať čo najskôr a do 36 hodín po expozícii
infikovanej osobe.

Sezónna profylaxia
Odporúčanou dávkou Relenzy na prevenciu chrípky počas vypuknutia chrípky
v komunite sú 2 inhalácie (2 x 5 mg) jedenkrát denne počas až 28 dní.

/Porucha funkcie obličiek alebo pečene:/ Zmena dávkovania nie je potrebná
(pozri časť 5.2).

/Starší pacienti:/ Zmena dávkovania nie je potrebná (pozri časť 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vzhľadom k obmedzenému počtu pacientov s ťažkou astmou alebo s iným
chronickým respiračným ochorením, pacientov s nestálymi chronickými
ochoreniami alebo pacientov s oslabeným imunitným systémom (pozri časť
5.1), ktorí boli liečení, nie je možné dokázať účinnosť a bezpečnosť
Relenzy v týchto skupinách pacientov. Kvôli obmedzeným a nepreukazným
údajom nebola dokázaná účinnosť Relenzy v prevencii chrípky v sanatóriách.
Nepreukázala sa ani účinnosť zanamiviru v liečbe starších ľudí vo veku
? 65 rokov (pozri časť 5.1).

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady pacientov liečených Relenzou,
u ktorých došlo k bronchospazmu a/alebo k zhoršeniu respiračnej funkcie,
ktoré môžu byť akútne a/alebo závažné.
Niektorí z týchto pacientov nemali respiračné ochorenie v predošlej
anamnéze. Každý pacient, u ktorého dôjde k takýmto reakciám, musí prerušiť
užívanie Relenzy a okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Kvôli obmedzeným skúsenostiam je u pacientov s ťažkou astmou potrebné
dôkladne zvážiť pomer medzi rizikom a očakávaným prínosom a Relenza sa
nesmie podať, pokiaľ nie je pre prípad bronchokonstrikcie k dispozícii
starostlivý lekársky dohľad a príslušné klinické vybavenie. U pacientov
s perzistentnou astmou alebo ťažkou CHOCHP sa má liečba základného
ochorenia optimalizovať počas liečby Relenzou.

Ak sa zanamivir považuje za vhodný pre pacientov s astmou alebo chronickou
obštrukčnou chorobou pľúc, pacienti musia byť informovaní o možnom riziku
bronchospazmu pri užívaní Relenzy a musia mať k dispozícii rýchlo pôsobiace
bronchodilatancium. Pacienti na udržiavacej liečbe inhalačnými
bronchodilatanciami majú byť poučení, aby pred užitím Relenzy použili svoje
bronchodilatanciá (pozri časť 4.2).

Inhalačný prášok zanamiviru sa nesmie použiť na prípravu magistraliter
roztoku podávaného prostredníctvom nebulizácie alebo mechanickej
ventilácie. Hlásené boli prípady hospitalizovaných pacientov s chrípkou,
ktorým sa roztok pripravený z inhalačného prášku zanamiviru podával
prostredníctvom nebulizácie alebo mechanickej ventilácie, vrátane
smrteľného prípadu, v ktorom bolo hlásené, že laktóza v tejto zmesi
zabránila správnemu fungovaniu prístroja mechanickej ventilácie. Inhalačný
prášok zanamiviru sa musí podávať iba pomocou dodávanej pomôcky (pozri časť
4.2).

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Relenza nenahrádza očkovanie proti chrípke a používanie Relenzy nesmie
ovplyvniť hodnotenie potreby každoročného očkovania jedincov. Ochrana pred
chrípkou trvá len tak dlho, ako sa Relenza podáva. Relenza sa má použiť na
liečbu a prevenciu chrípky len vtedy, keď spoľahlivé epidemiologické údaje
svedčia o tom, že chrípka cirkuluje v komunite.

Relenza je účinná len proti ochoreniu spôsobenému vírusmi chrípky.
Neexistujú dôkazy o účinnosti Relenzy proti inému ochoreniu spôsobenému
inými pôvodcami ako sú vírusy chrípky.

Počas podávania Relenzy pacientom s chrípkou boli hlásené neuropsychické
nežiaduce udalosti, najmä u detí a mladistvých. Preto sa u pacientov majú
prísne sledovať zmeny v správaní a u každého pacienta sa majú starostlivo
zhodnotiť prínosy a riziká pokračujúcej liečby (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcieZanamivir sa neviaže na bielkoviny ani sa nemetabolizuje a nemodifikuje v
pečeni. Klinicky významné liekové interakcie nie sú pravdepodobné.
Zanamivir, keď sa podával počas 28 dní, nenarušil imunitnú odpoveď na
očkovaciu látku proti chrípke.

4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita:/ Bezpečnosť použitia Relenzy počas gravidity nebola zistená.
Na potkanoch a králikoch sa dokázalo, že zanamivir prechádza placentou.
Vysoké dávky zanamiviru neboli spojené s malformáciami u potkanov a
králikov a boli hlásené iba malé zmeny. Možné riziko pre ľudí nie je známe.
Relenza sa nesmie používať počas gravidity, pokiaľ očakávaný prínos pre
matku neprevyšuje akékoľvek možné riziko pre plod.


/Laktácia:/ U potkanov sa dokázalo vylučovanie zanamiviru do materského
mlieka. Nie sú žiadne informácie o vylučovaní do materského mlieka u ľudí.
Používanie zanamiviru sa neodporúča u matiek, ktoré dojčia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Zanamivir nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky


Zriedkavo boli hlásené prípady pacientov s respiračným ochorením (astma,
CHOCHP) v predošlej anamnéze a veľmi zriedkavo boli hlásené prípady
pacientov bez respiračného ochorenia v predošlej anamnéze, u ktorých po
použití Relenzy došlo k akútnemu bronchospazmu a/alebo k závažnému
zhoršeniu respiračnej funkcie (pozri časť 4.4).

Nežiaduce udalosti, ktoré sa považujú za prinajmenej pravdepodobne
súvisiace s liečbou, sú uvedené nižšie podľa telesného systému, triedy
orgánu a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované ako veľmi časté
(>1/10), časté (>1/100, <1/10), menej časté (>1/1000, <1/100), zriedkavé
(>1/10 000, <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000),neznáme (z dostupných
údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej
závažnosti.

Poruchy imunitného systému:
/Menej časté:/ reakcie alergického typu zahŕňajúce orofaryngeálny edém
/Zriedkavé:/ anafylaktické/anafylaktoidné reakcie, edém tváre

Poruchy nervového systému:
/Menej časté:/ u pacientov s príznakmi chrípky boli hlásené vazovágové
reakcie, ako napríklad horúčka a dehydratácia, ku ktorým došlo
v krátkom čase po inhalácii zanamiviru.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
/Menej časté:/ bronchospazmus, dyspnoe, zovretie alebo stiahnutie hrdla

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
/Časté:/ vyrážka
/Menej časté:/ urtikária
/Zriedkavé:/ Závažné kožné reakcie zahrňujúce multiformný erytém,
Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu

Psychické poruchy a poruchy nervového systému:
Počas podávania Relenzy pacientom s chrípkou boli hlásené kŕče a psychické
nežiaduce udalosti, ako sú znížená úroveň vedomia, nezvyčajné správanie,
halucinácie a delírium. Tieto príznaky boli hlásené najmä u detí a
mladistvých. Kŕče a psychické príznaky boli hlásené aj u pacientov s
chrípkou, ktorí neužívali Relenzu.


4.9 PredávkovanieNáhodné predávkovanie je málo pravdepodobné vzhľadom na spôsob balenia,
cestu podávania a nízku perorálnu biologickú dostupnosť (2-3%) zanamiviru.
Bez nežiaducich účinkov boli perorálnou inhaláciou podávané dávky skúšaného
(bez obsahu laktózy) vodného roztoku zanamiviru až 64 mg/deň nebulizátorom
(asi 3-násobne vyššie než maximálna odporúčaná dávka). Bez nežiaducich
účinkov bola aj systémová expozícia prostredníctvom intravenózneho
podávania až 1200 mg/deň počas piatich dní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antivirotikum, inhibítor neuraminidázy

ATC kód: J05AH01

/Mechanizmus účinku/
Zanamivir je selektívny inhibítor neuraminidázy, povrchového enzýmu vírusu
chrípky. Inhibícia neuraminidázy sa vyskytovala /in vitro/ pri veľmi nízkych
koncentráciách zanamiviru (50% inhibícia pri 0,64 nM - 7,9 nM proti kmeňom
vírusu chrípky typu A a B). Vírusová neuraminidáza napomáha uvoľňovaniu
novovytvorených vírusových častíc z infikovaných buniek a môže zlepšovať
prienik vírusu mukózou k povrchu epitelových buniek a tým podporovať
šírenie infekcie do ďalších buniek. K inhibícii tohto enzýmu dochádza /in/
/vitro/ aj /in vivo/ pri replikácii vírusu chrípky typu A aj B a účinok zahŕňa
všetky známe podtypy neuraminidázy vírusu chrípky A.

Zanamivir účinkuje mimo bunky. Znižuje šírenie vírusu chrípky A aj B tým,
že bráni uvoľňovaniu infekčných chrípkových vírusových častíc z epitelových
buniek dýchacích ciest. K replikácii vírusu chrípky dochádza v povrchovom
epiteli dýchacích ciest. Účinnosť lokálneho podávania zanamiviru práve do
tohto úseku dýchacích ciest bola preukázaná v klinických štúdiách.
V klinických štúdiách sa vo vzorkách získaných od pacientov pred liečbou
a po liečbe doposiaľ nedetegoval vírus so zníženou citlivosťou na
zanamivir.

Bola pozorovaná skrížená rezistencia medzi niektorými mutantmi chrípkového
vírusu rezistentnými na zanamivir a niektorými mutantmi chrípkového vírusu
rezistentnými na oseltamivir, ktoré boli vytvorené /in vitro/. Neuskutočnili
sa žiadne štúdie hodnotiace riziko rozvoja skríženej rezistencie počas
klinického používania.

/Klinické skúsenosti/

Liečba chrípky

U dospelých Relenza zmierňuje príznaky chrípky a skracuje priemernú dobu
ich trvania o 1,5 dňa (rozsah 1,0 - 2,5 dňa) ako je uvádzané v tabuľke
nižšie. Priemerný čas do zmiernenia príznakov chrípky u starších pacientov
(> 65 rokov) a u detí vo veku 5-6 rokov nebol významne kratší. Účinnosť
Relenzy bola dokázaná u inak zdravých dospelých, keď sa liečba začala do 48
hodín, a u inak zdravých detí, keď sa liečba začala do 36 hodín, po vzniku
príznakov. U pacientov s nehorúčkovitými ochoreniami (menej ako 37,8°C) sa
nedokázal liečebný prínos.

1. Uskutočnilo sa šesť hlavných, randomizovaných, placebom
kontrolovaných, paralelných, multicentrických štúdií III. fázy
(NAIB3001, NAIA3002, NAIB3002, NAI30008, NAI30012 a NAI30009)
zameraných na liečbu prirodzene získanej chrípky typu A a B
zanamivirom. Do štúdie NAI30008 boli zaradení len pacienti s astmou
(n=399), CHOCHP (n=87) alebo s astmou a CHOCHP (n=32), do štúdie
NAI30012 boli zaradení len starší (? 65 rokov) pacienti (n=358) a do
štúdie NIA30009 boli zaradení len pediatrickí pacienti vo veku od 5 do
12 rokov (n=471). Populácia všetkých randomizovaných pacientov (tzv.
Intent to Treat) v týchto šiestich štúdiách pozostávala z 2942
pacientov, z ktorých 1490 užívalo 10 mg zanamiviru dvakrát denne
perorálnou inhaláciou. Primárny koncový bod bol rovnaký vo všetkých
šiestich štúdiách III. fázy, t.j. čas do zmiernenia klinicky významných
prejavov a príznakov chrípky. Vo všetkých šiestich štúdiách III. fázy
bolo zmiernenie definované ako žiadna horúčka, t.j. teplota < 37,8°C a
„žiadna“ horúčkovitosť (rovnako ako „normálna/žiadna“ v NAI30012), a
„žiadna“ (rovnako ako „normálna/žiadna“ v NAI30012) alebo „mierna“
bolesť hlavy, myalgia, kašeľ a bolesť v hrdle a udržanie tohto stavu
príznakov počas 24 hodín./Porovnanie priemerného času (dní) do zmiernenia príznakov chrípky:/
/Populácia s pozitívnym nálezom chrípky/

|Štúdia |Placebo |Zanamivir |Rozdiel v | (95% CI) |
| | |10 mg |dňoch |p-hodnota |
| | |inhalácia | | |
| | |dvakrát denne| | |
| | | | | |
|NAIB3001 |n=160 |n=161 | | |
| |6,0 |4,5 |1,5 |(0,5 ; 2,5) |
| | | | |0,004 |
|NAIA3002 |n=257 |n=312 | | |
| |6,0 |5,0 |1,0 |(0,0 ; 1,5) |
| | | | |0,078 |
|NAIB3002 |n=141 |n=136 | | |
| |7,5 |5,0 |2,5 |(1,0 ; 4,0) |
| | | | |<0,001 |
|Kombinovaná |n=558 |n=609 | | |
|analýza |6,5 |5,0 |1,5 |(1,0 ; 2,0) |
|NAIB3001, | | | |<0,001 |
|NAIA3002, | | | | |
|NAIB3002 | | | | |
|Štúdia | | | | |
|astmy/CHOCHP | | | | |
|NAI30008 |n=153 |n=160 | | |
| |7,0 |5,5 |1,5 |(0,5 ; 3,25) |
| | | | |0,009 |
|Štúdia | | | | |
|u starších | | | | |
|pacientov | | | | |
|NAI30012 |n=114 |n=120 |0,25 | |
| |7,5 |7,25 | |(-2,0 až |
| | | | |3,25) |
| | | | |0,609 |
|Štúdia u detí| | | | |
|NAI30009 |n=182 |n=164 |1,0 | |
| |5,0 |4,0 | |(0,5 ; 2,0) |
| | | | |<0,001 |V populácii všetkých randomizovaných pacientov (tzv. Intent to Treat, ITT)
bol rozdiel v čase do zmiernenia príznakov 1,0 deň (95% CI: 0,5 až 1,5)
v kombinovanej analýze NAIB3001, NAIA3002 a NAIB3002, 1,0 deň (95% CI: 0 až
2) v štúdii NAI30008, 1,0 deň (95% CI: -1,0 až 3,0) v štúdii NAI30012 a 0,5
dňa (95% CI: 0 až 1,5) v štúdii NAI30009. U vysoko rizikových detí existujú
obmedzené údaje.
V kombinovanej analýze pacientov s chrípkou typu B (n=163), zahŕňajúcej 79
pacientov liečených zanamivirom, bol pozorovaný 2-dňový liečebný prínos
(95% CI: 0,50 až 3,50).


V súhrnnej analýze 3 štúdií III. fázy u prevažne zdravých dospelých
s pozitívnym nálezom chrípky bol výskyt komplikácií 152/558 (27%)
u pacientov užívajúcich placebo a 119/609 (20%) u pacientov užívajúcich
zanamivir (relatívne riziko zanamivir:placebo 0,73; 95% CI: 0,59 až 0,90,
p=0,004). V štúdii NAI30008, do ktorej boli zaradení pacienti s astmou
a CHOCHP, bol výskyt komplikácií 56/153 (37%) u pacientov s pozitívnym
nálezom chrípky užívajúcich placebo a 52/160 (33%) u pacientov s pozitívnym
nálezom chrípky užívajúcich zanamivir (relatívne riziko zanamivir:placebo
0,89; 95% CI: 0,65 až 1,21, p=0,520). V štúdii NAI30012, do ktorej boli
zaradení starší pacienti, bol výskyt komplikácií 46/114 (40%) u pacientov
s pozitívnym nálezom chrípky užívajúcich placebo a 39/120 (33%) u pacientov
s pozitívnym nálezom chrípky užívajúcich zanamivir ( relatívne riziko
zanamivir:placebo 0,80; 95% CI: 0,57 až 1,13, p=0,256). V štúdii NAI30009
u detí bol výskyt komplikácií 41/182 (23%) u detí s pozitívnym nálezom
chrípky užívajúcich placebo a 26/164 (16%) u detí s pozitívnym nálezom
chrípky užívajúcich zanamivir (relatívne riziko zanamivir:placebo 0,70;
95% CI: 0,45 až 1,10, p=0,151).

V placebom kontrolovanej štúdii u pacientov prevažne s miernou/stredne
ťažkou astmou a/alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) nebol
žiadny klinicky významný rozdiel medzi zanamivirom a placebom v hodnotách
úsilného výdychového objemu za prvú sekundu (FEV1) ani v maximálnych
hodnotách vydychovaného prúdu vzduchu (PEFR), ktoré boli merané počas
liečby a po ukončení liečby.

Prevencia chrípky

Účinnosť Relenzy v prevencii prirodzene sa vyskytujúceho chrípkového
ochorenia bola preukázaná v dvoch štúdiách postexpozičnej profylaxie
v domácnostiach a v dvoch štúdiách sezónnej profylaxie počas vypuknutia
chrípky v komunite. Koncovým bodom primárnej účinnosti v týchto štúdiách
bol výskyt symptomatickej, laboratórne potvrdenej chrípky, definovanej ako
prítomnosť dvoch alebo viacerých z nasledujúcich príznakov: teplota
nameraná orálne 37,8°C alebo horúčnatosť, kašeľ, bolesť hlavy, bolesť
v hrdle a myalgia; a laboratórne potvrdenie chrípky kultiváciou, PCR, alebo
sérokonverziou (definovanou ako 4-násobný vzostup titra protilátok v čase
rekonvalescencie od východiskovej hodnoty).

Postexpozičná profylaxia
Dve štúdie hodnotili postexpozičnú profylaxiu u kontaktov pôvodne chorých
v domácnosti. Do 1,5 dňa od vzniku príznakov u pôvodne chorého bola každá
domácnosť (zahŕňajúca všetkých členov rodiny vo veku ( 5 rokov)
randomizovaná do skupiny s Relenzou 10 mg, alebo do skupiny s placebom
inhalovaným jedenkrát denne počas 10 dní. Len v prvej štúdii bol každý
pôvodne chorý randomizovaný do rovnakej liečebnej skupiny (skupiny
s Relenzou alebo s placebom) ako ostatní členovia domácnosti. V tejto
štúdii sa podiel domácností s aspoň jedným novým prípadom symptomatickej
chrípky znížil v rozsahu od 19% (32 zo 168 domácností) v skupine s placebom
do 4% (7 zo 169 domácností) v skupine s Relenzou (79% účinnosť ochrany; 95%
CI: 57% až 89%, p<0,001). V druhej štúdii neboli pôvodne chorí liečení
a výskyt symptomatickej chrípky sa znížil v rozsahu od 19% (46 z 242
domácností) v skupine s placebom do 4% (10 z 245 domácností) v skupine
s Relenzou (81% účinnosť ochrany; 95% CI: 64% až 90%, p<0,001).
V podskupinách s chrípkou typu A alebo B boli výsledky podobné. V týchto
štúdiách, do ktorých bolo zaradených celkovo 2128 prípadov kontaktov, bolo
553 detí vo veku 5-11 rokov, z ktorých 123 detí bolo vo veku 5-6 rokov.
Výskyt symptomatickej, laboratórne potvrdenej chrípky v skupine 5- až 6-
ročných (placebo oproti zanamiviru) bol 4/33 (12%) oproti 1/28 (4%) v prvej
štúdii a 4/26 (15%) oproti 1/36 (3%) v druhej štúdii, ktorý sa zdá byť
zhodný so staršími vekovými kategóriami. Avšak vzhľadom k tomu, že štúdie
nemali potenciál na stanovenie účinnosti ochrany v jednotlivých vekových
kategóriách, formálna analýza podskupín sa nevykonala.

Sezónna profylaxia
Dve štúdie sezónnej profylaxie hodnotili Relenzu 10 mg oproti placebu
inhalovanému jedenkrát denne po dobu 28 dní počas vypuknutia chrípky
v komunite. V prvej štúdii, ktorá zahŕňala nezaočkovaných, inak zdravých
dospelých vo veku ? 18 rokov, sa výskyt symptomatickej chrípky znížil
v rozsahu od 6,1% (34 z 544) v skupine s placebom do 2,0% (11 z 553)
v skupine s Relenzou (67% účinnosť ochrany; 95% CI: 39% až 83%, p<0,001).
Druhá štúdia zahŕňala jedincov prebývajúcich v komunite vo veku ? 12 rokov
vystavených vysokému riziku komplikácií chrípky, pričom 67% účastníkov
dostalo očkovaciu látku v sezóne štúdie. Vysoké riziko bolo definované ako
jedinci vo veku ? 65 rokov a jedinci s chronickými poruchami pľúcneho
a kardiovaskulárneho systému alebo s diabetes mellitus. V tejto štúdii sa
výskyt symptomatickej chrípky znížil v rozsahu od 1,4% (23 z 1685)
v skupine s placebom do 0,2% (4 z 1678) v skupine s Relenzou (83% účinnosť
ochrany; 95% CI: 56% až 93%, p<0,001).

Kvôli obmedzeným a nepreukazným údajom nebola stanovená účinnosť Relenzy
v prevencii chrípky v sanatóriách.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia:/ Farmakokinetické štúdie u ľudí ukazujú, že celková perorálna
biologická dostupnosť liečiva je nízka (priemer (min., max.) je 2% (1%,
5%)). V podobných štúdiách so zanamivirom podávaným perorálnou inhaláciou
bolo dokázané, že systémovo sa vstrebáva približne 10-20% podanej dávky.
Maximálne koncentrácie v sére sa dosahujú obvykle do 1-2 hodín po podaní.
Nízke vstrebávanie vedie k nízkym systémovým koncentráciám, preto perorálna
inhalácia nevedie k významnej systémovej expozícii zanamiviru. Pri
opakovanom perorálnom inhalačnom podávaní nedochádza k zmene kinetiky.

/Distribúcia:/ Po perorálnej inhalácii sa prevažná časť zanamiviru vo
vysokých koncentráciách deponuje v dýchacích cestách a liečivo sa tak
dostáva k miestu chrípkovej infekcie. Po jednorazovej 10 mg dávke boli
koncentrácie zanamiviru merané vo vykašľanom hliene. Koncentrácie
zanamiviru namerané po 12 hodinách boli 337-násobne (rozsah 58-1593) a po
24 hodinách 52-násobne (rozsah 17-286) vyššie ako priemerná IC50 vírusovej
neuraminidázy. Vysoké koncentrácie zanamiviru v dýchacích cestách vedú k
rýchlemu nástupu inhibície vírusovej neuraminidázy. Hlavným bezprostredným
miestom ukladania liečiva je orofarynx (priemerne 78%), odkiaľ je zanamivir
rýchlo eliminovaný do gastrointestinálneho traktu. V pľúcach sa liečivo
deponuje v rozsahu medzi 8 a 21%.

/Metabolizmus:/ Dokázalo sa, že zanamivir sa vylučuje obličkami vo forme
nezmeneného liečiva a nepodlieha metabolizmu. V /in vitro/ štúdiách sa
dokázalo, že zanamivir neovplyvňuje aktivitu celej škály modelových
substrátov pre izoenzými cytochrómu P450 (CYP1 A/2, A6, 2C9, 2C18, 2D6,
2E1, 3A4) v mikrozómoch ľudskej pečene, ani neindukuje expresiu cytochrómu
P450 u potkanov, čo svedčí o tom, že metabolické interakcie medzi
zanamivirom a ďalšími liekmi sú /in vivo/ nepravdepodobné.

/Vylučovanie:/ Polčas zanamiviru v sére po perorálnej inhalácii sa pohybuje
od 2,6 do 5,05 hodín. Vylučovanie prebieha výhradne v nezmenenej forme
obličkami. Celkový klírens odhadovaný z hodnoty klírensu v moči sa pohybuje
od 2,5 do 10,9 l/hod. Vylučovanie obličkami je úplné do 24 hodín.

/Pacienti s poruchou funkcie obličiek:/ Inhalácia zanamiviru má za následok
vstrebanie približne 10-20% inhalovanej dávky. V skupine pacientov s ťažkou
poruchou funkcie obličiek zo štúdie jednorazovej i.v. dávky zanamiviru boli
od jedincov odobraté vzorky po 2 mg dávke alebo po dávke dvakrát až
štyrikrát vyššej ako je očakávaná expozícia z inhalácie. Pri použití
normálneho dávkovacieho režimu (10 mg dvakrát denne) je očakávaná expozícia
v 5. deň 40-násobne nižšia ako expozícia, ktorá bola tolerovaná u zdravých
jedincov po opakovanom i.v. podaní. Vzhľadom na dôležitosť lokálnych
koncentrácií, nízku systémovú expozíciu a predošlú toleranciu oveľa vyšších
expozícií sa neodporúča žiadna úprava dávkovania.

/Pacienti s poruchou funkcie pečene:/ Zanamivir sa nemetabolizuje a preto
úprava dávkovania nie je u pacientov s poruchou funkcie pečene potrebná.

/Starší pacienti:/ Pri terapeutickej dennej dávke 20 mg je biologická
dostupnosť nízka (10-20%) a preto u pacientov nedochádza k významnej
systémovej expozícii zanamiviru. Akákoľvek zmena farmakokinetiky súvisiaca
s vekom pravdepodobne nie je klinicky významná a neodporúča sa žiadna zmena
dávkovania.

/Pediatrickí pacienti:/ V otvorenej štúdii jednorazovej dávky sa u 16
pediatrických jedincov, vo veku od 6 do 12 rokov, hodnotila farmakokinetika
zanamiviru vo forme suchého inhalačného prášku (10 mg) (inhalátor
Diskhaler). Systémová expozícia bola podobná expozícii po inhalácii 10 mg
prášku u dospelých, ale variabilita bola veľká vo všetkých vekových
skupinách a výraznejšia u najmladších detí. Piati pacienti boli vylúčení
kvôli nedetegovateľným koncentráciám v sére vo všetkých časových bodoch
alebo po 1,5 hodine po podaní dávky, čo svedčilo o nedostatočnom prísune
liečiva.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách celkovej toxicity sa nedokázala žiadna významná toxicita
zanamiviru. Zanamivir nebol genotoxický a v dlhodobých štúdiách
karcinogenity u potkanov a myší neboli zaznamenané žiadne klinicky významné
nálezy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy (ktorá obsahuje mliečnu bielkovinu).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

7 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.6.5 Druh obalu a obsah balenia

Relenza inhalačný prášok je balený v okrúhlom disku (Rotadisk), ktorý je
potiahnutý hliníkovou fóliou, so štyrmi pravidelne rozmiestnenými
blistrami. Nádychom aktivovaný inhalátor vyrobený z umelej hmoty
(Diskhaler) sa používa na aplikáciu dávok (dávku tvorí obsah 2 blistrov)
z týchto diskov potiahnutých fóliou a je dodaný v balení.

Balenie obsahuje 1 alebo 5 diskov potiahnutých fóliou a Diskhaler.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Inhalátor (Diskhaler) je naplnený diskom obsahujúcim inhalačný prášok
balený v jednotlivých blistroch. Pri použití inhalátora sa tieto blistre
prepichnú a potom sa hlbokou inhaláciou prášok môže inhalovať cez náustok
do dýchacích ciest. Podrobné pokyny na použitie sú priložené v balení.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Bratislava
Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

42/0084/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

12.3.2007 /19.06.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14114
Skupina ATC:
J05 - Antivirotiká na systémové použitie
Skupina ATC:
J05AH01 - zanamivirum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
Výrobca lieku:
GlaxoWellcome Operations, Greenford, VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať, ak pacient ochorie na chrípku napriek vakcinácii proti chrípke a terapia sa začne do 48 hodín od prvých príznakov ochorenia u osôb a) 60-ročných a starších, b) umiestnených v liečebniach pre dlohodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti, c) dispenzarizovaných so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. Hradenou liečbou je jedna kúra trvajúca päť dní.
Predajná cena:
16.31 € / 491.36 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
16.31 € / 491.36 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.31 € ÚP:0.00 € DP:16.31 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien