Detail:
Pramipexol + pharma 0,18 mg tbl 30x0,18mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Pramipexol + pharma 0,18 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x0,18mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Prílohač. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2009/02010, 02011,
02012

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Pramipexol +pharma 0,088 mg
Pramipexol +pharma 0,18 mg
Pramipexol +pharma 0,7 mg

tablety
pramipexol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Pramipexol +pharma a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Pramipexol +pharma
3. Ako užívať Pramipexol +pharma
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Pramipexol +pharma
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PRAMIPEXOL +PHARMA A NA ČO SA POUŽÍVA

Pramipexol patrí do skupiny liekov známych ako agonisty dopamínu, ktoré
povzbudzujú dopamínové receptory v mozgu. Dráždenie dopamínových receptorov
spúšťa nervové impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.

/Pramipexol sa používa/
. na liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby. Môže sa užívať
samostatne alebo v kombinácii s levodopou.

2. SKÔR AKO UŽIJETE PRAMIPEXOL +PHARMA

Neužívajte Pramipexol +pharma
. keď ste alergický (precitlivený) na pramipexol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tabliet (pozri časť 6, Ďalšie informácie).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Pramipexolu +pharma
Povedzte svojmu lekárovi, ak máte (ak ste mali) alebo ak sa u Vás objavili
akékoľvek ochorenia alebo príznaky, najmä akékoľvek z nasledujúcich:
. ochorenie obličiek
. halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnímanie vecí, ktoré nie
sú prítomné).
Väčšina halucinácií je vizuálnych.
. dyskinéza (napr. abnormálne, nekontrolované pohyby končatín)
Ak trpíte pokročilou Parkinsonovou chorobou a užívate aj levodopu, môže
sa u Vás objaviť dyskinéza v priebehu zvyšovania dávky pramipexolu.
. spavosť a epizódy náhleho spánku
. zmeny správania (napr. chorobné hráčstvo), zvýšené libido (napr.
zvýšená sexuálna žiadostivosť), prejedanie sa
. psychóza (napr. porovnateľná s príznakmi ako pri schizofrénii)
. poškodenie zraku
Počas liečby pramipexolom musíte absolvovať pravidelné očné vyšetrenia.
. závažné ochorenie srdca alebo krvných ciev
Budete musieť podstupovať pravidelné kontroly Vášho krvného tlaku,
predovšetkým na začiatku liečby. Je to potrebné, aby ste sa vyhli
posturálnej hypotenzii (poklesu krvného tlaku pri vstávaní).

/Deti a mladiství/
Neodporúča sa používať pramipexol u detí alebo mladistvých vo veku do 18
rokov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to pre lieky,
rastlinné prípravky, výživové potraviny alebo doplnky, ktorých výdaj
nie je viazaný na lekársky predpis.

Musíte sa vyhýbať užívaniu pramipexolu spolu s antipsychotickými liekmi.

Buďte opatrní, ak užívate nasledujúce lieky:
. cimetidín (na liečbu nadmerného množstva žalúdočnej kyseliny a
žalúdočných vredov)
. amantadín (ktorý sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby)

Ak užívate levodopu, odporúča sa znižovať jej dávku, keď začínate liečbu s
pramipexolom.

Buďte opatrní, ak užívate akékoľvek lieky, ktoré spôsobujú upokojenie (majú
sedatívny účinok) alebo ak pijete alkohol. V týchto prípadoch môže
pramipexol ovplyvňovať Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Užívanie Pramipexolu +pharma s jedlom a nápojmi
Mali by ste byť opatrní, ak pijete alkohol počas liečby pramipexolom.
Pramipexol sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Prehltnite tablety a
zapite vodou.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo plánujete
otehotnieť, oznámte to svojmu lekárovi.
Váš lekár s Vami prediskutuje, či máte pokračovať v užívaní pramipexolu.

Účinok pramipexolu na nenarodené dieťa nie je známy. Preto neužívajte
pramipexol, ak ste tehotná, pokiaľ Vám to neporadí Váš lekár.

Pramipexol sa nemá používať počas dojčenia. Pramipexol môže znížiť tvorbu
materského mlieka. Môže tiež prechádzať do materského mlieka a môže mať
vplyv na Vaše dieťa. Ak je užívanie pramipexolu nevyhnutné, dojčenie treba
ukončiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pramipexol môže spôsobiť halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové
vnímanie vecí, ktoré neexistujú). Ak sa u Vás vyskytnú, neveďte vozidlo ani
neobsluhujte stroje.

Pramipexol sa spájal s ospanlivosťou a epizódami náhleho upadnutia do
spánku, predovšetkým u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Ak sa u Vás
vyskytnú takéto vedľajšie účinky, nesmiete viesť vozidlo ani obsluhovať
stroje. Ak sa u Vás vyskytnú, oznámte to svojmu lekárovi.


3. AKO UŽÍVAŤ PRAMIPEXOL +PHARMA

Vždy užívajte Pramipexol +pahrma presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Lekár Vás poučí o správnom dávkovaní.

Parkinsonova choroba
Denná dávka sa má užívať rozdelená na 3 rovnaké dávky.

Počas prvého týždňa je zvyčajná dávka 1 tableta Pramipexolu +pharma
0,088 mg trikrát denne (čo zodpovedá 0,264 mg denne)

| |Prvý týždeň |
|Počet tabliet |1 tableta Pramipexolu +pharma 0,088 mg |
| |trikrát denne |
|Celková denná dávka |0,264 |
|(mg) | |

Táto dávka sa bude zvyšovať každých 5 – 7 dní podľa odporúčania Vášho
lekára, až kým nebudú Vaše príznaky pod kontrolou (udržiavacia dávka).

| |Druhý týždeň |Tretí týždeň |
|Počet tabliet |1 tableta Pramipexolu |1 tableta Pramipexolu |
| |+pharma 0,18 mg trikrát|+pharma 0,35 mg trikrát |
| |denne |denne |
| |ALEBO |ALEBO |
| |2 tablety Pramipexolu |2 tablety Pramipexolu |
| |+pharma 0,088 mg |+pharma 0,18 mg trikrát |
| |trikrát denne |denne |
|Celková denná dávka |0,54 |1,1 |
|(mg) | | |

Zvyčajná udržiavacia dávka je 1,1 mg denne. Avšak možno bude potrebné Vašu
dávku zvýšiť ešte viac. Ak je to potrebné ,Váš lekár môže zvýšiť dávkovanie
tabliet až na maximálne 3,3 mg pramipexolu denne. Môže sa podávať aj nižšia
udržiavacia dávka tri tablety Pramipexolu +pharma 0,088 mg denne.

| |Najnižšia udržiavacia |Najvyššia udržiavacia |
| |dávka |dávka |
|Počet tabliet |1 tableta Pramipexolu |1 tableta Pramipexolu |
| |+pharma 0,088 mg |+pharma 1,1 mg trikrát |
| |trikrát denne |denne |
|Celková denná dávka |0,264 |3,3 |
|(mg) | | |

/Pacienti s ochorením obličiek/
Ak máte stredne závažné alebo závažné ochorenie obličiek, lekár Vám
predpíše nižšiu dávku. V tomto prípade budete musieť užívať tablety len
jedenkrát alebo dvakrát denne. Ak máte stredne závažné ochorenie obličiek,
zvyčajná počiatočná dávka je 1 tableta Pramipexolu +pharma 0,088 mg dvakrát
denne. V prípade závažného ochorenia obličiek je zvyčajná počiatočná dávka
len 1 tableta Pramipexolu +pharma 0,088 mg jedenkrát denne.

Pramipexol môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Prehltnite tablety
a zapite vodou.

Ak užijete viac Pramipexolu +pharma, ako máte
Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet,
. vyhľadajte okamžite svojho lekára alebo najbližšiu nemocničnú pohotovosť.
. môže sa u Vás objaviť vracanie, nepokoj alebo ktorýkoľvek z vedľajších
účinkov popísaných v časti 4, Možné vedľajšie účinky.

Ak zabudnete užiť Pramipexol +pharma
Neznepokojujte sa. Jednoducho úplne vynechajte dávku a potom užite Vašu
nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Nepokúšajte sa nahradiť vynechanú
dávku.

Ak prestanete užívať Pramipexol +pharma
Neprestaňte užívať pramipexol bez predchádzajúcej konzultácie so svojím
lekárom. Ak užívanie tohto lieku musíte ukončiť, Váš lekár Vám bude
znižovať dávku postupne. Tým sa znižuje riziko zhoršenia príznakov.

Ak trpíte Parkinsonovou chorobou, liečbu pramipexolom neukončujte náhle.
Náhle ukončenie môže u Vás spôsobiť rozvoj ochorenia nazývaného malígny
neuroleptický syndróm, ktorý môže predstavovať vážne zdravotné riziko.
Medzi príznaky patrí:
. akinéza (strata svalovej hybnosti)
. strnulosť svalov
. horúčka
. nestabilný krvný tlak
. tachykardia (zrýchlený srdcový pulz)
. zmätenosť
. znížená hladina vedomia (napr. kóma).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj pramipexol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého. Hodnotenie týchto vedľajších účinkov vychádza
z nasledujúcich frekvencií:

|veľmi časté: vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov |
|časté: vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 pacientov |
|menej časté: vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 pacientov |
|zriedkavé: vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 pacientov |
|veľmi zriedkavé: vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov |
|neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov |

Môžu sa u Vás vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté
Dyskinéza (napr. abnormálne, neovládateľné pohyby končatín) • Závrat •
Nauzea (nevoľnosť) • Hypotenzia (nízky krvný tlak)

Časté
Halucinácie (zrakové, sluchové alebo pocitové vnímanie vecí, ktoré
neexistujú) • Zmätenosť • Zmeny spánkového rytmu, ako je nespavosť
(insomnia) a ospalosť • Únava (vyčerpanosť) • Periférny edém (nadbytok
tekutiny, zvyčajne v nohách) • Bolesť hlavy • Nezvyčajné sny • Zápcha

Menej časté
Paranoja (napr. prehnaný strach o seba) • Falošné predstavy • Nadmerná
ospalosť počas dňa a epizódy náhleho spánku • Hyperkinéza (zvýšená
pohyblivosť a neschopnosť zotrvať v pokoji) • Zvýšenie telesnej hmotnosti •
Zvýšená sexuálna žiadostivosť (napr. zvýšené libido) • Alergické reakcie
(napr. vyrážka, svrbenie, precitlivenosť)

Neznáma frekvencia
Chorobné hráčstvo, predovšetkým u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí
užívajú vysoké dávky pramipexolu • Zvýšená sexualita • Neobvyklé správanie
• Zvýšená chuť do jedla (prejedanie sa, hyperfágia)

U pacientov s Parkinsonovou chorobou boli najčastejšie vedľajšie účinky (?
5 %)
Halucinácie (napr. videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré neexistujú) •
Dyskinéza (napr. nezvyčajné, nekontrolovateľné pohyby končatín) • Závrat •
Nespavosť (insomnia) • Únava (vyčerpanosť) • Ospalosť • Hypotenzia (náhly
pokles krvného tlaku pri vstávaní) • Bolesť hlavy • Nauzea (nevoľnosť) •
Zápcha

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PRAMIPEXOL +PHARMA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte pramipexol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom (OPA/Al/PVC/Al
blistre).
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Uchovávajte v pôvodnom obale
na ochranu pred svetlom (PVC/PE/PVDC/Al blistre).

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Pramipexol +pharma obsahuje
Liečivo je pramipexol.

Každá tableta Pramipexolu +pharma 0,088 mg obsahuje 0,088 mg bázy
pramipexolu (čo zodpovedá 0,125 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).
Každá tableta Pramipexolu +pharma 0,18 mg obsahuje 0,18 mg bázy pramipexolu
(čo zodpovedá 0,25 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).
Každá tableta Pramipexolu +pharma 0,7 mg obsahuje 0,7 mg bázy pramipexolu
(čo zodpovedá 1 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).

Ďalšie zložky sú manitol, predželatinovaný kukuričný škrob, bezvodý
koloidný oxid kremičitý, povidón K 29/32 a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Pramipexol +pharma a obsah balenia
Pramipexol +pharma 0,088 mg sú biele, okrúhle tablety s vyrazeným označením
P9AL 0.088 na jednej strane a hladké na druhej strane.
Pramipexol +pharma 0,18 mg sú biele tablety v tvare kapsuly s vyrazeným
označením P9AL 0.18 a s úzkou deliacou ryhou na jednej strane a širokou
deliacou ryhou na druhej strane.
Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.
Pramipexol +pharma 0,7 mg sú biele, okrúhle tablety s vyrazeným označením
P9AL 0.7 a s úzkou deliacou ryhou na jednej strane a širokou deliacou
ryhou na druhej strane.
Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.

Tablety Pramipexol +pharma sú dostupné v blistroch, ktoré obsahujú 10, 20,
28, 30, 50, 90, 98 alebo 100 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
8054 Graz, Rakúsko

Výrobca:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.; A-8054 Graz; Rakúsko
Synthon BV, 6545 CM Nijmegen, Holandsko
Synthon Hispania, S.L., 08830 Sant Bo ide Llobregat, Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Nemecko Pramipexol Genericon 0,088 mg-Tabletten
Pramipexol Genericon 0,018 mg-Tabletten
Pramipexol Genericon 0,7 mg-Tabletten
Rakúsko Pramipexol Genericon 0,088 mg-Tabletten
Pramipexol Genericon 0,018 mg-Tabletten
Pramipexol Genericon 0,7 mg-Tabletten
Bulharsko ?pa???????? ????????? 0,088 mg-????????
?pa???????? ????????? 0,018 mg-????????
?pa???????? ????????? 0,7 mg-????????
Česká republika Pramipexol +pharma 0,088 mg tablety
Pramipexol +pharma 0,018 mg tablety
Pramipexol +pharma 0,7 mg tablety
Estónsko Pramipexole Genericon
Maďarsko Pramitenorm 0,088 mg
Pramitenorm 0,018 mg
Pramitenorm 0,7 mg
Lotyšsko Pramipexol Genericon 0,088 mg-tabletes
Pramipexol Genericon 0,018 mg-tabletes
Pramipexol Genericon 0,7 mg-tabletes
Poľsko Praminorm
Litva Pramipexol Genericon 0,088 mg-tablet?s
Pramipexol Genericon 0,018 mg-tablet?s
Pramipexol Genericon 0,7 mg-tablet?s

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
09/2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Prílohač. 1 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2009/02010, 02011,
02012

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Pramipexol +pharma 0,088 mg
Pramipexol +pharma 0,18 mg
Pramipexol +pharma 0,7 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Pramipexol +pharma 0,088 mg tablety obsahujú 0,088 mg bázy pramipexolu (čo
zodpovedá 0,125 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).
Pramipexol +pharma 0,18 mg tablety obsahujú 0,18 mg bázy pramipexolu (čo
zodpovedá 0,25 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).
Pramipexol +pharma 0,7 mg tablety obsahujú 0,7 mg bázy pramipexolu (čo
zodpovedá 1 mg monohydrátu pramipexoliumdichloridu).

/Poznámka/:
Dávky pramipexolu publikované v literatúre sa vzťahujú na formu soli. Preto
sa dávky vyjadrujú vo forme pramipexolovej bázy a takisto vo forme soli
pramipexolu (v zátvorkách).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

|Sila (mg |Vzhľad |
|bázy) | |
|0,088 |Biele, okrúhle tablety s vyrazeným označením P9AL 0.088|
| |na jednej strane a hladké na druhej strane. |
|0,18 |Biele, podlhovasté tablety s vyrazeným označením P9AL |
| |0.18 a s úzkou deliacou ryhou na jednej strane a |
| |širokou deliacou ryhou na druhej strane. |
| |Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice. |
|0,7 |Biele, okrúhle tablety, s vyrazeným označením P9AL 0.7 |
| |a s úzkou deliacou ryhou na jednej strane a širokou |
| |deliacou ryhou na druhej strane. |
| |Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice. |


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Pramipexol je indikovaný na liečbu znakov a symptómov idiopatickej
Parkinsonovej choroby, samotný (bez levodopy) alebo v kombinácii s
levodopou, t.j. počas priebehu choroby k neskorým štádiám, keď účinok
levodopy slabne alebo je nestabilný a objavujú sa výkyvy liečebného efektu
(dosiahnutie hornej hranice dávky alebo striedanie stavov „on-off“).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Tablety sa užívajú perorálne, zapíjajú sa vodou, môžu sa užívať s jedlom
alebo bez jedla. Denná dávka sa podáva rozdelená na rovnaké dávky 3-krát
denne.

Úvodná liečba:
Dávkovanie sa má zvyšovať postupne od úvodnej dávky 0,264 mg bázy (0,375 mg
soli) denne a potom zvyšovať každých 5 – 7 dní. Na dosiahnutie maximálneho
terapeutického účinku sa má dávkovanie titrovať tak, aby sa u pacientov
neobjavili netolerovateľné nežiaduce účinky.

|Vzostupne – dávkovacia schéma pramipexolu |
|Týždeň |Dávkovanie |Celková denná |Dávkovanie|Celková denná |
| |(mg bázy) |dávka | |dávka (mg soli) |
| | |(mg bázy) |(mg soli) | |
|1 |3 x 0,088 |0,264 |3 x 0,125 |0,375 |
|2 |3 x 0,18 |0,54 |3 x 0,25 |0,75 |
|3 |3 x 0,35 |1,05 |3 x 0,5 |1,50 |

Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie, denná dávka sa má zvyšovať po 0,54 mg
bázy (0,75 mg soli) v týždňových intervaloch až do maximálnej dávky 3,3 mg
bázy (4,5 mg soli) denne.

Treba však poznamenať, že pri dávkach vyšších ako 1,5 mg/deň sa zvyšuje
výskyt somnolencie (pozri časť 4.8).

Udržiavacia liečba:
Individuálna dávka sa má pohybovať v rozmedzí od 0,264 mg bázy (0,375 mg
soli) do maximálne 3,3 mg bázy (4,5 mg soli) denne. Počas zvyšovania dávky
v troch pivotných štúdiách sa účinnosť pozorovala od dennej dávky 1,1 mg
bázy (1,5 mg soli). Ďalšie úpravy dávkovania majú prebiehať na základe
klinickej odpovede a znášanlivosti. V klinických štúdiách bolo približne
5 % pacientov liečených dávkami menšími než 1,1 mg bázy (1,5 mg soli). Pri
pokročilej Parkinsonovej chorobe môžu byť prospešné pre pacientov, u
ktorých sa plánuje zníženie dávok levodopy, dávky vyššie ako 1,1 mg bázy
(1,5 mg soli) denne. Odporúča sa, aby sa dávkovanie levodopy znižovalo
počas zvyšovania dávky, ako aj pri udržiavacej liečbe pramipexolom v
závislosti od reakcie jednotlivých pacientov.

Prerušenie liečby:
Náhle prerušenie dopamínergnej liečby môže viesť k rozvoju neuroleptického
malígneho syndrómu. Preto sa má dávka pramipexolu znižovať postupne o
0,54 mg bázy (0,75 mg soli) denne až do zníženia dennej dávky na 0,54 mg
bázy (0,75 mg soli). Potom sa má dávka znižovať o 0,264 mg bázy (0,375 mg
soli) denne (pozri časť 4.4).

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek:
Vylučovanie pramipexolu závisí od funkcie obličiek. Pre počiatočnú liečbu
sa navrhuje nasledujúca schéma dávkovania:

U pacientov s klírensom kreatinínu vyšším ako 50 ml/min sa nevyžaduje
žiadne zníženie dennej dávky.

U pacientov s klírensom kreatinínu v rozmedzí 20 a 50 ml/min sa má úvodná
denná dávka pramipexolu podávať v dvoch rozdelených dávkach, s úvodnou
dávkou 0,088 mg bázy (0,125 mg soli) dvakrát denne (0,176 mg bázy/0,25 mg
soli denne).

U pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min sa má denná dávka
pramipexolu podávať ako jednorazová dávka, s úvodnou dávkou 0,088 mg bázy
(0,125 mg soli) denne.

Ak sa počas udržiavacej liečby zhorší funkcia obličiek, znížte dennú dávku
pramipexolu percentuálne v rovnakom rozsahu, ako sa znížil klírens
kreatinínu, t.j. ak sa klírens kreatinínu znížil o 30 %, potom znížte dennú
dávku pramipexolu o 30 %. Ak sa klírens kreatinínu pohybuje v rozmedzí 20
a 50 ml/min, denná dávka sa môže podávať v dvoch rozdelených dávkach a ak
je klírens kreatinínu nižší ako 20 ml/min, denná dávka sa podáva
jednorazovo.

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene
Úprava dávky u pacientov so zlyhaním pečene pravdepodobne nie je potrebná,
pretože približne 90 % liečiva sa vylučuje obličkami. Možný vplyv
insuficiencie pečene na farmakokinetiku pramipexolu sa však neskúmal.

Dávkovanie u detí a mladistvých
Bezpečnosť a účinnosť pramipexolu u detí a mladistvých vo veku do 18 rokov
sa nestanovila.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri predpisovaní pramipexolu pacientovi s Parkinsonovou chorobou a s
poškodením funkcie obličiek sa odporúča znížená dávka podľa časti 4.2.1.
Známym nežiaducim účinkom liečby dopamínovými agonistami a levodopou sú
halucinácie. Pacienti majú byť informovaní, že sa môžu objaviť (prevažne
vizuálne) halucinácie. Pri pokročilej Parkinsonovej chorobe sa pri
kombinovanej liečbe s levodopou môžu počas úvodnej titrácie pramipexolu
objaviť dyskinézy. Ak sa objavia, dávka levodopy sa má znížiť.

Pramipexol bol spájaný so somnolenciou a epizódami náhleho nástupu spánku,
predovšetkým u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Menej často bol hlásený
náhly nástup spánku počas denných aktivít, niekedy bez toho, aby si to
pacient uvedomil alebo pocítil varovné príznaky. Je potrebné o tom
informovať pacientov a odporučiť im, aby pri vedení vozidiel a obsluhe
strojov počas liečby pramipexolom boli opatrní.
Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizóda náhleho nástupu
spánku, sa musia vyhýbať vedeniu vozidla alebo obsluhe strojov. Okrem toho
sa môže zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie liečby. Ak pacienti
užívajú iné sedatívne lieky alebo alkohol v kombinácii s pramipexolom,
odporúča sa opatrnosť z dôvodu možných aditívnych účinkov (pozri časť 4.7 a
4.8).

Pacienti a ošetrovatelia si majú uvedomiť skutočnosť, že sa môžu vyskytnúť
zmeny v správaní (napr. patologické hráčstvo, zvýšené libido, prejedanie
sa). Má sa zvážiť zníženie dávky/postupné prerušenie liečby.

Pacienti s psychotickými poruchami majú byť liečení agonistami dopamínu len
vtedy, ak očakávané prínosy prevýšia riziká.

Súčasnému podávaniu antipsychotických liekov s pramipexolom sa treba
vyhýbať (pozri časť 4.5).

Odporúča sa pravidelné oftalmologické sledovanie v pravidelných intervaloch
alebo v prípade výskytu poruchy zraku.

V prípade závažného kardiovaskulárneho ochorenia je potrebná opatrnosť.
Odporúča sa sledovať krvný tlak, predovšetkým na začiatku liečby, z dôvodu
všeobecného rizika posturálnej hypotenzie v súvislosti s dopamínergnou
liečbou.

Po náhlom ukončení dopamínergnej liečby boli hlásené príznaky pripomínajúce
neuroleptický malígny syndróm (pozri časť 4.2.1).

4.5 Liekové a iné interakcie

Pramipexol sa len vo veľmi malej miere (< 20 %) viaže na plazmatické
bielkoviny a u človeka sa pozorovala malá biotransformácia. Preto sú
interakcie s inými liekmi ovplyvňujúcimi väzbu na plazmatické bielkoviny
alebo vylučovanie biotransformáciou nepravdepodobné. Pretože
anticholinergiká sa vylučujú prevažne biotransformáciou, pravdepodobnosť
interakcie je obmedzená, hoci sa interakcia s anticholinergikami neskúmala.
So selegilínom a levodopou neexistuje žiadna farmakokinetická interakcia.

Cimetidín znížil renálny klírens pramipexolu približne o 34 %,
pravdepodobne inhibíciou katiónového vylučovacieho transportného systému
renálnych tubulov. Preto lieky, ktoré sú inhibítory tohto aktívneho
renálneho vylučovania alebo sa vylučujú touto cestou, ako sú cimetidín
alebo amantadín, môžu vzájomne reagovať s pramipexolom, čo má za následok
zníženie klírensu jedného alebo oboch liečiv. Ak sa tieto liečivá podávajú
súčasne s pramipexolom, má sa zvážiť zníženie dávky pramipexolu.

Ak sa pramipexol podáva v kombinácii s levodopou, pri zvyšovaní dávky
pramipexolu sa odporúča znižovanie dávkovania levodopy a udržovanie
konštantného dávkovania iných antiparkinsoník.

Z dôvodu možných aditívnych účinkov sa u pacientov, ktorí užívajú iné
sedatívne lieky alebo alkohol v kombinácii s pramipexolom, odporúča
opatrnosť.

Treba sa vyhýbať súbežnému podávaniu antipsychotických liekov s
pramipexolom (pozri časť 4.4).

4.6 Gravidita a laktácia

U ľudí sa vplyv na graviditu a laktáciu neskúmal. Pramipexol nebol
u potkanov a králikov teratogénny, u potkanov bol však embryotoxický pri
dávkach toxických pre matku (pozri časť 5.3). Pramipexol má byť užívaný
počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch, t.j. ak potenciálny prínos
prevýši možné riziko pre plod.

Pretože liečba pramipexolom inhibuje sekréciu prolaktínu u ľudí, možno
očakávať aj inhibíciu laktácie. Vylučovanie pramipexolu do materského
mlieka u žien sa neskúmalo. U potkanov bola koncentrácia rádioaktívne
označeného liečiva vyššia v materskom mlieku ako v plazme. Z dôvodu
chýbajúcich údajov u ľudí sa pramipexol nemá používať počas dojčenia. Ak je
však jeho používanie nevyhnutné, dojčenie sa má prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pramipexol má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Môžu sa objaviť halucinácie alebo somnolencia.

Pacienti, ktorí sú liečení pramipexolom a u ktorých sa vyskytla somnolencia
a/alebo epizódy náhleho spánku, musia byť informovaní o tom, že nemajú
viesť vozidlo ani vykonávať činnosti, pri ktorých by porucha pozornosti
mohla vystaviť ich alebo iné osoby riziku závažného zranenia alebo smrti
(napr. obsluha strojov), kým takéto rekurentné epizódy a somnolencia
neustúpia (pozri aj časti 4.4, 4.5 a 4.8).

4.8 Nežiaduce účinky

Pri používaní pramipexolu sa očakávajú nasledujúce nežiaduce účinky:
abnormálne správanie, abnormálne sny, stav zmätenosti, zápcha, závrat,
falošné predstavy, dyskinézy, vyčerpanosť, halucinácie, bolesť hlavy,
hyperkinézy, hypotenzia, zvýšená chuť do jedla (prejedanie sa, hyperfágia),
nespavosť, poruchy libida, nauzea, periférny edém, paranoja, patologické
hráčstvo, hypersexualita a abnormálne správanie, somnolencia, náhly nástup
spánku, zvýšenie telesnej hmotnosti.

Na základe analýzy viacerých placebom kontrolovaných štúdií, ktoré zahŕňali
celkovo 1 923 pacientov užívajúcich pramipexol a 1 354 pacientov
užívajúcich placebo, boli nežiaduce liekové reakcie hlásené často u oboch
skupín. 63 % pacientov užívajúcich pramipexol a 52 % pacientov užívajúcich
placebo hlásilo minimálne jednu nežiaducu liekovú reakciu.

Tabuľky 1 a 2 zobrazujú frekvenciu nežiaducich reakcií z placebom
kontrolovaných klinických štúdií. Nežiaduce reakcie uvedené v týchto
tabuľkách sú tie nežiaduce udalosti, ktoré sa vyskytli u 1 % alebo viac
pacientov liečených pramipexolom a ktoré boli hlásené významne častejšie u
pacientov užívajúcich pramipexol ako u pacientov užívajúcich placebo, alebo
kde sa udalosť považovala za klinicky relevantnú. Väčšina častých
nežiaducich reakcií bola však mierneho až stredne závažného charakteru,
zvyčajne sa objavili na začiatku liečby a väčšina z nich pri pokračujúcej
liečbe ustúpila.

Tabuľka 1: Veľmi časté nežiaduce liekové reakcie (? 1/10)
|Trieda orgánových systémov |Nežiaduca reakcia |Pramipexol |
| | |N = 1 923 |
| | |(%) |
|Poruchy nervového systému |Závrat |15,5 |
| |Dyskinéza |12,9 |
|Poruchy gastrointestinálneho |Nauzea |17,2 |
|traktu | | |
|Poruchy ciev |Hypotenzia |12,6 |

Tabuľka 2: Časté nežiaduce liekové reakcie (? 1/100 až < 1/10)
|Trieda orgánových systémov |Nežiaduca reakcia |Pramipexol |
| | |N = 1 923 |
| | |(%) |
|Psychické poruchy |Abnormálne sny |3,5 |
| |Stav zmätenosti |3,0 |
| |Halucinácie |6,6 |
| |Nespavosť |8,2 |
|Poruchy nervového systému |Somnolencia |8,6 |
| |Bolesť hlavy |6,5 |
|Poruchy gastrointestinálneho |Zápcha |5,5 |
|traktu | | |
|Celkové poruchy a reakcie v |Vyčerpanosť |6,1 |
|mieste podania | | |
| |Periférny edém |1,9 |

Pramipexol sa spájal s výskytom somnolencie (8,6 %) a menej často sa spájal
s nadmernou somnolenciou počas dňa a s epizódami náhleho nástupu spánku
(0,1 %). Pozri tiež časť 4.4.

Pramipexol môže súvisieť s poruchami libida (zvýšenie (0,1 %) alebo
zníženie (0,4 %)).

Ako je to opísané v literatúre pre agonistov dopamínu používaných na liečbu
Parkinsonovej choroby, u pacientov liečených pramipexolom, najmä pri
vysokých dávkach, bolo hlásené patologické hráčstvo, zvýšené libido a
hypersexualita, zvyčajne reverzibilné po prerušení liečby.

Najčastejšie (? 5 %) hlásenými nežiaducimi reakciami u pacientov s
Parkinsonovou chorobou, ktoré sa vyskytovali častejšie pri liečbe
pramipexolom ako pri liečbe placebom, boli nauzea, dyskinéza, ortostatická
hypotenzia, závrat, somnolencia, nespavosť, zápcha, vizuálne halucinácie,
bolesť hlavy a vyčerpanosť. Výskyt somnolencie sa zvyšuje pri dávkach
vyšších ako 1,5 mg/deň (pozri časť 4.2). Častejšími nežiaducimi reakciami v
kombinácii s levodopou boli dyskinézy. Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť
hypotenzia, najmä ak sa pramipexol titruje príliš rýchlo.

4.9 Predávkovanie

S masívnym predávkovaním neexistujú žiadne klinické skúsenosti. Očakávané
nežiaduce udalosti môžu byť tie, ktoré súvisia s farmakodynamickým profilom
dopamínových agonistov, vrátane nauzey, vracania, hyperkinézy, halucinácií,
agitácie a hypotenzie. Neexistuje žiadne stanovené antidotum pri
predávkovaní dopamínovým agonistom. Ak sa vyskytnú príznaky stimulácie
centrálneho nervového systému, môže byť indikované podanie neuroleptika.
Liečba predávkovania môže vyžadovať všeobecné podporné opatrenia, spolu s
výplachom žalúdka, intravenóznymi tekutinami, podaním aktívneho uhlia a
monitorovanie EKG.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: agonisty dopamínu, ATC kód: N04B C

Pramipexol je dopamínový agonista, ktorý sa viaže s vysokou selektivitou a
špecifickosťou na dopamínové receptory podskupiny D2, z ktorých má
prednostnú afinitu k D3 receptorom a vykazuje úplnú vnútornú aktivitu.
Pramipexol zmierňuje parkinsonovský motorický deficit stimuláciou
dopamínových receptorov v corpus striatum. Štúdie na zvieratách preukázali,
že pramipexol inhibuje syntézu dopamínu, jeho uvoľňovanie a premenu.

U dobrovoľníkov sa pozorovalo zníženie prolaktínu, ktoré bolo závislé od
dávky.

Klinické štúdie s Parkinsonovou chorobou

U pacientov zmiernil pramipexol znaky a príznaky idiopatickej Parkinsonovej
choroby. Kontrolované klinické štúdie zahŕňali približne 2 100 pacientov v
štádiu I – IV podľa Hoehna a Yahra. Z nich bolo približne 900 pacientov v
pokročilejších štádiách, ktorí užívali súčasne liečbu levodopou a mali
motorické komplikácie.

V skorých a pokročilých štádiách Parkinsonovej choroby bola účinnosť
pramipexolu v kontrolovaných klinických štúdiách udržiavaná počas približne
6 mesiacov. V otvorených pokračujúcich štúdiách trvajúcich viac ako 3 roky
sa nezaznamenali žiadne znaky klesajúcej účinnosti. V kontrolovanej,
dvojito zaslepenej klinickej štúdii s trvaním 2 roky úvodná liečba
pramipexolom významne oddialila nástup motorických komplikácií a znížila
ich výskyt v porovnaní s úvodnou liečbou levodopou. Toto oddialenie
motorických komplikácií pramipexolom sa má porovnať s väčším zlepšením
motorickej funkcie levodopou (merané ako stredná hodnota zmeny v UPDRS
škále). Celkový výskyt halucinácií a somnolencie bol zvyčajne vyšší vo fáze
zvyšovania v skupine s pramipexolom. Avšak počas udržiavacej fázy sa
nezaznamenal žiadny významný rozdiel. Tieto skutočnosti sa majú zvážiť, keď
sa začína liečba pramipexolom u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Pramipexol sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne absorbuje. Absolútna
biologická dostupnosť je vyššia ako 90 % a maximálne plazmatické
koncentrácie sa dosahujú po 1 až 3 hodinách. Súčasné podanie s jedlom
neznižovalo mieru absorpcie pramipexolu, avšak znížila sa rýchlosť
absorpcie. Pramipexol vykazuje lineárnu kinetiku a malú interindividuálnu
variabilitu plazmatických hladín.
U ľudí je väzba pramipexolu na bielkoviny veľmi nízka (< 20 %) a
distribučný objem je veľký (400 l). Vysoké koncentrácie v mozgovom tkanive
sa pozorovali u potkanov (približne 8-násobok koncentrácie v plazme).

Pramipexol sa u ľudí metabolizuje len v malom rozsahu.

Hlavný spôsob vylučovania je renálna exkrécia nezmeneného pramipexolu.
Približne 90 % 14C značenej dávky sa vylúči obličkami a menej ako 2 % sa
nachádzalo v stolici. Celkový klírens pramipexolu je približne 500 ml/min a
renálny klírens je približne 400 ml/min. Eliminačný polčas (tą/2) sa
pohybuje od 8 hodín u mladých do 12 hodín u starších pacientov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie toxicity po opakovanom podaní preukázali, že pramipexol má vplyv
prevažne na funkciu CNS a na ženský reprodukčný systém, pravdepodobne v
dôsledku zvýšeného farmakodynamického účinku pramipexolu.

U miniprasiat bolo zaznamenané zníženie diastolického i systolického tlaku
a tepovej frekvencie a u opíc sa zaznamenal sklon k hypotenzívnemu účinku.

Možné účinky pramipexolu na funkciu reprodukčného systému bol skúmaný u
potkanov a králikov. Pramipexol nebol teratogénny u potkanov a králikov,
bol však embryotoxický u potkanov pri dávkach toxických pre matku. V
dôsledku výberu živočíšnych druhov a obmedzeného počtu skúmaných parametrov
neboli nežiaduce účinky pramipexolu na graviditu a mužskú fertilitu úplne
objasnené.

Pramipexol nebol genotoxický. V štúdii karcinogenity sa u samcov potkanov
rozvinula hyperplázia Leydigových buniek a adenómy, ktoré sa vysvetľujú
inhibičným účinkom pramipexolu na prolaktín. Tento nález nie je klinicky
významný pre človeka. Rovnaká štúdia tiež preukázala, že pri dávkach
2 mg/kg (vo forme soli) a vyšších pramipexol súvisel s degeneráciou
sietnice u albínskych potkanov. Tento druhý nález sa však nepozoroval u
pigmentovaných potkanov, ani v dvojročnej štúdii karcinogenity u albínskych
myší, ani u iných sledovaných živočíšnych druhov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Manitol
Predželatinovaný kukuričný škrob
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Povidón K 29/32
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

OPA/Al/PVC:Al blistre: 2 roky PVC/PE/PVDC/Al blistre: 18 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

OPA/Al/PVC:Al blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred
svetlom.
PVC-PE-PVDC/Al blistre: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPA/Al/PVC:Al/ alebo PVC-PE-PVDC/Al/ blistre obsahujúce 10, 20, 28, 30, 50,
90, 98 alebo 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
8054 Graz, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Pramipexol +pharma 0,088 mg : 27/0595/09-S
Pramipexol +pharma 0,18 mg: 27/0596/09-S
Pramipexol +pharma 0,7 mg: 27/0597/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C80802
Skupina ATC:
N04 - Antiparkinsoniká
Skupina ATC:
N04BC05 - pramipexolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
rilmenidini dihydrogenophosphas
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
7.65 € / 230.46 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
7.65 € / 230.46 SK
Posledná aktualizácia:
2015-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.44 € ÚP:13.92 € DP:4.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.91 € ÚP:0.00 € DP:13.91 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien