Detail:
Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infú plo ijf 1x1x1000 mg (liek. inj. skl.)
Názov lieku:
Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infú
Doplnok názvu:
plo ijf 1x1x1000 mg (liek. inj. skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/01039


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny roztok

Meropeném

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Meropenem Sandoz a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Meropenem Sandoz
3. Ako používať Meropenem Sandoz
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Meropenem Sandoz
6. Ďalšie informácie


|1. Čo je Meropenem Sandoz a na čo sa používa |

Meropenem Sandoz patrí do skupiny liekov nazývaných karbapenémové
antibiotiká. Účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré môžu spôsobiť závažné
infekcie.

. Infekcie postihujúce pľúca (zápal pľúc)
. Infekcie pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich cystickou fibrózou
. Komplikované infekcie močových ciest
. Komplikované infekcie v brušnej dutine
. Infekcie, ktorými sa môžete nakaziť počas alebo po pôrode
. Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív
. Náhly výskyt bakteriálnej infekcie mozgu (meningitída)

Meropenem Sandoz sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov
s horúčkou, ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.


|2. Skôr ako použijete Meropenem Sandoz |

Nepoužívajte Meropenem Sandoz
. keď ste alergický (precitlivený) na meropeném alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Meropenemu Sandoz (uvedených v časti 6. Ďalšie
informácie).
. keď ste alergický (precitlivený) na iné antibiotiká, ako sú penicilíny,
cefalosporíny alebo karbapenémy, pretože môžete byť alergický aj na
meropeném.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Meropenemu Sandoz
Predtým, ako použite Meropenem Sandoz, poraďte sa so svojím lekárom:

. ak máte zdravotné problémy, ako sú problémy s pečeňou alebo obličkami.
. ak ste mali po užití iných antibiotík závažnú hnačku.

Môže sa u Vás objaviť pozitívny test (Coombsov test), ktorý svedčí o
prítomnosti protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky. Váš lekár sa o
tom s Vami porozpráva.

Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niektoré z vyššie uvedeného,
porozprávajte sa so svojim lekárom alebo zdravotnou sestrou skôr, ako
začnete používať Meropenem Sandoz.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných
prípravkov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Je to z toho dôvodu, že Meropenem Sandoz môže ovplyvňovať účinok niektorých
liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Meropenemu Sandoz.

Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate
ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:
. Probenecid (na liečbu dny).
. Valproát sodný (na liečbu epilepsie). Meropenem Sandoz sa nemá
používať, pretože to môže znížiť účinok valproátu sodného.

Tehotenstvo a dojčenie
Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že ste tehotná alebo
plánujete otehotnieť skôr, ako začnete používať Meropenem Sandoz. Počas
tehotenstva je vhodnejšie sa vyhnúť používaniu meropenému.
Váš lekár rozhodne o tom, či máte meropeném používať.

Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete
dojčiť skôr, ako začnete používať Meropenem Sandoz. Malé množstvo tohto
lieku môže prechádzať do materského mlieka, čo môže ovplyvniť dieťa. Preto
Váš lekár rozhodne, či máte počas dojčenia používať Meropenem Sandoz.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Meropenemu Sandoz
Meropenem Sandoz obsahuje sodík.

Tento liek obsahuje približne 4,0 mEq sodíka v dávke 1000 mg, čo je
potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s obmedzeným prísunom
sodíka.

Ak máte ochorenie, ktoré vyžaduje sledovanie Vášho príjmu sodíka,
informujte, prosím svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


|3. Ako používať Meropenem Sandoz |

Dospelí
. Dávka závisí od typu infekcie, ktorú máte, od toho, kde sa infekcia vo
Vašom tele nachádza a aká je závažnosť infekcie. Váš lekár rozhodne,
aká dávka je pre Vás vhodná.
. Zvyčajná dávka pre dospelých sa pohybuje v rozmedzí 500 mg (miligramy)
a 2 g (gramy). Dávku budete zvyčajne dostávať každých 8 hodín. Avšak,
ak Vaše obličky nepracujú správne, môžete dostávať dávku menej často.

Deti a mladiství
. Dávka pre dieťa vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov sa určí na základe
veku a telesnej hmotnosti dieťaťa. Zvyčajná dávka sa pohybuje
v rozmedzí 10 mg až 40 mg Meropenemu Sandoz na každý kilogram (kg)
telesnej hmotnosti dieťaťa. Dávka sa zvyčajne podáva každých 8 hodín.
Dieťa s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg bude dostávať dávku ako
dospelý pacient.

Ako Vám bude Meropenem Sandoz podávaný
. Meropenem Sandoz Vám bude podávaný vo forme injekcie alebo infúzie do
veľkej žily.
. Meropenem Sandoz Vám bude zvyčajne podávať Váš lekár alebo zdravotná
sestra.
. Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú však zaškolení na podávanie
Meropenemu Sandoz v domácom prostredí. Pokyny k takémuto podávaniu sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov (v časti nazývanej
„Pokyny na podávanie Meropenemu Sandoz sebe alebo niekomu inému
v domácom prostredí“). Vždy používajte Meropenem Sandoz presne tak, ako
Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho
lekára.
. Vaša injekcia sa nemá miešať alebo pridávať k roztokom, ktoré obsahujú
iné lieky.
. Podanie injekcie môže trvať približne 5 minút alebo 15 až 30 minút. Váš
lekár Vám povie, ako Meropenem Sandoz podávať.
. Vaše injekcie by ste mali zvyčajne dostávať každý deň v rovnakom čase.

Ak ste použili viac Meropenemu Sandoz, ako máte
Ak ste náhodne použili viac, ako je Vaša predpísaná dávka, ihneď
kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete použiť Meropenem Sandoz
Ak podanie injekcie vynecháte, mali by ste ju dostať čo najskôr, ako je to
možné. Ak je však už takmer čas na podanie ďalšej injekcie, nepodanú
injekciu vynechajte.
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku (dve injekcie v rovnakom čase), aby ste
nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Meropenem Sandoz
Neprestaňte Meropenem Sandoz používať, pokiaľ Vám to nenariadi Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo zdravotnej sestry.


|4. Možné vedľajšie účinky |

Tak ako všetky lieky, aj Meropenem Sandoz môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia výskytu možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je
definovaná pomocou nasledovnej konvencie:
veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10)
časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)
menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1000)
zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)
veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)
neznáme (z dostupných údajov, avšak je zriedkavá alebo veľmi zriedkavá).

Závažné alergické reakcie
Ak máte závažnú alergickú reakciu, ukončite používanie Meropenemu Sandoz a
ihneď navštívte svojho lekára. Môžete potrebovať bezodkladné ošetrenie
lekára. Príznaky môžu zahŕňať náhly výskyt:
. Závažnej vyrážky, svrbenia alebo žihľavky na koži.
. Opuchu tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela.
. Skráteného dychu, sipotu alebo ťažkostí s dýchaním.

Poškodenie červených krviniek (neznáme)
Medzi príznaky patria:
. Nečakaná dýchavičnosť.
. Červené alebo hnedé zafarbenie moču.
Ak sa u Vás objaví akýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, ihneď navštívte
svojho lekára.

Iné možné vedľajšie účinky:

Časté
. Brušné (žalúdočné) bolesti.
. Pocit na vracanie (nauzea).
. Vracanie (dávenie).
. Hnačka.
. Bolesť hlavy.
. Kožná vyrážka, svrbenie kože.
. Bolesť a zápal.
. Zvýšený počet krvných doštičiek vo Vašej krvi (zistené krvným testom).
. Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia
Vašej pečene.

Menej časté
. Zmeny vo Vašej krvi. Medzi ne patrí znížený počet krvných doštičiek (čo
môže spôsobiť ľahšiu tvorbu modrín), zvýšený počet niektorých bielych
krviniek, znížený počet iných bielych krviniek a zvýšené množstvo látky
nazývanej „bilirubín“. Váš lekár Vám môže z času na čas urobiť krvné
vyšetrenie.
. Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia
Vašich obličiek.
. Pocit tŕpnutia (mravčenie).
. Infekcie v ústach alebo v pošve spôsobené plesňami (kandidóza).

Rare
. Záchvaty (kŕče).

Iné možné vedľajšie účinky, ktorých frekvencia výskytu je neznáma
. Zápal čreva s hnačkou.
. Bolesť žíl v mieste podania injekcie Meropenemu Sandoz.
. Iné zmeny vo Vašej krvi. Medzi príznaky patria časté infekcie, vysoká
teplota a boľavé hrdlo. Váš lekár Vám môže z času na čas urobiť krvné
vyšetrenie.
. Náhly výskyt závažnej vyrážky alebo tvorba pľuzgierov alebo olupovanie
kože. Môže sa to spájať s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


|5. Ako uchovávať Meropenem Sandoz |

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Meropenem Sandoz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Po príprave: Pripravené roztoky určené na vnútrožilovú injekciu alebo
infúziu sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom prípravy a
ukončením podávania vnútrožilovej injekcie alebo infúzie nemá presiahnuť
jednu hodinu.

Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou a domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


|6. Ďalšie informácie |

Čo Meropenem Sandoz obsahuje

Liečivo je trihydrát meropenému.

Každá injekčná liekovka obsahuje trihydrát meropenému zodpovedajúci 1000 mg
bezvodého meropenému.

Ďalšou zložkou je bezvodý uhličitan sodný.

Ako vyzerá Meropenem Sandoz a obsah balenia

Meropenem Sandoz je prášok na injekčný a infúzny roztok.

Meropenem Sandoz je biely až svetložltý kryštalický prášok. Roztok
pripravený na použitie je bezfarebný až žltý roztok.

Meropenem Sandoz prášok na injekčný a infúzny rozok sa dodáva v škatuliach
obsahujúcich 1 x 1 a 10 x 1 injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Výrobca:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Rakúsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskych hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Rakúsko |Meropenem Sandoz 1 g - Pulver zur Herstellung einer |
| |Injektions- und Infusionslösung |
|Belgicko |Meropenem Sandoz 1 g poeder voor oplossing voor |
| |injectie/Infusie |
|Bulharsko |Menoinfex |
|Cyprus |Meropenem Sandoz 1000 mg powder for injection/infusion |
|Česká |MENOINFEX 1 g, prášek pro přípravu injekčního roztoku |
|republika | |
|Dánsko |Meropenem Sandoz |
|Fínsko |Meropenem Sandoz 1000 mg injektio/infuusiokuiva-aine, |
| |liuosta varten |
|Francúzsko |MEROPENEME SANDOZ + g, poudre pour solution injectable |
| |(IV) |
|Írsko |Meropenem Sandoz |
|Taliansko |MEROPENEM SANDOZ 1 g polvere per soluzione iniettabile |
| |o per infusione |
|Lotyšsko |Meropenem Sandoz 1000 mg pulveris injekciju vai |
| |inf?ziju š??duma pagatavošanai |
|Litva |Meropenem Sandoz 1000 mg milteliai injekciniam arba |
| |infuziniam tirpalui |
|Malta |Meropenem 1 g Powder for Solution for Injection |
|Holandsko |Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor |
| |injectie of infusie |
|Nórsko |Meropenem Sandoz |
|Poľsko |Meropenem Sandoz |
|Portugalsko |Meropenem Sandoz |
|Rumunsko |Meropenem Sandoz 500 mg, pulbere pentru solutie |
| |injectabila/perfuzabila |
|Slovinsko |Meropenem Lek + g prašek za raztopino za |
| |injiciranje/infundiranje |
|Slovenská |Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny |
|republika |roztok |
|Španielsko |Meropenem Sandoz 1000 mg polvo para solución para |
| |perfusión/inyección EFG |
|Švédsko |Meropenem Sandoz |
|Veľká |Meropenem 1 g Powder for Solution for Injection |
|Británia | |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Odporúčanie/medicínska osveta

Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami.
Neúčinkujú proti infekciám spôsobenými vírusmi.

Niekedy infekcia spôsobená baktériami nereaguje na antibiotickú liečbu.
Jeden z najčastejších dôvodov prečo k tomu dôjde je, že baktérie
spôsobujúce infekciu sú odolné voči antibiotikám, ktoré používate. To
znamená, že môžu prežívať a dokonca sa rozmnožiť napriek liečbe
antibiotikami.

Baktérie sa môžu stať odolnými voči antibiotikám z rôznych dôvodov. Opatrné
používanie antibiotík môže pomôcť znížiť možnosť baktérie stať sa odolnou
voči nim.

Antibiotická liečba, ktorú Vám predpísal Váš lekár, je určená len na liečbu
Vášho súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam,
ktoré pomôžu predísť výskytu odolných baktérií, ktoré môžu zabrániť účinku
antibiotík.

1. Je veľmi dôležité, aby ste používali antibiotiká v správnej dávke,
v správnom čase a dostatočne dlhý čas. Prečítajte si pokyny v písomnej
informácii pre používateľov a v prípade, že niečomu nerozumiete,
požiadajte o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.
2. Nepoužívajte antibiotiká, pokiaľ neboli predpísané výhradne Vám. Mali
by ste ich používať len na liečbu infekcie, na ktorú boli predpísané.
3. Nepoužívajte antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca
ani vtedy, ak mali rovnaké príznaky infekcie ako Vy.
4. Nedávajte antibiotiká, ktoré Vám lekár predpísal, iným ľuďom.
5. Ak Vám po liečbe, pri ktorej ste postupovali podľa pokynov lekára,
zvýšilo akékoľvek množstvo antibiotík, vráťte ho do lekárne, kde ho
náležite zlikvidujú.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov.

Pokyny na podávanie Meropenemu Sandoz sebe alebo niekomu inému v domácom
prostredí
Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú zaškolení na podávanie
Meropenemu Sandoz v domácom prostredí.
Upozornenie - V domácom prostredí si tento liek môžete podávať alebo ho
môžete podávať niekomu inému len vtedy, ak ste zaškolený lekárom alebo
zdravotnou sestrou.
. Tento liek sa musí zmiešať s inou tekutinou (rozpúšťadlo). Váš lekár
Vám povie, aké množstvo rozpúšťadla použiť.
. Liek použite ihneď po jeho príprave. Neuchovávajte v mrazničke.

Ako pripraviť tento liek
1. Umyte si ruky a dôkladne ich vysušte. Pripravte si čistý pracovný
priestor.
2. Vyberte fľašu (injekčnú liekovku) Meropenemu Sandoz z obalu.
Skontrolujte injekčnú liekovku a dátum exspirácie. Skontrolujte, či je
injekčná liekovka neporušená a nebola poškodená.
3. Odložte farebné viečko a očistite sivú gumovú zátku alkoholovým
tampónom. Nechajte gumovú zátku vyschnúť.
4. Novú sterilnú ihlu nasaďte na novú sterilnú injekčnú striekačku bez
toho, aby ste sa dotkli koncov.
5. Do injekčnej striekačky naberte odporúčané množstvo sterilnej „vody
na injekciu“. Množstvo tekutiny, ktorú potrebujete, nájdete v nižšie
uvedenej tabuľke:

|Dávka |Množstvo „vody na |
|Meropenemu |injekciu“ potrebné |
|Sandoz |na nariedenie |
|500 mg |10 ml (mililitrov) |
|(miligramov) | |
|1 g (gram) |20 ml |
|1,5 g |30 ml |
|2 g |40 ml |


Prosím všimnite si: Ak je Vaša predpísaná dávka Meropenemu Sandoz viac
ako 1 g, budete potrebovať použiť viac ako 1 injekčnú
liekovku Meropenemu Sandoz. Potom môžete nabrať tekutinu
z injekčných liekoviek do jednej injekčnej striekačky.
6. Ihlou injekčnej striekačky prepichnite stred sivej gumovej zátky a
vstreknite odporúčané množstvo vody na injekciu do injekčnej liekovky
alebo injekčných liekoviek Meropenemu Sandoz.
7. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky a injekčnú liekovku dobre potrepte
asi 5 sekúnd alebo dovtedy, kým sa všetok prášok nerozpustí. Sivú
gumovú zátku ešte raz očistite novým alkoholovým tampónom a nechajte ju
vysušiť.
8. S piestom injekčnej striekačky zatlačeným nadoraz ihlou opäť
prepichnite sivú gumovú zátku. Injekčnú striekačku aj injekčnú liekovku
musíte podržať a injekčnú liekovku potom obrátiť hore dnom.
9. Udržiavaním konca ihly v tekutine potiahnite piest a všetku tekutinu
z injekčnej liekovky naberte do injekčnej striekačky.
10. Vyberte ihlu a injekčnú striekačku z injekčnej liekovky a prázdnu
injekčnú liekovku vyhoďte na bezpečné miesto.
11. Injekčnú striekačku držte kolmo tak, aby ihla smerovala nahor.
Poklepte po injekčnej striekačke, aby vzduchové bubliny v tekutine
vystúpili do vrchnej časti striekačky.
12. Vzduch zo striekačky odstránite jemným tlačením piestu.
13. Ak Meropenem Sandoz používate v domácom prostredí, zlikvidujte
použité ihly a infúzne sety primeraným spôsobom. Ak Váš lekár rozhodne
o ukončení Vašej liečby, zlikvidujte všetok nepoužitý Meropenem Sandoz
vhodným spôsobom.

Podávanie injekcie
Tento liek môžete podávať prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly
venflon alebo prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového
katétra.

Podávanie Meropenemu Sandoz prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly
venflon

1.Vytiahnite ihlu z injekčnej striekačky a opatrne ju vyhoďte do nádoby
na použité ihly a striekačky.

2.Očistite koniec krátkej kanyly alebo kanyly venflon alkoholovým
tampónom a nechajte ho vyschnúť. Otvorte viečko na Vašej kanyle a
pripojte injekčnú striekačku.

3.Pomaly stláčajte piest injekčnej striekačky, aby ste rovnomerne
podali antibiotikum počas približne 5 minút.

4.Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je
prázdna, vytiahnite ju a prepláchnite podľa pokynov svojho lekára
alebo zdravotnej sestry.

5.Viečko Vašej kanyly uzavrite a injekčnú striekačku opatrne vyhoďte do
nádoby na použité ihly a striekačky.

Podávanie Meropenemu Sandoz prostredníctvom injekčného portu alebo
centrálneho žilového katétra

1.Otvorte viečko portu alebo katétra, koniec potrite alkoholovým
tampónom a nechajte vyschnúť.

2.Pripojte injekčnú striekačku a pomaly stláčajte piest striekačky, aby
ste rovnomerne podali antibiotikum počas približne 5 minút.

3.Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je
prázdna, vytiahnite ju a prepláchnite podľa pokynov svojho lekára
alebo zdravotnej sestry.

4.Na centrálny žilový katéter nasaďte nové čisté viečko a injekčnú
striekačku opatrne vyhoďte do nádoby na použité ihly a striekačky.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/01039


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka obsahuje trihydrát meropenému zodpovedajúci 1000 mg
bezvodého meropenému.
Obsah sodíka v každej injekčnej liekovke je 4 mmol (90 mg).

Po príprave s 20 ml rozpúšťadla je koncentrácia meropenému 50 mg/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný/infúzny roztok.

Biely až svetložltý kryštalický prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Meropenem Sandoz je u dospelých a detí starších ako 3 mesiace indikovaný na
liečbu nasledujúcich infekcií (pozri časti 4.4 a 5.1):
1. Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite a nozokomiálnej
pneumónie
2. Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy
3. Komplikované infekcie močových ciest
4. Komplikované intraabdominálne infekcie
5. Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode
6. Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív
7. Akútna bakteriálna meningitída.

Meropenem Sandoz sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov
s horúčkou, ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.

Vždy je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania o náležitom používaní
antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Tabuľky uvedené nižšie poskytujú všeobecné odporúčania pre dávkovanie.

Podávaná dávka meropenému a dĺžka liečby má zohľadňovať typ infekcie, ktorá
sa má liečiť, vrátane jej závažnosti a klinickú odpoveď pacienta.

Dávka do 2 g trikrát denne u dospelých a adolescentov a dávka do 40 mg/kg
trikrát denne u detí je obzvlášť vhodná na liečbu niektorých typov infekcií
ako sú nozokomiálne infekcie vyvolané /Pseudomonas aeruginosa/ alebo
/Acinetobacter/ spp/./

Ďalšie prehodnotenie dávkovania je potrebné u pacientov s renálnou
insuficienciou (pozri nižšie).

Dospelí a dospievajúci

|Infekcia |Dávka podávaná|
| |každých 8 |
| |hodín |
|Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v|500 mg alebo |
|komunite a nozokomiálne infekcie |1 g |
|Broncho-pulmonálne infekcie v rámci |2 g |
|cystickej fibrózy | |
|Komplikované infekcie močových ciest |500 mg alebo |
| |1 g |
|Komplikované intraabdominálne infekcie |500 mg alebo |
| |1 g |
|Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po |500 mg alebo |
|pôrode |1 g |
|Komplikované infekcie kože a mäkkých |500 mg alebo |
|tkanív |1 g |
|Akútna bakteriálna meningitída |2 g |
|Liečba neutropenických pacientov |1 g |
|s horúčkou | |

Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcej
približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6).

Alternatívne sa dávky do 1 g môžu podávať formou intravenóznej bolusovej
injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné sú limitované údaje o
bezpečnosti pri podávaní 2 g formou intravenóznej bolusovej injekcie u
dospelých.
/Porucha funkcie obličiek/

Keď je klírens kreatinínu nižší ako 51 ml/min, dávka u dospelých pacientov
a dospievajúcich sa má upraviť tak ako je uvedené nižšie. Dostupné sú
limitované údaje podporujúce podávanie týchto upravených dávok pre
jednotkovú dávku 2 g.

|Klírens |Dávka (na základe |Interval |
|kreatinínu |“jednotkových” dávok | |
|(ml/min) |v rozmedzí od 500 mg alebo 1 g| |
| |alebo 2 g, pozri tabuľku | |
| |vyššie) | |
|26-50 |jedna jednotková dávka |každých 12 |
| | |hodín |
|10-25 |polovica jednej jednotkovej |každých 12 |
| |dávky |hodín |
|< 10 |polovica jednej jednotkovej |každých 24 |
| |dávky |hodín |

Meropeném je odstraniteľný hemodialýzou a hemofiltráciou. Požadovaná dávka
sa má podať po ukončení hemodialýzy.

U peritoneálne dialyzovaných pacientov nie sú stanovené žiadne odporúčania
týkajúce sa dávkovania.

/Porucha funkcie pečene/
U pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebná žiadna úprava
dávkovania (pozri časť 4.4).

/Dávky u starších pacientov/
U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek alebo s hodnotami
klírensu kreatinínu nad 50 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky.

/Pediatrická populácia/


/Deti mladšie ako 3 mesiace/

Účinnosť a bezpečnosť meropenému u detí mladších ako 3 mesiace nebola
stanovená a nebol zistený optimálny dávkovací režim. Obmedzené
farmakokinetické údaje však naznačujú, že vhodnou dávkou môže byť 20 mg/kg
každých 8 hodín (pozri časť 5.2).

/Deti od 3 mesiacov do 11 rokov a s telesnou hmotnosťou do 50 kg/
Odporúčané dávkovacie režimy uvádza nasledovná tabuľka:

|Infekcia |Dávka podávaná |
| |každých 8 hodín|
|Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v|10 alebo |
|komunite a pneumónie získanej v |20 mg/kg |
|nemocnici | |
|Broncho-pulmonálne infekcie v rámci |40 mg/kg |
|cystickej fibrózy | |
|Komplikované infekcie močových ciest |10 alebo |
| |20 mg/kg |
|Komplikované intraabdominálne infekcie |10 alebo |
| |20 mg/kg |
|Komplikované infekcie kože a mäkkých |10 alebo |
|tkanív |20 mg/kg |
|Akútna bakteriálna meningitída |40 mg/kg |
|Liečba neutropenických pacientov |20 mg/kg |
|s horúčkou | |

/Deti s hmotnosťou nad 50 kg/
Má sa použiť dávka ako u dospelých.

Nie sú skúsenosti u detí s poškodením funkcie obličiek.

Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcou
približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6). Alternatívne sa
dávky meropenému do 20 mg/kg môžu podávať formou intravenóznej bolusovej
injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné sú obmedzené údaje o
bezpečnosti podávania dávky 40 mg/kg formou intravenóznej bolusovej
injekcie u detí.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Precitlivenosť na iné karbapenémové antibakteriálne látky.
Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia, závažná kožná reakcia)
na iné typy
betalaktámových antibiotík (napr. penicilíny alebo cefalosporíny).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri výbere meropenému na liečbu individuálneho pacienta sa má vziať do
úvahy vhodnosť použitia karbapenémového antibiotika založená na faktoroch
ako sú závažnosť infekcie, miera rezistencie na iné vhodné antibiotiká a
riziko selektívnej bakteriálnej rezistencie na karbapeném.

Tak ako u všetkých betalaktámových antibiotík sa vyskytli závažné a
zriedkavo aj fatálne reakcie z precitlivenosti (pozri časti 4.3 a 4.8).

Pacienti, ktorí majú v anamnéze precitlivenosť na karbapenémy, penicilíny
alebo iné betalaktámové antibiotiká, môžu byť precitlivení aj na meropeném.
Pred začatím liečby meropenémom je potrebné dôkladne preveriť
predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na betalaktamové antibiotiká.

Ak sa vyskytnú závažné alergické reakcie, liečba sa má ukončiť a majú sa
prijať vhodné opatrenia.

Kolitída v dôsledku antibiotickej terapie a pseudomembranózna kolitída sa
vyskytla takmer po všetkých antibakteriálnych liekoch vrátane meropenému a
môže mať rozsah závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je
dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov s výskytom hnačky počas alebo
následne po podaní meropenému (pozri časť 4.8). Je potrebné zvážiť
ukončenie liečby meropenémom a podanie špecifickej liečby infekcie
vyvolanej /Clostridium difficile./ Lieky inhibujúce peristaltiku sa nemajú
podávať.

Zriedkavo sa vyskytli záchvaty počas liečby karbapenémami vrátane
meropenému (pozri časť 4.8).

Počas liečby meropenémom sa má starostlivo monitorovať funkcia pečene
vzhľadom na hepatálnu toxicitu (hepatálna dysfunkcia s cholestázou
a cytolýzou) (pozri časť 4.8).

Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene: u pacientov s
predchádzajúcimi ochoreniami pečene sa má počas liečby meropenémom
monitorovať funkcia pečene. Nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť
4.2).

Počas liečby meropenémom môžu byť výsledky priameho alebo nepriameho
Coombsovho testu pozitívne.

Súbežné použitie meropenému a kyseliny valproovej/valproátu sodného sa
neodporúča (pozri časť 4.5).

Meropenem Sandoz obsahuje sodík.

Meropenem Sandoz obsahuje približne 4,0 mEq sodíka na 1000 mg dávku, čo je
potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s regulovaním obsahu
sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa špecifické štúdie týkajúce sa interakcií s inými liekmi
ako s probenecidom. Probenecid vstupuje s meropenémom do kompetície o
aktívnu tubulárnu sekréciu a tým spomaľuje vylučovanie meropenému
obličkami, čo sa prejavuje zvýšením eliminačného polčasu a plazmatickej
koncentrácie meropenému. Súbežné podávanie probenecidu s meropenémom si
vyžaduje opatrnosť.

Potenciálny účinok meropenému na väzbové proteíny iných liekov alebo
metabolizmus sa neskúmal. Väzbový proteín je však tak malý, že sa
neočakavajú interakcie s inými zlúčeninami, u ktorých sa predpokladá tento
mechanizmus.

Pri súbežnom používaní kyseliny valproovej a karbapenémových antiobiotík sa
vyskytlo zníženie hladín kyseliny valproovej v krvi o 60-100 % počas
približne dvoch dní. Vzhľadom na rýchly nástup a veľký rozsah zníženia sa
súbežné podávanie kyseliny valproovej a karbapenému považuje za nevhodné, a
preto sa mu treba vyhnúť (pozri časť 4.4).


/Perorálne antikoagulanciá/

Súbežné podávanie antibiotík s warfarínom môže zvýšiť jeho antikoagulačný
účinok. Bolo mnoho hlásení zvýšenia antikoagulačného účinku perorálne
podávaných antikoagulancií vrátane warfarínu u pacientov, ktorí súbežne
užívali antibiotiká. Riziko sa môže líšiť v závislosti od infekcie, veku a
celkového stavu pacienta tak, že vplyv antibiotika na INR (international
normalised ratio) je ťažké posúdiť. Odporúča sa, aby sa INR monitorovalo
často počas a krátko po súbežnom podaní antibiotík a perorálneho
antikoagulancia.

4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/


Nie sú dostupné alebo sú známe iba obmedzené údaje o použití meropenému
u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky
s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Vzhľadom na preventívne opatrenie sa použitiu meropenému počas gravidity má
vyhnúť.


/Laktácia/

Nie je známe či sa meropeném vylučuje do materského mlieka. Meropeném je
detegovateľný v materskom mlieku zvierat vo veľmi nízkych koncentráciách.
Je potrebné rozhodnúť, či sa ukončí dojčenie alebo liečba meropenémom
vzhľadom na prínos liečby pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Pri zhodnotení 4 872 pacientov s 5 026 meropenémom liečených expozícií boli
najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami súvisiacimi s meropenémom:
hnačka (2,3 %), vyrážka (1,4 %), nauzea/vracanie (1,4 %) a zápal v mieste
podania (1,1 %). Najčastejším laboratórnym nežiaducim účinkom súvisiacim
s meropenémom bola trombocytóza (1,6 %) a zvýšenie pečeňových enzýmov (1,5-
4,3 %).

Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke s frekvenciou výskytu “neznáme” neboli
zaznamenané u 2367 pacientov, ktorí sa zúčastnili v predregistračných
klinických skúšaniach s meropénemom pri intravenóznom a intramuskulárnom
podaní ale vyskytli sa počas postmarketingového obdobia.

V tabuľke nižšie sú uvedené všetky nežiaduce účinky zoradené podľa triedy
orgánových systémov a výskytu: veľmi časté (? 1/10), časté ? 1/100 až <
1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až <1/1
000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci
každej skupiny výskytu sú nežiaduce účinky zoradené na základe znižovania
závažnosti.

Tabuľka 1

|Trieda orgánových |Frekvencia |Nežiaduci účinok |
|systémov | | |
|Infekcie a nákazy |Menej časté |perorálna a vaginálna |
| | |kandidóza |
|Poruchy krvi a |Časté |trombocytémia |
|lymfatického systému | | |
| |Menej časté |eozinofília, |
| | |trombocytopénia, |
| | |leukopénia, neutropénia|
| |Neznáme |agranulocytóza, |
| | |hemolytická anémia |
|Poruchy imunitného |Neznáme |angioedém, anafylaxia |
|systému | |(pozri časti 4.3 a 4.4)|
|Poruchy nervového |Časté |bolesť hlavy |
|systému | | |
| |Menej časté |parestézia |
| |Zriedkavé |záchvaty (pozri časť |
| | |4.4) |
|Poruchy |Časté |hnačka, vracanie, |
|gastrointestinálneho | |nauzea, abdominálna |
|traktu | |bolesť |
| |Neznáme |antibiotikami |
| | |asociovaná kolitída |
| | |(pozri časť 4.4) |
|Poruchy pečene a |Časté |zvýšenie transamináz, |
|žlčových ciest | |zvýšenie alkalickej |
| | |fosfatázy, zvýšenie |
| | |laktátdehydrogenázy v |
| | |krvi |
| |Menej časté |zvýšenie bilirubínu v |
| | |krvi |
|Poruchy kože |Časté |vyrážka, svrbenie |
|a podkožného tkaniva | | |
| |Menej časté |žihľavka |
| |Neznáme |toxická epidermálna |
| | |nekrolýza, |
| | |Stevensov-Johnsonov |
| | |syndróm, multiformný |
| | |erytém |
|Poruchy obličiek a |Menej časté |zvýšenie kreatinínu v |
|močových ciest | |krvi, zvýšenie urey |
|Celkové poruchy |Časté |zápal, bolesť |
|a reakcie v mieste | | |
|podania | | |
| |Menej časté |tromboflebitída |
| |Neznáme |bolesť v mieste podania|

4.9 Predávkovanie

Relatívne predávkovanie je možné u pacientov s poruchou funkcie obličiek,
ak nie je dávka podávaná tak, ako je uvedené v časti 4.2. Obmedzené
postmarketingové skúsenosti naznačujú, že prípadné nežiaduce účinky
v súvislosti s predávkovaním sú zhodné s profilom nežiaducich reakcií
opísaným v časti 4.8, majú spravidla ľahký priebeh a po vysadení lieku
alebo znížení dávky vymiznú. Má sa zvážiť symptomatická liečba.

U osôb s normálnou funkciou obličiek dochádza k rýchlemu vylučovaniu
obličkami.

Meropeném a jeho metabolit sa dá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne látky na systémové použitie,
karbapenémy
ATC kód: J01DH02

Mechanizmus účinku

Meropeném dosahuje svoju baktericídnu aktivitu inhibíciou syntézy bunkovej
steny grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií väzbou na cieľové miesta
proteínu viažuceho penicilín (PVP).

Farmakokinetický/farmakodynamický (/PK/PD/) /profil/

Podobne ako v prípade iných betalaktámových antibiotík sa ukázalo, že čas,
kedy plazmatické koncentrácie meropenému presahujú MIC (T > MIC) najlepšie
koreluje s účinnosťou. V predklinických modeloch sa meropeném stal účinným,
keď plazmatické koncentrácie presiahli MIC infikovaného organizmu v
rozmedzí 40 % dávkovacieho intervalu. Tento cieľ nebol klinicky potvrdený.

Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia na meropeném môže byť dôsledkom: (1) zníženej
priepustnosti vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií (kvôli porušenej
tvorbe porínov) (2) zníženej afinite k cieľovým miestam PVP (3) zvýšenej
expresii zložiek efluxnej pumpy a (4) tvorby betalaktamázy, ktorá
hydrolyzuje karbapenémy.

V Európskej únii boli hlásené lokalizované skupiny infekcií spôsobených
karbapeném-rezistentnými baktériami.

So zameraním na cieľové miesto neexistuje skrížená rezistencia medzi
meropenénom a skupinami liečiv ako chinolóny, aminoglykozidy, makrolidy a
tetracyklíny. Baktérie však môžu vykazovať rezistenciu na viac ako na jednu
skupinu antibakteriálnych látok, ak príslušný mechanizmus zahŕňa
nepriepustnosť pre niektoré zlúčeniny a/alebo efluxnú pumpu (pumpy).

Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) definované
Európskym výborom pre
testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing,
EUCAST) sú uvedené nižšie.

|EUCAST klinické hraničné hodnoty MIC pre meropeném (2009-06-05, v 3.1) |
|Mikroorganizmus |Citlivý (S) |Rezistentný |
| |(mg/l) |(R) |
| | |(mg/l) |
|Enterobacteriaceae |? 2 |> 8 |
|Pseudomonas |? 2 |> 8 |
|Acinetobacter |? 2 |> 8 |
|Streptococcus skupiny A, B, C, G |? 2 |> 2 |
|Streptococcus pneumoniae1 |? 2 |> 2 |
|Iné streptokoky |2 |2 |
|Enterococcus |-- |-- |
|Staphylococcus2 |poznámka 3 |poznámka 3 |
|Haemophilus influenzae1 and Moraxella |? 2 |> 2 |
|catarrhalis | | |
|Neisseria meningitidis2,4 |? 0,25 |> 0,25 |
|Grampozitívne anaeróby |? 2 |> 8 |
|Gramnegatívne anaeróby |? 2 |> 8 |
|Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty5 |? 2 |> 8 |
|1 Hraničné hodnoty meropenému pre Streptococcus pneumoniae and |
|Haemophilus influenzae pri meningitíde sú 0,25/1 mg/l. |
|2 Kmene s MIC hodnotami nad hraničnou hodnotou S/l sú zriedkavé a dosiaľ |
|neboli hlásené. Identifikácia a testy antimikrobiálnej citlivosti |
|akéhokoľvek takéhoto izolátu sa musia zopakovať a ak sa výsledok potvrdí,|
|izolát je potrebné poslať do referenčného laboratória. Pokiaľ sa nedokáže|
|klinická odpoveď pre izoláty s MIC nad súčasnou hraničnou hodnotou |
|rezistencie (kurzívou), takéto izoláty sa majú hlásiť ako rezistentné. |
|3 Citlivosť stafylokokov na meropeném je odvodená od citlivosti na |
|meticilín. |
|4 Hraničné hodnoty citlivosti na meropeném u Neisseria meningitidis sa |
|vzťahujú iba na meningitídu. |
|5 Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty sa stanovili najmä z PK/PD údajov |
|a sú nezávislé od rozdelenia MIC u špecifických druhov. Používajú sa pre |
|tie druhy, u ktorých druhovo-špecifická hraničná hodnota nie je |
|definovaná v odkaze. |
|-- = Testovanie citlivosti sa neodporúča, keďže druh predstavuje slabý |
|cieľ pre liečbu týmto liekom. |

Výskyt získanej rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej
polohy a času pre vybrané druhy a lokálne informácie o rezistencii sú
potrebné najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Ak je lokálny výskyt
rezistencie taký, že prínos liečiva je prinajmenšom u niektorých typov
infekcií sporný, je potrebné sa poradiť s odborníkom.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam patogénov zistených na základe
klinických skúseností a terapeutických pokynov.


|Bežne citlivé kmene |
|Grampozitívne aeróbne baktérie |
|Enterococcus faecalis$ |
|Staphylococcus aureus (kmene citlivé na meticilín)# |
|Staphylococcus species (kmene citlivé na meticilín) vrátane Staphylococcus |
|epidermidis |
|Streptococcus agalactiae (skupina B) |
|skupina Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus, a S. intermedius)|
|Streptococcus pneumoniae |
|Streptococcus pyogenes (skupina A) |
| |
|Gramnegatívne aeróbne baktérie |
|Citrobacter freudii |
|Citrobacter koseri |
|Enterobacter aerogenes |
|Enterobacter cloacae |
|Escherichia coli |
|Haemophilus influenzae |
|Klebsiella oxytoca |
|Klebsiella pneumoniae |
|Morganella morganii |
|Neisseria meningitidis |
|Proteus mirabilis |
|Proteus vulgaris |
|Serratia marcescens |
| |
|Grampozitívne anaeróbne baktérie |
|Clostridium perfringens |
|Peptoniphilus asaccharolyticus |
|Peptostreptococcus species (vrátane P.micros, P. anaerobius, P.magnus) |
| |
|Gramnegatívne anaeróbne baktérie |
|Bacteroides caccae |
|Skupina Bacteroides fragilis |
|Prevotella bivia |
|Prevotella disiens |
| |
|Druhy, pri ktorých získaná rezistencia môže predstavovať problém |
|Grampozitívne aeróbne baktérie |
|Enterococcus faecium* |
|Gramnegatívne aeróbne baktérie |
|Acinetobacter species |
|Burkholderia cepacia |
|Pseudomonas aeruginosa |
| |
|Mikroorganizmy s prirodzenou rezistenciou |
|Gramnegatívne aeróbne baktérie |
|Stenotrophomonas maltophilia |
|Legionella species |
| |
|Iné mikroorganizmy |
|Clamydophilla pneumoniae |
|Chlamydophilla psitaci |
|Coxiella burnetii |
|Mycoplasma pneumoniae |
| |
|$ Kmene vykazujúce prirodzenú intermediárnu citlivosť |
|# Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín rezistentné na meropeném |
|* Pomer rezistencie ? 50 % v jednej alebo viac krajinách EÚ |

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Priemerný plazmatický polčas u zdravých jedincov je približne 1 hodina,
priemerný distribučný objem je približne 0,25 l/kg (11-27 l) a priemerný
klírens je 287 ml/min pri 250 mg s poklesom na 205 ml/min pri 2 g. Dávkami
500, 1000 a 2000 mg pri infúznom podaní v priebehu 30 minút sa dosiahnu
hodnoty Cmax približne 23, 49 a 115 ?g/ml, v uvedenom poradí, čo zodpovedá
hodnotám AUC 39,3, 62,3 a 153 ?g.h/ml, v uvedenom poradí. Hodnoty Cmax po
infúzii v priebehu 5 minút sú 52 a 112 ?g/ml po dávkach 500 a 1000 mg, v
uvedenom poradí. Po dávkach opakovaných v 8-hodinových intervaloch
nedochádza u jedincov s normálnou funkciou obličiek ku kumulácii
meropenému.

V štúdii s 12 pacientmi, ktorým sa podával meropeném 1000 mg v 8-hodinových
intervaloch po chirurgickom zásahu z dôvodu intraabdominálnych infekcií
boli Cmax a polčas porovnateľné ako u zdravých jedincov, zaznamenal sa však
vyšší distribučný objem 27 l.

Distribúcia
Priemerná väzba meropenému na plazmatické bielkoviny bola približne 2 % a
nezávisela od koncentrácie v plazme. Po rýchlom podaní (5 minút alebo
menej) je farmakokinetika biexponenciálna, čo je oveľa menej zreteľné po 30-
minútovej infúzii. Meropeném dobre prechádza do jednotlivých telesných
tekutín a tkanív: vrátane pľúc, bronchiálnych sekrétov, žlče,
cerebrospinálnej tekutiny, gynekologických tkanív, kože, fascie, svalu a do
peritoneálnych exsudátov.

Metabolizmus
Meropeném sa metabolizuje hydrolýzou beta-laktámového kruhu, vytvorením
mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. V podmienkach /in vitro/ meropeném
vykazuje zníženú citlivosť voči hydrolýze ľudskou dehydropeptidázou-I (DHP-
I) v porovnaní s imipenémom a podanie DHP-I inhibítora sa vôbec nevyžaduje.


Eliminácia
Meropeném sa primárne vylučuje nezmenenými obličkami; približne 70 % (50-75
%) sa v nezmenej forme vylúči v priebehu 12 hodín. Ďalších 28 % sa
zachytáva v podobe mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. Vylučovanie
stolicou predstavuje približne iba 2 % dávky. Nameraný renálny klírens a
vplyv probenecidu poukazujú na to, že meropeném prechádza tak glomerulárnou
filtráciou ako aj tubulárnou sekréciou.

Porucha funkcie obličiek
Poškodenie funkcie obličiek spôsobuje zvýšenú AUC v plazme a dlhší polčas
meropeménu.
AUC meropenému sa zvýšila 2,4-násobne u pacientov so stredne ťažkým
poškodením renálnej funkcie (CrCl 33 – 74 ml/min), 5-násobne u pacientov s
ťažkým poškodením funkcie obličiek (CrCl 4 – 23 ml/min) a 10-násobne
u hemodialyzovaných pacientov (CrCl <2 ml/min) v porovnaní so zdravými
jedincami (CrCl > 80 ml/min). AUC mikrobiologicky neaktívnych metabolitov s
otvoreným kruhom bola tiež výrazne zväčšená u pacientov s poškodenou
funkciou obličiek. Úprava dávky sa odporúča u pacientov so stredne ťažkým
až ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Meropeném je odstrániteľný hemodialýzou s klírensom počas hemodialýzy
približne 4-krát vyšším ako u anurických pacientov.

Porucha funkcie pečene
Skúšanie u pacientov s alkoholovou cirhózou nepoukazuje na žiadny vplyv
ochorenia pečene na farmakokinetiku meropenému po opakovaných dávkach.

Dospelí pacienti
Farmakokinetické štúdie uskutočnené u pacientov nepreukázali významné
rozdiely vo farmakokinetike v porovnaní so zdravými jedincami s rovnakou
funkciou obličiek. Populačný model odvodený z údajov od 79 pacientov s
intraabdominálnou infekciou alebo pneumóniou poukázal na závislosť
stredného objemu od hmotnosti a klírensu od klírensu kreatinínu a veku.

Pediatrickí pacienti
Farmakokinetika u detí s infekciou vo veku do 2 rokov a u detí od 2 do 12
rokov mala pri dávkach 10, 20 a 40 mg/kg hodnoty Cmax približujúce sa
hodnotám u dospelých po dávkach 500, 1000 a 2000 mg, v uvedenom poradí.
Porovnanie poukázalo na zhodu vo farmakokinetike medzi dávkami a polčasmi
celkovo podobnými u dospelých, s výnimkou najmladších subjektov
(<6 mesiacov t1/2 1,6 h). Priemerné hodnoty klírensu meropenému boli
5,8 ml/min/kg (6-12 rokov), 6,2 ml/min/kg (2-5 rokov), 5,3 ml/min/kg (6-
23 mesiacov) and 4,3 ml/min/kg (2-5 mesiacov). Približne 60 % dávky sa
vylučuje močom v priebehu 12 hodín ako meropeném a ďalších 12 % ako
metabolit. Koncentrácie meropenému v cerebrospinálnej tekutine u detí s
meningitídou dosahujú približne 20 % súbežných hladín v plazme, hoci
individuálne rozdiely sú významné.

Farmakokinetika meropenému u novorodencov, u ktorých sa vyžaduje
antiinfekčná liečba, sa prejavila vyšším klírensom u novorodencov s vyšším
chronologickým alebo gestačným vekom s celkovým priemerným polčasom 2,9
hodín. Simulácia Monte Carlo na základe populačného FK modelu ukázala, že
dávkovací režim s dávkou 20 mg/kg v 8-hodinových intervaloch dosiahol
hodnotu 60 %T>MIC pre /P. aeruginosa/ u 95 % predčasne narodených a u 91 %
riadne donosených novorodencov.

Starší pacienti
Farmakokinetické štúdie u zdravých starších osôb (65-80 rokov) poukázali na
zníženie klírensu v plazme, čo zodpovedalo zníženiu klírensu kreatinínu v
súvislosti s vekom a menšiemu poklesu nerenálneho klírensu. U starších
pacientov sa nevyžaduje žiadna úprava dávky s výnimkou stredne ťažkého až
ťažkého poškodenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie na zvieratách preukázali, že meropeném je dobre tolerovaný
obličkami. Histologický dôkaz renálneho tubulárneho poškodenia u myší a
psov bol zistený len pri dávkach 2000 mg/kg a viac po jednorazovom podaní
a u opíc pri 500 mg/kg počas 7-dňového skúšania.

Meropeném je všeobecne dobre tolerovaný centrálnym nervovým systémom.
Účinky boli pozorované v skúšaniach akútnej toxicity u hlodavcov v dávkach
presahujúcich 1000 mg/kg.

LD50 pri intravenóznej dávke meropenému u hlodavcov je väčšia než
2000 mg/kg.

V štúdiách s opakovaným podávaním v trvaní do 6 mesiacov boli pozorované
iba nepatrné účinky, vrátane malého poklesu počtu erytrocytov u psov.

V konvenčných testoch vykonaných u potkanov s dávkami až do 750 mg/kg a u
opíc s dávkami až do 360 mg/kg sa neprejavili žiadne mutagénne účinky a
neboli zistené žiadne známky reprodukčnej toxicity vrátane teratogénneho
potenciálu.

Pri dávke 500 mg/kg v predbežnej štúdii u opíc bol pozorovaný zvýšený
výskyt potratov.

Nebol zistený žiadny dôkaz zvýšenej citlivosti na meropeném u mladých
zvierat v porovnaní s dospelými. Intravenózna lieková forma bola pri
skúšaniach na zvieratách dobre tolerovaná.

Jediný metabolit meropenému mal v štúdiách na zvieratách podobný profil
toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Bezvodý uhličitan sodný

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, s výnimkou tých, ktoré sú
uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorený: 2 roky

Po príprave (a nariedení):
Pripravené roztoky na intravenóznu injekciu alebo infúziu sa majú použiť
okamžite. Časový inerval medzi začiatkom prípravy a ukončením podávania
intravenóznej injekcie alebo infúzie nemá prekročiť jednu hodinu.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1348 mg prášku v 30 ml sklenenej injekčnej liekovke typu 1 uzatvorené sivou
brómbutylovou zátkou a utesnené sterilným hliníkovým vyklápacím tesnením
s plastickým tesniacim diskom.

Liek sa dodáva v škatuliach obsahujúcich 1x 1 alebo 10x 1 injekčných
liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Injekcia
Meropeném používaný ako bolusová intravenózna injekcia sa má nariediť so
sterilnou vodou na injekciu (5 ml na 250 mg meropenému), čím sa dosiahne
približná koncentrácia 50 mg/ml. Pripravený roztok je bezfarebný až žltý.

Infúzia
Na prípravu intravenóznej infúzie sa injekčné liekovky meropenému majú
priamo nariediť s 0,9 % roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom
glukózy do objemu 50-200 ml.

Každá injekčná liekovka je určená iba na jednorazové použitie.

Pri príprave roztoku a podávaní sa majú dodržiavať bežné aseptické postupy.

Roztok je potrebné pred použitím pretrepať.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

15/0266/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C07046
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01DH02 - meropenemum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznu liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchytom citlivých kmeňov.
Predajná cena:
14.10 € / 424.78 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
14.10 € / 424.78 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:110.41 € ÚP:0.00 € DP:110.41 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien