Detail:
Structolipid 20% emu inf 1x250 ml
Názov lieku:
Structolipid 20%
Doplnok názvu:
emu inf 1x250 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA č.2 K ROZHODNUTIU O PREDĹžENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 2106/3575


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

Názov lieku
Structolipid 20%
/(Lipida)/

Lieková forma
Infúzna intravenózna emulzia

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko

Zloženie lieku
/Liečivo:/ lipida (čistené štruktúrované triglyceridy) 200 g v 1000 ml
emulzie na infúzne podanie.
/Pomocné látky:/ phospholipida ex ovo purificata (čistené vaječné
fosfolipidy), glycelorum (glycerol), natrii hydroxidum (hydroxid sodný),
aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Osmolalita: 350 mosmol/l
Obsah energie: 8,2 MJ (19690 kcal)/1000 ml

Farmakokinetická skupina
Infundibilium

Charakteristika
Účinná látka, čistený štruktúrovaný triglycerid, je zmes esterov mastných
kyselín s dlhým (LCT) a stredným reťazcom (MCT) v pomere 64 % (w/w) k 36 %
(w/w). Mastné kyseliny sú náhodne distribuované v rámci molekuly esteru.
Čistené štruktúrované triglyceridy pozostávajú prevažne zo zmiešaných
molekúl triglyceridov, ktoré obsahujú mastné kyseliny s dlhým aj stredne
dlhým reťazcom (približne 75%) a z malého množstva čistých molekúl typu LCT
alebo MCT. MCT je syntetický olej na báze kokosového oleja a /alebo
palmového oleja. LCT sú vo forme rafinovaného sójového oleja.
Structolipid 20% je jednak zdroj esenciálnych mastných kyselín (LCT),
ale zároveň je aj energetickým substrátom (LCT+MCT). Aby sa predišlo
deficitu esenciálnych mastných kyselín, je potrebné podávať najmenej
20 % neproteínovej energie vo forme tukových emulzií, ako je
Structolipid 20%, s adekvátnym obsahom kyseliny linolovej a
linolénovej.
Veľkosť a biologické vlastnosti tukových častíc lieku Structolipid 20% sú
podobné endogénnym chylomikrónom. Na rozdiel od chylomikrónov, Structolipid
20% neobsahuje cholesterol a apolipoproteíny. Structolipid 20% je zmes
mastných kyselín s dlhým a stredným reťazcom viazaných na tú istú molekulu
glycerolu, čo je ďalší rozdiel oproti chylomikrónom.
Farmakokinetické vlastnosti: Structolipid 20% sa eliminuje rýchlejšie
než tukové emulzie obsahujúce len mastné kyseliny s dlhým reťazcom
alebo fyzikálne zmesi LCT a MCT. Podanie lieku Stuctolipid 20%
spôsobuje zvýšenie plazmatickej hladiny mastných kyselín so strednou
dĺžkou reťazca, dikarboxylových kyselín a 3-hydroxy-mastných kyselín.
Štúdie na zdravých dobrovoľníkoch dokazujú, že množstvá metabolitov
sú menšie ako pri podávaní ekvimolárnych množstiev zmesí LCT a MCT.
Dokázalo sa, že tieto metabolity sa plne eliminujú z krvnej vzorky po
16 hodinách od skončenia podávania infúzie. Dikarboxylové kyseliny sa
vylučujú močom.


Indikácie
Structolipid 20% sa používa k náhrade energetických strát a esenciálnych
mastných kyselín ako súčasť režimu parenterálnej výživy u dospelých
pacientov.

Kontraindikácie
Precitlivenosť na proteíny vajec, bielkoviny burských orechov (arašidov),
sóje alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku, ťažká hyperlipémia,
ťažká insuficiencia pečene, hemofagocytárny syndróm, ťažké poruchy
zrážanlivosti, akútny šok.
Všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc,
hyperhydratácia a dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť.

Nežiaduce účinky
Bežné (výskyt >1%)
Počas klinických štúdií boli zaznamenané nauzea, bolesti hlavy
a zvýšenie telesnej teploty.
Počas infúzie lieku Structolipid 20% bolo hlásené zvýšenie sérových
triglyceridov a ketozlúčenín.
Pri parenterálnej výžive sa môžu prejaviť zvýšené hodnoty pečeňových
testov nezávisle od podávania tukov.
Zriedkavé (výskyt <1%)
Pri rýchlom podávaní lieku Structolipid 20% sa vyskytli bolesti
chrbta neznámeho pôvodu.
Medzi ďalšie zaznamenané nežiaduce reakcie pri podávaní Structolipidu
20% patria problémy s dýchaním, triaška, závrat, hnačka, zvýšený
krvný tlak, tachykardia, vracanie a makulárna vyrážka.
Syndróm preťaženia tukmi
Poškodená schopnosť eliminovať tuky môže viesť k syndrómu preťaženia tukmi
v dôsledku predávkovania. Tento syndróm sa môže vyskytnúť v priebehu ťažkej
hypertriglyceridémie aj pri dodržaní odporúčanej rýchlosti podávania
infúzie, v súvislosti s náhlymi zmenami klinického stavu pacienta, ako je
porucha renálnych funkcií alebo infekcia. Je preň príznačná hyperlipémia,
horúčka, tuková infiltrácia, hepatomegália, splenomegália, anémia,
leukopénia, trombocytopénia, poruchy koagulácie a kóma. Symptómy sú
zvyčajne reverzibilné, ak sa podávanie infúzie s obsahom tuku preruší.

Interakcie
Niektoré lieky, ako inzulín, môžu ovplyvňovať lipázový systém.
Ukazuje sa však, že tento typ interakcie má malý klinický význam.
Heparín podávaný v klinických dávkach vyvoláva prechodné uvoľnenie
lipoproteínovej lipázy do krvného obehu. To môže spôsobiť počiatočné
zvýšenie plazmatickej lipolýzy, čo následne podmieňuje dočasné
zníženie klírensu triglyceridov.
Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1. Jeho koncentrácia
v Structolipide 20% je však taká nízka, že sa nepredpokladá vplyv na
zrážavosť krvi u pacientov liečených derivátmi kumarínu.

Dávkovanie
Schopnosť pacienta eliminovať podávané tuky, určuje dávku a rýchlosť
podávania infúzie.
Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 - 1,5 g triglyceridov na kg telesnej hmotnosti
a deň, čo zodpovedá 5 - 7,5 ml na kg telesnej hmotnosti a deň;
zvyčajne sa podáva v priebehu 10 - 24 hodín.
Rýchlosť infúzie by nemala prekročiť 0,75 ml na kg telesnej hmotnosti
za hodinu, čo predstavuje 0,15 g tuku na kg telesnej hmotnosti za
hodinu.
Deti
Nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť u detí.


Spôsob podávania
Structolipid 20% sa môže podávať formou intravenóznej infúzie ako súčasť
parenterálnej výživy spolu s glukózou do periférnej žily alebo centrálnym
venóznym katétrom.

Upozornenie
Je potrebné monitorovať sérové koncentrácie triglyceridov. V prípade
podozrenia na poruchu metabolizmu tukov, musia byť kontrolované
denne. Počas podávania infúzie nesmie prekročiť sérová koncentrácia
triglyceridov 3 mmol/l. Ďalšiu infúziu je možné podať, až keď sa
sérové triglyceridy vrátia do normálnych hodnôt.
Je nutná pravidelná kontrola hladiny krvnej glukózy, sérových
elektrolytov, funkcie pečene, rovnováhy tekutín a krvného obrazu. Ak
je prítomná acidóza alebo vzniklo podozrenie na ňu, je potrebné jej
monitorovanie.
Pri najmenšom príznaku anafylaktickej reakcie (ako sú teplota,
triaška, vyrážka alebo dyspnoe) je potrebné okamžite prerušiť
podávanie infúzie.
Structolipid 20% sa má podávať opatrne u pacientov s poruchou
metabolizmu tukov, a to pri renálnej insuficiencii, nekontrolovanom
diabetes mellitus, pankreatitíde, poškodenej funkcii pečene,
hypotyreoidizme (ak je spojený s hypertriglyceridémiou) a pri sepse.
V súčasnosti nie sú klinické skúsenosti s podávaním lieku
Structolipid 20% u detí a skúsenosti u diabetických pacientov a pri
renálnom zlyhaní sú nedostatočné.
Structolipid 20% sa má aplikovať spolu s cukrami, aby sa predišlo
vzniku metabolickej acidózy.
Liek obsahuje sójový olej (vo forme purifikovaných štrukturovaných
triglyceridov), ktoré môžu v zriedkavých prípadoch spôsobovat alergické
reakcie. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala medzi sójovými bôbmi a
burskými orechmi (arašidmi).

V prípade, že sa krv odoberie pred vyplavením tukov z krvného obehu,
môže Structolipid 20% ovplyvniť niektoré laboratórne merania (napr.
hodnoty bilirubínu, laktátdehydrogenázy, saturácie kyslíkom, Hb).
U väčšiny pacientov sa tuky vylúčia z krvného obehu po 5-6 hodinách
od ukončenia podávania.


Používanie v gravidite a počas laktácie: údaje o pôsobení emulzie
Structolipid 20% na tehotné ženy nie sú k dispozícii. Počas tehotenstva sa
môže Structolipid 20% podávať len po starostlivom zvážení dôvodov. Údaje
o vplyve emulzie Structolipid 20% počas laktácie nie sú k dispozícii. Ženy
liečené Structolipidom 20% nemajú dojčiť.
Predávkovanie: podľa časti „Nežiaduce účinky“, Syndróm preťaženia tukmi.
Značné predávkovanie tukovými emulziami s obsahom MCT môže spôsobiť
metabolickú acidózu, najmä ak sa súčasne nepodávajú cukry.

Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom: pred otvorením vonkajšieho
obalu je potrebné skontrolovať indikátor integrity (Oxalert). Ak je
indikátor čierny, kyslík prenikol cez vonkajší obal a liek sa musí
znehodnotiť.

KOMPATIBILITA
Aditíva
K lieku Structolipid 20% sa môžu pridávať len liečivá, nutričné
a elektrolytové roztoky so zaručenou kompatibilitou. Údaje
o kompatibilite sa poskytujú na požiadanie. Aditíva sa pridávajú len
za aseptických podmienok.
Zmiešavanie v plastickom vaku (bezftalátový film):
Plastický vak slúžiaci na zmiešanie musí byť sterilný a bez ftalátov.
Zmesi sa musia pripraviť v kontrolovaných a validovaných aseptických
priestoroch.
STABILITA
Bez aditív
Po otvorení balenia je potrebné emulziu ihneď spotrebovať kvôli
riziku mikrobiologickej kontaminácie. Nepoužitý zvyšok otvoreného
balenia treba znehodnotiť a nesmie sa uchovávať pre ďalšie použitie.
Aditíva
Po pridaní aditív je nutné infúziu okamžite podať vzhľadom na riziko
mikrobiálnej kontaminácie. Nepoužitý zvyšok po otvorení balenia sa má
znehodnotiť a nesmie sa uchovávať pre ďalšie použitie.
Zmiešavanie v plastickom vaku (bezftalátový film)
Bola potvrdená fyzikálna stabilita na 72 hodinách po uchovávaní
v chladničke (2-8 °C) a nasledujúca infúzia do 24 hodín.
Z mikrobiologického hľadiska je potrebné zmes podávať ihneď po
zmiešaní. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky skladovania
zodpovedá používateľ a normálne by nemali prekročiť 24 hodín pri 2-8
°C, ak aditíva neboli pridané za kontrolovaných a validovaných
aseptických podmienok. Ak sa skladujú zmesi, môže sa vytvoriť krémová
vrstva. Pred podaním je potrebné dosiahnuť jemným otáčaním homogénnu
zmes.


Predávkovanie
Pozri časť Nežiaduce účinky, Syndróm preťaženia tukmi.
Značné predávkovanie tukovými emulziami s obsahom MCT môže spôsobiť
metabolickú acidózu, najmä ak sa súčasne nepodávajú cukry.

Varovanie
Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Balenie
1 x 250ml , 10 x 250 ml, 1 x 500 ml, 12 x 500 ml infúznej
intravenóznej emulzie


Vnútorný vak Excel je primárny obal lieku Structolipid 20%. Vonkajší
vak slúži ako ochrana proti účinkom vody a kyslíka na vnútorný obal
počas skladovania. Absorbér kyslíka vychytáva a viaže kyslík
v priestore medzi vnútorným a vonkajším obalom. Indikátor integrity
(Oxaler) reaguje s voľným kyslíkom a mení farbu na čiernu pri
poškodení vonkajšieho vaku.
Vonkajší vak, absorbér kyslíka a indikátor je potrebné po otvorení
vonkajšieho vaku znehodnotiť.

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Nezamrazujte.

Dátum poslednej revízie textu
Júl 2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA č.1 K ROZHODNUTIU O PREDĹžENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 2106/3575


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU Structolipid 20%


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Liečivo:/ Lipida (čistené štruktúrované triglyceridy) 200 g v 1000 ml
emulzie na infúzne podanie.


Účinnú látku, čistený štruktúrovaný triglycerid, možno definovať ako zmes
esterov mastných kyselín s dlhým (LCT) a stredným reťazcom (MCT) v pomere
64 % k 36 %. Mastné kyseliny sú náhodne distribuované v rámci molekuly
esteru. Čistené štruktúrované triglyceridy pozostávajú prevažne zo
zmiešaných molekúl triglyceridov, ktoré obsahujú mastné kyseliny s dlhým aj
stredne dlhým reťazcom (približne 75%) a z malého množstva čistých molekúl
typu LCT alebo MCT. MCT je syntetický olej na báze kokosového oleja a
/alebo palmového oleja. LCT sa pridáva vo forme rafinovaného sójového
oleja.


Osmolarita: 350 mosmol/kg vody
Energetická hodnota: 8,2 MJ (1960 kcal)/1000 ml
pH približne 8


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA
Infúzna intravenózna emulzia
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4. 1. Terapeutické indikácie
Structolipid 20% sa používa k náhrade energetických strát a esenciálnych
mastných kyselín ako súčasť režimu parenterálnej výživy u dospelých
pacientov.


4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania
Schopnosť pacienta eliminovať podávané tuky, určuje dávku a rýchlosť
podávania infúzie (pozri časť 4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia
pri používaní).
Dospelí
Odporúčaná dávka je 1-1,5 g triglyceridov na kg telesnej hmotnosti a
deň, čo zodpovedá 5 - 7,5 ml na kg telesnej hmotnosti a deň; zvyčajne
sa podáva počas 10 - 24 hodín.
Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 0,75 ml na kg telesnej hmotnosti za
hodinu, čo predstavuje
0,15 g tuku na kg telesnej hmotnosti za hodinu.
Deti
Nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť u detí.


Spôsob podávania
Structolipid 20% sa môže podávať formou intravenóznej infúzie ako
súčasť parenterálnej výživy spolu s glukózou do periférnej žily alebo
centrálnym venóznym katétrom.


4. 3. Kontraindikácie
Precitlivenosť na proteíny vajec, burských orechov (arašidov), sóje
alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku,
ťažká hyperlipémia,
ťažká insuficiencia pečene,
hemofagocytárny syndróm,
ťažké poruchy zrážanlivosti krvi,
akútny šok.
Všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc,
hyperhydratácia a dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť.


4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Je potrebné monitorovať sérové koncentrácie triglyceridov. V prípade
podozrenia na poruchu metabolizmu tukov, musia byť kontrolované
denne. Počas podávania infúzie nesmie prekročiť sérová koncentrácia
triglyceridov 3 mmol/l. Ďalšiu infúziu je možné podať, až keď sa
sérové triglyceridy vrátia do normálnych hodnôt.
Je nutná pravidelná kontrola hladiny krvnej glukózy, sérových
elektrolytov, funkcie pečene, rovnováhy tekutín a krvného obrazu. Ak
je prítomná acidóza alebo vzniklo podozrenie na ňu, je potrebné jej
monitorovanie.
Pri najmenšom príznaku anafylaktickej reakcie (ako sú teplota,
triaška, vyrážka alebo dyspnoe) je potrebné okamžite prerušiť
podávanie infúzie.
Structolipid 20% sa má podávať opatrne u pacientov s poruchou
metabolizmu tukov, a to pri renálnej insuficiencii, nekontrolovanom
diabetes mellitus, pankreatitíde, poškodenej funkcii pečene,
hypotyreoidizme (ak je spojený s hypertriglyceridémiou) a pri sepse.
V súčasnosti nie sú klinické skúsenosti s podávaním lieku
Structolipid 20% u detí a skúsenosti u diabetických pacientov a pri
renálnom zlyhaní sú nedostatočné.
Structolipid 20% sa má aplikovať spolu so sacharidmi, aby sa predišlo
vzniku metabolickej acidózy.
V prípade, že sa krv odoberie pred vyplavením tukov z krvného obehu,
môže Structolipid 20% ovplyvniť niektoré laboratórne merania (napr.
hodnoty bilirubínu, laktátdehydrogenázy, saturácie kyslíkom, Hb).
U väčšiny pacientov sa tuky vylúčia z krvného obehu po 5-6 hodinách
od podania tukov.
Tento liek obsahuje sójový olej (vo forme purifikovaných
štrukturovaných triglyceridov), ktoré môžu v zriedkavých prípadoch
spôsobovať alergické reakcie. Skrížená alergická reakcia sa
pozorovala medzi sójovými bôbmi a burskými orechmi (arašidmi).


4. 5. Liekové a iné interakcie
Niektoré lieky, ako inzulín, môžu ovplyvňovať lipázový systém.
Ukazuje sa však, že tento typ interakcie má malý klinický význam.
Heparín podávaný v klinických dávkach vyvoláva prechodné uvoľnenie
lipoproteínovej lipázy do krvného obehu. To môže spôsobiť počiatočné
zvýšenie plazmatickej lipolýzy, čo následne podmieňuje dočasné
zníženie klírensu triglyceridov.
Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1. Jeho koncentrácia
v Structolipide 20% je však taká nízka, že sa nepredpokladá vplyv na
zrážavosť krvi u pacientov liečených derivátmi kumarínu.


4. 6. Gravidita a laktácia
Údaje o pôsobení lieku Structolipid 20% na tehotné ženy nie sú k
dispozícii. Účinok lieku Structolipid 20% na plod po období
organogenézy u zvierat sa neskúmal. Údaje zo štúdií na zvieratách
poukazujú na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5. 3.). Klinický význam
týchto poznatkov nie je známy. Počas tehotenstva sa môže Structolipid
20% podávať len po starostlivom zvážení dôvodov.
Údaje o vplyve lieku počas laktácie nie sú k dispozícii. Ženy liečené
liekom Structolipid 20% nemajú dojčiť.


4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje nie
je pravdepodobné.


4. 8. Nežiaduce účinky
Počas infúzie lieku Structolipid 20% bolo zaznamenané zvýšenie
telesnej teploty a nauzea, ďalej bolo hlásené zvýšenie sérových
triglyceridov a ketozlúčenín (výskyt >1 počas klinických štúdií).
Nežiaduce účinky v súvislosti s podaním infúzie lieku Structolipid 20% sú
extrémne zriedkavé a boli prednostne zaznamenané počas klinických štúdií.

| |Frekvencia |Symptómy |
|Poruchy metabolizmu a |Časté ((1/100 až <1/10)|hypertriglyceridémia, |
|výživy | |ketóza |
|Poruchy nervového |Veľmi zriedkavé (<1/10 |závrat |
|systému |000) | |
|Ochorenia srdca a |Veľmi zriedkavé (<1/10 |hypertenzia, |
|poruchy srdcovej |000) |tachykardia |
|činnosti | | |
|Ochorenia dýchacej |Veľmi zriedkavé (<1/10 |problémy s dýchaním |
|sústavy, hrudníka a |000) | |
|mediastína | | |
|Poruchy a ochorenia |neznáme ((1/1 000 až |hnačka, vracanie |
|gastrointestinálneho |<1/100) | |
|traktu | | |
|Ochorenia pečene a |Veľmi zriedkavé (<1/10 |dočasné zvýšené hodnoty|
|žlčových ciest |000) |pečeňových testov |
|Poruchy kože a |Veľmi zriedkavé (<1/10 |vyrážka. |
|podkožného tkaniva |000) | |
|Poruchy kostrovej a |neznáme ((1/1 000 až |bolesti chbta |
|svalovej sústavy a |<1/100) | |
|spojivového tkaniva | | |
|Celkové ochorenia a |Časté ((1/100 až <1/10)|bolesti hlavy, zvýšenie|
|reakcie v mieste | |telesnej teploty, |
|podania | |nauzea, chvenie |
| |neznáme ((1/1 000 až | |
| |<1/100) | |

Pri parenterálnej výžive sa môžu prejaviť zvýšené hodnoty pečeňových
testov nezávisle od podávania tukov.


Syndróm preťaženia tukmi
Poškodená schopnosť eliminovať tuky môže viesť k syndrómu preťaženia
tukmi v dôsledku predávkovania. Tento syndróm sa môže vyskytnúť
v priebehu ťažkej hypertriglyceridémie aj pri dodržaní odporúčanej
rýchlosti podávania infúzie, v súvislosti s náhlymi zmenami
klinického stavu pacienta, ako je porucha renálnych funkcií alebo
infekcia. Je preň príznačná hyperlipémia, horúčka, tuková
infiltrácia, hepatomegália, splenomegália, anémia, leukopénia,
trombocytopénia, poruchy koagulácie a kóma. Symptómy sú zvyčajne
reverzibilné, ak sa podávanie infúzie s obsahom tuku preruší.


4. 9. Predávkovanie (príznaky, prvá pomoc, antidotá)
Pozri časť 4. 8. Nežiaduce účinky, Syndróm preťaženia tukmi.
Značné predávkovanie tukovými emulziami s obsahom MCT môže spôsobiť
metabolickú acidózu, najmä ak sa súčasne nepodávajú cukry.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5. 1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: infundibilium, parenterálna výživa,
tuková emulzia.
ATC kód: B05B A02
Structolipid 20% je tuková emulzia s veľkosťou častíc a biologickými
vlastnosťami, ktoré sú podobné endogénnym chylomikrónom. Na rozdiel
od chylomikrónov, Structolipid 20% neobsahuje cholesterol
a apolipoproteíny.
Structolipid 20% je zmes mastných kyselín s dlhým a stredným reťazcom
viazaných na tú istú molekulu glycerolu, čo je ďalší rozdiel oproti
chylomikrónom.
Tuková emulzia je aj zdroj esenciálnych mastných kyselín (mastné
kyseliny s dlhým reťazcom LCT), a je aj energetickým substrátom vo
forme mastných kyselín s dlhým (LCT) a so stredným reťazcom (MCT).
Aby sa predišlo deficitu esenciálnych mastných kyselín, je potrebné
podávať najmenej 20 % neproteínovej energie vo forme tukových
emulzií, ako je Structolipid 20%, s adekvátnym obsahom kyseliny
linolovej a linolénovej.


5. 2. Farmakokinetické vlastnosti
Štúdie s účasťou dobrovoľníkov dokázali, že Structolipid 20% sa
eliminuje rýchlejšie než tukové emulzie obsahujúce len mastné
kyseliny s dlhým reťazcom.
Retrospektívne analyzované údaje štúdií potvrdzujú u pacientov
rýchlejšiu elimináciu lieku Structolipid 20% ako emulzií s obsahom
LCT alebo zmesi LCT a MCT.
Metabolizmus Stuctolipidu 20% spôsobuje zvýšenie plazmatickej hladiny
mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca, dikarboxylových kyselín
a 3-hydroxy-mastných kyselín. Štúdie na zdravých dobrovoľníkoch
dokazujú, že množstvá metabolitov sú menšie ako pri podávaní
ekvimolárnych množstiev zmesí LCT a MCT. Dokázalo sa, že tieto
metabolity sa plne eliminujú z krvnej vzorky po 16 hodinách od
skončenia podávania infúzie. Dikarboxylové kyseliny sa vylučujú
močom.


5. 3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Predklinické údaje nepoukazujú na žiadne špeciálne riziko pre ľudí,
vyplývajúce z obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity
pri opakovanom podávaní a genotoxicity. Karcinogénny potenciál lieku
Structolipid 20% nebol predmetom výskumu.
Nebol dokázaný teratogénny a embryogénny potenciál infúzie
Structolipid 20% v dávkach 3 g (TG) na kg hmotnosti a deň (0,75 g TG
na kg hmotnosti za hod.) králikom počas 4-hodinovej aplikácie. Pri
dávke 4,5 g TG na kg hmotnosti a deň (1,12 TG na kg hmotnosti za
hod.) možný embrytoxický efekt potvrdila nepatrná zmena úhynu embryí
a plodov. Dávkovanie a rýchlosť podávania infúzie boli 3- až 7-krát
väčšie než tie, ktoré sú odporúčané pre klinickú prax.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6. 1. Zoznam pomocných látok
Phospholipida ex ovo purificata (čistené vaječné fosfolipidy),
glycelorum (glycerol), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua ad
iniectabilia (voda na injekciu).


6. 2. Inkompatibility
Structolipid 20% sa nesmie miešať s inými liekmi, kým nie je dokázaná
ich vzájomná kompatibilita.
Aditíva sa môžu pridávať k lieku Structolipid 20% len po potvrdení
ich vzájomnej kompatibility. Súčasné podávanie roztokov (spojkou
v tvare Y) si vyžaduje ich zaručenú kompatibilitu.


6. 3. Čas použiteľnosti
Čas použiteľnosti emulzie v balení na predaj:
24 mesiacov
Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia:
Emulzia sa musí použiť hneď po otvorení kvôli možnému riziku
mikrobiálnej kontaminácie. Nepoužitú emulziu je potrebné znehodnotiť.
Čas použiteľnosti po pridaní alebo zmiešaní roztokov podľa návodu:
Pozri časť 6. 6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu, Stabilita.


6. 4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávajte pri teplotách do 25 °C. Nezmrazujte!


6. 5. Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu, veľkosť balenia
Veľkosť balenia: 1 x 250 ml , 10 x 250 ml, 1 x 500 ml, 12 x 500 ml
infúznej intravenóznej emulzie


Vnútorný vak Excel je primárny obal lieku Structolipid 20%. Vonkajší
vak slúži ako ochrana proti účinkom vody a kyslíka na vnútorný obal
počas skladovania. Absorbér kyslíka vychytáva a viaže kyslík
v priestore medzi vnútorným a vonkajším obalom. Indikátor integrity
(Oxaler) reaguje s voľným kyslíkom a mení farbu na čiernu pri
poškodení vonkajšieho vaku.
- Vnútorný vak Excel tvorí poly(propylén/etylén) kopolymér, termoplastický
elastomér a kopolyester.
- Vonkajší ochranný vak je zložený z polypropylénu, polyetyléntereftalátu
a poly(etylvinyl)alkoholu.
- Absorbér kyslíka je vrecúško z polyméru naplnené práškovým železom.
- Indikátor integrity je roztok citlivý na kyslík v polymérovom vrecúšku.

Vonkajší vak, absorbér kyslíka a indikátor je potrebné po otvorení
vonkajšieho vaku znehodnotiť.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Pred otvorením vonkajšieho obalu je potrebné skontrolovať indikátor
integrity (Oxalert). Ak je indikátor čierny, kyslík prenikol cez
vonkajší obal a liek sa musí znehodnotiť.
KOMPATIBILITA
Aditíva
K lieku Structolipid 20% sa môžu pridávať len liečivá, nutričné
a elektrolytové roztoky so zaručenou kompatibilitou. Údaje
o kompatibilite sa poskytujú na požiadanie. Aditíva sa pridávajú len
za aseptických podmienok.
Zmiešavanie v plastickom vaku (bezftalátový film):
Plastický vak slúžiaci na zmiešanie musí byť sterilný a bez ftalátov.
Zmesi sa musia pripraviť v kontrolovaných a validovaných aseptických
priestoroch.
STABILITA
Bez aditív
Po otvorení balenia je potrebné emulziu ihneď spotrebovať kvôli
riziku mikrobiologickej kontaminácie. Nepoužitý zvyšok otvoreného
balenia sa má znehodnotiť a nesmie sa uchovávať pre ďalšie použitie.
Aditíva
Po pridaní aditív je nutné infúziu okamžite podať vzhľadom na riziko
mikrobiálnej kontaminácie. Nepoužitý zvyšok po otvorení balenia treba
znehodnotiť a nesmie sa uchovávať pre ďalšie použitie.
Zmiešavanie v plastickom vaku (bezftalátový film)
Bola potvrdená fyzikálna stabilita na 72 hodinách po uchovávaní
v chladničke (2-8 °C) a nasledujúca infúzia do 24 hodín.
Z mikrobiologického hľadiska je potrebné zmes podávať ihneď po
zmiešaní. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky skladovania
zodpovedá používateľ a normálne by nemali prekročiť 24 hodín pri 2-8
°C, ak aditíva neboli pridané za kontrolovaných a validovaných
aseptických podmienok. Ak sa skladujú zmesi, môže sa vytvoriť krémová
vrstva. Pred podaním je potrebné dosiahnuť jemným otáčaním homogénnu
zmes.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala, Švédsko


8. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO
76/0361/01 - S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE
27.11.2001


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Júl 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C31976
Skupina ATC:
B05 - Náhrady plazmy a perfúzne roztoky
Skupina ATC:
B05BA02 - tukové emulzie
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SE -
Účinná látka:
manganosi sulfas monohydricus
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
23.90 € / 720.01 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
23.90 € / 720.01 SK
Posledná aktualizácia:
2016-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.44 € ÚP:0.00 € DP:36.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.90 € ÚP:0.00 € DP:23.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:209.84 € ÚP:0.00 € DP:209.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:397.24 € ÚP:0.00 € DP:397.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.60 € ÚP:0.00 € DP:16.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:140.49 € ÚP:0.00 € DP:140.49 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.53 € ÚP:0.00 € DP:23.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:205.81 € ÚP:0.00 € DP:205.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.36 € ÚP:0.00 € DP:36.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:331.00 € ÚP:0.00 € DP:331.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien