Detail:
Mabron Retard 200 tbl plg 30x200 mg
Názov lieku:
Mabron Retard 200
Doplnok názvu:
tbl plg 30x200 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2108/03526,
2108/03524 a 2108/03525
Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č.: 2009/01807,
2009/01808 a 2009/01809

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MABRON RETARD 100
MABRON RETARD 150
MABRON RETARD 200
tablety s predĺženým uvoľňovaním
Tramadoliumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.

. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.

. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.

. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MABRON RETARD a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete MABRON RETARD
3. Ako užívať MABRON RETARD
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať MABRON RETARD
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MABRON RETARD A NA ČO SA POUŽÍVA

MABRON RETARD pôsobí proti bolesti. MABRON RETARD uľavuje bolesť potlačením
funkcie určitých látok v centrálnom nervovom systéme (v mozgu a mieche).

MABRON RETARD môže byť použitý u dospelých a mladistvých starších ako 12
rokov. Podáva sa pri liečbe strednej až silnej bolesti.

MABRON RETARD nie je vhodný pre deti do 12 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MABRON RETARD

NEUžÍVAJTE MABRON RETARD

. keď ste alergický (precitlivený) na tramadoliumchlorid alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek prípravku MABRON RETARD.

. ak ste nedávno vypili príliš veľa alkoholu alebo užili príliš
veľa tabliet na spanie, iných liekov na zmiernenie bolesti, opiátov
alebo iných liekov pôsobiacich cez mozog (psychotropné lieky).

. ak užívate určité lieky proti depresii (nazývané inhibítory
monoaminooxidázy) alebo ste ich užívali počas posledných 2 týždňov.

. ak trpíte epilepsiou, ktorá nie je kontrolovaná liekmi.

. k liečbe abstinenčných príznakov u drogovo závislých osôb.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MABRON RETARD

. ak ste mali nedávno poranenie hlavy alebo zvýšený tlak v hlave
(napr. po úraze)

. ak máte poruchu obličiek alebo pečene (pozri časť 3 Ako užívať
MABRON RETARD)

. ak máte problémy s dýchaním

. ak máte sklon k epilepsii alebo kŕčom, lebo riziko kŕčov sa môže
zvýšiť. Pri liečbe odporúčanými dávkami tramadolu boli hlásené
záchvaty. Riziko sa môže zvýšiť, ak sa prekročí odporúčaná denná dávka
(400 mg).

. ak ste závislý na opiátoch

. ak ste v šoku (studený pot môže byť príznakom šoku)

Kontaktujte Vášho lekára, ak sa u Vás vyskytuje alebo vyskytoval
ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov.

Prosím, vezmite do úvahy, že užívanie prípravku MABRON RETARD môže viesť
k vzniku fyzickej a psychickej závislosti. Ak sa MABRON RETARD užíva dlho,
jeho účinok sa môže znížiť a je potrebné užívať vyššie dávky (rozvoj
tolerancie). U pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo závislých na
liekoch má byť liečba MABRON RETARD iba krátkodobá a pod prísnym lekárskym
dohľadom.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte MABRON RETARD v rovnakom čase alebo v priebehu 14 dní užívania
liekov nazývaných inhibítory monoaminooxidázy.

Úľava od bolesti pri liečbe MABRON RETARD sa môže znížiť a/alebo skrátiť,
ak súčasne užívate lieky obsahujúce

. karbamazepín (na liečbu epilepsie)

. buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (proti bolesti)

. ondansetron (proti pocitu na vracanie)

V ojedinelých prípadoch vedľajšie účinky selektívnych inhibítorov spätného
vychytávania serotonínu (SSRI) sa môžu zintenzívniť so súčasným užívaním
tramadolu. Nežiaduce účinky môžu byť tak intenzívne, že hovoríme
o serotonínovom syndróme. Príznakom serotonínového syndrómu môžu byť
zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, znížená koordinácia, zvýšená
citlivosť na podnet, kŕče a hnačka. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, vždy
kontaktujte Vášho lekára. Vysadenie SSRI zvyčajne prináša prudké zlepšenie.

Riziko vedľajších účinkov je vyššie, ak užívate MABRON RETARD a súčasne:

. upokojujúce lieky ako sú trankvilizéry, tablety na spanie,
antidepresíva, silné lieky na zmiernenie bolesti (morfín, kodeín,
petidín). Môžete sa cítiť veľmi ospalý alebo zoslabnutý).

. tricyklické antidepresíva a antipsychotiká. Môže sa zvýšiť riziko
epileptických kŕčov.

. lieky na zriedenie krvi ako warfarín. Môže byť nutné znížiť dávku
týchto liekov, inak sa môže zvýšiť riziko závažného krvácania.

. lieky proti kŕčom užívané spolu s tramadolom môžu znížiť prah
záchvatov a riziko kŕčov môže byť u týchto pacientov zvýšené.

Užívanie MABRON RETARD s jedlom a nápojmi

MABRON RETARD sa nemá užívať v kombinácii s alkoholom.

Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tramadol prechádza placentou. Na zhodnotenie bezpečnosti tramadolu
u tehotných žien neexistujú dostatočné údaje. Dlhodobé podávanie tramadolu
počas tehotenstva môže viesť k abstinenčným príznakom u novorodenca po
pôrode ako následok návyku. Preto sa tramadol nemá užívať počas
tehotenstva. Poraďte sa so svojím lekárom.

Dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Všeobecne sa podávanie MABRONu RETARD počas dojčenia neodporúča. Malé
množstvo tramadolu sa vylučuje do materského mlieka. V prípade podania
jednej jednotlivej dávky tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie.
Poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

MABRON RETARD môže spôsobiť ospalosť a závraty a rozmazané videnie. Preto
MABRON RETARD môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje. Tento účinok môže byť zosilnený alkoholom alebo liekmi, ktoré
účinkujú prostredníctvom mozgu.

Neveďte vozidlá a nevykonávajte ďalšie aktivity vyžadujúce zvýšenú
pozornosť, pokiaľ neviete ako na Vás tramadol pôsobí. Pozri časť 4 Možné
vedľajšie účinky pre úplný zoznam možných vedľajších účinkov, ktoré môžu
ovplyvniť sústredenie a koordináciu.


3. AKO UŽÍVAŤ MABRON RETARD

Dávkovanie

Vždy užívajte MABRON RETARD presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Váš
lekár Vám dennú dávku stanovil s ohľadom na intenzitu Vašej bolesti a od
Vašej individuálnej citlivosti. Zvyčajná dávka je:


Dospelí a mladiství starší ako 12 rokov:

Zvyčajná počiatočná dávka je:

MABRON RETARD 100: jedna tableta ( 100 mg tramadoliumchloridu) 2x denne.

Ak uvoľnenie bolesti nie je dostatočné, dávku možno zvýšiť na:

. MABRON RETARD 150: jedna tableta (150 mg tramadoliumchloridu) 2x denne
alebo

. MABRON RETARD 200: jedna tableta (200 mg tramadoliumchloridu) 2x
denne.

Ak dávku, ktorú máte predpísanú nie je možné dosiahnuť s touto silou
tablety, ostatné sily tohto lieku sú k dispozícii na dosiahnutie Vašej
dávky.

Ďalšie dávkovanie

Povedzte Vášmu lekárovi, ak trpíte poruchou pečene alebo obličiek. Môže byť
nutné upraviť dávkovanie alebo neužívať MABRON RETARD. U pacientov so
závažnou poruchou pečene alebo obličiek sa užívanie MABRON RETARD
neodporúča.

Ak ste starší ako 75 rokov, môže byť nutné upraviť dávkovanie.


Spôsob podávania

Tablety MABRON RETARD majú špeciálne jadro, ktoré umožňuje pomalé a
dlhodobé uvoľňovanie liečiva v tele. Preto môže o niečo dlhšie trvať, kým
si všimnete účinok lieku.

Prehltnite tabletu celú (bez rozlomenia alebo žuvania), zapite pohárom
vody.
Najlepšia doba pre podanie je ráno a večer. Tablety sa užívajú na prázdny
žalúdok alebo počas jedla.

Dĺžka liečby MABRON RETARD

Váš lekár Vám povie, ako dlho máte MABRON RETARD užívať. To závisí od
príčiny bolesti. V žiadnom prípade neužívajte MABRON RETARD dlhšie, ako je
nevyhnutne potrebné.

Ak si všimnete, že MABRON RETARD je príliš silný alebo príliš slabý,
povedzte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac MABRONu RETARD, ako máte

Ak ste užili viac tabliet MABRONu RETARD, ako máte, ihneď kontaktujte Vášho
lekára alebo najbližšiu nemocnicu alebo kliniku. Možné príznaky
predávkovania sú: zúžené zreničky, vracanie, pokles krvného tlaku, rýchly
tep, kolaps, poruchy vedomia vrátane kómy (hlboké bezvedomie), epileptické
kŕče a ťažkosti s dýchaním.

Ak zabudnete užiť MABRON RETARD

Ak zabudnete užiť tabletu, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte
dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu, jednoducho
pokračujte v užívaní tabliet ako predtým.

Ak prestanete užívať MABRON RETARD

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu MABRONom RETARD príliš skoro, bolesť sa
pravdepodobne vráti. Ak si želáte ukončiť liečbu z dôvodu vedľajších
účinkov, povedzte to Vášmu lekárovi. Po vysadení MABRON RETARD obvykle nie
sú žiadne následné vedľajšie účinky. Zriedkavo sa však po náhlom ukončení
dlhšie prebiehajúcej liečby pacienti môžu cítiť zle. Môžu sa cítiť
rozrušení, úzkostlivo, nervózne alebo roztrasení. Objavila sa
hyperaktivita, poruchy spánku, poruchy žalúdka a čreva. Veľmi zriedkavo sa
vyskytli záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé vnímanie ako svrbenie,
pálenie, necitlivosť a zvuky v ušiach (tinnitus). Ak sa u Vás objavia
ktorékoľvek z týchto komplikácií, prestaňte užívať MABRON RETARD a povedzte
to Vášmu lekárovi.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MABRON RETARD môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:


Veľmi časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 pacienta z 10)

pocit na vracanie a závrat.


Časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100)

bolesť hlavy, zmätenosť, vracanie, zápcha, suchosť v ústach, potenie,
ospalosť, únava.


Menej časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov z 1000)

búšenie srdca (palpitácie), nepravidelný pulz srdca, nízky krvný tlak –
hlavne pri vstávaní zo sedu, zlyhanie srdca (kolaps srdca), napínanie na
vracanie, tlak v žalúdku, pocit plnosti, svrbenie, vyrážka a vyrážka so
závažným svrbením v tvare hrčky (žihľavka alebo urtikária), hnačka.


Zriedkavé (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov z 10 000)

rozmazané videnie, pulz srdca pomalší ako zvyčajne, zvýšenie tlaku krvi,
zmeny chuti do jedla, svrbenie/pálenie bez príčiny, trasenie, dýchanie
pomalšie ako zvyčajne, kŕče, halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku a nočné
mory, alergické reakcie (napr. dýchavičnosť), stiahnutie hrudníka zovretím
svalov dýchacích ciest (bronchospasmus), lapanie po dychu, náhle hromadenie
tekutín v koži a slizniciach (napr. hrdla alebo jazyka), dýchacie ťažkosti
a/alebo svrbenie a precitlivenosť.

Ďalej boli hlásené zmeny nálady, zmeny aktivity, zmeny v spôsobe vnímania
vecí alebo schopnosti rozhodovať sa, svalová slabosť, ťažkosti pri prechode
vody, mimovoľné svalové kontrakcie, zmeny v koordinácii a mdloba (synkopa).

Príznaky z vysadenia lieku podobné tým, ktoré sa vyskytujú po vysadení
opiátov, môžu byť: nepokoj, úzkosť, strach, nervozita, nespavosť, ťažkosť
ostať v pokoji (hyperkinézia), trasenie (tremor) a žalúdočné ťažkosti
(žalúdočno-črevné príznaky).

Veľmi zriedkavo (menej ako u 1 pacienta z 10 000) sa objavili alergické
reakcie (napr. dýchacie ťažkosti, sipot, opuchy kože), šok (náhla zástava
cirkulácie) a vyššie hodnoty pečeňových enzýmov.

Ihneď navštívte lekára, ak sa u Vás objaví opuch tváre, jazyka a/alebo
hrdla a/alebo ťažkosti prehĺtať, alebo žihľavka spolu dýchacími ťažkosťami.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MABRON RETARD

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte MABRON RETARD po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistri a/alebo fľaši a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

ČO MABRON RETARD obsahuje

Liečivo je tramadoliumchlorid.

1 tableta MABRON RETARD 100 obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta MABRON RETARD 150 obsahuje 150 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta MABRON RETARD 200 obsahuje 200 mg tramadoliumchloridu.

Ďalšie zložky sú dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341),
hydroxypropylcelulóza (E463), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)
a magnéziumstearát (E470b).

Ako vyzerá MABRON RETARD a obsah balenia

Tablety MABRON RETARD 100 sú sivobiele, okrúhle bikonvexné tablety

Tablety MABRON RETARD 150 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly

Tablety MABRON RETARD 200 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly

MABRON RETARD 100: v baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180,
alebo 500 bielych tabliet v blistroch alebo v umelohmotných obaloch na
tablety.

MABRON RETARD 150: v baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180,
alebo 500 bielych tabliet v blistroch alebo v umelohmotných obaloch na
tablety.

MABRON RETARD 200: v baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180,
alebo 500 bielych tabliet v blistroch alebo v umelohmotných obaloch na
tablety.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Výrobca

F.A.L. Duiven BV, Duiven, Holandsko

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, CyprusTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

MABRON RETARD 100

MABRON RETARD 150

MABRON RETARD 200

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 100 obsahuje 100 mg
tramadoliumchloridu.

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 150 obsahuje 150 mg
tramadoliumchloridu.

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 200 obsahuje 200 mg
tramadoliumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Tablety MABRON RETARD 100 sú sivobiele, okrúhle bikonvexné tablety,
s priemerom 9,1 mm.

Tablety MABRON RETARD 150 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly, 14,3 mm
dlhé.

Tablety MABRON RETARD tard 200 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly,
17,1 mm dlhé.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


1. Terapeutické indikácie

Liečba strednej až silnej bolesti.


2. Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

Perorálne užitie.


Dávkovanie

Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej klinickej
odpovedi pacienta.

Pre dávkovanie nerealizovateľné / nepraktické s týmto liekom sú
k dispozícii ďalšie sily tohto prípravku.

Pokiaľ lekár neurčí inak, MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa
užívajú nasledovne:


Dospelí a mladiství starší ako 12 rokov:

Zvyčajná počiatočná dávka je 100 mg dvakrát denne, ráno a večer.

V závislosti od potrieb pacienta sa môžu ďalšie dávky podať skôr ako po 12
hodinách, ale nesmú sa podať skôr ako 8 hodín po poslednej dávke. Za
žiadnych okolností nepodávajte viacej ako dve dávky počas 24 hodín.

Ak uvoľnenie bolesti nie je dostatočné, dávku možno zvýšiť na:

. 150 mg dvakrát denne alebo

. 200 mg dvakrát denne.

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa užívajú celé, nerozdelené
ani nerozhryzené, nezávisle od príjmu potravy, s dostatočným množstvom
tekutiny.

Vždy má byť zvolená najnižšia analgeticky účinná dávka. Denná dávka 400 mg
liečiva nemá byť prekročená, iba ak sa to vyžaduje vo výnimočných
lekárskych prípadoch.

V žiadnom prípade sa MABRON RETARD nemá užívať dlhšie, ako je nevyhnutne
potrebné.

Ak si charakter a závažnosť ochorenia vyžaduje dlhodobú analgetickú liečbu
tramadolom, potom treba pacienta starostlivo a pravidelne monitorovať (v
prípade potreby s prestávkami v liečbe) a stanoviť, či a do akej miery je
potrebná ďalšia liečba.


Deti

MABRON RETARD nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.


Starší pacienti

U starších pacientov (do 75 rokov) bez klinických príznakov poruchy pečene
alebo obličiek nie je zvyčajne potrebná úprava dávkovania.

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť eliminácia predĺžená. Z toho
dôvodu, ak je potrebné, sa má dávkovací interval predĺžiť podľa
pacientových požiadaviek.


Porucha obličiek, dialýza a porucha pečene

U pacientov so závažnou renálnou alebo hepatálnou poruchou sa užívanie
MABRON RETARD neodporúča. Pri miernych poruchách možno zvážiť predĺženie
dávkovacieho intervalu.


3. Kontraindikácie

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa nesmú užívať:

. pri precitlivenosti na tramadoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok tohto lieku (pozri časť 6.1)

. pri akútnej intoxikácii alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opiátmi
alebo psychotropnými látkami

. u pacientov, ktorí užívajú inhibítory MAO alebo ich užívali počas
posledných 2 týždňov

. u pacientov s epilepsiou nedostatočne kontrolovanou liečbou

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa nesmú užívať pri liečbe
vysadenia opiátu.


4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

MABRON RETARD sa má užívať len po dôkladnom vyhodnotení pomeru
prínos/riziko a po zvážení zodpovedajúcich preventívnych opatrení v
nasledujúcich prípadoch: u pacientov závislých na opiátoch, pacientov
s poranením hlavy, pacientov v šoku, pri poruche vedomia nejasného pôvodu,
pri poruche dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií, pri zvýšenom
intrakraniálnom tlaku a pacientov so stredne závažnou až závažnou renálnou
alebo hepatálnou poruchou.

MABRON RETARD sa nemá používať v kombinácii s alkoholom.

Pacientom citlivým na opiáty sa liečivo má podávať so zvýšenou opatrnosťou.

Pri terapeutických dávkach sa zaznamenali kŕče a riziko sa môže zvýšiť pri
dávkach presahujúcich zvyčajný horný limit dennej dávky (400 mg). Riziko
kŕčov sa môže zvýšiť u pacientov užívajúcich tramadol a súbežne aj iné
lieky, ktoré znižujú prah záchvatov (pozri časť 4.5). Pacientom
s epilepsiou v anamnéze alebo pacientom so sklonom k záchvatom sa môže
tramadol podávať iba zo závažných dôvodov.

Tramadol má nízky potenciál pre vyvolanie liekovej závislosti. Pri
dlhodobom podávaní sa môže vyvinúť tolerancia, psychická a fyzická
závislosť. U pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo k závislosti
má byť liečba iba krátkodobá pod prísnym lekárskym dohľadom.

Tramadol nie je vhodný ako náhrada u pacientov závislých na opiátoch. Liek
nepotláča abstinenčné symptómy pri liečbe morfinizmu, napriek tomu, že je
opiátový agonista.


5. Liekové a iné interakcie


Tramadol / Inhibítory MAO

MABRON RETARD sa nemá podávať v kombinácii s inhibítormi MAO (pozri časť
4.3).

Život ohrozujúce interakcie zasahujúce CNS, dýchacie a kardiovaskulárne
funkcie boli pozorované u pacientov, ktorí dostávali inhibítory MAO počas
14 dní pred podaním opiátu petidínu. Tie isté interakcie s MAO inhibítormi
nie je možné pri MABRON RETARD vylúčiť.


Tramadol / Iné centrálne pôsobiace liečivá

Pri súbežnom podávaní MABRON RETARD a iných centrálne pôsobiacich liekov,
vrátane alkoholu, je potrebné vziať do úvahy potenciáciu účinkov na CNS
(pozri časť 4.8).


Tramadol / Inhibítor enzýmov / Induktor enzýmov

Výsledky farmakokinetických štúdií dosiaľ preukázali, že pri súčasnom alebo
predchádzajúcom podávaní cimetidínu (inhibítor enzýmov) je výskyt
interakcií nepravdepodobný.

Súčasné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (induktor enzýmov) môže
znížiť analgetický účinok a skrátiť dobu pôsobenia.


Tramadol / Zmiešaní opiátoví agonisty / antagonisty

Kombinácia zmiešaných agonistov/antagonistov (napr. buprenorfín, nalbufín,
pentazocín) s tramadolom sa neodporúča, pretože za týchto okolností môže
teoreticky dôjsť k zníženiu analgetického účinku čistého agonistu.


Tramadol / Lieky znižujúce prah záchvatov

Tramadol môže indukovať kŕče a zvyšovať potenciál selektívnych inhibítorov
spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív, antipsychotík
a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov, vyvolať záchvaty.


Tramadol / Serotonínergné látky

Zaznamenali sa ojedinelé prípady serotonínergného syndrómu pri
terapeutickom podávaní tramadolu v kombinácii s inými serotonínergnými
látkami, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu
(SSRIs). Príznakom serotonínergného syndrómu môže byť zmätenosť, nepokoj,
horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, myoklónia a hnačka. Vysadenie
serotonínergných látok zvyčajne prináša prudké zlepšenie. Liečba závisí od
charakteru a závažnosti symptómov.


Tramadol / Kumarínové deriváty

Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarín)
je potrebná opatrnosť, pretože u niektorých pacientov sa vyskytlo zvýšenie
INR so závažným krvácaním a ekchymózy.


Tramadol / Inhibítory CYP3A4

Ostatné lieky so známym inhibičným účinkom na CYP3A4, ako sú ketokonazol a
erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu) a
pravdepodobne tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu.
Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal (pozri časť 4.8).


Tramadol / Ondansetron

Analgetický účinok tramadolu je čiastočne sprostredkovaný inhibíciou
spätného vychytávania norepinefrínu a zvýšeným uvoľňovaním serotonínu (5-
HT). V štúdiách pre- alebo post-operačnej aplikácie antiemetika 5-HT3
antagonistu ondansetronu bola u pacientov s post-operačnou bolesťou zvýšená
požiadavka na tramadol.


6. Gravidita a laktácia

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na
vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Teratogénne účinky sa
nezistili. Tramadol prechádza placentou, neexistujú dostatočné údaje o
chronickom užívaní tramadolu počas gravidity. Opakované podávanie tramadolu
počas gravidity môže viesť k zvýšenej tolerancii tramadolu u plodu
a nasledovne k abstinenčným príznakom u novorodenca po pôrode ako následok
návyku.

Preto sa MABRON RETARD nemá užívať počas tehotenstva.

Tramadol - podávaný pred alebo počas pôrodu - neovplyvňuje kontraktilitu
maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny dychovej frekvencie, ktoré
zvyčajne nie sú klinicky významné.

Počas dojčenia sa asi 0,1% podanej dávky tramadolu vylučuje do mlieka.
Podávanie MABRONu RETARD sa neodporúča počas dojčenia.

V prípade podania jednej jednotlivej dávky tramadolu nie je zvyčajne nutné
prerušiť dojčenie.


7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

MABRON RETARD má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlo
a obsluhovať stroje. Môže spôsobiť ospalosť a rozmazané videnie, hlavne v
kombinácii s inými psychotropnými látkami a alkoholom. Ambulantní pacienti
majú byť upozornený, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje pri
výskyte týchto symptómov.


8. Nežiaduce účinky

Hlásené nežiaduce účinky sú uvedené podľa nasledujúcej frekvencie:

Veľmi časté (?1/10)

Časté (?1/100 až <1/10)

Menej časté (?1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

/Menej časté:/ účinky na kardiovaskulárnu reguláciu (palpitácia, tachykardia,
posturálna hypotenzia alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto nežiaduce
účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s
fyzickým stresom.

/Zriedkavé:/ bradykardia, zvýšenie tlaku krvi.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: závrat

/Časté:/ bolesť hlavy, ospalosť

/Zriedkavé:/ zmena chuti do jedla, parestézia, tremor, depresia dýchania,
epileptiformné kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie a synkopa.

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie a súčasne sa podávajú iné lieky
s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie), môže
nastať depresia dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok
tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah záchvatov
alebo ktoré samotné indukujú vznik cerebrálnych kŕčov (pozri časť 4.4 a
4.5).


Psychické poruchy:

/Zriedkavé:/ halucinácie, zmätenosť, úzkosť, poruchy spánku a nočné mory.
Psychické vedľajšie účinky sa môžu líšiť intenzitou a charakterom (v
závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny
nálady (zvyčajne elácia, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne
potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových
schopností (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania).

Môže sa vyskytnúť závislosť, zneužívanie a návyk.


Poruchy oka

/Zriedkavé:/ rozmazané videnie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea

/Časté:/ vracanie, zápcha, suchosť v ústach

/Menej časté:/ napínanie na vracanie, gastrointestinálne podráždenie (pocit
tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

/Časté:/ potenie

/Menej časté:/ kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

/Zriedkavé:/ svalová slabosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

/Veľmi zriedkavé:/ zaznamenalo sa zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov po užití
tramadolu.


Poruchy obličiek a močových ciest

/Zriedkavé:/ poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a zadržaním moču).


Poruchy imunitného systému:

/Zriedkavé:/ alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipot,
angioneurotický edém) a anafylaxia;


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

/Časté:/ únava


Fyzická závislosť

Môže sa vyskytnúť závislosť, zneužívanie, návyk a symptómy z vysadenia.
Príznaky z vysadenia lieku predovšetkým podobné tým, ktoré sa vyskytujú po
vysadení opiátov, môžu byť: nepokoj, anxieta, nervozita, nespavosť,
hyperkinézia, tremor a gastrointestinálne symptómy. Veľmi zriedkavo sa
vyskytli atypické symptómy po vysadení, ako záchvat paniky, ťažká anxieta,
halucinácie, parestézia, tinnitus a ďalšie neobvyklé CNS symptómy.


9. Predávkovanie


Symptómy

V zásade sa pri intoxikácii tramadolom očakávajú symptómy podobné tým,
ktoré sa vyskytujú u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opiátov).
Zahŕňajú hlavne miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia
až kómu, kŕče, útlm dýchania až zástavu dýchania.


Liečba

Aplikujú sa všeobecné pohotovostné opatrenia.

Dýchacie cesty udržujte priechodné (aspirácia), udržujte dýchanie
a kardiovaskulárnu cirkuláciu v závislosti od symptómov.

Žalúdok treba vyprázdniť vyvolaním vracania (pacient pri vedomí) alebo
výplachom žalúdka. Je treba zvážiť podanie aktívneho uhlia, v prípade
potreby cez hadičku pumpy pre výplach žalúdka. V závislosti od doby od
požitia je možné zvážiť podanie vhodného laxatíva pre urýchlenie
eliminácie. Ak je vedomie pacienta obmedzené, je dôležité zaviesť intubáciu
pred vykonaním týchto postupov.

Antidotom pri depresii dýchania je naloxon.

V štúdiách na zvieratách nemal naloxon žiadny účinok na kŕče. V týchto
prípadoch sa má podať diazepam intravenózne.

Tramadol sa len minimálne eliminuje z plazmy hemodialýzou, hemofiltráciou
alebo hemoperfúziou. Preto liečba akútnej intoxikácie tramadolom samotnou
hemodialýzou alebo hemofiltráciou nie je vhodná na detoxikáciu. Vhodné
laxatívum môže urýchliť elimináciu neabsorbovaného tramadolu, ak je podané
krátko po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká, iné opiáty

ATC kód: N02AX02

Tramadol je centrálne pôsobiace opiátové analgetikum.

Je to neselektívny čistý agonista na µ-, ?- a ?-opiátových receptoroch s
vyššou afinitou k µ-receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú
k analgetickému účinku, je inhibícia neuronálneho spätného vychytávania
noradrenalínu a zvýšenie uvoľňovania serotonínu.

Tramadol má antitusický účinok.

Na rozdiel od morfínu, tramadol v analgetických dávkach presahujúcich
terapeutické rozmedzie nepotláča respiráciu.

Účinky na kardiovaskulárny systém sú nepatrné.

Účinnosť tramadolu je 1/10 až 1/6 účinnosti morfínu.
2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa absorbuje viac ako 90% tramadolu. Priemerná
absolútna biodostupnosť je približne 70%, bez ohľadu na príjem potravy.

Rozdiel medzi absorbovaným a nemetabolizovaným dostupným tramadolom je
pravdepodobne výsledkom nízkeho first-pass efektu. First-pass efekt po
perorálnom podaní je maximálne 30%.

Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vd,ß = 203 ± 40 l). Väzba na
plazmatické proteíny je okolo 20%.

Po podaní tabliet Minular 100 mg SR sa maximálna plazmatická koncentrácia
Cmax 141 ± 40 ng/ml dosahuje po 4,9 hodinách. Po podaní tabliet Minular
200 mg SR sa dosahuje Cmax 260 ± 62 ng/ml po 4,8 hodinách.

Tramadol prechádza hematoencefalickou a placentárnou bariérou. Veľmi malé
množstvo liečiva a jeho O-demetylovaného derivátu bolo nájdené v materskom
mlieku (0,1% a 0,02% aplikovanej dávky).

Polčas eliminácie t1/2,ß je približne 6 hodín, bez ohľadu na spôsob
podania. U pacientov nad 75 rokov môže byť predĺžený približne 1,4 krát.

U ľudí je tramadol prevažne metabolizovaný N- a O-demetyláciou a
konjugáciou O-demetylovaného produktu s kyselinou glukurónovou. Iba O-
desmetyltramadol je farmakologicky aktívny. Medzi ostatnými metabolitmi sú
značné kvantitatívne rozdiely. Dosiaľ sa v moči našlo jedenásť metabolitov.
Štúdie na zvieratách dokázali, že O-desmetyltramadol je 2 - 4 krát
účinnejší ako východisková látka. Jeho polčas t1/2,ß (6 zdravých
dobrovoľníkov) je 7,9 hodín (rozsah 5,4 - 9,6 h) a je približne rovnaký ako
pri tramadole.

Inhibícia jedného alebo oboch izoenzýmov cytochrómu p450, CYP3A4 a CYP2D6
zapojených do metabolizmu tramadolu môže ovplyvňovať plazmatickú
koncentráciu tramadolu alebo jeho aktívneho metabolitu. Klinické následky
týchto interakcií nie sú známe.

Tramadol a jeho metabolity sú takmer úplne vylučované obličkami.
Kumulatívna urinárna exkrécia je 90% celkovej rádioaktivity podanej dávky.
V prípade poškodenej funkcie pečene a obličiek môže byť polčas mierne
predĺžený. U pacientov s cirhózou pečene bol zistený polčas eliminácie 13,3
± 4,9 h (tramadol) a 18,5 ± 9,4 h (O-desmetyltramadol), v krajnom prípade
22,3 h a 36 h. U pacientov s renálnou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu
< 5 ml/min) boli tieto hodnoty 11 ± 3,2 h a 16,9 ± 3 h, v krajnom prípade
19,5 h a 43,2 h.

Farmakokinetický profil tramadolu v terapeutickom rozmedzí dávok je
lineárny.

Vzťah medzi sérovými koncentráciami a analgetickým účinkom je závislý na
dávke, ale v izolovaných prípadoch sa značne mení. Účinná sérová
koncentrácia je zvyčajne 100-300 ng/ml.


3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Po opakovanom perorálnom a parenterálnom podaní tramadolu potkanom a psom
počas 6 - 26 týždňov a po dobu 12 mesiacov psom sa neobjavili žiadne zmeny
v hematologických, klinicko-chemických a histologických vyšetreniach
v súvislosti s liečivom.

Iba po podaní vysokých dávok značne prevyšujúcich terapeutické dávky sa
vyskytli príznaky podráždenia centrálneho nervového systému: nepokoj,
salivácia, kŕče a znížené priberanie na telesnej hmotnosti. Potkany a psy
tolerovali perorálne dávky 20 mg/kg, resp. 10 mg/kg telesnej hmotnosti, psy
tiež tolerovali dávku 20 mg/kg telesnej hmotnosti podanú rektálne.

U potkanov dávky tramadolu vyššie ako 50 mg/kg/deň spôsobili intoxikáciu
matky a zvýšili mortalitu novonarodených potkanov. U mladých potkanov sa
vyskytli poruchy vývoja vo forme porúch osifikácie, oneskoreného otvorenia
vagíny a očí.

Fertilita samcov nebola ovplyvnená.

Po podaní vysokých dávok (viac ako 50 mg/kg/deň) vykazovali samice znížený
pomer gravidít.

U králikov boli pozorované toxické účinky pri dávke 125 mg/kg u matky a
anomálie skeletu u potomstva.

V niektorých /in-vitro/ testoch sa potvrdili mutagénne účinky. V /in-/
/vivo/ štúdiách sa mutagénne účinky nezistili. Na základe v súčasnosti
dostupných poznatkov nie je jasné, či tramadol má mutagénny potenciál.

Štúdie tumorogénneho potenciálu tramadolu boli robené na potkanoch a
myšiach. Štúdia na potkanoch nepreukázala, že by látka zvyšovala výskyt
tumorov.

V štúdii na myšiach sa zistil zvýšený výskyt adenómov pečeňových buniek u
samcov (na dávke závislé, s nevýznamným zvýšením od dávky 15 mg/kg) a
zvýšenie výskytu pľúcnych tumorov u samíc pri všetkých dávkových skupinách
(významné, ale nie na dávke závislé).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


1. Zoznam pomocných látok

Dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341), hydroxypropylcelulóza (E463),
koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), magnéziumstearát (E470b).


2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

PP/PE fľaša: 6 mesiacov po otvorení.


4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


5. Druh obalu a obsah balenia


Al/ priehľadný PVC blister, papierová škatuľa

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet


Al/nepriehľadné PVC blister odolný voči deťom, papierová škatuľa

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet


Polypropylénová fľaša s polyetylénovým poistným uzáverom

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MABRON RETARD 100: 65/0275/05-S

MABRON RETARD 150: 65/0285/05-S

MABRON RETARD 200: 65/0286/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

16.9.2005 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C93336
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AX02 - tramadolum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CY Cyprus
Účinná látka:
zinci oxidum
Výrobca lieku:
Medochemie Ltd., Limassol, CYPRUS
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
9.31 € / 280.47 SK
Úhrada poisťovňou:
9.31 € / 280.47 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:295.60 € ÚP:0.00 € DP:295.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien