Detail:
Dozotens 20 mg/ml int opo 1x5 ml/100 mg
Názov lieku:
Dozotens 20 mg/ml
Doplnok názvu:
int opo 1x5 ml/100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2009/04974

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

DOZOTENS 20 mg/ml
očná roztoková instilácia
dorzolamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je Dozotens a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Dozotens
3. Ako používať Dozotens
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Dozotens
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DOZOTENS A NA ČO SA POUŽÍVA

Dozotens sú sterilné očné kvapky. Dozotens obsahuje ako liečivo dorzolamid,
látku príbuznú sulfónamidom.

Dozotens je očný inhibítor karboanhydrázy, ktorý znižuje vysoký tlak v oku.

Je určený na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku pri stavoch ako sú očná
hypertenzia a glaukóm – zelený zákal (glaukóm s otvoreným uhlom,
pseudoexfoliatívny glaukóm). Dozotens sa môže používať samotný alebo
v kombinácii s inými liekmi, ktoré znižujú tlak v oku (takzvané
betablokátory).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DOZOTENS

Nepoužívajte Dozotens
- keď ste alergický (precitlivený) na dorzolamid alebo na ktorúkoľvek
inú zložku tohto roztoku;
- keď máte vážne problémy s obličkami.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dozotensu
Pred liečbou Dozotensom povedzte svojmu lekárovi
- ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s pečeňou;
- ak Vám povedali, že máte poruchu rohovky;
- ak ste niekedy mali alergiu na ktorýkoľvek liek;
- ak ste podstúpili alebo máte podstúpiť očnú operáciu;
- ak ste utrpeli úraz oka alebo očnú infekciu;
- ak máte údaj o obličkových kameňoch v anamnéze;
- ak perorálne (ústami) užívate iný inhibítor karboanhydrázy;
- ak nosíte kontaktné šošovky (pozri časť ‘Dôležité informácie
o niektorých zložkách Dozotensu’).

Ak sa u Vás rozvinie akékoľvek podráždenie oka alebo nové očné problémy ako
sú začervenanie oka alebo opuch povrchovej vrstvy oka alebo očného viečka,
bezodkladne sa spojte so svojím lekárom.
Prestaňte používať Dozotens a ihneď sa spojte so svojím lekárom, ak máte
podozrenie, že Dozotens spôsobuje alergickú reakciu (napríklad kožnú
vyrážku alebo svrbenie, zápal oka).

/Použitie u detí/
Vykonala sa štúdia s dorzolamidom u dojčiat a u detí do 6 rokov so zvýšeným
vnútroočným tlakom alebo glaukómom. O viac informácií požiadajte svojho
lekára.

Používanie/užívanie iných liekov
Prosím, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste
nedávno užívali akékoľvek iné lieky, vrátane liekov bez lekárskeho
predpisu.

Najmä povedzte svojmu lekárovi, ak užívate iné inhibítory karboanhydrázy
ako napr. acetazolamid. Tento typ liekov môžete užívať perorálne (ústami),
ako očné kvapky alebo iným spôsobom.

Tehotenstvo a dojčenie
Pred použitím ktoréhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete
otehotnieť. Dozotens sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ Vám to
neodporučí lekár.
Dozotens sa nemá používať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Dozotens môže u niektorých pacientov spôsobiť závrat a poruchy videnia.
Pokým tieto príznaky neodznejú, neveďte vozidlo a nepoužívajte žiadne
nástroje alebo neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Dozotensu
Dozotens obsahuje konzervačnú látku chlorid benzalkónia.
. Chlorid benzalkónia môže spôsobiť podráždenie oka.
. O chloride benzalkónia je známe, že odfarbuje mäkké kontaktné šošovky.
. Zabráňte kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami.
. Pred podaním odstráňte kontaktné šošovky a pred ich opätovným
nasadením vyčkajte 15 minút.


3. AKO POUŽÍVAŤ DOZOTENS

Vždy používajte Dozotens presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vhodné dávkovanie a trvanie liečby stanoví Váš lekár.

Keď sa Dozotens používa samotný, zvyčajná dávka je jedna kvapka do
postihnutého oka trikrát denne, napr. ráno, poobede a večer.

Ak Vám Váš lekár odporučí, aby ste používali Dozotens spolu s očnými
kvapkami s obsahom betablokátora (lieky, ktoré znižujú tlak v oku), potom
je zvyčajná dávka jedna kvapka Dozotensu do postihnutého oka (očí) dvakrát
denne, napr. ráno a večer.

Ak používate Dozotens spolu s inými očnými kvapkami, treba medzi podaním
Dozotensu a iných očných kvapiek zachovať časový odstup najmenej 10 minút.
Prípadne, ak sa chystáte zameniť Dozotens za iné očné kvapky, používané na
zníženie tlaku v očiach, v jeden deň prestaňte používať iný liek a na druhý
deň začnite používať Dozotens.

Bez konzultácie s lekárom nemeňte dávkovanie lieku. Ak musíte prerušiť
liečbu, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom.

Nedovoľte, aby sa hrot liekovky dotkol Vášho oka alebo oblastí okolo oka.
Môže sa kontaminovať baktériami, ktoré môžu spôsobiť infekcie vedúce
k vážnemu poškodeniu oka, alebo až k strate zraku. Aby sa predišlo možnej
kontaminácii liekovky, udržiavajte hrot kvapkadla mimo styku s akýmkoľvek
povrchom.

Návod na správne použitie:
Odporúča sa, aby ste si pred podaním očných kvapiek umyli ruky.
Môže byť ľahšie podávať očné kvapky pred zrkadlom.

1. Pred prvým použitím lieku sa uistite, že pečať na hrdle liekovky je
neporušená. Pri neotvorenej liekovke je obvykle medzera medzi liekovkou a
uzáverom.
2. Odskrutkujte uzáver liekovky.
3. Zakloňte hlavu a jemne si stiahnite dolu spodné viečko, aby sa medzi
Vaším okom a viečkom vytvoril malý vačok.
4. Obráťte liekovku dolu hlavou a stláčajte pokým Vám do oka spadne jedna
kvapka, tak ako Vám predpísal lekár. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO
VIEČKA HROTOM KVAPKADLA.
5. Kroky 3 a 4 opakujte pri druhom oku, ak Vás tak poučil lekár.
6. Ihneď po použití nasaďte na liekovku uzáver a uzavrite ho.

Ak použijete viac Dozotensu ako máte
Ak si do oka kvapnete viac kvapiek ako ste mali, alebo ak niečo z obsahu
prehltnete, ihneď sa spojte so svojím lekárom.

Ak zabudnete použiť Dozotens
Je dôležité, aby ste používali Dozotens tak, ako Vám predpísal lekár.

Ak vynecháte dávku, podajte si ju čo najskôr. Ak je už však takmer čas na
aplikáciu ďalšej dávky, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte podľa
normálnej dávkovacej schémy.

Nepodávajte si dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Dozotens
Dozotens sa má používať každý deň, aby správne pôsobil. Ak musíte prestať
s liečbou, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o použití tohto lieku, poraďte sa s lekárom
alebo lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Dozotens môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
tieto sa neprejavia u každého.

Možnosť mať vedľajšie účinky je popísaná podľa nasledujúcich kategórií:

|Veľmi časté |vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov |
|Časté |vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z každých |
| |100 pacientov |
|Menej časté |vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z každých 1|
| |000 pacientov |
|Zriedkavé |vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z každých |
| |10 000 pacientov |

Pri používaní Dozotensu možno pozorovať nasledujúce vedľajšie účinky.

/Poruchy oka:/
|Veľmi časté: |pálenie a pichanie |
|Časté: |ochorenie očnej rohovky s bolesťou oka a rozmazaným videním |
| |(povrchová bodkovaná keratitída), zápal alebo opuch |
| |povrchovej vrstvy oka (očí) a možný zápal očného viečka |
| |(viečok) a/alebo kože okolo oka/očí, slzenie alebo svrbenie |
| |oka (očí), rozmazané videnie, účinky na povrch oka |
|Menej časté: |zápal strednej vrstvy oka |
|Zriedkavé: |opuch povrchovej vrstvy oka (očí), odlúčenie cievnatky, ktoré|
| |môžu sprevádzať vizuálne zmeny/poruchy videnia (po operácii |
| |oka), nízky očný tlak, začervenanie oka (očí), bolesť oka, |
| |kôrnatenie očného viečka (viečok), prechodná krátkozrakosť |
| |(ktorá prestane po prerušení liečby) |

/Poruchy zažívacieho traktu:/
|Časté: |nevoľnosť, horká chuť |
|Zriedkavé: |podráždenie hrdla, sucho v ústach |

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
|Časté: |slabosť/únava |
|Zriedkavé: |precitlivenosť: znaky a príznaky miestnych reakcií |
| |(palpebrálne reakcie) a systémové alergické reakcie, vrátane |
| |opuchu tváre, perí, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť|
| |ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní, žihľavka a svrbenie, |
| |vyrážka, dýchavičnosť a zriedkavejšie bronchospazmus |
| |(stiahnutie hladkých svalov v prieduškách) |

/Poruchy nervového systému:/
|Časté: |bolesť hlavy |
|Zriedkavé: |závrat, necitlivosť/mravčenie |

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
|Zriedkavé: |tvorba močových kameňov |

/Poruchy dýchacích ciest, hrudníka a mediastína:/
|Zriedkavé: |krvácanie z nosa |

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
|Zriedkavé: |zápal kože |

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DOZOTENS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Dozotens po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na nálepke
liekovky a krabičke ako čas použiteľnosti (EXP). Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Dozotens sa má po prvom otvorení spotrebovať do 28 dní. Preto musíte
liekovku vyhodiť 4 týždne po prvom otvorení, hoci v nej je ešte nejaký
roztok. Aby ste si to lepšie zapamätali, zapíšte si dátum prvého otvorenia
na voľné miesto krabičky.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Dozotens obsahuje
1. Liečivo je dorzolamid. Jeden ml obsahuje 20 mg dorzolamidu (vo forme
chloridu dorzolamidu).
2. Ďalšie zložky sú manitol, hydroxyetylcelulóza, chlorid benzalkónia (ako
konzervačná látka), citran sodný, hydroxid sodný na úpravu pH a voda na
injekciu.

Ako Dozotens vyzerá a obsah balenia

Dozotens je sterilný, izotonický, pufrovaný, bezfarebný, číry, mierne
viskózny roztok v bielej nepriehľadnej liekovke z polyetylénu strednej
hustoty so zapečateným kvapkacím hrotom a dvojdielnym uzáverom. Jedna
liekovka obsahuje 5 ml očnej roztokovej instilácie.

Dozotens je dostupný v baleniach s 1, 3 alebo 6 liekovkami.

Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ICN Polfa Rzeszów S.A.,
Przemyslowa 2,
35-959 Rzeszów,
Poľsko

výrobca
Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grécko
&
Famar S.A., Plant A, 63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos, Grécko
&
ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
UK: Dorzolamide 20 mg/ml eye drops, solution
PL: Dozopres
BG: Dozopres 20 mg/ml ????? ?? ???, ???????
RO: Dozotens 20 mg/ml, picături oftalmice, soluţie
HU: Dozopres 20 mg/ml oldatos szemcsepp
CZ: Dozotens 20 mg/ml oční kapky, roztok
SK: Dozotens 20 mg/ml očná roztoková instilácia
DE: Rocur 20 mg/ml augentropfen
IS: Dorzolamide Portfarma 20 mg/ml augndropar, lausn
EE: Dorzolamide Portfarma
LT: Dorzolamide Portfarma 20 mg/ml aki? lašai, tripalas
LV: Dorzolamide Portfarma 20 mg/ml acu pilieni, š??dums


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2010[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2009/04974

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Dozotens 20 mg/ml
očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml obsahuje 20 mg dorzolamidu (vo forme 22,3 mg chloridu
dorzolamidu).

Pomocná látka: jeden ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 0,075 mg
chloridu benzalkónia.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia.

Izotonický, pufrovaný, mierne viskózny, číry, bezfarebný vodný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Dozotens je indikovaný:

. ako doplnková liečba k betablokátorom,
. ako monoterapia u pacientov, ktorí nereagujú na betablokátory, alebo u
ktorých sú betablokátory kontraindikované,

na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku u:
. očnej hypertenzie,
. glaukómu s otvoreným uhlom,
. pseudo-exfoliatívneho glaukómu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pri použití v monoterapii je dávka jedna kvapka dorzolamidu do spojivkového
vaku postihnutého oka (očí) trikrát denne.

Pri použití ako doplnková liečba k očnému betablokátoru je dávka jedna
kvapka dorzolamidu do spojivkového vaku postihnutého oka (očí) dvakrát
denne.

Pri nahrádzaní iného očného antiglaukomatika dozrolamidom treba vysadiť iný
liek po pravidelnom podávaní v jeden deň a na druhý deň začať podávať
dorzolamid.

Ak sa podáva viac ako jeden topický očný liek, majú sa lieky podávať v
najmenej desaťminútovom odstupe.

Pacientov treba poučiť, aby si pred použitím umyli ruky a aby zabránili
styku hrotu kvapkacej liekovky s okom alebo okolitými časťami.

Pacientov treba tiež poučiť, že očné roztoky sa môžu v prípade nesprávneho
zaobchádzania s nimi kontaminovať bežnými baktériami, o ktorých je známe,
že spôsobujú očné infekcie. Používanie kontaminovaných roztokov môže mať za
následok vážne poškodenie oka s následnou stratou zraku.

Pacientov treba informovať o správnom zaobchádzaní s očnými kvapkadlami.
/Návod na použitie:/
1. Pred prvým použitím lieku sa uistite, že bezpečnostná pečať na hrdle
liekovky je nepoškodená. Pri neotvorenej liekovke je obvykle medzera medzi
liekovkou a uzáverom.
2. Odskrutkujte uzáver liekovky.
3. Zakloňte hlavu a jemne si stiahnite dolu spodné viečko, aby sa medzi
Vaším okom a viečkom vytvoril malý vačok.
4. Obráťte liekovku dolu hlavou a stláčajte, pokým Vám do oka spadne jedna
kvapka, tak ako Vám predpísal lekár. NEDOTÝKAJTE SA OKA ALEBO OČNÉHO VIEČKA
HROTOM KVAPKADLA.
5. Body 3 a 4 opakujte pri druhom oku, ak Vás tak poučil lekár.
6. Ihneď po použití nasaďte na liekovku uzáver a uzavrite ho.
/Pediatrická populácia:/
V súčasnosti sú obmedzené klinické údaje o podávaní dorzolamidu
pediatrickým pacientom trikrát denne. (Údaje o pediatrickom dávkovaní,
pozri časť 5.1).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Dorzolamid sa neštudoval u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu < 30 ml/min) alebo s hyperchloremickou acidózou. Keďže
sa dorzolamid a jeho metabolity vylučujú predovšetkým obličkami, dorzolamid
je preto u takýchto pacientov kontraindikovaný.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Dorzolamid sa neštudoval u pacientov s poškodením funkcie pečene, a preto
sa má u takýchto pacientov používať s opatrnosťou.

Liečba pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom vyžaduje navyše k
očným hypotenzívnym liekom terapeutické intervencie. Dorzolamid sa
neštudoval u pacientov s akútnym glaukómom s uzavretým uhlom.

Dorzolamid je sulfónamid, a hoci sa podáva topicky, je systémovo
absorbovaný. Preto sa pri topickom podávaní môžu vyskytnúť tie isté typy
nežiaducich účinkov, ktoré sú pripisované sulfónamidom. Ak sa vyskytnú
znaky vážnych reakcií z precitlivenosti, prerušte používanie tohto lieku.

Perorálna liečba inhibítormi karboanhydrázy sa spája s urolitiázou, ako
dôsledkom acidobázických porúch, najmä u pacientov s obličkovými kameňmi v
anamnéze. Hoci sa pri dorzolamide acidobázické poruchy nepozorovali,
urolitiáza bola zriedkavo hlásená. Keďže dorzolamid je topický inhibítor
karboanhydrázy, ktorý sa absorbuje systémovo, pacienti s obličkovými
kameňmi v anamnéze môžu mať počas používania dorzolamidu zvýšené riziko
urolitiázy.

Ak sa vyskytnú alergické reakcie (napr. konjunktivitída a reakcie očných
viečok), treba zvážiť prerušenie liečby.

U pacientov užívajúcich perorálne inhibítory karboanhydrázy a dorzolamid je
potenciál pre aditívny účinok k známemu systémovému účinku inhibície
karboanhydrázy. Súčasné podávanie dorzolamidu a perorálnych inhibítorov
karboanhydrázy sa preto neodporúča.

Počas používania Dozotensu boli u pacientov s už existujúcimi chronickými
defektmi rohovky a/alebo s intraokulárnym chirurgickým zákrokom v anamnéze
hlásené opuchy rohovky a ireverzibilná dekompenzácia rohovky. U takýchto
pacientov sa má topický dorzolamid používať opatrne.

Odlúčenie cievnatky spolu s očnou hypotóniou bolo hlásené po filtračných
procedúrach s podávaním vodných supresívnych liekov.

Dozotens obsahuje ako konzervans chlorid benzalkónia, ktorý môže spôsobiť
podráždenie oka. O chloride benzalkónia je známe, že odfarbuje kontaktné
šošovky.
Vyhnite sa kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pred podaním odstráňte
kontaktné šošovky a znovu ich nasaďte najmenej 15 minút po aplikácii.

Pediatrická populácia:
Dorzolamid sa neštudoval u pacientov mladších ako 36 týždňov gestačného
veku a mladších ako 1 týždeň. Pacienti so signifikantnou nezrelosťou
renálnych tubulov majú dostávať dorzolamid iba po starostlivom zvážení
vyváženosti prínosov a rizík pre možné riziko metabolickej acidózy.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neboli vykonané žiadne špecifické liekové interakčné štúdie.

V klinických štúdiách sa dorzolamid používal súčasne s nasledovnými liekmi
bez dôkazu o nežiaducich interakciách: timolol očný roztok, betaxolol očný
roztok a systémové lieky, vrátane ACE-inhibítorov, blokátorov kalciových
kanálov, diuretík, nesteroidových protizápalových liekov vrátane kyseliny
acetylsalicylovej a hormónov (napr. estrogén, inzulín, tyroxín).

Počas liečby glaukómu nebola úplne vyhodnotená súvislosť medzi dorzolamidom
a miotikami a adrenergnými agonistami.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita:/
/Dorzolamid sa nemá podávať počas tehotenstva./
Nie sú dostupné klinické údaje pri expozícii v tehotenstve. U králikov mal
dorzolamid teratogénny účinok pri dávkach toxických pre matky (pozri časť
5.3).

/Laktácia:/
Nie je známe, či sa dorzolamid vylučuje do materského mlieka ľudí. U
dojčiacich potkanov bol pozorovaný pokles prírastku telesnej hmotnosti
potomstva. Dorzolamid sa nemá podávať počas laktácie. Ak je liečba
dorzolamidom potrebná, neodporúča sa dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená možnými
nežiaducimi účinkami, ako sú závrat a poruchy videnia.

4.8 Nežiaduce účinky

Dozotens sa hodnotil u viac ako 1400 jedincov v kontrolovaných a
nekontrolovaných klinických štúdiách. V dlhodobých štúdiách s 1108
pacientmi liečenými Dozotensom v monoterapii alebo ako doplnkovou liečbou k
očnému betablokátoru boli najčastejšou príčinou prerušenia (približne 3%)
liečby Dozotensom očné nežiaduce účinky lieku, predovšetkým konjunktivitída
a reakcie na očných viečkach.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené buď z klinických skúšaní alebo zo
skúseností po uvedení lieku na trh.

Frekvencia nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa
nasledujúcej konvencie:
Veľmi časté: ((1/10);
Časté: ((1/100 až <1/10);
Menej časté: ((1/1000 až <1/100);
Zriedkavé: ((1/10 000 až <1/1000);
Veľmi zriedkavé: (<1/10 000);
Neznáme (z dostupných údajov).
V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej
závažnosti.

|Poruchy nervového systému a psychické poruchy: |
|Časté: |bolesť hlavy |
|Zriedkavé: |závrat, parestézie |
|Poruchy oka: |
|Veľmi časté: |pálenie a pichanie |
|Časté: |povrchová bodkovaná keratitída, konjunktivitída, |
| |slzenie, rozmazané videnie, zápal očných viečok, |
| |svrbenie oka, podráždenie očného viečka |
|Menej časté: |iridocyklitída |
|Zriedkavé: |opuch rohovky, odlúčenie cievnatky po filtračnom |
| |chirurgickom zákroku, okulárna hypotónia, |
| |podráždenie vrátane začervenania, bolesť, kôrnatenie|
| |očného viečka, prechodná myopia (ktorá vymizne po |
| |prerušení liečby) |
|Poruchy dýchacích ciest, hrudníka a mediastína: |
|Zriedkavé: |epistaxa |
|Gastrointestinálne poruchy: |
|Časté: |nauzea, horká chuť |
|Zriedkavé: |podráždenie hrdla, sucho v ústach |
|Poruchy obličiek: |
|Zriedkavé: |urolitiáza |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva: |
|Zriedkavé: |kontaktná dermatitída |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: |
|Časté: |asténia/únava |
|Zriedkavé: |Hypersenzitivita: systémové alergické reakcie, |
| |vrátane angioedému, žihľavky a svrbenia, vyrážky, |
| |dýchavičnosti, zriedkavo bronchospazmu a znakov a |
| |príznakov miestnych reakcií (palpebrálne reakcie) |
|Laboratórne nálezy: |
|Dorzolamid sa nespája s klinicky významnými poruchami elektrolytov.|Pediatrická populácia:
Pozri časť 5.1.

4.9 Predávkovanie

O predávkovaní ľudí po náhodnom alebo úmyselnom požití chloridu dorzolamidu
sú iba obmedzené informácie. Pri perorálnom užití bolo hlásené:
ospanlivosť; po topickej aplikácii: nauzea, závrat, bolesť hlavy, únava,
abnormálne sny a dysfágia.
Liečba má byť symptomatická a podporná. Môže dôjsť k nerovnováhe
elektrolytov, rozvoju acidotického stavu a možným účinkom na centrálny
nervový systém. Treba sledovať hladiny elektrolytov v plazme (najmä
draslíka) a pH krvi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítor karboanhydrázy, ATC kód: S01EC03
/Mechanizmus účinku/
Karboanhydráza (KA) je enzým, ktorý sa nachádza v mnohých telesných
tkanivách, vrátane oka. U ľudí existuje karboanhydráza ako viacero
izoenzýmov, z ktorých najúčinnejší je karboanhydráza II (KA – II), ktorá sa
nachádza prednostne v červených krvinkách (ČK), ale aj v iných tkanivách.
Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnych procesoch oka znižuje vylučovanie
vodnatej tekutiny. Výsledkom je zníženie vnútroočného tlaku (VOT).
Dozotens obsahuje chlorid dorzolamidu, silný inhibítor ľudskej
karboanhydrázy II. Po topickom podaní do oka znižuje dorzolamid zvýšený
vnútroočný tlak, či už je spojený s glaukómom alebo nie. Zvýšený vnútroočný
tlak je hlavný rizikový faktor v patogenéze poškodenia očného nervu a
straty zorného poľa. Dorzolamid nespôsobuje zúženie zrenice a znižuje
vnútroočný tlak bez nežiaducich účinkov ako sú nočná slepota, akomodačný
spazmus. Dorzolamid má minimálny alebo žiadny vplyv na tepovú frekvenciu
alebo krvný tlak.
Topicky podané betaadrenergné blokátory tiež znižujú VOT znižovaním
sekrécie vodnatej tekutiny, avšak odlišným mechanizmom účinku. Štúdie
ukázali, že keď sa dorzolamid pridá k topickému betablokátoru, dôjde k
ďalšiemu zníženiu VOT; toto zistenie je v súlade s hlásenými aditívnymi
účinkami betablokátorov a perorálnych inhibítorov karboanhydrázy.
/Farmakodynamické účinky/
/Klinické účinky:/
/Dospelí pacienti/
U pacientov s glaukómom alebo s očnou hypertenziou bola účinnosť
dorzolamidu, podávaného trikrát denne v monoterapii (počiatočný VOT ? 23
mmHg) alebo podávaného dvakrát denne ako doplnková liečba pri podávaní
očného betablokátora (počiatočný VOT ? 22 mmHg) preukázaná vo veľkých
klinických štúdiách trvajúcich až jeden rok. Účinok dorzolamidu v znižovaní
VOT v monoterapii a v doplnkovej liečbe bol preukázaný počas celého dňa a
pri dlhodobom podávaní sa tento účinok udržal. Účinnosť bola pri dlhodobej
monoterapii podobná ako u betaxololu a mierne nižšia než u timololu. Pri
použití ako doplnkovej liečby k očnému betablokátoru preukázal dorzolamid
ďalšie znižovanie VOT podobné pilokarpínu 2 % štyrikrát denne.

/Pediatrická populácia/
| |dorzolamid 2 % |timolol |
|veková skupina < 2|n=56 |timolol GS 0,25 % n=27 |
|roky |vekový rozsah: 1 až 23|vekový rozsah: 0,25 až 22 |
| |mesiacov |mesiacov |
|veková skupina ? |n=66 |timolol 0,50 % n=35 |
|2 - < 6 rokov |vekový rozsah: 2 až 6 |vekový rozsah: 2 až 6 |
| |rokov |rokov |


Vykonala sa 3-mesačná, dvojito zaslepená, liečivom kontrolovaná,
multicentrická štúdia u 184 (122 dorzolamid) pediatrických pacientov vo
veku od 1 týždňa do < 6 rokov veku s glaukómom alebo so zvýšeným
vnútroočným tlakom (počiatočný VOT ? 22 mmHg) na vyhodnotenie bezpečnosti
Dozotensu pri topickom podávaní trikrát denne. Približne u polovici
pacientov v oboch liečených skupinách bol diagnostikovaný vrodený glaukóm;
iné bežné etiológie boli Sturgeho-Weberov syndróm, iridokorneálna
mezenchymatická dysgenéza, afakickí pacienti. Rozdelenie podľa veku a
liečby vo fáze monoterapie bolo nasledovné:


Približne 70 pacientov v oboch vekových skupinách dostávalo liečbu počas
najmenej 61 dní a približne 50 pacientov dostávalo liečbu počas 81-100 dní.
Ak sa VOT nedostatočne liečil gélovými roztokmi dorzolamidu alebo timololu
v monoterapii, prešlo sa na otvorený dizajn liečby podľa nasledovného: 30
pacientov < 2 ročných bolo prestavených na súčasnú liečbu gélotvorným 0,25
% roztokom timololu denne a 2 % roztokom dorzolamidu trikrát denne; 30
pacientov vo veku ? 2 roky bolo prestavených na fixnú kombináciu 2 %
dorzolamid/0,5 % timolol dvakrát denne.

Celkovo táto štúdia neodhalila u pediatrických pacientov ďalši riziká čo sa
týka bezpečnosti: približne u 26 % (20 % v monoterapii dorzolamidom)
pediatrických pacientov boli pozorované nežiaduce účinky lieku, z ktorých
väčšina boli lokálne, nezávažné účinky na oko ako napr. pálenie a pichanie
v očiach, prekrvenie a bolesť oka. U malého percenta < 4 % bol pozorovaný
korneálny edém alebo zákal. Miestne reakcie sa objavili v podobnej
frekvencii ako u porovnávacej látky. Z údajov po uvedení lieku na trh bola
hlásená metabolická acidóza u veľmi mladých pacientov, najmä pri
nedovyvinutých/poškodených obličkách.

Výsledky účinnosti u pediatrických pacientov naznačujú, že stredné zníženie
VOT pozorované v skupine dorzolamidu bolo porovnateľné so stredným znížením
VOT pozorovaným v skupine timololu, hoci u timololu boli pozorované mierne
lepšie číselné výsledky.

Dlhodobejšie (> 12 týždňov) štúdie účinnosti nie sú dostupné.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Na rozdiel od perorálnych inhibítorov karboanhydrázy dovoľuje topické
podávanie chloridu dorzolamidu, aby látka účinkovala priamo v oku pri
nižších dávkach, a tým aj s nižšou systémovou expozíciou. V klinických
skúšaniach to viedlo k zníženiu VOT bez acidobázických porúch alebo výkyvov
v elektrolytických charakteristikách perorálnych inhibítorov
karboanhydrázy.
Topicky podaný dorzolamid sa dostáva do systémového obehu. Na vyhodnotenie
potenciálu systémovej inhibície karboanhydrázy po topickom podaní boli
merané koncentrácie liečiva a jeho metabolitu v erytrocytoch a plazme
a inhibícia karboanhydrázy v erytrocytoch. Dorzolamid sa počas dlhodobého
podávania akumuluje v erytrocytoch v dôsledku selektívnej väzby na KA – II,
zatiaľčo sú udržiavané extrémne nízke koncentrácie voľného liečiva v
plazme. Materská látka vytvára jednoduchý N-dezetyl metabolit, ktorý
inhibuje KA – II menej účinne než materská látka, ale tiež inhibuje menej
účinný izoenzým (KA – I). Metabolit sa tiež akumuluje v erytrocytoch, kde
sa prednostne viaže na KA – I. Dorzolamid sa stredne silne viaže na
bielkoviny plazmy (približne 33 %). Dorzolamid sa primárne vylučuje
nezmenený močom; metabolit sa tiež vylučuje močom. Po skončení podávania sa
dorzolamid vymýva z erytrocytov nelineárne, čo vedie k rýchlemu poklesu
koncentrácie liečiva na začiatku, po čom nasleduje fáza pomalšej eliminácie
s polčasom približne štyri mesiace.
Pri perorálnom podaní dorzolamidu na simuláciu maximálnej systémovej
expozície po dlhodobom topickom očnom podávaní sa rovnovážny stav dosahuje
za 13 týždňov. V rovnovážnom stave sa v plazme nenachádza takmer žiadna
voľná látka alebo metabolit; inhibícia KA v erytrocytoch je nižšia než
predpokladaná dávka potrebná na farmakologický účinok na funkciu obličiek
alebo na dýchanie. Po dlhodobom topickom podávaní dorzolamidu boli
pozorované podobné farmakokinetické výsledky.
Niektorí starší pacienti s poškodením funkcie obličiek (odhadovaný klírens
kreatinínu 30 – 60 ml/min) však mali vyššie koncentrácie metabolitu
v erytrocytoch, avšak tomuto zisteniu sa nedajú priamo pripísať žiadne
významné rozdiely v inhibícii karboanhydrázy a žiadne klinicky významné
systémové nežiaduce účinky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Hlavné zistenia o chloride dorzolamidu podávanom perorálne v štúdiách na
zvieratách súviseli s farmakologickými účinkami systémovej inhibície
karboanhydrázy. Niektoré z týchto zistení boli druhovo špecifické a/alebo
boli dôsledkom metabolickej acidózy. U králikov sa podávané dávky toxické
pre matku spájali s metabolickou acidózou, a pozorovali sa malformácie
stavcov.

V klinických štúdiách sa u pacientov nerozvinuli znaky metabolickej acidózy
alebo zmien sérových elektrolytov, ktoré by naznačovali systémovú inhibíciu
KA. Preto sa neočakáva, že by sa účinky pozorované v štúdiách na zvieratách
pozorovali u pacientov liečených terapeutickými dávkami dorzolamidu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Manitol, hydroxyetylcelulóza, chlorid benzalkónia, citran sodný, hydroxid
sodný na úpravu pH, voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.
Po prvom otvorení: maximálne 28 dní.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Biele nepriehľadné polyetylénové očné liekovky strednej hustoty so
zabezpečeným kvapkacím hrotom a dvojdielnym skrutkovacím uzáverom. Každá
liekovka obsahuje 5 ml roztoku.

Dozotens je dostupný v nasledovných baleniach:

Jedna liekovka, tri liekovky a šesť liekoviek.
Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.

6.6 Osobitné upozornenia pre likvidáciu a iné zaobchádzanie

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

64/0928/10-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C02747
Skupina ATC:
S01 - Oftalmologiká
Skupina ATC:
S01EC03 - dorzolamidum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GR Grécko
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.
Môže predpísať:
Ophtalmológia
Predajná cena:
7.27 € / 219.02 SK
Úhrada poisťovňou:
4.42 € / 133.16 SK
Doplatok pacienta:
2.85 € / 85.86 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.94 € ÚP:13.25 € DP:5.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.07 € ÚP:0.00 € DP:23.07 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien