Detail:
Cisplatina Hospira 1 mg/ml con inf 1x10 ml/10 mg (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Cisplatina Hospira 1 mg/ml
Doplnok názvu:
con inf 1x10 ml/10 mg (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Cisplatina Hospira 1 mg/ml
cisplatina

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Cisplatina Hospira na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Cisplatinu Hospira
3. Ako používať Cisplatinu Hospira
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cisplatinu Hospira
6. Ďalšie informácie1. ČO JE CISPLATINA HOSPIRA A NA ČO SA POUŽÍVA

Cisplatina Hospira je protirakovinový liek a používa sa na paliatívnu
liečbu:
4. metastatických nádorov semenníkov a vaječníkov
5. pokročilého zhubného nádoru močového mechúra u pacientov, ktorí
podstúpili patričnú chirurgickú liečbu a rádioterapiu.
Liek sa môže použiť v monoterapii, častejšie však v kombinácii s ďalšími
chemoterapeutikami (chemicky vyrobenými liekmi, hlavne proti chorobám
spôsobeným mikroorganizmami). Ako súčasť kombinovanej terapie je Cisplatina
Hospira 1 mg/ml vhodná k liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc.

Cisplatina je protinádorová látka obsahujúca platinu. Je účinná v liečbe
širokého spektra zhubných ochorení. Pôsobenie cisplatiny je založené na
selektívnom a dlhodobom potlačení syntézy DNA v rôznych typoch buniek.
Liečivo sa viaže na DNA a vytvára väzby medzi jednotlivými vláknami DNA
i v rámci vlákien a vyvoláva smrť buniek v rôznych fázach bunkového cyklu.
Napriek tomu, že potlačenie syntézy DNA je pravdepodobne hlavným
mechanizmom zodpovedným za protinádorovú aktivitu tejto látky, nemožno
vylúčiť ani podiel ďalších mechanizmov, ako napr. imunosupresívnych
(potlačujúcich nežiaducu imunitnú reakciu), rádiosenzitizačných (citlivých
na žiarenie) a antimikrobiálnych (pôsobiacich proti mikroorganizmom).

/Mutagenita (vznik genetických defektov) a karcinogenita (vznik nádorov)/
Mutagenita cisplatiny bola pozorovaná u baktérií. Cisplatina vyvoláva zmeny
v tvare a štruktúre chromozómov v kultúrach živočíšnych buniek. Látky
s podobným mechanizmom účinku a mutagenitou ako cisplatina sú karcinogénne.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE CISPLATINU HOSPIRA

Nepoužívajte Cisplatinu Hospira
- keď ste alergický (precitlivený) na cisplatinu, platinu alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Cisplatiny Hospira.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Cisplatiny Hospira
- ak máte poškodené obličky alebo sluch
- ak máte útlm kostnej drene
- ak ste dehydratovaný

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

/Cisplatina/aminoglykozidy/
Súbežné podávanie cisplatiny s aminoglykozidovými antibiotikami (napr.
gentamycín, kanamycín, streptomycín) môže vyvolať zvýšenú nefrotoxicitu
(poškodenie obličiek) a ototoxicitu (poškodenie sluchu).

/Cisplatina/kľučkové diuretiká/
Spoločné podávanie cisplatiny a kľučkových diuretík môže maťzvýšený toxický
účinok na vnútorné ucho a sluchový nerv.

/Cisplatina/antikonvulzíva (lieky pôsobiace proti kŕčom centrálneho/
/nervového systému)/
Počas liečby cisplatinou môže dôjsť k poklesu antikonvulzív na
subterapeutické hladiny (pod hladinou terapeutickej účinnosti).

/Cisplatina/antihyperurikemiká (lieky pôsobiace proti zvýšenej koncentrácií/
/kyseliny močovej)/
Cisplatina môže spôsobiť zvýšenie koncentrácie kyseliny močovej v krvi.
Preto môže byť nevyhnutné upraviť dávkovanie antihyperurikemík.

/Cisplatina/ lieky s útlmom na kostnú dreň/ rádioterapia/
Súbežné použitie môže zvýšiť celkový účinok týchto liekov a ožarovania;
odporúča sa znížiť dávkovanie.

/Cisplatina/vakcíny (usmrtené vírusy)/
Vzhľadom k tomu, že liečba cisplatinou môže tlmiť normálne obranné
mechanizmy, pacientova protilátková odpoveď na vakcínu môže byť
znížená. Interval medzi skončením liečby, ktorá spôsobuje imunosupresiu
(potlačenie obranyschopnosti imunitného systému) a obnovením
pacientovej schopnosti odpovedať na vakcínu, závisí od sily a typu
použitého imunosupresívneho lieku, od prebiehajúceho ochorenia a od
ďalších faktorov. Odhaduje sa, že môže trvať od 3 mesiacov až do 1
roka.

/Cisplatina/vakcíny (živé vírusy)/
Pretože normálne obranné schopnosti môžu byť v dôsledku liečby cisplatinou
utlmené, môže súbežné podanie vakcíny obsahujúcej živé vírusy posilniť
obnovenie vírusov vakcíny a zvýrazniť ich nežiaduce účinky a/alebo
znížiť pacientovu protilátkovú odpoveď na vakcínu. Imunizáciu (rozvoj
imunitnej reakcie) týchto pacientov možno vykonať len s mimoriadnou
opatrnosťou, po starostlivom hematologickom vyšetrení (kompletné
vyšetrenie krvi) a s vedomím a súhlasom lekára, ktorý riadi liečbu
cisplatinou.
Interval medzi vysadením liečby, spôsobujúcej imunosupresiu a obnovením
pacientovej schopnosti odpovedať na vakcínu, závisí od sily a typu
použitého imunosupresívneho lieku, od primárneho ochorenia a od ďalších
faktorov. Odhaduje sa, že môže trvať od 3 mesiacov až po 1 rok.
Pacientom s leukémiou v remisii (prechodné vymiznutie prejavov choroby) sa
vakcína so živými vírusmi podáva najskôr za tri mesiace od poslednej
chemoterapie. U osôb, ktoré sú v tesnom kontakte s pacientom, zvlášť
rodinní príslušníci, treba posunúť imunizáciu perorálnou vakcínou polio-
vírusom.

/Cisplatina/etopozid/
Zriedkavo sa vyskytla akútna leukémia, s preleukemickou fázou alebo bez
nej, u pacientov liečených etopozidom v kombinácii s cisplatinou.

/Diagnostické interferencie (vzájomné ovplyvňovanie)/
Cisplatina môže zvýšiť sérové koncentrácie močoviny, sérový kreatinín, AST
a sérové koncentrácie kyseliny močovej.
Cisplatina môže znížiť klírens kreatinínu, sérové koncentrácie vápnika,
horčíka a draslíku.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Bezpečnosť použitia cisplatiny počas tehotenstva sa nestanovila. Preto sa
liek u tehotných pacientok môže použiť len v nevyhnutnom prípade, ak
očakávaný prínos z liečby prevyšuje možné riziko pre matku a plod.
U žien vo fertilnom veku sa liečba cisplatinou začína až po vylúčení
tehotenstva a pacientky je potrebné upozorniť na závažné riziko pre
plod, pokiaľ by počas liečby otehotneli.

Vzhľadom k nedostatočným informáciám o vylučovaní antineoplastických liekov
(lieky určené na predchádzanie bunečného delenia) do materského mlieka
a možných rizikách pre dieťa sa dojčenie počas podávania cisplatiny
neodporúča.

/Teratogenita (spôsobuje poruchu vývoja plodu)/
Teratogenita a embryotoxicita (poškodenie plodu) boli pozorované u myší.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuvádza sa.


3. AKO POUŽÍVAŤ CISPLATINU HOSPIRA

Vždy používajte Cisplatinu Hospira presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Cisplatina Hospira sa podáva výhradne intravenóznou cestou vo forme
intravenóznej infúzie (podanej do žily) počas 6 – 8 hodín.
Môže sa podať v dávke v rozmedzí 20 – 120 mg/m2 povrchu tela samostatne
alebo v kombinácii s inými antineoplastickými liekmi.
Faktory ovplyvňujúce tento výber závisia od základného ochorenia, súbežnej
terapie a toxických prejavov, ktoré sú u každého pacienta individuálne.

Opakovaná kúra cisplatiny sa nesmie podať, pokiaľ sérový kreatinín neklesne
pod 130 µmol/l (1,5 mg/100 ml) a/alebo močovina pod 9 mmol/l
(25 mg/100 ml). Hodnoty krvného obrazu musia byť prijateľné (doštičky
> 100 000 x 1012/l, leukocyty > 4 000 x 1012/l). Ďalšie dávky
cisplatiny sa nesmú podať, pokiaľ audiometrické vyšetrenie nevykáže
sluchovú aktivitu v medziach normálu.

Metastázujúce testikulárne tumory (nádory semenníkov): Indukcia remisie
Účinná kombinácia na liečbu pacientov s metastázujúcim testikulárnym
tumorom zahŕňa cisplatinu, bleomycín a vinblastín.

/Terapia k navodeniu remisie/
Cisplatina 20 mg/m2/deň počas 5 dní (1. - 5. deň) každé tri týždne; každé
3 týždne 3 kúry (celkom 15 dávok).
Bleomycín 30 jednotiek intravenózne za týždeň (2. deň každého týždňa),
podá sa 12 po sebe nasledujúcich dávok (celkom 12 dávok).
Vinblastín 0,15 – 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti intravenózne dvakrát
týždenne (1. a 2. deň), každé tri týždne; podajú sa 4 kúry (celkom 8
dávok).

/Udržiavacia liečba/
Udržiavacia liečba u pacientov, ktorí odpovedali na vyššie uvedený režim,
pozostáva z vinblastínu v dávke 0,3 mg/kg telesnej hmotnosti
intravenózne každé 4 týždne počas 2 rokov.

Metastázujúce ovariálne tumory (nádory vaječníkov)
Cisplatina: 50 mg/m2 intravenózne raz za 3 týždne (1. deň).
Doxorubicín: 50 mg/m2 intravenózne raz za 3 týždne (1. deň).
V kombinovanej liečbe sa cisplatina a doxorubicín podávajú sekvenčne (za
sebou).
Pri monoterapii sa podáva 100 mg/m2 cisplatiny intravenózne každé 4 týždne.

Pokročilý zhubný nádor močového mechúra
Cisplatinu treba podávať ako jediný liek. Dávkovanie je 50 – 70 mg/m2 raz
za 3 – 4 týždne, v závislosti na predchádzajúcej rádioterapii alebo
chemoterapii. U predtým silno liečených pacientov sa odporúča úvodnú
dávku 50 mg/m2 opakovať každé 4 týždne.

/Spôsob podávania/
Odporúča sa pacienta vopred hydratovať 1 – 2 litrami tekutiny, podávaných
infúziou 8 – 12 hodín pred dávkou cisplatiny.
Liek sa môže riediť v nasledovných infúznych roztokoch:
6. 5 % glukóza v 0,45 % NaCl s manitolom 1,875 % m/V
7. 0,9 % NaCl s manitolom 1,875 % m/V
8. 5 % glukóza v 0,45 % NaCl
a následne sa podávať počas 6 až 8 hodín. Adekvátna hydratácia sa musí
udržiavať počas nasledujúcich celých 24 hodín.

Cisplatina je inkompatibilná (nezlúčiteľná) s intravenóznymi setmi, ihlami
a striekačkami, ktoré obsahujú hliník. Roztoky cisplatiny reagujú
s hliníkom. Hliník sa v roztoku rozpúšťa a tvorí s platinou čierna
zrazenina. To vedie k strate účinnosti roztoku cisplatiny. Preto je
dôležité, aby sa pri príprave alebo podávaní cisplatiny nepoužívali
pomôcky obsahujúce hliník. Kompatibilná s cisplatinou je nerezová oceľ
typu SS304 a SS316.

Ak použijete viac Cisplatiny Hospira, ako máte

Vzhľadom k tomu, že nie je známe antidotum (protiliek) cisplatiny,
predávkovaniu treba zabrániť všetkými prostriedkami.

/Prejavy/
Akútne predávkovanie s týmto liekom môže spôsobiť zlyhanie obličiek,
zlyhanie pečene, hluchotu, zrakovú toxicitu (vrátane odchlípenia
sliznice), signifikantnú myelosupresiu (útlm kostnej drene), napínanie
na vracanie a dávenie nezvládnuteľnej sily a/alebo zápal nervu.
Predávkovanie môže mať za následok aj smrť.

/Liečba/
Nie sú k dispozícii žiadne antidóta pre prípad predávkovania cisplatinou.
Liečba predávkovania spočíva vo všeobecných podporných opatreniach na
udržanie pacienta počas celej doby toxicity.

Vzhľadom k možnému predávkovaniu, ktoré má predovšetkým nefrologické
a neurologické následky (poškodzujúce obličky a nervovú sústavu)/,/ musí
byť celý personál, ktorý prichádza do styku s liekom, oboznámený
s pravidlami o správnom používaní lieku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Cisplatina Hospira môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nefrotoxicita (toxicita obličiek)

Hlavným faktorom limitujúcim výšku dávky cisplatiny je kumulatívna renálna
insuficiencia (zlyhanie obličiek) závislé od dávky. Renálna (obličková)
toxicita sa pozorovala u 28 až 36 % pacientov liečených jednorazovou
dávkou 50 mg/m2. Možno ju pozorovať počas 2. týždňa po podaní
a prejavuje sa zvýšením hodnôt plazmatickej močoviny a kreatinínu,
sérovej kyseliny močovej a/alebo znížením klírensu kreatinínu.
S opakovanými kúrami lieku sa renálna toxicita predlžuje a vzrastá jej
závažnosť. Ďalšia dávka cisplatiny sa môže podať až po obnovení
normálnej funkcie obličiek.
Porucha funkcie obličiek sa dáva do súvislosti s poškodením renálnych
tubulov (obličkových kanálikov). Na zníženie nefrotoxicity sa
cisplatina podáva v 6 – 8 hodinovej infúzii spolu s dostatočnou
hydratáciou a osmotickou diurézou (vylučovanie moču) vyvolanou
manitolom.

Krvotvorba

/Hemopoetický systém (systém tvorby krvi)/
Útlm kostnej drene sa pozoroval približne u 30 % pacientov liečených
cisplatinou. Zmeny počtu cirkulujúcich doštičiek a leukocytov (bielych
krviniek) sa pozorovali medzi 18. a 23. dňom a väčšina pacientov sa
zotavila k 39. dňu. Pokles počtu leukocytov a krvných doštičiek je
výraznejší pri dávkach prevyšujúcich 50 mg/m2. Anémia (pokles počtu
červených krviniek) prejavujúca sa poklesom o viac ako 2 g
hemoglobínu/100 ml sa vyskytuje približne rovnako často ako pokles
počtu leukocytov a krvných doštičiek. Okrem anémie v dôsledku
myelosupresie (potlačenie funkcie krvotvornej kostnej drene) sa zistila
i Coombsova pozitívna hemolytická anémia. Pri cisplatinou vyvolanej
hemolytickej anémii ďalší cyklus liečby môže byť sprevádzaný zvýšenou
hemolýzou (rozpadom červených krviniek), preto lekár musí zvážiť toto
riziko pri ďalšej liečbe.
Výskyt akútnej leukémie, ktorá sa môže vyskytnúť s preleukemickou fázou
alebo bez nej, sa zriedkavo pozoroval u pacientov liečených etopozidom
v kombinácii s cisplatinou.

Neurotoxicita (toxocita nervového systému)

/Periférna neuropatia (postihnutie nervov rúk a nôh):/ Závažné poruchy nervov
sa vyskytli u pacientov, ktorí dostávali cisplatinu vo vyšších dávkach
alebo v častejších dávkach, ako sa odporúča alebo po dlhodobej liečbe
(4 – 7 mesiacov). Tieto poruchy nervov môžu byť nezvratné a prejavujú
sa parestéziami (mravčením, svrbením a pod.) na periférii končatín
(ponožky – rukavice), areflexiou (stratou hmatu) a stratou
propriocepcie (schopnosti nervového systému zaznamenať zmeny vznikajúce
v svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou) a vibračnej
citlivosti. Došlo i k strate motorickej funkcie. Pri prvom objavení sa
príznakov treba liečbu prerušiť.
Je známy i vznik Lhermitteovho príznaku, myelopatie dorzálnych povrazcov
a autonómnej poruchy nervov.
Zaznamenala sa aj strata chuti a záchvaty kŕčov.
Vyskytli sa svalové kŕče, definované ako lokalizované, bolestivé, samovoľné
svalové kontrakcie, ktoré vznikajú náhle a majú krátke trvanie.

Ototoxicita (toxicita pre vnútorné ucho a sluchový nerv)

Ototoxicita sa zaznamenala u pacientov liečených jednorazovou dávkou
50 mg/m2. Prejavuje sa ako hučanie v ušiach alebo strata sluchu
v rozsahu vysokých frekvencií (4 000 až 8 000 Hz); ojedinele je znížená
i schopnosť vnímať zvuky charakteru normálnej konverzácie.
Ototoxické účinky môžu byť závažnejšie u detí, zvlášť mladších ako 12
rokov. Strata sluchu môže byť jednostranná alebo obojstranná a je
častejšia a závažnejšia po opakovaných dávkach. Ototoxicitu môže
zhoršovať predchádzajúce alebo súbežné ožarovanie lebky. Boli hlásené
i prejavy vestibulárnej toxicity (toxicita vestibulárneho aparátu). Nie
je jasné, či je ototoxicita zvratná.
Keďže ototoxicita cisplatiny je kumulatívna, audiometrické sledovanie treba
vykonať pred začiatkom liečby a vždy pred ďalšími dávkami lieku.

Poškodenie zraku

U pacientov, ktorí dostávali štandardné odporúčané dávky cisplatiny, sa
ojedinele vyskytol zápal očného nervu, opuch papily zrakového nervu
a cerebrálna (mozgová) slepota. Po vysadení lieku obvykle nastalo
zlepšenie a/alebo úplné zotavenie. Zaznamenalo sa rozmazané videnie
a porušené vnímanie farieb po použití cisplatiny, podávanej v dávkach
vyšších alebo používaných častejšie, ako sa odporúča. Porušené vnímanie
farieb sa prejavilo ako strata schopnosti rozlišovať farby, zvlášť
modrú a žltú. Jediným nálezom pri vyšetrení očného pozadia je
nepravidelná pigmentácia sietnice v oblasti makuly (škvrny).

Gastrointestinálny (žalúdočno-črevný) systém

U väčšiny pacientov liečených cisplatinou sa prejavila značné napínanie na
vracanie a samotné vracanie, ktoré môžu byť tak silné, že je nutné liek
vysadiť. Príznaky sa obvykle dostavia počas 1 – 4 hodín po podaní
a trvajú až 24 hodín. Napínanie na vracanie a nechutenstvo môžu
pretrvávať až týždeň po skončení liečby.
Ako prevencia sa podáva metoklopramid vo vysokých dávkach.

Dentálne účinky

Útlm kostnej drene spôsobený cisplatinou môže viesť k zvýšenému výskytu
mikrobiálnej infekcie, predĺženému hojeniu a krvácaniu z ďasien. Vzácne
môže dôjsť k stomatitíde (zápalu sliznice ústnej dutiny) s ťažkými
prejavmi.

Cievny systém

Zriedkavo bola hlásená vaskulárna (cievna) toxicita zhodná s použitím
cisplatiny v kombinácii s inými protinádorovými liekmi. Tieto príhody
sú klinicky nesúrodé a môžu zahŕňať infarkt myokardu, cerebrovaskulárne
(mozgové) príhody, trombotickú mikroangiopatiu (HUS) alebo mozgovú
arteritídu. Existujú tiež správy o Raynaudovom syndróme u pacientov
liečených kombináciou bleomycínu, vinblastínu s cisplatinou alebo bez
nej. Predpokladá sa, že hypomagneziémia (znížená koncentrácia horčíka
v krvi), zhodná s použitím cisplatiny, môže byť prídavným, ale nie
hlavným faktorom súvisiacim s touto príhodou. V súčasnosti však nie je
známe, či príčinou Raynaudovho syndrómu je v týchto prípadoch samotné
ochorenie, existujúce cievne poškodenie, bleomycín, vinblastín,
hypomagneziémia alebo kombinácia týchto faktorov.

Poruchy sérových elektrolytov

Bola zistená hypomagneziémia (znížená koncentrácia horčíka v krvi),
hypokalciémia (znížená koncentrácia vápnika v krvi), hyponatriémia
(znížená koncentrácia sodíka v krv), hypokaliémia (znížená koncentrácia
draslíka v krvi) a hypofosfatémia (znížená koncentrácia fosfátov
v krvi), pravdepodobne v dôsledku poškodenia renálnych tubulov
(obličkových kanálikov). U pacientov s hypokalciémiou
a hypomagneziémiou sa ojedinele vyskytla tetania (zvýšená nervovo
svalová dráždivosť zapríčinená nedostatkom vápnika). Normálne
koncentrácie sérových elektrolytov môžu byť vo všeobecnosti obnovené
ich suplementáciou a vysadením cisplatiny.
Zaznamenali sa zvýšené koncentrácie plazmatického železa a syndróm
neprimeranej sekrécie (vylučovania) antidiuretického hormónu.

Hyperurikémia (zvýšené hodnoty kyseliny močovej)

K hyperurikémii dochádza približne rovnako často ako k zvýšeniu močoviny
a kreatinínu. Je výraznejšia po podaní dávok vyšších ako
50 mg/m2 a vrcholí medzi 3. a 5. dňom po podaní dávky.
Liečba allopurinolom koncentráciu kyseliny močovej účinne znižuje.

Alergické reakcie

Boli popísané anafylaktické reakcie prejavujúce sa opuchom tváre,
stiahnutím priedušiek, zvýšenou srdcovou frekvenciou a znížením krvného
tlaku niekoľko minút po podaní lieku. Symptómy ustupujú po liečbe
adrenalínom, kortikosteroidmi a antihistaminikami.

Lokálne účinky

Ojedinele je intravenózne podanie cisplatiny spojené so vznikom flebitídy
(zápal žily). Zriedkavo bola popísaná aj ťažká celulitída s reziduálnou
fibrózou a hlbokou nekrózou kože po úniku lieku mimo cievu.
Intraarteriálna infúzia (podaná do tepny) cisplatiny môže spôsobiť
lokálnu bolesť, opuch a sčervenanie.

Ostatné vedľajšie účinky

Zriedkavo sa vyskytla vaskulárna toxicita v súvislosti s použitím
cisplatiny v kombinácii s inými antineoplastickými liekmi. Tieto
príhody môžu zahŕňať infarkt myokardu, cerebrovaskulárne príhody,
trombotickú mikroangiopatiu alebo mozgovú arteritídu.
Hyperurikémia je približne rovnako často hlásená ako zvýšenie močoviny
a sérového kreatinínu.
Ďalej postihnutie srdca, vyskytlo sa prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov,
zvlášť AST, ako aj bilirubínu, štikútka a alopécia.

Špeciálne upozornenia

Kvôli kumulatívnej renálnej toxicite cisplatiny sa liek nesmie podávať
častejšie ako raz za 3 – 4 týždne. Na zníženie nefrotoxicity sa
odporúča 1 až 2 litre tekutín podané infúziou počas 8 – 12 hodín spolu
s udržiavaním adekvátnej hydratácie a výdaju moču počas 24 hodín po
podaní lieku. Po podaní cisplatiny treba týždenne kontrolovať krvný
obraz a sledovať funkciu pečene. Nutné je pravidelne vykonávať
neurologické vyšetrenia, pri prvom objavení sa neurologických symptómov
sa liečba cisplatinou musí prerušiť.
Napínanie na vracanie a vracanie možno kontrolovať profylaktickým
(preventívnym) podávaním antiemetík (liekov tlmiacich vracanie).

/Treba brať do úvahy nasledovné upozornenia, ak sa vyskytne útlm kostnej/
/drene:/
Treba sa vyvarovať kontaktu s ľuďmi s bakteriálnymi infekciami, zvlášť
počas obdobia s nízkym počtom krvných doštičiek; a treba ihneď vyhľadať
lekára, ak sa objaví horúčka alebo triaška, kašeľ, alebo zachrípnutie,
bolesti krížov a chrbta, bolesti alebo problémy pri močení.
Ihneď treba kontaktovať lekára, ak sa vyskytne neobvyklé krvácanie alebo
modriny; čierna, térovitá stolica; krv v moči alebo stolici alebo malé
červené bodky na koži.

Cisplatina sa musí podávať výhradne intravenózne a pod dohľadom lekára,
ktorý má skúsenosti s podávaním protinádorových chemoterapeutík.
K zaisteniu správneho priebehu terapie a k liečbe možných komplikácií
musí byť dostupné adekvátne diagnostické a liečebné podmienky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CISPLATINU HOSPIRA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Cisplatinu Hospira po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
obale.

Uchovávajte pri teplote 15 – 25 (C, chráňte pred svetlom.

Pripravený roztok je stabilný počas 72 hodín pri teplote 15 – 25 °C, ak sa
chráni pred svetlom. Z mikrobiologického hľadiska je však nutné použiť
liek ihneď po nariedení.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Cisplatina Hospira obsahuje

- Liečivo je cisplatina.
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, zriedená kyselina chlorovodíková,
hydroxid sodný, voda na injekciu

Ako vyzerá Cisplatina Hospira a obsah balenia

Cisplatina Hospira je bezfarebný až svetlo žltý roztok. Liek je balený
v injekčných liekovkách s objemom 10 ml, 50 ml a 100 ml. Jedna 10 ml
injekčná liekovka obsahuje 10 mg cisplatiny. Jedna 50 ml injekčná liekovka
obsahuje 50 mg cisplatiny. Jedna 100 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg
cisplatiny.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Hospira UK Limited
Queensway, Royal Leamington Spa
Warwickshire
Veľká Británia

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli
2010.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Cisplatina Hospira 1 mg/ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 1 mg cisplatiny.

Jedna 10 ml injekčná liekovka obsahuje 10 mg cisplatiny.
Jedna 50 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg cisplatiny.
Jedna 100 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg cisplatiny.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát

Bezfarebný až svetlo žltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Cisplatina je, samostatne alebo ako súčasť zavedenej kombinovanej liečby s
ďalšími schválenými chemoterapeutikami, indikovaná k paliatívnej liečbe pri
nasledovných nádorových ochoreniach:

Metastázujúce testikulárne tumory
Ako súčasť zavedenej kombinovanej liečby s inými schválenými
chemoterapeutikami u pacientov s metastázujúcimi testikulárnymi tumormi,
ktorí už boli liečení chirurgicky a/alebo ožarovaním.

Metastazujúce ovariálne tumory
Ako súčasť zavedenej kombinovanej liečby s inými schválenými
chemoterapeutikami u pacientok s metastázujúcimi ovariálnymi tumormi, ktoré
už boli liečené chirurgicky a/alebo ožarovaním.
Zavedená je kombinácia cisplatiny a cyklofosfamidu.

Cisplatina v monoterapii je indikovaná na sekundárnu liečbu u pacientok s
metastázujúcimi ovariálnymi tumormi, refraktérnymi voči štandardnej
chemoterapii, ktoré doposiaľ neboli liečené cisplatinou.

Pokročilý zhubný nádor močového mechúra
Cisplatina v monoterapii je indikovaná u pacientov so zhubným nádorom
močového mechúra z prechodných buniek, u ktorého nie je vhodná lokálna
liečba, napr. chirurgická a/alebo rádioterapia.

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC)
Cisplatina je vhodná ako súčasť kombinovanej liečby.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Upozornenie/
Cisplatina Hospira 1 mg/ml injekcie neobsahujú antimikrobiálne konzervačné
látky, a preto sú vhodné len na jednorazové použitie.

Každý roztok cisplatiny sa musí po 72 hodinách od nariedenia likvidovať.
Parenterálne podávané lieky sa musia vždy pred podaním vizuálne
skontrolovať, či neobsahujú čiastočky alebo či nie je zafarbený roztok.

Roztoky cisplatiny reagujú s hliníkom. Hliník sa v roztoku rozpúšťa a tvorí
s platinou čierny precipitát. To vedie k strate účinnosti roztoku
cisplatiny. Preto je dôležité, aby sa pri príprave alebo podávaní
cisplatiny nepoužívali pomôcky obsahujúce hliník. S cisplatinou je
kompatibilná nerezová oceľ typu SS304 a SS316.

Cisplatina sa podáva výhradne intravenóznou cestou vo forme intravenóznej
infúzie počas 6 – 8 hodín. Môže sa podať v dávke v rozmedzí 20 –
120 mg/m2 samostatne alebo v kombinácii s inými antineoplastickými liekmi.
Faktory ovplyvňujúce tento výber závisia od základného ochorenia, súbežnej
terapie a toxických prejavov, ktoré sú u každého pacienta individuálne.

Odporúča sa pacienta vopred hydratovať 1 – 2 litrami tekutiny, podávanými
infúziou 8 – 12 hodín pred dávkou cisplatiny.

Liek sa môže riediť v nasledovných infúznych roztokoch:
- 5 % glukóza v 0,45 % NaCl s manitolom 1,875 % m/V
- 0,9 % NaCl s manitolom 1,875 % m/V
- 5 % glukóza v 0,45 % NaCl
a následne sa podáva počas 6 až 8 hodín. Adekvátna hydratácia sa musí
udržiavať počas nasledujúcich celých 24 hodín.
Pripravený roztok je stabilný po dobu 72 hodín pri teplote 15 – 25 °C, ak
sa chráni pred svetlom.

Opakovaná kúra cisplatiny sa nesmie podať, pokiaľ sérový kreatinín neklesne
pod 130 µmol/l (1,5 mg/100 ml) a/alebo urea pod 9 mmol/l (25 mg/100 ml).
Hodnoty krvného obrazu musia byť prijateľné (doštičky > 100 000 x 1012 /l,
leukocyty > 4 000 x 1012/l). Ďalšie dávky cisplatiny sa nesmú podať,
pokiaľ audiometrické vyšetrenie nevykáže sluchovú aktivitu v medziach
normálu.

Metastázujúce testikulárne tumory: Indukcia remisie
Účinná kombinácia na liečbu pacientov s metastázujúcim testikulárnym
tumorom zahŕňa cisplatinu, bleomycín a vinblastín.

/Terapia k navodeniu remisie/
Cisplatina 20 mg/m2/deň počas 5 dní (1. – 5. deň) každé tri týždne; každé
3 týždne 3 kúry
(celkom 15 dávok).
Bleomycín 30 jednotiek intravenózne za týždeň (2. deň každého týždňa),
podá sa 12 po sebe nasledujúcich dávok (celkom 12 dávok).
Vinblastín 0,15 - 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti intravenózne dvakrát
týždenne (1. a 2. deň), každé tri týždne; podajú sa 4 kúry
(celkom 8 dávok).

/Udržiavacia liečba/
Udržiavacia liečba u pacientov, ktorí odpovedali na vyššie uvedený režim,
pozostáva z vinblastínu v dávke 0,3 mg/kg telesnej hmotnosti intravenózne
každé 4 týždne počas 2 rokov.

Metastázujúce ovariálne tumory
Cisplatina: 50 mg/m2 intravenózne raz za 3 týždne (1. deň).
Doxorubicín: 50 mg/m2 intravenózne raz za 3 týždne (1. deň).

V kombinovanej liečbe sa cisplatina a doxorubicín podávajú sekvenčne.
Pri monoterapii sa podáva 100 mg/m2 cisplatiny intravenózne každé 4 týždne.

Pokročilý zhubný nádor močového mechúra
Cisplatinu treba podávať samostatne. Dávkovanie je 50 – 70 mg/m2 raz za 3 –
4 týždne, v závislosti na predchádzajúcej rádioterapii alebo chemoterapii.
U predtým intenzívne liečených pacientov sa odporúča úvodnú dávku
50 mg/m2 opakovať každé 4 týždne.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na cisplatinu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
Cisplatiny Hospira 1 mg/ml.

Cisplatina Hospira 1 mg/ml je kontraindikovaná:
- u pacientov so známou precitlivenosťou na platinu
- u pacientov s existujúcou renálnou poruchou alebo poruchou sluchu
- u pacientov s myelosupresiou
- u pacientov s dehydratáciou


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Podobne, ako všetky účinné antineoplastické lieky, aj Cisplatina Hospira
1 mg/ml má podávať len lekár so skúsenosťami s antineoplastickou terapiou.

Kvôli kumulatívnej renálnej toxicite cisplatiny sa liek nesmie podávať
častejšie ako raz za 3 – 4 týždne. Na zníženie nefrotoxicity sa odporúča
premedikácia hydratáciou s 1 až 2 litrami tekutín podaných vo forme infúzie
počas 8 – 12 hodín spolu s udržiavaním adekvátnej hydratácie a výdaju moču
počas 24 hodín po podaní lieku.
Po podaní cisplatiny týždenne kontrolovať krvný obraz a sledovať funkciu
pečene.

Nauzea a vracanie sa má kontrolovať profylaktickým podávaním antiemetík.
Pravidelne treba robiť neurologické vyšetrenia. Pri prvom objavení sa
neurologických symptómov sa liečba cisplatinou musí prerušiť.

Cisplatina je inkompatibilná s intravenóznymi setmi, ihlami a striekačkami,
ktoré obsahujú hliník.
Pri kontakte s hliníkom vytvára viditeľný čierny precipitát.

/Treba brať do úvahy nasledovné upozornenia, ak sa vyskytne útlm kostnej/
/drene:/
Treba sa vyvarovať kontaktu s ľuďmi s bakteriálnymi infekciami, zvlášť
počas obdobia s nízkym počtom krvných doštičiek; a treba ihneď vyhľadať
lekára, ak sa objaví horúčka alebo triaška, kašeľ, alebo zachrípnutie,
bolesti krížov a chrbta, bolesti alebo problémy pri močení.
Ihneď treba kontaktovať lekára, ak sa vyskytne neobvyklé krvácanie alebo
modriny; čierna térovitá stolica; krv v moči alebo stolici alebo malé
červené bodky na koži.

Nefrotoxicita
Cisplatina spôsobuje kumulatívnu nefrotoxicitu, ktorá je potencovaná
podaním nefrotoxických liekov ako sú aminoglykozidy a antibiotiká (pozri
časť 4.5. Liekové a iné interakcie).
Pred začiatkom terapie a pred každým liečebným cyklom treba stanoviť sérový
kreatinín, urea, klírens kreatinínu a hodnoty magnézia, sodíka, kália
a kalcia.
Podľa odporúčaného dávkovania sa cisplatina nemá podávať častejšie ako raz
za 3 – 4 týždne (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky).
Ak sa nevykoná pred začatím liečby hydratácia, môže sa vyskytnúť renálna
toxicita približne u 1 – 3 pacientov po podaní jednej dávky. Prvé príznaky
sa obvykle pozorujú počas 2. týždňa po podaní dávky a prejavy zahŕňajú
zvýšenie urey a sérového kreatinínu, sérovej koncentrácie kyseliny močovej
a/alebo zníženie klírensu kreatinínu. Pred podaním ďalších dávok sa musí
renálna funkcia normalizovať.

Neurotoxicita
Zaznamenali sa prípady závažných neuropatií u pacientov, ktorým sa podávali
vyššie dávky cisplatiny alebo platiny alebo sa dávka podávala v častejších
intervaloch, ako je odporúčané. Tieto neuropatie môžu byť ireverzibilné
a môžu sa prejavovať ako parestézie (ponožka – rukavica), areflexia, strata
propriocepcie a vibračnej citlivosti.
Zaznamenala sa aj strata motorickej funkcie.

Ototoxicita
Ototoxicita sa môže prejavovať ako /tinnitus/ a/alebo strata sluchu v rozsahu
vysokých frekvencií, a ojedinele aj hluchotou. Keďže ototoxicita cisplatiny
je kumulatívna, treba pacienta audiometricky vyšetriť pred začiatkom liečby
a opakovane vždy pred každou ďalšou dávkou lieku (pozri časť 4.8 Nežiaduce
reakcie).

Hypersenzitívne reakcie
Boli hlásené reakcie podobné anafylaktickým reakciám. Prejavovali sa
opuchom tváre, sipotom, tachykardiou a hypotenziou niekoľko minút po podaní
lieku. Účinné zmiernenie symptómov možno zvládnuť intravenóznym podaním
adrenalínu, kortikosteroidov a antihistaminík.
Pacientov, ktorí dostávajú cisplatinu, sa majú starostlivo sledovať
z hľadiska možného vzniku reakcií podobných anafylaktickým reakciám a pre
prípad potreby musí byť dostupná podporná terapia.

Použitie v pediatrii
Ototoxické účinky cisplatiny môžu byť viac závažné u detí (pozri časť 4.8
Nežiaduce reakcie).

Použitie u starších pacientov
Nie sú dostupné špeciálne informácie od geriatrických pacientov. Avšak
starší pacienti sú náchylnejší na vznik vekom navodenej poruchy renálnej
funkcie, čo môže vyžadovať redukciu dávok cisplatiny a starostlivejšie
sledovanie krvného obrazu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Cisplatina/aminoglykozidy
Súbežné podávanie cisplatiny s aminoglykozidovými antibiotikami (napr.
gentamycín, kanamycín, streptomycín) môže vyvolať zvýšenú nefrotoxicitu
a ototoxicitu.

Cisplatina/kľučkové diuretiká
Spoločné podávanie cisplatiny a kľučkových diuretík môže mať aditívny
ototoxický účinok.

Cisplatina/antikonvulzíva
Počas liečby cisplatinou môže dôjsť k poklesu antikonvulzív na
subterapeutické hladiny.

Cisplatina/antihyperurikemiká
Cisplatina môže spôsobiť zvýšenie koncentrácie kyseliny močovej v krvi.
Preto môže byť nevyhnutné upraviť dávkovanie antihyperurikemík u pacientov
dostávajúcich takúto liečbu.

Cisplatina/ lieky s útlmom na kostnú dreň/ rádioterapia
Súbežné použitie môže zvýšiť celkový účinok týchto liekov a ožarovania;
odporúča sa znížiť dávkovanie.

Cisplatina/vakcíny (usmrtené vírusy)
Vzhľadom k tomu, že liečba cisplatinou môže tlmiť normálne obranné
mechanizmy, pacientova protilátková odpoveď na vakcínu môže byť znížená.
Interval medzi skončením liečby, ktorá spôsobuje imunosupresiu a obnovením
pacientovej schopnosti odpovedať na vakcínu, závisí od intenzity a typu
použitého imunosupresívneho lieku, od prebiehajúceho ochorenia a od ďalších
faktorov; odhaduje sa, že môže trvať od 3 mesiacov až do 1 roka.

Cisplatina/vakcíny (živé vírusy)
Pretože normálne obranné schopnosti môžu byť v dôsledku liečby cisplatinou
utlmené, môže súbežné podanie vakcíny obsahujúcej živé vírusy posilniť
replikáciu vírusov vakcíny a zvýrazniť ich nežiaduce účinky a/alebo znížiť
pacientovu protilátkovú odpoveď na vakcínu. Imunizáciu týchto pacientov
možno vykonať len s mimoriadnou opatrnosťou, po starostlivom hematologickom
vyšetrení a s vedomím a súhlasom lekára, ktorý riadi liečbu cisplatinou.
Interval medzi vysadením liečby, spôsobujúcej imunosupresiu a obnovením
pacientovej schopnosti odpovedať na vakcínu, závisí od intenzity a typu
použitého imunosupresívneho lieku, od primárneho ochorenia a od ďalších
faktorov. Odhaduje sa, že môže trvať od 3 mesiacov až po 1 rok.
Pacientom s leukémiou v remisii sa má vakcína so živými vírusmi podáva
najskôr za tri mesiace od poslednej chemoterapie. U osôb, ktoré sú v tesnom
kontakte s pacientom, zvlášť rodinní príslušníci, sa má posunúť imunizáciu
perorálnou vakcínou polio-vírusom.

Cisplatina/etopozid
Zriedkavo sa vyskytla akútna leukémia, s preleukemickou fázou alebo bez
nej, u pacientov liečených etopozidom v kombinácii s cisplatinou.

Diagnostické interferencie
Cisplatina môže zvýšiť ureu, sérový kreatinín, AST a sérové
koncentrácie kyseliny močovej.
Cisplatina môže znížiť klírens kreatinínu, sérové koncentrácie kalcia,
magnézia a kália.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť použitia cisplatiny počas gravidity sa nestanovila. Preto sa
liek u gravidných pacientok môže použiť len v nevyhnutnom prípade, ak
očakávaný úžitok z liečby prevyšuje možné riziko pre matku a plod.
U žien v reprodukčnom veku sa má liečba cisplatinou začať až po vylúčení
gravidity a pacientky sa majú upozorniť na závažné riziko pre plod, pokiaľ
by počas liečby otehotneli.

Vzhľadom k nedostatočným informáciám o vylučovaní antineoplastických liekov
do materského mlieka a možných rizikách pre dieťa sa dojčenie počas
podávania cisplatiny neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuvádza sa.

4.8 Nežiaduce účinky

(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)

Nefrotoxicita
Hlavným toxickým účinkom cisplatiny, ktorý limituje dávkovanie, je na dávke
závislá, kumulatívna nefrotoxicita s vývojom renálnej insuficiencie.

Renálna toxicita sa pozorovala u 28 až 36 % pacientov liečených
jednorazovou dávkou 50 mg/m2. Možno ju pozorovať počas 2. týždňa po podaní
a prejavuje sa zvýšením hodnôt urey a kreatinínu, sérovej kyseliny močovej
a/alebo znížením klírensu kreatinínu. S opakovanými kúrami lieku sa renálna
toxicita predlžuje a vzrastá jej závažnosť. Ďalšia dávka cisplatiny sa môže
podať až po obnovení normálnej funkcie obličiek.
Renálna porucha sa dáva do súvislosti s poškodením renálnych tubulov. Na
zníženie nefrotoxicity sa cisplatina podáva v 6 – 8 hodinovej infúzii pri
intravenóznej hydratácii a manitolovej diuréze.

Hemopoetický systém
Myelosupresia sa pozorovala približne u 30 % pacientov liečených
cisplatinou.
Zmeny počtu cirkulujúcich doštičiek a leukocytov sa pozorovali medzi 18.
a 23. dňom a väčšina pacientov sa zotavila k 39. dňu. Leukopénia
a trombocytopénia sú výraznejšie pri dávkach prevyšujúcich 50 mg/m2. Anémia
prejavujúca sa poklesom o viac ako 2 g hemoglobínu/100 ml sa vyskytuje
približne rovnako často ako leukopénia a trombocytopénia.
Okrem anémie v dôsledku myelosupresie sa zistila i Coombsova pozitívna
hemolytická anémia. Pri cisplatinou vyvolanej hemolytickej anémii ďalší
cyklus liečby môže byť sprevádzaný zvýšenou hemolýzou, preto lekár musí
zvážiť toto riziko pri ďalšej liečbe.
Výskyt akútnej leukémie, ktorá sa môže vyskytnúť s preleukemickou fázou
alebo bez nej, sa zriedkavo pozoroval u pacientov liečených etopozidom v
kombinácii s cisplatinou.

Neurotoxicita
Periférna neuropatia: Závažné neuropatie sa vyskytli u pacientov, ktorí
dostávali cisplatinu vo vyšších dávkach alebo v častejších dávkach, ako sa
odporúča alebo po dlhodobej liečbe (4 – 7 mesiacov). Tieto neuropatie môžu
byť ireverzibilné a prejavujú sa parestéziami na periférii končatín
(ponožky – rukavice), areflexiou a stratou propriocepcie a vibračnej
citlivosti.
Došlo i k strate motorickej funkcie. Pri prvom objavení sa príznakov treba
liečbu prerušiť.
Je známy i vznik Lhermitteovho príznaku, myelopatie dorzálnych povrazcov
a autonómnej neuropatie.
Zaznamenala sa aj strata chuti a záchvaty.
Vyskytli sa svalové kŕče, definované ako lokalizované, bolestivé, samovoľné
svalové kontrakcií, ktoré vznikajú náhle a majú krátke trvanie.

Ototoxicita
Ototoxicita sa zaznamenala u pacientov liečených jednorazovou dávkou
50 mg/m2. Prejavuje sa ako /tinnitus/ alebo strata sluchu v rozsahu vysokých
frekvencií (4000 až 8000 Hz); ojedinele je znížená i schopnosť vnímať zvuky
charakteru normálnej konverzácie.
Ototoxické účinky môžu byť závažnejšie u detí, zvlášť mladších ako 12
rokov. Strata sluchu môže byť jednostranná alebo obojstranná a je častejšia
a závažnejšia po opakovaných dávkach. Ototoxicitu môže zhoršovať
predchádzajúce alebo súbežné kraniálne ožarovanie.
Boli hlásené i prejavy vestibulárnej toxicity. Nie je jasné, či je
ototoxicita reverzibilná.
Keďže ototoxicita cisplatiny je kumulatívna, audiometrický monitoring treba
vykonať pred začiatkom liečby a vždy pred ďalšími dávkami lieku.

Zraková toxicita
U pacientov, ktorí dostávali štandardné odporúčané dávky cisplatiny, sa
ojedinele vyskytla optická neuritída, edém papily a cerebrálna slepota. Po
vysadení lieku obvykle nastalo zlepšenie a/alebo úplné zotavenie. Na liečbu
sa použili steroidy, niekedy s manitolom, avšak účinnosť tejto liečby
nebola určená.
Zaznamenalo sa rozmazané videnie a porušené vnímanie farieb po použití
cisplatiny, podávanej v dávkach vyšších alebo častejšie aplikovaných, ako
sa odporúča. Porušené vnímanie farieb sa prejavilo ako strata schopnosti
rozlišovať farby, zvlášť modrú a žltú. Jediným nálezom pri vyšetrení očného
pozadia je nepravidelná pigmentácia sietnice v oblasti makuly.

Gastrointestinálny systém
U väčšiny pacientov liečených cisplatinou sa prejavila značná nauzea
a vracanie, ktoré môžu byť tak silné, že je nutné liek vysadiť.
Gastrointestinálne nežiaduce reakcie sa obvykle objavia počas 1 – 4 hodín
po liečbe a trvajú až 24 hodín. Nauzea rôznych stupňov a anorexia môžu
pretrvávať až týždeň po skončení liečby.
K profylaxii dávenia spojeného s liečbou cisplatinou sa podával
metoklopramid vo vysokých dávkach.

Dentálne účinky
Útlm kostnej drene spôsobený cisplatinou môže viesť k zvýšenému výskytu
mikrobiálnej infekcie, predĺženému hojeniu a krvácaniu z ďasien.
Cisplatina môže zriedkavo spôsobiť u pacienta problematickú stomatitídu.

Cievny systém
Zriedkavo bola hlásená vaskulárna toxicita koincidujúca s použitím
cisplatiny v kombinácii s inými protinádorovými liekmi. Tieto príhody sú
klinicky nesúrodé a môžu zahŕňať infarkt myokardu, cerebrovaskulárne
príhody, trombotickú mikroangiopatiu (HUS) alebo mozgovú arteritídu. Týmto
cievnym komplikáciám sa pripisujú rôzne mechanizmy. Existujú tiež správy
o Raynaudovom syndróme u pacientov liečených kombináciou
bleomycínu, vinblastínu s cisplatinou alebo bez nej. Predpokladá sa, že
hypomagneziémia, koincidujúca s užitím cisplatiny, môže byť prídavným, ale
nie hlavným faktorom súvisiacim s touto príhodou. V súčasnosti však nie je
známe, či príčinou Raynaudovho syndrómu je v týchto prípadoch choroba,
existujúce cievne poškodenie, bleomycín, vinblastín, hypomagneziémia alebo
kombinácia týchto faktorov.

Poruchy sérových elektrolytov
Bola zistená hypomagneziémia, hypokalciémia, hyponatriémia, hypokaliémia
a hypofosfatémia, pravdepodobne v dôsledku poškodenia renálnych tubulov.
U pacientov s hypokalciémiou a hypomagneziémiou sa ojedinele vyskytla
tetania. Normálne koncentrácie sérových elektrolytov môžu byť vo
všeobecnosti obnovené ich suplementáciou a vysadením cisplatiny.
Zaznamenali sa zvýšené koncentrácie plazmatického železa a syndróm
neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu.

Hyperurikémia
Hyperurikémia je približne rovnako často hlásená ako zvýšenie urey
a sérového kreatinínu. Je výraznejšia po podaní dávok vyšších ako
50 mg/m2 a maximálne koncentrácie kyseliny močovej sa obvykle vyskytujú
medzi 3. a 5. dňom po podaní dávky. Liečba allopurinolom na hyperurikémiu
účinne znižuje koncentrácie kyseliny močovej.

Hematologické účinky
U pacientov liečených cisplatinou sa môže vyskytnúť myelosupresia.
Najnižšie hladiny cirkulujúcich doštičiek a leukocytov sa objavujú medzi
18. a 23. dňom (rozmedzie 7,5 – 45) a väčšina pacientov sa zotaví k 39. dňu
(13 – 62).
Anémia (zníženie koncentrácie hemoglobínu o viac ako 2 g hemoglobínu/100 ml
krvi) sa vyskytuje približne rovnako často a v rovnakú dobu ako leukopénia
a trombocytopénia, s tendenciou zvýraznenia po vyšších dávkach cisplatiny.
Okrem sekundárnej anémie následkom myelosupresie bola hlásená
Coombsova pozitívna hemolytická anémia. Pri cisplatinou navodenej
hemolytickej anémii možno očakávať zvýšenú hemolýzu pri ďalšom cykle
liečby.
Zriedkavo bol u ľudí hlásený vývoj akútnej leukémie v koincidencii
s použitím cisplatiny. Cisplatina bola v popísaných prípadoch väčšinou
podávaná v kombinácii s inými leukemogénnymi liekmi.

Leukemogénny účinok
Akútna leukémia, ktorá sa môže objaviť s preleukemickou fázou alebo bez
nej, bola zriedkavo hlásená u pacientov liečených etopozidom v spojitosti
s ďalšími antineoplastickými liekmi, vrátane cisplatiny.

Hypersenzitivita
(pozri časť 4.4 Špeciálne upozornenia)
Príležitostne boli po predchádzajúcej expozícii cisplatiny hlásené reakcie
podobné anafylaktickým reakciám. Prejavovali sa opuchom tváre, sipotom,
tachykardiou a hypotenziou niekoľko minút po podaní lieku. Reakcie možno
kontrolovať intravenóznym podaním adrenalínu, kortikosteroidov
alebo antihistaminík. Pacientov, ktorí dostávajú cisplatinu, treba
starostlivo sledovať z hľadiska možného vzniku reakcií podobných
anafylaktickým reakciám pre prípad potreby musí byť dostupná podporná
terapia.

Lokálne účinky
Ojedinele je intravenózne podanie cisplatiny spojené so vznikom flebitídy.
Zriedkavo bola popísaná aj ťažká celulitída s reziduálnou fibrózou
a hlbokou nekrózou kože po extravazácii lieku. Intraarteriálna infúzia
cisplatiny môže spôsobiť lokálnu bolesť, edém a sčervenanie.

Ostatné nežiaduce reakcie
Zriedkavo sa vyskytla vaskulárna toxicita v súvislosti s použitím
cisplatiny v kombinácii s inými antineoplastickými liekmi. Tieto príhody sú
klinicky nesúrodé a môžu zahŕňať infarkt myokardu, cerebrovaskulárne
príhody, trombotickú mikroangiopatiu alebo mozgovú arteritídu.
Hyperurikémia je približne rovnako často hlásená ako zvýšenie urey
a sérového kreatinínu. Je výraznejšia po podaní dávok vyšších ako 50
mg/m2 a maximálne koncentrácie kyseliny močovej sa obvykle vyskytujú medzi
3. a 5. dňom po podaní dávky.
Zaznamenali sa tiež srdcové abnormality a reakcie, vrátane tachykardie
a arytmie.
Vyskytlo sa prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov, zvlášť AST, ako aj
bilirubínu, čkanie a alopécia.

4.9 Predávkovanie

Vzhľadom k tomu, že nie je známe antidotum cisplatiny, predávkovaniu sa má
zabrániť všetkými prostriedkami.

Nasledovné pokyny sú návodom, ako sa vyhnúť predávkovaniu:
- chemoterapia sa musí podávať len pod dohľadom lekára, ktorý má
skúsenosti s podávaním liekov proti rakovine
- zaistenie riadneho priebehu terapie a zvládnutie prípadných komplikácií
vyžaduje pohotovú dostupnosť zodpovedajúceho diagnostického
a terapeutického vybavenia.
- celý personál, ktorý zaobchádza s chemoterapeutikami, si musí byť plne
vedomý potenciálneho rizika. K podávaniu týchto liekov sa nikdy nesmie
pristupovať ako k rutinnej záležitosti.
- vo všetkých ambulanciách, zariadeniach, všade tam, kde sa lieky
pripravujú alebo podávajú, musia byť k dispozícii tabuľky normálnych
dávok chemoterapeutík.
- dávkovanie sa musí pozorne vypočítať podľa povrchu tela pacienta
(mg/m2) a zapísať do tabuľky. Tabuľka musí obsahovať celkovú dávku
vyjadrenú ako koncentrácia v celkovom objeme, ktorý sa má podať.

/Prejavy/
Akútne predávkovanie cisplatinou môže spôsobiť zlyhanie obličiek, zlyhanie
pečene, hluchotu, zrakovú toxicitu (vrátane odchlípenia sliznice),
signifikantnú myelosupresiu, nauzeu a vracanie nezvládnuteľnej intenzity
a/alebo neuritídu. Predávkovanie môže mať za následok aj smrť.

/Liečba/
Nie sú k dispozícii žiadne antidota pre prípad predávkovania cisplatinou.
Hemodialýza, aj keď bola začatá 4 hodiny po predávkovaní, mala len malý
účinok na odstránenie platiny z tela, pretože platina sa rýchlo a vo veľkej
miere viaže na proteíny. Liečba predávkovania spočíva vo všeobecných
podporných opatreniach na udržanie pacienta počas celej doby toxicity.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum, platinové cytostatiká,
cisplatina, ATC kód: L01XA01

Cisplatina Hospira je protinádorový liek obsahujúci platinu, ktorý je
účinný v liečbe širokého spektra malignít u ľudí.
Cisplatina pôsobí selektívnou a trvalou inhibícia syntézy DNA v bunkách
rôzneho typu. Naviazaním na DNA vytvára vnútroreťazcové a medzireťazcové
väzby a pravdepodobne zabíja bunky vo všetkých štádiách bunkového cyklu.
Hoci sa hlavným mechanizmom účinku cisplatiny javí inhibícia syntézy DNA,
aj iné mechanizmy môžu prispievať k antineoplastickej aktivite. Cisplatina
má tiež imunosupresívne, rádiosenzitizačné a antimikrobiálne vlastnosti.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia a distribúcia
Po rýchlej intravenóznej injekcii cisplatiny počas 1 – 5 minút alebo
rýchlej intravenóznej infúzii počas 15 minút alebo 1 hodiny nastupujú
maximálne plazmatické koncentrácie lieku i koncentrácie platiny okamžite.
Ak sa cisplatina podáva vo forme intravenóznej infúzie počas 6 alebo 24
hodín, plazmatické koncentrácie celkovej platiny sa zvyšujú postupne počas
trvania infúzie a dosahujú maximálne hodnoty hneď po ukončení infúzie. Ak
sa rovnaké dávky cisplatiny podávajú pacientom s normálnou funkciou
obličiek a pečene vo forme rýchlej intravenóznej infúzie alebo infúzie
počas 2 – 3 hodín alebo 24 hodín, v oboch prípadoch sú plochy pod krivkou
koncentrácie platiny nenaviazanej na proteíny (AUC1) ekvivalentné.
Po intravenóznom podaní sa platina široko distribuuje do telesných tekutín
a tkanív, a najvyššie koncentrácie sa dosahujú v obličkách, pečeni
a prostate. Nižšie koncentrácie sa zistili v močovom mechúre, svaloch,
semenníkoch, pankrease a slezine; cisplatina sa tiež distribuuje do tenkého
a hrubého čreva, nadobličiek, srdca, pľúc, lymfatických uzlín, štítnej
žľazy, žlčníka, týmusu, veľkého mozgu, mozočku, vaječníkov a maternice.
Cisplatina sa tiež minimálne distribuuje do leukocytov a erytrocytov.
Cisplatina sa po podaní akumuluje v telových tkanivách a v mnohých
tkanivách tela sa jej prítomnosť zistila ešte 6 mesiacov po poslednej dávke
lieku.
Cisplatina pravdepodobne v obmedzenom množstve penetruje do CNS. Hoci sú
jej koncentrácie v normálnom mozgovom tkanive nízke, v intracerebrálnych
nádoroch možno zistiť signifikantné koncentrácie. Cisplatina sa rýchlo a
extenzívne viaže na tkanivové a plazmatické proteíny, vrátane albumínu,
gamaglobulínov a transferínu. Väzba na tkanivové a plazmatické proteíny je
pravdepodobne ireverzibilná. Väzba na bielkoviny sa zvyšuje s časom a menej
ako 2 – 10 % cisplatiny v krvi zostáva nenaviazaných niekoľko hodín po
intravenóznom podaní.

Metabolizmus
Cisplatina podlieha rýchlej neenzymatickej konverzii na inaktívne
metabolity.

Polčas
Po intravenóznom podaní formou bolusu klesá koncentrácia cisplatiny
v plazme bifázovým spôsobom. Plazmatický polčas je 25 – 49 minút,
eliminačný polčas je 58 – 73 hodín.

Vylučovanie
Cisplatina Hospira 1 mg/ml sa primárne vylučuje močom. Jeho rozsiahla väzba
na bielkoviny a tkanivá spôsobuje predĺženú a neúplnú exkrečnú fázu
s kumulatívnou močovou exkréciou 27 % až 43 % dávky počas prvých 5 dní. Nie
sú k dispozícii dostatočné údaje na presné určenie, či prebieha vylučovanie
žlčou alebo do čreva.
Účinky renálnej poruchy na elimináciu cisplatiny sa podrobne neskúmali;
u osôb so zníženou renálnou funkciou môže byť eliminácia porušená. Existujú
tiež dôkazy o tom, že u pacientov s porušenou renálnou funkciou môžu byť
zvýšené plazmatické koncentrácie platiny nenaviazanej na bielkoviny.
Podľa obmedzených údajov možno predpokladať, že cisplatina sa len minimálne
môže odstrániť hemodialýzou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Mutagenita/karcinogenita
Cisplatina je mutagénna u baktérií a bolo dokázané, že spôsobuje
chromozomálne aberácie u živočíšnych buniek tkanivovej kultúry. U zlúčenín
s podobnými mechanizmami účinku a mutagenitou ako cisplatina bol hlásený
karcinogénny účinok.

Teratogenita
Boli zistené teratogénne a embryotoxické účinky cisplatiny u myší.

Účinky na fertilitu a reprodukciu
Účinky cisplatiny na gonády a fertilitu neboli úplne určené. Vzhľadom
k testikulánej atrofii po cisplatine u zvierat a vysokej koncentrácii, akú
platina dosahuje v semenníkoch, existuje u ľudí riziko nežiaducich
testikulárnych účinkov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný
Zriedená kyselina chlorovodíková
Hydroxid sodný
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Roztoky cisplatiny reagujú s hliníkom. Hliník sa v roztoku rozpúšťa a tvorí
s platinou čierny precipitát. To vedie k strate účinnosti roztoku
cisplatiny. Preto je dôležité, aby sa pri príprave alebo podávaní
cisplatiny nepoužívali pomôcky obsahujúce hliník. Nerezová oceľ typu SS304
a SS316 je s cisplatinou kompatibilná.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov pre liekovky 50 mg/50 ml a 100 mg/100 ml
18 mesiacov pre liekovky 10 mg/10 ml

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote 15 – 25 (C, chrániť pred svetlom.
Chemická a fyzikálna stabilita po nariedení do infúznych roztokov sa
preukázala počas 72 hodín pri teplote 15-25 °C, chránená pred svetlom.
Z mikrobiologického hľadiska je však nutné liek použiť ihneď po nariedení.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka z tmavého skla, písomná informácia pre používateľov,
škatuľa

Veľkosť balenia:
1 liekovka 10 mg/10 ml
1 liekovka 50 mg/50 ml
1 liekovka 100 mg/100 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Ako u všetkých cytostatických liekov je pri práci a likvidácii treba
dodržiavať špeciálne bezpečnostné opatrenia.
Veľmi opatrne treba postupovať, aby sa zabránilo inhalácii a styku platiny
s kožou. Odporúča sa dodržiavať nasledovné upozornenia:
1. S liekom môže zaobchádzať len školený personál. Gravidné ženy s liekom
nemajú zaobchádzať.
2. Príprava lieku by mala prebiehať vo vyhradenom priestore, najlepšie
v boxe s vertikálnym laminárnym prúdením (Biological Safety Cabinet –
Class II). Pracovné povrchy majú byť pokryté absorpčným papierom
s umelohmotným rubom, ktorý sa po použití zlikviduje.
3. Musí sa používať ochranný odev, napr. PVC rukavice, bezpečnostné
okuliare, plášte na jednorazové použitie a masky. Oči v prípade
kontaktu vymývajte veľkým množstvom vody alebo fyziologického roztoku.
4. Všetky striekačky a sety musia byť opatrené zakončením typu Luer-Lock.
Možnému vzniku aerosólov sa dá predchádzať použitím ihiel väčšieho
priemeru a ihiel s odvzdušnením.
5. Všetok nepoužitý materiál, ihly, striekačky, fľaštičky a iné veci,
ktoré prišli do kontaktu s cytotoxickými liekmi treba vyčleniť, uložiť
do polyetylénových sáčkov s dvojitou stenou a spáliť pri teplote
1 000 °C alebo aj vyššej. Podobne treba zaobchádzať s exkrétmi.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Hospira UK Limited
Queensway, Royal Leamington Spa
Warwickshire
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0433/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

29.11.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Júl 2010[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C95273
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XA01 - cisplatin
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
clozapinum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.65 € / 79.83 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.65 € / 79.83 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.65 € ÚP:0.00 € DP:2.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.63 € ÚP:0.00 € DP:6.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.14 € ÚP:0.00 € DP:11.14 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien