Detail:
Strattera 60mg cps dur 28x60 mg
Názov lieku:
Strattera 60mg
Doplnok názvu:
cps dur 28x60 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 2010/00729,
2010/03212, ,2011/06973-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80 a 100 mg, tvrdé kapsuly

Atomoxetín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete (alebo
dieťa vo Vašej opatere) užívať tento liek.
- Túto písomnú informáciu uschovajte na bezpečnom mieste. Možno bude
potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám alebo Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho
nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky
ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V ďalšom texte slovo „Vy“ znamená Vy alebo dieťa vo Vašej opatere.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Strattera a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Stratteru
3. Ako užívať Stratteru
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Stratteru
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE STRATTERA A NA ČO SA POUŽÍVA

Strattera nie je stimulačný liek a používa sa na liečbu hyperkinetickej
poruchy (poruchy so zhoršenou pozornosťou a hyperaktivitou - ADHD) u detí
starších ako 6 rokov a mladistvých, ako časť komplexného liečebného
programu, ktorý môže zahŕňať psychologické, výchovné a sociálne postupy.

Strattera obsahuje atomoxetín, ktorý zvyšuje množstvo noradrenalínu v
mozgu. Noradrenalín je telom produkovaná chemická látka v mozgu, ktorá u
pacientov s ADHD zvyšuje pozornosť a znižuje impulzívnosť a hyperaktivitu.
Tento liek Vám bol predpísaný, aby Vám pomohol zvládať prejavy ADHD.
Nedokázalo sa, že Strattera je návykový liek.

Keď začnete užívať Stratteru, môže trvať niekoľko týždňov, kým dôjde
k úplnému zlepšeniu Vašich prejavov.

Ak liečba začala už v mladom veku, môže byť vhodné pokračovať v užívaní
Strattery až do dospelosti. Váš lekár Vás o tom bude informovať.


2. SKÔR AKO UŽIJETE STRATTERU

Neužívajte Stratteru
- keď ste alergický (precitlivený) na atomoxetín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Strattery.
- keď ste v priebehu ostatných dvoch týždňov užívali liek známy ako
inhibítor monoaminooxidázy (IMAO), napríklad selegilín. IMAO sa niekedy
používajú pri depresiách a ďalších problémoch spojených s duševným
zdravím. Užívanie Strattery spolu s IMAO môže spôsobiť závažné vedľajšie
účinky alebo ohroziť Váš život. (Taktiež je treba počkať aspoň 14 dní po
skončení liečby Stratterou a až potom užiť IMAO).
- keď máte ochorenie očí, ktoré sa nazýva glaukóm s úzkym uhlom
(zvýšený vnútroočný tlak).
- keď ste už užívali Stratteru, ale museli ste jej užívanie prerušiť
kvôli žltačke (žltému sfarbeniu pokožky alebo očných bielkov) alebo
laboratórnym výsledkom svedčiacim o poškodení pečene.
- keď máte vážne problémy so srdcom, ktoré môžu byť ovplyvnené zvýšením
srdcového rytmu a/alebo krvného tlaku, v dôsledku užívania Strattery.
- keď máte vážne problémy s krvnými cievami v mozgu – napríklad mozgová
mŕtvica, opuch a vydutina časti krvnej cievy (aneuryzma) alebo zúžené či
nepriepustné krvné cievy
- keď máte nádor na nadobličke (feochromocytóm).

Stratteru by nemali užívať deti mladšie ako 6 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Strattery
Lekár by Vám mal odmerať krvný tlak a srdcový tep (pulz) pred začatím
a počas užívania Strattery.

Skôr ako začnete užívať Stratteru, poraďte sa so svojím lekárom:
- ak máte alebo ste mali problémy s pečeňou. Možno budete potrebovať
nižšie dávky.
- ak máte vysoký krvný tlak. Strattera môže zvyšovať krvný tlak.
- ak máte problémy so srdcom (vrátane srdcových chýb) alebo zvýšenú
srdcovú činnosť. Strattera môže zvyšovať Vašu srdcovú frekvenciu (pulz).
Náhla smrť bola hlásená u pacientov so srdcovými chybami.
- ak máte nízky krvný tlak. Strattera môže spôsobovať závraty alebo
mdloby u ľudí s nízkym krvným tlakom.
- ak máte problémy s náhlymi zmenami tlaku alebo srdcového rytmu
- ak máte srdcovocievne ochorenie alebo ste v minulosti prekonali
mozgovú príhodu.
- ak máte epilepsiou alebo ste mali záchvaty z akýchkoľvek príčin.
Strattera môže viesť ku zvýšeniu frekvencie epileptických záchvatov.
Existuje možnosť zriedkavých závažných psychických nežiaducich
účinkov ako sú psychotické reakcie (ako napríklad presvedčenie o veciach,
ktoré neexistujú alebo podozrievavosť), halucinácie (napríklad počutie
hlasov alebo videnie vecí, ktoré neexistujú), mánia (pocity povznesenosti
alebo nadmerného vzrušenia, ktoré spôsobujú nezvyčajné správanie sa)
a agitácia.

Užívanie iných liekov
Ak užívate, v poslednom čase ste užívali alebo plánujete užívať ešte iné
lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
diétnych výživových doplnkov alebo rastlinných liečivých prípravkov,
oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár rozhodne,
či môžete Stratteru užívať s inými liekmi.

Strattera sa nemá užívať spolu s liekmi, ktoré sa nazývajú IMAO (inhibítory
monoaminooxidázy). Pozri časť „Neužívajte Stratteru“.

Ak užívate Stratteru v rovnakom čase ako niektoré iné lieky (pozri príklady
uvedené nižšie), liečba týmito liekmi alebo Stratterou môže byť ovplyvnená,
a preto je potrebná opatrnosť.

- lieky, ktoré zvyšujú krvný tlak, alebo sa používajú na reguláciu
krvného tlaku. Strattera môže ovplyvniť krvný tlak.

- lieky ovplyvňujúce noradrenalín, ako sú antidepresíva, napríklad
imipramín, venlafaxín a mirtazapín alebo lieky znižujúce prekrvenie, ako
sú pseudoefedrín alebo fenylefrín. Strattera tiež ovplyvňuje
noradrenalín.

- niektoré lieky používané na liečbu duševných ochorení (ako sú
antipsychotiká, lítium na bipolárnu poruchu a tricyklické antidepresíva),
lieky používané na kontrolu srdcového rytmu (ako sú chinidín a
amiodarón), lieky, ktoré menia koncentráciu solí v krvi (močopudné
tablety ako sú tiazidové diuretiká), metadón, meflochín (na prevenciu a
liečbu malárie) a niektoré antibiotiká (ako sú erytromycín
a moxifloxacín). Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšené riziko nepravidelného
srdcového rytmu pri užívaní spolu so Stratterou.

- lieky, ktoré sú známe tým, že zvyšujú riziko záchvatov. Tieto môžu
zahŕňať antidepresíva, niektoré antipsychotiká, bupropión (na skončenie
s fajčením), antimalariká a niektoré lieky proti bolesti (ako je
tramadol). Užívanie Strattery by mohlo spôsobiť zvýšenie frekvencie
záchvatov.

Spôsob odbúravania Strattery v tele môže byť ovplyvnený inými liekmi a môže
to znamenať, že Strattera bude zostávať v tele dlhšiu dobu ako zvyčajne.
Medzi lieky, ktoré môžu tento stav spôsobiť, patria niektoré antidepresíva
napr. fluoxetín a paroxetín alebo ďalšie lieky, ako sú chinidín
a terbinafín. Možno bude potrebné, aby Vám Váš lekár upravil dávku alebo
zvyšoval dávku oveľa pomalšie.

Strattera môže meniť spôsob, akým Vaše telo reaguje na salbutamol (liek na
liečbu astmy) a ďalšie podobné lieky. Ak užívate salbutamol v rozprašovači
alebo ústami (napríklad ako sirup alebo tablety), alebo dostávate
salbutamol v injekcii spolu so Stratterou, môžete mať pocit, že Vám srdce
búši rýchlejšie; to však nezhorší Vašu astmu. Skôr ako začnete užívať
Stratteru, informujte svojho lekára, ak užívate salbutamol v rozprašovači
alebo ústami, alebo ak dostávate salbutamol v injekciách. Nie je nutné, aby
ste sa radili so svojim lekárom, ak používate iba inhalátor.

Tehotenstvo a dojčenie
- Ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, skôr
ako začnete užívať Stratteru, poraďte sa so svojim lekárom alebo
lekárnikom.
- Strattera sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ Vám to neodporučí
lekár.
- Nie je známe, či Strattera prechádza do materského mlieka. Preto, ak
dojčíte, mali by ste sa vyhnúť užívaniu Strattery alebo prerušiť
dojčenie. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa, pred začatím
užívania Strattery sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Po užití Strattery môžete pociťovať únavu alebo ospalosť. Pri vedení
vozidla alebo obsluhe strojov musíte byť opatrný/á, až kým nezistíte, ako
na Vás Strattera pôsobí. Ak sa cítite unavený/á alebo ospalý/á, nemali by
ste viesť vozidlo alebo obsluhovať nebezpečné stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách kapsúl
Strattera kapsuly sa nemajú otvárať. Strattera môže podráždiť oči. Ak dôjde
ku kontaktu obsahu kapsúl s okom, oko ihneď vypláchnite vodou a poraďte sa
s lekárom. Ruky a iné časti tela sa majú tiež ihneď opláchnuť vodou, ak
prišli do kontaktu s obsahom kapsúl.


3. AKO UŽÍVAŤ STRATTERU

- vždy užívajte Stratteru presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Zvyčajne to je raz alebo dva razy denne (ráno a neskoro popoludní alebo
podvečer).
- Strattera je určená na perorálne užívanie a Stratteru môžete užívať
s jedlom alebo bez jedla.
- kapsuly sa nemajú otvárať, ich obsah sa nemá vyberať a užívať žiadnym
iným spôsobom.
- pravidelné užívanie Strattery každý deň v tom istom čase Vám pomôže
na dávku nezabudnúť.

Váš lekár Vám povie, akú dávku Strattery máte užívať a vypočíta ju na
základe Vašej telesnej hmotnosti. Liečbu začne najprv nižšou dávkou, ktorú
bude postupne zvyšovať až na dávku Strattery, ktorú potrebujete podľa
nasledovných inštrukcií:

Deti (vo veku 6 rokov a staršie) a mladiství:
- Telesná hmotnosť do 70 kg: liečba Stratterou má začať celkovou dennou
dávkou približne 0,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Touto dávkou sa
má pokračovať aspoň 7 dní. Potom sa Váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť
túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku približne 1,2 mg na kilogram
telesnej hmotnosti denne.
- Telesná hmotnosť nad 70 kg: liečba Stratterou má začať celkovou dennou
dávkou 40 mg. Touto dávkou sa má pokračovať aspoň 7 dní. Potom sa Váš
lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku
80 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú Vám lekár predpíše, je
100 mg.

Ak máte problémy s pečeňou, lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku.

Dieťa užívajúce Stratteru môže na začiatku liečby trochu schudnúť. Lekár
bude pravidelne sledovať výšku a hmotnosť Vášho dieťaťa. Ak Vaše dieťa
nebude rásť alebo priberať na hmotnosti podľa očakávania, lekár môže
upraviť dávku pre Vaše dieťa alebo dočasne prerušiť liečbu Stratterou.


Ak užijete viac Strattery, ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára
alebo najbližšie oddelenie lekárskej pohotovosti a povedzte im, koľko
kapsúl ste užili. Najčastejšie hlásenými príznakmi pri predávkovaní boli
tráviace problémy, ospalosť, závrat, tras a nezvyčajné správanie.

Ak zabudnete užiť Stratteru
Ak ste vynechali dávku, užite ju čo najskôr, avšak v priebehu 24-hodinového
obdobia nesmiete užiť viac ako je Vaša celková denná dávka. Neužívajte
dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Stratteru
Ak ukončíte užívanie Strattery, zvyčajne sa neobjavia žiadne vedľajšie
účinky, ale skôr ako ukončíte liečbu, poraďte sa so svojím lekárom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Strattera môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Aj keď len menej často (postihuje 1 až 10 z 1000 pacientov), Strattera môže
spôsobiť závažnú alergickú reakciu. Ihneď prestaňte užívať Stratteru
a vyhľadajte svojho lekára alebo nemocnicu, ak sa u Vás vyskytne niektorý
z nasledovných príznakov:
- opuch tváre alebo hrdla
- problémy s dýchaním
- žihľavka (malé vyvýšené, svrbiace miesta na koži).

Veľmi zriedkavo (postihuje menej ako 1 z 10 000 pacientov) boli hlásené
poškodenia pečene. Ihneď prestaňte užívať Stratteru a vyhľadajte svojho
lekára, ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov:
- tmavý moč
- žltá koža alebo žlté oči
- bolesť brucha po jeho stlačení (citlivosť brucha) na pravej strane hneď
pod rebrami
- nevysvetliteľné nutkanie na vracanie (nevoľnosť)
- únava
- svrbenie
- príznaky podobné chrípke
Tieto príznaky sa nemajú zanedbať, pretože môžu byť začiatkom závažnejších
ťažkostí.

Pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako
sú:
- samovražedné myšlienky
- nepriateľské správanie (predovšetkým agresia, protichodné správanie a
zlosť)
- emocionálna nestálosť.
- Informujte svojho lekára, ak sa po začatí liečby objavia, prípadne
zhoršia, ktorékoľvek z prejavov uvedených vyššie. Tiež by ste mali
vedieť, že podobne ako u iných liekov pôsobiacich na psychiku, existuje
možnosť výskytu zriedkavých, závažných psychiatrických nežiaducich
účinkov. Dlhodobé účinky používania Strattery na rast, dospievanie a
vývin kognitívnych funkcií a správania u tejto vekovej skupiny sa
doposiaľ nepreukázali.

U niektorých pacientov bol hlásený abnormálny rytmus srdca, ktorý môže byť
závažný a tiež záchvaty. Pri podozrení na problémy so srdcom alebo pri
výskyte záchvatu vyhľadajte lekára.

Vedľajšie účinky zaznamenané v klinických štúdiách so Stratterou
u mladistvých a detí starších ako šesť rokov
Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov) sú:
- bolesť hlavy
- pokles chuti do jedla (strata pocitu hladu)
- nevoľnosť (vracanie)
- pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie)
- bolesť žalúdka (brucha)
- ospalosť
- zvýšenie srdcového rytmu (pulzu)
- zvýšenie krvného tlaku
Tieto účinky môžu po krátkej dobe ustúpiť.

Ďalšie časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov) môžu
byť:
- strata chuti do jedla
- podráždenosť
- výkyvy nálady
- problémy so spánkom
- závraty
- letargia
- zápcha
- žalúdočné/zažívacie ťažkosti
- opuchnutá, začervenaná a svrbiaca pokožka
- vyrážka
- únava
- zníženie telesnej hmotnosti

Vedľajšie účinky, ktoré boli zaznamenané menej často (postihujú 1 až 10 z
1000 pacientov), sú:
- pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca
- samovražedné myšlienky alebo pokus o samovraždu
- agresivita
- nepriateľské správanie
- emocionálna nestálosť

Prečítajte si, prosím, odporúčanie uvedené vyššie, čo robiť pri výskyte
týchto vedľajších účinkov.

Ďalšími menej častými vedľajšími účinkami môžu byť:
- včasné budenie sa
- mdloby
- tras
- migréna
- rozšírenie zreničiek (tmavý stred oka)
- svrbiaca pokožka
- nadmerné potenie sa
- pocit slabosti
- alergické reakcie

Vedľajšie účinky zaznamenané v klinických štúdiách so Stratterou
u dospelých
Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov) sú:
- pokles chuti do jedla (strata pocitu hladu)
- problémy so spánkom
- sucho v ústach
- pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie)
- zvýšenie srdcového rytmu (pulzu)
- zvýšenie krvného tlaku

Ďalšie časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov) môžu
byť:
- zmenšenie záujmu o sex
- porucha spánku
- závraty
- bolesti hlavy
- mravčenie alebo necitlivosť rúk a nôh
- tras
- zápcha
- bolesti žalúdka
- porucha trávenia
- plynatosť
- návaly tepla
- veľmi rýchle búšenie srdca alebo podobný pocit
- opuchnutá, začervenaná a svrbiaca pokožka
- zvýšené potenie
- vyrážka
- problémy s močením
- zápal prostaty (prostatitída)
- bolesť slabín u mužov
- neschopnosť dosiahnuť erekciu
- problémy s udržaním erekcie
- nezvyčajný orgazmus
- menštruačné kŕče a nepravidelná menštruácia
- únava
- ľahostajnosť
- zimnica
- úbytok telesnej hmotnosti

Vedľajšie účinky, ktoré boli pozorované avšak menej často (postihujú 1 až
10 z 1000 pacientov), sú:
- včasné budenie sa
- mdloby
- migréna
- studené prsty na rukách a na nohách
- neschopnosť dosiahnuť orgazmus
- alergické reakcie

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
- psychotické symptómy vrátane halucinácií (akými sú počutie hlasov alebo
videnie vecí tam, kde nie sú), presvedčenie o veciach, ktoré neexistujú
alebo podozrievavosť
- depresia
- pocit smútku alebo beznádeje
- pocit strachu a obavy
- agitácia
- tiky
- zníženie hmatovej citlivosti
- nezvyčajné pocity na pokožke akými sú pálenie, pichanie, svrbenie,
mravčenie u dospievajúcich a detí
- problémy s močením u tínedžerov a detí
- bolesť slabín u tínedžerov a detí mužského pohlavia
- dlhotrvajúce a bolestivé erekcie
- slabý obeh krvi, ktorý môže spôsobiť necitlivosť a zblednutie prstov na
rukách a nohách (Raynaudov fenomén).

Ak sa u Vás objavia akékoľvek z uvedených vedľajších účinkov a budú Vám
spôsobovať ťažkosti alebo sa zhoršia, alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,
povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ STRATTERU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po
„EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Strattera 5, 10, 18, 25, 40, 60, 80 a 100 mg obsahuje
- Liečivo je hydrochlorid atomoxetínu. Každá tvrdá kapsula obsahuje
hydrochlorid atomoxetínu, ktorého množstvo zodpovedá 10 mg, 18 mg,
25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg alebo 100 mg atomoxetínu.
- Ďalšie zložky sú predželatínový škrob a dimetikón.
- Obal kapsuly obsahuje laurylsíran sodnýa želatínu. Farbivá v obale
kapsuly sú:
žltý oxid železitý E172 ( 18 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg)
oxid titaničitý E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg a 100
mg)
indigokarmín E132 (25 mg, 40 mg a 60 mg)
červený oxid železitý E172 (80 mg a 100 mg)
potravinársky čierny atrament (obsahujúci šelak a čierny oxid železitý
E172)Ako vyzerá Strattera a obsah balenia
10 mg tvrdá kapsula (biela s potlačou Lilly 3227/10 mg)
18 mg tvrdá kapsula (zlatá/biela s potlačou Lilly 3238/18 mg)
25 mg tvrdá kapsula (modrá/biela s potlačou Lilly 3228/25 mg)
40 mg tvrdá kapsula (modrá s potlačou Lilly 3229/40 mg)
60 mg tvrdá kapsula (modrá/zlatá s potlačou Lilly 3239/60 mg)
80 mg tvrdá kapsula (hnedá/biela s potlačou Lilly 3250/80 mg)
100 mg tvrdá kapsula (hnedá s potlačou Lilly 3251/100 mg)

Strattera kapsuly sú dostupné v balení po 7, 14, 28 alebo 56 kapsúl. Nie
všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha, Česká republika.

Výrobca:
Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španielsko.

Strattera je obchodná značka Eli Lilly and Company Limited.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 12/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERITICKÝCH VLASNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

STRATTERA 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg alebo 100 mg, tvrdé
kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci
10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg alebo 100 mg atomoxetínu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Kapsula, tvrdá.
STRATTERA 10 mg kapsuly: nepriehľadná biela tvrdá kapsula, potlačená
čiernym atramentom s textom „Lilly 3227” a „10 mg”.
STRATTERA 18 mg kapsuly: tvrdá kapsula s viečkom zlatej farby a telom
nepriehľadnej bielej farby, potlačené čiernym atramentom s textom „Lilly
3238” a „18 mg”.
STRATTERA 25 mg kapsuly: tvrdá kapsula s viečkom nepriehľadnej modrej farby
a telom nepriehľadnej bielej farby, potlačená čiernym atramentom s textom
„Lilly 3228” a „25 mg”.
STRATTERA 40 mg kapsuly: tvrdá kapsula nepriehľadnej modrej farby,
potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3229” a „40 mg”.
STRATTERA 60 mg kapsuly: tvrdá kapsula s viečkom nepriehľadnej modrej farby
a telom zlatej farby, potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3239” a
„60 mg”.
STRATTERA 80 mg kapsuly: tvrdá kapsula s viečkom nepriehľadnej hnedej farby
a telom nepriehľadnej bielej farby potlačená čiernym atramentom s textom
„Lilly 3250” a „80 mg”.
STRATTERA 100 mg kapsuly: tvrdá kapsula nepriehľadnej hnedej farby,
potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3251” a „100 mg”.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Strattera je určená na liečbu hyperkinetickej poruchy (Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD) u detí vo veku 6 a viac rokov a u
dospievajúcich ako súčasť komplexného liečebného programu. Liečbu musí
začať odborník na liečbu ADHD. Diagnóza má byť stanovená v súlade
s kritériami DSM IV alebo inštrukciami medzinárodnej klasifikácie chorôb
MKCH-10.

Doplnkové informácie pre bezpečné používanie tohto lieku:

Komplexný liečebný program typicky zahŕňa psychologické, edukačné
a sociálne opatrenia a je zameraný na stabilizáciu dieťaťa s behaviorálnym
syndrómom, ktorý je charakterizovaný symptómami ako dlhodobá anamnéza
krátkeho udržania pozornosti, roztržitosť, emočná labilita, impulzivita,
stredne závažná až závažná hyperaktivita, drobné neurologické príznaky
a abnormálne EEG. Schopnosť učiť sa môže, ale nemusí byť postihnutá.

Farmakologická liečba nie je indikovaná u všetkých detí s týmto syndrómom
a rozhodnutie o používaní lieku musí byť založené na starostlivom
zhodnotení závažnosti symptómov dieťaťa vo vzťahu k jeho veku
a pretrvávaniu symptómov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie. Strattera sa podáva v jednej dávke denne ráno
s jedlom alebo bez jedla. U pacientov, ktorí pri užívaní Strattery v
jednorazovej dennej dávke nedosiahli uspokojujúcu klinickú odpoveď
(znášanlivosť alebo účinnosť), môže byť užitočné rozdelenie tejto dávky
do dvoch rovnakých dávok užívaných dvakrát denne, ráno a neskoro popoludní
alebo podvečer.

Dávkovanie u detí/dospievajúcich s telesnou hmotnosťou do 70 kg:

Liečba Stratterou sa má začať celkovou dennou dávkou približne 0,5 mg/kg.
Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou
dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia
dávka je asi 1,2 mg/kg/deň (v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta a
dostupných silách atomoxetínu). U dávok prevyšujúcich 1,2 mg/kg/deň sa
nepreukázal žiadny ďalší prínos. Bezpečnosť jednorazovej dávky prevyšujúcej
1,8 mg/kg/deň a celkovej dennej dávky prevyšujúcej 1,8 mg/kg sa
systematicky nehodnotila. V niektorých prípadoch môže byť vhodné v liečbe
pokračovať do dospelosti.

Dávkovanie u detí/dospievajúcich, ktorých telesná hmotnosť presahuje 70 kg:


Liečba Stratterou sa má začať celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná
dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky
podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je
80 mg. U dávok vyšších ako 80 mg sa nepreukázal žiadny ďalší prínos (pozri
časť 5.1). Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. Bezpečnosť
jednorazovej dávky nad 120 mg a celkovej dennej dávky väčšej ako 150 mg sa
systematicky nehodnotila. V niektorých prípadoch môže byť vhodné v liečbe
pokračovať do dospelosti.

Doplnkové informácie pre bezpečné používanie tohto lieku:

Atomoxetín sa má používať v súlade s lokálnymi klinickými smernicami na
liečbu ADHD, ak sú k dispozícii.

Vyšetrenie pred liečbou
Skôr ako predpíšete tento liek je potrebné dôkladne poznať anamnézu
a vykonať a zhodnotiť kardiovaskulárny stav pacienta, vrátane krvného tlaku
a srdcovej frekvencie (pozri časti 4.3 a 4.4).

Pretrvávajúci monitoring
Kardiovaskulárny stav pacienta sa má pravidelne monitorovať pomocou
štatistickej schémy zohľadňujúcej krvný tlak a srdcovú frekvenciu po každej
úprave dávky, a potom minimálne každých 6 mesiacov (pozri časť 4.4)

Počas klinického skúšania neboli opísané žiadne výrazné príznaky
z vysadenia. V prípade signifikantných nežiaducich účinkov môže byť
atomoxetín vysadený náhle; inak sa má liek vysadzovať postupne počas
vhodného časového obdobia.

Ak pacienti pokračujú v liečbe atomoxetínom dlhšie ako 1 rok, odporúča sa
opakovane hodnotiť potrebu liečby odborníkom na liečbu ADHD.

U dospievajúcich, u ktorých príznaky pretrvávajú do dospelosti a u ktorých
bol prínos liečby jasný, môže byť vhodné v liečbe pokračovať až
do dospelosti. Začatie liečby Stratterou u dospelých sa neodporúča.

Rizikové skupiny

Hepatálna insuficiencia: u pacientov so stredne závažnou hepatálnou
insuficienciou (Child-Pugh trieda B) majú byť počiatočné i cieľové dávky
znížené na 50 % zvyčajnej dávky. U pacientov so závažnou hepatálnou
insuficienciou (Child-Pugh trieda C) majú byť počiatočné i cieľové dávky
znížené na 25% zvyčajnej dávky (pozri časť 5.2).

Renálna insuficiencia: osoby v konečnom štádiu ochorenia obličiek mali
vyššiu systémovú expozíciu atomoxetínu ako zdraví jedinci (nárast približne
o 65 %), avšak po korekcii expozície na dávku v mg/kg sa medzi nimi
nezaznamenal žiaden rozdiel. Stratteru možno teda podávať pacientom s ADHD
v konečnom štádiu ochorenia obličiek, či s miernejšími stupňami renálnej
insuficiencie, podľa zvyčajného režimu dávkovania. U pacientov v konečnom
štádiu ochorenia obličiek môže atomoxetín zhoršovať hypertenziu (pozri časť
5.2).

Približne 7 % belochov má genotyp zodpovedajúci nefunkčnému enzýmu CYP2D6
(tzv. slabí metabolizéri CYP2D6). Pacienti s týmto genotypom sú exponovaní
atomoxetínu niekoľkonásobne viac v porovnaní s pacientmi s funkčným
enzýmom. Slabí metabolizéri majú preto vyššie riziko výskytu nežiaducich
účinkov (pozri časť 4.8 a 5.2). U pacientov s genotypom slabého
metabolizéra je preto vhodné zvážiť nižšiu počiatočnú dávku a pomalšiu
titráciu.

Starší pacienti: nevzťahuje sa.

Deti mladšie ako šesť rokov:
Bezpečnosť a účinnosť Strattery u detí mladších ako 6 rokov neboli
stanovené. Preto sa Strattera nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov (pozri
časť 4.4).

3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na atomoxetín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Atomoxetín sa nemá užívať v kombinácii s inhibítormi monoaminooxidázy
(IMAO). Atomoxetín sa nemá užívať minimálne dva týždne po prerušení liečby
s IMAO. Liečba s IMAO sa nemá začať skôr ako dva týždne po vysadení
atomoxetínu.

Atomoxetín sa nemá podávať pacientom s glaukómom s úzkym uhlom, pretože
v klinických štúdiách sa podávanie atomoxetínu spájalo so zvýšeným výskytom
mydriázy.

Atomoxetín sa nemá podávať pacientom so závažnou kardiovaskulárnou alebo
cerebrovaskulárnou poruchou, u ktorých sa predpokladá zhoršenie stavu, keď
sa u nich zaznamenalo klinicky významné zvýšenie krvného tlaku alebo
srdcovej frekvencie (napr.: tlak o 15 až 20 mm Hg alebo tep 20 úderov za
minútu) [pozri 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní –
Kardiovaskulárne účinky]. Závažné kardiovaskulárne poruchy môžu zahŕňať
ťažkú hypertenziu, srdcové zlyhanie, arteriálne okluzívne ochorenie,
angínu, hemodynamicky signifikantná vrodená srdcová chyba, kardiomyopatia,
infarkt myokardu, potenciálne život ohrozujúce arytmie a kanálopatie
(poruchy spôsobená dysfunkciou iónových kanálov). Závažná cerebrovaskulárna
porucha môže zahŕňať cerebrálnu aneuryzmu alebo mŕtvicu.

Atomoxetín sa nemá podávať pacientom s feochromocytómom alebo s anamnézou
feochromocytómu [pozri 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní –
Kardiovaskulárne účinky].

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Suicidálne správanie
U pacientov liečených atomoxetínom bolo hlásené suicidálne správanie
(suicidálne pokusy a suicidálne myšlienky). V dvojito zaslepených
klinických štúdiách sa suicidálne správanie vyskytovalo menej často, ale
častejšie sa pozorovalo u detí a mladistvých liečených atomoxetínom v
porovnaní s tými, čo boli liečení placebom, kde sa taký prípad neobjavil.
Pacienti liečení na ADHD majú byť starostlivo pozorovaní, najmä čo sa týka
prítomnosti alebo zhoršenia suicidálneho správania.

Náhla smrť a už existujúce štrukturálne srdcové abnormality alebo iné
závažné srdcové ťažkosti
Náhla smrť bola hlásená u detí a mladistvých so štrukturálnymi srdcovými
abnormalitami, ktoré užívali atomoxetín vo zvyčajných dávkach. Hoci
niektoré závažné štrukturálne abnormality samotné nesú zvýšené riziko
náhlej smrti, atomoxetín môžu deti a mladiství so známou štrukturálnou
srdcovou abnormalitou užívať len so zvýšenou opatrnosťou a po konzultácii
s odborníkom na srdcové ochorenia.

Kardiovaskulárne účinky
Atomoxetín môže ovplyvňovať srdcovú frekvenciu a krvný tlak.

U väčšiny pacientov užívajúcich atomoxetín sa vyskytuje mierny nárast
srdcovej frekvencie (v priemere <10 pulzov za minútu) a/alebo zvýšenie
krvného tlaku (v priemere <5 mm Hg), ktoré nemusia byť klinicky významné
(pozri časť 4.8).

Avšak spoločné údaje z kontrolovaných a nekontrolovaných klinických štúdií
s ADHD ukazujú, že niektorí pacienti (približne 6 – 12 % detí a dospelých)
mali skúsenosť s klinicky významnými zmenami srdcovej frekvencie (20 a viac
úderov za minútu) alebo krvného tlaku (15 – 20 mm Hg alebo viac). Analýza
týchto údajov z klinických štúdií ukázala, že približne u 15 – 32 %
pacientov, ktorí mali skúsenosť s klinicky významnými zmenami krvného tlaku
a srdcovej frekvencie počas liečby atomoxetínom tieto nárasty boli
nepretržité alebo progresívne.

Na základe týchto výsledkov, u pacientov, u ktorých sa zvažuje liečba
atomoxetínom je potrebné poznať podrobnú anamnézu a vykonať vstupné
vyšetrenie, aby bolo možné posúdiť prítomnosť srdcových ochorení
a zabezpečiť špeciálne kardiologické zhodnotenie, ak sa objavia takéto
známky alebo ochorenia.

Odporúča sa merať krvný tlak a srdcovú frekvenciu a hodnoty zaznamenať do
tabuľky pred začatím liečby, počas nej, po každej úprave dávky, a potom
minimálne každých 6 mesiacov, aby sa odhalil klinicky významný nárast.

Atomoxetín sa nemá používať u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi alebo
cerebrovaskulárnymi poruchami, u ktorých sa predpokladá zhoršenie stavu,
keď sa u nich zaznamenalo klinicky významné zvýšenie krvného tlaku alebo
srdcovej frekvencie (pozri časť 4.3 Kontraindikácie – Ťažké
kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne poruchy)
Atomoxetín sa má používať s opatrnosťou u pacientov, u ktorých základné
zdravotné podmienky sa môžu zhoršiť zvýšením krvného tlaku a srdcovej
frekvencie, napríklad pacienti s hypertenziou, tachykardiou či
srdcovocievnymi alebo mozgovo cievnymi chorobami.

U pacientov, u ktorých sa počas liečby atomoxetínom objavia symptómy
svedčiace o srdcovom ochorení sa majú podrobiť okamžitému špecializovanému
kardiologickému vyšetreniu.

Navyše u pacientov s vrodeným alebo získaným dlhým QT intervalom alebo s
predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze sa musí atomoxetín podávať
opatrne (pozri časti 4.5 Liekové a iné interakcie a 4.8 Nežiaduce účinky).

Keďže sa zaznamenali tiež prípady ortostatickej hypotenzie, atomoxetín sa
má používať so zvýšenou opatrnosťou pri stavoch, ktoré môžu predurčiť
pacienta na hypotenziu, alebo v stavoch spojených s náhlou zmenou srdcového
rytmu či náhlymi zmenami krvného tlaku.

Cerebrovaskulárne účinky
Pacienti s ďalšími rizikovými faktormi pre cerebrovaskulárne stavy (ako sú
anamnéza kardiovaskulárneho ochorenia, paralelne užívané lieky zvyšujúce
krvný tlak) po začatí liečby atomoxetínom, sa majú pri každej návšteve
vyšetriť, či sa u nich neobjavili takéto neurologické znaky a symptómy.

Účinky na pečeň
Veľmi zriedkavo bolo spontánne hlásené poškodenie pečene, ktoré sa
prejavilo zvýšením hepatálnych enzýmov a bilirubínu so žltačkou. Takisto
veľmi zriedkavo bolo hlásené ťažké poškodenie pečene vrátane zlyhania
pečene. Liečba Stratterou sa má prerušiť a nemá sa znovu začať u pacientov
so žltačkou alebo laboratórne preukázaným poškodením pečene.

Psychotické alebo manické symptómy
Psychotické alebo manické symptómy objavujúce sa počas liečby, ako sú
napríklad halucinácie, bludné myslenie, mánia alebo agitácia u detí
a dospievajúcich bez predošlej anamnézy psychických porúch alebo mánie,
môžu byť spôsobené užívaním bežných dávok atomoxetínu. Ak sa takéto
symptómy objavia, treba brať na zreteľ možnosť, že je to zapríčinené
atomoxetínom a zvážiť prerušenie liečby. Nemôže byť vylúčená možnosť, že
Strattera spôsobí zhoršenie už existujúcich psychotických alebo manických
symptómov.

Agresívne správanie, hostilita alebo emočná labilita
V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich liečených Stratterou boli v
porovnaní s placebom častejšie pozorované hostilita (predovšetkým agresia,
protichodné správanie a zlosť) a emočná labilita. Pacienti musia byť
starostlivo sledovaní kvôli zhoršeniu agresívneho správania, hostility
alebo emočnej lability.

Možné alergické reakcie
Hoci menej časté, u pacientov užívajúcich atomoxetín sa zaznamenali
alergické reakcie vrátane anafylaktických reakcií, vyrážky,
angioneurotického opuchu a žihľavky.

Záchvaty
Možným rizikom pri liečbe atomoxetínom sú epileptické záchvaty. U pacientov
so záchvatmi v anamnéze sa liečba atomoxetínom musí začínať opatrne. Ak sa
u pacienta objavia záchvaty alebo sa zvýši ich frekvencia a nie je určená
žiadna iná príčina, je nutné zvážiť vysadenie atomoxetínu.

Rast a vývoj
Počas liečby atomoxetínom je potrebné sledovať telesný rast a vývoj.
Pacienti, ktorí si vyžadujú dlhodobé liečenie, sa majú starostlivo
monitorovať, pričom u tých pacientov, ktorí nedosahujú uspokojivé výsledky
prírastku telesnej výšky či hmotnosti, je potrebné zvážiť redukciu dávky
alebo prerušenie terapie.
Klinické údaje nenaznačujú, že by mal atomoxetín škodlivý účinok na
kognitívne funkcie alebo na sexuálne zrenie, avšak množstvo dostupných
údajov týkajúcich sa dlhodobej liečby je obmedzené. Preto sa majú pacienti
vyžadujúci dlhodobú liečbu starostlivo sledovať.

Novo prepuknutá alebo zhoršujúca sa komorbídna depresia, úzkosť a tiky
V kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi s ADHD a komorbídnymi
chronickými motorickými tikmi alebo s Tourettovou poruchou pacienti liečení
atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie tikov v porovnaní s pacientmi
liečenými placebom. V kontrolovanej štúdii s dospievajúcimi pacientmi
s ADHD a komorbídnou depresívnou poruchou, pacienti liečení atomoxetínom
nezaznamenali zhoršenie depresie v porovnaní s pacientmi liečenými
placebom. V dvoch kontrolovaných štúdiách (jednej s detskými pacientmi
a jednej s dospelými pacientmi) s pacientmi s ADHD a komorbídnymi
úzkostnými poruchami, pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie
úzkosti v porovnaní s pacientmi liečenými placebom.

V post-marketingovom sledovaní boli hlásené prípady úzkosti a depresie
alebo depresívnej nálady zriedkavo a tiky veľmi zriedkavo u pacientov
liečených atomoxetínom (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).

Pacienti s ADHD liečení atomoxetínom majú byť sledovaní, či sa u nich
objavia alebo zhoršujú úzkostné symptómy, depresívne nálady a depresie
alebo tiky.

Deti mladšie ako 6 rokov
Strattera sa nemá podávať pacientom mladším ako 6 rokov, pretože účinnosť
a bezpečnosť nebola stanovená v tejto vekovej kategórii.

Ďalšie indikácie
Strattera nie je indikovaná na liečbu ťažkých depresívnych epizód a/alebo
úzkosti, pretože výsledky klinických skúšok, ktoré sa konali u dospelých,
nepreukázali žiadny účinok v porovnaní s placebom, a preto boli negatívne.

5. Liekové a iné interakcie

Účinok iných liekov na atomoxetín:
IMAO: atomoxetín sa nemá používať spolu s IMAO (pozri časť 4.3).

Inhibítory CYP2D6 (SSRI (napr. fluoxetín, paroxetín, chinidín, terbinafín):
u pacientov užívajúcich tieto lieky, sa môže expozícia atomoxetínu 6- až 8-
násobne zvýšiť a Cssmax môže byť 3 až 4x väčšia, pretože sa metabolizuje
cestou CYP2D6. Pomalšia titrácia a konečné zníženie dávky atomoxetínu môže
byť nevyhnutná u tých pacientov, ktorí už užívajú lieky inhibujúce enzým
CYP2D6. V prípade, že je inhibítor CYP2D6 predpísaný alebo vysadený po
dosiahnutí vhodnej dávky atomoxetínu, má sa pre prípad potreby úpravy dávky
znovu zhodnotiť klinická odpoveď a tolerovateľnosť.

Opatrnosť je potrebná pri kombinácii atomoxetínu so silnými inhibítormi
enzýmov cytochrómu P450 iných ako CYP2D6 u pacientov, ktorí sú slabí
metabolizéri CYP2D6, pretože nie je známe riziko klinicky relevantného
vzostupu expozície atomoxetínu /in vivo/.

Salbutamol (alebo ďalší beta2 agonisti)
Atomoxetín sa má s opatrnosťou podávať pacientom liečeným vysokou dávkou
nebulizovaného či systémovo podávaného (perorálne či intravenózne)
salbutamolu (alebo iných beta2 agonistov) a to kvôli tomu, že sa tým môže
znásobiť účinok salbutamolu na kardiovaskulárny systém.

Našli sa protichodné výsledky týkajúce sa tejto interakcie. Systémovo
podávaný Salbutamol (600 µg i. v. počas 2 hodín) v kombinácii
s atomoxetínom (60 mg dvakrát denne počas 5 dní) indukoval zvýšenie
srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Tento účinok boli najzreteľnejší po
počiatočnom paralelnom podaní salbutamolu a atomoxetínu, ale po 8 hodinách
sa vrátili hodnoty k východiskovým. V štúdii so zdravými dospelými aziatmi,
ktorí boli extenzívnymi metabolizérmi atomoxetínu, účinky na krvný tlak
a tep srdca pri štandardnej inhalovanej dávke salbutamolu (200 µg) neboli
klinicky signifikantné v porovnaní s intravenóznym podaním a nezvýšili sa
ani pri krátkodobom súčasnom podaní atomoxetínu (80 mg jedenkrát denne
počas 5-tich dní). Srdcový tep po viacnásobnej inhalácii salbutamolu (800
µg) bol podobný v prítomnosti alebo neprítomnosti atomoxetínu.

Pozornosť treba venovať monitoringu srdcovej frekvencie a krvného tlaku
a možno bude potrebné upraviť dávku buď atomoxetínu alebo salbutamolu
(alebo iných beta2 agonistov) v prípade, že pri súbežnom podaní týchto
liekov signifikantne vzrastie srdcová frekvencia a krvný tlak.

Existuje možnosť zvýšeného rizika predĺženia QT intervalu, ak je atomoxetín
podávaný spolu s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval (akými sú
neuroleptiká, antiarytmiká triedy IA a III, moxifloxacín, erytromycín,
metadon meflochin, tricyklické antidepresíva, lítium alebo cisaprid),
narušiť rovnováhu elektrolytov (ako sú tiazidové diuretiká) a ktoré
inhibujú CYP2D6.

Pri užívaní atomoxetínu sú potenciálnym rizikom epileptické záchvaty. Pri
súbežnom užívaní liekov, ktoré znižujú prah epileptických záchvatov (ako sú
tricyklické antidepresíva alebo SSRI, neuroleptiká, fenotiazíny alebo
butyrofenón, meflochin, chlorochin, bupropion alebo tramadol) je potrebná
opatrnosť. (pozri časť 4.4). Navyše je potrebná opatrnosť pri ukončení
súbežného podávania s benzodiazepínmi v dôsledku čoho môžu nastať záchvaty
z vysadenia.

Lieky na hypertenziu
Atomoxetín sa má užívať opatrne s liekmi na hypertenziu. Kvôli možnému
zvýšeniu tlaku, atomoxetín môže znížiť účinnosť liekov na hypertenziu.
Pozornosť sa má venovať monitoringu krvného tlaku a v prípade
signifikantných zmien v krvnom tlaku sa má liečba atomoxetínom alebo
antihypertenzívami prehodnotiť a upraviť.

Vazopresíva a lieky na zvýšenie krvného tlaku
V súvislosti s možnými účinkami na krvný tlak sa má atomoxetín podávať
spolu s vazopresívami alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie krvného
tlaku (napr. salbutamol) opatrne. Pozornosť treba venovať monitoringu
krvného tlaku a v prípade signifikantných zmien v hodnotách krvného tlaku
treba prehodnotiť a upraviť liečbu či už atomoxetínom alebo vazopresívami

Lieky s účinkom na noradrenalín: lieky, ktoré pôsobia na noradrenalín, sa
majú s ohľadom na potenciál aditívnych alebo synergických farmakologických
účinkov podávať súčasne s atomoxetínom s opatrnosťou. Patria sem napríklad
antidepresíva ako imipramín, venlafaxín a mirtazapín, alebo dekongestanciá
pseudoefedrín alebo fenylefrín.

Lieky ovplyvňujúce pH žalúdka: lieky, ktoré zvyšujú pH žalúdka (hydroxid
horečnatý/hydroxid hlinitý, omeprazol) nemali žiadny vplyv na biologickú
dostupnosť atomoxetínu.

Lieky, ktoré sa vysoko viažu na proteíny plazmy: realizovali sa štúdie in
vitro s atomoxetínom a ďalšími liekmi s vysokou väzbou na proteíny
v terapeutických koncentráciách, ktoré sledovali vytesňovanie liekov.
Warfarín, kyselina acetylsalicylová, fenytoín alebo diazepam neovplyvnili
väzbu atomoxetínu na ľudský albumín. Podobne atomoxetín nijako neovplyvnil
väzbu týchto látok na ľudský albumín.


6. Gravidita a laktácia

Nie sú dostupné žiadne klinické údaje o podávaní atomoxetínu v tehotenstve.
Štúdie na zvieratách vo všeobecnosti nepreukázali priame škodlivé účinky na
graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri
časť 5.3). Atomoxetín sa nemá užívať v tehotenstve, ak potenciálny prínos
neprevyšuje potenciálne riziko pre plod.

Atomoxetín a/alebo jeho metabolity sa u potkanov vylučovali do mlieka. Nie
je známe, či sa atomoxetín vylučuje do ľudského mlieka. Pre nedostatok
údajov je nutné vyvarovať sa podávania atomoxetínu počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Atomoxetín sa oproti placebu spájal s vyšším výskytom únavy. Iba
u pediatrických pacientov sa atomoxetín v porovnaní s placebom spájal s
vyšším výskytom spavosti. Pacientom je nutné odporučiť, aby boli opatrní,
ak riadia motorové vozidlo alebo obsluhujú nebezpečné stroje, až kým si
nebudú dostatočne istí, že ich výkon nie je ovplyvnený atomoxetínom.

4.8 Nežiaduce účinky

Deti a dospievajúci:
U pacientov v placebom kontrolovaných štúdiách sa nežiaduce udalosti ako sú
bolesť hlavy, bolesť brucha1 a pokles chuti do jedla najčastejšie spájali s
atomoxetínom a udávalo ich asi 19 %, 18 % a 16 % pacientov, v uvedenom
poradí; tieto však zriedka viedli k prerušeniu užívania lieku (pomer
prerušení – 0,1 % kvôli bolestiam hlavy, 0,2 % kvôli bolesti brucha a 0,0 %
kvôli poklesu chuti do jedla). Bolesti brucha a znížená chuť do jedla sú
zvyčajne prechodné.
V súvislosti s poklesom chuti do jedla zaznamenali niektorí pacienti na
začiatku liečby úbytok telesnej hmotnosti (v priemere o 0,5 kg), pričom
tento účinok bol najvýraznejší pri najvyšších dávkach. Počas dlhodobej
liečby pacienti liečení atomoxetínom po počiatočnom poklese hmotnosti
vykazovali jej priemerný nárast. Tempo rastu (hmotnosti a výšky) sa po 2
rokoch liečby blíži k normálnym hodnotám (pozri časť 4.4.).

Vyskytnúť sa môžu pocity nevoľnosti, vracanie a ospalosť2 a to u okolo 10 %
až 11 % pacientov, predovšetkým počas prvého mesiaca liečby. Tieto epizódy
boli, čo sa týka závažnosti, zvyčajne iba mierne až stredne závažné, boli
prechodné a neviedli k významnému počtu prípadov prerušenia liečby (miera
prerušení ? 0,5 %).

V obidvoch, pediatrickej aj dospelej, placebom kontrolovaných štúdiách sa u
pacientov užívajúcich atomoxetín zaznamenal nárast srdcovej frekvencie a
systolického a diastolického krvného tlaku. (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní).

V súvislosti s účinkom tohto lieku na noradrenergický tonus, pacienti
užívajúci atomoxetín udávali výskyt ortostatickej hypotenzie (0,2 %) a
synkopy (0,8 %). Atomoxetín sa má používať s opatrnosťou u akéhokoľvek
stavu, ktorý môže mať dispozície na hypotenziu.

Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov vychádza z hlásení nežiaducich
udalostí a výsledkov laboratórnych vyšetrení v klinických štúdiách u
detských a dospievajúcich pacientov a z postmarketingových spontánnych
hlásení u detí/dospievajúcich a dospelých.

/Tabuľka: Nežiaduce reakcie/
Odhad frekvencie: veľmi časté (( 1/10), časté (( 1/100 až ( 1/10 ), menej
časté (( 1/1000 až ( 1/100), zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi
zriedkavé (< 1/10 000), údaje zo spontánnych hlásení (frekvencia nie je
známa – z dostupných údajov nie je možné určiť).

|Klasifikácia |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Postmarketingové|
|podľa orgánových| | | |skúsenosti |
|systémov | | | |Spontánne |
| | | | |hlásenia* |
|Poruchy |pokles chuti |anorexia | | |
|metabolizmu a |do jedla |(strata chuti| | |
|výživy | |do jedla) | | |
|Psychické | |podráždenosť,|udalosti |psychóza |
|poruchy | |výkyvy nálad,|vzťahujúce sa|(vrátane |
| | |nespavosť3 |k samovražde,|halucinácií), |
| | | |agresia, |agitácia, |
| | | |hostilita, |depresia |
| | | |emočná |a depresívna |
| | | |labilita |nálada, |
| | | |skoré ranné |úzkosť, tiky |
| | | |prebúdzanie | |
|Poruchy |bolesti |závraty |mdloba, tras,|epileptické |
|nervového |hlavy, | |migréna |záchvaty*, |
|systému |spavosť2 | | |parestézia, |
| | | | |znížená |
| | | | |citlivosť |
|Poruchy oka | | |mydriáza | |
|Poruchy srdca a | | |palpitácie, |predĺženie QT |
|srdcovej | | |sínusová |intervalu* |
|činnosti | | |tachykardia | |
|Poruchy ciev | | | |Raynaudov |
| | | | |fenomén |
|Poruchy |bolesť |zápcha, | | |
|gastrointestinál|brucha1, |dyspepsia | | |
|neho traktu |vracanie, | | | |
| |nauzea | | | |
|Poruchy pečene a| | | |abnormálne/zvýše|
|žlčových ciest | | | |né hodnoty |
| | | | |testov |
| | | | |pečeňových |
| | | | |funkcií, |
| | | | |žltačka, |
| | | | |hepatitída, |
| | | | |poškodenie |
| | | | |pečene, akútne |
| | | | |zlyhanie pečene,|
| | | | |zvýšenie hodnôt |
| | | | |krvného |
| | | | |bilirubínu |
|Poruchy kože a | |dermatitída, |pruritus, | |
|podkožného | |vyrážka |hyperhidróza,| |
|tkaniva | | |alergické | |
| | | |reakcie | |
|Poruchy obličiek| | | |močenie |
|a močových ciest| | | |s oneskoreným |
| | | | |štartom, močová |
| | | | |retencia |
|Poruchy | | | |priapizmus, |
|reprodukčného | | | |bolesť mužských |
|systému a | | | |pohlavných |
|prsníkov | | | |orgánov. |
|Celkové poruchy | |únava, |asténia | |
|a reakcie | |letargia | | |
|v mieste podania| | | | |
|Laboratórne a |zvýšenie |pokles | | |
|funkčné |krvného |hmotnosti, | | |
|vyšetrenia |tlaku4, | | | |
| |zvýšenie | | | |
| |srdcového | | | |
| |rytmu4 | | | |


1 zahŕňa tiež bolesť v hornej časti brucha, žalúdočné ťažkosti, brušné
a epigastrické ťažkosti
2 zahŕňa tiež útlm
3 zahŕňa tiež skorú nespavosť a strednú nespavosť
4 zistené hodnoty srdcového rytmu a krvného tlaku vychádzajú z meraní
vitálnych funkcií
* Tieto záznamy vychádzajú zo spontánnych hlásení udalostí a nie je
možné presne určiť frekvenciu.
Pozri časť 4.4
* Pozri časť 4.4 a časť 4.5

CYP2D6 slabí metabolizéri (SM)
Nasledujúce nežiaduce udalosti sa vyskytli aspoň u 2 % slabých
metabolizérov (SM) CYP2D6 a boli štatisticky významne častejšie u SM ako
u extenzívnych metabolizérov CYP2D6 (EM): pokles chuti do jedla (24,1 % SM,
17,0 % EM); kombinovaná nespavosť (zahŕňajúca nespavosť, strednú nespavosť
a skorú nespavosť; 14,9 % SM; 9,7 % EM); kombinovaná depresia (vrátane
depresie, veľkej depresie, depresívnych symptómov, depresívnej nálady
a dysfórie; 6,5 % SM a 4,1 % EM), úbytok hmotnosti (7,3 % SM a 4,4 % EM),
zápcha (6,8 % SM, 4,3 % EM); tremor (4,5 % SM, 0,9 % EM); útlm (3,9 % SM,
2,1 % EM); exkoriácia (3,9 % SM, 1,7% EM); enuréza (3,0 % SM, 1,2 % EM);
konjuktivitída (2,5 % SM, 1,2 % EM); synkopa (2,5 % SM, 0,7 % EM); skoré
ranné prebúdzanie (2,3 % SM, 0,8 % EM); mydriáza (2,0 % SM, 0,6 % EM).
Nasledujúca udalosť nedosiahla vyššie uvedené kritériá, je však
pozoruhodná: generalizovaná úzkostná porucha (0,8 % SM, 0,1 % EM).
V štúdiách trvajúcich do 10 týždňov bol navyše pokles hmotnosti výraznejší
u SM pacientov (priemer 0,6 kg u EM a 1,1 kg u SM).

Dospelí:
U dospelých patrili medzi najčastejšie udávané nežiaduce udalosti pri
liečbe atomoxetínom gastrointestinálne nežiaduce udalosti a nespavosť.
Ťažkosť s retenciou moču alebo močenie s oneskoreným štartom u dospelých
možno považovať za potenciálne súvisiace s atomoxetínom. Ani pri akútnom,
ani pri dlhodobom užívaní sa nezaznamenali žiadne závažné skutočnosti
súvisiace s bezpečnosťou užívania lieku.

Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov vychádza z hlásení nežiaducich
udalostí a výsledkov laboratórnych vyšetrení v klinických štúdiách u
dospelých a z postmarketingových spontánnych hlásení u detí/dospievajúcich
a dospelých.

/Tabuľka: Nežiaduce reakcie/
Odhad frekvencie: veľmi časté (( 1/10), časté (( 1/100 až ( 1/10), menej
časté (( 1/1000 až ( 1/100), zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi
zriedkavé (< 1/10 000), údaje zo spontánnych hlásení (frekvencia nie je
známa – z dostupných údajov nie je možné určiť).

|Klasifikácia |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Postmarketingov|
|podľa orgánových| | | |é skúsenosti |
|systémov | | | |Spontánne |
| | | | |hlásenia* |
|Poruchy |pokles chuti | | | |
|metabolizmu a |do jedla | | | |
|výživy | | | | |
|Psychické |nespavosť |pokles |skoré ranné |udalosti |
|poruchy | |libida, |prebúdzanie |vzťahujúce sa k|
| | |poruchy | |samovražde, |
| | |spánku | |agresia, |
| | | | |hostilita a |
| | | | |emočná |
| | | | |labilita., |
| | | | |psychóza |
| | | | |(vrátane |
| | | | |halucinácií),|
| | | | |agitácia, |
| | | | |depresia |
| | | | |a depresívna |
| | | | |nálada, |
| | | | |úzkosť, tiky |
|Poruchy | |závraty, |synkopa, |epileptické |
|nervového | |bolesti |migréna |záchvaty*, |
|systému | |vedľajších | |znížená |
| | |nosových | |citlivosť |
| | |dutín, | | |
| | |parestézie, | | |
| | |tremor. | | |
|Poruchy srdca a | |palpitácie, | |predĺženie QT |
|srdcovej | |tachykardia | |intervalu , |
|činnosti | | | |* |
|Poruchy ciev | |návaly tepla |chlad |Raynaudov |
| | | |okrajových |fenomén |
| | | |častí tela | |
|Poruchy |sucho |bolesti | | |
|gastrointestinál|v ústach, |brucha1, | | |
|neho traktu |nauzea |zápcha, | | |
| | |dyspepsia, | | |
| | |flatulencia | | |
|Poruchy pečene a| | | |abnormálne/zvýš|
|žlčových ciest | | | |ené hodnoty |
| | | | |testov |
| | | | |pečeňových |
| | | | |funkcií, |
| | | | |žltačka, |
| | | | |hepatitída, |
| | | | |poškodenie |
| | | | |pečene, akútne |
| | | | |zlyhanie |
| | | | |pečene, |
| | | | |zvýšenie hodnôt|
| | | | |krvného |
| | | | |bilirubínu |
|Poruchy kože a | |dermatitída, |alergické | |
|podkožného | |hyperhidróza,|reakcie | |
|tkaniva | |vyrážka | | |
|Poruchy obličiek| |dysúria, | | |
|a močových ciest| |močenie s | | |
| | |oneskoreným | | |
| | |štartom, | | |
| | |retencia moču| | |
|Poruchy | |dysmenorea, |zlyhanie |priapizmus. |
|reprodukčného | |poruchy |ejakulácie | |
|systému a | |ejakulácie, ,| | |
|prsníkov | |erektilná | | |
| | |disfunkcia, | | |
| | |nepravidelná | | |
| | |menštruácia, | | |
| | |abnormálny | | |
| | |orgazmus, | | |
| | |prostatitída,| | |
| | |bolesť | | |
| | |mužských | | |
| | |pohlavných | | |
| | |orgánov | | |
|Celkové poruchy | |únava, | | |
|a reakcie | |letargia, | | |
|v mieste podania| |zimnica | | |
|Laboratórne a |zvýšenie |pokles | | |
|funkčné |krvného |hmotnosti | | |
|vyšetrenia |tlaku3, | | | |
| |zvýšenie | | | |
| |srdcového | | | |
| |rytmu3 | | | |


1 Zahŕňa tiež bolesť v hornej časti brucha, žalúdočné ťažkosti, brušné
a epigastrické ťažkosti
2 Tiež zahŕňa skorú a strednú nespavosť
3 zistené hodnoty srdcového rytmu a krvného tlaku vychádzajú z meraní
vitálnych funkcií

* Tieto záznamy vychádzajú zo spontánnych hlásení udalostí a nie je
možné presne určiť frekvenciu.
Pozri časť 4.4
* Pozri časť 4.4 a časť 4.5

9. Predávkovanie

Príznaky a symptómy:
Po uvedení lieku na trh sa vyskytli hlásenia o nefatálnych akútnych
a chronických predávkovaniach samotným atomoxetínom. Najčastejšie udávanými
symptómami v súvislosti s akútnym a chronickým predávkovaním boli
gastrointestinálne symptómy, somnolencia, závrat, tras a neobvyklé
správanie. Bola hlásená aj hyperaktivita a agitovanosť. Tiež sa pozorovali
príznaky a symptómy zodpovedajúce miernej až strednej aktivácii
sympatického nervového systému (napr. tachykardia, zvýšenie krvného tlaku,
mydriáza, sucho v ústach) a boli hlásené svrbenie a vyrážka. Väčšina
udalostí bola mierna až stredne závažná. V niektorých prípadoch
predávkovania zahŕňajúcich atomoxetín boli hlásené epileptické záchvaty
a veľmi zriedkavo predĺženie QT intervalu. Tiež boli hlásené prípady
fatálneho, akútneho predávkovania zahŕňajúceho spoločné požitie atomoxetínu
a aspoň jedného ďalšieho lieku.

Existujú len obmedzené skúsenosti s predávkovaním atomoxetínom v klinických
štúdiách. V klinických štúdiách sa nevyskytli žiadne fatálne prípady
predávkovania.


Postup pri predávkovaní:
Je potrebné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest. Aktívne uhlie môže byť
užitočné na obmedzenie absorpcie, ak ho pacient užije do 1 hodiny od
požitia lieku. Zároveň sa odporúča monitorovať funkciu srdca a všetky
vitálne funkcie spolu s náležitými symptomatickými a podpornými
opatreniami. Pacient by mal byť pozorovaný minimálne 6 hodín. Keďže
atomoxetín sa vo veľkej miere viaže na proteíny, nie je pravdepodobné, že
by dialýza mala v liečbe predávkovania význam.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: centrálne pôsobiace sympatomimetiká
ATC kód: N06BA09.

Atomoxetín je vysoko selektívny a silný inhibítor presynaptického
noradrenergického transportéra, čo vytvára predpoklad pre mechanizmus
účinku bez priameho ovplyvnenia transportérov sérotonínu alebo dopamínu.
Atomoxetín má minimálnu afinitu k iným noradrenergickým receptorom, či iným
transportérom, alebo receptorom neurotransmiterov. Atomoxetín má dva hlavné
oxidačné metabolity: 4-hydroxyatomoxetín and N-desmetylatomoxetín. 4-
hydroxyatomoxetín je rovnako účinný ako atomoxetín v úlohe inhibítora
transportéra noradrenalínu, ale na rozdiel od atomoxetínu tento metabolit
tiež vykazuje určitú inhibičnú aktivitu na sérotonínový transportér. Avšak
je pravdepodobné, že účinok na sérotonínový transportér je minimálny,
pretože väčšina 4-hydroxyatomoxetínu je ďalej metabolizovaná, takže
v plazme cirkuluje v oveľa menších koncentráciách (1 % koncentrácia
atomoxetínu u extenzívnych metabolizérov a 0,1 % koncentrácia atomoxetínu
u slabých metabolizérov). N-desmetylatomoxetín má podstatne nižšiu
farmakologickú aktivitu ako atomoxetín. V ustálenom stave cirkuluje v
plazme u extenzívnych metabolizérov v nižších koncentráciách a u slabých
metabolizérov v koncentráciách porovnateľných s materskou látkou.

Atomoxetín nie je psychostimulancium a nie je derivátom amfetamínu.
V randomizovanej, dvojito slepej, placebom kontrolovanej štúdii sledujúcej
potenciál pre zneužitie u dospelých, v ktorej sa porovnávali účinky
atomoxetínu a placeba, sa u atomoxetínu taká odpoveď, ktorá by poukazovala
na stimulačné či euforizačné vlastnosti.

Strattera bola hodnotená v štúdiách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 5000
detí a dospievajúcich s ADHD. Akútna účinnosť Strattery v liečbe ADHD sa
pôvodne zistila v šiestich randomizovaných, dvojito slepých, placebom
kontrolovaných štúdiách v dĺžke trvania šesť až deväť týždňov. Príznaky
a symptómy ADHD sa vyhodnocovali porovnávaním priemernej zmeny od bazálneho
po výsledný stav u pacientov liečených Stratterou a pacientov liečených
placebom. V každej z týchto šiestich štúdií bol atomoxetín v redukcii
príznakov a symptómov ADHD štatisticky významne účinnejší ako placebo.

Okrem toho sa preukázala účinnosť atomoxetínu pri udržaní symptómovej
odpovede a to v jednoročnej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii s viac
ako 400 pacientmi, ktorá sa realizovala predovšetkým v Európe (približne 3
mesiace akútna otvorená liečba, po ktorej nasledovala 9-mesačná dvojito
slepá, placebom kontrolovaná udržiavacia liečba). Pomer pacientov, u
ktorých došlo po 1 roku k relapsu ochorenia, bol 18,7 % a 31,4 % (pre
atomoxetín a placebo, v uvedenom poradí). Po 1 roku liečby atomoxetínom
pacienti, ktorí pokračovali v jeho užívaní ešte ďalších 6 mesiacov,
vykazovali menšiu pravdepodobnosť relapsu či čiastočného návratu symptómov
oproti pacientom, ktorí prerušili aktívnu liečbu a prešli na placebo (2 %
verzus 12 % v uvedenom poradí). U detí a dospievajúcich sa má pri dlhodobej
liečbe pravidelne hodnotiť jej prínos.

Strattera bola účinná pri podávaní v jednej dávke denne, aj pri podávaní v
rozdelenej dávke ráno a neskoro popoludní/podvečer. Strattera podávaná raz
denne preukázala štatisticky významne vyšší účinok na redukciu závažnosti
symptómov ADHD oproti placebu podľa hodnotenia učiteľov a rodičov.

536 dospelých pacientov s ADHD bolo zaradených do dvoch randomizovaných,
dvojito slepých, placebom kontrolovaných klinických štúdií, ktoré trvali 10
týždňov.
Pacienti dostávali Stratteru dvakrát denne titrovanú podľa klinickej
odpovede v rozsahu 60 až 120 mg/deň. Priemerná konečná dávka Strattery bola
v oboch štúdiách približne 95 mg/deň. V obidvoch štúdiách došlo pri užívaní
Strattery k štatisticky významnému zlepšeniu symptómov ADHD sledovaných
podľa symptómového skóre ADHD na stupnici CAARS. Zlepšenie symptómov
u dospelých bolo menšie v porovnaní s deťmi. Dlhodobé udržanie účinku sa
u dospelých zatiaľ nepreukázalo.

Štúdie s aktívnym komparátorom
V randomizovanej dvojito zaslepenej 6-týždňovej pediatrickej štúdii
s paralelnou skupinou na preverenie neinferiority atomoxetínu v porovnaní s
metylfenidátovým komparátorom s predĺženým uvoľňovaním, komparátor vykázal
lepšie pomery odpovedí oproti atomoxetínu. Percentuálne vyjadrenie
pacientov odpovedajúcich na liečbu bolo 23,5 % (placebo), 44,6 %
(atomoxetín) a 56,4 % (metylfenidát). V obidvoch prípadoch, atomoxetín aj
komparátor, mali štatisticky vyšší účinok oproti placebu a metylfenidát bol
štatisticky účinnejší ako atomoxetín (p = 0,016). Z tejto štúdie boli
vylúčení pacienti, ktorí neodpovedali na stimuláciu.

Z podrobnej QT/QTc štúdie uskutočnenej so zdravými dospelými jedincami,
ktorí sú slabí metabolizéri CYP2D6 (SM) a dostávali dávky do 60 mg
atomoxetínu dvakrát denne vyplýva, že pri predpokladanej maximálnej
koncentrácii sa účinok atomoxetínu na QTc interval signifikantne nelíšil od
placeba. Pri zvýšenej koncentrácii atomoxetínu došlo ku miernemu zvýšeniu
QTc intervalu.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika atomoxetínu u detí a dospievajúcich je obdobná ako
u dospelých. Farmakokinetika atomoxetínu u detí mladších ako 6 rokov sa
neskúmala.

Absorpcia: Atomoxetín sa po perorálnom podaní rýchle a takmer úplne
vstrebáva, pričom dosahuje priemernú maximálnu pozorovanú koncentráciu v
plazme (Cmax) približne za 1 až 2 hodiny po podaní. Absolútna biologická
dostupnosť atomoxetínu sa po perorálnom podaní pohybovala od 63 % do 94 %,
v závislosti od individuálnych rozdielov v miernom „first pass“
metabolizme. Atomoxetín je možné podávať s jedlom i bez jedla.

Distribúcia: Atomoxetín sa rozsiahlo distribuuje a vo veľkom rozsahu (98 %)
sa viaže na proteíny plazmy, predovšetkým albumín.

Biotransformácia: Atomoxetín prechádza biotransformáciou predovšetkým
prostredníctvom enzymatickej cesty cytochrómu P450 2D6 (CYP2D6). Jedinci
s obmedzenou aktivitou tejto cesty (slabí metabolizéri) predstavujú asi 7 %
belochov a majú v porovnaní s ľuďmi s normálnou aktivitou (extenzívni
metabolizéri) vyššie plazmatické koncentrácie atomoxetínu. U slabých
metabolizérov je AUC atomoxetínu približne 10-krát väčšia a Css max asi 5-
krát väčšia ako u extenzívnych metabolizérov. Hlavným oxidačným metabolitom
je 4-hydroxyatomoxetín, ktorý sa rýchlo glukuronidizuje. 4-
hydroxyatomoxetín je rovnako účinný ako atomoxetín, avšak cirkuluje
v plazme pri oveľa nižších koncentráciách. Aj keď 4-hydroxyatomoxetín
vzniká predovšetkým prostredníctvom CYP2D6, u jedincov, ktorým chýba
aktivita CYP2D6, sa môže 4-hydroxyatomoxetín tvoriť aj prostredníctvom
niekoľkých ďalších enzýmov cytochrómu P450, avšak pomalším tempom. Pri
terapeutických dávkach atomoxetín neinhibuje ani neindukuje CYP2D6.

Enzýmy cytochrómu P450: atomoxetín nespôsobil žiadnu signifikantnú
inhibíciu ani indukciu enzýmov cytochrómu P450 vrátane CYP1A2, CYP3A,
CYP2D6 a CYP2C9.

Eliminácia: priemerný polčas vylučovania atomoxetínu po perorálnom podaní
je 3,6 hodín u extenzívnych metabolizérov a 21 hodín u slabých
metabolizérov. Atomoxetín sa vylučuje predovšetkým ako 4-hydroxyatomoxetín-
/O/-glukuronid, najmä močom.

Lineárnosť/nelineárnosť: farmakokinetické parametre atomoxetínu sú lineárne
v rámci celej škály sledovaných dávok rovnako u extenzívnych aj u slabých
metabolizérov.

Špeciálne skupiny pacientov.

Poškodenie pečene má za následok znížený klírens atomoxetínu, zvýšenú
expozíciu atomoxetínu (AUC zvýšená 2x pri miernom poškodení a 4x pri
závažnom poškodení) a predĺžený polčas materskej látky v porovnaní so
zdravou kontrolou s rovnakým genotypom extenzívnych CYP2D6 metabolizérov.
U pacientov s miernym až závažným poškodením pečene (Child Pugh trieda B a
C) by mala byť upravená počiatočná aj terapeutická dávka (pozri časť 4.2).

Priemerné plazmatické koncentrácie atomoxetínu u subjektov s ochorením
obličiek v konečnom štádiu boli vo všeobecnosti vyššie ako priemer
u zdravých kontrolných subjektov, čo sa prejavilo zvýšením hodnoty
Cmax (7 % rozdiel) a AUC0-? (asi 65 % rozdiel). Po úprave dávky vzhľadom na
telesnú hmotnosť sú rozdiely medzi týmito dvoma skupinami minimalizované.
Na základe farmakokinetiky atomoxetínu a jeho metabolitov u osôb
s ochorením obličiek v konečnom štádiu úprava dávky nie je nutná (pozri
časť 4.2).

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a
reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. S ohľadom
na obmedzenie dávok spôsobené klinickou (alebo prehnanou farmakologickou)
odpoveďou zvierat na liek v kombinácii s metabolickými rozdielmi medzi
druhmi zvierat predstavuje maximálna tolerovaná dávka použitá u zvierat
v neklinických štúdiách expozíciu atomoxetínu podobnú alebo mierne vyššiu
ako je dosiahnutá u pacientov - CYP2D6 slabých metabolizérov pri maximálnej
odporúčanej dennej dávke.
Na mladých potkanoch sa zrealizovala štúdia s cieľom vyhodnotiť účinky
atomoxetínu na rast, neurobehaviorálny a sexuálny vývoj. Pozorovali sa
mierne zdržanie spriechodnenia vagíny (všetky dávkovania) a separácie
predkožky (( 10 mg/kg/deň), ako aj mierny pokles nadsemenníkovej hmotnosti
a počtu spermií (( 10 mg/kg/deň); účinky na fertilitu či reprodukčnú
výkonnosť neboli zistené. Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy.

Gravidným králikom sa v čase organogenézy podávali sondou dávky atomoxetínu
až 100 mg/kg/deň. Pri tejto dávke sa v 1 z 3 štúdií pozorovali: pokles
živých plodov, vzostup časnej resorpcie, mierny nárast výskytu atypického
pôvodu krčnej tepny a chýbajúcej podkľúčnej tepny. Tieto zistenia sa
pozorovali pri dávkach, ktoré spôsobovali miernu tehotenskú toxicitu.
Výskyt týchto zistení je v rámci kontrolných hodnôt zistených v minulosti.
Dávka, pri ktorej sa nepozorovalo žiadne z týchto zistení, bola
30 mg/kg/deň. Expozícia (AUC) nenaviazaným atomoxetínom u králikov, pri
dávke 100 mg/kg/deň, bola približne 3,3 násobkom (extenzívni metabolizéri
CYP2D6) a 0,4 násobkom (slabí metabolizéri CYP2D6) expozície ľudí pri
maximálnej dennej dávke 1,4 mg/kg/deň. Nálezy v jednej z troch štúdií na
králikoch boli nejednoznačné a ich relevantnosť pre človeka je neznáma.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

predželatínový kukuričný škrob
dimetikón

Obal kapsuly:
laurylsíran sodný
želatína

Farbivá viečka kapsuly:
10 mg: oxid titaničitý E171
18 mg: žltý oxid železitý E172
25 mg, 40 mg a 60 mg: indigokarmín E132 a oxid titaničitý E 171
80 mg a 100 mg: žltý oxid železitý E172, červený oxid železitý E172, oxid
titaničitý E171

Farbivá tela kapsuly:
60 mg: žltý oxid železitý E172
10 mg, 18 mg, 25 mg a 80 mg: oxid titaničitý E171
40 mg: indigokarmín E132 a oxid titaničitý E 171
100 mg: žltý oxid železitý E172, červený oxid železitý E172, oxid
titaničitý E171

Potravinársky čierny atrament SW-9008 (obsahujúci šelak a čierny oxid
železitý E172) alebo potravinársky čierny atrament SW-9010 (obsahujúci
šelak a čierny oxid železitý E172)


2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

3 roky.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister z polyvinylchloridu (PVC) / polyetylénu
(PE) / polychlórtrifluoroetylénu, PCTFE zapečatený hliníkovou fóliou.

Veľkosť balenia: 7, 14, 28 a 56 kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia
byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Kapsuly sa nemajú otvárať. Atomoxetín dráždi oči. V prípade, že sa obsah
kapsuly dostane do kontaktu s okom, je nutné postihnuté oko okamžite
vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Ruky a iné potenciálne
znečistené povrchy je nutné čo najrýchlejšie umyť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

STRATTERA 10 mg: 78/0421/05-S
STRATTERA 18 mg: 78/0422/05-S
STRATTERA 25 mg: 78/0423/05-S
STRATTERA 40 mg: 78/0424/05-S
STRATTERA 60 mg: 78/0425/05-S
STRATTERA 80 mg: 78/0157/08-S
STRATTERA 100 mg: 78/0158/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

21.11.2005 / 27.5.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11/2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C95267
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06BA09 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
azelastinum
Výrobca lieku:
Eli Lilly & Co., Indianapolis, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia šiesteho roku veku do dovŕšenia 18. roku veku s klinicky závažnou hyperkinetickou poruchou (poruchou aktivity a pozornosti (ADHD)). Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde ku klinicky významnej redukcii príznakov hyperkinetickej poruchy (ADHD), ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Podmienkou hradenej liečby je v pravidelných minimálne trojmesačných intervaloch vyhodnocovanie efektivity a bezpečnosti indikovanej liečby podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
79.28 € / 2388.39 SK
Úhrada poisťovňou:
48.27 € / 1454.18 SK
Doplatok pacienta:
31.01 € / 934.21 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:97.47 € ÚP:93.55 € DP:3.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:79.28 € ÚP:48.27 € DP:31.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.44 € ÚP:12.07 € DP:13.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:77.01 € ÚP:48.22 € DP:28.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.27 € ÚP:12.05 € DP:10.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.22 € ÚP:0.00 € DP:22.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:77.01 € ÚP:48.44 € DP:28.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.22 € ÚP:0.00 € DP:22.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.53 € ÚP:48.08 € DP:28.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.22 € ÚP:0.00 € DP:22.22 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien