Detail:
BATRAFEN sol der 20 ml 1%
Názov lieku:
BATRAFEN
Doplnok názvu:
sol der 20 ml 1%
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2009/10341

Písomná informácia pre používateľov

- Kým začnete používať tento liek, pozorne si prečítajte túto písomnú
informáciu pre používateľov.
- Odložte si tento letáčik, možno bude potrebné aby ste si ho znova
prečítali.
- Ak máte nejaké otázky, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
- Lekár predpísal tento liek osobne vám, nedávajte ho preto iným ľuďom.
Môže im uškodiť, dokonca aj vtedy, ak majú rovnaké príznaky ako vy.

BATRAFEN
ciklopiroxolamín

Dermálny roztok.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Zloženie lieku
1 ml dermálneho roztoku obsahuje liečivo ciklopiroxolamín 10 mg (1%).

Pomocné látky:
Makrogol 400), izopropylalkohol, čistená voda.

Farmakoterapeutická skupina
Antimykotikum.

Charakteristika
Batrafen dermálny roztok s liečivom ciklopiroxolamín je liek so širokým
zameraním účinku proti dermatofytom, kvasinkám, plesniam a iným hubám.

Terapeutický účinok ciklopiroxolamínu je založený na zabránení príjmu pre
bunku životne dôležitých zložiek a súčasnom podporovaní prieniku iných
základných stavebných prvkov. Ciklopiroxolamín sa hromadí vo vnútri bunky
mikroorganizmu, kde sa viaže na orgány bunky.

Indikácie
Všetky hubové ochorenia kože.

Kontraindikácie
Batrafen sa nesmie používať u pacientov so známou precitlivenosťou na
ciklopiroxolamín alebo na niektorú z pomocných látok (pozri Zloženie lieku)
a nesmie sa aplikovať do očí ani do ich blízkosti.

U novorodencov, dojčiat a malých detí sa má liečba liekom Batrafen dermálny
roztok zahájiť iba po veľmi starostlivom zvážení očakávaného prínosu a
možného rizika.

Použitie v tehotenstve a počas dojčenia
Tak ako aj pri iných liekoch, liečba liekom Batrafen dermálny roztok počas
tehotenstva sa má začať iba po veľmi starostlivom zvážení očakávaného
prínosu a možného rizika.

Nežiaduce účinky
Pri používaní lieku Batrafen sa môže vyskytnúť svrbenie a slabé pálenie
v mieste aplikácie, ktorého príčinou môže byť aj prítomnosť alkoholu v
lieku.

Tieto prejavy môžu poukazovať na precitlivenosť.
Zriedkavo sa vyskytla alergická kontaktná dermatitída.

Ak spozorujete niektorý z nežiaducich účinkov uvedených v tejto písomnej
informácii pre používateľov, alebo akýkoľvek iný nežiaduci účinok, prípadne
neočakávanú zmenu, vždy to oznámte svojmu lekárovi.

Interakcie
Nezaznamenali sa žiadne interakcie s inými liekmi.

Dávkovanie a spôsob podávania
Batrafen dermálny roztok sa nanáša na postihnuté miesta kože priemerne
2–krát denne a jemne sa vtiera alebo sa nechá zaschnúť.

Liečba má pokračovať dovtedy, kým neustúpia kožné príznaky (zvyčajne 2
týždne). Na zabránenie opakovaného vzniku ochorenia sa odporúča pokračovať
v liečbe ďalšie 1-2 týždne. Počas liečby treba presne dodržiavať hygienické
opatrenia odporúčané lekárom.

Osobitné upozornenia
Dodatočné hygienické opatrenia odporúčané lekárom musia byť svedomito
dodržiavané.

Varovanie
Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na
obale.

Balenie
10 ml alebo 20 ml dermálneho roztoku

Uchovávanie
Chrániť pred svetlom

Dátum poslednej revízie textu
Február 2010

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2009/10341

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

BATRAFEN

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

1 ml dermálneho roztoku obsahuje liečivo ciklopiroxolamín 10 mg (1 %)/./
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Dermálny roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Všetky hubové ochorenia kože.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Batrafen dermálny roztok sa nanáša na postihnuté miesta kože priemerne
2–krát za deň a jemne sa vtiera alebo sa nechá zaschnúť.

Liečba má pokračovať dovtedy, kým neustúpia kožné príznaky (liečba liekom
Batrafen roztok trvá spravidla 2 týždne). Na zabránenie recidívy sa
odporúča pokračovať v liečbe ďalšie 1-2 týždne.

4.3. Kontraindikácie

Batrafen nie je vhodný na aplikáciu do očí, ani do ich blízkosti.

Batrafen sa nesmie používať, ak je známa precitlivenosť na ciklopiroxolamín
alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku.

U novorodencov, dojčiat a malých detí sa má liečba liekom Batrafen začať
iba po veľmi starostlivom zvážení očakávaného prínosu a možného rizika.

Batrafen sa nesmie používať počas dojčenia.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Dodatočné hygienické opatrenia odporúčané lekárom musia byť svedomito
dodržiavané.

4.5. Liekové a iné interakcie

Nezaznamenali sa žiadne interakcie s inými liekmi.

4.6. Gravidita a laktácia

Tak ako aj pri iných liekoch liečba liekom Batrafen počas gravidity sa má
začať iba po veľmi starostlivom zvážení očakávaného prínosu a možného
rizika.

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku ciklopiroxolamínu. Experimentálne štúdie na zvieratách nepreukázali
priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny
vývoj a pôrod. Avšak o možných účinkoch na postnatálny vývoj nie sú
dostatočné údaje.

Batrafen sa počas gravidity nesmie používať, pokiaľ lekár nezváži, že
prínos pre matku a dieťa prevýši možné riziko.

Keďže nie je známe, či sa ciklopiroxolamín vylučuje do materského mlieka,
laktácia počas liečby sa neodporúča.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8. Nežiaduce účinky

Pri používaní lieku Batrafen dermálny roztok sa môže vyskytnúť svrbenie
a slabé pálenie v mieste aplikácie.
Príčinou môže byť aj prítomnosť alkoholu.

Tieto prejavy môžu poukazovať na precitlivenosť.
Zriedkavo sa vyskytla alergická kontaktná dermatitída.

4.9. Predávkovanie

Neuvádza sa.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotikum na vonkajšie použitie.
ATC kód: D01AE14

Výsledky štúdií mechanizmu účinku uvádzajú, že fungicídny účinok
ciklopiroxolamínu je založený na inhibícii príjmu pre bunku životne
dôležitých zložiek a súčasnom podporovaní difúzie iných základných
stavebných prvkov. Ciklopiroxolamín sa vo veľkej miere akumuluje vo vnútri
fungálnej bunky, kde sa ireverzibilne viaže na určité štruktúry a organely
bunky ako je bunková stena, bunková membrána, mitochondrie, ribozómy
a mikrozómy.

O metabolizácii ciklopiroxolamínu fungálnou bunkou nie sú dôkazy.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Na stanovenie dermálnej absorpcie sa dobrovoľníkom aplikovalo na zdravú
kožu na chrbte priemerne 36-37mg ciklopiroxolamínu značeného 14C (to
zodpovedalo 0,43-0,52 mg/kg telesnej hmotnosti) vo forme 1 % krému, ktorý
bol vmasírovávaný po dobu 4 minút.

Počas následnej 6-hodinovej expozície (z toho 5 hodín pod okluzívnym
obväzom) boli namerané sérové hladiny do 0,012 ?g/ml. Z množstva liečiva
aplikovaného na kožu sa v priebehu 4 dní vylúčilo močom 1,1-1,6 %.

Kedže približne 98 % dávky sa po perorálnom podaní vylúčilo obličkami;
priemerné množstvo 1,3 % stanovené v moči zodpovedá miere absorpcie.

Po intravaginálnej aplikácii 1mg 14C značeného 1 % ciklopiroxolamínu vo
forme krému na 1 kg telesnej hmotnosti pohlavne dospelým samiciam bíglov
bola absorpcia prakticky úplná. Maximálne hladiny v krvi (0,2-0,23 ?g/ml)
boli namerané už v priebehu jednej hodiny.

Štúdie metabolizmu po perorálnej dávke 10 mg 14C značeného
ciklopiroxolamínu na 1 kg telesnej hmotnosti preukázali, že u psov sa 75 %
izotopom značenej dávky vylúči močom vo forme glukoronidovaného
ciklopiroxolamínu, kým asi 12 % sa vylúčilo v nezmenenej forme. Asi 6 %
množstva sa biotransformovalo na 3 metabolity.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

/Akútna znášanlivosť/

Jednorazová aplikácia 1 % dermálneho roztoku ciklopiroxolamínu v PEG 400 na
depilovanú kožu králika nespôsobila po 24 hodinách lokálne ani systémové
patologické zmeny.

/Subakútna znášanlivosť/

V dvoch 20-dňových štúdiách sa preverovala znášanlivosť opakovanej kožnej
aplikácie raz na zapálenú a raz na neporušenú kožu králikov; v obidvoch
prípadoch sa použilo 0,5 ml 1 % dermálneho roztoku ciklopiroxolamínu v PEG
400. Aplikácia dermálneho roztoku na zdravú kožu mala za následok
pravdepodobne prechodné, mierne sčervenanie (keďže v neskoršom období
klinického skúšania nebolo viac viditeľné) a aplikácia na zapálenú kožu
spôsobila závažnejšie, pretrvávajúce sčervenanie.

Klinický, klinicko-chemický a histologický výskum neodhalil patologické
nálezy, ktoré môžu súvisieť s liečivom.

/Chronická znášanlivosť/

Klinický, klinicko-chemický a patologický výskum orgánov po dvoch 90-
dňových štúdiách uskutočnených na králikoch a 6-mesačnej štúdii na psoch,
pri ktorej sa aplikovalo 1,5ml 1%, 3% alebo 10 % dermálneho roztoku
ciklopiroxolamínu v PEG 400 na neporušenú alebo na zapálenú kožu,
nepreukázalo žiadne patologické nálezy, ktoré môžu súvisieť s liečivom.

Chronické perorálne dávky 30 mg/kg/deň, ktoré sa podávali potkanom, viedli
k nekróze myokardu a tie isté dávky podávané psom spôsobili patologické
zmeny srdca a pečene. Na druhej strane obidva druhy prežívali bez
škodlivých účinkov dávku 10 mg/kg/deň zodpovedajúcu niekoľkým terapeutickým
dávkam.

/Mutagénny a karcinogénny potenciál/

Závery skúšok mutagenity /in vitro a in vivo/ ukazujú, že karcinogénny
potenciál ciklopiroxolamínu možno s určitosťou vylúčiť, pokiaľ sa používa
v klinických podmienkach.

18 mesačná štúdia kožného používania u myší nepreukázala žiadny referenčný
znak karcinogénneho potenciálu.

/Reprodukčná toxicita/

Štúdie preukázali, že dokonca ani pri vysokých dávkach (pozri 5.2.
Farmakokinetické vlastnosti- intravaginálna aplikácia) ciklopiroxolamín
nespôsobuje poškodenie samíc ani plodu. Fertilita ani postnatálny vývoj nie
sú poškodené.

Príznak zhoršenia fertility sa pozoroval u potkanov po denných perorálnych
dávkach 5 mg/kg, ale pri denných dávkach 1 mg/kg sa už nepozoroval.
Ciklopiroxolamín nepreukázal žiadne embryotoxické alebo teratogénne účinky.
Perinatálna ani postnatálna toxicita sa nepozorovala, avšak nemožno vylúčiť
možné dlhodobé následky na potomstvo.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Makrogol 400, izopropylalkohol, čistená voda.

6.2. Inkompatibility

Doposiaľ neboli hlásené žiadne inkompatibility.

6.3. Čas použiteľnosti

Pri správnom skladovaní má Batrafen dermálny roztok čas použiteľnosti 48
mesiacov.
Liek sa nemá používať po uplynutí času použiteľnosti.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Chrániť pred svetlom.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal: priesvitná polyetylénová nádobka so skrutkovacím uzáverom
a kvapkadlom z plastickej hmoty, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosti balenia: 10, 20 ml

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

26/0182/82-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

1.12.1982/30.01.2007

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Február 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C06291
Skupina ATC:
D01 - Antimykotiká na použitie v dermatologii
Skupina ATC:
D01AE14 - ciclopirox
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
AD ?
Účinná látka:
clindamycini dihydrogenophosphas
Výrobca lieku:
Hoechst AG, Frankfurt am Main, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.81 € / 205.16 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.81 € / 205.16 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.47 € ÚP:9.87 € DP:4.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.81 € ÚP:0.00 € DP:6.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.71 € ÚP:0.00 € DP:4.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.46 € ÚP:0.00 € DP:3.46 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:495.60 € ÚP:0.00 € DP:495.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien