Detail:
Belakne krém crm der 1x30 g (tuba Al)
Názov lieku:
Belakne krém
Doplnok názvu:
crm der 1x30 g (tuba Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2011/07537


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Belakne krém
adapalén

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Belakne krém a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Belakne krém
3. Ako používať Belakne krém
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Belakne krém
6. Ďalšie informácie1. ČO JE BELAKNE KRÉM A NA ČO SA POUŽÍVA

Belakne krém obsahuje liečivo nazývané adapalén, látku podobnú retinoidu s
protizápalovým a komedolytickým (rozpúšťajúci upchané póry) účinkom.
Belakne krém sa používa na lokálnu (miestnu) liečbu /acne vulgaris/. Belakne
krém je vhodný na liečbu akné vyskytujúce sa na tvári, na hrudníku a na
chrbte.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE BELAKNE KRÉM

Nepoužívajte Belakne krém
- keď ste alergický (precitlivený) na adapalén alebo na niektorú
z ďalších zložiek Belakne krému.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Belakne krému
. Keď ste nedávno používali lieky, ktoré spôsobujú olupovanie kože,
počkajte pred začatím liečby liekom Belakne krém do vymiznutia prejavov
podráždenia pokožky.
. Keď u Vás došlo k náhodnému kontaktu lieku s očami, ústami, nosovými
dierkami alebo sliznicami, vypláchnite ich dôkladne vodou.
. Keď počas liečby používate kozmetické prípravky, vyberajte si také,
ktoré nepodporujú tvorbu uhrov a nemajú adstringentné (sťahujúce)
účinky.
. Keď počas liečby vystavíte pokožku slnku alebo UV lampe môže dôjsť
k jej ďalšiemu podráždeniu. Nevystavujte sa preto počas liečby slnku
ani UV lampe, pri pohybe na slnku sa chráňte pokrývkou hlavy a
ochrannými prípravkami s UV filtrami. Pri náhodnom vystavení sa
slnečným lúčom v ten a v nasledujúci deň vynechajte aplikáciu Belakne
krému, pri spálení pokožky, musíte s aplikáciou Belakne krému vyčkať až
do jej úplného zhojenia.

Používanie/užívanie iných liekov
I keď nie sú známe žiadne interakcie Belakne krému s inými liekmi na
vonkajšie použitie, Belakne krém sa nemá používať súbežne s inými
retinoidmi alebo liekmi s podobným mechanizmom účinku.

Ak užívate,alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie
Belakne krém sa nemá používať počas tehotenstva.
Ak počas liečby liekom Belakne krém otehotniete, musíte prerušiť liečbu
a ihneď ako je to možné informovať svojho lekára, aby Vás ďalej sledoval.

Belakne krém sa môže používať počas laktácie. Aby sa zabránilo expozícii
dojčaťa, dojčiace matky si nesmú aplikovať Belakne krém na hrudník.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Belakne krém nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Belakne krému
Pomocné látky metylparabén (E218) a propylparabén (E216) môžu spôsobiť
alergické reakcie.


3. AKO POUŽÍVAŤ BELAKNE KRÉM

Vždy používajte Belakne krém presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Belakne krém sa zvyčajne nanáša 1-krát denne, zvyčajne večer, na postihnuté
miesta.
Po umytí a dôkladnom osušení kože naneste krém v tenkej vrstve na
postihnuté miesta okrem očí, viečok, nosových dierok, pier a slizníc.
Po použití lieku si umyte ruky.
Ak je kožná reakcia príliš výrazná (začervenanie, olupovanie kože), poraďte
sa so svojím lekárom, ktorý liečbu upraví. V každom prípade dodržujte
presne pokyny lekára.
Prvé známky zlepšenia sa objavujú po 4 až 8 týždňoch liečby, celková liečba
trvá priemerne 3 – 5 mesiacov.

Belakne krém je určený na použitie iba pre dospelých a dospievajúcich
starších ako 12 rokov.

Ak použijete viac Belakne krému ako máte
Častejšie nanášanie lieku nevedie k rýchlejšiemu a výraznejšiemu liečebnému
účinku, ale môže vyvolať začervenanie a olupovanie kože.

Ak zabudnete použiť Belakne krém, nepoužívajte dvojnásobnú dávku pri
nasledujúcom nanášaní, aby ste nahradili vynechanú dávku. Vráťte sa
k svojmu pravidelnému režimu. Keď vynecháte viacero dávok, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Belakne krém môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky zahŕňajú podráždenie kože, pálenie a pocit tepla v mieste
nanášania, miestna reakcia na koži (kontaktná dermatitída), spálenie na
slnku, vzplanutie akné. Najvýznamnejší nežiaduci účinok je podráždenie
kože, ktoré po znížení počtu opakovaných nanášaní alebo po ukončení liečby
vymizne.
Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú bolesť alebo opuch kože, podráždenie,
začervenanie, svrbenie alebo opuch očných viečok.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný,alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BELAKNE KRÉM

Nevyžaduje špeciálne podmienky uchovávania.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Belakne krém po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale
ako EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Belakne krém obsahuje
Liečivo je adapalén. Jeden gram krému obsahuje 1mg adapalénu.

Ďalšie zložky sú : Dinátriumedetát, metylparabén, propylparabén, karbomer
934P, glycerol,
fenoxyethanol , seskvistearát metylglukózy, PEG 20 seskvistearát
metylglukózy, cyklometikon,
skvalan, hydroxid sodný, čistená voda.

Ako vyzerá Belakne krém a obsah balenia
Belakne krém je biely krém v hliníkovej tube s plastikovým uzáverom
s obsahom 30 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Belupo,s.r.o, Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2011/07537SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Belakne krém


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 g dermálneho krému obsahuje 1 mg adapalénu (0,1 %)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Dermálny krém


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Belakne krém je indikovaný na topickú liečbu acne vulgaris. Belakne krém je
vhodný na liečbu akné s lokalizáciou na tvári, na hrudníku a na chrbte.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Belakne krém sa má aplikovať na postihnuté plochy jedenkrát denne po umytí.
Postihnuté plochy musia byť pred aplikáciou suché. Liek sa aplikuje
v tenkej vrstve a je potrebné vyhnúť sa kontaktu s očami, nosovými
dierkami, perami a sliznicami (pozri časť 4.4).
Ak je nevyhnutné liečbu redukovať alebo prerušiť, je možné ju obnoviť znovu
vo chvíli, kedy pacient liečbu opäť toleruje.
Evidentné klinické zlepšenie sa očakáva po štyroch až ôsmich týždňoch
liečby. Ďalšie zlepšenie je možné zhodnotiť po troch mesiacoch liečby.
Liečba trvá 3-5 mesiacov.

Bezpečnosť a účinnosť lieku Belakne krém u detí mladších ako 12 rokov sa
neštudovala.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na adapalén alebo na niektorú z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sa vyskytne akákoľvek alergická reakcia, má sa terapia vysadiť. Podľa
stupňa lokálneho podráždenia môže pacient znížiť frekvenciu aplikácií,
vysadiť terapiu dočasne, pokým príznaky nevymiznú, alebo trvale. Belakne
krém sa nemá dostať do kontaktu so sliznicami, nemá sa aplikovať v
bezprostrednej blízkosti očí, úst, nosových dierok. Pri zasiahnutí očí je
nutné liek okamžite vymyť teplou vodou. Krém sa nemá aplikovať na porušenú
(porezanie, odreniny) alebo ekzematóznu kožu, neodporúča sa u pacientov s
ťažkou formou akné postihujúcou veľké plochy tela.

4.5 Liekové a iné interakcie

I napriek tomu, že nie sú známe žiadne interakcie medzi liekmi na vonkajšie
použitie, ktoré by sa mohli podávať súčasne s adapalénom, Belakne krém by
sa nemal aplikovať súbežne s ostatnými retinoidmi alebo liekmi s podobným
mechanizmom účinku.

Adapalén je chemicky nereaktívny, stabilný pri expozícii svetla a kyslíku.
V štúdiách na zvieratách a u ľudí bol dokázaný skôr fototoxický než
fotoalergický účinok adapalénu. Používanie adapalénu počas opakovanej
expozície UV žiarenia nie je bezpečné, ako sa dokázalo v štúdiách na
zvieratách a u ľudí. Počas liečby adapalénom je zakázané prílišné
opaľovanie priamym i umelým slnečným svetlom (UV lampy).

Prienik adapalénu do kože je malý (pozri časť 5.2), a preto je lieková
interakcia s celkovo podávanými liekmi nepravdepodobná. Belakne krém
neovplyvňuje účinnosť perorálnej antikoncepcie a antibiotík.

Belakne krém môže spôsobiť lokálne podráždenie, ktoré sa môže potenciovať
súčasným používaním abrazívnych, zlupovacích, adstringentných a iných
dráždivých prostriedkov. Pri používaní ďalších vonkajších liečiv na terapiu
akné, napr. erytromycín (max. 4 %), klindamycín fosfát (1% báza) alebo
benzoylperoxid krém (max. 10 %), sa tieto majú používať oddelene, napr.
ráno jedno z uvedených liečiv a večer Belakne krém tak, aby sa nekumuloval
dráždivý efekt.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita:/
Štúdie na zvieratách preukázali po perorálnom podaní reprodukčnú toxicitu a
vysokú systémovú expozíciu (pozri časť 5.3).
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o lokálnom použití adapalénu u
gravidných žien, ale malý počet údajov nepreukázal žiadne nežiaduce účinky
na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca pri expozícii na začiatku
gravidity.
Belakne krém sa nemá používať počas gravidity, pretože nie sú dostupné
dostatočné údaje a je možný nevýrazný prestup cez kožu.
V prípade neočakávanej gravidity sa má liečba prerušiť.

/Laktácia:/
Nevykonali sa žiadne štúdie u zvierat ani u ľudí o prestupe do mlieka po
kožnej aplikácii lieku Belakne krém.
Nepredpokladajú sa žiadne účinky na dojčené dieťa, pretože systémová
expozícia dojčiacej ženy lieku Belakne krém je zanedbateľná.

Belakne sa môže používať počas laktácie. Aby sa zabránilo expozícii
dojčaťa, dojčiace matky si nesmú aplikovať Belakne krém na hrudník.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Belakne krém nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky zahŕňajú podráždenie kože, pálenie a pocit tepla v mieste
aplikácie, kontaktná dermatitída, spálenie na slnku, akné, bolesť kože,
opuch kože, začervenanie, svrbenie a opuch očných viečok. Najvýznamnejší
nežiaduci účinok je podráždenie kože, ktoré je reverzibilné po redukcii
frekvencie aplikácií alebo ukončení terapie.

4.9 Predávkovanie

Belakne krém je určený len na vonkajšie použitie. Nadmerné používanie krému
nevedie k urýchleniu alebo výraznému zlepšeniu terapeutického efektu. Pri
nadmernom používaní krému sa môže vyskytnúť podráždenie kože, začervenanie,
olupovanie.

Perorálna dávka potrebná pre vyvolanie toxického efektu u myší a potkanov
je viac než 10 mg/kg. I keď je množstvo náhodne požitého krému malé, je
potrebné zvážiť výplach žalúdka.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: dermatologikum, ATC kód: D10AD03
Adapalén je retinoidu podobná zlúčenina, ktorá má na modeli zápalu /in/
/vivo/ a /in vitro/ protizápalový účinok. Adapalén je chemicky nereaktívny,
stabilný pri expozícii svetla a kyslíka. Adapalén sa viaže ako tretinoín na
špecifické jadrové receptory kyseliny retinovej, neviaže sa na cytozolové
receptory.
Adapalén aplikovaný zvonka má pri štúdiách na myšom modeli (myší nos)
komedolytický efekt, ovplyvňuje keratinizáciu a diferenciáciu epidermy, t.
j. mechanizmy, ktoré sa podieľajú na patogenéze acne vulgaris. Adapalén
normalizuje diferenciáciu folikulárnych epiteliálnych buniek s následným
znížením tvorby mikrokomedónov.

Adapalén má pri testovaní účinku retinoidov /in vivo/ a /in vitro/ najlepší
protizápalový efekt. Inhibuje chemotaktickú a chemokinetickú odpoveď
humánnych polymorfonukleárnych leukocytov a lipooxidáciu arachidonovej
kyseliny, mediátora zápalu. Adapalén modifikuje bunkovú protizápalovú
odpoveď. Štúdie na človeku preukázali významnú redukciu kožných zápalových
prejavov akné-papuliek a pustuliek.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Prienik adapalénu do kože je malý, ani po dlhodobej aplikácii krému na
veľké postihnuté plochy sa nezistili merateľné hladiny adapalénu v sére,
pri meraní s analytickou senzitivitou 0,15 ng.ml-1. Po podaní adapalénu
značeného [14C] potkanom (i.v., i.p., perorálne, kutánne), králikom (i.v.,
perorálne, kutánne), a psom (i.v., perorálne) bola detegovaná rádioaktivita
v rôznych tkanivách, najvyššie hladiny sa zistili v pečeni, slezine,
nadobličkách a vaječníkoch. U zvierat bola testami preukázaná primárna
exkrécia adapalénu žlčou, adapalén sa odbúraval prevažne O-demetyláciou,
hydroxyláciou a konjugáciou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách sa preukázala dobrá tolerancia adapalénu pri
vonkajšej (kutánnej) aplikácii - 6 mesiacov u králikov, 2 roky u myší.
Hlavné príznaky toxicity lieku - syndróm hypervitaminózy A (rozpúšťanie
kostí, zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy a nepatrná anémia) sa
prejavili u všetkých testovaných zvierat po perorálnom podávaní. Veľké
perorálne dávky adapalénu vyvolávajú neurologické, kardiovaskulárne a
respiračné ťažkosti u zvierat.
Adapalén nie je mutagénny. Celoživotné podávanie adapalénu u myší kutánne v
dávke 0,6; 2 a 6 mg/kg/deň a u potkana perorálne v dávke 0,15; 0,5 a
1,5mg/kg/deň viedlo ku štatisticky významnému zvýšeniu výskytu benígneho
feochromocytómu drene nadobličiek u potkaních samcov, ktorí dostávali
perorálne 1,5 mg/kg/deň. Tieto nežiaduce účinky sa nevyskytujú pri
vonkajšej (kutánnej) aplikácii adapalénu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Dinátriumedetát, metylparabén, propylparabén, karbomér 934P, glycerol,
fenoxyethanol ,
seskvistearát metylglukózy, PEG 20 seskvistearát metylglukózy,
cyklometikon, skvalan,
hydroxid sodný, čistená voda.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Žiadne špeciálne podmienky uchovávania.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

30g krému
Hliníková tuba s plastikovým uzáverom, papierová škatuľka, písomná
informácia pre používateľov.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
miestnymi
požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Belupo, s.r.o, Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

46/0869/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.11.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C02195
Skupina ATC:
D10 - Prípravky na liečenie akné
Skupina ATC:
D10AD03 - adapalenum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Výrobca lieku:
BELUPO Ltd, CHORVATSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Dermatovenerologia aj detská
Predajná cena:
6.99 € / 210.58 SK
Úhrada poisťovňou:
3.24 € / 97.61 SK
Doplatok pacienta:
3.75 € / 112.97 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.99 € ÚP:3.24 € DP:3.75 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.99 € ÚP:3.24 € DP:3.75 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien