Detail:
Monkasta 5mg žuvacie tablety tbl mnd 100x5mg
Názov lieku:
Monkasta 5mg žuvacie tablety
Doplnok názvu:
tbl mnd 100x5mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2010/05617


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Monkasta 5 mg žuvacie tablety
Pre deti vo veku 6 až 14 rokov

montelukast

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vaše dieťa začne
užívať tento liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému.
Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vaše
dieťa.
. Ak začne Vaše dieťa pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný
alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Monkasta a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Monkastu
3. Ako užívať Monkastu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Monkastu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MONKASTA A NA ČO SA POUŽÍVA

Monkasta je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky
nazývané leukotriény.Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest
v pľúcach.Blokádou leukotriénov Monkasta zlepšuje príznaky astmy a pomáha
kontrolovať astmu.

Váš lekár predpísal Monkastu Vášmu dieťaťu na liečbu astmy, predchádzanie
príznakov astmy počas dňa a noci.

Monkasta 5 mg žuvacie tablety sa používa na liečbu pacientov vo veku 6 až
14 rokov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou liečbou a potrebujú
dodatočnú terapiu.

Monkasta 5 mg žuvacie tablety sa tiež môže použiť ako alternatívna liečba
k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 6 až 14 rokov, ktorí
v poslednej dobe neužívali na astmu perorálne kortikosteroidy a u ktorých
sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.

Monkasta 5 mg žuvacie tablety tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích
ciest vyvolaného námahou u pacientov vo veku 6 rokov a starších.

Váš lekár určí, ako sa má Monkasta užívať v závislosti od príznakov
a závažnosti astmy u Vášho dieťaťa.

Čo je astma?
Astma je dlhodobé ochorenie.
Astma zahŕňa:
- ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie sa
vplyvom rôznych podmienok môže zhoršovať alebo zlepšovať.
- citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový
dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.
- opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.
K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MONKASTU

Povedzte svojmu lekárovi o problémoch s liekmi alebo alergiami, ktoré má
alebo malo Vaše dieťa v minulosti.

Nepodávajte Monkastu Vášmu dieťaťu, keď
- je alergické (precitlivené) na montelukast alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Monkasty (pozri časť 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Monkasty
- Ak sa astma alebo dýchanie Vášho dieťaťa zhorší, okamžite to povedzte
svojmu lekárovi.
- Perorálna Monkasta (užívaná ústami) nie je určená na liečbu akútnych
astmatických záchvatov. Ak sa záchvat objaví, riaďte sa pokynmi, ktoré
Vám pre Vaše dieťa dal lekár. Záchranný inhalačný liek na astmatický
záchvat noste vždy so sebou.
- Je dôležité, aby Vaše dieťa užívalo všetky lieky na astmu, ktoré mu
predpísal lekár. Monkasta nie je náhrada za ostatné lieky na liečbu
astmy, ktoré lekár predpísal Vášmu dieťaťu.
- Každý pacient, ktorý užíva lieky na astmu, si musí byť vedomý, že ak sa
objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie
alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov
a/alebo vyrážka, musíte svoj stav konzultovať s lekárom.
- Neužívajte kyselinu acetylsalicylovú alebo protizápalové lieky (tiež
známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID) ak Vám alebo
Vášmu dieťaťu zhoršujú astmu.

Použitie u detí
Pre deti vo veku 2 až 5 rokov je dostupná Monkasta 4 mg žuvacie tablety.
Pre deti vo veku 6 až 14 rokov je dostupná Monkasta 5 mg žuvacie tablety.

Užívanie iných liekov
Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Monkasty alebo Monkasta môže
ovplyvňovať účinok iných liekov.

Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak Vaše dieťa užíva niektorý z nasledovných liekov, povedzte to svojmu
lekárovi ešte pred začatím užívania Monkasty:
- fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)
- fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)
- rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých iných
infekcií).

Užívanie Monkasty s jedlom a nápojmi
Monkasta 5 mg žuvacie tablety sa nemajú užívať spolu s jedlom, ale
minimálne 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.

Tehotenstvo a dojčenie

/Používanie počas tehotenstva/
Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začatím
užívania Monkasty poradiť so svojim lekárom. Váš lekár rozhodne, či môžete
v tomto období užívať Monkastu.

/Používanie počas dojčenia/
Nie je známe, či montelukast prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte
alebo plánujete dojčiť, pred užívaním Monkasty sa poraďte so svojím
lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepredpokladá sa, že by mala Monkasta ovplyvnila Vašu schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálna odpoveď na liečbu sa však
môže líšiť. Niektoré vedľajšie účinky (ako sú ospanlivosť a závraty), ktoré
boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s Monkastou, môžu ovplyvniť
schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Monkasta
Monkasta obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu Fenylalanín
obsiahnutý v tabletách môže byť škodlivý pre deti s fenylketonúriou.


3. AKO UŽÍVAŤ MONKASTU

- Vy alebo Vaše dieťa máte užiť jednu tabletu Monkasty denne tak, ako to
predpísal Váš lekár.
- Liek sa má užívať aj vtedy, keď Vy alebo Vaše dieťa nemá žiadne
príznaky astmy alebo počas obdobia záchvatov astmy.
- Vždy užívajte Monkastu tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
- Užíva sa ústami.

Deti vo veku 6 až 14 rokov
Jedna 5 mg žuvacia tableta sa má užiť večer. Monkasta 5 mg žuvacie tablety
sa nemá užívať spolu s jedlom, má sa užívať najmenej 1 hodinu pred jedlom
alebo 2 hodiny po jedle.

Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate Monkastu, ubezpečte sa, že v tom istom čase
Vy alebo Vaše dieťa neberiete iné lieky, ktoré obsahujú to isté liečivo,
montelukast.

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov je dostupná Monkasta 4 mg žuvacie tablety.
Pre deti vo veku 6 až 14 rokov je dostupná Monkasta 5 mg žuvacie tablety.
Monkasta 4 mg žuvacie tablety sa neodporúča pre deti mladšie ako 2 roky.

Ak Vy alebo Vaše dieťa užije viac Monkasty, ako máte

Ihneď požiadajte Vášho lekára o radu.

Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní
patrili: bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a
hyperaktivita.

Ak zabudnete užiť alebo podať Vášmu dieťaťuMonkastu
Užívajte Monkastu tak ,ako Vám bolo prepísané. Ak však Vy alebo Vaše dieťa
vynecháte dávku, jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jednej tablety
jedenkrát denne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak Vy alebo Vaše dieťa prestanete užívať Monkastu
Monkasta môže liečiť Vašu astmu alebo astmu Vášho dieťaťa len ak Vy alebo
Vaše dieťa budete pokračovať v jej užívaní.
Je dôležité pokračovať v užívaní Monkasty tak dlho, ako to predpísal Váš
lekár. Pomôže to zabezpečiť zmiernenie príznakov Vašej astmy alebo astmy
Vášho dieťaťa.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa Vášho
lekára alebo lekára Vášho dieťaťa alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Monkasta môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

V klinických skúšaniach s montelukastom 4 mg žuvacími tabletami , boli
najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (prejavili sa u viac ako 1 zo 100
alebo menej ako 1 z 10 liečených detských pacientov), považované za
súvisiace s montelukastom:
- bolesť brucha,
- smäd.

V klinických skúšaniach s montelukastom 5 mg žuvacími tabletami, boli
najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (prejavili sa u viac ako 1 zo 100
alebo menej ako 1 z 10 liečených detských pacientov), považované za
súvisiace s montelukastom:
- bolesť hlavy.

Okrem toho sa v klinických skúšaniach s montelukastom 10 mg filmom
obalenými tabletami sa vyskytol nasledovný vedľajší účinok:
- bolesť brucha.

Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a častejšie sa vyskytovali
u pacientov liečených montelukastom ako u pacientov liečených placebom
(tableta, ktorá neobsahuje liečivo).

Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:
- infekcia horných dýchacích ciest,
- zvýšený sklon ku krvácaniu,
- alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo
hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní,
- zmeny správania a nálady (poruchy snov vrátane nočných môr,
halucinácie, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, podráždenie vrátane
agresívneho správania alebo nepriateľského správania, tras, depresia,
ťažkosti so spánkom, námesačnosť, samovražedné myšlienky a činy (vo
veľmi zriedkavých prípadoch)),
- závraty, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvaty, bolesť hlavy,
- palpitácie (búšenie srdca),
- krvácanie z nosa,
- hnačka, sucho v ústach, trávacie ťažkosti, nevoľnosť, vracanie,
- hepatitída (zápal pečene),
- modriny, svrbenie, žihľavka, citlivé červené opuchliny pod kožou,
najčastejšie na predkolení (erythema nodosum),
- bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče,
- únava, pocit nepohodlia, opuch, horúčka.

U astmatických pacientov liečených montelukastom boli veľmi zriedkavo
hlásené stavy, ktoré boli kombináciou príznakov, ako sú ochorenie podobné
chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín,
zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churg-Straussovej syndróm).
Ak sa u Vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte
o tom ihneď informovať svojho lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, Vášmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MONKASTU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Monkastu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
„EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Monkasta žuvacie tablety obsahuje
- Liečivo je montelukast. Každá žuvacia tableta obsahuje 5 mg
montelukastu (vo forme sodnej soli).
- Ďalšie zložky sú manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, sodná soľ
kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, aspartám (E951), červený oxid
železitý (E172), čerešňová aróma (obsahuje triacetát (E1518))
a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Monkasta žuvacie tablety a obsah balenia
Ružové mramorovité okrúhle mierne bikonvexné tablety so skosenými hranami
a s nápisom 5 na jednej strane.

Dostupné sú škatuľky so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100,
140 alebo 200 žuvacími tabletamiv blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8105 Novo mesto
Slovinsko

Výrobca
Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8105 Novo mesto
Slovinsko

Krka Polska SP. z.o.o.
Równoległa 5
Warszawa
Poľsko


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledujúcimi názvami:

|Členský štát |Názov lieku |
|Rakúsko, Belgicko, Cyprus, |Montelukast Krka |
|Dánsko, Fínsko, Francúzsko, | |
|Grécko, Taliansko, Holandsko, | |
|Nórsko, Španielsko, Švédsko | |
|Bulharsko, Írsko, Veľká |Montelukast |
|Británia | |
|Česká republika, Estónsko, |Monkasta |
|Maďarsko, Litva, Lotyšsko, | |
|Poľsko, Rumunsko, Slovenská | |
|republika | |
|Nemecko |Montelukast TAD |
|Portugalsko |Montelucaste Krka |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v október
2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2010/05617
Príloha č. 1 k notifikáii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/04383


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKUNÁZOV LIEKU

Monkasta 5 mg žuvacie tablety
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá žuvacia tableta obsahuje 5 mg montelukastu (vo forme sodnej soli).Pomocná látka:
Každá žuvacia tableta obsahuje 1,5 mg aspartámu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
LIEKOVÁ FORMAŽuvacia tableta.Ružové mramorovité okrúhle mierne bikonvexné tablety so skosenými hranami
a s nápisom 5 na jednej strane.KLINICKÉ ÚDAJE12 Terapeutické indikácie


Monkasta je indikovaná na liečbu astmy ako prídavná terapia u detí vo veku
6 až 14 rokov s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorí nie
sú dostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých
podávanie „podľa potreby“ beta-agonistov s krátkodobým účinkom
nezabezpečuje dostatočnú klinickú kontrolu astmy.

Monkasta môže byť tiež alternatívnou možnosťou liečby k nízkym dávkam
inhalačných kortikosteroidov u detí vo veku 6 až 14 rokov s miernou
perzistujúcou astmou, ktorí nemali v nedávnej minulosti závažné astmatické
záchvaty, ktoré si vyžadovali použitie perorálnych kortiskosteroidov
a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné
kortikosteroidy (pozri časť 4.2).

Monkasta je tiež indikovaná v profylaxii astmy u detí vo veku 6 rokov a
starších, ktorej hlavnou zložkou je záťažou navodená bronchokonstrikcia.


13 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávka pre pediatrických pacientov vo veku 6-14 rokov je jedna 5 mg žuvacia
tableta denne, ktorá sa má užiť večer. Ak sa užíva v spojitosti s jedlom,
má sa Monkasta užiť 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Pre túto vekovú
skupinu nie je potrebná úprava dávkovania.

/Všeobecné odporúčania/
Terapeutický účinok Monkasty na ukazovatele kontroly astmy sa objaví
v priebehu jedného dňa. Pacientom treba odporučiť, aby pokračovali
v užívaní Monkasty, keď je ich astma kontrolovaná, ako aj v obdobiach jej
zhoršenia.

U pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernym až stredne ťažkým
hepatálnym poškodením nie je potrebná úprava dávkovania. Nie sú
k dispozícii údaje o pacientoch s ťažkým hepatálnym poškodením. Dávkovanie
je rovnaké pre pacientov mužského aj ženského pohlavia.

/Monkasta ako alternatívna možnosť liečby k nízkym dávkam inhalačných/
/kortikosteroidov pre miernu perzistujúcu astmu/
Montelukast sa neodporúča ako monoterapia u pacientov so stredne ťažkou
perzistujúcou astmou. Použitie montelukastu ako alternatívnej liečebnej
možnosti k nízkym dávkam inhalačných kortikosteroidov pre deti s miernou
perzistujúcou astmou sa má zvážiť len u tých pacientov, ktorí nemali
v nedávnej minulosti závažný astmatický záchvat, ktorý si vyžadoval
použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa dokázalo, že nie sú
schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.1). Mierna
perzistujúca astma je definovaná ako astmatické symptómy vyskytujúce sa
viac ako jedenkrát týždenne, ale menej ako jedenkrát za deň, nočné symptómy
viac ako dvakrát za mesiac, ale menej ako jedenkrát týždenne, s normálnou
pľúcnou funkciou medzi epizódami. Ak pri ďalšom vyšetrení nie je dosiahnutá
dostatočná kontrola astmy (zvyčajne v priebehu jedného mesiaca), má sa
prehodnotiť potreba prídavnej alebo odlišnej protizápalovej liečby na
základe postupného systému terapie astmy. U pacientov sa má pravidelne
vyhodnocovať kontrola astmy.

/Terapia Monkastou vo vzťahu k inej liečbe astmy/
Keď sa liečba Monkastou použije ako prídavná terapia k inhalačným
kortikosteroidom, Monkasta nemá nahradiť inhalačné kortikosteroidy náhle
(pozri časť 4.4).

Iné dostupné sily/liekové formy

4 mg žuvacie tablety sú určené pre pediatrických pacientov vo veku 2 až
5 rokov.

10 mg tablety sú dostupné pre dospelých a dospievajúcichvo veku 15 rokov
a starších.


14 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


15 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť informovaní, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast
na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel pri sebe mali
k dispozícii svoju zvyčajnú vhodnú záchrannú liečbu. Ak dôjde k akútnemu
záchvatu, má sa použiť inhalačný beta-agonista s krátkodobým účinkom. Ak
pacienti potrebujú vyšší počet inhalácií beta-agonistu s krátkodobým
účinkom než zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.

Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.

Nie sú k dispozícii údaje, ktoré by preukazovali, že pri súbežnom užívaní
s montelukastom je možné znížiť dávky perorálnych kortikosteroidov.

V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami
vrátane montelukastu vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy sprevádzaná
klinickými znakmi vaskulitídy zhodujúcimi sa s Churg-Straussovej syndrómom,
ochorením, ktoré sa často lieči systémovou kortikosteroidovou terapiou.
Tieto prípady boli zvyčajne, ale nie vždy, spojené so znížením dávok alebo
vysadením perorálnej kortikosteroidovej terapie. Možnosť, že antagonisti
leukotriénových receptorov môžu byť spojené so vznikom Churg-Straussovej
syndrómu sa nedá ani vylúčiť ani preukázať. V prípade výskytu eozinofílie,
vaskulitickej vyrážky, zhoršenia pľúcnych príznakov, srdcových komplikácií
a/alebo neuropatie majú lekári venovať svojim pacientom zvýšenú pozornosť.
Pacienti, u ktorých dôjde k vzniku týchto symptómov, sa majú znova vyšetriť
a majú sa prehodnotiť ich liečebné režimy.

Pre pediatrickú populáciu mladšiu ako 2 roky sa bezpečnosť a účinnosť 4 mg
žuvacích tabliet nestanovovali.

/Osobitné informácie o niektorých pomocných látkach/
Monkasta obsahuje aspartám, zdroj fenylalanímu. Pre deti s fenylketonúriou
môže byť škodlivý.


16 Liekové a iné interakcieMontelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi rutinne používanými na
profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala
odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významné účinky na
farmakokinetiku nasledovných liečiv: teofylínu, prednizónu, prednizolónu,
perorálnych kontraceptív (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadínu,
digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa zmenšila
približne o 40 % u ľudí, ktorým sa súbežne podával fenobarbital. Vzhľadom
na to, že sa montelukast metabolizuje prostredníctvom CYP 3A4, pri podávaní
montelukastu súbežne s induktormi CYP 3A4, ako je fenytoín, fenobarbital
a rifampicín je najmä u detí potrebná opatrnosť.

/In vitro/ štúdie preukázali, že montelukast je silným inhibítorom CYP 2C8.
Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast
a rosiglitazón (skúšobný substrát reprezentujúci lieky primárne
metabolizované prostredníctvom CYP 2C8) však preukázali, že montelukast
neinhibuje CYP 2C8 /in vivo./ Preto sa nepredpokladá, že bude montelukast
výrazne meniť metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr.
paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid.)


17 Fertilita, gravidita a laktácia


/Použitie počas gravidity/

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na
embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nepoukazujú na kauzálnu
súvislosť medzi montelukastom a malformáciami (t.j. defektmi končatín),
ktoré boli zriedkavo hlásené po celosvetovom uvedení lieku do praxe.

Monkasta sa môže užívať počas gravidity, iba ak sa to považuje za úplne
nevyhnutné.

/Použitie počas laktácie/
Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do
materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast
vylučuje do materského mlieka u ľudí.

Dojčiace matky môžu užívať Monkastu, iba ak sa to považuje za úplne
nevyhnutné.
18 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však
pacienti hlásili ospalosť.

19 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby montelukastom sú
rozdelené do nasledovných skupín v poradí klesajúcej závažnosti:


Veľmi časté ((1/10)

Časté ((1/100 až <1/10)
Menej časté ((1/1 000 až <1/100)
Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Montelukast sa v klinických skúšaniach hodnotil nasledovne:

. 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých pacientov
a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a starších,
. 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku
6 až 14 rokov a
. 4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až
5 rokov.


Nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli v klinických
skúšaniach u pacientov liečených montelukastom hlásené často (>1/100 až
<1/10) a s väčšou incidenciou ako u pacientov liečených placebom:


|Trieda orgánových |Dospelí pacienti |Pediatrickí |Pediatrickí |
|systémov |vo veku 15 rokov |pacienti vo veku |pacienti vo veku |
| |a starší |6 až 14 rokov |2 až 5 rokov |
| |(dve 12-týždňové |(jedna 8-týždňová|(jedna |
| |štúdie; n=795) |štúdia; n=201) |12-týždňová |
| | |(dve 56-týždňové |štúdia; n=461) |
| | |štúdie; n=615) |(jedna |
| | | |48-týždňová |
| | | |štúdia; n=278) |
|Poruchy nervového |bolesť hlavy |bolesť hlavy | |
|systému | | | |
|Poruchy |bolesť brucha | |bolesť brucha |
|gastrointestinálneho | | | |
|traktu | | | |
|Celkové poruchy | | |smäd |
|a reakcie v mieste | | | |
|podania | | | |

Pri predĺženej liečbe v klinických skúšaniach s obmedzeným množstvom
pacientov až do 2 rokov u dospelých pacientov a až do 12 mesiacov
u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil
nezmenil.

Súhrnne bolo montelukastom liečených 502 pediatrických pacientov vo veku 2
až 5 rokov minimálne po dobu 3 mesiacov, 338 po dobu 6 mesiacov alebo
dlhšie a 534 pacientov po dobu 12 mesiacov alebo dlhšie. Pri predĺženej
liečbe sa u týchto pacientov rovnako bezpečnostný profil nezmenil.

/Postmarketingová skúsenosť/
Po uvedení lieku do praxe boli nasledovné nežiaduce účinky hlásené veľmi
zriedkavo (menej ako 1/10 000):

/Infekcie a nákazy:/
- infekcia horných dýchacích ciest.

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
- zvýšený sklon ku krvácaniu.

/Poruchy imunitného systému:/
- reakcie precitlivenosti vrátane anafylaxie, hepatálna eozinofilová
infiltrácia.

/Psychické poruchy:/
- abnormálne sny vrátane nočných môr, halucinácie, insomnia, námesačnosť,
podráždenosť, úzkosť, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúca agresívne
správanie alebo nepriateľské správanie, tras, depresia, vo veľmi
zriedkavých prípadoch samovražedné myšlienky a samovražedné správanie.

/Poruchy nervového systému:/
- závrat, ospalosť, parestézia/hypestézia, kŕče.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
- palpitácie.

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
- epistaxa.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
- dyspepsia, hnačka, sucho v ústach, nauzea, vracanie.

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
- zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST), hepatitída (vrátane
cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
- angioedém, podliatina, urtikária, pruritus, vyrážka, erythema nodosum.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
- artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
- asténia/únava, malátnosť, horúčka, edém.

Počas liečby montelukastom bol u astmatických pacientov vo veľmi
zriedkavých prípadoch hlásený Churg-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť
4.4).


20 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
montelukastom. V dlhodobých štúdiách astmy sa montelukast podával dospelým
pacientom v dávkach až do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých
štúdiách až do 900 mg/deň približne počas jedného týždňa bez klinicky
významných nežiaducich účinkov.

Po uvedení lieku do praxe a v klinických štúdiách s montelukastom boli
hlásené prípady akútneho predávkovania. Tieto prípady zahŕňali hlásenia
u dospelých a detí s dávkou až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u dieťaťa
vo veku 42 mesiacov). Pozorované klinické a laboratórne nálezy sa zhodovali
s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. U väčšiny
hlásených prípadov predávkovania nedošlo k žiadnym nežiaducim reakciám.
Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky sa zhodovali s bezpečnostným
profilom montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, somnolenciu, smäd, bolesť
hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.

Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo
hemodialýzou.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI22 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné systémové liečivá na liečbu obštrukčných
ochorení dýchacích ciest, antagonisty leukotriénových receptorov, ATC kód:
R03DC03
Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy
uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto
dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové
receptory (CysLT), ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a majú
účinky na dýchacie cesty zahŕňajúce bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu,
cievnu permeabilitu a mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa s vysokou afinitou
a selektivitou viaže na CysLT1 receptor. V klinických štúdiách montelukast
inhiboval bronchokonstrikciu spôsobenú inhaláciou LTD4 už pri dávkach 5 mg.
Bronchodilatácia sa pozorovala v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní.
Bronchodilatačný účinok spôsobený beta-agonistom bol aditívny
k bronchodilatácii spôsobenej montelukastom. Liečba montelukastom
inhibovala ranú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie navodenej expozíciou
antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov
v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej
štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích
cestách (podľa merania v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov
vo veku 2 až 14 rokov montelukast v porovnaní s placebom znížil počet
eozinofilov v periférnej krvi a zároveň zlepšil klinickú kontrolu astmy.

V škúšaniach u dospelých pacientov preukázal montelukast v dávke 10 mg
jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenie ranného
FEV1 (zmena oproti východiskovej hodnote 10,4 % vs. 2,7 %), dopoludňajšej
maximálnej výdychovej rýchlosti (PEFR) (zmena oproti východiskovej hodnote
24,5 l/min vs. 3,3 l/min) a významné zníženie celkového užívania beta-
agonistu (zmena oproti východiskovej hodnote -26,1 % vs. –4,6 %). Zlepšenie
pacientmi hláseného skóre denných a nočných astmatických príznakov bolo
signifikantne väčšie ako pri placebe.

Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu prispieť
ku klinickému účinku inhalačného kortikosteroidu (zmena FEV1 v % oproti
východiskovej hodnote pre inhalačný beklometazón plus montelukast oproti
beklometazónu: 5,43 % oproti 1,04 %; použitie beta-agonistu: -8,70 % oproti
2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 (g dvakrát denne
s nadstavcom (spacer)) preukázal montelukast rýchlejšiu počiatočnú odpoveď,
hoci počas 12-týždovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný
účinok (% zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote pre montelukast oproti
beklometazónu: 7,49 % oproti 13,3 %; použitie beta-agonistu: -28,28 %
oproti –43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento
pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobné klinické odpovede (napr.
50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1 o približne
11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu a zároveň približne 42 % pacientov
liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).

V 12-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov
vo veku 2 až 5 rokov zlepšil montelukast 4 mg jedenkrát denne v porovnaní
s placebom ukazovatele kontroly astmy bez ohľadu na súbežnú terapiu
kontrolórom (kortikosteroidy na inhaláciu/rozprašovanie alebo
dinátriumkromoglykát na inhaláciu/rozprašovanie). Šesťdesiat percent
pacientov neužívalo inú terpiu kontrolórmi. Montelukast v porovnaní
s placebom zlepšil denné príznaky (zahŕňajúce kašeľ, piskot, ťažkosti
s dýchaním a obmedzenie aktivity) a nočné príznaky. Montelukast v porovnaní
s placebom znížil tiež užívanie beta-agonistov „podľa potreby“ a záchrannú
terapiu kortikosteroidmi pri zhoršení astmy. Pacienti užívajúci montelukast
boli viac dní bez astmy ako pacienti, ktorí užívali placebo. Terapeutický
účinok sa dosiahol po prvej dávke.

V 12-mesačnej placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov
vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizodickými exacerbácimi
montelukast v dávke 4 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom
signifikantne (p?0,001) znížil ročnú mieru epizód exacerbácie astmy
(exacerbation episodes, EE) (1,60 EE oproti 2,34 EE), [EE definované ako ?3
po sebe idúce dni s dennými príznakmi vyžadujúcimi použitie beta-agonistu
alebo kortikosteroidov (perorálne alebo inhalačné) alebo hospitalizáciu
z dôvodu astmy]. Percentuálne zníženie ročnej miery EE bolo 31,9 %, s 95 %
IS 16,9; 44,1.

V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov
montelukast v dávke 5 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom
signifikantne zlepšil respiračnú funkciu (zmena FEV1 oproti východiskovej
hodnote 8,71 % vs. 4,16 %; zmena dopoludňajšieho PEFR oproti východiskovej
hodnote 27,9 l/min vs. 17,8 l/min) a znížil použitie beta-agonistu „podľa
potreby“ (zmena oproti východiskovej hodnote -11,7 % vs. +8,2 %).

V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s inhalačným
flutikazónom na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až
14 rokov s miernou perzistujúcou astmou nebol montelukast menej účinný
v porovnaní s flutikazónom pri zvyšovaní percenta dní bez záchrannej
astmatickej terapie (rescue-free days, RFD), čo bol primárny cieľový
ukazovateľ. Počas 12-mesačnej doby liečby sa priemerné percento astma RFD
zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a zo 60,9 na 86,7
v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších
štvorcov) vo zvýšení percenta astma RFD bol štatisticky významný (-2,8
s 95% IS –4,7; -0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako
klinicky nie menej účinný.
Montelukast aj flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych
premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:
- FEV1 sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l
na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer
najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1 bol –0,02 l s 95 % IS –0,06; 0,02.
Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného
FEV1 bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej
skupine s flutikazónom. Rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v zmene
oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol signifikantný:
-2,2 % s 95 % IS –3,6; -0,7.
- Percento dní s použitím beta-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine
s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom.
Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v percente dní
s použitím beta-agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95 % IS 0,9; 4,5.
- Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat
definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu
perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára,
pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom
a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola
významná: rovná 1,38 (1,04; 1,84).
- Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne)
kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine
s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový
rozdiel priemerov najmenších štvorcov bol signifikantný: 7,3 % s 95 %
IS 2,9; 11,7.

Významný pokles bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou (exercise-
induced bronchoconstriction, EIB) bol preukázaný v 12-týždňovej štúdii
u dospelých (maximálny pokles FEV1 22,33 % pre montelukast oproti 32,40 %
pre placebo; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5%
bol 44,22 min pre montelukast oproti 60,64 min pre placebo). Tento účinok
bol konzistentný počas celých 12 týždňov trvania štúdie. Pokles EIB sa
preukázal aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až
14 rokov (maximálny pokles FEV1 18,27 % oproti 26,11 %; čas obnovenia FEV1
na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5% bol 17,76 min pre montelukast
oproti 27,98 min pre placebo). V oboch štúdiách sa účinok preukázal na
konci dávkovacieho intervalu jedenkrát denne.

U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú súbežne
užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy viedla liečba
montelukastom v porovnaní s placebom k signifikantnému zlepšeniu kontroly
astmy (zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote 8,55 % vs. -1,74 % a pokles
celkového použitia beta-agonistov oproti východiskovej hodnote –27,78 % vs.
2,09 %).


23 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia:/
Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg
filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická
koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna
biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu
biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala
v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalená tableta podávala bez
ohľadu na dobu príjmu potravy.

Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za
2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardné
jedlo ju zníži na 63 %.

Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov
nalačno sa Cmax dosiahne 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmax je o 66 %
vyššia, zatiaľ čo priemerná Cmin je nižšia ako u dospelých užívajúcich 10 -
mg tabletu.

/Distribúcia:/
Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny.
Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8-
11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom
poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho
boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších
tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.

/Biotransformácia:/
Montelukast je extenzívne metabolizovaný. V štúdiách s terapeutickými
dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov
montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.

Štúdie /in vitro/ na mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme
montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe
ďalších /in vitro/ výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že
terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450
3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ani 2D6. Podiel metabolitov na terapeutickom
účinku montelukastu je minimálny.

/Eliminácia:/
Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne
45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa
v priebehu 5 dní vylúčilo stolicou 86 % rádioaktivity a močom sa vylúčilo
<0,2 % rádioaktivity. Spolu s hodnotami perorálnej biologickej dostupnosti
montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa
vylučujú takmer výlučne žlčou.

/Charakteristiky u pacientov:/
Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, ani u pacientov
s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. Štúdie u pacientov
s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Pretože montelukast a jeho
metabolity sa vylučujú žlčovými cestami, nepredpokladá sa, že u pacientov
s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii
žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou
insuficienciou (Child-Pughovo skóre >9).

Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobkoch odporúčanej dávky
u dospelých osôb) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu.
Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg jedenkrát denne.


24 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali mierne biochemické zmeny
ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére, ktoré mali prechodný
charakter. Medzi znaky toxicity u zvierat patrilo zvýšené vylučovanie slín,
gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto sa
vyskytli v dávkach, ktoré boli >17-násobok systémovej expozície pozorovanej
pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od
150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej
dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani
reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú
systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti
u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (>69-násobok klinickej systémovej
expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na
králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala
vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii >24-násobku
klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov
sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje
placentovou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.

Po jednorazových perorálnych dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov
(15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov), čo bola maximálna
testovaná dávka, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je ekvivalentná
25 000 násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka (vychádzajúc
z hmotnosti dospelého pacienta 50 kg).

Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200
násobok vychádzajúc zo systémovej expozície) nie je u myší fototoxický
s UVA, UVB alebo viditeľnými svetelnými spektrami.

Montelukast nebol ani mutagénny v /in vitro/ a v /in vivo/ testoch, ani
tumorogénny u hlodavcov.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Manitol (E421)
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Hydroxypropylcelulóza
Aspartám (E951)
Červený oxid železitý (E172)
Čerešňová aróma (obsahujúca triacetín (E1518))
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPA/Al/PVC//Al blister, veľkosti balenia: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50,
56, 84, 90, 98, 100, 140 alebo 200 žuvacích tabliet v škatuľke.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8105 Novo mesto
SlovinskoREGISTRAČNÉ ČÍSLA14/0117/11-S
DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


16.2.2011DÁTUM REVÍZIE TEXTU 10/2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C05116
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03DC03 - montelukastum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SL -
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) námahou indukovanej astme, b) aspirínovej astme, c) astme s preukázanou dobrou odpoveďou na liečbu montelukastom v detskom veku, d) astme s nedostatočnou odpoveďou na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi, beta2-mimetikami s predĺženým účinkom, alebo ak nie je možné tieto lieky podávať pre preukázanú intoleranciu. Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Lekárska imunológia, TBC a pľúcne choroby
Predajná cena:
21.93 € / 660.66 SK
Úhrada poisťovňou:
21.93 € / 660.66 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.76 € ÚP:0.00 € DP:12.76 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien