Detail:
ACIFEIN tbl 10
Názov lieku:
ACIFEIN
Doplnok názvu:
tbl 10
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/03816


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

ACIFEIN
tablety
Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás
dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať
ACIFEIN obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho
lekárnika.
3. Ak bolesti neustúpia alebo do 3 až 7 dní neklesnú teploty, prípadne sa
v priebehu liečby príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára. Ak začnete
pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete
vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Acifein a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Acifein
3. Ako užívať Acifein
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Acifein
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ACIFEIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Acifein sa užíva pri bolestiach hlavy, kĺbov a svalov, zubov, nervov a pri
ochoreniach dýchacích ciest chrípkového charakteru.
Liek môžu užívať dospelí i mladiství od 15 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ACIFEIN

Neužívajte Acifein:
4. keď viete, že ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Acifeinu
5. pri chorobnej krvácavosti
6. pred plánovaným chirurgickým zákrokom spojeným so zvýšenou krvácavosťou
7. keď máte vredovú chorobu žalúdka alebo čriev
8. pri ochoreniach obličiek a pečene.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ACIFEINU:
9. ak ste tehotná alebo dojčíte (liek sa môže podávať v prvom a druhom
trimestri
tehotenstva a počas dojčenia iba na odporúčania lekára).
- ak sa u vás v minulosti prejavila alergická reakcia na nesteroidné
antireumatiká
- ak máte chronické ochorenia dýchacieho systému, sennú nádchu alebo
nosové polypy
- ak trpíte chronickými alebo opakovanými žalúdkovými alebo
dvanástnikovými vredmi
- ak máte ochorenie srdca.

Pri podávaní liekov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo jej
derivátov deťom do 15 rokov je potrebné myslieť na možnú súvislosť s
rozvojom Reyovho syndrómu. Toto riziko je väčšie u pacientov s kiahňami a
chrípkovým ochorením.

Užívanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárnikovi.
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súčasne
používa s niektorými inými liekmi, určenými proti:
- krvným zrazeninám (napr. warfarín, liek proti zrážaniu krvi)
- neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus, lieky
potláčajúce imunitný systém)
- vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibitory)
- bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy, hormonálne lieky, alebo
protizápalové lieky)
- dne (probenecid)
- nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)

Acifein môže zvyšovať účinok liekov používaných na liečbu cukrovky, liekov
znižujúcich zrážavosť krvi, sulfonamidov. Pri súčasnom užívaní
s kortikoidmi, hormónmi, a pyrazolónmi, liekmi proti bolesti, sa zvyšuje
riziko tvorby vredov.
Kombinácia nesteroidných antiflogistík, protizápalových liekov, môže byť u
pacientov súčasne užívajúcich diuretiká, lieky zvyšujúce vylučovanie moču,
príčinou akútneho zlyhania obličiek.
Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu a
kyseliny valproovej, liekov na liečbu epilepsie, a zvyšuje ich toxicitu.
Kyselina acetylsalicylová znižuje účinky urikozurík, látok, zvyšujúcich
vylučovanie kyseliny močovej, a znižuje tak vylučovanie kyseliny močovej.
Alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu.

Užívanie Acifeinu s jedlom a nápojmi
Liek užite pri jedle alebo po ňom, tabletu je vhodné nechať rozpadnúť v
malom množstve tekutiny, zapiť čajom alebo vodou. Pri vyššom dávkovaní je
vhodné tabletu zapíjať alkalickou minerálkou. Počas užívania nepite
alkoholické nápoje.
Počas užívania Acifeinu je vhodné obmedziť príjem liekov a nápojov
obsahujúcich kofeín. Nadmerný príjem kofeínu môže spôsobiť nervozitu,
podráždenosť, nespavosť a niekedy aj zrýchlené búšenie srdca.

Tehotenstvo
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Acifein sa nesmie užívať v posledných troch mesiacov tehotenstva. V prvej
a druhej tretine tehotenstva môže byť liek podávaný len na odporúčanie
lekára, ktorý má zvážiť pomer rizika a prínosu.

Dojčenie
Acifein sa výnimočne môže užívať počas dojčenia. Pokiaľ ho užívate dlhšie
obdobie alebo vo vysokých dávkach, dojčenie je potrebné prerušiť, pretože
kyselina acetylsalicylová prechádza do materského mlieka.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UžÍVAť ACIFEIN

Vždy užívajte Acifein presne podľa pokynov. Ak si nie ste istý (á), poraďte
sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie je vždy individuálne. Ak lekár neodporúča inak, užívajú sa
zvyčajne pri bolesti 1-2
tablety, ďalej podľa potreby niekoľkokrát denne, zvyčajne do dávky 3-6
tabliet denne.

O vhodnosti súčasného užívania lieku Acifein s inými liekmi sa poraďte s
lekárom. Bez porady s lekárom sa neodporúča Acifein užívať dlhšie ako
10 dní. Ak bolesť neustúpi do 5 dní, prípadne sa zhorší alebo sa
vyskytnú nežiaduce účinky alebo iné nezvyčajné reakcie, poraďte sa o
ďalšom užívaní lieku s lekárom.


Ak ste užili viac Acifeinu, ako ste mali
Predávkovanie sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi
a zmätenosťou. Závažnejšie predávkovanie sa prejavuje prehĺbeným dýchaním,
nevoľnosťou, vracaním, kŕčmi a poruchami vedomia. Ak sa objavia tieto
príznaky, ihneď vyhľadajte lekára. Pri náhodnom užití lieku dieťaťom tiež
vyhľadajte lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Acifein môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Liek sa zvyčajne dobre znáša.
Môžu sa však objaviť poruchy tráviaceho ústrojenstva (pálenie záhy,
žalúdočná nevoľnosť, tlak
v nadbrušku, vracanie, krvácanie). Pri dlhodobom užívaní sa môže vyskytnúť
zvýšená krvácavosť,
poruchy krvotvorby, poškodenie funkcie pečene a obličiek. U precitlivených
jedincov môže vyvolávať
rôzne alergické prejavy (svrbenie, začervenanie, kožné vyrážky). U detí
s vírusovým ochorením sa
môže objaviť tzv. Reyov syndróm (poruchy vedomia, kŕče, vysoké teploty).
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií
sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACIFEIN

Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 (C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Acifein po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Acifein obsahuje

/Liečivo:/ acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 250 mg,
paracetamolum (paracetamol)
200 mg, coffeinum anhydricum (kofeín) 50 mg v 1 tablete.
/Pomocné látky/: glycín, kukuricový škrob, mastenec, hyprolóza.

Ako vyzerá Acifein a obsah balenia

Acifein sú biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, z jednej
strany s deliacou ryhou.
Balenie obsahuje 10 alebo 100 (10x10) tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Herbacos Recordati s.r.o, Pardubice, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 11/2011.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/03816


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

ACIFEIN


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 200 mg, coffeinum anhydricum
50 mg v tablete
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta
Biele ploché tablety s deliacou ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liek sa užíva na liečbu bolesti miernej a stredne silnej intenzity,
predovšetkým pri bolesti hlavy, kĺbova svalov, zubov, pri neuralgii a pri
bolestiach kĺbov a svalov spojených s akútnymi vírusovými ochoreniami
chrípkového charakteru.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liek je určený pre dospelých pacientov a deti nad 15 rokov. Dávkovanie je
individuálne. Pri bolesti sa užívajú 1 - 2 tablety. Podľa potreby sa liek
môže použiť niekoľkokrát denne (každých 4 - 6 hodín). Denná dávka nemá
prekročiť 6 tabliet.
Pri renálnej a hepatálnej insuficiencii nie je potrebné monitorovať
plazmatickú koncentráciu.

/Spôsob podania/
Liek sa má užívať pri jedle alebo po ňom, tabletu je vhodné nechať
rozpadnúť v malom množstve tekutiny, zapiť čajom alebo vodou. Pri vyššom
dávkovaní je vhodné tabletu zapíjať alkalickou minerálkou.

4.3 Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivá, alebo
na ktorúkoľvek pomocnú látku, na salicyláty, pri vredovej chorobe, pri
renálnej a hepatálnej insuficiencii, ďalej pri akútnej hepatitíde a
hemolytickej anémii, pri poruchách krvnej zrážavosti, pri chirurgických
výkonoch spojených s masívnejším krvácaním.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek sa môže aplikovať po prísnom uvážení pomeru riziko/prínos u pacientov
so známou alergiou na iné antireumatiká – antiflogistiká, pri súčasnej
liečbe antikoagulanciami a u pacientov s bronchiálnou astmou . Lieky s
obsahom kyseliny acetylsalicylovej (ASA) zvyšujú riziko vzniku Reyovho
syndrómu u detských pacientov s chrípkou alebo varicelou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liek zvyšuje riziko krvácania u pacientov užívajúcich antikoagulancia tým,
že zvyšuje podiel voľného liečiva, jeho vytesnením z väzby na proteíny.
Rovnakým mechanizmom zvyšuje účinok perorálnychantidiabetík. ASA inhibuje
tubulárnu sekréciu metotrexátu. Preto, aby sa predišlo nežiaducim účinkom,
je nevyhnutné pri súčasnom podávaní dávku metotrexátu redukovať. Súčasné
podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidných antiflogistík zvyšuje
riziko negatívneho vplyvu na sliznicu gastrointestinálneho traktu v
dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na
hemostázu. Rovnako za súčasného podania s kortikoidmi sa zvyšuje riziko
vplyvu na gastrointestinálny trakt.

Kombinácia nesteroidných antiflogistík môže byť u pacientov súčasne
užívajúcich diuretiká príčinou akútneho zlyhania obličiek v dôsledku
inhibície medulárnej syntézy vazodilatačných prostaglandínov, spojeného s
redukciou prietoku krvi obličkou. ASA zvyšuje plazmatickú koncentráciu
fenytoínu a kyseliny valproovej a zvyšuje ich toxicitu. ASA znižuje účinky
urikozurík a znižuje vylučovanie kyseliny močovej.
Alkohol zvyšuje toxicitu ASA a paracetamolu.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej
dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú
súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov /ex/
/vivo/ na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je
možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný
účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu
(pozri časť 5.1).

6. Fertilita, gravidita a laktácia

Experimentálne výsledky žiadnej zo zložiek lieku nedokazujú negatívny vplyv
na reprodukčné funkcie. Dĺžka používania liečiv – ASA, paracetamolu a
kofeínu preverila riziko použitia v gravidite. Vzhľadom na mechanizmus
účinku predstavuje liek riziko najmä v treťom trimestri gravidity.
Inhibíciou cyklooxygenázy s následnou zníženou produkciou prostaglandínu
E2 sa môže u plodu predčasne uzavrieť ductus arteriosus, predĺžiť graviditu
a zvyšuje sa riziko krvácania počas pôrodu. Okrem uvedeného rizika
sporadické užitie lieku u gravidných žien a žien vo fertilnom veku
nepredstavuje nebezpečenstvo poškodenia vyvíjajúceho sa plodu. V súčasnosti
sa opačne ASA používa na zníženie rizika vzniku eklampsie.

Zložky lieku prechádzajú do materského mlieka, preto sa neodporúča užívať
liek počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Klinické hodnotenie lieku nezistilo vplyv na bdelosť pacientov. Liek
neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Kofeín, ktorý
sa nachádza v lieku, mal na niektorých pacientov počas klinického
hodnotenia psychostimulačné účinky.

4.8 Nežiaduce účinky

Obidve analgetiká, nachádzajúce sa v lieku, sú liečivá s veľkým
terapeutickým záberom. Riziko ASA vyplývajúce z mechanizmu jej účinku
predstavuje gastrointestinálne dráždenie, ulcerácie a krvácanie. Už v
terapeutických dávkach môže dráždiť žalúdkovú, niekedy aj ezofageálnu
sliznicu a spôsobiť okultné alebo zjavné krvácanie. Najčastejšie udávané
príznaky sú: tlak v epigastriu, pálenie záhy, nauzea, vracanie. Niekedy
vznikne krvácanie a perforácia vreda bez predchádzajúcich príznakov.
Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný,
najdôležitejšiu úlohu však má kontakt liečiva so žalúdkovou sliznicou a po
resorpcii aj inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko predstavujú najmä
pacienti s anamnézou vredového ochorenia, alkoholici a geriatrickí
pacienti. Približne 0,3 % populácie reaguje na podanie ASA hypersenzitívnou
reakciou, ktorá sa môže manifestovať ako anafylaktoidná reakcia, urtikária,
angiodém, bronchospazmus alebo rinitída. Tieto typy reakcií sa najčastejšie
vyskytujú u pacientov s preexistujúcou bronchiálnou astmou, nosovými
polypmi alebo chronickou urtikáriou. Mechanizmus vzniku nežiaducich účinkov
nie je známy, predpokladá sa, že pri ich vzniku môže participovať zvýšená
tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke substrátu pre lipooxygenázovú časť
metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.
U detí s vírusovým ochorením sa po podaní ASA môže rozviť Reyov syndróm.
Výnimočne môže vzniknúť poškodenie obličiek, reverzibilný vzostup
aminotransferáz v plazme, retencia kyseliny močovej a poruchy acidobázickej
rovnováhy, najmä po užití vyšších dávok ASA.
Paracetamol pri správnom dávkovaní má nízke riziko. Pri predávkovaní, alebo
pri relatívnom predávkovaní mimo hlavnej metabolickej cesty – konjugácia so
sulfátom a kyselinou glukurónovou – sa časť paracetamolu zmiešanými
oxidázami, ktorých kľúčovým enzýmom je cytochróm P450, mení na N-acetyl-p-
benzochinónimín, ktorý nesie zodpovednosť za poškodenie pečeňových buniek.

4.9 Predávkovanie

Intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a
zmätenosťou.
Závažnejšiu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy
acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma. Za letálnu dávku
ASA sa u dospelého považuje dávka 10 g.
Intoxikácia paracetamolom spôsobuje centrilobulárnu nekrózu pečeňových
buniek. Po dávkach paracetamolu vyšších ako 6 g dochádza k saturácii
enzýmov katalyzujúcich konjugáciu a veľká časť liečiva sa mení na reaktívne
metabolity, ktoré sú hepatotoxické.
Pri intoxikácii je nevyhnutné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku
výplachom žalúdka aktívnym uhlím. Liečba intoxikácie tkvie v korekcii
rozvratu vnútorného prostredia, zvládnutí hypertermie. Pri zistení vysokej
plazmatickej koncentrácie paracetamolu (po 4 hodinách nad 200 mg/ml) je
nevyhnutné pacientovi podať N-acetylcysteín v úvodnej dávke 140 mg/kg,
potom pokračovať každé 4 hodiny dávkou 70 mg/kg.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum,
ATC skupina: N02BE51

Mechanizmus účinku
Všetky liečivá zo skupiny neopioidných analgetík majú spoločný mechanizmus
účinku: inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy znižujú syntézu prostaglandínov,
ktoré zvyšujú citlivosť algogenných receptorov proti účinku bradykinínu,
histamínu a iným v tkanive uvoľňovaným mediátorom. Tento mechanizmus nesie
zodpovednosť za ich analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi
účinkami vyplývajúcimi z neprítomnosti prostaglandínov pri fyziologických
reguláciách. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu, najmä v periférnych
tkanivách.

Podstata analgetického účinku paracetamolu nie je celkom objasnená.
Spôsobuje najmä
centrálnu inhibíciu produkcie prostaglandínov .

Kofeín disponuje celým radom farmakologických účinkov – stimulácia CNS,
kardiostimulácia, relaxácia hladkého svalstva bronchov, zvýšenie žalúdkovej
sekrécie, uvoľňovanie katecholamínov. Podľa poznatkov súčasnej doby,
základom účinku kofeínu je neselektívny antagonizmus adenozínových
receptorov. Okrem toho je inhibítorom fosfodiesterázy a mobilizuje Ca++ z
intracelulárnych rezerv. Farmakologická aktivita kofeínu je výsledkom
viacerých mechanizmov. Podieľa sa na nej: blokáda periférneho
pronociceptívneho účinku adenozínu, aktivácia adrenergného systému, ktorý
aktivuje inhibičné dráhy bolesti a stimulácia CNS. Údaje o adjuvantnom
analgetickom účinku kofeínu v analgetických zmesiach nie sú jednoznačné.
Vyplýva to z ťažkostí pochádzajúcich zo subjektívnych metód hodnotenia
bolesti v klinických podmienkach, z rôznych mechanizmov vzniku bolesti a
tiež z rozdielnosti použitých dávok kofeínu. V kombinácii s ASA a
paracetamolom bol potenciujúci efekt kofeínu 1,55-1,58.
Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej
dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa
podávajú súčasne.
V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8
hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81
mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA
na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov.
Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov /ex vivo/ na
klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné
urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný
účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie
ibuprofénu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

ASA je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka,
najmä však z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje
gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Resorpcia z tabletovej
liekovej formy je viac ako 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký.
Vrcholová koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy
predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do
väčšiny tkanív. Pri zvyčajnom dávkovaní je distribučný objem ASA 170-200
ml/kg telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej mukóze a v pečeni
hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina
salicylová. ASA možno detegovať v plazme len krátko. Viaže sa na albumín 85-
95 %. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a dôsledkom
kompetície na väzbovom mieste. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje
sa do materinského mlieka.

ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, ale najmä v
endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého rádu.
Tvorí 3 hlavné metabolity – kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú.
Kyselina salicylová je aktívny metabolit. Salicyláty sa eliminujú najmä
obličkami. Vylučovanie závisí od veľkosti dávky a pH moču.
Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou
salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej
koncentrácii od 20-100 mg/l. Vytesnenie bilirubínu salicylátmi pri väzbe na
plazmatické bielkoviny môže spôsobiť u novonarodených vznik pečeňového
ikteru. Okrem všeobecne platnej odlišnosti farmakokinetiky u geriatrických
pacientov (znížená žalúdková kyslosť, hypalbuminémia, zníženie aktivity
biotransformačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie) nie sú špecifické
rozdiely vo farmakokinetike v geriatrii. Vzhľadom na mechanizmus účinku u
pacientov s preexistujúcim hepatálnym, renálnym, kardiálnym poškodením a u
pacientov s vredovou chorobou sa riziko nežiaducich účinkov zvyšuje.

Paracetamol sa po perorálnej aplikácii rýchlo a kompletne resorbuje.
Biologická dostupnosť paracetamolu je okolo 80 %, nezávisí od veľkosti
dávky. Má výrazný first-pass metabolizmus. Na bielkoviny plazmy sa viaže
menej ako 20 %. Distribučný objem je okolo 90 l/kg. Extenzívny metabolizmus
paracetamolu prebieha v pečeni. Z paracetamolu podaného v terapeutickej
dávke vzniká konjugát glukuronidu (55 % dávky), konjugát sulfátu (30 %),
konjugát kyseliny merkapturovej (4 %), konjugát cysteinu (4 %). Zvyšok
tvoria neidentifikovateľné metabolity. Polčas v plazme je od
1,5 do 3 hodín.

Vylučuje sa močom. Celkový klírens je okolo 5 ml/min/kg. Pri paracetamole
je málo známy vzťah medzi výškou plazmatickej koncentrácie a nežiaducimi
účinkami, vyplývajúci z deplécie glutationu. Zníženie kapacity konjugačných
procesov s postupujúcim vekom, indukcia biotransformačných enzýmov
(etanolom, fenobarbitálom, izoniazidom), idiosynkrazia vedie k zmenám
farmakokinetiky so vznikom cytotoxických metabolitov. Akútne ochorenia
pečene zvyšujú vnímavosť na hepatotoxické pôsobenie a chirurgické ochorenia
pečene spôsobujú zníženie biotransformácie. Kofeín sa z
gastrointestinálneho traktu dobre vstrebáva. T1/2 u dospelých je 2,5 až 4,5
hodín. Distribuuje sa do všetkých telových súčastí. Prechádza placentárnou
bariérou a do materinského mlieka. Extenzívne sa metabolizuje v pečeni,
najmä demetyláciou a oxidáciou. Mnoho metabolitov je aktívnych. Vylučuje sa
najmä obličkami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť lieku bola overená dostatočne dlhodobým používaním v klinickej
praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

acidum aminoaceticum
maydis amylum
talcum
hyprolosum

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

blister (PVC fólia, hliníková fólia), papierová škatuľka, písomná
informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 10 tabliet
100 tabliet (10x10 tabliet)
1560 tabliet (156x10 tabliet)

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0012/85-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1985


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C88690
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02BA51 - acidum acetylsalicylicum, kombin.okrem psycholeptík
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
acidum arachidonicum,policosanol,cucurbitae peponis seminis extractum siccum
Výrobca lieku:
HERBACOS-BOFARMA S.R.O.,PARDUBICE, CESKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
0.63 € / 18.98 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
0.63 € / 18.98 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.38 € ÚP:0.00 € DP:1.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.43 € ÚP:0.00 € DP:3.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.01 € ÚP:0.00 € DP:6.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.13 € ÚP:0.00 € DP:3.13 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.50 € ÚP:0.00 € DP:5.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.41 € ÚP:0.00 € DP:9.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.14 € ÚP:0.00 € DP:1.14 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.15 € ÚP:0.00 € DP:1.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.63 € ÚP:0.00 € DP:0.63 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien