Detail:
FEMOSTON 1/10 tbl flm 1x28
Názov lieku:
FEMOSTON 1/10
Doplnok názvu:
tbl flm 1x28
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/05569

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

femoston 1/10
Filmom obalené tablety


|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete |
|užívať Váš liek. |
|- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste|
|si ju znovu prečítali. |
|- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo |
|lekárnika. |
|- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu |
|uškodiť, dokonca aj |
|vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak|
|spozorujete vedľajšie |
|účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre |
|používateľov, povedzte to, prosím, |
|svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. |


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je femoston 1/10 a na čo sa používa?
2. Skôr ako užijete femoston 1/10
3. Ako užívať femoston 1/10?
4. Možné vedľajšie účinky femoston 1/10
5. Ako uchovávať femoston 1/10?
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FEMOSTON 1/10 A NA ČO SA POUŽÍVA?

Farmakoterapeutická skupina: Gynekologikum, gestagény a estrogény sekvenčné
prípravky, dydrogesterón a estrogén. ATC: G03FB08

/Hormonálna substitučná liečba (HST):/
Hormonálna substitučná terapia v prípade nedostatku estrogénu na liečbu
menopauzálnych príznakov.

/Prevencia osteoporózy:/
Prevencia osteoporózy (rednutie kostí) u žien po menoupauze (strata
menštruácie po prechode) s vysokým rizikom vzniku zlomenín, ktoré
netolerujú, alebo sú u nich kontraindikované iné lieky schválené na
prevenciu osteoporózy (rednutie kostí).
Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú obmedzené.

Ako účinkuje femoston 1/10?

Estradiol

Estradiol - aktívna zložka lieku je chemicky a biologicky rovnaká
s prirodzeným ľudským pohlavným hormónom estradiolom. Estradiol je
najdôležitejší a najaktívnejší z vaječníkových hormónov. Endogénne
(vnútorné) estrogény sa podieľajú na určitých funkciách maternice
a prídavných orgánov, vrátane proliferácie endometria (rozrastanie sliznice
maternice) a pravidelne sa opakujúcich zmenách na krčku maternice a pošvy.
Estrogény majú dôležitú úlohu v metabolizme kostí a tukov. Ovplyvňujú tiež
autonómny nervový systém a môžu mať nepriamo pozitívne psychotropné účinky
(ovplyvňujúce duševnú činnosť).

Dydrogesterón

Dydrogesterón je perorálne (podávaný ústami) účinný gestagén, ktorý má
aktivitu porovnateľnú s parenterálne (podávaný mimo tráviaceho systému)
podávaným progesterónom.
V súvislosti s HSL spôsobuje dydrogesterón prechod endometria aktivovaného
estrogénmi do sekrečnej fázy. Tým zaisťuje ochranu endometria (sliznica
maternice) pred zvýšeným rizikom pre hyperpláziu endometria (zväčšený počet
buniek sliznice maternice) a/alebo karcinogenézu (vznik a vývoj malígneho
nádoru), ktoré môžu byť vyvolané estrogénmi. Dydrogesterón je bez
androgénnych vedľajších účinkov.
Pretože estrogény podporujú rast endometria, zvyšujú neoponované estrogény
riziko hyperplázie endometria a rakoviny. Pridanie gestagénu značne znižuje
estrogénmi indukované zvýšené riziko hyperplázie endometria u žien s
maternicou.

2. SKÔR AKO UŽIJETE FEMOSTON 1/10

Neužívajte femoston 1/10, ak sa niektorá z nasledujúcich podmienok vzťahuje
na Vás:
- Potvrdený alebo suspektný karcinóm (podozrivý zhubný nádor) prsníka.
- Potvrdené alebo suspektné estrogéndependentné malígne tumory – podozrivé
zhubné nádory závislé na estrogéne (napr. nádor endometria).
- Potvrdené alebo suspektné gestagén závislé neoplazmy.
- Nediagnostikované krvácanie z pošvy.
- Neliečená hyperplázia endometria (zväčšený počet buniek sliznice
maternice).
- Predchádzajúci idiopatický (samostatne vzniknutý) alebo aktívny venózny
tromboembolizmus (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia).
- Potvrdené aktívne alebo nedávne arteriálne tromboembolické ochorenie
(napr. angína pektoris, infarkt myokardu).
- Akútne alebo chronické ochorenia pečene alebo ak takéto ochorenie pečene
bolo prekonané a hepatálne (pečeňové) testy sa nevrátili na normálne
hodnoty.
- Známa precitlivenosť na liečivo alebo akúkoľvek zložku lieku.
- Porfýria (dedičné metabolické ochorenie, ktorého následkom je porucha
tvorby hemu).
(Len ak indikácie nie sú obmedzené pre ženy po postmenopauze)
- Potvrdená alebo suspektná (podozrivá) gravidita.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní femostonu 1/10
Hormonálna substitučná liečba (HSL) musí byť začatá len kvôli liečbe
postmenopauzálnych symptómov (liečba príznakov po prechode), ktoré
nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu života. Vo všetkých prípadoch musí byť
najmenej raz ročne urobené dôkladné zhodnotenie rizika a prínosu a HSL má
pokračovať len za predpokladu, že prínos prevažuje riziko.

Stavy vyžadujúce dohľad
Ak sú prítomné, prípadne sa predtým vyskytli niektoré z nasledujúcich
stavov, alebo sa zhoršili v priebehu tehotenstva alebo po predchádzajúcej
HSL, pacientka musí byť starostlivo sledovaná. Musí sa zobrať do úvahy, že
tieto stavy sa môžu vrátiť alebo zhoršiť počas liečby femostonom 1/10,
najmä:

- leiomyóm (fibroidy - výčnelky maternice) alebo endometrióza (výskyt
sliznice maternice mimo maternice)
- riziká v osobnej alebo rodinnej anamnéze pre tromboembolické ochorenia
(upchanie cievy krvnou zrazeninou); (pozri nižšie)
- rizikové faktory pre estrogén-dependentné tumory (nádory závislé na
estrogéne);, napr. prvý stupeň dedičnosti pre karcinóm prsníka (malígny
nádor prsníka)
- hypertenzia (vysoký krvný tlak)
- ochorenia pečene (napr. adenóm pečene)
- diabetes mellitus (cukrovka) s vaskulárnymi komplikáciami alebo bez nich
- cholelitiáza (prítomnosť žlčových kameňov v žlčníku)
- migréna alebo silné bolesti hlavy
- systémový lupus erythematosus (celkové začervenanie kože)
- endometriálna hyperplázia (zväčšenie sliznice maternice) v anamnéze (v
minulosti); (pozri nižšie)
- epilepsia
- astma
- otoskleróza (sklerotické ochorenie stredného ucha)

Dôvody pre okamžité ukončenie liečby:
Liečba musí byť prerušená v prípade objavenia sa kontraindikácií (príčiny
vylučujúce použitie tohto lieku) a nasledujúcich stavov:
- žltačka alebo zhoršenie pečeňových funkcií
- významné zvýšenie tlaku krvi
- nový výskyt bolestí hlavy migrenózneho typu
- gravidita (tehotenstvo)

Endometriálna hyperplázia (zväčšenie sliznice maternice)
Riziko hyperplázie endometria (zväčšenie sliznice maternice) a karcinómu je
vyššie, keď sa dlhodobo podávajú len/samostatne estrogény. Pridanie
gestagénu najmenej 12 dní počas cyklu u žien, ktoré nie sú po hysterektómii
(chirurgické odstránenie maternice) značne znižuje toto riziko.

Krvácania
Intermenštruačné krvácanie a špinenie sa môže príležitostne vyskytnúť počas
prvých mesiacov liečby. Ak sa intermenštruačné krvácanie alebo špinenie
vyskytne po určitej dobe liečby, alebo pretrváva po prerušení liečby, musí
byť vyšetrená príčina krvácania. Do vyšetrenia môže byť zahrnutá biopsia
endometria (mikroskopické vyšetrenie sliznice maternice) za účelom
vylúčenia malignity endometria (zhubnosť sliznice maternice).


Venózny (žilový) tromboembolizmus
Hormonálna substitučná liečba je spájaná s relatívne vysokým rizikom
objavenia sa venózneho tromboembolizmu (VTE), hlbokej žilovej trombózy, či
pľúcnej embólie. Všeobecne známe rizikové faktory VTE vrátane osobnej
a rodinnej anamnézy sú ťažká obezita (Body Mass Index > 30 kg/m2)
a systémový lupus erythematosus (SLE). Neexistuje jednotný názor o možnej
úlohe kŕčových žíl pri vzniku VTE.
* Pacientky s VTE alebo známym trombofilným stavom v anamnéze majú
zvýšené riziko VTE. HSL môže toto riziko zvyšovať. Prítomnosť
tromboembolizmu, ktorá vyplýva z osobnej alebo jasnej
rodinnej anamnézy, alebo opakujúcich sa spontánnych potratov, má byť
vyšetrená za účelom vylúčenia tromboembolickej predispozície
(náchylnosť). Pokiaľ neboli dôkladne vyhodnotené trombofilné faktory,
alebo začatá antikoagulačná (proti zrážaniu krvi) liečba je HSL,
u týchto pacientok posúdená ako kontraindikácia. U pacientok s
antikoagulačnou liečbou musí byť starostlivo zvážený pomer rizika
a prínosu pri používaní HSL.
* Riziko VTE môže byť dočasne zvýšené dlhodobou imobilizáciou
(nepohyblivosť), vážnejšou traumou, alebo náročným chirurgickým
výkonom. U všetkých pacientov po operácii je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť profylaktickým opatreniam na prevenciu vzniku VTE. V
prípadoch predpokladanej dlhodobej imobilizácie (nepohyblivosť) po
elektívnych chirurgických výkonoch (zvlášť pri brušných
a ortopedických operáciách dolných končatín), je dobré zvážiť, ak je
to možné, dočasné prerušenie liečby na 4-6 týždňov pred chirurgickým
výkonom. Liečba má byť obnovená až po úplnej mobilizácii pacientky.
* Ak sa po začatí liečby objaví venózna tromboembólia, liečba musí byť
ukončená. Pacientky musia ihneď upovedomiť svojho lekára, ak si všimnú
možné tromboembolické symptómy (napr. bolestivé opuchnutie končatiny,
náhla bolesť v hrudníku, dyspnoe - dýchavičnosť).

Iné stavy
* Estrogény môžu spôsobiť zadržanie tekutín, a preto pacientkám so
srdcovou, alebo obličkovou dysfunkciou musí byť venovaná zvýšená
starostlivosť. Pacientky s chronickou obličkovou insuficienciou
(obličková nedostatočnosť) musia byť starostlivo sledované, keďže sa
očakáva zvýšená hladina účinných látok femoston 1/10 v krvi.
* Ženy s preexistujúcou hypertriglyceridémiou (už známa zvýšená hladina
tukov - triglyceridov) majú byť pozorne sledované pri substitučnej
(náhradnej) estrogénovej alebo HSL liečbe, keďže boli hlásené
zriedkavé prípady významného zvýšenia hladiny triglyceridov v plazme,
ktoré viedli k pankreatitíde (zápal pankreasu).
* Estrogény zvyšujú globulín viažuci hormón štítnej žľazy (TBG), čím
zvyšujú hladinu cirkulujúceho hormónu štítnej žľazy, meranú pomocou
jódu viažuceho proteín (protein-bound iodine, PBI), hladinami T4
(stĺpcovo, alebo radioimunoanalýzou) alebo hladinami T3
(rádioimunoanalýzou). Absorpcia (pohltenie) T3 živicou je znížená, čo
odráža zvýšenú hladinu TBG. Koncentrácie voľného T4 a T3 sú nezmenené.
Ostatné väzobné proteíny môžu byť v sére zvýšené, napr. globulín
viažuci kortikoidy (corticoid binding globulin, CBG), globulín viažuci
pohlavné hormóny (sex-hormone-binding globulin, SHBG), čo vedie
k zvýšenej hladine týchto cirkulujúcich hormónov. Koncentrácie
(zloženie) voľných alebo biologicky aktívnych hormónov sú nezmenené.
Ostatné plazmatické bielkoviny môžu byť zvýšené (angiotensinogén/renín
substrát, alfa-1-antitrypsín, ceruloplasmín).
* Nie sú žiadne presvedčivé dôkazy o zlepšení kognitívnych (poznávacích)
funkcií. Sú určité dôkazy z WHI štúdie, ktoré ukazujú zvýšené riziko
možnej demencie u žien, ktoré začínajú užívať kontinuálnu kombinovanú
CEE a MPA po 65. roku života. Nie je známe, či sa tieto zistenia
vzťahujú na mladšie post-menopauzálne ženy alebo na iné HSL lieky.


/Len ak indikácie nie sú obmedzené na postmenopauzálne ženy (ženy, ktoré/
/stratili menštruáciu po prechode):/
Liečba kombináciou estrogénu a gestagénu nie je antikoncepciou. Pacientky
v perimenopauzálnom období (obdobie okolo straty menštruácie po prechode)
musia byť upozornené, aby používali nehormonálnu antikoncepciu.

Užívanie iných liekov
Nie sú známe interakcie dydrogesterónu s inými liečivami.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím ,oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

* Spoločné užívanie látok, ktoré indukujú (podporujú) enzýmy metabolizujúce
lieky, zvlášť enzýmy P450 ako antikonvulzíva (lieky proti kŕčom) (napr.
fenobarbital, karbamazepín, fenytoín) a antiinfektíva (rifampicin,
rifabutin, nevirapine, efavirenz) môže viesť k zvýšenému metabolizmu
estrogénov.
* Ritonavir a nelfinavir, hoci sú známe ako silné inhibítory, majú
v kombinácii so steroidnými hormónmi naopak indukčné (podporné)
vlastnosti.
* Rastlinné lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/) môžu
indukovať (podporovať) metabolizmus estrogénov a gestagénov.
* Klinicky, zvýšený metabolizmus estrogénov a gestagénov môže viesť
k zníženiu ich účinku a spôsobovať zmeny maternicového krvácania.

Interakcie s dydrogesterónom nie sú známe.
Femoston 1/10 môže byť podávaný bez ohľadu na príjem jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Femoston 1/10 nie je indikovaný počas gravidity. Ak sa gravidita zistí
počas liečby femostonom 1/10, liečba musí byť okamžite prerušená.
Výsledky mnohých epidemiologických štúdií, ktoré sledovali neúmyselné
vystavenie plodu kombináciám estrogénu a gestagénu, nepreukázali
teratogénny alebo embryotoxický účinok.
Femoston 1/10 sa nepodáva počas dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Femoston 1/10 nemá nepriaznivý vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ FEMOSTON 1/10?

Pre liečbu femoston 1/10 sa odporúča nasledovné dávkovanie. Veľkosť dávok
má byť upravená podľa druhu, závažnosti ochorenia a podľa individuálnej
odpovede pacientky na liečbu.
Dávkovanie a dĺžku liečby určí vždy lekár.

Počas prvých 14 dní 28-dňového cyklu sa užíva jedna tableta denne s obsahom
1 mg estradiolu, v ďalších 14 dňoch sa užíva jedna tableta denne s 1 mg
estradiolu a s 10 mg dydrogesterónu.
Po 28-dňovom cykle, 29. dňom sa začína nový 28-dňový cyklus. To znamená, že
liečebné cykly na seba nadväzujú bez prerušenia. Užíva sa jedna tableta
denne.

Na začatie a pokračovanie liečby symptómov (liečba príznakov po prechode)
sa musí používať najnižšia účinná dávka, trvanie liečby má byť čo
najkratšie.

Liečba postmenopauzálnych symptómov (liečba príznakov po prechode)
Liečba má začať femostonom 1/10. V závislosti na klinickej odpovedi môže
byť potom dávka upravená podľa individuálnych potrieb pacientky. Ak sa
zdravotné ťažkosti spojené s estrogénovou nedostatočnosťou nezlepšujú, môže
sa dávka zvýšiť použitím femoston 2/10.

Prevencia osteoporózy (rednutie kostí)
Pri prevencii osteoporózy sa musí zvážiť očakávaný účinok HSL na kostnú
hmotu, ktorý závisí od dávky a individuálnej znášanlivosti liečby.

Môže sa užívať s jedlom alebo nezávisle od jedla.


Vždy užívajte femoston 1/10 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac femostonu 1/10, ako máte
Nebol zaznamenaný žiadny prípad predávkovania.
Estradiol rovnako ako aj dydrogesterón sú látky s nízkou toxicitou.
Teoreticky môže pri predávkovaní dôjsť k nevoľnosti, vracaniu, ospanlivosti
a k závratu. Nie je pravdepodobné, že by bolo treba špecifickú
symptomatickú liečbu (liečba príznakov). Uvedené informácie platia aj pri
predávkovaní u detí.

O vzniku uvedených ako i iných nežiaducich reakcií informujte svojho
lekára!

Ak zabudnete užiť femoston 1/10
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať femoston 1/10
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY FEMOSTONu 1/10

Tak ako všetky lieky, femoston 1/10 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky hlásené z klinických štúdií a post-marketingové skúsenosti
sú nasledujúce (v rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky
usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti):|Triedy |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |
|orgánových |?1/100 až |?1/1000 až |?1/10 000 až |zriedkavé |
|systémov MedDRA|<1/10 |<1/100 |<1/1000 |<1/10 000, |
| | | | |vrátane |
| | | | |jednotlivých |
| | | | |prípadov |
|Infekcie a | |vaginálne | | |
|nákazy | |kandidózy | | |
| | |(infekcia pošvy| | |
| | |vyvolaná | | |
| | |kvasinkami) | | |
|Benígne | |vzrast veľkosti| | |
|(nezhubné) | |leiomyómov | | |
|a malígne | |(nádory | | |
|(zhubné) | |hladného | | |
|nádory, vrátane| |svalstva) | | |
|nešpecifikovaný| | | | |
|ch novotvarov | | | | |
|(cysty | | | | |
|a polypy) | | | | |
|Poruchy krvi a | | | |hemolytická |
|lymfatického | | | |anémia |
|systému | | | |(chudokrvnosť |
| | | | |spôsobená |
| | | | |rozkladom |
| | | | |krvi) |
|Poruchy | | | |Hypersenzitivi|
|imunitného | | | |ta |
|systému | | | |(precitlivenos|
| | | | |ť) |
|Psychické | |depresia, | | |
|poruchy | |vplyv na | | |
| | |libido, | | |
| | |nervozita | | |
|Poruchy |bolesť |poruchy | |chorea |
|nervového |hlavy, |rovnováhy | |(porucha |
|systému |migréna | | |nervového |
| | | | |systému |
| | | | |prejavujúca sa|
| | | | |mimovoľnými |
| | | | |pohybmi) |
|Poruchy oka | | |neznášanlivosť | |
| | | |kontaktných | |
| | | |šošoviek, zmeny | |
| | | |zakrivenia | |
| | | |rohovky | |
|Poruchy srdca | | | |Infarkt |
|a srdcovej | | | |myokardu |
|činnosti | | | | |
|Poruchy ciev | |žilový | |Mŕtvica |
| | |tromboembolizmu| | |
| | |s* | | |
|Poruchy |nauzea, | | |vracanie |
|gastrointestiná|bolesť | | | |
|lneho traktu |brucha, | | | |
| |plynatosť-na| | | |
| |fúknutosť | | | |
|Poruchy pečene | |choroby žlčníka|abnormálna | |
|a žlčových | | |funkcia pečene, | |
|ciest | | |niekedy spojená | |
| | | |so žltačkou, | |
| | | |slabosťou alebo | |
| | | |nevoľnosťou | |
| | | |a bolesťami | |
| | | |brucha | |
|Poruchy kože a | |alergické kožné| |angioedém |
|podkožného | |reakcie, napr. | |(opuch ciev), |
|tkaniva | |vyrážka, | |multiformný |
| | |urtikária | |erytrém |
| | |(žihľavka), | |(mnohonásobné |
| | |svrbenie | |začervenanie),|
| | | | |nodózny |
| | | | |erytrém |
| | | | |(uzlovité |
| | | | |začervenanie),|
| | | | |cievna purpura|
| | | | |(bodkovité |
| | | | |krvácanie |
| | | | |ciev), |
| | | | |chloazma |
| | | | |(nadmerná |
| | | | |tvorba |
| | | | |pigmentu |
| | | | |v tvári) alebo|
| | | | |melazma (kožná|
| | | | |choroba |
| | | | |prejavujúca sa|
| | | | |čiernymi |
| | | | |škvrnami), |
| | | | |ktoré môžu |
| | | | |pretrvávať i |
| | | | |po prerušení |
| | | | |liečby |
|Poruchy |kŕče v |bolesti chrbta| | |
|kostrovej |nohách | | | |
|a svalovej | | | | |
|sústavy | | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy |bolesť a |erózia krčka |zväčšenie | |
|reprodukčného |napätie |maternice, |prsníkov, | |
|systému a |prsníkov, |cervikálny |Premenštruačný | |
|prsníkov |metroragia a|výtok (výtok |syndróm | |
| | |z krčka | | |
| |postmeno-pau|maternice) | | |
| |zálna |dysmenorea | | |
| |panvová |(bolestivá | | |
| |bolesť |porucha | | |
| | |menštruácie) | | |
|Vrodené, | | | |zhoršenie |
|familiárne a | | | |porfýrie |
|genetické | | | |(ochorenie |
|poruchy | | | |krvi) |
|Celkové |asténia |periférny edém | | |
|ochorenia |(malátnosť) |(okrajový opuch| | |
|a reakcie | |tkaniva) | | |
|v mieste | | | | |
|podania | | | | |
|Abnormálne |zvýšenie | | | |
|laboratórne |hmotnosti | | | |
|a funkčné | | | | |
|vyšetrenia | | | | |


*pozri nižšie pre ďalšie informácieNežiaduce účinky sú zoradené v poradí znižujúcej sa závažnosti v rámci
každej skupiny frekvencie.

Rakovina endometria
U žien s neporušenou maternicou sa zvyšuje riziko hyperplázie endometria
(zväčšenie sliznice maternice) a rakoviny endometria s rastúcou dĺžkou
užívania neoponovaných estrogénov. Pridanie progestagénu do len
estrogénovej liečby značne znižuje toto zvýšené riziko.

Venózny (žilový) tromboembolizmus, napr. hlboká žilová trombóza (upchanie
žily krvnou zrazeninou) dolných končatín alebo panvy a pľúcna embólia sú
častejšie medzi užívateľkami HSL ako medzi ženami, ktoré ju neužívajú.

Iné nežiaduce reakcie hlásené v spojitosti s estrogénovou/gestagénovou
liečbou:
Neoplázia, benígna, malígna a nešpecifikovaná (nezhubný, zhubný nádor):
Estrogén-dependentná neoplázia (nádor závislý na estrogéne), benígna aj
malígna, napr. rakovina endometria (rakovina sliznice maternice), rakovina
vaječníkov.
Zvýšenie pravdepodobnosti progestagén závislej neoplázii, napr. meningióm
(nezhubný nádor mozgovej pleny).

Poruchy imunitného systému:
Systémový lupus erythematosus (celkové začervenanie kože).

Poruchy nervového systému:
Predpokladaná demencia v dôsledku zhoršenia epilepsie.

Poruchy ciev:
Arteriálna tromboembólia (upchanie tepny krvnou zrazeninou).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ FEMOSTON 1/10?

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte femoston 1/10 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli, po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie).
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Uchovávajte v originálnom balení.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje femoston 1/10
Liečivá:
Estradiolum micronisatum (mikronizovaný estradiol) 1 mg v 1 filmom obalenej
tablete bielej farby.
Estradiolum micronisatum (mikronizovaný estradiol) 1 mg a dydrogesteronum
micronisatum (mikronizovaný dydrogesterón) 10 mg v 1 filmom obalenej
tablete šedej farby.
Ďalšie zložky sú:

Pomocné látky
monohydrát laktózy
metylhydroxypropylcelulóza
kukuričný škrob
koloidný oxid kremičitý
magnézium stearát.

Filmotvorná vrstva
Farbivo Opadry (Y-1-7000 biela) E171 tablety s obsahom 1 mg estradiolu:
/Opadry Y-1-7000 biela:/ Titanii dioxide (oxid titaničitý); (E171),
Hypromellosum (hypromelóza), Macrogolum 400 (makrogol 400); (pre tablety
estradiol 1 mg).
Farbivo Opadry (OY-8243 šedá) E171, E172 tablety s obsahom 1 mg estradiolu
a 10 mg dydrogesterónu:
/Opadry II šedá 85F27664:/ Titanii dioxide (oxid titaničitý) (E171), Ferri
oxidum nigrum (oxid železitý čierny); (E172), Alcohol polyvinylicus
(polyvinyl alkohol), Macrogolum 3350 (makrogol 3350), talcum (mastenec);
(pre tablety estradiol 1 mg / dydrogesterón 10 mg).

Ako vyzerá femoston 1/10 a obsah balenia
Estradiol 1 mg tableta
Biela okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta na perorálne podanie
s vytlačeným „379“ na jednej strane. Priemer tablety je 7 mm a jej
hmotnosť je 144 mg.

Estradiol / dydrogesterón 1 mg / 10 mg tableta
Šedá okrúhla bikonvexná, filmom obalená tableta na perorálne podanie
s vytlačeným „379“ na jednej strane. Priemer tablety je 7 mm a jej
hmotnosť je 144 mg.

28 filmom obalených tabliet alebo 3x28 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registácii

Abbott Healthcare Products B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená:11/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/05569


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
femoston 1/10
Filmom obalená tableta

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Femoston 1/10 obsahuje 14 bielych filmom obalených tabliet s 1 mg
estradiolum micronisatum (=17?-estradiol) a pre zvyšných 14 dní 28-dňového
cyklu 14 šedých filmom obalených tabliet s 1 mg estradiolum
micronisatum a 10 mg dydrogesteronum micronisatum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

/Estradiol 1mg tableta:/
Biela okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta na perorálne podanie
s vytlačeným „379“ na jednej strane. Priemer tablety je 7 mm a jej hmotnosť
je 144 mg.

/Estradiol/dydrogesterón 1 mg / 10 mg tableta:/
Šedá okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta na perorálne podanie
s vytlačeným „379“ na jednej strane. Priemer tablety je 7 mm a jej hmotnosť
je 144 mg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie
Hormonálna substitučná terapia na liečbu syndrómov nedostatku estrogénu
u postmenopauzálnych žien.
Prevencia osteoporózy u postmenoupauzálnych žien s vysokým rizikom vzniku
zlomenín, ktoré netolerujú alebo sú u nich kontraindikované iné lieky
schválené na prevenciu osteoporózy.
Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú obmedzené.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.
Počas prvých 14 dní 28-dňového cyklu sa užíva jedna tableta denne s obsahom
1mg estradiólu, v ďalších 14 dňoch sa užíva jedna tableta denne s 1 mg
estradiolu a s 10 mg dydrogesterónu.
Po 28-dňovom cykle sa začína nový 28-dňový cyklus. Pacientky užívajú 1
tabletu denne orálne, podľa poradia naznačenom na balení. To znamená, že
liečebné cykly na seba nadväzujú bez prerušenia. Užíva sa jedna tableta
denne.

Na začatie a pokračovanie liečby postmenopauzálnych symptómov sa musí
používať najnižšia účinná dávka, trvanie liečby má byť čo najkratšie (pozri
časť 4.4).

1. Liečba postmenopauzálnych symptómov
Liečba má začať femostonom 1/10. V závislosti na klinickej odpovedi môže
byť potom dávka upravená podľa individuálnych potrieb pacientky. Ak sa
zdravotné ťažkosti spojené s estrogénovou nedostatočnosťou nezlepšujú, môže
sa dávka zvýšiť použitím femostonu 2/10.


2. Prevencia osteoporózy

Pri prevencii postmenopauzálnej osteoporózy sa musí zvážiť očakávaný účinok
HSL na kostnú hmotu, ktorý závisí od dávky (pozri časť 5.1.)
a individuálnej znášanlivosti liečby.

4.3 Kontraindikácie
- Potvrdený alebo suspektný karcinóm prsníka.
- Potvrdené alebo suspektné estrogéndependentné malígne tumory (napr. nádor
endometria).
- Potvrdené alebo suspektné gestagén závislé neoplazmy.
- Nediagnostikované krvácanie z pošvy.
- Neliečená hyperplázia endometria.
- Predchádzajúci idiopatický alebo aktívny venózny tromboembolizmus (hlboká
žilová trombóza, pľúcna embólia).
- Potvrdené aktívne alebo nedávne arteriálne tromboembolické ochorenie
(napr. angína pektoris, infarkt myokardu).
- Akútne alebo chronické ochorenia pečene alebo ak takéto ochorenie pečene
bolo prekonané a hepatálne testy sa nevrátili na normálne hodnoty.
- Známa precitlivenosť na liečivo alebo akúkoľvek zložku lieku.
- Porfýria

Len ak indikácie nie sú obmedzené pre ženy v postmenopauze:
- Potvrdená alebo suspektná gravidita.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Hormonálna substitučná liečba (HSL) musí byť začatá len kvôli liečbe
postmenopauzálnych symptómov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu života.
Vo všetkých prípadoch musí byť najmenej raz ročne urobené dôkladné
zhodnotenie rizika a prínosu a HSL má pokračovať len za predpokladu, že
prínos prevažuje riziko.

Lekárske vyšetrenie
Pred začiatkom alebo obnovením HSL musí byť odobraná kompletná osobná
a rodinná anamnéza spolu s celkovým fyzikálnym a gynekologickým vyšetrením
orientovaným na kontraindikácie a upozornenia pri používaní. Počas liečby
sú odporúčané pravidelné kontroly, ktorých frekvencia a povaha má byť
upravená podľa individuálnych potrieb pacientky. Ženy musia byť upozornené,
o ktorých zmenách prsníkov musia informovať lekára alebo sestričku.
Vyšetrenia vrátane mamografie musia byť vykonávané v súlade s bežnými
skríningovými postupmi a upravené podľa individuálnych klinických potrieb
pacientky.

Stavy vyžadujúce dohľad
Ak sú prítomné, prípadne sa predtým vyskytli niektoré z nasledujúcich
stavov, alebo sa zhoršili v priebehu tehotenstva alebo po predchádzajúcej
HSL, pacientka musí byť starostlivo sledovaná. Musí sa zobrať do úvahy, že
tieto stavy sa môžu vrátiť alebo zhoršiť počas liečby femostonom 1/10,
najmä:

- leiomyóm (fibroidy maternice) alebo endometrióza
- riziká v osobnej alebo rodinnej anamnéze pre tromboembolické ochorenia
(pozri nižšie)
- rizikové faktory pre estrogen-dependentné tumory, napr. prvý stupeň
dedičnosti pre karcinóm prsníka
- hypertenzia
- ochorenia pečene (napr. adenóm pečene)
- diabetes mellitus s vaskulárnymi komplikáciami alebo bez nich
- cholelitiáza
- migréna alebo silné bolesti hlavy
- systémový lupus erythematosus
- endometriálna hyperplázia v anamnéze (pozri nižšie)
- epilepsia
- astma
- otoskleróza

Dôvody pre okamžité ukončenie liečby:
Liečba musí byť prerušená v prípade objavenia sa kontraindikácií
a nasledujúcich stavov:
- žltačka alebo zhoršenie pečeňových funkcií
- významné zvýšenie tlaku krvi
- nový výskyt bolestí hlavy migrenózneho typu
- gravidita

Endometriálna hyperplázia
Riziko hyperplázie endometria a karcinómu je vyššie, keď sa dlhodobo
podávajú len/samostatne estrogény (pozri časť 4.8). Pridanie gestagénu
najmenej 12 dní počas cyklu u žien, ktoré nie sú po
hysterektómii značne znižuje toto riziko.

Krvácania
Intermentštruačné krvácanie a špinenie sa môže príležitostne vyskytnúť
počas prvých mesiacov liečby. Ak sa intermentštruačné krvácanie alebo
špinenie vyskytne po určitej dobe liečby, alebo pretrváva po prerušení
liečby, musí byť vyšetrená príčina krvácania. Do vyšetrenia môže byť
zahrnutá biopsia endometria za účelom vylúčenia malignity endometria.


Rakovina prsníka

Randomizované placebom kontrolované štúdie „Women`s Health Initiative
study“ (WHI) a epidemiologické štúdie, vrátane „Million Women Study“ (MWS)
informovali o zvýšenom riziku rakoviny prsníka u žien užívajúcich
estrogény, kombináciu estrogénu s gestagénom alebo tibolónom na HSL počas
niekoľkých rokov (pozri časť 4.8).

Pre všetky lieky na HSL je nadmerné riziko pri používaní počas niekoľkých
rokov zrejmé a zvyšuje sa s dĺžkou užívania, po ukončení liečby sa ale
vracia na základnú hodnotu v priebehu niekoľkých rokov (najneskôr do 5
rokov).

V MWS bolo relatívne riziko karcinómu prsníka spojené s konjugovanými
konskými estrogénmi (CEE) alebo estradiolom (E2) väčšie, keď bol pridaný
gestagén, či už sekvenčne alebo kontinuálne, a to bez ohľadu na typ
gestagénu. Nie sú žiadne rozdiely rizika medzi rôznymi spôsobmi podávania.

Vo WHI štúdii použitý liek obsahujúci kontinuálny, kombinovaný, konjugovaný
konský estrogén a medroxyprogesterón acetát (CEE+MPA) bol spojený
s karcinómami prsníka, ktoré boli o niečo väčšie a častejšie metastázovali
do miestnej lymfatickej uzliny v porovnaní s placebom.

HSL, najmä liečba kombináciou estrogén-gestagén, zvyšuje hustotu
mamografických obrazov, čo môže nepriaznivo ovplyvniť radiologické odkrytie
karcinómu prsníka.

Venózny tromboembolizmus
Hormonálna substitučná liečba je spájaná s relatívne vysokým rizikom
objavenia sa venózneho tromboembolizmu (VTE), hlbokej žilovej trombózy, či
pľúcnej embólie. Jedna randomizovaná kontrolovaná štúdia a epidemiologické
štúdie zistili 2-3-násobne vyššie riziko pre pacientky liečené HSL
v porovnaní s neliečenými.
Pre pacientky neužívajúce HSL sa odhaduje, že počet prípadov VTE, ktorý sa
vyskytne v priebehu 5 rokov je zhruba 3 na 1000 žien vo veku 50-59 rokov
a 8 na 1000 žien vo veku medzi 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u zdravých
žien, ktoré užívali HSL počas 5 rokov bude počet prípadov VTE medzi 2- 6
(najlepší odhad 4) na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a medzi 5 a 15
(najlepšie 9) na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Výskyt takého prípadu je
viac pravdepodobný v prvom roku HSL ako neskôr.

* Všeobecne známe rizikové faktory VTE vrátane osobnej a rodinnej
anamnézy sú ťažká obezita (Body Mass Index >30 kg/m2) a systémový
lupus erythematodes (SLE). Neexistuje jednotný názor o možnej úlohe
kŕčových žíl pri vzniku VTE.
* Pacientky s anamnézou VTE alebo známym trombofilným stavom majú
zvýšené riziko VTE. HSL môže toto riziko zvyšovať. Prítomnosť
tromboembolizmu, ktorá vyplýva z osobnej alebo jasnej
rodinnej anamnézy alebo opakujúcich sa spontánnych potratov má byť
vyšetrená za účelom vylúčenia tromboembolickej predispozície. Pokiaľ
neboli dôkladne vyhodnotené trombofilné faktory alebo začatá
antikoagulačná liečba je HSL u týchto pacientok posúdená ako
kontraindikácia. U pacientok s antikoagulačnou liečbou musí byť
starostlivo zvážený pomer rizika a prínosu pri používaní HSL.
* Riziko VTE môže byť dočasne zvýšené dlhodobou imobilizáciou, vážnejšou
traumou alebo náročným chirurgickým výkonom. U všetkých pacientov po
operácii je potrebné venovať zvýšenú pozornosť profylaktickým
opatreniam na prevenciu vzniku VTE. V prípadoch predpokladanej
dlhodobej imobilizácie po elektívnych chirurgických výkonoch zvlášť
pri brušných a ortopedických operáciách dolných končatín, je dobré
zvážiť, ak je to možné, dočasné prerušenie liečby na 4-6 týždňov pred
chirurgickým výkonom. Liečba má byť obnovená až po úplnej mobilizácii
pacientky.
* Ak sa po začatí liečby objaví venózna tromboembólia, liečba musí byť
ukončená. Pacientky musia ihneď upovedomiť svojho lekára, ak si všimnú
možné tromboembolické symptómy (napr. bolestivé opuchnutie končatiny,
náhla bolesť v hrudníku, dyspnoe).


Ochorenia koronárnych tepien
Nie sú žiadne dôkazy z randomizovaných kontrolovaných štúdií
o kardiovaskulárnom prínose s kontinuálnymi kombinovanými konjugovanými
estrogénmi a medroxyprogesteron acetátom (MPA). Dva veľké klinické pokusy
(WHI a HERS t.j. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) ukázali
možné zvýšenie rizika kardiovaskulárnej morbidity v prvom roku užívania HSL
a žiadny celkový prínos. Pre ostatné HSL lieky existujú len obmedzené
údaje z randomizovaných kontrolovaných štúdií sledujúcich účinky
v kardiovaskulárnej morbidite a mortalite. Preto je nejasné, či sa tieto
zistenia takisto vzťahujú aj na ostatné HSL lieky.

Mozgová porážka
Jedna veľká randomizovaná klinická štúdia (WHI) ukázala, ako sekundárny
výsledok, zvýšené riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody u zdravých
žien počas liečby kontinuálnymi kombinovanými konjugovanými estrogénmi
a MPA. U žien, ktoré neužívajú HSL sa odhaduje, že počet prípadov cievnej
mozgovej príhody, ktorá sa vyskytne v priebehu 5 rokov, je asi 3 z 1000
žien vo veku 50-59 rokov a 11 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa,
že u žien ktoré užívajú konjugované estrogény a MPA 5 rokov, bude počet
ďalších prípadov medzi 0 a 3 (najlepšie = 1) na 1000 užívajúcich vo veku 50-
59 rokov a medzi 1 a 9 (najlepšie = 4) na 1000 užívajúcich vo veku 60-69
rokov. Nie je známe, či sa zvýšené riziko vzťahuje aj na ostatné HSL lieky.


Rakovina vaječníkov
Dlhodobé užívanie (najmenej 5-10 rokov) len estrogénovej HSL u žien po
hysterektómii bolo spájané v niektorých epidemiologických štúdiách so
zvýšeným rizikom karcinómu vaječníkov. Nie je jasné, či dlhodobé užívanie
kombinovaných HSL liekov má iné riziko, ako HSL samotnými estrogénmi.


Iné stavy
* Estrogény môžu spôsobiť zadržanie tekutín, a preto pacientkam so
srdcovou, alebo obličkovou dysfunkciou musí byť venovaná zvýšená
starostlivosť. Pacientky s chronickou obličkovou insuficienciou musia
byť starostlivo sledované, keďže sa očakáva zvýšená hladina liečiv
femoston 1/10 v krvi.
* Ženy s preexistujúcou hypertriglyceridémiou majú byť pozorne sledované
pri substitučnej estrogénovej alebo HSL liečbe, keďže boli hlásené
zriedkavé prípady významného zvýšenia hladiny triglyceridov v plazme,
ktoré viedli k pankreatitíde.
* Estrogény zvyšujú globulín viažuci hormón štítnej žľazy (TBG), čím
zvyšujú hladinu cirkulujúceho hormónu štítnej žľazy, meranú pomocou
jódu viažuceho proteín (protein-bound iodine, PBI), hladinami T4
(stĺpcovo, alebo radioimunoanalýzou) alebo hladinami T3
(rádioimunoanalýzou). Absorpcia T3 živicou je znížená, čo odráža
zvýšenú hladinu TBG. Koncentrácie voľného T4 a T3 sú nezmenené.
Ostatné väzobné proteíny môžu byť v sére zvýšené, napr. globulín
viažuci kortikoidy (corticoid binding globulin, CBG), globulín viažuci
pohlavné hormóny (sex-hormone-binding globulin, SHBG), čo vedie
k zvýšenej hladine týchto cirkulujúcich hormónov. Koncentrácie voľných
alebo biologicky aktívnych hormónov sú nezmenené. Ostatné plazmatické
bielkoviny môžu byť zvýšené (angiotensinogén/renín substrát, alfa-1-
antitrypsín, ceruloplasmín).
* Nie sú žiadne presvedčivé dôkazy o zlepšení kognitívnych funkcií. Sú
určité dôkazy z WHI štúdie, ktoré ukazujú zvýšené riziko možnej
demencie u žien, ktoré začínajú užívať kontinuálnu kombinovanú CEE
a MPA po 65. roku života. Nie je známe, či sa tieto zistenia vzťahujú
na mladšie post-menopauzálne ženy alebo na iné HSL lieky.


Len ak indikácie nie sú obmedzené na postmenopauzálne ženy:
* Liečba kombináciou estrogénu a gestagénu nie je antikoncepciou.
Pacientky v perimenopauzálnom období musia byť upozornené, aby
používali nehormonálnu antikoncepciu.
* Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej
intolerancie, lapónského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej
malabsorpcie, nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie
* Spoločné užívanie látok, ktoré indukujú enzýmy metabolizujúce lieky,
zvlášť enzýmy P450 ako antikonvulzíva (napr. fenobarbital,
karbamazepín, fenytoín) a anti-infektíva (napr. rifampicín, rifabutín,
nevirapín, efavirenz) môže viesť k zvýšenému metabolizmu estrogénov.
* Ritonavir a nelfinavir, hoci sú známe ako silné inhibítory, majú
v kombinácii so steroidnými hormónmi naopak indukčné vlastnosti.
* Rastlinné lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/)
môžu indukovať metabolizmus estrogénov a gestagénov.
* Klinicky zvýšený metabolizmus estrogénov a gestagénov môže viesť
k zníženiu ich účinku a spôsobovať zmeny maternicového krvácania.

Interakcie s dydrogesterónom nie sú známe.
Femoston 1/10 môže byť podávaný bez ohľadu na príjem jedla.

4.6 Gravidita a laktácia
Femoston 1/10 nie je indikovaný počas gravidity. Ak sa gravidita zistí
počas liečby femostonom 1/10, liečba musí byť okamžite prerušená.
Výsledky mnohých epidemiologických štúdií, ktoré sledovali neúmyselné
vystavenie plodu kombináciám estrogénu s inými gestagénmi nepreukázali
teratogénny alebo embryotoxický účinok.
Femoston 1/10 sa nepodáva v období laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Femoston 1/10 nemá nepriaznivý vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

|Triedy |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |
|orgánových |?1/100 až |?1/1000 až |?1/10 000 až |zriedkavé |
|systémov MedDRA|<1/10 |<1/100 |<1/1000 |<1/10 000, |
| | | | |vrátane |
| | | | |jednotlivých |
| | | | |prípadov |
|Infekcie a | |vaginálne | | |
|nákazy | |kandidózy | | |
|Benígne a | |zväčšenie | | |
|malígne nádory,| |veľkosti | | |
|vrátane | |leiomyómov | | |
|nešpecifikovaný| | | | |
|ch novotvarov | | | | |
|(cysty | | | | |
|a polypy) | | | | |
|Poruchy krvi a | | | |hemolytická |
|lymfatického | | | |anémia |
|systému | | | | |
|Poruchy | | | |Hypersenzitivi|
|imunitného | | | |ta |
|systému | | | | |
|Psychické | |depresia, vplyv| | |
|poruchy | |na libido, | | |
| | |nervozita | | |
|Poruchy |bolesť |poruchy | |chorea |
|nervového |hlavy, |rovnováhy | | |
|systému |migréna | | | |
|Poruchy oka | | |neznášanlivosť | |
| | | |kontaktných | |
| | | |šošoviek, zmeny | |
| | | |zakrivenia | |
| | | |rohovky | |
|Poruchy srdca | | | |Infarkt |
|a srdcovej | | | |myokardu |
|činnosti | | | | |
|Poruchy ciev | |žilový | |Mŕtvica |
| | |tromboembolizmu| | |
| | |s* | | |
|Poruchy |nausea, | | |vracanie |
|gastrointestiná|bolesť | | | |
|lneho traktu |brucha, | | | |
| |plynatosť-na| | | |
| |fúknutosť | | | |
|Poruchy pečene | |choroby žlčníka|abnormálna | |
|a žlčových | | |funkcia pečene, | |
|ciest | | |niekedy spojená | |
| | | |so žltačkou, | |
| | | |slabosťou alebo | |
| | | |nevoľnosťou | |
| | | |a bolesťami | |
| | | |brucha | |
|Poruchy kože a | |alergické kožné| |angioedém, |
|podkožného | |reakcie (napr. | |Erythema |
|tkaniva | |vyrážka, | |multiforme |
| | |urtikária, | |(multiformný |
| | |svrbenie) | |erytrém), |
| | | | |erythema |
| | | | |nodosum |
| | | | |(nodózny |
| | | | |erytrém), |
| | | | |cievna |
| | | | |purpura, |
| | | | |chloazma alebo|
| | | | |melazma, ktoré|
| | | | |môžu |
| | | | |pretrvávať i |
| | | | |po prerušení |
| | | | |liečby, |
|Poruchy |kŕče v |bolesti chrbta| | |
|kostrovej |nohách | | | |
|a svalovej | | | | |
|sústavy | | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy |bolesť a |erózia krčka |zväčšenie | |
|reprodukčného |napätie |maternice, |prsníkov, | |
|systému a |prsníkov, |cervikálny |Premenštruačný | |
|prsníkov |metroragia a|výtok |syndróm | |
| | |dysmenorea | | |
| |postmeno-pau| | | |
| |zálna | | | |
| |panvová | | | |
| |bolesť | | | |
|Vrodené, | | | |zhoršenie |
|familiárne a | | | |porfýrie |
|genetické | | | | |
|poruchy | | | | |
|Celkové |asténia |periférny edém | | |
|ochorenia | | | | |
|a reakcie | | | | |
|v mieste | | | | |
|podania | | | | |
|Abnormálne |zvýšenie | | | |
|laboratórne |hmotnosti | | | |
|a funkčné | | | | |
|vyšetrenia | | | | |


*pozri nižšie pre ďalšie informácieRakovina prsníka

Podľa dôkazov z veľkého počtu epidemiologických štúdií a jednej
randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie, Women´s Health Initiative
(WHI), sa celkové riziko rakoviny prsníka zvyšuje s počtom rokov užívania
HSL u súčasných alebo nedávnych užívateliek HSL.

Pri len estrogénovej HSL je odhad relatívneho rizika (RR) z reanalýzy
pôvodných údajov z 51 epidemiologických štúdií (v ktorých (80 % HSL bola
len liečba estrogénmi) a z epidemiologickej Million Women Study (MWS)
štúdie, podobný v 1,35 (95 % Cl: 1,21-1,49) a 1,30 (95 % Cl: 1,21-1,40).

Pri kombinovanej hormonálnej substitučnej liečbe (estrogén s gestagénom)
hlásilo niekoľko epidemiologických štúdií celkovo vyššie riziko rakoviny
prsníka ako len so samotným estrogénom.

Štúdia MWS udáva, že v porovnaní so ženami, ktoré neužívali HSL, užívanie
rôznych typov kombinovanej liečby estrogénu s gestagénom bolo spojené
s vyšším rizikom rakoviny prsníka (RR=2,00, 95 % Cl: 1,88-2,12), ako
užívanie samostatného estrogénu (RR= 1,30, 95 % Cl: 1,21-1,40) alebo
užívanie tibolónu (RR= 1,45; 95 % Cl: 1,25-1,68).

WHI štúdia odhaduje riziko na 1,24 (95 % Cl: 1,01-1,54) po 5,6 rokoch
užívania kombinovanej estrogénovo-gestagénovej hormonálnej substitučnej
liečby (CEE + MPA) u všetkých užívateliek v porovnaní s placebom.

Absolútne riziká vyplývajúce zo štúdií MWS a WHI sú nasledujúce:

Štúdia MWS odhaduje zo známeho priemeru výskytov rakoviny prsníka
v rozvojových krajinách, že:

- u žien neužívajúcich HSL sa odhaduje počet diagnostikovaných prípadov
rakoviny prsníka okolo 32 z 1000 vo veku medzi 50. a 64. rokom.
- u 1000 súčasných alebo nedávnych užívateliek HSL bude počet dodatočných
prípadov počas zodpovedajúceho obdobia:
Pre užívateľky len estrogénovej substitučnej liečby
* Medzi 0 a 3 (najlepšie 1,5) pre 5 ročné užívanie
* Medzi 3 a 7 (najlepšie 5) na 10 ročné užívanie.

Pre užívateľky kombinovanej HSL (estrogén s gestagénom),
* Medzi 5 a 7 (najlepšie 6) pre 5 ročné užívanie
* Medzi 18 a 20 (najlepšie 19) pre 10 ročné užívanie.

Štúdia WHI odhaduje, že u žien medzi 50. a 79. rokom pri kombinovanej
estrogénovo-gestagénovej HSL (CEE + MPA) by po 5,6 rokoch sledovania môže
vzrásť počet prípadov invazívnej rakoviny prsníka o ďalších 8 prípadov na
10 000 žien ročne.
Na základe údajov zo štúdie sa odhaduje, že:
- na 1000 žien v placebo skupine,
* Bude diagnostikovaných asi 16 prípadov invazívnej rakoviny
prsníka za 5 rokov.

- na 1000 žien, ktoré užívali kombinovanú estrogénovo-gestagénovú HSL
(CEE + MPA) bude počet ďalších prípadov:
* Medzi 0 a 9 (najlepšie 4) za 5 rokov užívania.

Počet ďalších prípadov rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú HSL je
evidentne podobný u žien, ktoré začínajú užívať túto liečbu bez ohľadu na
vek na začiatku užívania (v rozmedzí 45-65 rokov)
(pozri časť 4.4).

Rakovina endometria
U žien s neporušenou maternicou sa zvyšuje riziko hyperplázie endometria a
rakoviny endometria s rastúcou dĺžkou užívania neoponovaných estrogénov.
Podľa údajov z epidemiologických štúdií je najlepší odhad rizika očakávanej
a diagnostikovanej rakoviny endometria pre ženy neužívajúce HSL asi 5
na 1000 vo veku medzi 50 a 65 rokov. V závislosti na dávke estrogénu a
trvaní liečby je hlásený nárast rizika rakoviny endometria medzi
užívateľkami neoponovaných estrogénov od 2 do 12 násobku viac v porovnaní
so ženami, ktoré neužívali túto liečbu. Pridanie progestagénu do len
estrogénovej liečby značne znižuje toto zvýšené riziko.

Venózny tromboembolizmus, napr. hlboká žilová trombóza dolných končatín
alebo panvy a pľúcna embólia sú častejšie medzi užívateľkami HSL ako medzi
ženami, ktoré ju neužívajú. Ďalšie informácie, pozri časť 4.3 a 4.4.

Iné nežiaduce reakcie hlásené v spojitosti s estrogénovou/gestagénovou
liečbou:
Neoplázia, benígna, malígna a nešpecifikovaná:
Estrogén-dependentná neoplázia, benígna aj malígna, napr. rakovina
endometria, rakovina vaječníkov.
Zvýšenie pravdepodobnosti progestagén závislej neoplázii, napr. meningióm.

Poruchy imunitného systému:
Systémový lupus erythematosus.

Poruchy nervového systému:
Pravdepodobne demencia – zhoršenie epilepsie.

Poruchy ciev:
Arteriálna tromboembólia.

4.9 Predávkovanie
Nebol zaznamenaný žiadny prípad predávkovania.
Estradiol rovnako ako aj dydrogesterón sú látky s nízkou toxicitou.
Teoreticky môže pri predávkovaní dôjsť k nevoľnosti, vracaniu, ospanlivosť
a k závratu. Nie je pravdepodobné, že by bolo treba špecifickú
symptomatickú liečbu. Uvedené informácie platia aj pri predávkovaní u detí.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Gynekologikum, gestagény a estrogény sekvenčné
prípravky, dydrogesterón a estrogén.
ATC: G03FB08

1. Farmakodynamické vlastnosti

Estradiol

Estradiol - aktívna zložka lieku je chemicky a biologicky identická
s prirodzeným ľudským pohlavným hormónom estradiolom. Estradiol je
najdôležitejší a najaktívnejší z ovariálnych hormónov. Endogénne estrogény
sa podieľajú na určitých funkciách maternice a prídavných orgánov, vrátane
proliferácie endometria a cyklických zmien na krčku maternice a pošvy.
Estrogény majú dôležitú úlohu v metabolizme kostí a tukov. Ovplyvňujú tiež
autonómny nervový systém a môžu mať nepriamo pozitívne psychotropné účinky.


Dydrogesterón

Dydrogesterón je perorálne účinný gestagén, ktorý má aktivitu porovnateľnú
s parenterálne podávaným progesterónom.
V súvislosti s HSL spôsobuje dydrogesterón prechod endometria aktivovaného
estrogénmi do sekréčnej fázy. Tým zaisťuje ochranu endometria pred zvýšeným
rizikom pre hyperpláziu endometria a/alebo karcinogenézu, ktoré môžu byť
vyvolané estrogénmi. Dydrogesterón je bez androgénnych vedľajších účinkov.

Pretože estrogény podporujú rast endometria, zvyšujú neoponované estrogény
riziko hyperplázie endometria a rakoviny. Pridanie gestagénu značne znižuje
estrogénmi indukované zvýšené riziko hyperplázie endometria u žien s
maternicou.

Informácie z klinických štúdií
/- Úľava od symptómov nedostatku estrogénu a krvácania/
Úľava od menopauzálnych symptómov bola dosiahnutá počas prvých pár
týždňov liečby. Pri užívaní femostonu 2/10 sa objavilo pravidelné krvácanie
z vysadenia u približne u 90 % žien, ktoré trvalo priemerne 5 dní.
Krvácanie z vysadenia bežne začínalo v deň podania poslednej tablety
s gestagénnou fázou. Intermenštruačné krvácanie a/alebo špinenie sa
objavilo u približne 10 % žien. Amenorea (ani krvácanie ani špinenie) sa
objavila u 5-15 % žien za cyklus počas prvého roku liečby.
Pri užívaní femostonu 1/10 malo 75-80 % žien pravidelné krvácanie z
vysadenia. Začiatok a trvanie krvácania a počet žien s intermitentným
krvácaním bol rovnaký ako s femostonom 2/10, ale bolo viac žien bez
krvácania za cyklus (10-25 % za cyklus).

/- Prevencia osteoporózy/
Nedostatok estrogénu v menopauze je spojený so zvýšeným kostným obratom
a úbytkom kostnej hmoty. Účinok estrogénu na minerálnu denzitu kostí závisí
od dávky. Ochrana je účinná v priebehu liečby. Po prerušení HSL sa kostná
hmota stráca až na úroveň podobnú ako u neliečených žien.

Dôkazy z WHI štúdie a meta-analýzy štúdií ukazujú, že súčasné používanie
HSL, samotného estrogénu alebo v kombinácii s gestagénom – podávané
predovšetkým zdravým ženám – znižujú riziko bedrových zlomenín, zlomenín
stavcov a iných osteoporotických zlomenín. HSL môže tiež chrániť pred
zlomeninami ženy s nízkou hustotou kostnej hmoty a/alebo so zistenou
osteoporózou, ale dôkazy na to sú obmedzené.
Po dvoch rokoch liečby s femostonom 2/10 bolo zvýšenie kostnej minerálnej
denzity v lumbálnej časti chrbtice (BMD) 6,7 % + 3,9 % (priemer
+ smerodajná odchýlka SD). Percento žien, u ktorých sa udržala alebo
vzrástla hustota kostí (BMD) v bedrovej oblasti počas liečby bolo 94,5 %.
Pri užívaní femostonu 1/10 bolo zvýšenie BMD v lumbálnej časti chrbtice 5,2
% + 3,8 % (priemer + SD) a u 93,0 % žien neboli žiadne zmeny alebo
zvýšenie BMD v tejto časti chrbtice.
Femoston conti mal takisto účinok na bedrové BMD. Po dvoch rokoch liečby
s 1 mg estradiolu bolo zvýšenie 2,7 % + 4,2 % (priemer + SD) v krčku
stehennej kosti, 3,5 % + 5,0 % (priemer + SD) v trochanteri a 2,7 % + 6,7 %
(priemer + SD) vo Wards trojuholníku, po dvoch rokoch liečby s 2 mg
estradiolu boli tieto čísla 2,6 % + 5,0 %; 4,6 % + 5,0 % a 4,1 % + 7,4 %.
Percento žien, u ktorých sa udržala alebo vzrástla hustota kostí (BMD)
v troch bedrových oblastiach po liečbe s 1 mg estradiolu bolo 67-78 % a 71-
88 % po liečbe s 2 mg estradiolu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Estradiol
Perorálne podávaný mikronizovaný estradiol je rýchlo a úplne vstrebaný, ale
intenzívne metabolizovaný. Primárne metabolity konjugované a nekonjugované
sú estrón a sulfát estrónu. Tieto môžu prispieť k estrogénnemu účinku buď
priamo alebo konverziou na estradiol. Estrogénsulfáty môžu prejsť
enterohepatálnou cirkuláciou. Estrogény sa vylučujú močom ako glukuronidy
estónu a estradiolu. Estrogény prechádzajú do materského mlieka.

Dydrogesterón
Priemerne 63 % perorálne podaného dydrogesterónu sa vylúči močom a k úplnej
eliminácii dôjde počas 72 hodín. Dydrogesterón je úplne
metabolizovaný.
Hlavný metabolit je 20-?-dihydrodydrogesterón (DHD). Tento je dokázateľný
v moči prevažne ako glukuronid. Všetky metabolity udržujú 4,6-diéne-3-ón
konfiguráciu. Neprítomnosť 17-?-hydroxylácie pravdepodobne vysvetľuje
absenciu estrogénovej a androgénovej aktivity.
Po perorálnom podaní dydrogesterónu sú plazmatické koncentrácie DHD
podstatne vyššie v porovnaní s materskou zlúčeninou. Pomer AUC a Cmax DHD
k dydrogesterónu je 40 a 25.
Dydrogesterón sa rýchlo vstrebáva. Hodnoty Tmax dydrogesterónu a DHD sa
pohybujú medzi 0,5 a 2,5 hod.
Priemerný eliminačný polčas dydrogesterónu a DHD kolíše medzi 5-7 hodinami,
resp. medzi 14-17 hodinami.
Dydrogesterón sa nevylučuje močom vo forme pregnándiolu ako je to
u progesterónu. To umožňuje stanoviť endogénny progesterón na základe
vylúčeného pregnándiolu v moči.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Dlhodobé podávanie vysokých nefyziologických dávok estradiolu je spájané
s indukciou tumorov v estrogén-dependentých orgánoch u všetkých testovaných
druhov hlodavcov. Existujú výrazné medzidruhové rozdiely v toxikológii,
farmakológii a farmakodynamike. Zmeny, ktoré boli pozorované pri
toxikologických štúdiách s dydrogesterónom na zvieratách, sú
charakteristické pre látky podobné progesterónu. V dlhodobých štúdiách
s vysokými dávkami aplikovanými potkanom a myšiam, ktoré môžu byť príčinou
hormonálno-závislých zmien, neboli zaznamenané náznaky možného
karcinogénneho účinku.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
1. Zoznam pomocných látok
Jadro:
Lactosum monohydricum
Hypromellosum
Maydis amylum
Magnesii stearas
Silica colloidalis anhydrica

Farbivá:
Opadry Y-1-7000 biela: Titanii dioxide (E171), Hypromellosum, Macrogolum
400 (pre tablety estradiol 1mg)
Opadry II šedá 85F27664: Titanii dioxide (E171), Ferri oxidum nigrum
(E172), Alcohol polyvinylicus, Macrogolum 3350, talcum (pre tablety
estradiol 1mg / dydrogesterón 10 mg)

2. Inkompatibility
Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti
3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Uchovávajte v originálnom balení.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

5. Druh obalu a obsah balenia
/femoston 1/10/:
1x28 filmom obalených tabliet
3x28 filmom obalených tabliet.
14 filmom obalených tabliet bielej farby obsahujúcich 1 mg estradiolu a 14
šedých filmom obalených
tabliet obsahujúcich 1 mg estradiolu a 10 mg dydrogesterónu.
Blistre sú vyrobené z PVC/PVDC alebo PVC filmu s aluminiovou fóliou.
Nie všetky balenia môžu byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia n likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s miestnymi požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Abbott Healthcare Products B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 Weesp
Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
56/0287/01-S

9. DÁTUM REGISTÁCIE
12.9.2001

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10204
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03FB08 - dydrogesteronum a estrogenum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
extractum picis lithantracis spirituosum,chymotrypsinum
Výrobca lieku:
Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gynekológia, porodníctvo, aj detská gyn.
Predajná cena:
7.68 € / 231.37 SK
Úhrada poisťovňou:
5.07 € / 152.74 SK
Doplatok pacienta:
2.61 € / 78.63 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.64 € ÚP:5.07 € DP:1.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.68 € ÚP:5.07 € DP:2.61 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien