Detail:
AMICLOTON tbl 30
Názov lieku:
AMICLOTON
Doplnok názvu:
tbl 30
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2011/07226

Písomná informácia pre používateľov

AMICLOTON
tablety
(dihydrát amilorídiumchloridu a chlórtalidón)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete
užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Amicloton a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Amicloton
3. Ako užívať Amicloton
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Amicloton
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Amicloton a na čo sa používa

Amicloton patrí do skupiny diuretík kombinovaných s draslík šetriacimi
diuretikami.
Tablety Amicloton sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku. Na predpis
lekára môžu tablety Amicloton užívať iba dospelí pacienti.
Mechanizmus účinku lieku Amicloton je založený na zvýšení vylučovania
sodíka a na zabránení vylučovania draslíka močom a následne na
zvyšovaní jeho hladín v krvi. Za zvýšené vylučovanie sodíka v lieku
Amicloton zodpovedá chlórtalidón, za znížené vylučovanie draslíka je
zodpovedný amilorid. Amicloton pôsobí diureticky, to znamená, že
zvyšuje vylučovanie tekutín z organizmu a má antihypertenzný účinok
(znižuje krvný tlak).


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Amicloton

Neužívajte Amicloton
. ak ste alergický na liečivá (amilorid, chlórtalidón) alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
. ak ste alergický (precitlivený) na sulfónamidy,
. ak vám váš lekár povedal, že máte nízku alebo vysokú hladinu draslíka,
nízku hladinu sodíka alebo nízku hladinu chloridov v krvi,
. ak máte ťažkú poruchu funkcie pečene alebo obličiek,
. ak trpíte ťažkou sklerózou koronárnych (srdcových) alebo mozgových
tepien,
. ak máte dnavú artritídu,
. pri poruchách krvotvorby,
. v tehotenstve a počas dojčenia,
. u detí (pre nedostatok skúseností).

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára predtým, než začnete užívať Amicloton:
- ak trpíte ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Iné lieky a Amicloton
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate:
. soli draslíka alebo vápnika,
. lieky na zníženie krvného tlaku (predovšetkým tzv. ACE-inhibítory),
. triamterén (draslík-šetriace diuretiká), heparín (látka znižujúca krvnú
zrážavosť), cyklosporín alebo takrolimus (lieky slúžiace predovšetkým
na prevenciu odmietnutia transplantovaných orgánov),
. lítium, ktoré sa používa na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy (čo je
psychické ochorenie s manickou a depresívnou fázou),
. chinidín, dofetilid, bepridil a digoxín (lieky na srdce),
. cimetidín (liek na tráviace ťažkosti),
. nesteroidné protizápalové liečivá (môžu znižovať účinok lieku
Amicloton),
. kortikosteroidy (protizápalové liečivá),
. kalcitriol (vitamín D),
. inzulín alebo iné lieky na liečbu cukrovky (v niektorých prípadoch je
nutná úprava dávky),
. cholestyramín, kolestipol (lieky na zníženie hladiny tukov v krvi).
Amicloton je potrebné podávať 1 hodinu pred alebo 4 hodiny po podaní
cholestyramínu alebo kolestipolu.

Amicloton a jedlo, nápoje a alkohol
Užívajte tablety pred jedlom, počas jedla alebo i po jedle.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak
plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
predtým, než začnete užívať tento liek.
Podávanie lieku Amicloton sa neodporúča počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Náhle zníženie krvného tlaku môže ovplyvniť vašu schopnosť sústrediť sa a
rýchlo reagovať a teda aj schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Amicloton obsahuje laktózu
Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti
niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred
začiatkom liečby.


3. Ako užívať Amicloton

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo
lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Na začiatku terapie zvyčajne pol tablety až 1 tabletu 1-krát denne.
Udržiavacia dávka je zvyčajne pol tablety denne alebo 1 tableta každý
druhý deň. Dávky vyššie ako 1 tableta denne už nemajú väčší
antihypertenzný účinok. U starších pacientov úvodná dávka má byť
najviac pol tablety 1-krát denne.

Ak užijete viac Amiclotonu, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára.
Hlavné príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní kombinácie
amiloridu s chlórtalidónom, sú dehydratácia a poruchy rovnováhy vody
a minerálov.
Pri predávkovaní alebo pri akútnej otrave kombinácie amiloridu
s chlórtalidónom je nutné ukončiť jej podávanie, prípadne zabrániť
ďalšiemu vstrebávaniu z tráviaceho ústrojenstva (vyvolať vracanie,
výplach žalúdka). Liečba akútnej otravy je symptomatická a podporná.

Ak zabudnete užiť Amicloton
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Pokračujte v liečbe podľa zvyčajného plánu.

Ak prestanete užívať Amicloton
Bez porady s vaším lekárom neprerušujte odporúčanú dobu užívania lieku, aj
keď sa budete cítiť lepšie. Po svojvoľnom prerušení liečby sa môže váš
stav opäť zhoršiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať liek a vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne
. náhla vysoká horúčka, silná bolesť hrdla a vredy v ústach (môže sa
jednať o veľmi závažné krvné ochorenie - agranulocytózu).

Pri užívaní lieku Amicloton sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky
zoradené podľa frekvencie výskytu:

Časté (u 1-10 zo 100 liečených):
. prejavenie sa alebo zhoršenie cukrovky (diabetes mellitus),
. porucha rovnováhy elektrolytov v krvi (nízka alebo vysoká hladina
draslíka, nízka hladina chlóru, nízka hladina sodíka, zvýšená hladina
kyseliny močovej v krvi).

Menej časté (u 1-10 z 1 000 liečených):
. pokles krvného tlaku pri zmene polohy,
. znížený počet bielych krviniek (neutropénia až agranulocytóza),
. nevoľnosť, vracanie, anorexia, pocit sucha v ústach, hnačka,
obstipácia,
. citlivosť na svetlo, vyrážka, svrbenie.

Zriedkavé (u 1-10 z 10 000 liečených):
. depresia, poruchy spánku,
. vzostup pečeňových enzýmov.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré
nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Amicloton

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 şC.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou a domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte
do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Amicloton obsahuje
- Liečivá sú dihydrát amilorídiumchloridu 2,84 mg (čo zodpovedá 2,5 mg
bezvodého amilorídiumchloridu) a chlórtalidón 25 mg v 1 tablete.
- Ďalšie zložky sú dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého, monohydrát
laktózy, kalciumstearát, kukuričný škrob.

Ako vyzerá Amicloton a obsah balenia
Amicloton sú slabo žltkasté okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou a so
skosenou hranou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Veľkosť balenia: 30 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v januári 2012.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2011/07226


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

AMICLOTON


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Dihydrát amilorídiumchloridu 2,84 mg (čo zodpovedá 2,5 mg bezvodého
amilorídiumchloridu)
a chlórtalidón 25 mg v 1 tablete.

Pomocná látka: obsahuje laktózu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

tableta


Slabo žltkasté okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou a so skosenou
hranou.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Terapia ľahších foriem hypertenzie v monoterapii alebo stredne ťažkých až
ťažkých foriem hypertenzie v kombinácii s inými antihypertenzívami.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí
Na začiatku terapie zvyčajne 1/2 - 1 tabletu 1-krát denne. Udržiavacia
dávka je zvyčajne 1/2 tablety denne alebo 1 tableta každý druhý deň. Dávky
vyššie ako 1 tableta denne už nemajú väčší antihypertenzný účinok. U
starších pacientov by úvodná dávka mala byť najviac 1/2 tablety 1-krát
denne.

Deti
Bezpečnosť a účinnosť sa dosiaľ nepreukázala.

Spôsob podania
Tablety sa užívajú pred jedlom, počas jedla alebo i po jedle.

4.3 Kontraindikácie

. precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
uvedených v časti 6.1,
. precitlivenosť na sulfónamidy,
. hyperkaliémia, hypokaliémia, hyponatriémia, hypochlorémia,
. ťažká insuficiencia pečene a obličiek,
. ťažká cerebrálna a koronárna skleróza,
. dnavá artritída,
. poruchy krvotvorby,
. gravidita a laktácia,
. u detí (pre nedostatok skúseností).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Dlhodobé užívanie lieku môže viesť k manifestácii latentného diabetu.

Opatrnosť je potrebná u hyponatriémie.

Vyšší výskyt nežiaducich účinkov je u pacientov s ťažkou poruchou funkcie
pečene alebo obličiek alebo u seniorov, u ktorých je spomalená eliminácia
amiloridu.

Počas terapie je potrebné pravidelne monitorovať plazmatické hladiny
draslíka, sodíka a horčíka. Ďalej je potrebné sledovať plazmatické hladiny
celkového dusíka a kreatinínu. Vhodné je sledovať i vylučovanie vápnika
močom.

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými
dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou
laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.

4.5 Liekové a iné interakcie

Pre liekové interakcie kombinácie chlórtalidónu s amiloridom platí, že ich
rozsah (množstvo) je výrazne menšie v porovnaní so samotným chlórtalidónom
alebo amiloridom, pretože riziko hypokaliémie alebo naopak hyperkaliémie sa
pri podávaní hore uvedenej kombinácie diuretík znižuje.
. Amilorid znižuje renálnu elimináciu draslíka. Súčasné podávanie
amiloridu a solí draslíka je potenciálne nebezpečné vzhľadom na výrazné
riziko hyperkaliémie.
. Súčasné podávanie ACE-inhibítorov a amiloridu zvyšuje riziko
hyperkaliémie. Samotné podávanie ACE-inhibítorov vedie k aldosterónom
sprostredkovanému zvýšeniu plazmatických hladín draslíka. Toto zvýšenie
je stabilné a s dĺžkou podávania ACE-inhibítorov sa ďalej nemení.
. Súčasné podávanie amiloridu a triamterénu, heparínu, cyklosporínu alebo
takrolimusu môže viesť k hyperkaliémii.
. Amilorid môže (na rozdiel od triamterénu alebo spironolaktónu) viesť
k zníženiu renálneho klírensu lítia a zvýšeniu jeho plazmatických
hladín a toxicity.
. Amilorid zvyšuje proarytmogénne účinky chinidínu. Pozorovalo sa
predĺženie intervalu QRS a ďalšie zmeny na EKG a vznik komorovej
tachykardie.
. Amilorid môže interferenciou pri eliminácii zvyšovať plazmatické
hladiny, účinnosť a toxicitu (predovšetkým predĺženie QT intervalu)
dofetilidu.
. Amilorid znižuje (dosiaľ nie úplne presne objasneným mechanizmom)
biologickú dostupnosť perorálne podávaného amoxicilínu.
. Amilorid môže zvyšovať renálny klírens digoxínu a dosiaľ neznámym
mechanizmom znižovať jeho pozitívne inotropný účinok. Plazmatické
hladiny digoxínu sa štatisticky významne nemenia.
. Amilorid dosiaľ neznámym mechanizmom znižuje biologickú dostupnosť
cimetidínu.
. Antihypertenznú účinnosť amiloridu, podobne ako iných diuretík, môžu
znižovať nesteroidné protizápalové liečivá. Indometacín a ďalšie
nesteroidné protizápalové liečivá redukujú nátriumuretický účinok
amiloridu, vedú k retencii tekutín a sodíka a môžu vyvolať akútne
renálne zlyhanie.
. Súčasné podávanie ACE-inhibítorov môže viesť k zvýšeniu rizika
posturálnej hypotenzie po podaní prvej dávky chlórtalidónu. Z tohto
dôvodu je potrebné u pacientov už liečených chlórtalidónom začať
terapiu ACE-inhibítormi s použitím veľmi nízkej dávky.
. Súčasné podávanie bepridilu zvyšuje riziko vážnych porúch srdcového
rytmu (/torsades de pointes/), ktoré môžu byť vyvolané hypokaliémiou
navodenou chlórtalidónom. Kombinácia chlórtalidónu s amiloridom je
z tohto hľadiska bezpečná.
. Súčasné podávanie kalcitriolu môže viesť k riziku hyperkalciémie.
. Súčasné podávanie solí vápnika a chlórtalidónu môže viesť k vzniku milk
- alkali syndrómu (hyperkalciémia, metabolická alkalóza, zlyhanie
obličiek).
. Chlórtalidón môže navodením hypokaliémie zvýšiť toxicitu digoxínu.
Kombinácia chlórtalidónu s amiloridom je z tohto hľadiska bezpečná.
. Súčasné podávanie kortikosteroidov môže zvýšiť riziko hypokaliémie.
Kombinácia chlórtalidónu s amiloridom je z tohto hľadiska bezpečná.
. Chlórtalidón môže viesť k zníženiu renálneho klírensu lítia a zvýšeniu
jeho plazmatických hladín a toxicity.
. Antihypertenznú účinnosť chlórtalidónu, podobne ako iných diuretík,
môžu znižovať nesteroidné protizápalové liečivá.
. Chlórtalidón znižuje účinok perorálnych antidiabetík a inzulínu
ovplyvnením glykémie. V niektorých prípadoch je nutná úprava dávky
antidiabetík.
. Absorpciu chlórtalidónu môže znížiť cholestyramín alebo kolestipol.
Chlórtalidón je potrebné podávať 1 hodinu pred alebo 4 hodiny po podaní
sekvestrantov.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

V dávkach 20-krát vyšších, respektíve 25-krát vyšších v porovnaní s dávkami
používanými v humánnej medicíne sa podával amilorid gravidným samiciam
králikov respektíve myší. Nepozorovali sa žiadne negatívne zmeny u plodov.
Pri dávkach približne 5-krát vyšších v porovnaní s dávkami v humánnej
medicíne podávaných gravidným samiciam potkanov, sa pozorovalo zníženie
rastu plodov a zhoršenie ich prežívania. Amilorid prechádza placentou
v experimentoch na potkanoch. Štúdie u ľudí nie sú k dispozícii.
V experimentoch na zvieratách nevykazoval chlórtalidón príznaky
teratogenity alebo iného poškodenia plodov. V štúdii 20 gravidných žien
exponovaných chlórtalidónom v prvom trimestri gravidity sa však zistili
príznaky zvýšeného rizika vývojových porúch. V gravidite je jeho podávanie
možné iba v nevyhnutných prípadoch.

Amilorid prechádza u samíc potkanov do materského mlieka v koncentráciách,
ktoré približne odpovedajú koncentráciám plazmatickým. Prestup do
materského mlieka u ľudí nie je známy.

Chlórtalidón prechádza do materského mlieka. Vzhľadom na dlhý biologický
polčas a vzhľadom na retenciu chlórtalidónu v erytrocytoch je pozorovaný
prechod chlórtalidónu do materského mlieka ešte dlho po ukončení terapie.
Tri dni po ukončení podávania chlórtalidónu v dávke 50 mg denne boli
koncentrácie v materskom mlieku 0,09-0,83 (g/ml.

Z týchto dôvodov sa neodporúča podávanie kombinácie amiloridu
a chlórtalidónu pri dojčení.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže, hlavne na začiatku liečby, ovplyvniť pozornosť pri vedení
vozidiel a pri obsluhe strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky amiloridu
a chlórtalidónu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením
frekvencie výskytu: Veľmi časté ((1/10), Časté ((1/100 až <1/10), Menej
časté ((1/1 000 až <1/100), Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000), Veľmi
zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov):

|Trieda orgánových systémov |Frekvencia výskytu |Nežiaduci účinok |
|podľa databázy MedDRA | | |
|Poruchy krvi a lymfatického |menej časté |neutropénia až |
|systému | |agranulocytóza |
|Poruchy metabolizmu a výživy |časté |manifestácia alebo |
| | |zhoršenie diabetes |
| | |mellitus |
|Psychické poruchy |zriedkavé |depresia, insomnia, |
| | |somnolencia |
|Poruchy ciev |menej časté |posturálna hypotenzia|
|Poruchy gastrointestinálneho |menej časté |nauzea, vomitus, |
|traktu | |anorexia, pocit sucha|
| | |v ústach, hnačka, |
| | |obstipácia |
|Poruchy pečene a žlčových |zriedkavé |reverzibilný vzostup |
|ciest | |pečeňových enzýmov |
|Poruchy kože a podkožného |menej časté |fotosenzitivita, |
|tkaniva | |exantémy, pruritus |
|Laboratórne a funkčné |časté |hyperkaliémia alebo |
|vyšetrenia | |hypokaliémia, |
| | |hypochlorémia, |
| | |hyponatriémia, |
| | |hyperurikémia |

4.9 Predávkovanie

Príznaky
Hlavné príznaky, ktoré možno očakávať pri akútnej intoxikácii kombinácie
amiloridu s chlórtalidónom, sú dehydratácia a rozvrat elektrolytovej
rovnováhy.
Liečba
Pri predávkovaní alebo pri akútnej intoxikácii kombinácie amiloridu
s chlórtalidónom je nutné ukončiť jej podávanie, prípadne zabrániť ďalšiemu
vstrebávaniu z tráviaceho ústrojenstva (vyvolať vracanie, výplach žalúdka).
Špecifické antidotum amiloridu ani chlórtalidónu neexistuje.
Nie je známe, či sa amilorid eliminuje hemodialýzou. Chlórtalidón sa
neeliminuje hemodialýzou. Terapia akútnej intoxikácie je symptomatická a
podporná.
Predovšetkým je potrebné sledovať plazmatické hladiny sodíka, draslíka
a chloridov a ich výkyvy náležite korigovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kombinácia chlórtalidónu a kálium šetriaceho
diuretika,
ATC kód: C03EA06

Mechanizmus účinku:
Mechanizmus účinku amiloridu spočíva v interferencii s mechanizmom výmeny
sodíka (Na+) a draslíka (K+) alebo vodíka (H+) v distálnej časti distálneho
tubulu a v proximálnej časti zberného kanálika. Nátriumuretický účinok
amiloridu je spôsobený jeho priamym pôsobením na sodíkové kanály.
Nátriumuretický účinok amiloridu nie je spôsobený antialdosterónovým
pôsobením. Antikáliumuretický účinok je spôsobený modulovaním
elektrochemických pochodov pri membránovom transporte draslíka v distálnom
nefróne (hyperpolarizáciou membrány).

Mechanizmus účinku chlórtalidónu spočíva v inhibícii reabsorpcie sodíka a
chloridov v dilúčnom segmente kôry (v distálnejšej časti nefrónu). V kôre
obličiek sú lokalizované receptory pre “tiazidové diuretiká”, na ktoré sa
tiazidy a im chemicky podobné diuretiká viažu. Nie je dosiaľ známe, či je
za príslušné farmakologické účinky chlórtalidónu zodpovedná jeho väzba na
“tiazidové receptory”. Chlórtalidón, podobne ako iné tiazidové diuretiká,
ale môže ovplyvniť reabsorpciu približne 5 % sodíka, pretože viac ako 90%
sodíka sa reabsorbuje v priestoroch pred dilučným segmentom kôry obličiek.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa amilorid vstrebáva iba čiastočne a jeho absolútna
biologická dostupnosť je 15-90 % a zvyšuje sa v prípade podania 4 hodiny po
jedle. Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka a pohybuje sa okolo 40 %.

Po perorálnom podaní nastupuje účinok za 2-3 hodiny, maximálne plazmatické
hladiny sa dosahujú za 3-4 hodiny po podaní, maximálny účinok je
dosiahnutý za 6-10 hodín po podaní a účinok zvyčajne pretrváva 24 hodín.
Medzi výškou plazmatických hladín a terapeutickým účinkom sa nezistila
pozitívna korelácia.

Biologický polčas je 6-9 hodín a predlžuje sa pri ťažkej poruche funkcie
pečene (až na 46,2 hodiny), pri cystickej fibróze (až na 16 hodín) alebo
pri ťažkej poruche funkcie obličiek (pri Clcr pod 5 ml/min až na
143,5 hodiny). Zdanlivý distribučný objem amiloridu je 4,7-5,1 l/kg.

Amilorid sa v organizme nebiotransformuje. Počas 72 hodín po perorálnom
podaní amiloridu sa vylúči približne 50 % podanej dávky v nezmenenej forme
močom a približne 40-50 % podanej dávky v nezmenenej forme stolicou.

Pri ťažkej poruche pečene sa predlžuje biologický polčas amiloridu. Nie je
ale nutná úprava dávky, iba je potrebné zvýšené monitorovanie pacienta
(predovšetkým elektrolytovej rovnováhy). Pri ťažkej poruche funkcie
obličiek sa predlžuje biologický polčas amiloridu, a to v závislosti od
funkčného stavu obličiek. Pri Clcr 50-10 ml/min sa odporúča zníženie dávky
na polovicu, pri Clcr pod 10 ml/min sa neodporúča amilorid podávať. Nie je
známe, či je možné eliminovať amilorid hemodialýzou. Predĺženie
biologického polčasu možno očakávať tiež u seniorov vzhľadom na zníženie
renálneho klírensu amiloridu.

Po perorálnom podaní sa chlórtalidón dobre vstrebáva a jeho biologická
dostupnosť je približne 65 %.
Väzba chlórtalidónu na plazmatické bielkoviny je stredná (75 %), výrazne
vyššia je väzba chlórtalidónu na erytrocyty (98 %). Chlórtalidón sa výrazne
koncentruje v erytrocytoch a dosahuje v nich 50-80 násobné koncentrácie v
porovnaní s plazmatickými koncentráciami.

Po perorálnom podaní nastupuje účinok počas 2,6 hodiny, maximálne
plazmatické hladiny sa dosahujú za 1,5-6 hodín po podaní, maximálny účinok
je dosiahnutý za 6-10 hodín po podaní a účinok zvyčajne pretrváva 72 hodín.


Maximálne plazmatické hladiny po perorálnej dávke 200 mg chlórtalidónu sú
6,3 (g/ml.

Zdanlivý distribučný objem chlórtalidónu je 292 ( 20 l.

Chlórtalidón sa v organizme biotransformuje len minimálne.

Biologický polčas chlórtalidónu sa pohybuje od 40 do 98 hodín, zvyčajne ale
je 40-50 hodín.

Počas 24 hodín po perorálnom podaní chlórtalidónu sa vylúči 50-74 % podanej
dávky prakticky iba v nezmenenej forme močom.

Celkový klírens chlórtalidónu je 111 ( 20 ml/min, renálny klírens
chlórtalidónu je 69 ( 11 ml/min.

Pri poruche funkcie obličiek sa predlžuje biologický polčas chlórtalidónu.
Jeho podávanie pri Clcr pod 10 ml/min je nevhodné z dôvodu nedostatočnej
účinnosti, pri Clcr nad 10 ml/min sa odporúča predĺžiť dávkový interval na
48 hodín. Chlórtalidón nie je možné eliminovať hemodialýzou. Funkčný stav
pečene nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti chlórtalidónu.

Chlórtalidón prechádza placentárnou bariérou (v koncentráciách, ktoré
odpovedajú 5-16 % koncentrácií plazmatických) a vylučuje sa do materského
mlieka (v koncentrácii 0,09-0,86 (g/ml).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Reprodukčné štúdie vykonané na zvieratách nepreukázali poškodenie
fertility, teratogénne alebo kancerogénne účinky amiloridu. Amilorid nemá
mutagénne vlastnosti. U zvierat prestupuje amilorid placentou a prechádza
do materského mlieka.
Toxikologické štúdie vykonané na potkanoch, myšiach a ďalších zvieracích
druhoch preukázali iba účinky súvisiace s nadmerným farmakologickým
pôsobením. Nepozorovala sa žiadna špecifická orgánová toxicita. Amilorid je
po perorálnom podaní relatívne netoxický. LD50 po perorálnom podaní bola
u potkanov 36-58 mg/kg, u myší 65 mg/kg a u psov bola vyššia ako 640 mg/kg.

Reprodukčné štúdie vykonané na zvieratách nepreukázali poškodenie
fertility, teratogénne alebo kancerogénne účinky chlórtalidónu. Nie je
známe, či má chlórtalidón mutagénne vlastnosti. U zvierat prestupuje
chlórtalidón placentou a prechádza do materského mlieka.
Akútna toxicita chlórtalidónu je v porovnaní s amiloridom nízka. LD50 po
perorálnom podaní je u všetkých zvieracích druhov vyššia ako 5 000 mg/kg.
Akútna toxicita kombinácie amiloridu s chlórtalidónom je vyššia ako u
chlórtalidónu, ale nižšia ako u amiloridu.
Bezpečnosť kombinácie amiloridu a chlórtalidónu bola navyše preverená jej
dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy,
kalciumstearát, kukuričný škrob.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 şC.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC fólia, hliníková fólia), papierová škatuľka, písomná
informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 30 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

50/0001/85-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.01.1985 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C88518
Skupina ATC:
C03 - Diuretiká
Skupina ATC:
C03EA06 - chlortalidonum a diuretiká šetriace draslík
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
ammonii citras,insulinum
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.99 € / 59.95 SK
Úhrada poisťovňou:
1.99 € / 59.95 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.99 € ÚP:1.99 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien