Detail:
Montelukast Orion 4 mg tbl mnd 28x4 mg (blis. Al/Al)
Názov lieku:
Montelukast Orion 4 mg
Doplnok názvu:
tbl mnd 28x4 mg (blis. Al/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/03850-REG

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Montelukast Orion 4 mg
žuvacie tablety
Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov

Montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vaše dieťa začne
užívať tento liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému.
Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vaše
dieťa.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Montelukast Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Montelukast Orion
3. Ako užívať Montelukast Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Montelukast Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MONTELUKAST ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Montelukast Orion je antagonista leukotriénového receptora, ktorý blokuje
látky nazývané leukotriény.
Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou
leukotriénov Montelukast Orion zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať
astmu.

Lekár predpísal Vášmu dieťaťu na liečbu astmy Montelukast Orion, ktorý
pomáha predchádzať astmatickým príznakom počas dňa a noci.

- Montelukast Orion sa používa na liečbu pacientov vo veku 2 až 5 rokov,
ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou liečbou a potrebujú
dodatočnú terapiu.
- Montelukast Orion sa tiež môže použiť ako alternatívna liečba k
inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 2 až 5 rokov, ktorí
v poslednej dobe neužívali na astmu perorálne (ústami užívané)
kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať
inhalačné kortikosteroidy.
- Montelukast Orion tiež pomáha u pacientov vo veku 2 rokov a starších
zabrániť zúženiu dýchacích ciest vyvolaných námahou.

Váš lekár určí, ako sa má Montelukast Orion užívať v závislosti od
príznakov a závažnosti astmy u Vášho dieťaťa.

Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.

Astma zahŕňa:
- sťažené dýchanie v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie
dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.
- citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je
cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.
- opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.

Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MONTELUKAST ORION

Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo
alergiách, ktoré Vaše dieťa teraz má alebo malo v minulosti.

Nepodávajte Montelukast Orion svojmu dieťaťu, keď je

- alergické (precitlivené) na montelukast alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Montelukastu Orion (pozri časť 6. Ďalšie informácie).

Buďte zvlášť opatrný pri podávaní Montelukastu Orion

- Ak sa astma alebo dýchanie Vášho dieťaťa zhorší, okamžite to oznámte
svojmu detskému lekárovi.
- Montelukast Orion nie je určený na liečbu akútnych astmatických
záchvatov. Ak sa záchvat objaví, riaďte sa pokynmi, ktoré Vám pre Vaše
dieťa dal lekár. Vždy pri sebe majte inhalačný záchranný liek Vášho
dieťaťa na astmatický záchvat.
- Je dôležité, aby Vaše dieťa užívalo všetky lieky na astmu, ktoré mu
predpísal lekár.
Montelukast Orion sa nemá používať namiesto iných astmatických
liekov, ktoré lekár Vášmu dieťaťu predpísal.
- Ak Vaše dieťa užíva lieky na liečbu astmy, majte na pamäti, že ak sa
u neho objaví kombinácia príznakov, ako ochorenie podobné chrípke,
mravčenie alebo znecitlivenie horných alebo dolných končatín, zhoršenie
pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, máte sa obrátiť na svojho lekára.
- Vaše dieťa nemá užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo
protizápalové lieky (známe tiež ako nesteroidné protizápalové lieky
alebo NSA), ak zhoršujú jeho astmu.

Užívanie iných liekov

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukastu Orion alebo Montelukast
Orion môže mať vplyv na účinok iných liekov, ktoré Vaše dieťa užíva.

Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Skôr, ako Vaše dieťa začne užívať Montelukast Orion, informujte svojho
lekára, ak užíva niektoré z nasledujúcich liečiv:
- fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)
- fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)
- rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších
infekcií)

Užívanie Montelukastu Orion s jedlom a nápojmi

Montelukast Orion 4 mg žuvacie tablety sa nemajú užívať bezprostredne
s jedlom; majú sa užiť minimálne 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.

Tehotenstvo a dojčenie
Tento odsek sa netýka Montelukastu Orion 4 mg žuvacie tablety, pretože liek
je určený na použitie u detí vo veku 2 až 5 rokov, nasledovné
informácie sa však vzťahujú na liečivo montelukast.

/Použitie v tehotenstve/

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa majú pred začatím
užívania Montelukastu Orion poradiť so svojím lekárom. Váš lekár určí, či
môžete počas tohto obdobia Montelukast Orion užívať.

/Používanie pri dojčení/

Nie je známe, či Montelukast Orion prechádza do materského mlieka. Ak
dojčíte alebo plánujete dojčiť, máte sa pred užívaním Montelukastu
Orion poradiť so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento odsek sa netýka Montelukastu Orion 4 mg žuvacie tablety, pretože liek
je určený na použitie u detí vo veku 2 až 5 rokov, nasledovné informácie sa
však vzťahujú na liečivo montelukast.

Nepredpokladá sa, že Montelukast Orion ovplyvní Vašu schopnosť viesť
motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálna odpoveď na
liečbu sa však môže líšiť. Niektoré vedľajšie účinky (ako je závrat
a ospanlivosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti
s Montelukastom Orion, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Montelukastu Orion

Montelukast Orion žuvacie tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu.
Môžu byť škodlivé pre pacientov s fenylketonúriou. Ak má Vaše dieťa
fenylketonúriu (zriedkavé dedičné ochorenie metabolizmu), máte vziať do
úvahy, že každá 4-mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín
(zodpovedajúci 0,169 mg fenylalanínu v jednej 4-mg žuvacej tablete).


3. AKO UŽÍVAŤ MONTELUKAST ORION

- Tento liek sa má dieťaťu podávať pod dohľadom dospelého.
- Vaše dieťa má užívať len jednu tabletu Montelukastu Orion raz denne
tak, ako to predpísal Váš lekár.
- Liek sa má užívať, aj keď Vaše dieťa nemá žiadne príznaky, ako aj pri
akútnom astmatickom záchvate.
- Zabezpečte, aby Vaše dieťa vždy užívalo Montelukast Orion tak, ako
Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u lekára
svojho dieťaťa alebo lekárnika.
- Užíva sa ústami.
Deti vo veku 2 až 5 rokov:
Jedna 4-mg žuvacia tableta denne sa má užívať večer. Montelukast Orion 4 mg
žuvacie tablety sa nemajú užívať bezprostredne s jedlom; má sa užiť
minimálne 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.

Ak Vaše dieťa užíva Montelukast Orion, uistite sa, že neužíva žiadne iné
lieky, ktoré obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.

Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov sú dostupné Montelukast Orion 4 mg žuvacie
tablety.
Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sú dostupné Montelukast Orion 5 mg
žuvacie tablety.
Montelukast Orion 4 mg žuvacia tableta sa neodporúča podávať deťom mladším
ako 2 roky.

Ak Vaše dieťa užije viac Montelukastu Orion, ako má

Ihneď kontaktujte lekára svojho dieťaťa a poraďte sa s ním.

Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní
u dospelých a detí patrili bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy,
vracanie a hyperaktivita.

Ak zabudnete svojmu dieťaťu podať Montelukast Orion

Snažte sa podávať Montelukast Orion podľa predpisu. Ak však Vaše dieťa
vynechá dávku, jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jedna tableta
raz denne.

Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak Vaše dieťa prestane užívať Montelukast Orion

Montelukast Orion môže liečiť astmu Vášho dieťaťa len vtedy, ak ho Vaše
dieťa naďalej užíva.

Je dôležité, aby Vaše dieťa naďalej pokračovalo v užívaní Montelukastu
Orion počas celej doby, ako ho lekár predpisuje. To pomôže kontrolovať
astmu Vášho dieťaťa.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Montelukast Orion môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa
nasledujúceho pravidla:
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10)
Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)
Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)
Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)
Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000)
Neznáme (z dostupných údajov)

Časté vedľajšie účinky:
V klinických štúdiách boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky.
- bolesť brucha
- smäd
V klinických štúdiách s Montelukastom Orion 10 mg tablety a 5 mg žuvacie
tablety bol dodatočne hlásený nasledujúci vedľajší účinok:
- bolesť hlavy.

Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej frekvencii
u pacientov liečených montelukastom než pri placebe (tableta neobsahujúca
žiadne liečivo).

Po uvedení lieku do praxe boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie
účinky:
. infekcie horných dýchacích ciest
. zvýšený sklon ku krvácaniu
. alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo
hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní
. zmeny správania a nálady [poruchy snov zahŕňajúce nočné mory,
halucinácie, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, nepokoj
vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, tras, depresia,
ťažkosti so spánkom, samovražedné myšlienky a činy (vo veľmi
zriedkavých prípadoch)]
. závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat
. búšenie srdca
. krvácanie z nosa
. hnačka, sucho v ústach, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie
. hepatitída (zápal pečene)
. podliatina, svrbenie, žihľavka, citlivé červené opuchliny pod kožou,
najčastejšie na predkolení (erythema nodosum)
. bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče
. únava, celkový pocit choroby, opuch, horúčka.

U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke,
mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie
pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa
u Vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom
ihneď informovať svojho lekára.

Pre ďalšie informácie o vedľajších účinkoch sa obráťte na svojho detského
lekára alebo lekárnika. Ak Vaše dieťa začne pociťovať akýkoľvek vedľajší
účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
lekárovi svojho dieťaťa alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MONTELUKAST ORION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Montelukast Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Montelukast Orion obsahuje

- Liečivo je montelukast. Každá tableta obsahuje 4,16 mg montelukastu
sodného, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.

- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy,
magnéziumstearát, aspartám (E951), červený oxid železitý (E172),
manitol (E421), čerešňová aróma (Firmenich CHERRY 501027 AP0551).

Ako vyzerá Montelukast Orion a obsah balenia

Montelukast Orion 4 mg žuvacie tablety sú ružové, oválneho z oboch strán
vypuklého tvaru neobalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tablety sú balené v Al/Al blistroch. Blistre sú balené do škatúľ.

Veľkosti balenia:
28, 56, 98 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca

Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
11/2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/03850-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Montelukast Orion 4 mg
žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá Montelukast Orion 4 mg žuvacia tableta obsahuje 4,16 mg montelukastu
sodného, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.

/Pomocné látky:/
Aspartám 0,3 mg v tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Žuvacia tableta

Ružové, oválneho bikonvexného tvaru neobalené tablety s deliacou ryhou na
oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Montelukast Orion 4 mg je indikovaný na liečbu astmy ako doplnková liečba u
tých 2 až 5-ročných pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou
astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u
ktorých krátkodobo pôsobiace ?-agonisty, podávané „podľa potreby“,
neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu astmy.

Montelukast Orion 4 mg môže byť tiež alternatívnou liečbou k nízkodávkovým
inhalačným kortikosteroidom pre 2 až 5-ročných pacientov s miernou
perzistujúcou astmou, ktorí v blízkej minulosti nemali vážne astmatické
záchvaty, ktoré vyžadovali podávanie perorálnych kortikosteroidov a u
ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy
(pozri časť 4.2).

Montelukast Orion 4 mg je tiež indikovaný na profylaxiu astmy tam, kde je
prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia navodená záťažou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Tento liek sa má podávať deťom pod dohľadom dospelého.

Dávkovanie pre deti vo veku 2 až 5 rokov je jedna 4 mg žuvacia tableta
denne, ktorá sa má užiť večer. V súvislosti s jedlom sa má Montelukast
Orion užiť 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle. Tableta sa môže
žuť alebo prehltnúť. V tejto vekovej skupine pacientov nie je potrebná
úprava dávkovania.
Montelukast Orion 4 mg žuvacia tableta sa neodporúča deťom mladším ako 2
roky.

Spôsob podania:
Perorálne použitie.
Tableta sa môže žuť alebo prehltnúť. Ak sa prehltne, má sa užiť
s dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

/Všeobecné odporúčania./ Terapeutický účinok Montelukastu Orion na kontrolné
ukazovatele astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Pacientov treba poučiť,
aby pokračovali v užívaní Montelukastu Orion, aj keď je ich astma pod
kontrolou, ako aj v obdobiach zhoršenia astmy.

U pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredne ťažkým
poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. O pacientoch s
ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú žiadne údaje. Dávkovanie je rovnaké
pre obe pohlavia.

/Montelukast ako možnosť alternatívnej liečby k nízkodávkovým inhalačným/
/kortikosteroidom pri miernej perzistujúcej astme:/
Montelukast sa neodporúča v monoterapii u pacientov so stredne ťažkou
perzistujúcou astmou. Užívanie montelukastu ako liečebnej alternatívy k
nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom u detí s miernou perzistujúcou
astmou sa má zvážiť iba u pacientov, ktorí nemajú v anamnéze vážne
astmatické záchvaty, ktoré vyžadovali podávanie perorálnych
kortikosteroidov, a u ktorých sa preukázala neschopnosť používania
inhalačných kortikosteroidov (pozri časť 4.1). Mierna perzistujúca astma je
definovaná ako astmatické symptómy, ktoré sa vyskytujú častejšie ako raz
týždenne, ale menej ako raz denne, nočné symptómy sú častejšie ako dvakrát
mesačne, ale menej časté ako raz týždenne, s normálnou funkciou pľúc medzi
epizódami. Pokiaľ sa pri ďalšom vyšetrení nedosiahne uspokojivá kontrola
astmy (zvyčajne po jednom mesiaci), treba zvážiť potrebu doplnkovej alebo
inej protizápalovej liečby, založenej na postupnom systéme liečby astmy.
Kontrolu astmy treba u pacientov pravidelne vyhodnocovať.

/Montelukast Orion ako profylaxia astmy u 2 až 5-ročných pacientov, u/
/ktorých je prevažujúcou zložkou bronchokonstrikcia navodená záťažou./
U 2 až 5-ročných pacientov môže byť prevládajúcim prejavom perzistentnej
astmy bronchokonstrikcia navodená záťažou, ktorá vyžaduje liečbu
inhalačnými kortikosteroidmi. Pacientov treba vyhodnocovať po 2 až 4
týždňoch liečby montelukastom. Ak sa uspokojivá odpoveď nedosiahla, treba
zvážiť doplnkovú liečbu alebo liečbu zmeniť.

/Liečba Montelukastom Orion v spojitosti s inou liečbou astmy./
Ak sa liečba Montelukastom Orion podáva ako doplnková liečba k inhalačným
kortikosteroidom, inhalačný kortikosteroid sa nesmie náhle nahradiť
Montelukastom Orion (pozri časť 4.4).

Iné dostupné sily a liekové formy:
Pre deti a dospievajúcich vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii 5 mg
žuvacie tablety.
Pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov sú k dispozícii 10 mg tablety.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacientov treba upozorniť, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na
liečbu akútnych záchvatov astmy, a aby mali pre tieto prípady v dosahu ich
zvyčajné záchranné lieky. Ak dôjde k akútnemu záchvatu, treba použiť
krátkodobo pôsobiacich inhalačných ?-agonistov. Ak pacient potrebuje viac
inhalácií krátkodobého ?-agonistu ako zvyčajne, má čo najskôr vyhľadať
lekársku pomoc.

Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.

Nie sú údaje, ktoré preukazujú, že v prípade súbežného podávania
montelukastu je možné znížiť dávku perorálnych kortikosteroidov.

V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť u pacientov liečených
antiastmatikami, vrátane montelukastu, systémová eozinofília, ktorá sa
niekedy prejavuje klinickými črtami vaskulitídy, zhodnej s Churgovým-
Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči podávaním
systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, hoci nie vždy,
spájajú so znížením alebo vysadením perorálnej liečby kortikosteroidmi.
Možnosť, že by sa s výskytom Churgovho-Straussovej syndrómu mohli spájať
antagonisty receptorov leukotriénu sa nedá potvrdiť, ani vyvrátiť. Lekári
majú byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objavia eozinofília,
vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych symptómov, srdcových komplikácií
a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto symptómy, treba
znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečbu.

Montelukast Orion obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý
pre pacientov s fenylketonúriou. Každá 4 mg tableta obsahuje fenylalanín v
množstve, ktoré zodpovedá 0,169 mg fenylalanínu v dávke.

4.5 Liekové a iné interakcie

Montelukast sa môže podávať popri iných terapiách, ktoré sa rutinne
používajú v profylaxii a pri chronickej liečbe astmy. V štúdiách liekových
interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významný
vplyv na farmakokinetiku nasledovných liekov: teofylínu, prednizónu,
prednizolónu, perorálnych kontraceptív (etinylestradiolu/noretindrónu
35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.

Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u
jedincov, ktorým bol súbežne podaný fenobarbital, znížila približne o 40 %.
Keďže sa montelukast metabolizuje cez CYP 3A4, opatrnosť sa vyžaduje najmä
u detí, pokiaľ sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, ako
napr. fenytoín, fenobarbital a rifampicín.

Štúdie /in vitro/ preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8.
Avšak klinické štúdie liekových interakcií, zahŕňajúce montelukast a
rosiglitazón (pokusný substrát, predstavujúci látky prednostne
metabolizované cez CYP 2C8) ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 /in/
/vivo./ Preto sa nepredpokladá, že bude montelukast výrazne meniť
metabolizmus látok, metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel,
rosiglitazón a repaglinid).

4.6 Gravidita a laktácia

/Užívanie počas gravidity/

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na
embryonálny/fetálny vývoj.

Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nenaznačujú príčinný vzťah
medzi montelukastom a malformáciami (napr. defektmi končatín), ktoré boli
zriedkavo hlásené po celosvetovom uvedení lieku do praxe.

Montelukast Orion sa môže užívať počas gravidity len vtedy, ak sa to
považuje za úplne nevyhnutné.

/Užívanie počas laktácie/

Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do
materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast
vylučuje do materského mlieka u ľudí.

Dojčiace matky môžu užívať Montelukast Orion, iba ak sa to považuje za
úplne nevyhnutné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však
jednotlivci hlásili ospanlivosť alebo závrat.

4.8 Nežiaduce účinky

Montelukast bol hodnotený v nasledovných klinických štúdiách:
. 10 mg tablety u približne 4 000 dospelých a dospievajúcich pacientov vo
veku 15 rokov a starších.
. 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku
6 až 14 rokov.
. 4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5
rokov.

Nasledujúce nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli v klinických štúdiách
u pacientov liečených montelukastom hlásené často (?1/100 až <1/10) a
častejšie ako u pacientov, ktorí užívali placebo:

|Trieda |Dospelí a |Pediatrickí |Pediatrickí |
|orgánových |pacienti |pacienti vo |pacienti vo |
|systémov |15-roční a |veku 6 až 14 |veku 2 až 5 |
| |starší (dve |rokov |rokov (jedna |
| |12-týždňové |(jedna |12-týždňová |
| |štúdie; n=795)|8-týždňová |štúdia; n=461)|
| | |štúdia; n=201)| |
| | | |(jedna |
| | |(dve |48-týždňová |
| | |56-týždňové |štúdia; n=278)|
| | |štúdie; n=615)| |
|Poruchy |bolesť hlavy |bolesť hlavy | |
|nervového | | | |
|systému | | | |
|Poruchy |bolesť brucha | |bolesť brucha |
|gastrointestinál| | | |
|neho traktu | | | |
|Celkové poruchy | | |smäd |
|a reakcie v | | | |
|mieste podania | | | |

Pri predĺženej liečbe v klinických skúšaniach s obmedzeným počtom pacientov
počas 2 rokov u dospelých a počas 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo
veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.

Kumulatívne bolo liečených montelukastom 502 pediatrických pacientov vo
veku 2 až 5 rokov najmenej 3 mesiace, 338 počas 6 mesiacov alebo dlhšie a
534 pacientov počas 12 mesiacov alebo dlhšie. Ani u týchto pacientov sa
počas predĺženej liečby nezmenil bezpečnostný profil.

Po uvedení lieku do praxe boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:
Infekcie a nákazy: infekcie horných dýchacích ciest.
Poruchy krvi a lymfatického systému: zvýšený sklon ku krvácaniu.
Poruchy imunitného systému: reakcie precitlivenosti vrátane anafylaxie,
hepatálna eozinofilová infiltrácia.
Psychické poruchy: poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, halucinácie,
insomnia, námesačnosť, podráždenosť, anxieta, nepokoj, agitovanosť
zahŕňajúca agresívne alebo nepriateľské správanie, tremor, depresia,
vo veľmi zriedkavých prípadoch suicidálne myšlienky a správanie
(suicidalita).
Poruchy nervového systému: závrat, ospanlivosť, parestézia/hypestézia,
záchvat.
Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie.
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: epistaxa.
Poruchy gastrointestinálneho traktu: hnačka, sucho v ústach, dyspepsia,
nauzea, vracanie.
Poruchy pečene a žlčových ciest: zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT,
AST), hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného
poškodenia pečene).
Poruchy kože a podkožného tkaniva: angioedém, podliatina, urtikária,
pruritus, vyrážka, erythema nodosum.
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: artralgia,
myalgia vrátane svalových kŕčov.
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: asténia/únava, celkový pocit
choroby, edém, pyrexia.

Počas liečby montelukastom bol u astmatických pacientov vo veľmi
zriedkavých prípadoch hlásený Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť
4.4).

4.9 Predávkovanie

Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania
montelukastom. V dlhodobých štúdiách astmy sa montelukast podával dospelým
pacientom v dávkach až do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých
štúdiách až do 900 mg/deň približne počas jedného týždňa bez klinicky
významných nežiaducich účinkov.

Po uvedení lieku do praxe a v klinických štúdiách boli hlásené prípady
akútneho predávkovania montelukastom. Tieto zahrňujú hlásenia u dospelých a
detí s dávkami až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa).
Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli v súlade s bezpečnostným
profilom u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov
predávkovania neboli nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce
nežiaduce účinky boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a
zahrňovali bolesť brucha, ospanlivosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a
psychomotorickú hyperaktivitu.

Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo
hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antiastmatiká na systémové použitie,
antagonisty leukotriénových receptorov, ATC kód: R03DC03

Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú silné zápalové eikosanoidy,
ktoré sa uvoľňujú z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto
dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl leukotriénové
(CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a
pôsobia aktívne v dýchacích cestách vrátane bronchokonstrikcie, mukóznej
sekrécie, vaskulárnej permeability, a mobilizáciu eozinofilov.

Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa viaže vysokou afinitou a
selektivitou na receptor CysLT1. V klinických štúdiách inhiboval
montelukast bronchokonstrikciu vďaka vdýchnutému LTD4 v dávkach tak nízkych
ako 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala do 2 hodín po perorálnom podaní.
Bronchodilatačný účinok spôsobený ?-agonistom bol aditívny k účinku
montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala ako ranú, tak neskorú fázu
bronchokonstrikcie, vyvolanú pôsobením antigénu. Montelukast, oproti
placebu, znižoval eozinofily v periférnej krvi dospelých aj pediatrických
pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila
eozinofily v dýchacích cestách (merané v spúte). U dospelých a
pediatrických pacientov vo veku od 2 do 14 rokov montelukast v porovnaní
s placebom znížil eozinofily v periférnej krvi, pričom zlepšil klinickú
kontrolu astmy.

V štúdiách u dospelých pacientov preukázal montelukast v dávke 10 mg raz
denne v porovnaní s placebom významné zlepšenia ranných FEV1 (10,4 % vs.
2,7 % zmena oproti východiskovej hodnote), dopoludňajšej maximálnej
výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (24,5 l/min vs.
3,3 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového
použitia ?-agonistu (-26,1 % vs. -4,6 % zmena oproti východiskovej
hodnote). Zlepšenia stavu denných a nočných symptómov astmy, ktoré boli
hlásené pacientmi, boli významne lepšie než s placebom.

Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu doplniť
klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (% zmeny oproti východiskovej
hodnote pre inhalovaný beklometazón plus montelukast vs. beklometazón pre
FEV1: 5,43 % vs. 1,04 %; použitie ?-agonistu: -8,70 % vs. 2,64 %). V
porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 ?g dvakrát denne s dávkovačom)
montelukast preukázal oveľa rýchlejšiu úvodnú odpoveď, avšak počas 12-
týždňovej štúdie poskytoval beklometazón vyšší priemerný účinok liečby (%
zmeny oproti východiskovej hodnote pre montelukast vs. beklometazón pre
FEV1: 7,49 % vs. 13,3 %; použitie ?-agonistu: -28,28 % vs. -43,89 %). Avšak
v porovnaní s beklometazónom dosiahlo vysoké percento pacientov, liečených
montelukastom, podobnú klinickú odpoveď (napr. 50 % pacientov, liečených
beklometazónom, dosiahlo zlepšenie FEV1 o približne 11 % alebo viac nad
východiskovú hodnotu, pričom približne 42 % pacientov, liečených
montelukastom, dosiahlo rovnakú odpoveď).

V 12-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo
veku 2 až 5 rokov zlepšil montelukast v dávke 4 mg raz denne parametre
kontroly astmy v porovnaní s placebom bez ohľadu na súbežnú kontrolnú
liečbu (inhalačné/nebulizované kortikosteroidy alebo inhalačný/nebulizovaný
dinátriumkromoglykát). Šesťdesiat percent pacientov nedostávalo žiadnu inú
kontrolnú liečbu. Montelukast v porovnaní s placebom zlepšoval denné
symptómy (vrátane kašľa, sipotu, sťaženého dýchania a obmedzenia aktivity)
a nočné symptómy. Montelukast v porovnaní s placebom tiež znížil užívanie ?-
agonistov „podľa potreby“ a záchranných kortikosteroidov pri zhoršení
astmy. Pacienti, ktorí užívali montelukast, mali viac dní bez astmy ako
pacienti, ktorí užívali placebo. Liečebný účinok sa dosahoval po prvej
dávke.

V 12-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo
veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizodickými exacerbáciami,
montelukast v dávke 4 mg raz denne významne znížil (p ? 0,001) ročný podiel
epizód exacerbácií astmy (exacerbation episodes, EE) v porovnaní s placebom
(1,60 EE vs. 2,34 EE), [EE definované ako ? 3 po sebe idúce dni s dennými
symptómami, vyžadujúcimi použitie ?-agonistu alebo kortikosteroidov
(perorálne alebo inhalačne), alebo hospitalizáciu pre astmu]. Percentuálne
zníženie ročného podielu EE bolo 31,9 % s 95 % IS 16,9; 44,1.

V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov
montelukast v dávke 5 mg raz denne v porovnaní s placebom významne zlepšil
dýchaciu funkciu (FEV1 8,71 % vs. 4,16 % zmena oproti východiskovej
hodnote; dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min zmena oproti
východiskovej hodnote) a zníženie použitia ?-agonistu „podľa potreby“ (-
11,7 % vs. +8,2 % zmena oproti východiskovej hodnote).

V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s inhalačným
flutikazónom pri kontrole astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14
rokov s miernou pretrvávajúcou astmou nebol montelukast menej účinný ako
flutikazón pri zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej liečby
(rescue-free days, RFD), čo bol primárny ukazovateľ. Počas 12-mesačnej doby
liečby sa priemerné percento astma RFD zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine
s montelukastom a zo 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový
rozdiel (priemer najmenších štvorcov) vo zvýšení percenta astma RFD bol
štatisticky významný (-2,8 s 95 % IS -4,7; -0,9), ale v rámci limitu, ktorý
bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný. Montelukast aj
flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných
hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:
FEV1 sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na
2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších
štvorcov) zvýšenia FEV1 bol –0,02 l s 95 % IS -0,06; 0,02. Priemerný nárast
oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol 0,6 % v liečebnej
skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel
(priemer najmenších štvorcov) v zmene oproti východiskovej hodnote v %
predikovaného FEV1 bol signifikantný: -2,2 % s 95 % IS -3,6; -0,7.
Percento dní s použitím ?-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine
s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový
rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v percente dní s použitím (-agonistu
bol signifikantný: 2,7 s 95 % IS 0,9; 4,5.
Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný
ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi
steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo
hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine
s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola významná: rovná 1,38
(1,04; 1,84).
Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne)
kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine s montelukastom
a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel priemerov
najmenších štvorcov bol signifikantný: 7,3 % s 95 % IS 2,9; 11,7.

Významný pokles bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou (exercise-
induced bronchoconstriction, EIB) bol preukázaný v 12-týždňovej štúdii
u dospelých (maximálny pokles FEV1 22,33 % pre montelukast vs. 32,40 % pre
placebo; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5 % bol
44,22 min pre montelukast vs. 60,64 min pre placebo). Tento účinok bol
konzistentný počas celých 12 týždňov trvania štúdie. Pokles EIB sa
preukázal aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14
rokov (maximálny pokles FEV1 18,27 % vs. 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na
východiskovú hodnotu pred námahou ± 5 % bol 17,76 min pre montelukast vs.
27,98 min pre placebo). V oboch štúdiách sa účinok preukázal na konci
dávkovacieho intervalu raz denne.

U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú súbežne
užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy viedla liečba
montelukastom v porovnaní s placebom k signifikantnému zlepšeniu kontroly
astmy (zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote 8,55 % vs. -1,74 % a pokles
celkového použitia (-agonistov oproti východiskovej hodnote -27,78 % vs.
2,09 %).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia./ Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní
10 mg tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická
koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna
biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu
biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala
v klinických štúdiách, kde sa 10 mg tableta podávala bez ohľadu na dobu
príjmu potravy.

Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za
2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardné
jedlo ju zníži na 63 %.

Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov
nalačno sa Cmax dosiahne 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmax je o 66 %
vyššia, zatiaľ čo priemerná Cmin je nižšia ako u dospelých užívajúcich
10 mg tabletu.

/Distribúcia./ Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické
bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne
8-11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom
poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho
boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších
tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.

/Biotransformácia./ Montelukast je extenzívne metabolizovaný. V štúdiách
s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie
metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.

Štúdie /in vitro/ na mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme
montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe
ďalších /in vitro/ výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že
terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450
3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Podiel metabolitov na terapeutickom
účinku montelukastu je minimálny.

/Eliminácia./ Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých
priemerne 45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného
montelukastu sa v priebehu 5 dní vylúčilo stolicou 86 % rádioaktivity
a močom sa vylúčilo <0,2 % rádioaktivity. Spolu s hodnotami perorálnej
biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast
a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.

/Charakteristiky u pacientov./ Nie je potrebná úprava dávkovania u starších
pacientov, ani u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou
insuficienciou. Štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa
neuskutočnili. Pretože montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčovými
cestami, nepredpokladá sa, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek bude
potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o farmakokinetike
montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-
Pughovo skóre >9).

Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobkoch odporúčanej dávky
u dospelých osôb) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu.
Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali mierne biochemické zmeny
ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére, ktoré mali prechodný
charakter. Medzi znaky toxicity u zvierat patrilo zvýšené vylučovanie slín,
gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto sa
vyskytli v dávkach, ktoré boli >17-násobok systémovej expozície pozorovanej
pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od
150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej
dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani
reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú
systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti
u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (>69-násobok klinickej systémovej
expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na
králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala
vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii >24-násobku
klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov
sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje
placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.

Po jednorazových perorálnych dávkach až do 5 000 mg/kg montelukastu sodného
u myší a potkanov (15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov), čo bola
maximálna testovaná dávka, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je
ekvivalentná 25 000 násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka
(vychádzajúc z hmotnosti dospelého pacienta 50 kg).

Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200-
násobok vychádzajúc zo systémovej expozície) nie je u myší fototoxický
s UVA, UVB alebo viditeľnými svetelnými spektrami.

Montelukast nebol ani mutagénny v /in vitro/ a v /in vivo/ testoch, ani
tumorogénny u hlodavcov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Manitol (E421)
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Magnéziumstearát
Aspartám (E951)
Červený oxid železitý (E172)
Čerešňová aróma (Firmenich CHERRY 501027 AP0551)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tablety sú balené v chladiacej spevňujúcej blistrovej fólii potiahnutej
hliníkovou fóliou (Al/Al blister). Blistre sú balené do škatúľ.

Veľkosti balenia:
28, 56, 98 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14/0811/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

<{DD/MM/YYYY}> <{DD mesiac YYYY}>


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

{MM/RRRR}

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C01633
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03DC03 - montelukastum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) námahou indukovanej astme, b) aspirínovej astme, c) astme s preukázanou dobrou odpoveďou na liečbu montelukastom v detskom veku, d) astme s nedostatočnou odpoveďou na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi, beta2-mimetikami s predĺženým účinkom, alebo ak nie je možné tieto lieky podávať pre preukázanú intoleranciu. Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
6.96 € / 209.68 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.96 € / 209.68 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.76 € ÚP:0.00 € DP:12.76 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien