Detail:
MINIRIN 0,1 mg tablety tbl 15x0,1 mg
Názov lieku:
MINIRIN 0,1 mg tablety
Doplnok názvu:
tbl 15x0,1 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev .č. 2011/00488-
ZME


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MINIRIN® 0,1 mg tablety
MINIRIN® 0,2 mg tablety
dezmopresín acetát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je MINIRIN a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete MINIRIN
3. Ako užívať MINIRIN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať MINIRIN
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MINIRIN A NA ČO SA POUŽÍVA

MINIRIN patrí do skupiny liekov, ktoré znižujú tvorbu moču (antidiuretiká).


Liečivo v MINIRINE je dezmopresín – syntetická náhrada prirodzeného hormónu
vazopresínu, nazývaného aj antidiuretický hormón (ADH). Dezmopresín
napodobňuje prirodzenú schopnosť organizmu regulovať množstvo moču na
normálne hodnoty.

MINIRIN sa používa na liečbu:
. Centrálneho diabetu insipidus (močová úplavica) – nadmerný smäd a
neustála tvorba veľkých objemov zriedeného moču.
. Primárnej nočnej enurézy – mimovoľné nočné pomočovanie u osôb starších
ako 5 rokov s normálnou schopnosťou zahusťovať moč.
. Symptomatickej noktúrie u dospelých – časté nočné močenie spojené s
tvorbou veľkého množstva zriedeného moču, ktoré presahuje kapacitu
močového mechúra.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MINIRIN

Neužívajte MINIRIN
- keď ste alergický (precitlivený) na dezmopresín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku,
- keď máte chorobný smäd a pijete veľké množstvo tekutín,
- keď máte alebo môžete mať slabé srdce (srdcová nedostatočnosť) alebo
užívate lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču (diuretiká),
- keď trpíte stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek,
- keď viete, že máte znížené hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia),
- keď trpíte syndrómom neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu
(SIADH).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MINIRINU
- ak užívate aj iné lieky okrem MINIRINU, pretože existuje riziko poruchy
rovnováhy tekutín vo Vašom organizme (pozri časť Užívanie iných liekov),
- ak máte závažnú poruchu funkcie močového mechúra alebo trpíte
nepriechodnosťou močových ciest,
- ak ste staršia osoba,
- ak máte zdravotné ťažkosti spôsobujúce nerovnováhu tekutín alebo
elektrolytov vo Vašom organizme, napríklad ak máte infekciu, horúčku,
akútny zápal žalúdka a čriev (gastroenteritída),
- ak Vám hrozí riziko zvýšeného vnútrolebečného tlaku.

Ak liek užívate kvôli primárnej nočnej enuréze a noktúrii, dbajte na to,
aby bol Váš príjem tekutín čo najnižší, a to 1 hodinu pred podaním lieku a
8 hodín po jeho podaní. Ak neobmedzíte pitie tekutín, môže dôjsť k
ich hromadeniu vo Vašom organizme buď s varovnými príznakmi, alebo bez nich
(bolesť hlavy, nutkanie na vracanie/vracanie, priberanie na váhe a vo
vážnych prípadoch kŕče).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nasledujúce lieky môžu ovplyvňovať účinok MINIRINU, ak sa užívajú
v rovnakom čase:
- nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu
bolesti a zápalu,
- tricyklické antidepresíva alebo antidepresíva zo skupiny selektívnych
inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) (lieky na liečbu
depresie),
- chlórpromazín (používa sa na liečbu psychotických ochorení alebo
schizofrénie),
- karbamazepín (liek na liečbu epilepsie),
- niektoré lieky na liečbu cukrovky (antidiabetiká) zo skupiny
sulfonylurey, ako glibenklamid a chlórpropamid,
- lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču (diuretiká), používané hlavne na
liečbu vysokého krvného tlaku a ochorenia obličiek,
- loperamid (liek proti hnačke).

Užívanie MINIRINU s jedlom a nápojmi
MINIRIN sa nemá užívať počas jedla.

Ak užívate MINIRIN vyhnite sa nadmernému pitiu tekutín, pretože to môže
spôsobiť hromadenie vody vo Vašom organizme a zníženie hladín sodíka
v krvi. To je vážny problém, ktorý môže viesť ku kŕčom a bezvedomiu. Ak
máte silnú alebo dlhotrvajúcu bolesť hlavy, neodôvodnene priberáte na váhe,
pociťujete nutkanie na vracanie alebo ak ste vracali, prestaňte užívať
MINIRIN a oznámte to svojmu lekárovi, prípadne privolajte rýchlu lekársku
pomoc alebo vyhľadajte oddelenie pre akútne prípady vo Vašej nemocnici.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

/Tehotenstvo/
Ak ste tehotná, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára ešte predtým,
ako začnete užívať MINIRIN.
/Dojčenie/
Ak dojčíte, skôr ako začnete užívať MINIRIN, poraďte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepredpokladá sa, že liek má vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách MINIRINU
Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti
niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom
liečby.


3. AKO UŽÍVAŤ MINIRIN

Vždy užívajte MINIRIN presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tabletu prehltnite buď rozdelenú na polovicu, alebo vcelku.
Deliaca ryha na tablete iba napomáha rozlomeniu tablety na ľahšie
prehĺtanie a neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké diely.

Centrálny diabetes insipidus (úplavica močová)
Vhodná dávka na začiatku liečby pre deti a dospelých je 0,1 mg 3-krát
denne. Váš lekár Vám môže dávku zvýšiť v závislosti od výsledkov liečby.
Vhodná udržiavacia dávka pre väčšinu pacientov je 0,1 – 0,2 mg 3-krát
denne.

Primárna nočná enuréza (nočné pomočovanie)
Vhodná dávka na začiatku liečby je 0,2 mg pred spaním. Ak nižšie dávkovanie
nemá dostatočný účinok, Váš lekár Vám môže dávku zvýšiť na 0,4 mg pred
spaním.
Každé 3 mesiace sa liečba aspoň na 1 týždeň preruší a Váš lekár posúdi, či
je v nej potrebné pokračovať.

Noktúria (časté nočné močenie) u dospelých:
Pred začatím liečby Vám lekár zmeria tvorbu moču.
Odporúčaná dávka na začiatku liečby je 0,1 mg pred spaním. Ak táto dávka
nie je dostatočne účinná po 1 týždni, možno ju zvýšiť na 0,2 mg a následne
až na 0,4 mg pri postupnom zvyšovaní dávky vždy v týždenných intervaloch.
Liečba noktúrie u pacientov starších ako 65 rokov sa neodporúča. Ak sa
lekár rozhodne, že Vás bude liečiť, bude Vám kontrolovať hladiny sodíka
v krvi pred liečbou, 3 dni po jej začiatku, po každom zvýšení dávky alebo
vždy, keď to bude považovať za potrebné.

Keď liek užívate na nočné pomočovanie alebo noktúriu, dbajte na to, aby bol
Váš príjem tekutín čo najnižší, a to 1 hodinu pred užitím lieku a 8 hodín
po jeho užití. Ak neobmedzíte pitie tekutín, môže dôjsť k ich hromadeniu vo
Vašom organizme buď s varovnými príznakmi, alebo bez nich (bolesť hlavy,
nutkanie na vracanie/vracanie, priberanie na váhe a vo vážnych prípadoch
kŕče).

/Detská populácia:/ MINIRIN tablety sa používajú u detí na liečbu centrálneho
diabetu insipidus a primárnej nočnej enurézy (pozri časť 1 a časť 3
vyššie). Odporúčané dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.

Ak užijete viac MINIRINU, ako máte
Pri predávkovaní prerušte liečbu MINIRINOM, obmedzte pitie tekutín
a okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo choďte do najbližšej
nemocnice.

Ak zabudnete užiť MINIRIN
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak ste zabudli užiť liek, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MINIRIN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

Dospelí:
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10)
- bolesť hlavy

Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)
- nízke hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia)
- závraty
- vysoký krvný tlak
- bolesť brucha
- hnačka
- zápcha
- nutkanie na vracanie/vracanie
- príznaky v dolných močových cestách (močový mechúr a močová trubica)
- opuch
- únava

Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)
- nespavosť
- ospalosť
- pocit mravčenia (parestézia)
- poruchy videnia
- závraty
- búšenie srdca
- nízky krvný tlak pri vstávaní (ortostatická hypotenzia)
- dušnosť
- porucha trávenia (dyspepsia)
- plynatosť
- nafúknuté a zväčšené brucho
- potenie
- svrbenie
- vyrážka
- žihľavka
- svalové kŕče
- bolesť svalov (myalgia)
- malátnosť
- bolesť na hrudníku
- chrípke podobné ochorenie
- priberanie na váhe
- zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov
- nízke hladiny draslíka v krvi (hypokaliémia)

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)
- stavy zmätenosti
- kožná zápalová reakcia alergického pôvodu

Neznáme (častosť ich výskytu nemožno určiť z dostupných údajov)
- závažná alergická reakcia
- nedostatok vody v tele (dehydratácia)
- vysoké hladiny sodíka v krvi (hypernatriémia)
- kŕče
- celková slabosť (asténia)
- bezvedomie

Deti a mladiství:
Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)
- bolesť hlavy

Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)
- afektová labilita
- agresivita
- bolesť brucha
- pocit na vracanie/vracanie
- hnačka
- príznaky v dolných močových cestách (močový mechúr a močová trubica)
- opuch končatín (periférny edém)
- únava

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)
- príznaky úzkosti
- nočné mory
- kolísavá nálada
- ospalosť
- vysoký krvný tlak
- podráždenosť

Neznáme (častosť ich výskytu nemožno určiť z dostupných údajov)
- závažná alergická reakcia
- nízke hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia)
- abnormálne správanie
- emočné poruchy
- depresia
- halucinácie
- nespavosť
- poruchy pozornosti
- nepokoj spojený so zvýšenou aktivitou (psychomotorická hyperaktivita)
- kŕče
- krvácanie z nosa (epistaxa)
- kožná zápalová reakcia alergického pôvodu
- vyrážka
- potenie
- žihľavka

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MINIRIN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte MINIRIN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po
skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Udržujte fľaštičku s tabletami tesne uzavretú a z uzáveru neodstraňujte
kapsuly pohlcujúce vlhkosť.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MINIRIN obsahuje
- Liečivo je dezmopresín vo forme dezmopresín acetátu.
MINIRIN 0,1 mg tablety: 1 tableta obsahuje 0,1 mg dezmopresín acetátu, čo
zodpovedá 0,089 mg dezmopresínu.
MINIRIN 0,2 mg tablety: 1 tableta obsahuje 0,2 mg dezmopresín acetátu,
čo zodpovedá 0,178 mg dezmopresínu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, zemiakový škrob, povidón
a magnéziumstearát.

Ako vyzerá MINIRIN a obsah balenia
MINIRIN 0,1 mg tablety sú biele oválne vypuklé tablety s deliacou ryhou a
označením 0,1 na jednej strane.
MINIRIN 0,2 mg tablety sú biele okrúhle vypuklé tablety s deliacou ryhou a
označením 0,2 na jednej strane.

/Veľkosť balenia:/
HDPE fľaštička s ochranným skrutkovacím uzáverom a vysúšadlom s obsahom 15,
30 alebo 90 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika

Výrobca:
Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
/organizačná zložka Slovakia/
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 54 416 010
Fax: + 421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 05/2011.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2011/00488-
ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

MINIRIN 0,1 mg tablety
MINIRIN 0,2 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

MINIRIN 0,1 mg tablety:
1 tableta obsahuje 0,1 mg dezmopresín acetátu, čo zodpovedá 0,089 mg
dezmopresínu (voľná báza).

MINIRIN 0,2 mg tablety:
1 tableta obsahuje 0,2 mg dezmopresín acetátu, čo zodpovedá 0,178 mg
dezmopresínu (voľná báza).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

MINIRIN 0,1 mg tablety: biele oválne konvexné tablety s deliacou ryhou a
označením 0,1 na jednej strane.
MINIRIN 0,2 mg tablety: biele okrúhle konvexné tablety s deliacou ryhou a
označením 0,2 na jednej strane.

Deliaca ryha napomáha rozlomeniu tablety na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
jej rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

MINIRIN tablety sú indikované na liečbu centrálneho diabetu insipidus.

MINIRIN tablety sú indikované na liečbu primárnej nočnej enurézy
u pacientov (od 5 rokov) s normálnou schopnosťou koncentrovať moč.

MINIRIN tablety sú indikované na symptomatickú liečbu noktúrie u dospelých
spojenú s nočnou polyúriou, t. j. nočnou tvorbou moču, ktorá presahuje
kapacitu močového mechúra.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecné údaje
/Účinok potravy:/ Príjem potravy môže znížiť intenzitu a trvanie
antidiuretického účinku nízkych dávok dezmopresínu (pozri časť 4.5).

V prípade výskytu znakov alebo príznakov retencie vody a/alebo
hyponatriémie (bolesť hlavy, nevoľnosť/vracanie, prírastok hmotnosti a v
závažných prípadoch kŕče) sa musí liečba prerušiť, až kým sa pacient celkom
nezotaví. Keď sa liečba obnoví, pacient musí striktne dodržať obmedzenie
príjmu tekutín (pozri časť 4.4).

Ak sa do 4 týždňov po odpovedajúcej titrácii dávky nedosiahne primeraný
klinický účinok, liečbu treba ukončiť.

Indikácie
/Centrálny diabetes insipidus:/
Optimálna dávka sa má vždy stanoviť individuálne. Podľa doterajších
klinických skúseností sa denná dávka obvykle pohybuje v rozmedzí 0,2 mg až
1,2 mg. Vhodná počiatočná dávka pre deti a dospelých je 0,1 mg 3-krát
denne. Dávka sa má potom upraviť podľa reakcie pacienta. Pre väčšinu
pacientov je 0,1 – 0,2 mg 3-krát denne optimálny dávkovací režim.

/Primárna nočná enuréza:/
Odporúčaná počiatočná dávka je 0,2 mg pred spaním. Dávku možno zvýšiť na
0,4 mg v prípade, že nižšie dávkovanie nemá dostatočný účinok. Pri liečbe
treba dodržiavať obmedzenie príjmu tekutín.

MINIRIN tablety sa môžu podávať bez prerušenia po dobu 3 mesiacov. Nutnosť
pokračovania liečby sa má znova posúdiť po uplynutí najmenej 1 týždňa bez
užívania MINIRINU tabliet.

/Noktúria:/
U pacientov s noktúriou je treba najmenej 2 dni pred začiatkom liečby
diagnostikovať nokturálnu polyúriu pomocou grafického znázornenia pomeru
frekvencia/objem. Za nokturálnu polyúriu považujeme nočnú produkciu moču v
objeme, ktorý presahuje kapacitu močového mechúra alebo presahujúcu jednu
tretinu 24-hodinovej produkcie moču.

Odporúčaná počiatočná dávka je 0,1 mg pred spaním. Ak táto dávka nie je
dostatočne účinná po jednom týždni, možno ju zvýšiť na 0,2 mg a následne až
na 0,4 mg pri postupnom zvyšovaní dávky vždy v týždenných intervaloch až do
požadovaného účinku. Pri liečbe treba dodržiavať obmedzenie príjmu tekutín.

Osobitné skupiny pacientov
/Starší pacienti:/
Neodporúča sa začať s liečbou u osôb starších ako 65 rokov. Ak sa lekár
rozhodne pre liečbu dezmopresínom u týchto pacientov, musí sa zmerať
hladina sodíka v sére pred začiatkom liečby, 3 dni po jej začiatku ako aj
po zvýšení dávky a meranie zopakovať tiež počas liečby, podľa uváženia
ošetrujúceho lekára.

/Porucha funkcie obličiek:/ pozri časť 4.3.

/Porucha funkcie pečene:/ pozri časť 4.5.

/Detská populácia:/ MINIRIN tablety sú indikované u detí na liečbu
centrálneho diabetu insidipus a primárnej nočnej enurézy (pozri časti 4.2
vyššie a 5.1). Odporúčané dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.

4.3 Kontraindikácie

MINIRIN tablety sú kontraindikované v nasledujúcich prípadoch:
- Psychogénna alebo habituálna polydipsia (následkom je vyššia tvorba moču
ako 40 ml/kg/24 hodín);
- Anamnéza známej srdcovej insuficiencie alebo podozrenie na ňu a iné stavy
vyžadujúce liečbu diuretikami;
- Stredne závažná a závažná renálna insuficiencia (klírens kreatinínu nižší
ako 50 ml/min);
- Opakovaná hyponatriémia;
- Syndróm neprimeranej sekrécie ADH (SIADH);
- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Osobitné upozornenia:/
Pri liečbe nočného pomočovania a noktúrie treba obmedziť príjem tekutín na
minimum, a to 1 hodinu pred podaním až do nasledujúceho rána (najmenej 8
hodín) od podania. Celkový príjem tekutín za túto dobu nemá presiahnuť 2
dcl. Liečba bez súčasného zníženia príjmu tekutín môže viesť k retencii
vody a/alebo hyponatriémii so sprievodnými varovnými znakmi a príznakmi
alebo bez nich (bolesť hlavy, nevoľnosť a vracanie, prírastok telesnej
hmotnosti a vo vážnych prípadoch kŕče).
Všetci pacienti a/alebo osoby, ktoré sa o nich starajú, majú byť dôsledne
poučení o nutnosti dodržiavania obmedzeného príjmu tekutín.

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými
dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo
s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.

/Opatrenia:/
Pred začatím liečby sa musí vylúčiť závažná dysfunkcia močového mechúra
a nepriechodnosť močových ciest.
Starší pacienti a pacienti, u ktorých sú hladiny sodíka v sére v dolnej
časti normálneho rozsahu, sú vystavení zvýšenému riziku hyponatriémie.
Liečbu dezmopresínom je treba prerušiť v prípadoch akútnych prechodných
ochorení, pri ktorých je charakteristická nerovnováha tekutín a/alebo
elektrolytov (ako sú systémové infekcie, horúčkovité stavy
a gastroenteritída).

Opatrnosť je nutná u pacientov, u ktorých je riziko zvýšeného
intrakraniálneho tlaku.

Dezmopresín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s nerovnováhou tekutín
a/alebo elektrolytov.

V prípadoch súbežnej liečby s liekmi, ktoré môžu stimulovať SIADH –
tricyklické antidepresíva, selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu (SSRI), chlórpromazín, karbamazepín a v prípadoch súbežnej
liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) sa musia prijať
opatrenia, ktorými sa má predísť hyponatriémii, včítane starostlivosti
zameranej na obmedzenie príjmu tekutín a častejšieho monitorovania sérového
sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Látky, o ktorých je známe, že indukujú SIADH, napríklad tricyklické
antidepresíva, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu,
chlórpromazín, karbamazepín a tiež niektoré antidiabetiká zo skupiny
sulfonylurey ako glibenklamid a chlórpropamid, môžu vyvolávať doplnkový
antidiuretický účinok, ktorý vedie k zvýšenému riziku retencie vody alebo
hyponatriémii (pozri časť 4.4).

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) môžu indukovať retenciu vody
a hyponatriémiu (pozri časť 4.4).

Súbežná liečba loperamidom môže mať za následok trojnásobné zvýšenie
koncentrácie dezmopresínu v plazme, čo môže viesť k zvýšenému riziku
retencie vody alebo hyponatriémii. Hoci sa to dosiaľ neskúmalo, rovnaký
účinok môžu mať aj iné liečivá spomaľujúce intestinálnu peristaltiku.

Je nepravdepodobné, že by dezmopresín interagoval s liekmi, ktoré
ovplyvňujú pečeňový metabolizmus, pretože /in vitro/ štúdie s ľudskými
mikrozómami ukázali, že dezmopresín sa v pečeni významne nemetabolizuje.
Avšak /in vivo/ interakčné štúdie sa zatiaľ nevykonali.

Užívanie spolu s jedlom znižuje rýchlosť a rozsah absorpcie MINIRINU
tabliet o 40 %. Žiadny významný vplyv na farmakodynamiku (tvorbu moču a
osmolalitu) sa nepozoroval.
Príjem stravy môže obmedziť intenzitu a dĺžku antidiuretického účinku
malých perorálnych dávok MINIRINU tabliet.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita:/
Údaje z obmedzeného počtu (N = 53) gravidných žien s diabetom insipidus
a tiež údaje z obmedzeného počtu (N = 54) gravidných žien s von
Willebrandovou chorobou liečených dezmopresínom nepreukázali nežiaduce
účinky dezmopresínu na graviditu, zdravie plodu alebo novorodenca.
V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne iné relevantné epidemiologické
údaje. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé
účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo popôrodný
vývoj.
Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je nutná obozretnosť.

Štúdie o vplyve na fertilitu sa nevykonali. Z výsledkov /in vitro/ modelovej
analýzy ľudského kotyledónu vyplýva, že dezmopresín neprechádza placentou,
keď sa podáva v terapeutickej koncentrácii zodpovedajúcej odporúčanej
dávke.

/Dojčenie/
Výsledky analýz mlieka dojčiacich matiek, ktoré užívali vysoké dávky
dezmopresínu (300 µg intranazálne) ukazujú, že množstvo dezmopresínu
vylúčeného do materského mlieka je výrazne nižšie, ako je množstvo potrebné
na ovplyvnenie diurézy.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

MINIRIN tablety nemajú alebo majú len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Veľmi závažnou nežiaducou reakciou pri liečbe dezmopresínom je
hyponatriémia, ktorá môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť,
vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, stavy zmätenosti, malátnosť,
poruchu pamäti, vertigo, pády a v závažných prípadoch kŕče a kómu. Príčinou
možnej hyponatriémie je očakávaný antidiuretický účinok. Hyponatriémia je
reverzibilná a u detí sa často vyskytuje v súvislosti so zmenami obvyklého
denného režimu, ktoré ovplyvňujú príjem tekutín a/alebo potenie. U
dospelých liečených na noktúriu väčšina prípadov súvisiacich s poklesom
koncentrácie sodíka v sére sa objavuje v prvých dňoch liečby alebo pri
zvýšení dávky. V obidvoch skupinách, u dospelých aj detí, je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť opatreniam, ktoré sú uvedené v časti 4.4.

/Dospelí:/
Nežiaduce reakcie sú uvedené podľa frekvencie ich výskytu počas klinických
skúšaní s perorálnym dezmopresínom u dospelých liečených na noktúriu
(N = 1 557) a tiež skúseností po uvedení lieku na trh pre všetky indikácie
u dospelých (vrátane centrálneho diabetu insipidus). Frekvencia reakcií,
ktoré boli pozorované len po uvedení lieku na trh, je uvedená ako "neznáma
(z dostupných údajov)".

|Trieda |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkav|Neznáme |
|orgánových |časté |(( 1/100 až|časté |é |(z |
|systémov podľa |(( 1/10)|< 1/10) |(( 1/1 00|(( 1/10 |dostupných |
|MedDRA | | |0 až |000 až |údajov) |
| | | |< 1/100) |< 1/1 00| |
| | | | |0) | |
|Poruchy |- |- |- |- |Anafylaktick|
|imunitného | | | | |á reakcia |
|systému | | | | | |
|Poruchy |- |Hyponatriém|- |- |Dehydratácia|
|metabolizmu | |ia | | |*, |
|a výživy | | | | |hypernatriém|
| | | | | |ia |
|Psychické |- |- |Insomnia |Stavy |- |
|poruchy | | | |zmätenos| |
| | | | |ti* | |
|Poruchy |Bolesť |Závraty |Somnolenc|- |Kŕče, |
|nervového |hlavy | |ia, | |asténia*, |
|systému | | |parestézi| |kóma* |
| | | |a | | |
|Poruchy oka |- |- |Poruchy |- |- |
| | | |videnia | | |
|Poruchy ucha |- |- |Vertigo* |- |- |
|a labyrintu | | | | | |
|Poruchy srdca |- |- |Palpitáci|- |- |
|a srdcovej | | |e | | |
|činnosti | | | | | |
|Poruchy ciev |- |Hypertenzia|Ortostati|- |- |
| | | |cká | | |
| | | |hypotenzi| | |
| | | |a | | |
|Poruchy |- |- |Dyspnoe |- |- |
|dýchacej | | | | | |
|sústavy, | | | | | |
|hrudníka | | | | | |
|a mediastína | | | | | |
|Poruchy |- |Nevoľnosť*,|Dyspepsia|- |- |
|gastrointestiná| |bolesť |, (HTL) | | |
|lneho traktu | |brucha*, |flatulenc| | |
| | |hnačka, |ia, | | |
| | |zápcha, |nafúknuté| | |
| | |vracanie* |brucho | | |
| | | |a distenz| | |
| | | |ia | | |
|Poruchy kože |- |- |Potenie, |Alergick|- |
|a podkožného | | |pruritus,|á | |
|tkaniva | | |vyrážka, |dermatit| |
| | | |žihľavka |ída | |
|Poruchy |- |- |Svalové | | |
|kostrovej | | |kŕče, | | |
|a svalovej | | |myalgia | | |
|sústavy | | | | | |
|a spojivového | | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy |- |(HTL) |- |- |- |
|obličiek | |príznaky | | | |
|a močových | |močového | | | |
|ciest | |mechúra | | | |
| | |a močovej | | | |
| | |rúry | | | |
|Celkové poruchy|- |(HTL) edém,|Malátnosť|- |- |
|a reakcie v | |únava |*, bolesť| | |
|mieste podania | | |na | | |
| | | |hrudníku,| | |
| | | |chrípke | | |
| | | |podobné | | |
| | | |ochorenie| | |
|Laboratórne |- |- |Prírastok|- |- |
|a funkčné | | |hmotnosti| | |
|vyšetrenia | | |*, | | |
| | | |zvýšené | | |
| | | |hodnoty | | |
| | | |pečeňovýc| | |
| | | |h | | |
| | | |enzýmov, | | |
| | | |hypokalié| | |
| | | |mia | | |


*Hyponatriémia môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť,
vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, zmätenosť, malátnosť, poruchy
pamäti, vertigo, pády a vo vážnych prípadoch kŕče a kómu.
Pozorované len pri centrálnom diabete insipidus.

/Deti a adolescenti:/
Nežiaduce účinky sú uvedené podľa frekvencie ich výskytu počas klinických
skúšaní u detí a adolescentov liečených perorálnym desmopresínom na
primárnu nočnú enurézu (N = 1 923). Frekvencia reakcií, ktoré boli
pozorované len po uvedení lieku na trh, je uvedená ako "neznáma
(z dostupných údajov)".

|Trieda |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé |Neznáme |
|orgánových |časté |(( 1/100 |časté |(( 1/10 00|(z dostupnýc|
|systémov podľa |(( 1/10) |až |(( 1/1 000|0 až |h údajov) |
|MedDRA | |< 1/10) |až |< 1/1 000)| |
| | | |< 1/100) | | |
|Poruchy |- |- |- |- |Anafylaktick|
|imunitného | | | | |á reakcia |
|systému | | | | | |
|Poruchy |- |- |- |- |Hyponatriémi|
|metabolizmu | | | | |a* |
|a výživy | | | | | |
|Psychické |- |- |Afektová |(HTL) |Abnormálne |
|poruchy | | |labilita|príznaky |správanie, |
| | | |, |anxiéty, |emočné |
| | | |agresivita|nočné |poruchy, |
| | | | |mory*, |depresia, |
| | | | |kolísavá |halucinácie,|
| | | | |nálada|insomnia |
|Poruchy |- |Bolesť |- |Somnolenci|Poruchy |
|nervového | |hlavy* | |a |pozornosti, |
|systému | | | | |psychomotori|
| | | | | |cká |
| | | | | |hyperaktivit|
| | | | | |a, kŕče* |
|Poruchy ciev |- |- |- |Hypertenzi|- |
| | | | |a | |
|Poruchy dýchacej|- |- |- |- |Epistaxa |
|sústavy, | | | | | |
|hrudníka | | | | | |
|a mediastína | | | | | |
|Poruchy |- |- |Bolesť |- |- |
|gastrointestinál| | |brucha*, | | |
|neho traktu | | |nevoľnosť*| | |
| | | |, | | |
| | | |vracanie*,| | |
| | | |hnačka | | |
|Poruchy kože |- |- |- |- |Alergická |
|a podkožného | | | | |dermatitída,|
|tkaniva | | | | |vyrážka, |
| | | | | |potenie, |
| | | | | |žihľavka |
|Poruchy obličiek|- |- |(HTL) |- |- |
|a močových ciest| | |príznaky | | |
| | | |močového | | |
| | | |mechúra | | |
| | | |a močovej | | |
| | | |rúry | | |
|Celkové poruchy |- |- |Periférny |Podráždeno|- |
|a reakcie v | | |edém, |sť | |
|mieste podania | | |únava | | |


* Hyponatriémia môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť,
vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, stavy zmätenosti, malátnosť,
poruchy pamäti, vertigo, pády a vo vážnych prípadoch kŕče a kómu.
Hlásenia po uvedení lieku na trh rovnako u detí a adolescentov (< 18
rokov).
*Hlásenia po uvedení lieku na trh takmer výhradne u detí a adolescentov
(< 18 rokov).
Hlásenia po uvedení lieku na trh hlavne u detí (< 12 rokov).

/Osobitné skupiny pacientov:/
U starších pacientov a u pacientov, u ktorých je koncentrácia sodíka v sére
v dolnej časti normálneho rozsahu, je zvýšené riziko hyponatriémie (pozri
časť 4.4).

9. Predávkovanie

Predávkovanie tabletami MINIRINU vedie k predĺženiu účinku pôsobenia
so zvýšeným rizikom retencie vody a hyponatriémie.

/Liečba/
I keď liečba hyponatriémie má byť individuálna, môže sa odporučiť
prerušenie podávania dezmopresínu, obmedzenie príjmu tekutín a v prípade
potreby symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vazopresín a analógy, dezmopresín
ATC kód: H01BA02

MINIRIN tablety obsahujú dezmopresín, štrukturálny analóg endogénneho
ľudského hormónu zadného laloka hypofýzy, arginín-vazopresínu. Rozdiel
spočíva v deaminácii cysteínu a substitúcii L-arginínu D-arginínom. Táto
štrukturálna zmena má za následok významné predĺženie účinku a úplnú
absenciu presorického účinku pri klinicky používaných dávkach.
Dezmopresín je silne účinná látka s antidiuretickým účinkom s hodnotou EC50
1,6 pg/ml. Po perorálnom podaní možno očakávať účinok trvajúci 6 až 14
hodín, prípadne aj viac.

Klinické štúdie s tabletami MINIRINU pri liečbe noktúrie ukázali:
- Minimálne 50 % zníženie priemernej frekvencie močenia cez noc sa dosiahlo
u 39 % pacientov užívajúcich dezmopresín oproti 5 % užívajúcich placebo
(p <0,0001).
- Priemerný počet nočných močení sa znížil o 44 % u pacientov užívajúcich
dezmopresín oproti 15 % užívajúcich placebo (p <0,0001).
- Priemerná dĺžka prvej etapy nerušeného spánku sa pri užívaní dezmopresínu
zvýšila o 64 % oproti 20 % pri užívaní placeba (p <0,0001).
- Priemerná dĺžka prvého intervalu nerušeného spánku sa pri užívaní
dezmopresínu zvýšila o 2 hodiny v porovnaní s 31 minútami pri užívaní
placeba (p <0,0001).

Účinok liečby po perorálnom podaní individuálnych dávok dezmopresínu
0,1 – 0,4 mg počas 3 týždňov v porovnaní s placebom (súhrnné údaje):

| |Dezmopresín |Placebo |Štatistick|
| | | |á |
| | | |významnosť|
| | | |/placebo |
|Premenná |Priemerná |Priemerná |Priemerná |Priemerná | |
| |východisko|hodnota |východisková|hodnota | |
| |vá hodnota|počas |hodnota |počas 3 | |
| | |3 týždňov | |týždňov | |
| | |liečby | |liečby | |
|Počet |2,97 |1,68 (0,86) |3,03 (1,10) |2,54 (1,05) |p <0,0001 |
|nočných |(0,84) | | | | |
|močení | | | | | |
|Intenzita |1,51 |0,87 (0,34) |1,55 (0,57) |1,44 (0,57) |p <0,0001 |
|nočnej |(0,55) | | | | |
|diurézy | | | | | |
|(ml/min) | | | | | |
|Dĺžka |152 (51) |270 (95) |147 (54) |178 (70) |p <0,0001 |
|prvého | | | | | |
|intervalu | | | | | |
|nerušeného| | | | | |
|spánku | | | | | |
|(min) | | | | | |

Počas titrácie dávky prerušilo liečbu 8 % pacientov kvôli výskytu
vedľajších účinkov a 2 % pacientov prerušilo liečbu v nasledujúcej dvojito
zaslepenej fáze (0,63 % pacientov užívajúcich dezmopresín a 1,45 %
pacientov užívajúcich placebo).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absolútna biologická dostupnosť MINIRINU tabliet je 0,16 % s SD 0,17 %.
Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje v priebehu 2
hodín.

Užívanie spolu s jedlom znižuje rýchlosť a rozsah absorpcie o 40 %.

Distribúcia: Distribúciu dezmopresínu najlepšie popisuje dvojkompartmentový
distribučný model s distribučným objemom počas eliminačnej fázy 0,3 – 0,5
l/kg.

Biotransformácia: /In vivo/ metabolizmus dezmopresínu sa neštudoval. /In/
/vitro/ štúdie s použitím mikrozómov ľudskej pečene ukázali, že v pečeni sa
prostredníctvom cytochrómu P450 metabolizuje iba nevýznamné množstvo
dezmopresínu, a preto je premena /in vivo/ v ľudskej pečeni prostredníctvom
cytochrómu P450 nepravdepodobná. Účinok dezmopresínu na farmakokinetiku
iných liekov je pravdepodobne minimálny kvôli jeho nedostatočnej inhibícii
cytochrómu P450, ktorý sa podieľa na metabolizme liekov.

Eliminácia: Celkový klírens dezmopresínu je 7,6 l/hod. Terminálny polčas
dezmopresínu sa odhaduje na 2,8 hodiny. U zdravých dobrovoľníkov sa
v nezmenenej forme vylúčilo 52 % (44 % – 60 %).

Linearita/nelinearita: Nie sú žiadne indikácie pre nelinearitu
u ktoréhokoľvek z farmakokinetických parametrov dezmopresínu.

Osobitné skupiny pacientov:
/Porucha funkcie obličiek:/
AUC a polčas sa zvyšujú v závislosti od závažnosti poruchy funkcie
obličiek. U pacientov so stredne závažnou a závažnou renálnou
insuficienciou (klírens kreatinínu pod 50 ml/min) je dezmopresín
kontraindikovaný.

/Porucha funkcie pečene:/
Neboli vykonané žiadne štúdie.

/Deti:/
Populačná farmakokinetika MINIRINU tabliet sa študovala u detí s primárnou
nočnou enurézou a neboli nájdené žiadne významné rozdiely v porovnaní
s dospelými.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe štúdií bezpečnosti, toxicity po
opakovanom podaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne
osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie karcinogenity s dezmopresínom sa nevykonali, pretože je štrukturálne
veľmi podobný prirodzene sa vyskytujúcemu peptidovému hormónu.


6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

1. Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Zemiakový škrob
Povidón
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Udržujte fľaštičku s tabletami tesne uzavretú a z uzáveru neodstraňujte
kapsuly pohlcujúce vlhkosť.

5. Druh obalu a obsah balenia

HDPE fľaštička s ochranným skrutkovacím uzáverom a vysúšadlom.

/Veľkosť balenia:/
MINIRIN 0,1 mg tablety: 15, 30 alebo 90 tabliet.
MINIRIN 0,2 mg tablety: 15, 30 alebo 90 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. 6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferring – Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

MINIRIN 0,1mg tablety: 56/0102/00-S
MINIRIN 0,2mg tablety: 56/0103/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

31.10.2000/23.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

máj 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C13400
Skupina ATC:
H01 - Hormony hypofýzy a hypotalamu
Skupina ATC:
H01BA02 - desmopressin
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
diethylamini salicylas
Výrobca lieku:
Ferring AB, Limhamn, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
36.86 € / 1110.44 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
36.86 € / 1110.44 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:416.02 € ÚP:416.02 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:520.62 € ÚP:520.62 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.67 € ÚP:32.64 € DP:1.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:134.99 € ÚP:134.00 € DP:0.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.71 € ÚP:21.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.18 € ÚP:40.18 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.20 € ÚP:0.00 € DP:34.20 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien