Detail:
Carvedigamma 6,25 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x6,25 mg
Názov lieku:
Carvedigamma 6,25 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 30x6,25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č. 2010/03731-Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Carvedigamma® 6,25 mg filmom obalené tablety
Carvedigamma® 12,5 mg filmom obalené tablety
Carvedigamma® 25 mg filmom obalené tablety

Liečivo: karvedilol 6,25/12,5/25 mg

|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.|
| |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu |
|prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, |
|dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete|
|vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre |
|používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. |


1.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Carvedigamma a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Carvedigammu
3. Ako užívať Carvedigammu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Carvedigammu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CARVEDIGAMMA A NA ČO SA POUŽÍVA

Carvedigamma patrí do skupiny liekov nazývaných alfa a beta blokátory.
Carvedigamma sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku a pri liečbe
anginy pectoris. Carvedigamma sa tiež používa ako prídavná liečba zlyhania
srdca, kde napomáha zlepšeniu srdcovej činnosti.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CARVEDIGAMMU

Neužívajte Carvedigammu
- keď máte závažné problémy s dýchaním
- keď ste precitlivený (alergický) na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Carvedigammy
- keď máte závažné zlyhanie srdca, ktoré si vyžaduje vnútrožilovú liečbu
(lieky podávané do žily)
- keď máte astmu
- keď máte neliečené zlyhanie srdca alebo niektoré typy porúch vodivého
systému srdca (tzv. AV blokáda 2. a 3. stupňa alebo tzv. syndróm
chorého sínusového uzla)
- keď trpíte ťažkým oslabením funkcie srdca (kardiogénny šok)
- keď máte veľmi nízky pulz alebo veľmi nízky krvný tlak.
- keď trpíte závažnou poruchou acidobázickej rovnováhy tela (metabolická
acidóza, acidémia)
- keď trpíte zvláštnou formou anginy pectoris tzv. Prinzmetalovou
anginou pectoris, ktorá je spôsobená kŕčmi vencovitých ciev srdca.
- keď máte nadmernú funkciu nadobličiek (feochromocytóm), ktorá nie je
liečená liekmi.
- keď máte závažne nízky krvný obeh na rukách a nohách, ktorý sa
prejavuje chladom, bolesťou alebo intermitentnou klaudikáciou
(prerušovanou chôdzou).
- keď máte závažné ochorenie pečene.
- keď ste súčasne liečený vnútrožilovo podávanými liekmi na liečbu
vysokého krvného tlaku alebo srdcových ťažkostí (verapamil alebo
diltiazem).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Carvedigammy

Pred liečbou s Carvedigammou sa poraďte so svojím lekárom

- ak máte zlyhanie srdca sprevádzané:
. nízkym krvným tlakom,
. zníženým zásobovaním srdca krvou a kyslíkom (ischemická choroba
srdca) a kôrnatením tepien (ateroskleróza)
. a/alebo problémami s obličkami,
V tomto prípade sa má u Vás monitorovať funkcia obličiek. Potrebné
môže byť zníženie Vašej dávky.
- ak máte cukrovku. Liečba s Carvedigammou môže maskovať príznaky nízkej
hladiny cukru v krvi. Preto sa má pravidelne sledovať hladina cukru
v krvi.
- ak máte závažné problémy s dýchaním, ktoré neliečite liekmi, Carvedigamma
môže zhoršovať tieto ťažkosti s dýchaním.
- ak nosíte kontaktné šošovky. Carvedigamma môže znižovať tvorbu sĺz.
- ak máte Raynaudov fenomén (prsty rúk a nôh najskôr zmodrejú, následne
zbelejú, potom sčervenejú a zároveň sa pridružia bolesti). Carvedigamma
môže zhoršovať tieto príznaky.
- ak máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy so zvýšenou produkciou hormónu
štítnej žľazy, Carvedigamma môže maskovať príznaky.
- ak užívate Carvedigammu a idete na operáciu s podaním anestézie. Vopred
sa poraďte s anesteziológom.
- ak máte veľmi nízky pulz (menej ako 55 tepov za minútu).
- ak ste mali závažnú alergickú reakciu (napr. na uštipnutie hmyzom alebo
na jedlo) alebo ak podstupujete alebo máte podstúpiť liečbu na zníženie
prejavov alergie (desenzibilizačnú liečbu), pretože Carvedigamma môže
oslabiť účinok liekov, ktoré sa používajú na liečbu týchto alergických
reakcií.
- ak máte nedostatok tekutín a solí (napr. pri diéte s nízkym obsahom
sodíka, pri užívaní močopudných liekov (diuretík), hnačke alebo vracaní):
Počas užívania karvedilolu vzniká zvýšené riziko nízkeho krvného tlaku.
- ak užívate debrizochín (liek na liečbu vysokého krvného tlaku): U
pacientov, ktorí pomaly metabolizujú debrizochín, sa môžu zvýšiť hladiny
karvedilolu.
- ak máte špeciálny typ nedostatočnej regulácie krvného tlaku (labilnú
alebo sekundárnu hypertenziu, ortostázu), akútne zápalové ochorenie
srdca, obštrukciu srdcových chlopní alebo výtokovej časti srdca, konečné
štádium ochorenia periférnych ciev, liečite sa určitými liekmi na
zníženie krvného tlaku (antagonisty alfa-1-receptorov alebo agonisty alfa-
2-receptorov). Kedže v týchto prípadoch sú klinické skúsenosti
nedostatočné, karvedilol sa nemá podávať.
- ak máte 1. stupeň AV blokády srdca (porucha v prevodovom systéme srdca).
Riziko vzniku arytmie môže byť zvýšené.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými vrodenými ochoreniami
ako je neznášanlivosť galaktózy, lapónsky nedostatok laktázy alebo porucha
vstrebávania glukózo-galaktózy nemajú užívať tento liek.

Užívanie iných liekov
Iné súbežne užívané lieky môžu ovplyvniť alebo môžu byť ovplyvnené
Carvedigammou.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nezabudnite informovať Vášho lekára,
že užívate Carvedigammu, ak je Vám počas liečby predpisovaný iný liek.

Je obzvlášť dôležité, aby Váš lekár bol informovaný o tom, že už užívate:

- digoxín (na liečbu srdcového zlyhania)
- rifampicín (antibiotikum používané pri liečbe tuberkulózy)
- cimetidín (liek na liečbu žalúdočných vredov, pálenia záhy a refluxe
žalúdočných kyselín)
- ketokonazol (liek na liečbu mykotických ochorení (plesní))
- fluoxetín (liek na liečbu depresie)
- haloperidol (liek na liečbu určitých mentálnych/psychických ochorení)
- erytromycín (antibiotikum)
- cyklosporín (liek na potlačenie imunity, ktorý sa používa na prevenciu
pred rejekčnými reakciami po transplantácii orgánov, tiež sa používa
napr. pri liečbe určitých reumatických alebo dermatologických problémov)
- klonidín (liek na zníženie krvného tlaku alebo na liečbu migrény)
- verapamil, diltiazem, amiodaron (lieky užívané pri liečbe nepravidelnej
činnosti srdca), riziko arytmie sa môže zvýšiť
- určité lieky na liečbu nepravidelnej činnosti srdca napr. chinidín,
disopyramid, mexiletín, propafenón, flekainid (tzv. antiarytmiká I.
triedy)
- iné lieky znižujúce tlak krvi. Karvedilol môže zvýšiť účinky súbežne
podávaných liekov znižujúcich krvný tlak (napr. antagonisty alfa-1-
receptorov) a liekov, u ktorých vedľajším účinkom je zníženie krvného
tlaku, napr. barbituráty (na liečbu epilepsie), fenotiazíny (na liečbu
psychóz), tricyklické antidepresíva (na liečbu depresie), vazodilatanciá
(lieky rozširujúce krvné cievy) a alkohol.
- inzulín alebo perorálne antidiabetiká (látky znižujúce hladinu cukru
v krvi), pretože ich účinok na zníženie hladiny cukru v krvi môže byť
zvýšený a príznaky nízkej hladiny cukru môžu byť maskované.
- inhalačné anestetiká (lieky používané počas anestézie)
- sympatikomimetiká (lieky, ktoré zvyšujú funkciu sympatického nervového
systému)
- dihydropyridíny (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku a ochorení srdca)
- nitráty (lieky používané na liečbu ochorení srdca), keďže môžu náhle
zvýšiť účinok karvedilolu na zníženie krvného tlaku.
- neuromuskulárne blokátory (lieky znižujúce svalové napätie)
- ergotamín (liek na migrénu)
- niektoré lieky proti bolesti (NSAID), estrogény (hormóny) a
kortikosteroidy (hormóny kôry nadobličiek), keďže v niektorých prípadoch
môžu zoslabiť účinok karvedilolu na zníženie krvného tlaku.
- lieky obsahujúce rezerpín, guanetidín, metyldopu, guanfacín a inhibítory
monoaminooxidázy (MAOI) lieky na liečbu depresie, kedže môžu vyvolať
ďalšie zníženie srdcového tepu.

Užívanie Carvedigammy s jedlom a nápojmi
Carvedigamma môže zosilniť účinok alkoholu.

Tehotenstvo

Pred užívaním akéhokoľvek lieku sa poraďte s lekárom alebo s lekárnikom.

Existuje riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa. Carvedigamma sa má
používať počas tehotenstva len vtedy, ak to lekár uzná za vhodné. Preto sa
vždy poraďte so svojim lekárom skôr ako začnete užívať Carvedigammu počas
tehotenstva.

Dojčenie
Podľa výsledkov z pokusov na laktujúcich zvieratách Carvedigamma prechádza
do materského mlieka a preto sa liek nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek má menší vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
Na začiatku liečby alebo pri zmene liečby sa môžu objaviť
závraty a malátnosť. Ak počas užívania tabliet máte závraty alebo
pociťujete slabosť, mali by ste sa vyhnúť vedeniu vozidla alebo práci,
ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Carvedigammy
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára ešte pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ CARVEDIGAMMU

Vždy užívajte Carvedigammu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Tablety sa
majú prehltnúť celé a zapiť aspoň polovicou pohára vody.

Filmom obalené tablety prehltnite celé a zapite aspoň polovicou pohára
vody. Filmom obalené tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
Pacienti so srdcovým zlyhaním však majú užívať filmom obalené tablety
s jedlom, aby sa znížilo riziko závratov po náhlom vzpriamení sa.

Carvedigamma je k dispozícii v nasledujúcich silách:
6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg

Pokiaľ lekár nepredpíše ináč, zvyčajná davka je:

Vysoký tlak krvi:
Dospelí: odporúčaná úvodná dávka je 1 tableta Carvedigammy 12,5 mg filmom
obalené tablety (zodpovedá 12,5 mg karvedilolu) jedenkrát denne počas
prvých dvoch dní. Potom liečba pokračuje s dávkou 2 tablety Carvedigammy
12,5 mg filmom obalené tablety (zodpovedá 25 mg karvedilolu) jedenkrát
denne.
Ak je to potrebné, môže lekár ďalej postupne zvyšovať dávku lieku
v dvojtýždňových alebo dlhších časových intervaloch. Pre vyššie dávkovanie
sú k dispozícii iné sily Carvedigammy, napr. 25 mg. Namiesto 2 tabliet s
obsahom 12,5 mg karvedilolu sa môže užiť jedna tableta s obsahom 25 mg
karvedilolu.

Starší pacienti: odporúčaná úvodná dávka je 1 tableta Carvedigammy 12,5 mg
filmom obalené tablety (zodpovedá 12,5 mg karvedilolu) jedenkrát denne.
Táto dávka je pre ďalšie pokračovanie liečby dostačujúca. Pri nedostatočnom
účinku môže lekár zvyšovať dávku lieku v dvojtýždňových alebo dlhších
časových intervaloch. Pre vyššie dávkovanie sú k dispozícii iné sily
Carvedigammy, napr. 25 mg.

Angina pectoris:
Dospelí: odporúčaná úvodná dávka je 1 tableta Carvedigammy 12,5 mg filmom
obalené tablety (zodpovedá 12,5 mg karvedilolu) dvakrát denne počas prvých
dvoch dní. Potom liečba pokračuje s dávkou 2 tablety Carvedigammy 12,5 mg
filmom obalené tablety (zodpovedá 25 mg karvedilolu) dvakrát denne. Ak je
to potrebné, môže lekár ďalej postupne zvyšovať dávku lieku
v dvojtýždňových alebo dlhších časových intervaloch. Odporúčaná maximálna
denná dávka je 100 mg, ktorá sa rozdelí do dvoch dávok (užíva sa dvakrát
denne). Pre uvedené dávkovanie sú k dispozícii iné sily Carvedigammy, napr.
25 mg.

Starší pacienti: odporúčaná úvodná dávka je 1 tableta Carvedigammy 12,5 mg
filmom obalené tablety (zodpovedá 12,5 mg karvedilolu) dvakrát denne počas
prvých dvoch dní. Potom liečba pokračuje s dávkou 2 tablety Carvedigammy
12,5 mg filmom obalené tablety (zodpovedá 25 mg karvedilolu) dvakrát denne.
Uvedené množstvo zodpovedá najvyššej dennej dávke. Pre vyššie dávkovanie sú
k dispozícii iné sily Carvedigammy, napr. 25 mg.

Zlyhanie srdca:
Úvodná dávka je 3,125 mg karvedilolu dvakrát denne počas 2 týždňov. Pre
uvedené dávkovanie (počas titrácie úvodnej dávky) sa musia použiť lieky
s obsahom karvedilolu s nižšou silou ako je Carvedigamma. Ak je úvodná
dávka dobre tolerovaná, môže sa dávka karvedilolu zvýšiť v dvojtýždňových
alebo dlhších intervaloch najprv na 6,25 mg dvakrát denne, potom na 12,5 mg
dvakrát denne až na 25 mg dvakrát denne. Odporúča sa dávku zvyšovať až na
najvyššiu možnú dávku tolerovanú pacientom. Pre uvedené dávkovanie sú
k dispozícii iné sily Carvedigammy, napr. 25 mg.

Odporúčaná maximálna dávka je od 25 mg dvakrát denne do 50 mg dvakrát denne
v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta a za predpokladu, že zlyhanie
srdca nie je závažné.

Pacienti s porušenou funkciou obličiek
Požadovaná dávka musí byť stanovená u každého pacienta individuálne. Avšak
nie sú poznatky, že dávka karvedilolu sa má upraviť u pacientov s porušenou
funkciou obličiek.

Pacienti so stredne závažnou poruchou funkcie pečene
Môže byť potrebná úprava dávkovania.

Tak ako iné betablokátory, Carvedigamma sa má postupne vysadiť z liečby,
najmä u pacientov s postihnutím vencovitých ciev srdca (pozri časť „Buďte
zvlášť opatrný pri užívaní Carvedigammy“).

Ak užijete viac Carvedigammy, ako máte
Ak ste užili viac Carvedigammy,ako máte alebo ak dieťa náhodne užilo tento
liek, prosím kontaktujte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke
zariadenie alebo zavolajte záchrannú službu, kde Vám poskytnú informácie
o rizikách a odporučia, aké opatrenia máte vykonať.
Príznaky predávkovania môžu zahŕňať pocity slabosti spôsobené prudkým
poklesom krvného tlaku, spomalenie srdcovej činnosti a v závažných
prípadoch aj občasné vynechávanie srdcovej činnosti. Môžu sa vyskytnúť
ťažkosti s dýchaním, zúženie dýchacích ciest, vracanie, poruchy vedomia a
kŕče.

Ak zabudnete užiť Carvedigammu
Ak zabudnete užiť dávku (alebo viac dávok), užite nasledujúcu dávku vo
zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku (alebo dávky), aby ste
nahradili vynechanú dávku (dávky).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Carvedigamma môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia možných vedľajších účinkov je uvedená v tabuľke:

|Veľmi časté: |hlásené u viac ako 1 z 10 pacientov |
|Časté: |hlásené u menej ako 1 z 10, ale viac ako u 1 zo 100 |
| |pacientov |
|Menej časté: |hlásené u menej ako 1 zo 100, ale viac ako u 1 z 1000 |
| |pacientov |
|Zriedkavé: |hlásené u menej ako 1 z 1 000, ale viac ako u 1 z 10 |
| |000 pacientov |
|Veľmi |hlásené u menej ako 1 z 10 000 pacientov, zahŕňajúce |
|zriedkavé: |jednotlivé hlásenia |

Väčšina vedľajších účinkov je závislá na dávke a vymizne po znížení dávky
alebo po prerušení liečby. Niektoré vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť na
začiatku liečby a spontánne vymiznú v priebehu liečby.

Veľmi časté:
Zvýšenie hladiny cukru v krvi u diabetických pacientov, nahromadenie
tekutín, zadržiavanie tekutín v tele, edém (opuch) končatín, generalizovaný
edém (opuch viac ako jednej časti tela) a genitálny edém, poruchy videnia,
spomalenie srdcovej činnosti (najmä na začiatku liečby), závraty (napríklad
po náhlom vzpriamení sa), malátnosť, bolesť hlavy, hnačka, pocit na
vracanie a vracanie, suchosť v očiach, bolesť končatín.

Časté:
Pokles krvných doštičiek (trombocytopénia), zvýšené hladiny cholesterolu,
bolesť brucha, u predisponovaných pacientov dýchavičnosť (astmatické
dyspnoe).

Menej časté:
Zápcha, mierne poruchy glukózovej rovnováhy

Zriedkavé:
Krátkodobá strata vedomia (mdloba), poruchy vodivého systému srdca (napr.
AV blokáda), zhoršenie srdcového zlyhania na začiatku liečby a zhoršenie
funkcie obličiek, zmena krvného obrazu (leukopénia), poruchy spánku,
depresia, abnormálne zmyslové vnímanie, chlad prstov na rukách a nohách,
upchatie nosa. Niektoré kožné reakcie (napr. alergická dermatitída,
žihľavka, svrbenie, reakcie podobné lichen planus a zápal kože). Môžu sa
vyskytnúť psoriatické kožné problémy alebo už existujúca psoriáza sa môže
zhoršiť.

Akútne zlyhanie obličiek a poruchy funkcie obličiek sa v zriedkavých
prípadoch vyskytli u pacientov s kôrnatením tepien a/alebo so zhoršenou
funkciou obličiek.

Veľmi zriedkavé:
Môže sa tiež vyskytnúť podráždenie oka, suchosť v ústach, ťažkosti pri
močení, impotencia, angína a zhoršenie príznakov u pacientov
s intermitentnou klaudikáciou alebo s Raynaudovým fenoménom (prsty rúk a
nôh najskôr zmodrejú, následne zbelejú, potom sčervenejú a zároveň sa
pridružia bolesti).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CARVEDIGAMMU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Carvedigammu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli/blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30(C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Carvedigamma obsahuje

Liečivo je karvedilol. Každá filmom obalená tableta obsahuje
6,25/12,5/25 mg karvedilolu.
Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, krospovidón,
povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát
Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), trietylcitrát,
makrogol, polydextróza

Ako vyzerá Carvedigamma a obsah balenia

6,25 mg filmom obalené tablety: biele, oválne s vyrazeným označením „6,25“
na jednej strane a hladké na druhej strane.
12,5 mg filmom obalené tablety: biele, oválne s deliacou ryhou na oboch
stranách a s vyrazeným označením „12,5“ na jednej strane. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.
25 mg filmom obalené tablety: biele, oválne s deliacou ryhou na oboch
stranách a s vyrazeným označením „25“ na jednej strane. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.

Veľkosť balenia: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko

Ďalší výrobcovia:
Specifar S.A.,
1, 28 Octovriou st., 12351 Ag. Varvara, Atény, Grécko

alebo

Artesan Pharma GmbH & Co. KG,
Wendlandstraße 1, 29439 Lüchow, Nemecko

alebo

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH,
Göllstraße 1, 84529 Tittmoning, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
septembri 2010.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny, ev. č. 2108/09738, 2108/09739, 2108/09740SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Carvedigamma® 6,25 mg filmom obalené tablety
Carvedigamma® 12,5 mg filmom obalené tablety
Carvedigamma® 25 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta obsahuje 6,25 mg, 12,5 mg alebo 25 mg karvedilolu.
Pomocné látky: laktóza

Carvedigamma® 6,25 mg filmom obalené tablety
23,8 mg laktózy v jednej tablete

Carvedigamma® 12,5 mg filmom obalené tablety
47,5 mg laktózy v jednej tablete

Carvedigamma® 25 mg filmom obalené tablety
95 mg laktózy v jednej tablete

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

6,25 mg filmom obalené tablety: biele, oválne s vyrazeným označením „6,25“
na jednej strane a hladké na druhej strane.
12,5 mg filmom obalené tablety: biele, oválne s deliacou ryhou na oboch
stranách a s vyrazeným označením „12,5“ na jednej strane. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.
25 mg filmom obalené tablety: biele, oválne s deliacou ryhou na oboch
stranách a s vyrazeným označením „25“ na jednej strane. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Esenciálna hypertenzia
Chronická stabilná angina pectoris
Podporná liečba stabilného, stredne závažného až závažného zlyhania srdca

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Carvedigamma® je dostupná v 3 silách: 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg.

/Esenciálna hypertenzia/

Karvedilol sa môže pri liečbe esenciálnej hypertenzie podávať samostatne
alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, najmä s tiazidovými
diuretikami. Odporúča sa dávkovanie raz denne, avšak odporúčaná maximálna
jednotlivá dávka je 25 mg a odporúčaná maximálna denná dávka je 50 mg.

/Dospelí pacienti:/
Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch dní.
Potom liečba pokračuje s dávkou 25 mg na deň. Ak je to potrebné, dávka sa
môže ďalej postupne zvyšovať v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch.

/Starší pacienti:/
Odporúčaná počiatočná dávka v liečbe hypertenzie je 12,5 mg raz denne,
ktorá môže byť pre ďalšie pokračovanie liečby dostačujúca. Ak je
terapeutická odpoveď na túto dávku nedostatočná, dávka sa môže postupne
zvyšovať v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch.


/Chronická stabilná angina pectoris/


/Dospelí pacienti:/
Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch
dní. Potom liečba pokračuje s dávkou 25 mg dvakrát denne. Ak je to
potrebné, dávka sa môže postupne zvyšovať v dvojtýždňových alebo dlhších
intervaloch. Maximálna odporúčaná denná dávka je 100 mg, ktorá sa rozdelí
do dvoch dávok (dvakrát denne).

/Starší pacienti:/
Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch
dní. Potom liečba pokračuje s dávkou 25 mg dvakrát denne, ktorá je
maximálnou odporúčanou dennou dávkou.


/Zlyhanie srdca/


Liečba stredne závažného až závažného zlyhania srdca prebieha spolu so
štandardnou základnou liečbou diuretikami, inhibítormi ACE, digitalisom
a/alebo vazodilatátormi. Pacient má byť klinicky stabilizovaný (bez zmien
v NYHA klasifikácii, bez hospitalizácie pre zlyhanie srdca) a základná
liečba musí byť stabilizovaná najmenej 4 týždne pred nasadením liečby.
Okrem toho, pacient má mať zníženú ejekčnú frakciu ľavej komory srdca
a frekvenciu srdca vyššiu ako 50 úderov/min. a systolický tlak krvi vyšší
ako 85 mmHg (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).

Počiatočná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas 2 týždňov. Ak je
počiatočná dávka pacientom dobre tolerovaná, dávka karvedilolu sa môže
zvýšiť v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch najprv na 6,25 mg dvakrát
denne, potom na 12,5 mg dvakrát denne až na 25 mg dvakrát denne. Odporúča
sa dávku zvyšovať až na najvyššiu možnú dávku tolerovanú pacientom.

Odporúčaná maximálna dávka je 25 mg podaná dvakrát denne u pacientov s
telesnou hmotnosťou nižšou ako 85 kg a 50 mg dvakrát denne u pacientov
s telesnou hmotnosťou vyššou ako 85 kg za predpokladu, že zlyhanie srdca
nie je závažné. Zvýšenie dávky na 50 mg dvakrát denne sa má uskutočniť
starostlivo pod prísnym lekárskym dozorom pacienta.

Na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky sa môže vyskytnúť prechodné
zhoršenie príznakov zlyhania srdca, najmä u pacientov so závažným zlyhaním
srdca a/alebo pri liečbe vysokými dávkami diuretík. Tento stav si zvyčajne
nevyžaduje prerušenie liečby, avšak dávka lieku sa nemá zvyšovať. Po začatí
liečby karvedilolom a po zvýšení dávky má byť pacient sledovaný
lekárom/kardiológom.
Pred každým zvýšením dávky sa má pacient vyšetriť pre možný výskyt
príznakov zhoršenia zlyhania srdca alebo príznakov nadmernej vazodilatácie
(napr. činnosť obličiek, telesná hmotnosť, krvný tlak, srdcová frekvencia,
rytmus činnosti srdca). Zhoršenie srdcového zlyhania alebo retencia tekutín
sa lieči zvýšením dávky diuretík a dávka karvedilolu sa nemá zvyšovať,
pokiaľ sa stav pacienta stabilizuje. Ak sa objaví bradykardia alebo
predĺženie času AV vedenia, je potrebné najprv sledovať hladinu digoxínu.
Niekedy je potrebné znížiť dávku karvedilolu alebo dočasne prerušiť liečbu.
Aj v týchto prípadoch však môže úspešne pokračovať titrácia dávky
karvedilolu.

Ak bola liečba karvedilolom prerušená viac ako 2 týždne, opätovná liečba má
začať s dávkou 3,125 mg dvakrát denne a postupne zvyšovať podľa vyššie
uvedených odporúčaní.


Renálna insuficiencia

Dávkovanie sa stanovuje u každého pacienta individuálne, avšak
farmakokinetické parametre nenaznačujú, že je potrebná úprava dávkovania
karvedilolu u pacientov s renálnym zlyhaním.

Stredne závažná porucha funkcie pečene.
Môže byť potrebná úprava dávkovania.

Deti a mladiství (do 18 rokov).
Nie je dostatok údajov o účinnosti a bezpečnosti karvedilolu.


Starší pacienti

Starší pacienti môžu byť citlivejší na účinky karvedilolu a preto majú byť
starostlivejšie sledovaní.

Tak ako iné betablokátory, karvedilol sa má postupne vysadiť z liečby a to
najmä u pacientov s postihnutím koronárnych ciev (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní).


Spôsob podávania

Tablety nie je nutné užívať spolu s jedlom. Avšak u pacientov so srdcovým
zlyhaním sa odporúča užívať karvedilol spolu s jedlom, aby sa znížila jeho
absorpcia a znížilo sa riziko ortostatickej hypotenzie.

4.3 Kontraindikácie
- Srdcové zlyhanie zaradené podľa NYHA klasifikácie srdcového
zlyhania do triedy IV, vyžadujúce intravenóznu inotropnú liečbu.
- Chronická obštrukčná choroba pľúc s bronchiálnou obštrukciou
(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).
- Klinicky významná porucha činnosti pečene.
- Bronchiálna astma.
- AV blokáda druhého alebo tretieho stupňa.
- Ťažká bradykardia (menej ako 50 úderov/min.)
- Kardiogénny šok.
- Sick sinus syndróm (vrátane sinoatriálnej blokády).
- Ťažká hypotenzia (systolický tlak krvi nižší ako 85 mmHg).
- Precitlivenosť na karvedilol alebo na niektorú z pomocných
látok.
- Metabolická acidóza.
- Prinzmetalova angina pectoris.
- Neliečený feochromocytóm.
- Ťažké poruchy periférnej arteriálnej cirkulácie.
- Súbežná intravenózna liečba verapamilom alebo diltiazemom (pozri
časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia týkajúce sa najmä pacientov so srdcovým zlyhaním.

Karvedilol sa má zásadne podávať dodatočne k diuretikám, inhibítorom ACE,
digitalisu a/alebo vazodilátorom.
Liečba má začať len vtedy, ak je pacient najmenej 4 týždne stabilizovaný na
štandardnej základnej liečbe zlyhania srdca. Dekompenzovaní pacienti musia
byť rekompenzovaní. Pacienti s ťažkým srdcovým zlyhaním, s depléciou
tekutín a solí, starší pacienti alebo pacienti s nízkym pokojovým krvným
tlakom sa majú sledovať približne 2 hodiny po podaní prvej dávky a po
zvýšení dávky, pretože môže nastať hypotenzia. Hypotenzia, ktorá vznikla
ako následok nadmernej vazodilatácie, sa spočiatku lieči znížením dávky
diuretík. Ak príznaky naďalej pretrvávajú, je možné znížiť dávku
inhibítorov ACE. Ak je to potrebné, môže sa znížiť dávka karvedilolu alebo
dočasne prerušiť užívanie karvedilolu. Dávka karvedilolu sa nesmie opäť
zvýšiť skôr, než sa upravia príznaky spôsobené zhoršením zlyhania srdca
alebo vazodilatácie.

Reverzibilné zhoršenie renálnych funkcií sa pozorovalo počas liečby
karvedilolom u pacientov so zlyhaním srdca, ktorí mali nízky krvný tlak
(systolický tlak nižší ako 100 mmHg), ischemickú chorobu srdca,
generalizovanú aterosklerózu a/alebo základnú renálnu insuficienciu. U
pacientov so zlyhaním srdca a týmito rizikovými faktormi sa majú počas
titrovania dávky karvedilolu sledovať renálne funkcie. Ak sa významne
zhorší činnosť obličiek, musí sa dávka karvedilolu znížiť alebo sa musí
liečba prerušiť.

Pri súbežnom podávaní karvedilolu a digitalisu je potrebné brať do úvahy,
že karvedilol a digitalis predĺžujú atrioventrikulárny prenos vzruchu
(pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

Iné všeobecné upozornenia týkajúce sa karvedilolu a iných betablokátorov.

Jedinci s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, ktorí neužívajú žiadnu
medikáciu perorálne alebo inhalačne, môžu užívať karvedilol len vtedy, ak
prínos z používania prevýši možné riziko. Ak sa karvedilol predpíše týmto
pacientom, musia byť prísne sledovaní na začiatku liečby a počas titrácie
dávky lieku. Dávka karvedilolu sa musí znížiť, ak sa u pacienta počas
liečby vyskytnú prejavy bronchiálnej obštrukcie.

Karvedilol môže maskovať príznaky a prejavy akútnej hypoglykémie.
V súvislosti s užívaním karvedilolu sa niekedy môže u pacientov s diabetes
mellitus a srdcovým zlyhaním objaviť porušená kontrola glykémie. Preto je
potrebné u diabetických pacientov užívajúcich karvedilol pravidelne
sledovať glykémiu a v prípade potreby upraviť dávkovanie antidiabetík
(pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

Karvedilol môže maskovať symptómy alebo prejavy tyreotoxikózy.

Karvedilol môže zapríčiniť bradykardiu. Ak srdcová frekvencia poklesne pod
55 úderov/min. a objavia sa príznaky bradykardie, je potrebné znížiť dávku
karvedilolu.

Pri súbežnom podávaní karvedilolu s blokátormi vápnikových kanálov (napr.
verapamil a diltiazem) alebo s inými antiarytmikami, obzvlášť amiodarón, je
potrebné u pacienta sledovať krvný tlak a EKG. Je potrebné zabrániť ich
súbežnému intravenóznemu podávaniu (pozri časť 4.5 Liekové a iné
interakcie).

Cimetidín sa môže podávať súbežne s karvedilolom len s opatrnosťou, lebo
účinky karvedilolu môžu byť zvýšené (pozri časť 4.5 Liekové a iné
interakcie).

Nositelia kontaktných šošoviek musia byť upozornení na možné zníženie
tvorby sĺz.

Pri podávaní karvedilolu je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov so
závažnými hypersenzitívnymi reakciami v anamnéze alebo podrobujúcich sa
desenzibilizačnej liečbe, pretože betablokátory môžu zvýšiť vnímavosť
organizmu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Zvýšená
opatrnosť pri preskripcii betablokátorov je potrebná aj u pacientov so
psoriázou, pretože kožné reakcie sa môžu zvýrazniť.

Pretože karvedilol je vazodilatačný betablokátor, zhoršenie periférneho
vaskulárneho ochorenia je viac nepravdepodobné ako pri liečbe s bežnými
betablokátormi.
Avšak doteraz je u tejto skupiny pacientov veľmi málo klinických
skúseností. To isté platí aj pre pacientov s Raynaudovým fenoménom, ale u
nich je možné zhoršenie príznakov.

Pacienti, o ktorých je známe, že sú pomalí metabolizéri debrizochínu, musia
byť na začiatku liečby starostlivo sledovaní (pozri časť 5.2
Farmakokinetické vlastnosti).

Pre nedostatok klinických skúseností sa karvedilol nemá podávať pacientom
s labilnou alebo sekundárnou hypertenziou, ortostázou, akútnym zápalovým
ochorením srdca, hemodynamicky významnou obštrukciou srdcových chlopní
alebo výtokovej časti srdca, ochorením periférnych artérii v poslednom
štádiu a u pacientov súbežne liečených antagonistami alfa-1 receptorov
alebo agonistami alfa-2 receptorov.

Pretože karvedilol má na srdce negatívny dromotropný účinok, je potrebná
zvýšená opatrnosť pri podávaní lieku u pacientov s atrioventrikulárnou
blokádou 1. stupňa.

Počas anestézie betablokátory znižujú nebezpečenstvo vzniku arytmií, avšak
môžu zvýšiť riziko vzniku hypotenzie. Preto je potrebná zvýšená opatrnosť
pri podávaní určitých anestetických liekov. Novšie štúdie však poukazujú
na prínos betablokátorov v prevencii perioperačnej kardiálnej morbidity
a znížení výskytu kardiovaskulárnych komplikácií.

Podobne ako iné betablokátory, karvedilol sa nesmie náhle vysadiť z liečby.
Týka sa to najmä pacientov s ischemickou chorobou srdca. Karvedilol sa musí
vysadiť z liečby postupne v priebehu 2 týždňov, napríklad znížením dennej
dávky o polovicu každé tri dni. Ak je to nutné, súčasne sa má začať
náhradná liečba, aby sa predišlo exacerbácii anginy pectoris.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo–galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

5. Liekové a iné interakcie
/Antiarytmiká/

Izolované prípady porúch vedenia, zriedkavo s porušenou hemodynamikou, boli
pozorované u pacientov, ktorí užívali karvedilol a (perorálne) diltiazem,
verapamil a/alebo amiodarón. Tak ako pri iných betablokátoroch, je potrebné
pri súbežnom užívaní s blokátormi vápnikových kanálov typu verapamil
a diltiazem starostlivo sledovať krvný tlak a EKG, pretože je zvýšené
riziko porúch atrioventrikulárneho vedenia alebo riziko zlyhania srdca
(synergický účinok). Starostlivé sledovanie si vyžaduje súbežné užívanie
karvedilolu a antiarytmík I. triedy alebo (perorálne podaného) amiodarónu.
U pacientov užívajúcich amiodarón krátko po začatí liečby betablokátormi
bola hlásená bradykardia, zástava srdca a fibrilácia komôr. Pri súbežnom
vnútrožilovom podaní antiarytmík triedy Ia alebo Ic vzniká riziko zlyhania
srdca.

Súbežná liečba rezerpínom, guanetidínom, metyldopou, guanfacínom
a inhibítormi monoaminooxidázy (s výnimkou MAO-B inhibítorov) môže viesť
dodatočne k zníženiu srdcovej frekvencie. Odporúča sa monitorovať vitálne
funkcie.
/Dihydropyridíny/

Súbežné podávanie dihydropyridínov a karvedilolu má byť starostlivo
sledované, pretože boli hlásené prípady zlyhania srdca a ťažkej hypotenzie./Nitráty/

Zosilnenie hypotenzných účinkov.


/Srdcové glykozidy/

Pri súbežnom užívaní karvedilolu a digoxínu sa u hypertenzných pacientov
pozorovalo zvýšenie hladín digoxínu v rovnovážnom stave o približne 16 %
a digitoxínu o približne 13 %. Odporúča sa monitorovať plazmatické
koncentrácie digoxínu na začiatku liečby, pri vysadení lieku a pri úprave
liečby karvedilolom.


/Iné antihypertenzné lieky/

Karvedilol môže potencovať účinky iných súbežne podávaných antihypertenzív
(napr. antagonistov alfa1-receptorov) a liekov s antihypertenzným vedľajším
účinkom, ako sú napr. barbituráty, fenotiazíny, tricyklické antidepresíva,
vazodilatanciá a alkohol.

/Cyklosporín/
Plazmatická hladina cyklosporínu sa zvyšuje pri súbežnom užívaní s
karvedilolom. Odporúča sa starostlivo sledovať koncentrácie cyklosporínu.


/Antidiabetiká vrátane inzulínu/

Účinok perorálnych antidiabetík a inzulínu môže byť zosilnený. Príznaky
hypoglykémie môžu byť maskované. Preto u diabetických pacientov je potrebné
pravidelne sledovať glykemický profil.


/Klonidín/

Pri ukončení kombinovanej liečby karvedilolu a klonidínu, je potrebné
najprv vysadiť z liečby karvedilol niekoľko dní pred postupným znižovaním
dávky klonidínu.


/Inhalačné anestetiká/

Počas anestézie je potrebné brať do úvahy možné negatívne inotropné
a hypotenzné interakcie karvedilolu a anestetík.


/NSAID, estrogény a kortikosteroidy/

Antihypertenzný účinok karvedilolu je znížený v dôsledku retencie tekutín
a nátria.

/Lieky indukujúce a inhibujúce enzýmy cytochrómu P450/
Pacienti musia byť starostlivo sledovaní, ak užívajú lieky, ktoré indukujú
enzýmy cytochrómu P450 (napr. rifampicín a barbituráty) alebo inhibujú
enzýmy cytochrómu P450 (napr. cimetidín, ketokonazol, fluoxetín,
haloperidol, verapamil, erytromycín), pretože sérové koncentrácie
karvedilolu sú induktormi enzýmu znížené a inhibítormi enzýmu zvýšené.


/Sympatikomimetiká s alfa-mimetickými a beta-mimetickými účinkami/

Riziko hypertenzie a nadmernej bradykardie.


/Ergotamín/

Zvýšenie vazokonstrikcie


/Neuromuskulárne blokátory/

Zvýšenie neuromuskulárnej blokády

4.6 Gravidita a laktácia

Počas gravidity a laktácie sa neodporúča užívať karvedilol.

V reprodukčných štúdiách na zvieratách karvedilol nepreukázal teratogénne
účinky, ale klinické údaje o jeho bezpečnosti u tehotných žien nie sú
dostatočné (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).

Betablokátory znižujú placentárnu perfúziu, ktorej následkom je
intrauterinné odumretie plodu, pôrod nezrelého plodu alebo predčasný pôrod.
Okrem toho sa u plodu alebo u novorodenca môžu vyskytnúť nežiaduce reakcie
(najmä hypoglykémia, bradykardia, respiračná depresia a hypotermia).
U novorodenca v postnatálnom období je zvýšené riziko výskytu kardiálnych
a pulmonálnych komplikácii. Karvedilol sa má podávať tehotným ženám len
vtedy, ak možný prínos pre matku prevýši možné riziko pre plod/novorodenca.
Liečba sa má ukončiť 2-3 dni pred očakávaným pôrodom. Ak to nie je možné,
je potrebné novorodenca sledovať počas prvých 2-3 dní života.

Karvedilol je lipofilný a výsledky štúdií na laktujúcich zvieratách
preukázali, že karvedilol a jeho metabolity sa vylučujú do materského
mlieka a preto matky užívajúce karvedilol nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
U niektorých jedincov sa môže vyskytnúť znížená ostražitosť (pozornosť)
najmä na začiatku liečby a pri úprave liečby.
Nie je známe, že by karvedilol pri dobrej kontrole liečby znižoval
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky
Nežiaduce reakcie sa vyskytujú najmä na začiatku liečby.

/Nežiaduce reakcie u pacientov so srdcovým zlyhaním hlásené v klinických/
/štúdiách./
Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli u pacientov so srdcovým zlyhaním
v klinických štúdiách a nevyskytujúce sa tak často u jedincov, ktorým sa
podávalo placebo, sú uvedené v tabuľke nižšie.


U pacientov s generalizovanou aterosklerózou a/alebo s poškodenou funkciou
obličiek sa zriedkavo ako nežiaduce reakcie vyskytli akútna renálna
insuficiencia a poruchy funkcie obličiek. Frekvencia výskytu nežiaducich
reakcií nie je závislá na dávke lieku s výnimkou výskytu závratu, porúch
videnia, bradykardie a zhoršenia kardiálnej insuficiencie.

Počas titrácie dávky sa môže znížiť kontraktilita srdca, ktorá je však
zriedkavá.


/Nežiaduce reakcie u pacientov s hypertenziou a anginou pectoris hlásené v/
/klinických štúdiách./

Profil nežiaducich reakcií u pacientov s hypertenziou a anginou pectoris je
podobný ako u pacientov so srdcovým zlyhaním. Avšak frekvencia nežiaducich
reakcií je u pacientov s hypertenziou a anginou pectoris nižšia.

Medzi veľmi zriedkavé nežiaduce účinky patrí angina, AV blok a exacerbácia
symptómov u pacientov
s intermitentnými klaudikáciami alebo Raynaudovým fenoménom.


/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína./


U predisponovaných pacientov sa často pozorovalo astmatické dyspnoe.
/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Zriedkavo boli hlásené rôzne kožné reakcie (napr. alergický exantém,
žihľavka, svrbenie, reakcie kože podobné lichen planus). Môžu sa objaviť
psoriatické kožné lézie alebo existujúce lézie sa môžu zhoršiť.

Najmä neselektívne betablokátory môžu spôsobiť manifestáciu latentného
diabetes mellitus, zhoršenie manifestačného diabetes mellitus a porušenie
kontroly krvnej glukózy. Aj keď nie veľmi často, sú možné, počas liečby
karvedilolom, mierne výkyvy glykemického profilu.

/Nežiaduce reakcie pri srdcovom zlyhaní, hypertenzii a angine pectoris/
/hlásené v klinických štúdiach a nevyskytujúce sa tak často u jedincov,/
/ktorým sa podávalo placebo./


| |Veľmi časté |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi |
| |(>1/10) |(>1/100, |časté |(>1/10 000, |zriedkavé |
| | |<1/10) |(>1/1 000|<1/1000) |(<1/10 000, |
| | | |, <1/100)| |zahŕňajúce |
| | | | | |jednotlivé |
| | | | | |hlásenia) |
|Ochorenia krvi | |Mierna | |Leukopénia | |
|a lymfatického | |trombocytopén| | | |
|systému | |ia | | | |
|Poruchy |Hyperglykémi|hypercholeste| |Periférny | |
|metabolizmu |a* |rolémia | |edém | |
|a výživy |Periférny | | | | |
| |edém | | | | |
| |Hypervolémia| | | | |
| | | | | | |
| |Retencia | | | | |
| |tekutín | | | | |
|Psychiatrické | | | |Poruchy | |
|poruchy | | | |spánku | |
|a ochorenia | | | |Depresia | |
|Poruchy nervového|Závrat | | |Parestézia | |
|systému |Bolesť | | |Synkopa* | |
| |hlavy | | | | |
|Ochorenia oka |Poruchy | | | |Podráždenie |
| |videnia | | | |očí |
| |Znížená | | | | |
| |lakrimácia | | | | |
|Ochorenia srdca a|Edém dolných| | |Úplná | |
|poruchy srdcovej |končatín | | |atrioventrik| |
|činnosti |Bradykardia*| | |ulárna | |
| |* | | |blokáda | |
| | | | |Zhoršenie | |
| | | | |srdcového | |
| | | | |zlyhania | |
|Cievne poruchy |Ortostatická| | |Zlyhanie | |
| |hypotenzia| | |periférnej | |
| | | | |cirkulácie | |
|Ochorenia | |Astmatické | |Kongescia | |
|dýchacej sústavy,| |dyspnoe (pri | |nosovej | |
|hrudníka | |predispozícii| |sliznice | |
|a mediastína | |) | | | |
|Poruchy |Nauzea |Bolesť brucha|Zápcha | |Suchosť v |
|a ochorenia |Hnačka | | | |ústach |
|gastrointestináln|Vracanie | | | | |
|eho traktu | | | | | |
|Poruchy kostrovej|Bolesť | | | | |
|a svalovej |končatín | | | | |
|sústavy a | | | | | |
|spojivového | | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy obličiek | | | |Zhoršenie |Ťažkosti pri|
|a močových ciest | | | |funkcie |močení |
| | | | |obličiek | |
|Ochorenia |Edém | | | |Impotencia |
|reprodukčného |genitálov | | | | |
|systému a | | | | | |
|prsníkov | | | | | |
|Celkové ochorenia|Edém | | | | |
|a reakcie |Únava | | | | |
|v mieste podania | | | | | |
|Abnormálne | | | |Zvýšenie | |
|laboratórne | | | |sérových | |
|a funkčné | | | |transamináz | |
|vyšetrenia | | | | | |


*hyperglykémia (u pacientov s diabetes mellitus), (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní)
Tieto reakcie sa vyskytujú obzvlášť na začiatku liečby.


4.9 Predávkovanie/Príznaky./ Predávkovanie môže spôsobiť závažnú hypotenziu, bradykardiu,
srdcové zlyhanie, kardiogénny šok a zástavu srdca. Môžu sa tiež vyskytnúť
respiračné ťažkosti, bronchospazmus, vracanie, zníženie úrovne vedomia
a kŕče.

Liečba. Okrem štandardných liečebných postupov sa musia monitorovať vitálne
funkcie a ak je to potrebné, ich úpravu vykonať na jednotke intenzívnej
starostlivosti. Potrebné je prijať nasledujúce podporné opatrenia:

Atropín: 0,5 mg – 2 mg intravenózne (liečba závažnej bradykardie)

Glukagón: najprv 1 – 10 mg intravenózne, v prípade potreby pokračovať
pomalou infúziou 2 – 5 mg/hod. (s cieľom udržať funkciu kardiovaskulárneho
systému).

Sympatikomimetiká podľa ich účinnosti a podľa telesnej hmotnosti pacienta:
dobutamín, izoprenalín alebo adrenalín.

Ak je dominantným príznakom predávkovania periférna vazodilatácia,
pacientovi sa musí podať noradrenalín alebo etilefrín. Kontinuálne je
potrebné sledovať pacientov krvný obeh.

Ak sa u pacienta vyskytne bradykardia nereagujúca na farmakoterapiu, je
potrebné zaviesť kardiostimulačnú liečbu. Pri bronchospazme je potrebné
pacientovi podať betasympatikomimetiká (vo forme aerosolu, pri jej
nedostatočnej odpovedi aj intravenózne) alebo intravenózne teofylín. Ak má
pacient kŕče, môže sa podať diazepam ako pomalá intravenózna injekcia.

Karvedilol sa veľmi silno viaže na plazmatické proteíny, preto dialýza nie
je účinná.


/Dôležité!/

V prípadoch závažného predávkovania, keď je pacient v šokovom stave,
podporná liečba musí prebiehať dostatočne dlhý čas, pretože eliminácia
a redistribúcia karvedilolu bude pravdepodobne pomalšia ako za normálnych
okolností.
Dĺžka liečby antidotami závisí od stupňa predávkovania, podporná liečba
musí prebiehať až do stabilizácie pacienta.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: blokátory beta a alfa1 receptorov, ATC kód:
C07AG02.

Karvedilol je vazodilatačný neselektívny betablokátor, ktorý znižuje
periférnu vaskulárnu rezistenciu selektívnou blokádou alfa1 receptorov
a neselektívnou blokádou beta receptorov potlačuje aktivitu renín-
angiotenzínového systému. Aktivita plazmatického renínu je znížená a preto
retencia tekutín je zriedkavá.

Karvedilol nemá vnútornú sympatikomimetickú aktivitu (ISA). Podobne ako
propranolol má stabilizujúci účinok na membrány.

Karvedilol je racemát dvoch stereoizomérov. Na zvieracích modeloch sa
zistilo, že obidva enantioméry majú schopnosť blokovať alfa-adrenergné
receptory. Neselektívna blokáda beta1- a beta2- receptorov sa pripisuje
najmä S(-)enantioméru.

Antioxidačné vlastnosti karvedilolu a jeho metabolitov boli potvrdené /in/
/vitro/ a /in vivo/ na zvieracích štúdiách a /in vitro/ na mnohých druhoch
ľudských buniek.

U hypertenzných pacientov nie je pokles krvného tlaku sprevádzaný so
súčasným zvýšením periférnej rezistencie, ako to bolo pozorované u čistých
betablokátorov. Srdcová frekvencia je mierne znížená. Vývrhový objem srdca
je nezmenený. Prietok krvi obličkami a funkcia obličiek zostávajú v norme,
ako aj prietok krvi periférnymi tkanivami. Preto studené končatiny, ktoré
sú často sprievodným javom pri liečbe betablokátormi, sú pri liečbe
karvedilolom zriedkavé. U pacientov s hypertenziou karvedilol zvyšuje
plazmatickú hladinu noradrenalínu.

Pri dlhodobej liečbe pacientov s anginou pectoris má karvedilol
antiischemický účinok a zmierňuje bolesť. Hemodynamické štúdie preukázali,
že karvedilol znižuje preload a afterload srdcových komôr. U pacientov
s dysfunkciou ľavej komory alebo kongestívnym srdcovým zlyhaním má
karvedilol priaznivý účinok na hemodynamiku, ejekčnú frakciu a rozmery
ľavej komory.

Karvedilol nemá negatívny účinok na profil sérových lipidov alebo
elektrolytov. Pomer medzi HDL (vysokodenzitné lipoproteíny) a LDL
(nízkodenzitné lipoproteíny) zostáva v norme.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti/Všeobecný opis./ Absolútna biologická dostupnosť perorálne podaného
karvedilolu je približne 25 %. Maximálne plazmatické hladiny sa dosiahnu
približne za 1 hodinu po podaní. Medzi dávkou lieku a plazmatickými
koncentráciami existuje lineárna závislosť. U pacientov s pomalou
hydroxyláciou debrizochínu sú plazmatické koncentrácie karvedilolu sú
zvýšené 2-3 násobne v porovnaní s pacientmi, ktorí sú rýchlymi
metabolizérmi debrizochínu. Jedlo neovplyvňuje biologickú dostupnosť lieku,
aj keď sa maximálna plazmatická koncentrácia dosiahne za dlhší čas.
Karvedilol je vysoko lipofilná látka. Približne 98 až 99 % karvedilolu sa
viaže na plazmatické proteíny. Distribučný objem je približne 2 l/kg. Efekt
prvého prechodu pečeňou je po perorálnom podaní lieku 60 – 75 %.

Priemerný polčas eliminácie karvedilolu je v rozsahu od 6 do 10 hodín.
Plazmatický klírens je približne 590 ml/min. Eliminuje sa najmä žlčou.
Primárne sa karvedilol vylučuje stolicou. Menší podiel sa vylučuje
obličkami vo forme metabolitov.

Zistilo sa, že karvedilol sa vo veľkej miere metabolizuje na rôzne
metabolity, ktoré sa vylučujú najmä žlčou. Karvedilol sa metabolizuje najmä
v pečeni oxidáciou aromatického jadra a glukuronidáciou. Demetyláciou
a hydroxyláciou na fenolovom jadre vznikajú tri aktívne metabolity so
schopnosťou blokovať beta-receptory. Tieto metabolity majú v porovnaní
s karvedilolom slabý vazodilatačný účinok. Na základe predklinických štúdií
sa zistilo, že 4-hydroxyfenolový metabolit má 13-násobne silnejšiu
schopnosť blokovať beta-receptory ako karvedilol. U ľudí je však
koncentrácia metabolitov 10-násobne nižšia, ako je koncentrácia
karvedilolu. Dva z hydroxykarbazolových metabolitov karvedilolu sú veľmi
silné antioxidanty, ktorých účinok je 30 – 80-krát vyšší ako je účinok
karvedilolu.


/Vlastnosti lieku u pacienta./ Farmakokinetiku karvedilolu ovplyvňuje vek
pacienta; plazmatické hladiny karvedilolu sú približne o 50 % vyššie
u starších pacientov ako u mladých jedincov. V štúdii s pacientmi
s cirhózou pečene bola biologická dostupnosť karvedilolu 4-krát vyššia,
maximálna plazmatická hladina 5-krát vyššia a distribučný objem 3-krát
vyšší ako u zdravých jedincov. V porovnaní s pacientmi s normálnou
činnosťou obličiek sa u niektorých hypertenzných pacientov so stredne
závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu 20 – 30 ml/min.) alebo
závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min.)
pozorovalo zvýšenie plazmatických koncentrácií karvedilolu o 44 – 50 %.
Avšak rozdiely vo výsledkoch boli dosť veľké.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie na potkanoch a myšiach neodhalili karcinogénny potenciál karvedilolu
v dávkach 75 mg/kg a 200 mg/kg (38 – 100-krát vyšších ako maximálna denná
dávka u ľudí).

V štúdiách /in vitro/ alebo /in vivo/ na cicavcoch a iných zvieratách sa
nezistil mutagénny potenciál karvedilolu.

Pri podávaní vysokých dávok karvedilolu gravidným potkanom (? 200 mg/kg =
? 100 násobok maximálnej dennej dávky u ľudí) sa pozorovali nežiaduce
účinky na graviditu a fertilitu. Fyzický rast a vývoj plodu bol oneskorený
pri dávkach ? 60 mg/kg (? 30 násobok maximálnej dennej dávky u ľudí).
Vyskytla sa embryotoxicita (zvýšená mortalita po implantácii embrya), ale
u potkanov pri dávke 200 mg/kg a u králikov pri dávke 75 mg/kg (38 – 100
násobok maximálnej dennej dávky u ľudí) neboli zaznamenané deformácie.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy
Krospovidón
Povidón
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Trietylcitrát
Makrogol
Polydextróza

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

PVC/Al blister: 3 roky.
HDPE fľaša: 2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30(C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Plastová fľaša (HDPE) alebo PVC/Al blister.

Veľkosť balenia: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

W(rwag Pharma GmbH ( Co. KG, B(blingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Carvedigamma® 6,25 mg filmom obalené tablety: 77/0081/05-S
Carvedigamma® 12,5 mg filmom obalené tablety: 77/0082/05-S
Carvedigamma® 25 mg filmom obalené tablety: 77/0083/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

05. 05. 2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C90148
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AG02 - carvedilolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
cefoperazonum natricum
Výrobca lieku:
Worwag Pharma GmbH + Co.KG, Boblingen, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.58 € / 47.60 SK
Úhrada poisťovňou:
1.05 € / 31.63 SK
Doplatok pacienta:
0.53 € / 15.97 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.55 € ÚP:1.05 € DP:0.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.80 € ÚP:2.80 € DP:2.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.81 € ÚP:1.99 € DP:0.82 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.64 € ÚP:2.10 € DP:2.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.78 € ÚP:3.98 € DP:2.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.11 € ÚP:5.60 € DP:4.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien