Detail:
Normeg 500 mg tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/Al)
Názov lieku:
Normeg 500 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/05283,
2010/05284, 2010/05285, 2010/05286Písomná informácia pre používateľov


Normeg 250 mg
Normeg 500 mg
Normeg 750 mg
Normeg 1000 mg
filmom obalené tablety

levetiracetam

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete
užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Normeg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Normeg
3. Ako užívať Normeg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Normeg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Normeg a na čo sa používa

Normeg je liek proti epilepsii (liek používaný na liečbu epileptických
záchvatov).

Tento liek sa používa:
• samostatne u pacientov vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou
epilepsiou na liečbu
parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej.
• ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:
- parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u
pacientov vo veku od jedného
mesiaca
- myoklonických záchvatov u pacientov vo veku od 12 rokov s
juvenilnou myoklonickou
epilepsiou
- primárne generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u
pacientov vo veku od
12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou

Pre podanie dojčatám a deťom do 6 rokov je vhodnejší perorálny roztok.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Normeg

Neužívajte Normeg
- ak ste alergický (precitlivený) na levetiracetam alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
- keď máte ťažkosti s obličkami, dbajte na pokyny vášho lekára. Lekár
rozhodne, či sa má vaša dávka upraviť.
- keď spozorujete akékoľvek spomalenie rastu alebo neočakávaný rozvoj
puberty u vášho
dieťaťa, kontaktujte, prosím, svojho lekára.
- ak spozorujete zvýšenú závažnosť záchvatov (napr. zvýšený výskyt),
povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi.
- U malého počtu osôb liečených antiepileptikami, ako je Normeg sa
vyskytli myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Ak sa u vás
objaví akýkoľvek príznak depresie a/alebo samovražedných myšlienok,
povedzte to, prosím svojmu lekárovi.

Iné lieky a Normeg
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Normeg a jedlo a nápoje
Levetiracetam môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Z bezpečnostných
dôvodov neužívajte levetiracetam s alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo
plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
predtým, ako začnete užívať tento liek.

Levetiracetam sa nemá užívať počas tehotenstva, ak to nie je jednoznačne
nevyhnutné. Možné riziko pre vaše nenarodené dieťa nie je známe. V štúdiách
na zvieratách preukázal levetiracetam neželané účinky na rozmnožovanie pri
vyšších hladinách dávok ako sú potrebné na kontrolu vašich záchvatov.

Počas liečby sa neodporúča dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Levetiracetam môže narušiť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať
akékoľvek nástroje alebo stroje, pretože levetiracetam môže spôsobovať
ospalosť. Pravdepodobnosť je vyššia na začiatku liečby alebo po zvýšení
dávky. Nemáte viesť vozidlo ani obsluhovať stroje, kým sa nestanoví, že
vaša schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je ovplyvnená.


3. Ako užívať Normeg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Normeg sa musí užívať dvakrát denne, jedenkrát ráno a jedenkrát večer,
každý deň približne v rovnakom čase.
Užívajte toľko tabliet, koľko vám predpísal váš lekár.

Spôsob podania
Tablety Normeg prehltnite s dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom
vody).

Monoterapia
Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):

Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
Ak začínate užívať levetiracetam po prvýkrát, váš lekár vám predpíše nižšiu
dávku po dobu 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.

Prídavná liečba
Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov)
s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Váš lekár vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu levetiracetamu podľa
veku, telesnej hmotnosti a dávky.
/Pre deti do 25 kg/ /telesnej hmotnosti/ sa má dávka podávať vo forme perorálny
roztoku levetiracetamu.
Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej
hmotnosti každý deň.

Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):
Pre dojčatá je vhodnejšou formou perorálny roztok.

Dĺžka liečby:
• Levetiracetam sa používa na dlhodobú liečbu. V liečbe
levetiracetamom máte pokračovať tak dlho, ako vám povedal váš lekár.
NEUKONČUJTE liečbu bez dohody so svojím lekárom, pretože to môže zosilniť
vaše
záchvaty. Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť vašu liečbu, on/ona vás poučí,
ako postupne vysadzovať liek.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Ak užijete viac Normegu, ako máte
Možné vedľajšie účinky predávkovania Normegom sú ospalosť, nepokoj,
agresivita, zníženie ostražitosti, útlm dýchania a kóma.
Pokiaľ ste užili viac tabliet ako ste mali, vyhľadajte svojho lekára. Váš
lekár určí najlepšiu možnú
liečbu predávkovania.

Ak zabudnete užiť Normeg
Pokiaľ ste zabudli jednu alebo viacero dávok, vyhľadajte svojho lekára.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Normeg
Pri ukončovaní liečby, podobne ako pri iných antiepileptických liekoch, sa
má levetiracetam vysadzovať postupne, aby sa zabránilo zvýšenému výskytu
záchvatov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Povedzte svojmu lekárovi, pokiaľ máte čokoľvek z nasledovného a znepokojuje
vás to.

Niektoré vedľajšie účinky ako je ospalosť, únava a závrat sa môžu
vyskytovať častejšie na začiatku
liečby alebo pri zvýšení dávky. Tieto účinky sa však majú časom znižovať.

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10)
• somnolencia (ospalosť)
• asténia/únava (slabosť/vyčerpanosť)

Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)
• infekcia, nazofaryngitída (zápal nosohltana a hornej časti hrdla);
• znížený počet krvných doštičiek;
• anorexia (strata chuti do jedla), nárast telesnej hmotnosti;
• nepokoj, depresia, emocionálna labilita/zmeny nálady, nepriateľstvo alebo
agresivita,
nespavosť, nervozita alebo podráždenosť, poruchy osobnosti (problémy so
správaním),
nezvyčajné myslenie (pomalé myslenie, neschopnosť sústrediť sa);
• závrat (pocit straty rovnováhy), kŕče, bolesť hlavy, hyperkinéza (zvýšená
pohybová aktivita), ataxia
(porucha zosúladenia pohybov), trasenie (mimovoľné chvenie), amnézia
(strata pamäti),
porucha rovnováhy, narušená pozornosť (strata koncentrácie), porucha pamäti
(zábudlivosť);
• diplopia (dvojité videnie), rozmazané videnie;
• vertigo (pocit točenia);
• kašeľ (zhoršenie existujúceho kašľa);
• bolesť brucha, nutkanie na vracanie, dyspepsia (tráviace ťažkosti),
hnačka, vracanie;
• vyrážka, ekzém, svrbenie;
• myalgia (bolesť svalov);
• náhodné úrazy.

Neznáme (z dostupných údajov)
• znížený počet červených krviniek a/alebo bielych krviniek;
• strata telesnej hmotnosti;
• nezvyčajné správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácie, duševné
poruchy, samovražda,
pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky;
• parestézia (mravčenie); ťažkosti pri kontrole pohybov, mimovoľné svalové
kŕče postihujúce hlavu, trup a končatiny;
• pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy), zlyhanie pečene, hepatitída
(zápal pečene), odchýlky vo výsledkoch krvných testov zameraných na funkciu
pečene;
• vypadávanie vlasov, pľuzgiere na koži, v ústach, v oblasti očí a
pohlavných orgánov, kožná
vyrážka.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie
sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Normeg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
kartónovej škatuľke a blistri po EXP: Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Normeg obsahuje

Liečivo je levetiracetam.

Normeg 250 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.
Normeg 500 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.
Normeg 750 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 750 mg levetiracetamu.
Normeg 1000 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg
levetiracetamu.

Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety:
Povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný bezvodý oxid kremičitý,
nátriumstearylfumarát
Obal tablety:
Hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, mastenec, oxid titaničitý (E 171),
simetikónová emulzia (čistená voda 67,4 %, simetikón 30 %, metylcelulóza
2,5 %, kyselina sorbová 0,1 %)
Normeg 250 mg tiež obsahuje: hlinitý lak indigokarmínu (E 132)
Normeg 500 mg tiež obsahuje žltý oxid železitý (E 172)
Normeg 500 mg tiež obsahuje červený oxid železitý (E 172), žltý oxid
železitý (E 172)

Ako vyzerá Normeg a obsah balenia
Filmom obalená tableta.
Normeg 250 mg: modrá podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na
oboch stranách.
Normeg 500 mg: žltá podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou na
oboch stranách.
Normeg 750 mg: oranžová podlhovastá filmom obalená tableta s deliacou ryhou
na oboch stranách.
Normeg 1000 mg: Biela až takmer biela podlhovastá filmom obalená tableta s
deliacou ryhou
na oboch stranách.

Normeg 250, 500, 750, 1000 mg je balený v PVC/ALU blistroch po 10, 20, 30,
50, 60, 80, 100, 120, 200 tabliet.
To predstavuje počet blistrov: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 20, každý s 10-
timi tabletami v jednej skladacej škatuľke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


Výrobca
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Bulharsko |?????? 250, 500, 750, 1000 mg |
| |????????? ???????? |
|Česká republika|Normeg 250, 500, 750, 1000 mg |
| |potahované tablety |
|Estónsko |Normeg 250, 500, 750, 1000 mg |
| |őhukese polümeerikattega tabletid|
|Litva |Normeg 250, 500, 750, 1000 mg |
| |pl?vele dengtos tablet?s |
|Nemecko |Normeg 250, 500, 750, 1000 mg |
| |filmtabletten |
|Poľsko |Normeg |
|Rumunsko |Normeg 250, 500, 750, 1000 mg |
| |comprimate filmate |
|Slovinsko |Normeg 250, 500, 750, 1000 mg |
| |filmsko obložene tablete |
|Slovenská |Normeg 250, 500, 750, 1000 mg |
|republika |filmom obalené tablety |
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná
v 03/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/05283,
2010/05284, 2010/05285, 2010/05286

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Normeg 250 mg
Normeg 500 mg
Normeg 750 mg
Normeg 1000 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Normeg 250 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.
Normeg 500 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.
Normeg 750 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 750 mg levetiracetamu.
Normeg 1000 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg
levetiracetamu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Normeg 250 mg:
Modrá podlhovastá filmom obalená tableta s dĺžkou približne 12,6 mm a
šírkou približne 6,1 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách.

Normeg 500 mg:
Žltá podlhovastá filmom obalená tableta s dĺžkou približne 16,1 mm a šírkou
približne 7,6 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách.

Normeg 750 mg:
Oranžová podlhovastá filmom obalená tableta s dĺžkou približne 18,6 mm a
šírkou približne 8,6 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách.

Normeg 1000 mg:
Biela až takmer biela podlhovastá filmom obalená tableta s dĺžkou približne
19,1 mm a šírkou približne 10,1 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Levetiracetam je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych
záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez sekundárnej generalizácie
u pacientov vo veku od 16 rokov s práve diagnostikovanou epilepsiou.

Levetiracetam je indikovaný ako prídavná terapia
- pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo
bez nej u dospelých, detí a dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou.
- pri liečbe myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku
od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.
- pri liečbe primárne generalizovaných tonicko-klonických záchvatov
u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

. Monoterapia
Dospelí a dospievajúci vo veku od 16 rokov

Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg dvakrát denne, ktorú je možné po dvoch
týždňoch zvýšiť na začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg dvakrát denne.
Dávku je možné ďalej zvyšovať o 250 mg dvakrát denne každé dva týždne
v závislosti od klinickej odpovede. Maximálna dávka je 1500 mg dvakrát
denne.

. Prídavná liečba
Dospelí (? 18 rokov) a dospievajúci (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou

Začiatočná terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denne. S touto dávkou možno
začať v prvý deň liečby.
V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dennú dávku zvýšiť
až na 1500 mg dvakrát denne. Dávku je možné zvyšovať alebo znižovať o 500
mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti (65 rokov a starší)

U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava
dávky (pozri „Porucha funkcie obličiek“ nižšie).

Porucha funkcie obličiek

Denná dávka sa musí upraviť individuálne podľa funkcie obličiek.

Pre dospelých pacientov použite nasledovnú tabuľku a dávku upravte
zodpovedajúcim spôsobom. Pri použití tejto tabuľky pre dávkovanie je
potrebné stanoviť klírens kreatinínu (CLcr) pacienta v ml/min. U dospelých
a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je možné CLcr
v ml/min stanoviť z merania kreatinínu v sére (mg/dl) pomocou nasledovnej
rovnice.

[140-vek (roky)] x hmotnosť (kg)
CLcr (ml/min) = -------------------------------------------- (x 0,85 u
žien)
72 x kreatinín v sére (mg/dl)

CLcr sa potom prepočíta podľa nasledujúceho vzorca na plochu povrchu tela
(body surface area,
BSA):
Clcr (ml/min)
CLcr (ml/min/1,73 m˛) = ------------------------ x 1,73
BSA pacienta (m˛)

Úprava dávkovania u dospelých a dospievajúcich pacientov s telesnou
hmotnosťou viac ako 50 kg
s poruchou funkcie obličiek:

|Skupina |Klírens kreatinínu |Dávka a frekvencia |
| |(ml/min/1,73 m2) | |
|Normálna |> 80 |500 až 1500 mg dvakrát |
| | |denne |
|Mierna |50 – 79 | |
| | |500 až 1000 mg dvakrát |
|Stredne závažná |30 – 49 |denne |
| | | |
|Závažná |< 30 |250 až 750 mg dvakrát |
| | |denne |
|Dialyzovaní |- | |
|pacienti v | |250 až 500 mg dvakrát |
|terminálnom štádiu | |denne |
|zlyhania obličiek | | |
|(1) | |500 až 1000 mg jedenkrát |
| | |denne (2) |

(1) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 750 mg.
(2) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 250 až 500 mg.

U detí s poruchou funkcie obličiek je potrebné upraviť dávku levetiracetamu
podľa funkcie obličiek,
pretože klírens levetiracetamu závisí od funkcie obličiek. Toto odporúčanie
je založené na štúdii
s dospelými pacientmi s poruchou funkcie obličiek.

CLcr v ml/min/1,73 m˛ je možné odhadnúť zo stanoveného sérového kreatinínu
(mg/dl) pre mladých
dospievajúcich, deti a dojčatá s použitím nasledujúceho vzorca (Schwartzov
vzorec):

Výška (cm) x ks
CLcr (ml/min/1,73 m˛) = --------------------------------------
Sérový kreatinín (mg/dl)

ks = 0,45 pre donosené dojčatá vo veku do 1 roka; ks = 0,55 pre deti
mladšie ako 13 rokov
a dospievajúce dievčatá; ks = 0,7 pre dospievajúcich chlapcov

Úprava dávkovania pre dojčatá, deti a dospievajúcich pacientov s telesnou
hmotnosťou menej ako
50 kg s poruchou funkcie obličiek

|Skupina |Klírens |Dávka a frekvencia (1) |
| |kreatinínu | |
| |(ml/min/1,73 | |
| |m2) | |
| | |Dojčatá od 1 do 6 |Dojčatá od 6 do |
| | |mesiacov |23 mesiacov, deti a |
| | | |dospievajúci s |
| | | |hmotnosťou |
| | | |do 50 kg |
|Normálna |> 80 |7 až 21 mg/kg dvakrát |10 až 30 mg/kg dvakrát|
| | |denne |denne |
|Mierna |50 – 79 |7 až 14 mg/kg dvakrát |10 až 20 mg/kg dvakrát|
| | |denne |denne |
|Stredne |30 – 49 |3,5 až 10,5 mg/kg |5 až 15 mg/kg dvakrát |
|závažná | |dvakrát denne |denne |
|Závažná |< 30 |3,5 až 7 mg/kg dvakrát|5 až 10 mg/kg dvakrát |
| | |denne |denne |
|Dialyzovaní |- |7 až 14 mg/kg |10 až 20 mg/kg |
|pacienti v | |jedenkrát denne (2) |jedenkrát denne (3) |
|terminálnom | |(4) |(5) |
|štádiu | | | |
|zlyhania | | | |
|obličiek | | | |

(1) Pre dávky nižšie ako 250 mg a u pacientov, ktorí nie sú schopní
prehlnúť tablety, sa má použiť levetiracetam vo forme perorálneho
roztoku.
(2) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 10,5 mg/kg.
(3) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 15 mg/kg.
(4) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 3,5 až 7 mg/kg.
(5) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 5 až 10 mg/kg.

Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je
potrebná úprava
dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens
kreatinínu podhodnocovať
insuficienciu obličiek. Preto sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73
m2 odporúča znížiť dennú
udržiavaciu dávku o 50 %.

Deti a dospievajúci

Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, balenie a silu podľa veku,
telesnej hmotnosti a dávky.

Tablety ako lieková forma nie sú určené na použitie u dojčiat a detí
mladších ako 6 rokov. V tejto populácii sa uprednostňuje použitie
levetiracetamu vo forme perorálneho roztoku. Okrem toho, dostupné sily
tabliet nie sú vhodné na začiatočnú liečbu u detí s telesnou hmotnosťou
nižšou ako 25 kg, u pacientov, ktorí nie sú schopní prehlnúť tablety alebo
pre podávanie dávok nižších ako 250 mg. Vo všetkých vyššie uvedených
prípadoch sa má použiť perorálny roztok.

/Monoterapia/

Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu u detí a dospievajúcich mladších ako
16 rokov ako monoterapie neboli stanovené.
K dispozícii nie sú žiadne údaje.

/Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 6 až 23 mesiacov, deti (2 až 11 rokov)/
/a dospievajúcich (12 až 17/
rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg

U dojčiat a detí mladších ako 6 rokov sa uprednostňuje použitie
levetiracetamu vo forme perorálneho roztoku.

Začiatočná terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denne.
V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dávku zvýšiť až na
30 mg/kg dvakrát denne.
Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo zníženie o 10 mg/kg dvakrát
denne každé dva týždne.
Má sa použiť najnižšia účinná dávka.
Dávka u detí s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u dospelých.

Odporúčaná dávka pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov, deti a dospievajúcich:

|Hmotnosť |Začiatočná dávka: |Maximálna dávka: |
| |10 mg/kg dvakrát denne |30 mg/kg dvakrát denne |
|6 kg(1) |60 mg dvakrát denne |180 mg dvakrát denne |
|10 kg(1) |100 mg dvakrát denne |300 mg dvakrát denne |
|15 kg(1) |150 mg dvakrát denne |450 mg dvakrát denne |
|20 kg(1) |200 mg dvakrát denne |600 mg dvakrát denne |
|25 kg |250 mg dvakrát denne |750 mg dvakrát denne |
|Od 50 kg(2) |500 mg dvakrát denne |1 500 mg dvakrát denne |

(1)Deti s hmotnosťou 25 kg alebo nižšou majú prednostne začať liečbu
levetiracetamom 100 mg/ml
perorálnym roztokom.
(2)Dávka u detí a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká
ako u dospelých.

/Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 1 až 6 mesiacov/

Pre používanie u dojčiat je určená lieková forma perorálny roztok.

Spôsob podania
Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehĺtať s dostatočným
množstvom tekutiny a
možno ich užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa podáva v dvoch
rovnakých čiastkových
dávkach.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo iné deriváty pyrolidónu alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vysadenie
Ak sa musí levetiracetam vysadiť, podľa súčasnej klinickej praxe sa
odporúča vysadzovať ho postupne (napr. u dospelých a dospievajúcich
s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg: znižovanie o 500 mg dvakrát denne
každé dva až štyri týždne; u dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí
a dospievajúcich s hmotnosťou do 50 kg: zníženie dávky nemá prekročiť 10
mg/kg dvakrát denne každé dva týždne; u dojčiat (mladších ako 6 mesiacov):
zníženie dávky nemá prekročiť 7 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne).

Renálna insuficiencia
Podávanie levetiracetamu pacientom s poruchou funkcie obličiek si môže
vyžadovať úpravu dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa
pred stanovením dávky odporúča posúdiť funkciu obličiek (pozri časť 4.2).

Samovražda
U pacientov liečených antiepileptikami (vrátane levetiracetamu) boli
hlásené prípady samovraždy, pokusov o samovraždu, samovražedných myšlienok
a správania. Metaanalýza randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaní
s antiepileptikami preukázala malé zvýšenie rizika samovražedných myšlienok
a správania. Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.

Z tohto dôvodu sa majú u pacientov sledovať príznaky depresie a/alebo
samovražedných myšlienok a správania a má sa zvážiť vhodná liečba.
Pacientom (a opatrovateľom pacientov) sa má odporučiť, aby v prípade
výskytu príznakov depresie a/alebo samovražedných myšlienok alebo
správania, okamžite vyhľadali lekársku pomoc.

Deti a dospievajúci
Lieková forma tablety nie je prispôsobená na používanie u dojčiat a detí
mladších ako 6 rokov.

Dostupné údaje u detí nenaznačili vplyv na rast a pubertu. Avšak dlhodobé
účinky u detí na schopnosť
učiť sa, inteligenciu, rast, endokrinnú funkciu, pubertu a plodnosť sú
naďalej neznáme.

Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu sa nehodnotila dôkladne u dojčiat
s epilepsiou mladších ako
1 rok. Len 35 dojčiat mladších ako 1 rok s parciálnymi záchvatmi bolo
exponovaných v klinických
štúdiách, z nich len 13 bolo mladších ako 6 mesiacov.


4.5 Liekové a iné interakcie

Antiepileptiká
Údaje z klinických štúdií pred uvedením lieku na trh vykonaných na
dospelých ukazujú, že levetiracetam nemal vplyv na sérové koncentrácie už
podávaných antiepileptík (fenytoín, karbamazepín, kyselina valproová,
fenobarbital, lamotrigín, gabapentín a primidón) a že tieto antiepileptiká
neovplyvnili farmakokinetiku levetiracetamu.

Rovnako ako u dospelých, ani u detí a dospievajúcich užívajúcich až do 60
mg/kg/deň levetiracetamu nie je žiadny dôkaz klinicky významných liekových
interakcií.
Retrospektívne hodnotenie farmakokinetických interakcií u detí a
dospievajúcich s epilepsiou (4 až
17 rokov) potvrdilo, že prídavná liečba s perorálne podávaným
levetiracetamom neovplyvnila sérové
koncentrácie v rovnovážnom stave súbežne podávaného karbamazepínu a
valproátu. Avšak údaje
naznačujú o 20 % vyšší klírens levetiracetamu u detí užívajúcich enzýmy
indukujúce antiepileptiká.
Úprava dávky sa nevyžaduje.

Probenecid
Zistilo sa, že probenecid (500 mg štyrikrát denne), blokátor renálnej
tubulárnej sekrécie, inhibuje
renálny klírens primárneho metabolitu, nie však levetiracetamu.
Koncentrácia uvedeného metabolitu
však zostáva nízka. Možno očakávať, že ostatné lieky vylučované aktívnou
tubulárnou sekréciou by
tiež mohli znižovať renálny klírens metabolitu. Účinok levetiracetamu na
probenecid sa nezisťoval a
účinok levetiracetamu na ďalšie aktívne vylučované lieky, napr. NSAID,
sulfónamidy a metotrexát nie
je známy.

Perorálne kontraceptíva a iné farmakokinetické interakcie
Levetiracetam v dávke 1000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku
perorálnych kontraceptív
(etinylestradiol a levonorgestrel); endokrinné parametre (luteinizačný
hormón a progesterón) sa
nezmenili. Levetiracetam v dávke 2000 mg denne nemal vplyv na
farmakokinetiku digoxínu
a warfarínu; protrombínové časy sa nezmenili. Súbežné podávanie s
digoxínom, perorálnymi
kontraceptívami a warfarínom neovplyvnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacidá
Nie sú k dispozícií žiadne údaje o vplyve antacíd na vstrebávanie
levetiracetamu.

Jedlo a alkohol
Jedlo neovplyvnilo rozsah vstrebávania levetiracetamu, ale rýchlosť
vstrebávania sa mierne znížila.
Nie sú k dispozícií žiadne údaje o interakcii levetiracetamu s alkoholom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití levetiracetamu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách
preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne
riziko u ľudí.
Levetiracetam sa neodporúča užívať počas gravidity a u žien vo fertilnom
veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.

Rovnako ako u iných antiepileptík, fyziologické zmeny počas gravidity môžu
ovplyvniť koncentráciu
levetiracetamu. Počas gravidity bol pozorovaný pokles plazmatickej
koncentrácie levetiracetamu.
Tento pokles je výraznejší počas tretieho trimestra (až do 60 %
východiskovej hodnoty koncentrácie pred graviditou). Pre gravidnú ženu
liečenú levetiracetamom sa má zabezpečiť adekvátny klinický
manažment. Vysadenie antiepileptickej liečby môže viesť k exacerbácii
ochorenia, ktoré môže
poškodiť matku a plod.

Laktácia
Levetiracetam sa vylučuje do ľudského mlieka. Dojčenie sa preto neodporúča.
Avšak, v prípade, že
je liečba levetiracetamom potrebná počas dojčenia, pomer prínosu/rizika
liečby sa má zvážiť
vzhľadom k významu dojčenia.

Fertilita
V štúdiách na zvieratách sa nezistil žiadny vplyv na fertilitu (pozri časť
5.3). Nie sú k dispozícii žiadne
klinické údaje, nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Vzhľadom na možnú rozdielnu individuálnu citlivosť niektorí pacienti môžu
najmä na začiatku liečby
alebo po zvýšení dávky pociťovať ospalosť alebo iné symptómy v súvislosti s
centrálnym nervovým
systémom. Preto sa u týchto pacientov odporúča opatrnosť pri vykonávaní
náročných aktivít, napr. pri
vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Pacientom sa neodporúča viesť
vozidlá ani obsluhovať
stroje, kým sa nestanoví, že ich schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je
ovplyvnená.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Súhrnné údaje bezpečnosti z klinických štúdií vykonaných s perorálnymi
formami levetiracetamu u dospelých pacientov s parciálnymi záchvatmi
ukázali, že sa nežiaduce reakcie vyskytli u 46,4 %
pacientov liečených levetiracetamom a u 42,2 % pacientov v placebovej
skupine. Závažné nežiaduce reakcie sa vyskytli u 2,4 % pacientov liečených
levetiracetamom a u 2,0 % pacientov v placebovej skupine. Najčastejšie
zaznamenanými nežiaducimi reakciami boli somnolencia, asténia a závrat. Pri
súhrnnej analýze bezpečnosti sa nezistil jednoznačný vzťah dávka-odpoveď,
ale výskyt a závažnosť
nežiaducich reakcií v súvislosti s centrálnym nervovým systémom sa časom
znižovala.

V monoterapii sa u 49,8 % jedincov vyskytla minimálne jedna nežiaduca
reakcia súvisiaca s liekom.
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli únava a ospalosť.

Štúdia vykonaná u dospelých a dospievajúcich s myoklonickými záchvatmi (12
až 65 rokov) ukázala,
že u 33,3 % pacientov v skupine s levetiracetamom a u 30,0 % pacientov v
skupine s placebom sa prejavili nežiaduce reakcie, o ktorých sa usúdilo, že
súvisia s liečbou. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli bolesť hlavy
a ospalosť. Incidencia nežiaducich reakcií u pacientov s myoklonickými
záchvatmi bola nižšia ako u dospelých pacientov s parciálnym nástupom
záchvatov (33,3 % oproti 46,4 %).

Štúdia vykonaná u dospelých a detí (4 až 65 rokov) s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou
s primárne generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi potvrdila, že u
39,2 % pacientov
v skupine s levetiracetamom a u 29,8 % pacientov v skupine s placebom sa
prejavili nežiaduce reakcie, o ktorých sa usudzuje, že súvisia s liečbou.
Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia bola únava.

Zvýšenie frekvencie záchvatov o viac ako 25 % sa zaznamenalo u 14 %
dospelých a detských pacientov (vo veku 4 až 16 rokov) s parciálnymi
záchvatmi liečených levetiracetamom a u 26 % dospelých a 21% detských
a dospievajúcich pacientov dostávajúcich placebo.
Keď sa levetiracetam použil na liečbu primárne generalizovaných tonicko-
klonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou, nemalo to žiaden vplyv na frekvenciu absencií.

Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky

Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách (u dospelých,
dospievajúcich, detí a dojčiat
> 1 mesiac) a zo skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke podľa tried
orgánových systémov a podľa frekvencie. Pre klinické skúšania sa frekvencia
definuje nasledovne: veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100 až < 1/10); menej
časté (? 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi
zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). Údaje zo skúseností
po uvedení lieku na trh nie sú dostatočné na podporu odhadu ich výskytu v
liečenej populácii.

Infekcie a nákazy
Časté: infekcia, nazofaryngitída

Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: trombocytopénia
Neznáme: leukopénia, neutropénia, pancytopénia (so supresiou kostnej drene
zistenou v niektorých
prípadoch)

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: anorexia, nárast telesnej hmotnosti
Neznáme: zníženie telesnej hmotnosti

Psychické poruchy
Časté: agitovanosť, depresia, emocionálna labilita/výkyvy nálady,
hostilita/agresivita, insomnia,
nervozita/podráždenosť, poruchy osobnosti, abnormálne myslenie
Neznáme: abnormálne správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácia,
psychotické poruchy,
samovražda, samovražedný pokus a samovražedné myšlienky

Poruchy nervového systému
Veľmi časté: somnolencia
Časté: amnézia, ataxia, kŕčovitý záchvat, závrat, bolesť hlavy,
hyperkinéza, tras, porucha rovnováhy, narušená pozornosť, porucha pamäti
Neznáme: parestézia, choreoatetóza, dyskinézia

Poruchy oka
Časté: diplopia, rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu
Časté: vertigo

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: zhoršenie kašľa

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie
Neznáme: pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest
Neznáme: zlyhanie pečene, hepatitída, abnormálne funkčné pečeňové testy

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: vyrážka, ekzém, pruritus
Neznáme: toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm,
multiformný erytém
a alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: myalgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: asténia/únava

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Časté: náhodné úrazy

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Riziko anorexie je vyššie, keď sa topiramát podáva súbežne s
levetiracetamom.
V niekoľkých prípadoch alopécie sa po vysadení levetiracetamu pozorovala
úprava stavu.

Deti a dospievajúci

Štúdia vykonaná u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku 4 až 16
rokov) s parciálnymi záchvatmi preukázala, že u 55,4 % pacientov v skupine
liečenej levetiracetamom a u 40,2 % pacientov v placebovej skupine sa
vyskytli nežiaduce reakcie. Závažné nežiaduce reakcie sa nevyskytovali u
žiadneho pacienta v skupine liečenej levetiracetamom a u 1,0 % pacientov v
skupine s placebom. Najčastejšie zaznamenanými nežiaducimi reakciami u detí
a dospievajúcich boli somnolencia, hostilita, nervozita, emočná labilita,
agitovanosť, anorexia, asténia a bolesť hlavy. Výsledky bezpečnosti
u detských a dospievajúcich pacientov sa zhodovali s bezpečnostným profilom
levetiracetamu u dospelých, s výnimkou behaviorálnych a psychiatrických
nežiaducich reakcií, ktoré sa častejšie vyskytli u detí ako u dospelých
(38,6 % voči 18,6 %). Relatívne riziko však bolo u detí a dospelých
podobné.

Štúdia uskutočnená u detských pacientov (vo veku 1 mesiac až menej ako 4
roky) s parciálnymi
záchvatmi ukázala, že u 21,7 % pacientov v skupine liečenej levetiracetamom
a 7,1 % pacientov v skupine dostávajúcej placebo sa vyskytli nežiaduce
reakcie. U pacientov v skupine liečenej levetiracetamom ani v skupine
dostávajúcej placebo sa neobjavili žiadne závažné nežiaduce reakcie. Počas
dlhodobej následnej štúdie N01148 boli vo vekovej skupine 1 mesiac až < 4
roky najčastejšími nežiaducimi reakciami v súvislosti s liečbou
podráždenosť (7,9 %), kŕče (7,2 %), somnolencia (6,6 %), psychomotorická
hyperaktivita (3,3 %), porucha spánku (3,3 %) a agresivita (3,3 %).
Výsledky týkajúce sa bezpečnosti u detských pacientov boli v súlade s
bezpečnostným profilom levetiracetamu u starších detí vo veku 4 až 16
rokov.

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná pediatrická štúdia bezpečnosti s
noninferiórnym dizajnom
hodnotila kognitívne a neuropsychologické účinky levetiracetamu u detí vo
veku 4 až 16 rokov s parciálnymi záchvatmi. Bolo konštatované, že
levetiracetam sa neodlišoval (nebol inferiórny) od placeba, pokiaľ ide o
zmenu od východiskového stavu v skóre Leiter-R na pozornosť a pamäť,
zloženom skóre k hodnoteniu pamäti (Leiter-R Attention and Memory, Memory
Screen Composite score) u populácie spĺňajúcej protokol štúdie. Výsledky
týkajúce sa behaviorálneho a emočného fungovania naznačovali u pacientov
liečených levetiracetamom zhoršenie, pokiaľ ide o agresívne správanie, čo
bolo merané štandardizovaným a systematickým spôsobom s použitím overeného
nástroja (CBCL-Achenbach Child Behavior Checklist; Achenbachov kontrolný
zoznam správania detí). Avšak, u jedincov, ktorí užívali levetiracetam v
dlhodobej nezaslepenej následnej štúdii, nedošlo v priemere k zhoršeniu
behaviorálneho a emočného fungovania; obzvlášť miery agresívneho správania
neboli horšie oproti východiskovému stavu.

4.9 Predávkovanie

Symptómy
Po predávkovaniach levetiracetamom sa pozorovala somnolencia, nepokoj,
agresia, znížený stupeň vedomia, depresia dýchania a kóma.

Liečba predávkovania
Po akútnom predávkovaní možno vyprázdniť žalúdok výplachom žalúdka alebo
vyvolaním vracania.
Neexistuje žiadne špecifické antidotum levetiracetamu. Liečba predávkovania
má byť symptomatická
a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť vylučovania levetiracetamu dialýzou je
60 % a primárneho
metabolitu 74 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, iné antiepileptiká.
ATC kód: N03AX14.

Liečivo levetiracetam je pyrolidónový derivát (S-enantiomér alfa-etyl-2-oxo-
1-pyrolidín acetamidu),
chemicky nesúvisiaci s liečivami v súčasných antiepileptikách.

Spôsob účinku
Spôsob účinku levetiracetamu nebol doposiaľ celkom objasnený, zdá sa však,
že jeodlišný od
účinkov ostatných v súčasnosti používaných antiepileptík. Pokusy /in vitro/ a
/in vivo/ napovedajú, že
levetiracetam neovplyvňuje ani základné charakteristiky buniek, ani
normálny prenos nervových
vzruchov.

/In vitro/ štúdie ukazujú, že levetiracetam ovplyvňuje hladinu Ca2+ v
neurónoch čiastočnou inhibíciou kalciových kanálov typu N a znížením
uvoľňovania Ca2+ z intracelulárnych zásob v neurónoch.
Levetiracetam naviac čiastočne antagonizuje zníženie aktivity GABA- a
glycínových kanálov
spôsobené zinkom a ß-karbolínmi. Okrem toho sa levetiracetam podľa /in/
/vitro/ štúdií viaže na špecifické väzbové miesto v mozgovom tkanive
hlodavcov. Špecifickým väzbovým miestom je synaptický vezikulárny proteín
2A, ktorý je považovaný za súčasť procesov fúzie a exocytózy vezikúl s
neurotransmitermi. Levetiracetam a jeho analógy majú rôznu afinitu k väzbe
na synaptický
vezikulárny proteín 2A, ktorá koreluje s ich potenciálom k zábrane vzniku
záchvatov v audiogénnych
modeloch u myší. Uvedený nález napovedá tomu, že interakcia medzi
levetiracetamom a synaptickým
vezikulárnym proteínom 2A by mohla prispievať k antiepileptickému spôsobu
účinku lieku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam poskytuje ochranu pred záchvatmi vo veľkom počte zvieracích
modelov parciálnych a
primárne generalizovaných záchvatov bez toho, že by mal prokonvulzívny
účinok. Primárny
metabolit je neaktívny.

Účinok pri parciálnej i generalizovanej epilepsii (epileptiformný výboj
/fotoparoxyzmálna odpoveď) u
človeka potvrdil široké spektrum stanoveného farmakologického profilu
levetiracetamu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

/Prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou/
/generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat/
/vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou./

U dospelých sa účinnosť levetiracetamu dokázala v 3 dvojito zaslepených,
placebom kontrolovaných
štúdiách pri 1000 mg, 2000 mg alebo 3000 mg/deň podávaných v 2 rozdelených
dávkach s dĺžkou
liečby do 18 týždňov. V sumárnej analýze bolo percento pacientov, ktorí
dosiahli 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov na týždeň v
porovnaní s východiskovým
stavom pri stabilnej dávke (12/14 týždňov), 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u
pacientov s 1000, 2000 alebo
3000 mg levetiracetamu a 12,6 % u pacientov s placebom.

Deti a dospievajúci

U detských a dospievajúcich pacientov (vo veku 4 až 16 rokov) sa účinnosť
levetiracetamu stanovila v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej
štúdii, do ktorej bolo zaradených 198 pacientov a malo dĺžku liečby 14
týždňov. V tejto štúdii pacienti užívali levetiracetam vo fixnej dávke 60
mg/kg/deň (s dávkovaním dvakrát denne).
44,6 % pacientov liečených levetiracetamom a 19,6 % pacientov s placebom
malo 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov za týždeň v
porovnaní s východiskovým
stavom. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 11,4 % pacientov nemalo záchvat
minimálne
6 mesiacov a 7,2 % nemalo záchvat minimálne 1 rok.

U detských pacientov (vo veku 1 mesiac až 4 roky) bola stanovená účinnosť
levetiracetamu v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, ktorá
zahŕňala 116 pacientov a liečba trvala 5 dní. V tejto štúdii dostávali
pacienti dennú dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg alebo 50 mg/kg
perorálneho roztoku na základe titračného rozpisu podľa veku. V tejto
štúdii bola použitá dávka 20 mg/kg/deň titrovaná na 40 mg/kg/deň pre
dojčatá vo veku jeden mesiac až 6 mesiacov a dávka 25 mg/kg/deň titrovaná
na 50 mg/kg/deň pre deti vo veku 6 mesiacov až 4 roky. Celková denná dávka
bola podávaná dvakrát denne. Primárnym ukazovateľom účinnosti bola miera
odpovede na liečbu (percento pacientov s ? 50 % poklesom priemernej dennej
frekvencie parciálnych záchvatov od východiskového stavu), ktorá bola
hodnotená zaslepene centrálnym hodnotiteľom s použitím 48-hodinového video
EEG záznamu. Analýza účinnosti pozostávala zo 109 pacientov, ktorí mali
najmenej 24 hodín video EEG záznamu v obidvoch obdobiach, východiskovom aj
testovacom. Za respondentov bolo považovaných 43,6 % pacientov liečených
levetiracetamom a 19,6 % pacientov, ktorí dostávali placebo. Výsledky sa
zhodujú naprieč vekovými skupinami. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 8,6
% pacientov nemalo záchvaty minimálne 6 mesiacov a 7,8 % bolo bez záchvatov
minimálne 1 rok.

/Monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou/
/alebo bez nej u pacientov vo veku od 16 rokov s novo diagnostikovanou/
/epilepsiou./

Účinnosť levetiracetamu v monoterapii bola preukázaná v dvojito zaslepenej
paralelnej skupine „noninferiority“ v porovnaní s karbamazepínom s riadeným
uvoľňovaním (CR) u 576 pacientov vo veku 16 rokov alebo starších s novo
alebo nedávno diagnostikovanou epilepsiou. U pacientov sa mohli
vyskytovať len nevyprovokované parciálne záchvaty alebo generalizované
tonicko-klonické záchvaty.
Pacienti boli randomizovaní na liečbu karbamazepínom CR 400 – 1200 mg/deň
alebo levetiracetamom
1000 – 3000 mg/deň, dĺžka liečby bola do 121 týždňov v závislosti od
reakcie.
Šesťmesačné obdobie bez výskytu záchvatov sa dosiahlo u 73,0 % pacientov
liečených
levetiracetamom a 72,8 % pacientov liečených karbamazepínom CR; upravená
absolútna diferencia
medzi liečbami bola 0,2 % (95 % IS: -7,8 8,2). Viac ako polovica jedincov
nemala záchvaty
12 mesiacov (56,6 % jedincov s levetiracetamom a 58,5 % s karbamazepínom
CR).

V štúdii odrážajúcej klinickú prax bolo možné u obmedzeného počtu
pacientov, ktorí reagovali na
prídavnú liečbu levetiracetamom (36 dospelých pacientov zo 69), vysadiť
súbežnú antiepileptickú
liečbu.

/Prídavná terapia na liečbu myoklonických záchvatov u dospelých a/
/dospievajúcich vo veku od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou./

Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii
s trvaním 16 týždňov u pacientov vo veku 12 rokov a starších, ktorí trpeli
na idiopatickú
generalizovanú epilepsiu s myoklonickými záchvatmi s rôznymi syndrómami.
Väčšina pacientov mala
výskyt juvenilnej myoklonickej epilepsie. V tejto štúdii bola dávka
levetiracetamu 3000 mg/deň podávaná v 2 rozdelených dávkach. 58,3 %
pacientov liečených levetiracetamom a 23,3 % pacientov dostávajúcich
placebo malo minimálne 50 % zníženie denných myoklonických záchvatov na
týždeň. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 28,6 % pacientov nemalo
myoklonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a 21,0 % nemalo myoklonické
záchvaty minimálne 1 rok.

/Prídavná terapia na liečbu primárne generalizovaných tonicko-klonických/
/záchvatov u dospelých/
a dospievajúcich /vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou/
/epilepsiou./

Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v 24-týždňovej dvojito zaslepenej,
placebom kontrolovanej
štúdii, do ktorej boli zaradení dospelí, dospievajúci a obmedzený počet
detí, ktorí trpeli na idiopatickú
generalizovanú epilepsiu s primárne generalizovanými tonicko-klonickými
(PGTC) záchvatmi
s rôznymi syndrómami (juvenilná myoklonická epilepsia, juvenilná absencia
epilepsie, absencia
epilepsie v detstve alebo epilepsia s Grand Mal záchvatmi pri prebudení). V
tejto štúdii bola dávka
levetiracetamu 3000 mg/deň pre dospelých a dospievajúcich alebo 60
mg/kg/deň pre deti podávaná v 2
rozdelených dávkach. 72,2 % pacientov liečených levetiracetamom a 45,2 %
pacientov dostávajúcich placebo malo 50 % alebo významnejšie zníženie
frekvencie PGTC záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe
47,4 % pacientov nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a
31,5 % nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 1 rok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetam je vysoko rozpustná látka s vysokou schopnosťou prieniku.
Farmakokinetický profil je
lineárny pri nízkej intra- a interindividuálnej variabilite. Pri opakovanom
podávaní sa nemení klírens.
Nie sú žiadne dôkazy o akejkoľvek príslušnej variabilite medzi pohlaviami,
rasami alebo cirkadiálnej
variabilite. Farmakokinetický profil zdravých dobrovoľníkov a pacientov s
epilepsiou je porovnateľný.

Vzhľadom na úplné a lineárne vstrebávanie možno predvídať plazmatické
hladiny z perorálnej dávky
levetiracetamu, vyjadrenej v mg/kg telesnej hmotnosti. Plazmatické hladiny
levetiracetamu teda nie je
potrebné monitorovať.

Bola preukázaná významná korelácia medzi koncentráciami v slinách a v
plazme u dospelých a detí
(pomer koncentrácií v slinách/v plazme sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 1,7
pre perorálnu tabletu
a 4 hodiny po dávke pre perorálny roztok).

Dospelí a dospievajúci

Absorpcia
Levetiracetam sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Absolútna
biologická dostupnosť po
perorálnom užití sa blíži ku 100 %.

Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu 1,3 hodiny po podaní
dávky. Rovnovážny
stav sa dosiahne po dvoch dňoch pri dávkovacom režime dvakrát denne.

Maximálne koncentrácie (Cmax) sú zvyčajne 31 µg/ml po jednorazovej dávke
1000 mg a 43 µg/ml po
opakovanej dávke 1000 mg dvakrát denne.
Rozsah vstrebávania nezávisí od dávky a nie je ovplyvnený podaním jedla.

Distribúcia
Nie sú dostupné žiadne údaje o distribúcii v tkanivách ľudí.
Levetiracetam a ani jeho primárny metabolit sa vo významnej miere neviažu
na bielkoviny v plazme
(< 10 %).
Distribučný objem levetiracetamu je približne 0,5 až 0,7 l/kg, čo je
hodnota blízka celkovému objemu
vody v organizme.

Biotransformácia
Levetiracetam sa u ľudí extenzívne nemetabolizuje. Hlavnou metabolickou
cestou (24 % dávky) je
enzýmová hydrolýza acetamidovej skupiny. Izoenzýmy pečeňového cytochrómu
P450 nepodporujú
vznik primárneho metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidovej skupiny bola
merateľná vo veľkom počte tkanív vrátane krviniek. Metabolit ucb L057 je
farmakologicky neúčinný.

Stanovili sa tiež dva menej významné metabolity. Jeden sa získal
hydroxyláciou pyrolidónového
kruhu (1,6 % dávky) a druhý otvorením pyrolidónového kruhu (0,9 % dávky).
Ďalšie neidentifikované
zložky predstavovali iba 0,6 % dávky.

/In vivo/ sa nezistila žiadna enantiomérová interkonverzia pri
levetiracetame, ani pri jeho primárnom
metabolite.
/In vitro/ sa zistilo, že levetiracetam a jeho primárny metabolit neinhibujú
hlavné izoformy ľudského
pečeňového cytochrómu P450 (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2),
aktivitu glukuronylových transferáz (UGT1A1 a UGT1A6) a epoxidovej
hydroxylázy. Okrem toho levetiracetam neovplyvňuje /in vitro/ glukuronidáciu
kyseliny valproovej.

V kultúrach ľudských hepatocytov mal levetiracetam minimálny alebo žiadny
účinok na CYP1A2,
SULT1E1 alebo UGT1A1. Levetiracetam spôsoboval miernu indukciu CYP2B6 a
CYP3A4. /In vitro/
a /in vivo/ údaje o interakcii s perorálnymi kontraceptívami, digoxínom a
warfarínom ukazujú, že /in/
vivo sa neočakáva žiadna významná indukcia enzýmov. Preto je interakcia
levetiracetamu s inými liečivami alebo naopak nepravdepodobná.

Eliminácia
Plazmatický polčas u dospelých bol 7±1 hodina a nelíšil sa ani podľa dávky,
spôsobu podania, ani pri
opakovanom podávaní. Priemerný celkový systémový klírens bol 0,96
ml/min/kg.
Hlavnou cestou vylučovania bol moč, ktorým sa vylučovalo priemerne 95 %
dávky (približne 93 %
dávky sa vylúčilo do 48 hodín). Stolicou sa vylúčilo len 0,3 % dávky.
Kumulatívne vylučovanie levetiracetamu močom počas prvých 48 hodín dosiahlo
66 % dávky, v
prípade jeho primárneho metabolitu 24 % dávky.
Renálny klírens levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg a pre ucb L057 je 4,2
ml/min/kg, čo ukazuje, že
levetiracetam sa vylučuje glomerulárnou filtráciou s následnou tubulárnou
reabsorpciou, a že primárny
metabolit sa okrem glomerulárnej filtrácie vylučuje aj aktívnou tubulárnou
sekréciou.
Vylučovanie levetiracetamu koreluje s klírensom kreatinínu.

Starší pacienti

U starších pacientov je polčas predĺžený približne o 40 % (10 až 11 hodín).
Súvisí to so znížením
funkcie obličiek u tejto populácie (pozri časť 4.2).

Porucha funkcie obličiek

Zdanlivý systémový klírens levetiracetamu a jeho primárneho metabolitu
koreluje s klírensom
kreatinínu. Preto sa odporúča upraviť udržiavaciu dennú dávku
levetiracetamu podľa klírensu kreatinínu u pacientov so stredne závažnou a
závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

U anurických dospelých jedincov s terminálnym štádiom zlyhania obličiek bol
polčas medzi dialýzami
približne 25 hodín a počas dialýzy približne 3,1 hodiny.
Frakčné vylučovanie levetiracetamu počas typickej 4-hodinovej dialýzy
tvorilo 51 %.

Porucha funkcie pečene

U osôb s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie pečene nedochádzalo k
žiadnej významnej
zmene klírensu levetiracetamu. U väčšiny osôb so závažnou poruchou funkcie
pečene bol klírens
levetiracetamu znížený o viac ako 50 % v dôsledku sprievodnej poruchy
funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Deti a dospievajúci

Deti (4 až 12 rokov)

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky (20 mg/kg) deťom s epilepsiou (6 –
12 rokov) bol polčas
levetiracetamu 6 hodín. Zdanlivý systémový klírens bol približne o 30 %
vyšší ako u dospelých s
epilepsiou.

Po podaní opakovaných perorálnych dávok (20 až 60 mg/kg/deň) deťom s
epilepsiou (4 až 12 rokov)
sa levetiracetam rýchlo absorboval. Maximálna plazmatická koncentrácia sa
pozorovala 0,5 až
1 hodinu po podaní. Pozorovalo sa lineárne a dávkovo úmerné zvýšenie
maximálnych plazmatických
koncentrácií a plochy pod krivkou. Eliminačný polčas bol približne 5 hodín.
Zdanlivý telesný klírens
bol 1,1 ml/min/kg.

Dojčatá a deti (1 mesiac až 4 roky)

Po jednorazovom podaní dávky (20 mg/kg) 100 mg/ml perorálneho roztoku deťom
s epilepsiou
(1 mesiac až 4 roky) sa levetiracetam rýchlo absorboval a maximálne
plazmatické koncentrácie sa
pozorovali približne 1 hodinu po podaní. Farmakokinetické výsledky ukazujú
kratší eliminačný polčas
(5,3 hodiny) ako u dospelých (7,2 hodiny) a rýchlejší zdanlivý telesný
klírens (1,5 ml/min/kg) ako
u dospelých (0,96 ml/min/kg).

V populačnej farmakokinetickej analýze uskutočnenej u pacientov vo veku od
1 mesiaca do 16 rokov
telesná hmotnosť významne korelovala so zdanlivým klírensom (klírens sa
zvyšoval so zvýšením
telesnej hmotnosti) a so zdanlivým distribučným objemom. Na obidva
parametre mal vplyv aj vek.
Tento efekt bol zvýraznený u mladších dojčiat a ustupoval so zvyšujúcim sa
vekom, pričom okolo 4.
roku veku sa stal zanedbateľným.

V oboch farmakokinetických analýzach populácie došlo k asi 20 % zvýšeniu
zdanlivého klírensu
levetiracetamu, keď bol levetiracetam podávaný spolu s antiepileptikami,
ktoré indukujú enzýmy.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, genotoxicity a
karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Nežiaduce účinky, ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách, ale boli
pozorované u potkanov a v menšom rozsahu u myší, pri expozíciách v
podobných hladinách ako boli expozičné hladiny u človeka a s možným
významom pre klinické použitie, boli pečeňové zmeny naznačujúce adaptívnu
odpoveď, ako je zvýšená hmotnosť a centrilobulárna hypertrofia, infiltrácia
tuku a zvýšené pečeňové enzýmy v plazme.

U potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo
reprodukčnú výkonnosť
samcov alebo samičiek pri dávkach až do 1800 mg/kg/deň (6-násobok
maximálnej dennej dávky
odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2 alebo expozíciu) u rodičov a
generácie F1.

Boli uskutočnené dve štúdie embryofetálneho vývoja (EFV štúdie) u potkanov
s dávkami 400, 1200 a
3600 mg/kg/deň. Pri dávke 3600 mg/kg/deň došlo len v jednej z týchto dvoch
EFV štúdií
k nepatrnému zníženiu fetálnej hmotnosti, spojenému s hraničným nárastom
počtu kostných
zmien/menších anomálií. Nedošlo k žiadnemu ovplyvneniu mortality embryí ani
k zvýšeniu výskytu
malformácií. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežiaducich účinkov) bola 3600
mg/kg/deň pre
gravidné samice potkanov (12-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej
pre ľudí prepočítanej
na mg/m2 plochy povrchu tela) a 1200 mg/kg/deň pre plody.

Boli uskutočnené štyri štúdie embryofetálneho vývoja u králikov s dávkami
200, 600, 800, 1200 a
1800 mg/kg/deň. Dávka 1800 mg/kg/deň viedla k značnej toxicite u samíc-
matiek a k zníženiu
fetálnej hmotnosti, spojenému so zvýšeným výskytom plodov s
kardiovaskulárnymi/kostrovými
anomáliami. NOAEL bola < 200 mg/kg/deň pre samice-matky a 200 mg/kg/deň pre
plody (rovnajúca sa maximálnej dennej dávke odporúčanej pre ľudí
prepočítanej na mg/m2 plochy povrchu tela).

Štúdia perinatálneho a postnatálneho vývoja bola realizovaná u potkanov s
dávkami levetiracetamu
70, 350 a 1800 mg/kg/deň. NOAEL bola ? 1800 mg/kg/deň pre samice F0,
rovnako ako pre prežitie,
rast a vývoj mláďat F1 až do odstavenia (6-násobok maximálnej dennej dávky
odporúčanej pre ľudí
prepočítanej na mg/m2 plochy povrchu tela).

Štúdie s novorodencami a mláďatami zvierat u potkanov a psov nepreukázali
žiadne nežiaduce účinky
pri štandardných koncových ukazovateľoch vývoja a dozrievania v dávkach až
do 1800 mg/kg/deň (6
až 17-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na
mg/m2 plochy povrchu
tela).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Normeg 250 mg

Jadro tablety:
Povidón 30
Sodná soľ kroskarmelózy
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Nátriumstearylfumarát

Filmotvorná vrstva:
Hypromelóza 2910/5
Makrogol 6000
Mastenec
Oxid titaničitý (E 171)
Simetikónová emulzia (čistená voda 67,4 %, simetikón 30 %, metylcelulóza
2,5 %, kyselina sorbová 0,1 %)
hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

Normeg 500 mg

Jadro tablety:
Povidón 30
Sodná soľ kroskarmelózy
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Nátriumstearylfumarát

Filmotvorná vrstva:
Hypromelóza 2910/5
Makrogol 6000
Mastenec
Oxid titaničitý (E 171)
Simetikónová emulzia (čistená voda 67,4 %, simetikón 30 %, metylcelulóza
2,5 %, kyselina sorbová 0,1 %)
Žltý oxid železitý (E 172)

Normeg 750 mg

Jadro tablety:
Povidón 30
Sodná soľ kroskarmelózy
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Nátriumstearylfumarát

Filmotvorná vrstva:
Hypromelóza 2910/5
Makrogol 6000
Mastenec
Oxid titaničitý (E 171)
Simetikónová emulzia (čistená voda 67,4 %, simetikón 30 %, metylcelulóza
2,5 %, kyselina sorbová 0,1 %)
Červený oxid železitý (E 172)
Žltý oxid železitý (E 172)

Normeg 1000 mg

Jadro tablety:
Povidón 30
Sodná soľ kroskarmelózy
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Nátriumstearylfumarát

Filmotvorná vrstva:
Hypromelóza 2910/5
Makrogol 6000
Mastenec
Oxid titaničitý (E-171)
Simetikónová emulzia (čistená voda 67,4 %, simetikón 30 %, metylcelulóza
2,5 %, kyselina sorbová 0,1 %)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/ALU blistre.

Blistre: 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120, 200 tabliet
To predstavuje počet blistrov: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 20, každý s
obsahom 10 tabliet v skladacej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Normeg 250 mg: 21/0154/12-S
Normeg 500 mg: 21/0155/12-S
Normeg 750 mg: 21/0156/12-S
Normeg 1000 mg: 21/0157/12-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C00078
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX14 - levetiracetamum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.
Predajná cena:
131.33 € / 3956.45 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
131.33 € / 3956.45 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:43.88 € ÚP:0.00 € DP:43.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.07 € ÚP:26.07 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.04 € ÚP:4.00 € DP:1.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.33 € ÚP:0.00 € DP:13.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:85.63 € ÚP:0.00 € DP:85.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.95 € ÚP:38.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.08 € ÚP:0.00 € DP:20.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.77 € ÚP:0.00 € DP:39.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.78 € ÚP:0.00 € DP:10.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.90 € ÚP:0.00 € DP:78.90 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien