Detail:
Vidonorm 8 mg/10 mg tablety tbl 30x8 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Vidonorm 8 mg/10 mg tablety
Doplnok názvu:
tbl 30x8 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/00097-REG -
2011/00100-REG

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vidonorm 4 mg/5 mg tablety
Vidonorm 8 mg/5 mg tablety
Vidonorm 4 mg/10 mg tablety
Vidonorm 8 mg/10 mg tablety

(perindopril erbumín/amlodipín)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Vidonorm a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Vidonorm
3. Ako užívať Vidonorm
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vidonorm
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VIDONORM A NA ČO SA POUŽÍVA

Vidonorm je predpisovaný na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)
a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (stav, pri ktorom je
dodávka krvi do srdca znížená alebo blokovaná).

Pacienti, ktorí už užívajú perindopril a amlodipín v dvoch samostatných
tabletách, môžu namiesto toho užívať jednu tabletu Vidonormu, ktorá
obsahuje obidve liečivá.

Vidonorm je kombináciou dvoch liečiv, perindoprilu a amlodipínu.
Perindopril je inhibítor ACE (angiotenzín konvertujúceho enzýmu).
Amlodipín je kalciový antagonista (patrí do skupiny liečiv nazývaných
dihydropyridíny). Spoločne spôsobujú rozšírenie a uvoľnenie krvných
ciev, takže krv nimi ľahšie prechádza, čo umožňuje vášmu srdcu
udržiavať dobrý prietok krvi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE VIDONORM

Neužívajte Vidonorm
- keď ste alergický (precitlivený) na perindopril, alebo na ktorýkoľvek
iný ACE inhibítor, alebo na amlodipín, alebo na akékoľvek iné kalciové
antagonisty, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Vidonormu. Prejavom
môže byť svrbenie, začervenanie kože a ťažkosti s dýchaním.
4. keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu
Vidonormu na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo),
5. keď sa u vás vyskytli príznaky ako sipot, opuchnutie tváre alebo jazyka,
silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky pri predchádzajúcej liečbe
ACE inhibítorom, alebo keď sa tieto príznaky vyskytli u vás alebo člena
vašej rodiny za akýchkoľvek iných okolností (stav nazývaný angioedém),
6. keď máte kardiogénny šok (keď srdce nie je schopné dodávať telu dostatok
krvi), aortálnu stenózu vysokého stupňa (zúženie hlavnej cievy
vychádzajúcej zo srdca),
7. keď máte závažnú hypotenziu (veľmi nízky krvný tlak),
8. keď máte srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Vidonormu
Ak sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov, porozprávajte sa, prosím,
pred užívaním Vidonormu s vaším lekárom:
9. ak máte hypertrofickú kardiomyopatiu (chorobu srdcového svalu) alebo
stenózu renálnej tepny (zúženie tepny zásobujúcej obličku krvou),
10. ak máte akékoľvek iné problémy so srdcom,
11. ak máte závažné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza),
12. ak máte problémy s pečeňou,
13. ak máte problémy s obličkami alebo ak dostávate dialýzu,
14. ak trpíte kolagénovým vaskulárnym ochorením (choroba spojivového
tkaniva), ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,
15. ak máte cukrovku,
16. ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné náhrady
obsahujúce draslík (dôležitá je dobre vyvážená hladina draslíka
v krvi),
17. ak ste černošského pôvodu, pretože ACE inhibítory môžu byť menej
účinné, ale taktiež môžete ľahšie dostať angioedém,
18. ak máte vyšší vek,
19. ak dojčíte.

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Vidonorm sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva
a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže
spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto období
(pozri časť Tehotenstvo).

Ak užívate Vidonorm, informujte svojho lekára alebo zdravotnícky personál:
20. keď máte podstúpiť celkovú anestéziu (narkózu) a/alebo väčší
chirurgický zákrok,
21. keď ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním (nevoľnosťou),
22. keď máte podstúpiť LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z vašej krvi
pomocou prístroja),
23. keď máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu na zníženie alergických
prejavov na včelie alebo osie žihadlo.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vyhnite sa užívaniu Vidonormu s:
- lítiom (používa sa na liečbu mánie alebo depresie),
- estramustínom (používa sa na liečbu rakoviny),
- draslík šetriacimi diuretikami (spironolaktón, triamterén), doplnkami
draslíka alebo soľnými náhradami s obsahom draslíka.

Liečba Vidonormom môže byť ovplyvnená inými liekmi. Určite svojmu lekárovi
povedzte, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže byť
potrebná zvláštna opatrnosť:
- iné lieky na liečbu vysokého tlaku krvi, vrátane diuretík (lieky, ktoré
zvyšujú množstvo moču produkovaného obličkami),
- beta-blokátory používané pri srdcovom zlyhaní (bisoprolol, karvedilol,
metoprolol),
- nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) na zníženie bolesti
alebo vysoké dávky aspirínu,
- lieky na liečbu cukrovky (napr. inzulín),
- lieky na liečbu duševných porúch ako depresia, pocit úzkosti,
schizofrénia, atď. (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká,
imipramínu podobné antidepresíva, neuroleptiká),
- alopurinol (na liečbu dny),
- prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového tepu),
- vazodilatanciá (ako verapamil alebo diltiazem) vrátane nitrátov
(prípravky, ktoré rozširujú cievy),
- heparín (liek na zriedenie krvi),
- efedrín, noradrenalín alebo adrenalín (lieky používané na liečbu nízkeho
krvného tlaku, šoku alebo astmy),
- baklofén alebo dantrolén (infúzia), obidva sa používajú na liečbu
svalovej stuhnutosti vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako skleróza
multiplex; dantrolén sa tiež používa pri liečbe malígnej hypertermie
počas anestézie (narkózy) (medzi príznaky patrí vysoká horúčka a svalová
stuhnutosť),
- lieky používané na liečbu bakteriálnych (rifampicín, erytromycín alebo
klaritromycín), HIV (ritonavir) alebo plesňových infekcií (ketokonazol,
itrakonazol),
- antiepileptiká, ako je karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín,
primidón,
- alfa-blokátory používané na liečbu zväčšenej prostaty, ako je prazosín,
alfuzosín, doxazosín, tamsulozín, terazosín,
- amifostín (používaný na prevenciu alebo zníženie vedľajších účinkov
spôsobených inými liekmi alebo rádioterapiou pri liečbe rakoviny),
- kortikosteroidy (používané na liečbu rôznych stavov, vrátane závažnej
astmy a reumatoidnej artritídy),
- rastlinný prípravok bežne známy ako ľubovník bodkovaný (/Hypericum/
/perforatum/),
- soli zlata, obzvlášť pri vnútrožilovom podaní (používajú sa na liečbu
príznakov reumatoidnej artritídy).

Užívanie Vidonormu s jedlom a nápojmi
Odporúča sa užívať Vidonorm pred jedlom.
Ľudia, ktorí užívajú Vidonorm, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu
a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu
viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, čo môže spôsobiť
nepredvídateľné zosilnenie účinku Vidonormu pri znižovaní krvného
tlaku.
Pitie alkoholu s Vidonormom môže vyvolať pocit závratu alebo točenia hlavy.
Poraďte sa so svojím lekárom, či môžete počas liečby konzumovať
alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

/Tehotenstvo/
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Zvyčajne vám váš lekár odporučí, aby ste ukončili užívanie
Vidonormu pred tým, ako otehotniete, alebo len čo zistíte, že ste
tehotná, a odporučí vám užívať iný liek namiesto Vidonormu. Vidonorm sa
neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste
tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie po treťom mesiaci
tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa.

/Dojčenie/
Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Vidonorm sa
neodporúča u matiek, ktoré dojčia a váš lekár vám môže vybrať inú
liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je vaše dieťa novorodenec alebo
sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vidonorm neovplyvňuje bdelosť, ale môžete pociťovať závraty alebo slabosť
v dôsledku nízkeho krvného tlaku, čo môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ VIDONORM

Vždy užívajte Vidonorm presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zapite tabletu pohárom vody, najlepšie každý deň v rovnakom čase, ráno
a pred jedlom. Váš lekár rozhodne, aká dávka je pre vás správna.
Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne.

Vidonorm je zvyčajne predpisovaný pacientom, ktorí už užívajú perindopril
a amlodipín v samostatných tabletách.

Použitie u detí
Vidonorm sa neodporúča používať u detí a mladistvých.

Použitie u starších
Táto kombinácia má byť podávaná s opatrnosťou najmä u starších pacientov.
Pacienti sa majú vyhnúť dehydratácii (prílišnej strate vody) a
pravidelné lekárske monitorovanie má zahŕňať časté sledovanie funkcie
obličiek (kreatinín a hladina draslíka).

Ak užijete viac Vidonormu, ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď pohotovostné oddelenie
najbližšej nemocnice alebo svojho lekára. Najpravdepodobnejším prejavom
v prípade predávkovania je nízky tlak krvi, z čoho môžete pociťovať
závraty alebo mdloby. Ak sa to stane, pomôcť môže ľahnutie si so
zdvihnutými nohami.

Ak zabudnete užiť Vidonorm
Je dôležité, aby ste váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba
je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku Vidonormu, ďalšiu dávku
užite v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Vidonorm
Keďže liečba Vidonormom je obyčajne celoživotná, predtým, ako tento liek
prestanete užívať, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Vidonorm môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte
liek užívať a oznámte to svojmu lekárovi:
- opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním,
- závažné závraty alebo mdloby,
- nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.

Ďalšie vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100): bolesť
hlavy, závraty, vertigo (točenie okolia), mravčenie, somnolencia
(ospalosť), poruchy videnia, tinnitus (hučanie v ušiach), palpitácie
(búšenie srdca), začervenanie tváre (pocit horúčavy alebo tepla na tvári),
točenie hlavy v dôsledku nízkeho krvného tlaku, kašeľ, dýchavičnosť, nauzea
(pocit nevoľnosti), dávenie (nevoľnosť), bolesť brucha, poruchy chuti,
dyspepsia (porucha trávenia) alebo problémy s trávením, hnačka, zápcha,
alergické reakcie (napr. kožné vyrážky, svrbenie), svalové kŕče, pocit
únavy, edém (opuch nôh a členkov).

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):
náhle zmeny nálady, poruchy spánku, triaška, synkopa (náhle prechodné
bezvedomie), strata pociťovania bolesti, rinitída (upchatý nos alebo
nachladnutie), poruchy činnosti čriev, vypadávanie vlasov, červené alebo
svetlé škvrny na koži, exantém (vyrážka), svrbenie kože, bolesti chrbta,
svalov a kĺbov, bolesť na hrudi, zvýšené močenie predovšetkým v noci,
celková nevoľnosť, bronchospazmus (stiahnutie hrude, sipot a dýchavičnosť),
sucho v ústach, angioedém (príznaky ako sipot, opuch tváre alebo jazyka),
obličkové problémy, impotencia, zvýšené potenie, zväčšenie prsníkov
u mužov, zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 používateľa z 10
000): zmätenosť, srdcovocievne poruchy (nepravidelný tep, angína pektoris,
infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda), eozinofilná pneumónia
(zriedkavý typ zápalu pľúc), multiformný erytém (kožné vyrážky, ktoré často
začínajú ako červené svrbiace škvrny na tvári, ramenách alebo nohách),
poruchy krvi, pankreasu, žalúdka alebo pečene, periférna neuropatia
(ochorenie, ktoré spôsobuje stratu citlivosti, bolesti, neschopnosť
svalovej kontroly), hypertónia (nezvyčajné zvýšenie svalového napätia),
vaskulitída (zápal kožných ciev), opuch ďasien, vysoká hladina cukru
v krvi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VIDONORM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Vidonorm po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Vidonorm obsahuje

Liečivami sú perindopril erbumín a amlodipín (ako amlodipíniumbesilát).

Vidonorm 4 mg/5 mg tableta obsahuje 4 mg perindopril erbumínu a 5 mg
amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).
Vidonorm 8 mg/5 mg tableta obsahuje 8 mg perindopril erbumínu a 5 mg
amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).
Vidonorm 4 mg/10 mg tableta obsahuje 4 mg perindopril erbumínu a 10 mg
amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).
Vidonorm 8 mg/10 mg tableta obsahuje 8 mg perindopril erbumínu a 10 mg
amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).


Ďalšie zložky v tablete sú: mikrokryštalická celulóza, draselná soľ
polakrilínu, koloidný oxid kremičitý hydrofóbny, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Vidonorm a obsah balenia

Vidonorm 4 mg/5 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché
tablety s priemerom 8 mm, s vyrytým „CH3“ na jednej strane, druhá
strana bez označenia.
Vidonorm 8 mg/5 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché
tablety s priemerom 8 mm, s vyrytým „CH4“ na jednej strane, druhá
strana bez označenia.
Vidonorm 4 mg/10 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché
tablety s priemerom 11 mm, s vyrytým „CH5“ na jednej strane, druhá
strana bez označenia.
Vidonorm 8 mg/10 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché
tablety s priemerom 11 mm, s vyrytým „CH6“ na jednej strane, druhá
strana bez označenia.

30 a 90 tabliet je v blistri z PA/alumínium/PVC // alumínium a v papierovej
škatuľke.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť,
Gyömrői út 19-21.
Maďarsko

Výrobca:

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť,
Gyömrői út 19-21.
Maďarsko

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Maďarsko VIDONORM
Bulharsko VIDONORM
Česká republika VIDONORM
Litva VIDONORM
Lotyšsko VIDONORM
Estónsko VIDONORM
Poľsko BEATIL
Rumunsko BEATIL
Slovensko VIDONORM

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
03/2012.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/00097-REG -
2011/00100-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Vidonorm 4 mg/5 mg tablety
Vidonorm 8 mg/5 mg tablety
Vidonorm 4 mg/10 mg tablety
Vidonorm 8 mg/10 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Vidonorm 4 mg/5 mg tableta:
Každá tableta obsahuje 4 mg perindopril erbumínu a 5 mg amlodipínu (vo
forme amlodipíniumbesilátu).
Vidonorm 8 mg/5 mg tableta:
Každá tableta obsahuje 8 mg perindopril erbumínu a 5 mg amlodipínu (vo
forme amlodipíniumbesilátu).
Vidonorm 4 mg/10 mg tableta:
Každá tableta obsahuje 4 mg perindopril erbumínu a 10 mg amlodipínu (vo
forme amlodipíniumbesilátu).
Vidonorm 8 mg/10 mg tableta:
Každá tableta obsahuje 8 mg perindopril erbumínu a 10 mg amlodipínu (vo
forme amlodipíniumbesilátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.
Vidonorm 4 mg/5 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché
tablety s priemerom 8 mm, s vyrytým „CH3“ na jednej strane, druhá
strana bez označenia.
Vidonorm 8 mg/5 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché
tablety s priemerom 8 mm, s vyrytým „CH4“ na jednej strane, druhá
strana bez označenia.
Vidonorm 4 mg/10 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché
tablety s priemerom 11 mm, s vyrytým „CH5“ na jednej strane, druhá
strana bez označenia.
Vidonorm 8 mg/10 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché
tablety s priemerom 11 mm, s vyrytým „CH6“ na jednej strane, druhá
strana bez označenia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Vidonorm je indikovaný ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej
hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca u pacientov, ktorí
sú už kontrolovaní perindoprilom a amlodipínom podávanými súbežne
v rovnakých dávkových hladinách.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

Jedna tableta denne užitá ako jednotlivá dávka, prednostne ráno
a pred jedlom.

Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.

Ak je potrebná zmena dávkovania, môže sa dávka Vidonormu upraviť alebo sa
môže zvážiť individuálna titrácia jednotlivých zložiek lieku.

/Pacienti s renálnym poškodením a starší pacienti (pozri časti 4.4 a 5.2)./
U pacientov s renálnym zlyhaním a starších pacientov je znížená eliminácia
perindoprilátu. Preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté
monitorovanie kreatinínu a draslíka.

Vidonorm môže byť podávaný pacientom s CLcr ? 60 ml/min a nie je vhodný pre
pacientov s CLcr < 60 ml/min. U týchto pacientov sa odporúča individuálna
titrácia dávky jednotlivými zložkami lieku.

Zmeny plazmatickej koncentrácie amlodipínu nesúvisia so stupňom renálneho
poškodenia. Amlodipín nie je dialyzovateľný.

/Pacienti s hepatálnym poškodením: pozri časti 4.4 a 5.2./

Dávkovací režim pre pacientov s hepatálnym poškodením nebol stanovený.
Preto je potrebné Vidonorm podávať opatrne.

/Deti a dospievajúci/

Vidonorm sa nemá používať u detí a dospievajúcich, keďže účinnosť
a znášanlivosť perindoprilu samotného alebo v kombinácii s amlodipínom
u detí a dospievajúcich nebola stanovená.

4.3 Kontraindikácie

/Súvisiace s perindoprilom:/

1. Precitlivenosť na perindopril alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor,
2. Anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou
ACE inhibítorom,
3. Hereditárny alebo idiopatický angioedém,
4. Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

/Súvisiace s amlodipínom:/

5. Závažná hypotenzia,
6. Precitlivenosť na amlodipín alebo na ktorýkoľvek iný dihydropyridín,
7. Šok, vrátane kardiogénneho šoku,
8. Obštrukcia prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej
stenózy),
9. Hemodynamicky nestabilné zlyhanie srdca po akútnom infarkte myokardu.

/Súvisiace s Vidonormom:/

Všetky kontraindikácie súvisiace s jednotlivými liečivami uvedené vyššie
platia aj pre fixnú kombináciu Vidonormu.
10. Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všetky upozornenia súvisiace s jednotlivými liečivami uvedené nižšie platia
aj pre fixnú kombináciu Vidonormu.

/Súvisiace s perindoprilom/

Osobitné upozornenia

/Precitlivenosť/angioedém:/

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, boli zriedkavo
zaznamenané prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka,
hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.8).
Toto sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch musí
byť Vidonorm okamžite vysadený a až do úplného vymiznutia symptómov musí
prebiehať primerané monitorovanie. V takých prípadoch, kde sa opuch
obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, hoci
antihistaminiká boli pri zmierňovaní symptómov užitočné.

Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. V prípadoch, kedy je
postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, čo môže spôsobiť obštrukciu
dýchacích ciest, sa musí okamžite poskytnúť akútna liečba. Tá má spočívať v
podaní adrenalínu a/alebo v zabezpečení priechodnosti dýchacích ciest.
Pacient má byť pod starostlivým lekárskym dohľadom do úplného a trvalého
vymiznutia symptómov.

U pacientov s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi
môže byť riziko angioedému počas užívania ACE inhibítorov zvýšené (pozri
časť 4.3).

U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo zaznamenaný črevný
angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s nauzeou alebo vracaním,
alebo bez nich); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému
tváre, pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol
diagnostikovaný prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha alebo
ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení
podávania ACE inhibítora. Črevný angioedém má byť zahrnutý do
diferenciálnej diagnózy pacientov užívajúcich ACE inhibítory s bolesťou
brucha (pozri časť 4.8).

/Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL):/

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy
lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) síranom dextránu vyskytli život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným
vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.

/Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:/

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie (napr. jedom
blanokrídlovcov) boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie. U týchto
pacientov sa spomínaným reakciám predišlo dočasným vysadením ACE
inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto reakcie objavili
znova.

/Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia:/

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory bola zaznamenaná
neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s
normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa
neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou
opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov
užívajúcich imunosupresívnu liečbu, alopurinol alebo prokaínamid, alebo pri
kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak má pacient
preexistujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých týchto pacientov
sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých prípadoch neodpovedali na
intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto
pacientov, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov
poučiť, aby oznámili akýkoľvek náznak infekcie.

/Gravidita:/

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ nie je
pokračujúca liečba ACE inhibítorom považovaná za nevyhnutnú, pacientkam,
ktoré plánujú graviditu, sa má liečba zmeniť na alternatívnu
antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre použitie
v gravidite. Keď je gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormi má byť
ihneď ukončená, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri
časti 4.3 a 4.6).

Opatrenia pri používaní

/Hypotenzia:/

ACE inhibítory môžu spôsobiť pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia je
zriedkavá u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou a s väčšou
pravdepodobnosťou k nej môže dôjsť u pacientov s hypovolémiou spôsobenou
napr. liečbou diuretikami, obmedzením príjmu soli v potrave, dialýzou,
hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov so závažnou renín-dependentnou
hypertenziou (pozri časti 4.5 a 4.8). U pacientov so zvýšeným rizikom
symptomatickej hypotenzie sa musí počas liečby Vidonormom dôsledne
monitorovať krvný tlak, renálne funkcie a hladiny draslíka v sére.

Podobné uváženie sa vyžaduje u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo
cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles tlaku krvi mohol
mať za následok infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárnu príhodu.

Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo, a ak je to
nutné, má sa mu aplikovať intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného
9 mg/ml (0,9 %). Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou
na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď
sa tlak krvi po zväčšení objemu zvýši.


/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia:/


Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, perindopril sa má podávať opatrne
pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej
komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.

/Renálne poškodenie:/

V prípadoch renálneho poškodenia (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa
odporúča individuálna titrácia dávky zložkami lieku (pozri časť 4.2).

U pacientov s renálnym poškodením je rutinné monitorovanie kaliémie
a hladín kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi,
boli v krvi zaznamenané zvýšené hladiny urey a sérového kreatinínu, ktoré
boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. K tomuto môže dôjsť
pravdepodobne najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Pri súčasnej
renovaskulárnej hypertenzii je riziko vzniku závažnej hypotenzie a renálnej
insuficiencie zvýšené. U niektorých hypertonikov bez zjavného
preexistujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvýšeniu hladín urey
v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne mierne a prechodné, a to
najmä, ak bol perindopril podávaný súbežne s diuretikom. K tomu môže dôjsť
s väčšou pravdepodobnosťou u pacientov s preexistujúcim poškodením funkcie
obličiek.

/Hepatálne zlyhanie:/

Užívanie ACE inhibítorov bolo zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý
sa začínal cholestatickou žltačkou a progredoval do fulminantnej hepatálnej
nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy.
Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka, alebo
u ktorých dôjde k výraznému zvýšeniu hepatálnych enzýmov, musia ukončiť
užívanie ACE inhibítora a musia zostať pod náležitým lekárskym dohľadom
(pozri časť 4.8).

/Rasa:/

ACE inhibítory spôsobujú vyššie percento angioedému u pacientov čiernej
rasy, než u pacientov iných rás.
Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť menej účinný v
znižovaní tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými
rasami, možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou
renínu v hypertenznej černošskej populácii.

/Kašeľ:/

Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je
zvyčajne neproduktívny, pretrvávajúci a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ
vyvolaný ACE inhibítorom má byť považovaný za súčasť diferenciálnej
diagnostiky kašľa.

/Operácia/anestézia:/

U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému zákroku alebo počas
anestézie látkam vyvolávajúcimi hypotenziu, môže Vidonorm blokovať
sekundárnu tvorbu angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečba
sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak sa vyskytne
hypotenzia, ktorá je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné ju
korigovať zvýšením cirkulujúceho objemu.


/Hyperkaliémia:/


Zvýšenie hladín draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov
liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory
výskytu hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie renálnej
funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti,
obzvlášť dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická
acidóza a súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr.
spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid), doplnkov draslíka
alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo pacienti užívajúci iné
lieky spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín).
Použitie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo soľných
náhrad s obsahom draslíka môže hlavne u pacientov s poškodenou renálnou
funkciou viesť k významnému nárastu draslíka v sére. Hyperkaliémia môže
spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súbežné použitie
perindoprilu a hociktorej z vyššie uvedených látok považuje za
potrebné, mali by sa užívať s opatrnosťou a s častým sledovaním hladiny
draslíka v sére (pozri časť 4.5).

/Diabetickí pacienti:/

U pacientov s diabetom mellitus liečených perorálnymi antidiabetikami alebo
inzulínom musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo
monitorovaná glykémia (pozri časť 4.5).

/Súvisiace s amlodipínom/

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu v hypertenznej kríze nebola stanovená.

Opatrenia pri používaní

/Pacienti s poškodenou funkciou pečene:/

Tak ako u všetkých antagonistov kalcia je u pacientov s poškodenou funkciou
pečene polčas amlodipínu predĺžený a hodnoty AUC vyššie. Preto musí byť
týmto pacientom liek podávaný opatrne a za dôsledného monitorovania
hepatálnych enzýmov.

/Pacienti so srdcovým zlyhaním:/

Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení opatrne.

V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE-2) s amlodipínom u
pacientov so srdcovým zlyhaním NYHA III a IV neischemickej etiológie bolo
podanie amlodipínu spojené s častejšími hláseniami výskytu pľúcneho edému
napriek nesignifikantnému rozdielu vo výskyte zhoršenia srdcového zlyhania
pri porovnaní s placebom (pozri časť 5.1). Blokátory kalciových kanálov
vrátane amlodipínu sa musia používať s opatrnosťou u pacientov s
kongestívnym srdcovým zlyhaním, pretože môžu zvýšiť riziko budúcich
kardiovaskulárnych príhod a mortality.

/Súvisiace s Vidonormom/

Všetky upozornenia súvisiace s jednotlivými monokomponentmi, ako sú uvedené
vyššie, sa tiež týkajú fixnej kombinácie Vidonormu.

Opatrenia pri používaní

/Interakcie/

Súčasné užívanie Vidonormu s lítiom, draslík šetriacimi diuretikami alebo
doplnkami draslíka, alebo s dantrolénom sa neodporúča (pozri časť 4.5).

5. Liekové a iné interakcie

/Súvisiace s perindoprilom/

/Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:/

/Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom/
/draslíka:/

Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u
niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť
hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká, napr. spironolaktón, triamterén
alebo amilorid, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka
môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa
kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi neodporúča (pozri časť
4.4). Ak je ich súbežné použitie indikované z dôvodu potvrdenej
hypokaliémie, majú byť používané s opatrnosťou a pri častom monitorovaní
hladín draslíka v sére.

Lítium:

Počas súbežného podávania ACE inhibítorov boli zaznamenané reverzibilné
zvýšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity (závažná
neurotoxicita). Kombinácia perindoprilu s lítiom sa neodporúča. Ak sa
potvrdí, že táto kombinácia je nutná, odporúča sa starostlivo monitorovať
hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

/Estramustín:/

Riziko zvýšených nežiaducich účinkov ako angioneurotický edém (angioedém).

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/

/Nesteroidné antiflogistiká (NSAID) vrátane aspirínu ( 3 g/deň:/

Ak sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými antiflogistikami
(t.j. kyselina acetylsalicylová v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-
2 inhibítory a neselektívne NSAID), môže dôjsť k oslabeniu
antihypertenzného účinku. Súbežné užívanie ACE inhibítorov a NSAID môže
viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možnosti
akútneho renálneho zlyhania, a k zvýšeniu sérových hladín draslíka,
predovšetkým u pacientov s preexistujúcim oslabením renálnych funkcií. Táto
kombinácia sa má podávať opatrne, predovšetkým u starších pacientov.
Pacienti majú byť primerane hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie
renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných
intervaloch.

/Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce sulfónamidy):/

Používanie ACE inhibítorov môže zvýšiť hypoglykemizujúci účinok
u diabetikov liečených inzulínom alebo hypoglykemizujúcimi sulfónamidmi.
Vznik hypoglykemických epizód je veľmi zriedkavý (pravdepodobne zlepšenie
glukózovej tolerancie vedie k zníženiu potreby inzulínu).

/Súbežné použitie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:/

/Diuretiká:/

U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou
objemu a/alebo solí, môže dôjsť po začatí liečby ACE inhibítorom
k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť
vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmu solí pred začatím liečby
nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.

/Sympatomimetiká:/

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov/./

Zlato:

Nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie
a hypotenziu) boli zriedkavo hlásené u pacientov liečených injekčným
zlatom (aurotiomalát sodný) a súbežne ACE inhibítormi vrátane
perindoprilu.

/Súvisiace s amlodipínom/

/Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:/

Dantrolén (infúzia): U zvierat sú po podaní verapamilu a dantrolénu i. v.
pozorované smrteľné komorové fibrilácie a kardiovaskulárny kolaps. Vzhľadom
na riziko hyperkaliémie sa u pacientov náchylných k malígnej hypertermii
a v liečbe malígnej hypertermie odporúča vyhnúť sa súčasnému podávaniu
blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.

Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa
neodporúča, pretože u niektorých pacientov sa môže zvýšiť biologická
dostupnosť, čo vedie k zosilneniu účinku na zníženie krvného tlaku.

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/

CYP3A4 inhibítory: Súbežné používanie amlodipínu so silnými alebo stredne
silnými CYP3A4 inhibítormi (inhibítory proteázy, azolové antimykotiká,
makrolidy ako erytromycín, alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem)
môže viesť k významnému zvýšeniu expozície amlodipínu. Klinický obraz
týchto PK variácií môže byť výraznejší u starších pacientov. Klinické
monitorovanie a úprava dávky môžu byť teda potrebné.

CYP3A4 induktory: Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa vplyvu
induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súbežné použitie induktorov CYP3A4 (napr.
rifampicín, /Hypericum perforatum/) môže viesť k zníženiu plazmatickej
koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má pri súbežnom užívaní induktorov
CYP3A4 používať s opatrnosťou.

/Súbežné použitie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:/

Účinok amlodipínu na iné lieky:
Účinok amlodipínu na znižovanie krvného tlaku sa pripočítava k účinkom
zníženia krvného tlaku iných liekov s antihypertenznými vlastnosťami.
V klinických interakčných štúdiách amlodipín nemal vplyv na farmakokinetiku
atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.

/Súvisiace s Vidonormom/

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/

Baklofén. Zosilnenie antihypertenzného účinku. Monitorovanie krvného tlaku
a renálnych funkcií, a v prípade potreby úprava dávky antihypertenzíva.

/Súbežné použitie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:/

- Antihypertenzíva (ako napr. beta-blokátory) a vazodilatanciá:
Súbežné použitie týchto látok môže zvýšiť hypotenzný účinok perindoprilu
a amlodipínu. Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo
inými vazodilatanciami môže spôsobiť ďalšie zníženie krvného tlaku,
a preto je potrebné ho starostlivo zvážiť.
- Kortikosteroidy, tetrakosaktid: zníženie antihypertenzného účinku
(retencia solí a vody spôsobená kortikosteroidmi).
- Alfa-blokátory (prazosín, alfuzosín, doxazosín, tamsulozín, terazosín):
zvýšený antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie.
- Amifostín: môže zosilniť antihypertenzný účinok amlodipínu.
- Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká: zvýšený
antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie.

6. Fertilita, gravidita a laktácia

Účinky jednotlivých komponentov v tejto kombinácii lieku na graviditu
a laktáciu:

Vidonorm sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity. Ak je gravidita
plánovaná alebo potvrdená, musí sa prejsť čo najskôr na alternatívnu
liečbu.
Vidonorm je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity.

Vidonorm sa neodporúča počas laktácie. Preto je potrebné rozhodnúť, či
prerušiť dojčenie alebo liečbu Vidonormom, pričom treba brať do úvahy
dôležitosť tejto liečby pre matku.

/Gravidita:/

Súvisiace s perindoprilom

Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity
(pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas
druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Neexistujú presvedčivé epidemiologické údaje, pokiaľ ide o riziko
teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity;
malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v terapii
ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo
majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má lepšie
stanovený bezpečnostný profil pre použitie počas tehotenstva. Pokiaľ je
diagnostikované tehotenstvo, terapia ACE inhibítormi sa má okamžite
prerušiť a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou.

Je známe, že vystavenie účinku ACE inhibítorov počas druhého a tretieho
trimestra vyvoláva humánnu fetotoxicitu (znížené renálne funkcie,
oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k vystaveniu ACE inhibítoru od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky.

Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť starostlivo sledované
kvôli možnej hypotenzii (pozri časti 4.3 a 4.4).

Súvisiace s amlodipínom

Bezpečnosť amlodipínu počas tehotenstva nebola stanovená.

V štúdiách na zvieratách bola pri vysokých dávkach pozorovaná reprodukčná
toxicita (pozri časť 5.3).

Použitie v tehotenstve sa odporúča len vtedy, ak neexistuje žiadna
bezpečnejšia alternatívna liečba a ak samotná choroba nesie väčšie riziko
pre matku i plod.

/Laktácia:/

Súvisiace s perindoprilom

Pretože nie sú dostupné žiadne informácie o použití perindoprilu počas
dojčenia, perindopril sa neodporúča a vhodnejšia je alternatívna liečba
s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia, obzvlášť počas
dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

Súvisiace s amlodipínom

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka.

Pri rozhodnutí, či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť
liečbu amlodipínom, je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a
prínos liečby amlodipínom pre matku.

/Plodnosť:/

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciových kanálov boli
zaznamenané reverzibilné biochemické zmeny na hlavičke spermií. Klinické
údaje nie sú dostatočné, pokiaľ ide o potenciálny účinok amlodipínu na
plodnosť. V štúdii na potkanoch boli zistené nežiaduce účinky na samčiu
plodnosť (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Vidonormu na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov
sa má brať do úvahy fakt, že sa príležitostne môžu vyskytnúť závraty alebo
únava.

4.8 Nežiaduce účinky

Počas liečby perindoprilom alebo amlodipínom boli pozorované nasledujúce
nežiaduce účinky, ktoré sú udávané oddelene a zoradené v súlade s
klasifikáciou MedDRA podľa telesných sústav a podľa nasledujúcej
frekvencie:

Veľmi časté (?1/10); časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až
<1/100); zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).

|Trieda |Nežiaduce účinky |Frekvencia |
|orgánových | | |
|systémov MedDRA | | |
| | |amlodipín |perindopril|
|Infekcie a |Rinitída |Menej časté|Veľmi |
|nákazy | | |zriedkavé |
|Poruchy krvi |Leukopénia/neutropénia (pozri |Veľmi |Veľmi |
|a lymfatického |časť 4.4) |zriedkavé |zriedkavé |
|systému | | | |
| |Agranulocytóza alebo |- |Veľmi |
| |pancytopénia (pozri časť 4.4) | |zriedkavé |
| |Trombocytopénia (pozri časť 4.4)|Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Hemolytická anémia u pacientov |- |Veľmi |
| |s vrodenou deficienciou G-6PDH | |zriedkavé |
| |(pozri časť 4.4) | | |
|Poruchy |Hypersenzitivita |Veľmi |Menej časté|
|imunitného | |zriedkavé | |
|systému | | | |
|Poruchy |Hyperglykémia |Veľmi |- |
|metabolizmu a | |zriedkavé | |
|výživy | | | |
| |Hypoglykémia |- |Neznáme |
| |Hyperkaliémia (pozri časť 4.4) |- |Neznáme |
|Psychické |Nespavosť |Menej časté|- |
|poruchy | | | |
| |Zmeny nálad (vrátane úzkosti) |Menej časté|Menej časté|
| |Poruchy spánku |- |Menej časté|
| |Stav zmätenosti |Zriedkavé |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
| |Depresia |Menej časté| |
|Poruchy |Somnolencia |Časté |- |
|nervového | | | |
|systému | | | |
| |Závraty |Časté |Časté |
| |Bolesť hlavy (najmä na začiatku |Časté |Časté |
| |liečby) | | |
| |Tremor |Menej časté|- |
| |Hypoestézia |Menej časté|- |
| |Parestézia |Menej časté|Časté |
| |Periférna neuropatia |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
| |Synkopa |Menej časté|- |
| |Porucha chuti |Menej časté|Časté |
| |Hypertónia |Veľmi | |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy oka |Poruchy videnia |Menej časté|Časté |
|Poruchy ucha a |Tinnitus |Menej časté|Časté |
|labyrintu | | | |
| |Vertigo |- |Časté |
|Poruchy srdca |Palpitácie |Časté |- |
|a srdcovej | | | |
|činnosti | | | |
| |Angina pectoris |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
| |Infarkt myokardu pravdepodobne |Veľmi |Veľmi |
| |sekundárny v dôsledku nadmernej |zriedkavé |zriedkavé |
| |hypotenzie u vysokorizikových | | |
| |pacientov (pozri časť 4.4) | | |
| |Arytmia (vrátane bradykardie, |Veľmi |Veľmi |
| |ventrikulárnej tachykardie |zriedkavé |zriedkavé |
| |a átrialnej fibrilácie) | | |
|Poruchy ciev |Sčervenanie |Časté |- |
| |Hypotenzia (a účinky súvisiace |Menej časté|Časté |
| |s hypotenziou) | | |
| |Cievna mozgová príhoda, |- |Veľmi |
| |pravdepodobne sekundárna | |zriedkavé |
| |v dôsledku nadmernej hypotenzie | | |
| |u vysokorizikových pacientov | | |
| |(pozri časť 4.4) | | |
| |Vaskulitída |Veľmi |Neznáme |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy dýchacej|Dýchavičnosť |Menej časté|Časté |
|sústavy, | | | |
|hrudníka a | | | |
|mediastína | | | |
| |Kašeľ |Veľmi |Časté |
| | |zriedkavé | |
| |Bronchospazmus |- |Menej časté|
| |Eozinofilná pneumónia |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
|Poruchy |Hyperplázia gingívy |Veľmi |- |
|gastrointestinál| |zriedkavé | |
|neho traktu | | | |
| |Bolesť brucha |Časté |Časté |
| |Nauzea |Časté |Časté |
| |Vracanie |Menej časté|Časté |
| |Dyspepsia |Menej časté|Časté |
| |Porucha činnosti čriev (vrátane |Menej časté|- |
| |hnačky a zápchy) | | |
| |Sucho v ústach |Menej časté|Menej časté|
| |Hnačka |- |Časté |
| |Zápcha |- |Časté |
| |Pankreatitída |Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Gastritída |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy pečene |Cholestatická žltačka |Veľmi |- |
|a žlčových ciest| |zriedkavé | |
| |Hepatitída, cytolytická alebo |Veľmi |Veľmi |
| |cholestatická (pozri časť 4.4) |zriedkavé |zriedkavé |
|Poruchy kože |Angioedém tváre, končatín, pier,|Veľmi |Menej časté|
|a podkožného |slizníc, jazyka, hlasiviek |zriedkavé | |
|tkaniva |a/alebo hrtana, Quinckeho edém | | |
| |(pozri časť 4.4). | | |
| |Multiformný erytém |Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Exfoliatívna dermatitída |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
| |Stevensov-Johnsonov syndróm |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
| |Fotosenzitivita |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
| |Alopécia |Menej časté|- |
| |Purpura |Menej časté|- |
| |Zmena sfarbenia kože |Menej časté|- |
| |Hyperhidróza |Menej časté|Menej časté|
| |Pruritus |Menej časté|Časté |
| |Vyrážka |Menej časté|Časté |
| |Exantém |Menej časté| |
| |Urtikária |Veľmi |Menej časté|
| | |zriedkavé | |
|Poruchy |Artralgia |Menej časté|- |
|kostrovej | | | |
|a svalovej | | | |
|sústavy | | | |
|a spojivového | | | |
|tkaniva | | | |
| |Myalgia |Menej časté|- |
| |Svalové kŕče |Menej časté|Časté |
| |Bolesť chrbta |Menej časté|- |
| |Opuch členkov |Časté | |
|Poruchy obličiek|Poruchy močenia |Menej časté|- |
|a močových ciest| | | |
| |Noktúria |Menej časté|- |
| |Zvýšená frekvencia močenia |Menej časté|- |
| |Renálne poškodenie |- |Menej časté|
| |Akútne renálne zlyhanie |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
|Poruchy |Erektilná dysfunkcia |Menej časté|Menej časté|
|reprodukčného | | | |
|systému a | | | |
|prsníkov | | | |
| |Gynekomastia |Menej časté|- |
|Celkové poruchy |Edém |Časté |- |
|a reakcie | | | |
|v mieste podania| | | |
| |Únava |Časté |- |
| |Bolesť na hrudníku |Menej časté|- |
| |Asténia |Menej časté|Časté |
| |Bolesť |Menej časté|- |
| |Celková nevoľnosť |Menej časté|- |
|Laboratórne |Prírastok hmotnosti |Menej časté|- |
|a funkčné | | | |
|vyšetrenia | | | |
| |Zníženie hmotnosti |Menej časté|- |
| |Zvýšenie hepatálnych enzýmov: |Veľmi |Zriedkavé |
| |ALT, AST (väčšinou zhodné |zriedkavé | |
| |s cholestázou) | | |
| |Zvýšenie sérového bilirubínu |- |Zriedkavé |
| |Zvýšenie sérového kreatinínu |- |Neznáme |
| |Zvýšenie hladiny urey v krvi |- |Neznáme |
| |Zníženie hemoglobínu |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
| |Zníženie hematokritu |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |

4.9 Predávkovanie

Nie sú žiadne informácie o predávkovaní Vidonormom u ľudí.

Pre amlodipín sú len obmedzené skúsenosti s neúmyselným predávkovaním
u ľudí. Ťažké predávkovanie môže viesť k nadmernej periférnej vazodilatácii
s následnou výraznou a pravdepodobne dlhotrvajúcou systémovou hypotenziou
a možnou reflexnou tachykardiou. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne
dlhotrvajúca systémová hypotenzia prechádzajúca až do šoku a končiaca
fatálne. Klinicky významná hypotenzia po predávkovaní s amlodipínom si
vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania
srdcovej a respiračnej funkcie, elevácie končatín a sledovania objemu
cirkulujúcich tekutín a vylučovania moču. Podanie vazokonstriktíva môže byť
užitočné pri obnovení cievneho tonusu a krvného tlaku za predpokladu, že
jeho použitie nie je kontraindikované. Na zvrátenie účinkov blokády
kalciového kanála je vhodné intravenózne podanie kalciumglukonátu. V
niektorých prípadoch môže byť užitočný výplach žalúdka. Ukázalo sa, že
podanie aktívneho uhlia zdravým dobrovoľníkom do dvoch hodín od podania 10
mg amlodipínu významne znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu.

Pretože amlodipín sa vo výraznej miere viaže na bielkoviny, nie je
pravdepodobné, že dialýza môže byť prínosom.

Pre perindopril sú dostupné obmedzené údaje o predávkovaní u ľudí. Medzi
symptómy spojené s predávkovaním ACE inhibítormi patrí hypotenzia, obehový
šok, poruchy elektrolytov, renálne zlyhanie, hyperventilácia, tachykardia,
palpitácie, bradykardia, závraty, úzkosť a kašeľ.
Odporúčanou liečbou predávkovania je intravenózna infúzia fyziologického
roztoku. Ak nastane hypotenzia, pacient má byť uložený do protišokovej
polohy. Ak je k dispozícii, môže sa tiež zvážiť terapia infúziou
angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril je
možné odstrániť zo systémovej cirkulácie pomocou hemodialýzy (pozri časť
4.4). Kardiostimulačná terapia je indikovaná pri bradykardii rezistentnej
na liečbu. Nepretržite musia byť monitorované životne dôležité funkcie,
sérové elektrolyty a koncentrácie kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory ACE a blokátory kalciového kanála
ATC kód: C09BB04

/Perindopril:/

Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na
angiotenzín II (angiotenzín konvertujúci enzým, ACE). Tento konvertujúci
enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I
na vazokonstrikčný angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozpad
vazodilatačného bradykinínu na neaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie
k redukcii angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite
plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu)
a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia
ACE vedie zároveň k zvýšenej aktivite obehového a lokálneho kalikreín-
kinínového systému (a tým aj k aktivácii prostaglandínového systému). Je
možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie
tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za ich niektoré vedľajšie účinky
(napr. kašeľ).

Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. Ostatné metabolity nemajú /in vitro/ žiadnu ACE inhibičnú
aktivitu.

Hypertenzia:

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne
ťažkej, ťažkej; zníženie systolického a diastolického tlaku krvi sa
pozoruje ako v polohe ležmo, tak aj v stoji.

Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu tlaku
krvi. Dôsledkom toho sa zvyšuje periférny prietok krvi bez ovplyvnenia
srdcovej frekvencie.

Spravidla sa zvyšuje prietok krvi obličkami, kým rýchlosť glomerulárnej
filtrácie (GFR) sa zvyčajne nemení.

Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní
jednorazovej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej
účinnosti predstavuje približne 87–100 % účinku v čase maximálnej
účinnosti.

K zníženiu tlaku krvi dochádza rýchlo. U reagujúcich pacientov sa
normalizácia tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez
výskytu tachyfylaxie.

Ukončenie liečby nevedie k /rebound/ efektu.

Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U ľudí boli potvrdené vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril
zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média:lúmen malých
artérií.

Pacienti so stabilnou koronárnou chorobou srdca:

Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito
zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia, ktorá trvala 4 roky.

Dvanásťtisícdvestoosemnásť (12 218) pacientov vo veku nad 18 rokov bolo
randomizovaných na 8 mg erbumínovej soli perindoprilu (n=6 110) alebo
placebo (n=6 108).

Populácia v štúdii mala potvrdenú koronárnu chorobu srdca bez klinických
známok srdcového zlyhania. Celkovo 90 % pacientov prekonalo v minulosti
infarkt myokardu a/alebo boli po koronárnej revaskularizácii. Väčšine
pacientov bol skúšaný produkt pridaný ku konvenčnej liečbe zahŕňajúcej
antiagregačné látky, hypolipidemiká a beta-blokátory.

Hlavné hodnotiace kritérium účinnosti bol kompozit kardiovaskulárnej
mortality, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zastavenia srdca
s úspešnou resuscitáciou. Liečba 8 mg erbumínovej soli perindoprilu raz
denne viedla k signifikantnému absolútnemu zníženiu primárneho cieľa o 1,9
% (zníženie relatívneho rizika o 20 %, 95 % IS [9,4; 28,6] – p <0,001).

U pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze bolo
v porovnaní s placebom pozorované absolútne zníženie primárneho cieľa o 2,2
%, zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika (RRR) o 22,4 % (95 % IS [12,0;
31,6] – p <0,001).

/Amlodipín:/

Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny
(blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje
transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev.

Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv
na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu
symptómov angíny pektoris, nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje
celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:

11. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu
rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia
srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v
myokarde a potrebu kyslíka.

Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu
hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj
ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u
pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná
angína pektoris).

U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky
signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24
hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie
amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.

U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne
predlžuje celkový čas záťaže, časový interval do vzniku anginóznych
ťažkostí a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu a
znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užitia tablety
nitroglycerínu.

Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými
účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s
astmou, cukrovkou a dnou.

Použitie u pacientov s ischemickou chorobou srdca (ICHS):
|Tabuľka 1. Výskyt závažných klinických výsledkov v štúdii CAMELOT |
|Výskyt kardiovaskulárnych príhod, |amlodipín v. |
|počet (%) |placebo |
|Výsledky |amlodipín |placebo |enalapril |Hazard |P |
| | | | |Ratio (95 %|hodnota|
| | | | |IS) | |
|Primárny cieľový ukazovateľ |
|Nežiaduce |110 (16,6) |151 (23,1) |136 (20,2) |0,69 |0,003 |
|kardiovaskulárne | | | |(0,54-0,88)| |
|príhody | | | | | |
|Jednotlivé zložky |
|Koronárna |78 (11,8) |103 (15,7) |95 (14,1) |0,73 |0,03 |
|revaskularizácia | | | |(0,54-0,98)| |
|Hospitalizácia |51 (7,7) |84 (12,8) |86 (12,8) |0,58 |0,002 |
|kvôli angíne | | | |(0,41-0,82)| |
|pektoris | | | | | |
|Nefatálny IM |14 (2,1) |19 (2,9) |11 (1,6) |0,73 |0,37 |
| | | | |(0,37-1,46)| |
|Mŕtvica alebo TIA |6 (0,9) |12 (1,8) |8 (1,2) |0,50 |0,15 |
| | | | |(0,19-1,32)| |
|Kardiovaskulárna |5 (0,8) |2 (0,3) |5 (0,7) |2,46 |0,27 |
|smrť | | | |(0,48-12,7)| |
|Hospitalizácia |3 (0,5) |5 (0,8) |4 (0,6) |0,59 |0,46 |
|kvôli KZS | | | |(0,14-2,47)| |
|Resuscitovaná |0 |4 (0,6) |1 (0,1) |NA |0,04 |
|zástava srdca | | | | | |
|Nový nástup |5 (0,8) |2 (0,3) |8 (1,2) |2,6 |0,24 |
|ochorenia | | | |(0,50-13,4)| |
|periférnych ciev | | | | | |


Skratky: KZS – kongestívne zlyhanie srdca, IS – interval spoľahlivosti, IM
– infarkt myokardu, TIA – tranzitórny ischemický atak

Účinnosť amlodipínu v prevencii klinických príhod u pacientov s ochorením
koronárnych artérií (coronary artery disease, CAD) bola hodnotená v
samostatnej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii s 1997 pacientmi; Comparison of Amlodipine vs.
Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis – (CAMELOT). Z týchto
pacientov počas 2 rokov okrem prijímania štandardnej starostlivosti a
liečby statínmi, beta-blokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou
bolo 663 pacientov liečených amlodipínom 5-10 mg, 673 liečených 10-20 mg
enalaprilu a 655 pacientov bolo liečených placebom. Kľúčové výsledky
účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky ukazujú, že liečba amlodipínom
bola spojená s menším počtom hospitalizácií kvôli angíne a
revaskularizačných postupov u pacientov s CAD.

Použitie u pacientov so srdcovým zlyhaním:
Hemodynamické štúdie a kontrolované klinické štúdie založené na záťažových
testoch u pacientov so srdcovým zlyhaním v triede II-IV podľa NYHA ukázali,
že amlodipín nevedie ku klinickému zhoršeniu, čo sa zistilo meraním
tolerancie fyzickej záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej
symptomatológie.
Placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE) navrhnutá na hodnotenie pacientov so
srdcovým zlyhaním v triede III-IV podľa NYHA, ktorí dostávali digoxín,
diuretiká a inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE), ukázala, že
amlodipín neviedol k zvýšeniu rizika mortality alebo kombinovanej mortality
a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.
V pokračujúcej, dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE-2) s
amlodipínom u pacientov so srdcovým zlyhaním III a IV podľa NYHA bez
klinických príznakov alebo objektívnych nálezov, ktoré by naznačovali
základné ischemické ochorenie, pri stabilných dávkach ACE inhibítorov,
digitálisu a diuretík, amlodipín nemal žiadny vplyv na celkovú alebo
kardiovaskulárnu mortalitu. V tej istej populácii bol amlodipín spojený s
nárastom hlásení pľúcneho edému.

Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými
účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s
astmou, cukrovkou a dnou.

Štúdia liečby na prevenciu vzniku infarktu myokardu (ALLHAT):
Randomizovaná dvojito zaslepená morbi-mortalitná štúdia nazvaná Klinické
skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom
prevencie infarktu myokardu (ALLHAT = „Antihypertensive and Lipid-Lowering
Treatment to Prevent Heart Attack Trial“) bola vykonaná na porovnanie
terapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5-10 mg/deň (blokátor kalciového
kanála) alebo lizinoprilom 10-40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej
voľby s liečbou tiazidovým diuretikom, chlórtalidónom 12,5-25 mg/deň pri
miernej až stredne závažnej hypertenzii.

Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55
rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka.
Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca
(ICHS) vrátane predchádzajúceho infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej
príhody > 6 mesiacov pred zaradením alebo dokumentované iné
aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2.
typu (36,1 %), HDL-C < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory
diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9
%), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).

Primárny cieľový ukazovateľ bol kombináciou fatálnej ICHS alebo nefatálneho
infarktu myokardu. V primárnom cieľovom ukazovateli nebol signifikantný
rozdiel medzi amlodipínovou liečbou a chlórtalidónovou liečbou: RR 0,98 (95
% IS [0,90-1,07] p = 0,65). Medzi sekundárnymi cieľovými ukazovateľmi bola
incidencia srdcového zlyhania (súčasť kompozitného zloženého
kardiovaskulárneho cieľového ukazovateľa) v amlodipínovej skupine
v porovnaní s chlórtalidónovou skupinou významne vyššia (10,2 % v. 7,7 %,
RR 1,38, (95 % IS [1,25-1,52] p < 0,001). Nebol však žiadny signifikantný
rozdiel v mortalite z akejkoľvek príčiny medzi amlodipínovou liečbou a
chlórtalidónovou liečbou: RR 0,96 (95 % IS [0,89-1,02] p = 0,20).

Deti a dospievajúci
Európska lieková agentúra udelila výnimku povinnosti predložiť výsledky
štúdií s Vidonormom vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie
s hypertenziou a/alebo stabilnou ischemickou chorobou srdca (pozri časť 4.2
s informáciami o použití u detí a dospievajúcich).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Rýchlosť a miera absorpcie perindoprilu a amlodipínu z Vidonormu nie sú
významne rozdielne v porovnaní s rýchlosťou a mierou absorpcie perindoprilu
a amlodipínu zo samostatných tabletových foriem.

/Perindopril:/

Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna
koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas
perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je prodrug. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu sa
dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem
aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov,
ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia
perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj
biodostupnosť, perindopril erbumín sa má podávať perorálne v jednorazovej
dennej dávke ráno pred jedlom.

Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou v
plazme.

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba
perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín
konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie. Perindoprilát sa
eliminuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je približne 17 hodín,
takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.

Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov
so srdcovým alebo renálnym zlyhaním (pozri časť 4.2). Preto je súčasťou
bežnej lekárskej praxe časté monitorovanie kaliémie a hladín kreatinínu.

Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.

Kinetika perindoprilu je modifikovaná u pacientov s cirhózou: hepatálny
klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného
perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je nutná úprava dávkovania
(pozri časti 4.2 a 4.4).

/Amlodipín:/

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva a
maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6-12 hodín po užití
dávky. Absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64-80 %. Distribučný
objem je približne 21 l/kg. Jeho biologická dostupnosť nie je ovplyvnená
súčasným príjmom potravy. Štúdie /in vitro/ ukázali, že približne 97,5 %
cirkulujúceho amlodipínu je viazaných na plazmatické bielkoviny.

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je v rozpätí 35-50 hodín a
umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Amlodipín sa
extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity. Asi 60 % podanej
dávky sa vylúči močom, 10 % ako nezmenený amlodipín.

Použitie u starších pacientov: Čas po dosiahnutie maximálnej plazmatickej
koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens
amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou
(AUC) a k predĺženiu polčasu eliminácie u starších pacientov. Odporúčané
dávkovanie pre starších pacientov je rovnaké, zvyšovanie dávky by však malo
uskutočňovať opatrne.

Použitie u pacientov s renálnym zlyhaním: pozri časť 4.2.

Použitie u pacientov s poruchou hepatálnych funkcií: K dispozícii sú veľmi
obmedzené klinické údaje týkajúce sa podávania amlodipínu pacientom
s poruchou funkcie pečene. U pacientov s insuficienciou pečene sa znížil
klírens amlodipínu, čo viedlo k predĺženému polčasu a nárastu AUC približne
o 40-60 %.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Perindopril:/

V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú
cieľovým orgánom obličky s reverzibilným poškodením.

Mutagenita nebola pozorovaná v /in vitro/, ani v /in vivo/ štúdiách.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch
a opiciach) nepreukázali žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity.
Pri inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu ako skupine sa však
potvrdilo, že vyvolávajú nežiaduce účinky na neskorý vývoj plodu, čo pri
hlodavcoch a králikoch vedie k úmrtiu plodu a k vrodeným defektom: boli
pozorované renálne lézie a zvýšenie peri- a postnatálnej mortality.

V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná
karcinogenita.

/Amlodipín:/

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach ukázali oneskorený termín pôrodu,
predĺžené trvanie pôrodu a zníženie prežitia mláďaťa pri dávkach približne
50-krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí prepočítaná na
mg/kg.

Nebol zaznamenaný žiadny vplyv na fertilitu potkanov liečených amlodipínom
(samce počas 64 dní a samice počas 14 dní pred párením) v dávkach až do
10 mg/kg/deň (8-krát* viac ako maximálna odporúčaná dávka u človeka 10 mg
na základe mg/m2). V inej štúdii na potkanoch, v ktorej boli samce potkanov
liečené amlodipíniumbesilátom počas 30 dní v dávke porovnateľnej s dávkou
pre ľudí na základe mg/kg, sa zistilo, že sa znížili plazmatické
koncentrácie folikuly stimulujúceho hormónu a testosterónu, rovnako ako
zníženie hustoty spermií a počet zrelých spermatíd a Sertoliho buniek.

Potkany a myši, ktoré dostávali amlodipín v potrave počas obdobia dvoch
rokov vo vypočítaných koncentráciách, aby poskytovali hladiny denných dávok
0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, neprejavili žiadne známky karcinogenity.
Najvyššia dávka (u myší, podobne, a u potkanov dvojnásobná* maximálna
odporúčaná klinická dávka 10 mg na mg/m2) bola blízko pri maximálnej
tolerovanej dávke u myší, ale nie u potkanov.
Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liečivom ani na
génovej, ani na chromozómovej úrovni.
*Na základe telesnej hmotnosti pacienta 50 kg


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza
Draselná soľ polakrilínu
Koloidný oxid kremičitý, hydrofóbny
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

30 a 90 tabliet v PA/Al/PVC // Al blistri a papierovej škatuľke.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť,
Gyömrői út 19-21
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Vidonorm 4 mg/5 mg tablety: 58/0167/12-S
Vidonorm 8 mg/5 mg tablety: 58/0168/12-S
Vidonorm 4 mg/10 mg tablety: 58/0169/12-S
Vidonorm 8 mg/10 mg tablety: 58/0170/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C0309A
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BB04 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
HU -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
7.79 € / 234.68 SK
Úhrada poisťovňou:
4.14 € / 124.72 SK
Doplatok pacienta:
3.65 € / 109.96 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:28.63 € ÚP:13.05 € DP:15.58 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien