Detail:
PROSTAVASIN plv ifo 10x5 ml
Názov lieku:
PROSTAVASIN
Doplnok názvu:
plv ifo 10x5 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.1 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/03663


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Prostavasin
20 µg, prášok na infúzny roztok
alprostadilum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Prostavasin a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Prostavasin
3. Ako používať Prostavasin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Prostavasin
6. Ďalšie informácie1. ČO JE Prostavasin A NA ČO SA POUŽÍVA

Alprostadil, liečivo Prostavasinu, je vazodilatancium, ktoré zvyšuje
prietok krvi, zlepšuje mikrocirkuláciu zvýšením deformability červených
krviniek (zvýšená flexibilita červených krviniek), tlmí zhlukovanie krvných
doštičiek (agregáciu trombocytov), aktivuje biele krvinky (neutrofily) a
vedie k rozpúšťaniu krvných zrazenín (zvýšená fibrinolytická aktivita).

Prostavasin je určený na liečbu chronických uzáverov periférnych tepien v
štádiu III a IV.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Prostavasin

Nepoužívajte Prostavasin
- keď ste alergický (precitlivený) na alprostadil alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Prostavasinu.
- keď máte poškodenú funkciu srdca, ako je srdcové zlyhanie triedy NYHA
III a IV, nedostatočne kompenzované poruchy srdcového rytmu,
nedostatočne kontrolované ochorenie koronárnych ciev, stenóza (zúženie)
a/alebo insuficiencia (nedostatočná funkcia) mitrálnej a/alebo
aortálnej chlopne.
- keď ste prekonali srdcový infarkt v priebehu posledných šiestich
mesiacov.
- keď máte klinicky alebo röntgenom potvrdený opuch pľúc, pľúcnu
infiltráciu, ťažké chronické obštrukčné ochorenie pľúc alebo pľúcne
venookluzívne ochorenie.
- keď máte sklon ku krvácaniu (napr. pacienti s náhlym erozívnym alebo
krvácajúcim žalúdkovým a/alebo dvanástnikovým vredom).
- keď ste tehotná alebo dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Prostavasinu
Pacienti, ktorí dostávajú Prostavasin sa musia počas podania každej dávky
starostlivo sledovať. Majú sa vykonávať časté kontroly kardiovaskulárnych
funkcií (funkcie srdca a obehového systému), vrátane kontroly krvného
tlaku, tepovej frekvencie a rovnováha tekutín. Na zamedzenie vzniku
príznakov hyperhydratácie (nadmerného príjmu tekutín) nesmie objem infúzie
Prostavasinu presiahnuť 50-100 ml/deň (podaný infúznou pumpou) a musí sa
presne dodržať čas na podanie infúzie, ako je uvedené v časti 3. Ako
používať Prostavasin. Pred prepustením musí mať pacient stabilizovaný
kardiovaskulárny stav (stav srdca a obehového systému).

Rovnakým spôsobom majú byť kontrolovaný pacienti s:
- periférnymi opuchmi alebo
- poškodením funkcie obličiek (sérový kreatinín >1,5 mg/dl).

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Keďže Prostavasin má vazodilatačné (rozširuje cievy) vlastnosti a je /in/
/vitro/ slabým inhibítorom agregácie trombocytov (bráni zhlukovaniu krvných
doštičiek), u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné vazodilatanciá (lieky,
ktoré rozširujú cievy) alebo antikoagulanciá (lieky, ktoré zabraňujú vzniku
krvných zrazenín) je potrebná opatrnosť. Keďže Prostavasin môže zosilniť
účinok akéhokoľvek lieku, ktorý znižuje krvný tlak (ako sú
antihypertenzíva, vazodilatanciá) u pacientov, ktorí užívajú tieto lieky sa
má vykonávať častá kontrola krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Počas tehotenstva a dojčenia sa liek nesmie užívať.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Podobne ako u iných liekov ovplyvňujúcich srdcovocievny systém m(že aj
Prostavasin ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom ešte predtým, ako Vám podá
tento liek.


3. AKO POUŽÍVAŤ Prostavasin

Prostavasin môžu aplikovať len lekári so skúsenosťou v liečbe okluzívnych
ochorení periférnych tepien, ktorí sú oboznámení s monitorovaním
kardiovaskulárnych funkcií a ktorí majú k dispozícii príslušné vybavenie.

Prostavasin možno podávať intravenóznou (podaním do žily) a
intraarteriálnou (podaním do tepny) infúziou.

Infúzny roztok sa musí pripraviť bezprostredne pred podaním. Obsah ampulky
(suchý prášok) sa po pridaní fyziologického roztoku chloridu sodného
okamžite rozpustí. Roztok m(že byť spočiatku mierne zakalený, čo je
spôsobené vzduchovými bublinami a ide o bezvýznamný jav. Za krátky
okamih sa vytvorí číry roztok.

Po troch týždňoch liečby Prostavasinom treba rozhodnúť, či bude mať ďalšie
pokračovanie infúznej liečby klinický účinok. Ak sa neočakáva ďalšie
klinické zlepšenie, liečbu je potrebné prerušiť. Celková dĺžka liečby nemá
presiahnuť 4 týždne.


/Vnútrožilová liečba Prostavasinom/
Podľa súčasných znalostí možno vykonávať intravenóznu (podaním do žily)
liečbu Prostavasinom nasledovným spôsobom:
Obsah dvoch ampuliek Prostavasinu (40 µg alprostadilu) sa rozpustí v 50 –
250 ml fyziologického roztoku a aplikuje sa vo forme intravenóznej infúzie
v priebehu 2 hodín. Táto dávka sa podáva dvakrát denne i.v.

Alternatívna dávkovacia schéma je aplikácia jednej infúzie denne
pripravenej z 3 ampuliek Prostavasinu (60 µg alprostadilu) rozpustených v
50 – 250 ml fyziologického roztoku. Infúzia sa podáva počas 2 hodín.

U pacientov s insuficienciou obličiek (poškodenou funkciou obličiek s
hodnotami kreatinínu nad 1,5 mg/dl) sa má intravenózna liečba začať s 1
ampulkou Prostavasinu dvakrát denne (dvakrát 20 µg alprostadilu) podávanou
počas 2 hodín. Podľa celkového klinického obrazu potom možno dávku
v priebehu 2-3 dní zvýšiť na vyššie uvedené normálne dávkovanie.
U pacientov s insuficienciou obličiek (poškodenou funkciou obličiek) a u
pacientov so srdcovým ochorením sa má objem podanej tekutiny pomocou
infúznej pumpy obmedziť na 50 – 100 ml denne.

/Vnútrotepnová liečba Prostavasinom/

Podľa súčasných znalostí možno vykonávať intraarteriálnu (podaním do tepny)
liečbu Prostavasinom nasledovným spôsobom:
Obsah 1 ampulky Prostavasinu (zodpovedá 20 µg alprostadilu) sa rozpustí
v 50 ml fyziologického roztoku.

Polovica ampulky (zodpovedá 10 µg alprostadilu) sa podá vo forme
intraarteriálnej infúzie pomocou infúznej pumpy počas 60 – 120 minút. Podľa
znášanlivosti sa m(že dávka najmä pri liečbe nekróz zvýšiť na 1 ampulku
(20 µg alprostadilu). Zvyčajná dávka je jedna infúzia denne.

Ak je zavedený permanentný katéter, odporúča sa v závislosti od
znášanlivosti a závažnosti ochorenia podávať pacientovi dávku 0,1-0,6 ng/kg
telesnej hmotnosti/min počas 12 hodín infúznou pumpou (zodpovedá Ľ až 1 ˝
ampulky Prostavasinu).

Ak Vám lekár podá viac Prostavasinu, ako Vám má podať
/Príznaky/
V prípade predávkovania Prostavasinom sa môže vyskytnúť pokles krvného
tlaku s tachykardiou (zrýchlená činnosť srdca). Ďalej sa môžu pozorovať
príznaky, ako sú vazovagálna synkopa s bledosťou, potením, nevoľnosťou
a vracaním. Miestnymi príznakmi môžu byť bolesť, opuch a sčervenenie
v priebehu žily, do ktorej je zavedená infúzia.

/Liečba/
Ak sa vyskytnú príznaky predávkovania, infúzia sa musí spomaliť alebo
okamžite ukončiť.
V prípade výskytu hypotenzie (nízky tlak krvi) položíme pacienta naznak a
nadvihneme mu dolné končatiny. Ak príznaky pretrvávajú, majú sa vykonať
vyšetrenia srdca a obehového systému. Ak je to nevyhnutné, majú sa podať
sympatomimetiká.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Prostavasin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sú definované podľa nasledovných frekvencií: veľmi časté
(?1/10), časté (?1/100 až <1/10), menej časté (?1/1 000 až <1/100),
zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme
(nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Počas podávania Prostavasinu sa môžu pozorovať nasledovné vedľajšie účinky:

Poruchy krvi a lymfatického systému
/Zriedkavé/: trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek), leukopénia
(chorobné zníženie počtu bielych krviniek v krvi), leukocytóza (chorobný
nárast počtu bielych krviniek)

Poruchy nervového systému
/Časté:/ bolesť hlavy
/Zriedkavé/: stavy zmätenosti, záchvaty kŕčov cerebrálneho (mozgového) pôvodu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
/Menej časté:/ pokles systolického krvného tlaku, tachykardia (zrýchlená
srdcová činnosť), angína pektoris
/Zriedkavé/: arytmia (porucha srdcového rytmu), biventrikulárne
(dvojkomorové) srdcové zlyhania

Poruchy dýchacieho systému, hrudníka a mediastína
/Zriedkavé/: opuch pľúc

Poruchy gastrointestinálneho traktu
/Menej časté:/ reakcie tráviaceho traktu (nevoľnosť, vracanie, hnačka)

Poruchy pečene a žlčových ciest
/Zriedkavé:/ abnormality pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva
/Časté:/ sčervenenie, opuch, začervenanie
/Menej časté:/ alergické reakcie (precitlivenosť kože, ako je vyrážka,
ťažkosti s kĺbmi, febrilné (horúčkovité) reakcie, potenie, triaška)

Celkové poruchy v mieste podania injekcie
/Časté:/ bolesť, bolesť hlavy, po podaní do tepny: pocit tepla, pocit opuchu,
lokalizovaný opuch, parestézia (porucha cítenia)
/Menej časté:/ po podaní do žily: pocit tepla, pocit opuchu, lokalizovaný
opuch, parestézia (porucha cítenia)
/Veľmi zriedkavé/: anafylaxia/anafylaktoidné šokové reakcie
/Neznáme:/ flebitída (zápal žily) v mieste podania injekcie

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Prostavasin

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Varovanie:
Ampulka Prostavasinu obsahuje biely suchý prášok, ktorý tvorí na dne
ampulky asi 3 mm hrubú vrstvu. Táto vrstva sa m(že drobiť a niekedy
mierne lámať. Pri poškodení ampulky sa m(že obsah, ktorý je normálne
suchý, zmeniť na vlhký a lepivý a nadmerne sa zníži jeho objem.
V takomto prípade sa Prostavasin nesmie použiť.

Nepoužívajte Prostavasin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
po (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Prostavasin obsahuje

- Liečivo je alprostadilum. 1 ampulka (obsahujúca 48,2 mg
lyofilizovanej substancie) obsahuje:
Alprostadilum 20 µg (používa sa ako klatrátový komplex s
alfadexom v pomere 1:1)
- Ďalšie zložky sú alfadexum a lactosum.


Ako vyzerá Prostavasin a obsah balenia

Prostavasin je biely lyofilizovaný prášok.
Veľkosť balenia: 10 ampuliek.

Upozornenie k OPC (One Point Cut - jedno miesto rezu) ampulkám:
Ampulka je už pod označeným modrým bodom napílená.
Ďalšie narezávanie nie je preto potrebné.
Odlomenie ampulky znázorňuje obrázok.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii

UCB Pharma GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40 789 Monheim
Nemecko

Výrobca
Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40 789 Monheim
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2011.

-----------------------
odlomiť

napílenie

modrý bod[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2010/00638
PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2010/05504


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Prostavasin


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ampulka (obsahujúca 48,2 mg lyofilizovanej substancie) obsahuje:
Alprostadilum 20 (g (používa sa ako klatrátový komplex s alfadexom v pomere
1:1)
Pomocná látka: laktóza

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny roztok.

Lyofilizovaný prášok bielej farby.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba chronických uzáverov periférnych tepien v štádiu III a IV.

4.2 Dávkovanie a sp(sob podávania

Liek Prostavasin m(žu aplikovať len lekári so skúsenosťou v angiológii,
ktorí sú oboznámení s možnosťami moderného kontinuálneho monitorovania
srdcových a cirkulačných funkcií a ktorí majú k dispozícii príslušné
zariadenie.


/Intravenózna liečba/

Podľa súčasných znalostí, možno vykonávať intravenóznu liečbu Prostavasinom
nasledovným sp(sobom:
Obsah dvoch ampuliek Prostavasinu (40 (g alprostadilu) sa rozpustí v 50 –
250 ml fyziologického roztoku a aplikuje sa vo forme intravenóznej infúzie
v priebehu 2 hodín. Táto dávka sa podáva dvakrát denne intravenózne.

Alternatívna dávkovacia schéma je aplikácia jednej infúzie denne
pripravenej z 3 ampuliek Prostavasinu (60 (g alprostadilu) rozpustených v
50 – 250 ml fyziologického roztoku. Infúzia sa podáva počas 2 hodín.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek (s hodnotami kreatinínu nad 1,5
mg/dl) sa má intravenózna terapia začať 1 ampulkou Prostavasinu dvakrát
denne (dvakrát 20 (g alprostadilu) podávanou počas 2 hodín. Podľa celkového
klinického obrazu potom možno dávku v priebehu 2-3 dní zvýšiť na vyššie
uvedené normálne dávkovanie.
U pacientov s insuficienciou obličiek a u pacientov so srdcovým ochorením
sa má objem infundovanej tekutiny podanej infúznou pumpou obmedziť na 50 -
100 ml denne.

/Intraarteriálna liečba/
Podľa súčasných znalostí možno vykonávať intraarteriálnu liečbu
Prostavasinom nasledovným sp(sobom:
Obsah 1 ampulky Prostavasinu (zodpovedá 20 (g alprostadilu) sa rozpustí v
50 ml fyziologického roztoku.
Pokiaľ lekár nerozhodne inak, polovica ampulky (zodpovedá 10 (g
alprostadilu) sa podá vo forme intraarteriálne infúziou pomocou infúznej
pumpy počas 60-120 minút . Podľa znášanlivosti sa m(že dávka najm( pri
liečbe nekróz zvýšiť na 1 ampulku (20 (g alprostadilu). Zvyčajná dávka je
jedna infúzia denne.

Ak je zavedený permanentný katéter, odporúča sa v závislosti od
znášanlivosti a závažnosti ochorenia podávať pacientovi dávku 0,1-0,6 ng/kg
telesnej hmotnosti/min počas 12 hodín infúznou pumpou (zodpovedá Ľ až 1˝
ampulky Prostavasinu).


/Spôsob a dĺžka podávania/

Prostavasin možno podávať intravenóznou a intraarteriálnou infúziou.
Infúzny roztok sa musí pripraviť bezprostredne pred podaním.

Po troch týždňoch terapie Prostavasinom treba rozhodnúť, či bude mať ďalšie
pokračovanie infúznej terapie klinický účinok. Ak sa neočakáva ďalšie
klinické zlepšenie, liečbu je potrebné prerušiť. Celková dĺžka liečby nemá
presiahnuť 4 týždne.

4.3 Kontraindikácie

. precitlivenosť na alprostadil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
lieku.
. poškodená funkcia srdca, ako je srdcové zlyhanie triedy NYHA III a IV,
hemodynamicky významná arytmia, nedostatočne kontrolované ochorenie
koronárnych ciev, stenóza a/alebo insuficiencia mitrálnej a/alebo
aortálnej chlopne. Infarktu myokardu v anamnéze v priebehu posledných
šiestich mesiacov.
. akútny edém pľúc alebo edém pľúc v anamnéze u pacientov so srdcovým
zlyhaním.
. ťažké chronické obštrukčné ochorenie pľúc (COPD) alebo pľúcne
venookluzívne ochorenie (PVOD).
. diseminovaná pľúcna infiltrácia.
. sklon ku krvácaniu u pacientov s akútnym erozívnym alebo krvácajúcim
žalúdkovým a/alebo dvanástnikovým vredom.
. gravidné ženy.
. dojčiace matky.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Prostavasin m(žu aplikovať len lekári so skúsenosťou v liečbe okluzívnych
ochorení periférnych tepien, ktorí sú oboznámení s monitorovaním
kardiovaskulárnych funkcií a ktorí majú k dispozícii príslušné vybavenie.

Pacienti, ktorí dostávajú Prostavasin, sa musia počas podania každej dávky
starostlivo sledovať. Majú sa vykonávať časté kontroly kardiovakulárnych
funkcií, vrátane kontroly krvného tlaku, tepovej frekvencie a rovnováha
tekutín. Na zamedzenie symptómov hyperhydratácie nesmie objem infúzie
Prostavasinu presiahnuť 50 – 100 ml/deň (podaný infúznou pumpou) a musí sa
presne dodržať čas na podanie infúzie, ako je uvedené v časti 4.2. Pred
prepustením musí mať pacient stabilizovaný kardiovaskulárny stav.

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek majú byť starostlivo monitorovaní
(t. j. na rovnováhu tekutín a na obličkové funkčné testy).

Pomocné látky
Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú používať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Keďže Prostavasin má vazodilatačné vlastnosti a je /in vitro/ slabým
inhibítorom agregácie trombocytov, u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné
vazodilatanciá alebo antikoagulanciá je potrebná opatrnosť. Keďže
Prostavasin môže zosilniť účinok akéhokoľvek lieku, ktorý znižuje krvný
tlak (ako sú antihypertenzíva, vazodilatanciá), u pacientov, ktorí užívajú
tieto lieky sa má vykonávať intenzívna kontrola krvného tlaku.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Prostavasin sa nesmie používať u žien, ktoré môžu otehotnieť, u gravidných
žien alebo u dojčiacich matiek.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Prostavasin môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú definované podľa nasledovných frekvencií: veľmi časté
(?1/10), časté (?1/100 až <1/10), menej časté (?1/1 000 až <1/100),
zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme
(nemožno odhadnúť z dostupných údajov).
Počas podávania Prostavasinu sa môžu pozorovať nasledovné vedľajšie účinky:


Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, leukocytóza

Poruchy nervového systému
Časté: bolesť hlavy
Zriedkavé: stavy zmätenosti, záchvaty kŕčov cerebrálneho pôvodu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté: pokles systolického krvného tlaku, tachykardia, angína
pektoris
Zriedkavé: arytmia, biventrikulárne srdcové zlyhania

Poruchy dýchacieho systému, hrudníka a mediastína
Zriedkavé: pľúcny edém

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: gastrointestinálne reakcie (nauzea, vracanie); akceleračné
vlastnosti alprostadilu (hnačka, nauzea, vracanie)

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zriedkavé: abnormality pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: sčervenenie, opuch, začervenanie
Menej časté: alergické reakcie (precitlivenosť kože, ako je vyrážka,
ťažkosti s kĺbmi, febrilné reakcie, potenie, mrazenie)

Celkové poruchy v mieste podania injekcie
Časté: bolesť, bolesť hlavy, po intraarteriálnom podávaní: pocit tepla,
pocit opuchu, lokalizovaný opuch, parestézia
Menej časté: po intravenóznom podávaní: pocit tepla, pocit opuchu,
lokalizovaný opuch, parestézia
Veľmi zriedkavé: anafylaxia/anafylaktoidné šokové reakcie
Neznáme: flebitída v mieste podania injekcie

4.9 Predávkovanie

V prípade predávkovania Prostavasinom sa môže vyskytnúť pokles krvného
tlaku s tachykardiou.
Ďalej sa môžu pozorovať symptómy: vazovagálna synkopa s bledosťou, potením,
nauzeou a vracaním.
Lokálnymi príznakmi môžu byť bolesť, opuch a sčervenenie v priebehu žily,
do ktorej je zavedená infúzia.

Ak sa vyskytnú príznaky predávkovania, infúzia sa musí spomaliť alebo
okamžite ukončiť. V prípade vzniku hypotenzie položíme pacienta naznak a
nadvihneme mu dolné končatiny. Ak symptómy pretrvávajú, majú sa vykonať
vyšetrenia kardiovaskulárneho systému. Ak je to nevyhnutné, majú sa podať
sympatomimetiká.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vazodilatanciá, ATC kód: C01EA01

Alprostadil, liečivo Prostavasinu, zvyšuje krvný prietok tým, že relaxuje
arterioly a prekapilárne sfinktery.

Alprostadil zlepšuje narušenú mikrocirkuláciu krvi. Po intravenóznej
infúzii zdravým dobrovoľníkom a pacientom sa ukázalo, že alprostadil
zvyšuje flexibilitu erytrocytov a znižuje agregáciu erytrocytov /ex vivo./

Alprostadil je inhibítor aktivácie doštičiek u viacerých druhov zvierat /in/
/vitro/.

To zahŕňa inhibíciu zmien tvaru doštičiek, agregácie, sekrécie obsahu ich
granúl, ako aj inhibíciu vzniku proagregačne pôsobiaceho tromboxánu. Na
zvieracích modeloch sa ukázalo, že alprostadil tlmí tvorbu trombu /in vivo/.

V nízkych nanomolárnych koncentráciách alprostadil inhibuje stimulovanú
proliferáciu hladkých svalových buniek ciev (VSMC) /in vitro/.
V terapeutických dávkach alprostadil tlmí experimentálne zosilnenú
mitotickú aktivitu hladkých svalových buniek ciev u králikov a znižuje
počet aktivovaných hladkých svalových buniek ciev (VSMC) v periférnych
cievach u ľudí.

Alprostadil ďalej inhibuje syntézu cholesterolu v izolovaných ľudských
monocytoch v závislosti od koncentrácie. Dokázalo sa, že alprostadil
znižuje vychytávanie cholesterolu cievnou stenou u králikov
s aterosklerotikými léziami a zvyšuje aktivitu LDL-receptora v pečeni
potkanov, prasiat a ľudí.

Ukázalo sa, že alprostadil zlepšuje bunkový metabolizmus prostredníctvom
zvýšenej extrakcie kyslíka a glukózy a ich využitia v ischemických
tkanivách.

Alprostadil inhibuje aktivitu neutrofilov /in vitro/ a /in vivo/, čo vedie
k zníženej sekrécii toxických metabolitov. Týmto pôsobí proti jednému
z kľúčových patologických mechanizmov vedúcich k poškodeniu tkanív pri
zápale a pravdepodobne tiež pri ischémii.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Komplex alprostadilu (PGE1) a alfadexu (?-cyklodextrín) sa už pri príprave
infúzneho roztoku rozkladá na jednotlivé komponenty. Farmakokinetika oboch
prítomných látok preto nezávisí od tvorby komplexu prítomnom v lyofilizáte.

U zdravých dobrovoľníkov sú priemerné endogénne plazmatické koncentrácie
PGE1 merané počas a po dvojhodinovej intravenóznej infúzii placeba medzi 1-
2 pg/ml. Počas dvojhodinovej intravenóznej infúzie 60 ?g alprostadilu
plazmatické koncentrácie PGE1 rýchlo narastajú na plató koncentráciu čo je
asi 6 pg/ml. Po ukončení infúzie Prostavasinu sa plazmatické koncentrácie
PGE1 vracajú počas niekoľkých minút na východiskové hodnoty. Zistilo sa, že
nárast PGE1 v plazme je úmerný podanej dávke (rýchlosti infúzie: 30 µg /2
h, 60 µg/2h, 120 µg/2h). Približne 90 % PGE1 sa viaže na proteíny v plazme.


/Metabolizmus/
Enzymatická oxidácia hydroxyskupiny C15 a redukcia dvojitej väzby C13,14
vedie k tvorbe primárnych metabolitov 15-keto-PGE1, PGE0 (13,14-dihydro-
PGE1) a 15-keto-PGE0. V plazme u ľudí sa zistili iba PGE0 a 15-keto- PGE0.
PGE0 má podobnú účinnosť ako PGE1 vo väčšine ohľadov, na rozdiel od 15-keto
metabolitov, ktoré sú menej farmakologicky aktívne než základná zlúčenina.

U zdravých dobrovoľníkov sú priemerné plazmatické koncentrácie PGE0 merané
počas a po dvojhodinovej intravenóznej infúzii placeba približne 1 pg/ml.
Počas dvojhodinovej intravenóznej infúzie 60 ?g alprostadilu sa pozorovali
plazmatické koncentrácie PGE0 asi 13 pg/ml.

/Vylučovanie/
Po ďalšej degradácii primárnych metabolitov beta a omega oxidáciou sa
polárnejšie metabolity vylučujú primárne močom (88 %) a stolicou (12 %)
v priebehu 72 hodín, a celkové vylučovanie je v podstate úplné (z 92 %)
v priebehu 24 hodín po podaní. V moči nebol nájdený žiadny nezmenený PGE1
a nie sú žiadne dôkazy o retencii PGE1 alebo jeho metabolitov v tkanivách.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Akútna toxicita/
Po jednorazovej intravenóznej alebo intraarteriálnej bolusovej injekcii
myšiam a potkanom sa zistila hodnota strednej letálnej dávky - LD50 –
približne 20 mg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti. Táto hodnota u psov
bola 15 mg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti. Hlavnými prejavmi
intoxikácie sú bradypnoe, sčervenenie a hnačka.

/Subakútna/chronická toxicita/
U psov a potkanov sa vykonali štúdie s opakovanými i.v., i.a. a i.p.
podávaniami až do 6 mesiacov.
Denná i.v. bolusová injekcia potkanom počas 3 mesiacov viedla k prvým
znakom toxicity, ktoré začínali pri dávke 60 µg alprostadilu/kg telesnej
hmotnosti/deň. Po dennom i.p. podávaní potkanom počas 6 mesiacov sa dávka
bez účinku pozorovala medzi 50 a 100 µg alprostadilu/kg telesnej
hmotnosti/deň. Postihnutými orgánmi pri dávkach, ktoré sú vysoko toxické
(napr. 6000 µg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti) sú semenníky a obličky.

U psov, ktorým sa denne podávala šesťhodinová i.a. infúzia počas 30 dní, sa
dávka bez účinku pozorovala medzi 3,6 a 36 µg alprostadilu/kg telesnej
hmotnosti/deň. U psov, ktorým sa denne podávala dvojhodinová infúzia počas
6 mesiacov, sa dávka bez účinku pozorovala medzi 15 a 45 µg alprostadilu/kg
telesnej hmotnosti/deň. Pri dávkach 45 µg alprostadilu/kg telesnej
hmotnosti/deň a vyšších nemožno vylúčiť účinky na semenníky (príležitostná
fokálna atrofia).

Používanie podľa pokynov vedie k širokému terapeutickému rozmedziu a účinky
na semenníky sú málo pravdepodobné.

/Mutagenita a karcinogenita:/
Viacero štúdií mutagenity neodhalilo žiaden potenciál mutagénnej aktivity
alprostadilu ani alfa-cyklodextrínu. Na základe výsledkov štúdií chronickej
toxicity a mutagenity a v súlade s odporúčanou dĺžkou terapeutického
podávania sa predpokladá, že karcinogénny potenciál je veľmi nízky.
Z tohto dôvodu nie sú potrebné štúdie karcinogenity.


/Reprodukčná toxicita/

Reprodukčné štúdie vykonané na potkanoch a králikoch neodhalili žiadne
teratogénne účinky alprostadilu a ?-cyclodextrínu. Letálne účinky na embryá
ako aj účinky vedúce k spomaleniu rastu sa pozorovali u králikov a potkanov
po dennej aplikácii dávky 5 mg alprostadilu/kg telesnej hmotnosti/deň. U
potkanov sa pozorovali poruchy nidácie po dávkach 0,2 mg alprostadilu/kg
telesnej hmotnosti/deň. Nezistil sa účinok na postnatálny vývoj mláďat a
plodnosť.
S podávaním Prostavasinu počas gravidity a laktácie nie sú u ľudí
skúsenosti s bezpečnosťou. Keďže je známe, že podávanie vysokých dávok
alprostadilu v neskorej gravidite vedie k predčasným kontrakciám maternice
a môže vyvolať potrat, je podávanie Prostavasinu striktne kontraindikované
v poslednom trimestri gravidity (pozri tiež 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Alfadexum, lactosum

6.2 Inkompatibility

Neboli dokázané žiadne inkompatibility.

Vplyvom tepla, vlhkosti a svetla m(že dôjsť k transformácii na
prostaglandín A1,

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky
Infúzny roztok sa musí pripravovať bezprostredne pred použitím.
Infúzne roztoky Prostavasinu sa musia po 12 hodinách od prípravy
znehodnotiť.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Prášok na prípravu infuzného roztoku v bezfarebných sklenených OPC
ampulkách (typ I) s obsahom 5 ml.
Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 20 (g alprostadilu

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

pozri časť 4.2
Prostavasin je určený na intravenóznu a intraarteriálnu infúziu. Infúzny
roztok sa musí pripraviť čerstvý bezprostredne pred použitím.

Odporučenie:
Ampulka Prostavasinu obsahuje biely suchý prášok, ktorý tvorí na dne
ampulky asi 3 mm hrubú vrstvu. Táto vrstva sa m(že drobiť a niekedy mierne
lámať. Pri poškodení ampulky sa m(že obsah, ktorý je normálne suchý, zmeniť
na vlhký a lepivý a nadmerne sa zníži jeho objem. V takom prípade sa
Prostavasin nesmie použiť.

Suchý prášok sa po pridaní fyziologického roztoku chloridu sodného okamžite
rozpustí. Roztok m(že byť spočiatku mierne zakalený, čo je sp(sobené
vzduchovými bublinami a ide o bezvýznamný jav. Za krátky okamih sa vytvorí
číry roztok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40 789 Monheim
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0129/90 –C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

19.2.1990


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C91731
Skupina ATC:
C01 - Kardiaká
Skupina ATC:
C01EA01 - alprostadilum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
ambenonii chloridum
Výrobca lieku:
SCHWARZ PHARMA, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri chronických uzáveroch tepien v štádiu III a IV a pri dokumentovanej kontraindikácii chirurgického revaskularizačného výkonu.
Môže predpísať:
Cievna chirurgia, Chirurgia aj detská, Kardiológia aj detská
Predajná cena:
132.81 € / 4001.03 SK
Úhrada poisťovňou:
42.40 € / 1277.34 SK
Doplatok pacienta:
90.41 € / 2723.69 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:132.81 € ÚP:42.40 € DP:90.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:211.96 € ÚP:211.96 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien