Detail:
XALATAN int opo 1x2,5 ml (fľaša LDPE)
Názov lieku:
XALATAN
Doplnok názvu:
int opo 1x2,5 ml (fľaša LDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


XALATAN
Písomná informácia pre používateľov


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekára, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám alebo Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu
inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako
Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je XALATAN a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete XALATAN
3. Ako používať XALATAN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Uchovávanie XALATANu


XALATAN
latanoprostum
0,005 % očná roztoková instilácia

1 ml očnej roztokovej instilácie XALATAN obsahuje:
/Liečivo:/ latanoprostum (latanoprost) 50 mikrogramov
/Pomocné látky:/ chlorid sodný, benzalkóniumchlorid, monohydrát
dihydrogénfosforečnanu sodného, bezvodý hydrogénfosforečnan disodný, voda
na injekciu.


Každá fľaštička lieku XALATAN obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.

Liek je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia: 1 x 2,5 ml,
3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13NJ, Veľká Británia

Farmakoterapeutická skupina
Oftalmologikum, antiglaukomatikum


1. ČO JE XALATAN A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo lieku XALATAN patrí do skupiny liečiv známych ako prostaglandíny.
Znižuje vnútroočný tlak vo Vašom oku zvýšením prirodzeného odtoku tekutiny
z oka do krvného obehu.

XALATAN sa používa na liečbu glaukómu s otvoreným uhlom a na očnú
hypertenziu. Oba tieto stavy sú spojené so zvýšením tlaku vo vašom oku
a môžu ovplyvniť Váš zrak.

XALATAN sa tiež používa na liečbu zvýšeného očného tlaku a glaukómu vo
všetkých vekových skupinách detí a novorodencov.


2. SKÔR AKO POUžIJETE XALATAN

Skôr ako použijete XALATAN, musíte povedať Vášmu lekárovi:

XALATAN sa môže používať u dospelých mužov a žien (vrátane starších osôb)
a u detí od narodenia do 18 rokov. XALATAN sa nesledoval u predčasne
narodených detí (menej ako 36 týždňov gestačného veku).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní XALATANu
Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo
lekárnikovi predtým než použijete XALATAN alebo ho podáte Vášmu dieťaťu
alebo si myslíte, že nasledujúce sa týka Vášho dieťaťa:

- ak Vy alebo Vaše dieťa máte podstúpiť očný chirurgický zákrok (vrátane
chirurgie šedého zákalu)
- ak Vy alebo Vaše dieťa máte problémys očami (ako bolesť oka,
podráždenie alebo zápal, zahmlené videnie)
- ak Vy alebo Vaše dieťa trpíte na suché oči
- ak Vy alebo Vaše dieťa máte ťažkú astmu, alebo keď Vaša astma nie je
dostatočne kontrolovaná
1. ak Vy alebo Vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky. Môžete aj naďalej
používať XALATAN, ale správajte sa podľa pokynov pre nositeľov
kontaktných šošoviek v časti 3.
2. keď ste precitlivený (alergický) na niektorú zo zložiek lieku XALATAN.
Ich zoznam je uvedený na začiatku písomnej informácie.
3. keď používate akékoľvek iné očné instilácie alebo užívate iné lieky
1. keď ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo keď
plánujete otehotnieť
2. keď dojčíte dieťa

Užívanie iných liekov
XALATAN môže reagovať s inými liekmi. Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate alebo
ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov (alebo očných
kvapiek), ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo
lekárnikovi.


3/./ AKO POUžÍVAť XALATAN
Vždy používajte XALATAN presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekár,
ktorý lieči Vaše dieťa. Ak si nie ste istý, musíte sa poradiť so svojím
lekárom alebo lekárom, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikom.

Zvyčajné dávkovanie pre dospelých (vrátane starších osôb) a detí je jedna
kvapka raz denne do postihnutého oka. Najlepšie je aplikovať večer.
Nepoužívajte XALATANviackrát ako raz denne, pretože účinnosť liečby sa pri
častejšej aplikácii môže znížiť.

Používajte XALATAN ako Vám povedal Váš lekár alebo lekár, ktorý lieči Vaše
dieťa, pokiaľ Vám nepovie, aby ste prestali.

Kontaktujte čo najskôr svojho lekára, ak Vy alebo Vaše dieťa náhodne
prehltnete XALATAN.

Do postihnutého oka (očí) sa má kvapnúť jedna kvapka lieku XALATAN raz
denne. Najvhodnejšie je podať liek večer. Ak používate aj iné očné
instilácie, časový odstup medzi aplikáciami musí byť najmenej päť minút.

Toto je obvyklá dávka pre dospelých, vrátane starších pacientov. XALATAN sa
obvykle u detí nepoužíva.

Nositelia kontaktných šošoviek
Ak Vy alebo Vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky, musia sa pred použitím
XALATAN odložiť. Po použití XALATANu musíte počkať 15 minút, kým vrátite
kontaktné šošovky naspäť. Pozrite návod pre nositeľov kontaktných šošoviek
v časti 3.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, ktoré Vám pomôžu používať liek
XALATAN správne:

1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.
2. Odkrúťte vrchné ochranné viečko.
3. Odskrutkujte uzáver so závitom.
4. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko Vášho postihnutého oka.
5. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak aby sa nedotkol
oka.
6. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do Vášho oka dostala len jedna kvapka,
potom uvoľnite spodné viečko.
7. Prstom potlačte na kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so
zatvoreným okom.
8. Ak Vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.
9. Uzáver so závitom nasaďte späť na fľaštičku.

Ako dlho sa má XALATAN používať
XALATAN® musíte používať dovtedy, kým Vám lekár nepovie, aby ste používanie
ukončili.

Ak ste použili viac XALATANu ako ste mali:
Buďte opatrní pri stláčaní fľaštičky, aby ste si aplikovali len jednu
kvapku do postihnutého oka.
Ak by ste si aplikovali priveľa kvapiek do oka, m(žete mať dojem jemného
podráždenia oka.

Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu lieku XALATAN, musíte kontaktovať Vášho
lekára.

Ak ste aplikovali príliš veľa kvapiek do oka, môže to viesť k podráždeniu
oka a oči môžu slziť a sčervenať. Toto by malo prejsť, ale ak Vás to
znepokojuje, poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárom, ktorý lieči Vaše
dieťa.

Ak ste zabudli použiť XALATAN
Ak ste si zabudli podať očnú roztokovú instiláciu v obvyklom čase, počkajte
do času nasledujúcej dávky. Nepodajte si do oka kvapku naviac, aby ste
nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať XALATAN
Ak chcete prestať užívať XALATAN, musíte to povedať Vášmu lekárovi alebo
lekárom, ktorý lieči Vaše dieťa.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

4. Tak ako všetky lieky, XALATAN môže mať vedľajšie účinky.
5. XALATAN môže sp(sobiť postupnú zmenu farby oka, ktorá môže byť trvalá.
Dúhovka môže zhnednúť a pôsobiť tmavšie. Zmeny farby dúhovky môžu
nastať, ak je zafarbenie dúhovky zmesou farieb, t.z. modro-hnedé, šedo-
hnedé, zeleno-hnedé alebo žlto-hnedé. Táto zmena môže byť zreteľnejšia
vtedy, ak si liečite iba jedno oko. Zmeny farby dúhovky sú veľmi
zriedkavé u pacientov s jednofarebným zafarbením dúhovky.
6. XALATAN môže spôsobiť stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie a zvýšenie
počtu rias. Niekedy môžu riasy rásť v “nesprávnom” smere. Povedzte
vášmu lekárovi, ak takéto riasy spôsobujú podráždenie.
7. Po istom čase po používaní lieku XALATAN sa u veľmi malého počtu ľudí
spozorovalo, že očné viečka alebo pokožka v okolí oka vyzerajú tmavšie.
Tieto zmeny môžu byť zreteľnejšie, ak si liečite len jedno oko.
8. Mohli by ste mať pocit, že máte niečo v oku/očiach. Vaše oko/oči môžu
slziť a očervenieť alebo byť bolestivé. Vaše očné viečka môžu tiež
vyzerať opuchnuté alebo byť bolestivé.
9. Tak ako u iných očných instilácií, keď budete mať rozmazané videnie pri
prvej aplikácii kvapiek, počkajte až do jeho vymiznutia pred vedením
vozidiel alebo obsluhou strojov.
10. U zopár ľudí sa zistili zmeny videnia, ktoré sa nie vždy vyskytovali
len po podaní kvapiek. Tieto zmeny môžu znamenať, že čítanie alebo
schopnosť vidieť jemné detaily je sťažené, Vaše videnie môže byť
neostré a Vaše oko (oči) môže očervenieť a byť bolestivé.

Napriek tomu, že to je nepravdepodobné, ak sa u Vás vyskytne nasledujúci
stav, neaplikujte ďalšie kvapky a okamžite kontaktujte vášho lekára:

. Malý počet ľudí mal ťažkosti s dýchaním, piskoty pri dýchaní a pocity
tlaku na hrudníku. Ak po začatí liečby liekom XALATAN spozorujete
akúkoľvek zmenu v spôsobe dýchania, oznámte to Vášmu lekárovi ihneď ako
je to možné.
. U zopár ľudí používajúcich XALATAN sa objavila kožná vyrážka.

Vedľajšie účinky sa častejšie pozorujú u detí v porovnaní s dospelými ako
nádcha a svrbivý nos a horúčka.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo
lekárnika.

5. UCHOVÁVANIE XALATANu

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

/Pred prvým otvorením fľaštičky:/ Uchovávajte pri teplote miestnosti(do
25 (C).
Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

/Po prvom otvorení fľaštičky//:/ uchovávajte pri teplote do 25 °C a použite do
4 týždňov od jej prvého otvorenia.

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na štítku fľaštičky.


DÁTUM REVÍZIE TEXTU: November 2011[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
SÚHRN CHAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

XALATAN


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje latanoprostum 50 mikrogramov.


1 kvapka obsahuje približne 1,5 (g latanoprostu.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia

/Vzhľad lieku:/ číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným
uhlom a očnou hypertenziou.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

/Odporúčané dávkovanie u dospelých (vrátane starších ľudí)/
Odporúča sa 1 kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Optimálny
účinok sa dosiahne, ak sa XALATAN podáva večer.

XALATAN sa nemá podávať častejšie ako jedenkrát denne, pretože sa dokázalo,
že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie vnútroočného tlaku.

Ak sa zabudne dávka podať, nasledujúca dávka sa má podať v čase ďalšej
dávky.

Tak ako v prípade iných očných instilácií sa pre zníženie možnej systémovej
absorpcie odporúča stlačiť slzný váčok v mediálnom kútiku oka (oklúzia
slzného bodu – /punctum/ /lacrimalis/) počas 1 minúty. Má sa tak urobiť ihneď
po instilácii každej kvapky.

Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi liekmi
má byť aspoň 5 minút.

/Deti a dospievajúci:/
XALATAN očná roztoková instilácia sa môže používať u detí a dospievajúcich
v tom istom dávkovaní ako u dospelých. Pre skupinu predčasne narodených
detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú údaje dostupné. Údaje vo
vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1).


3. Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku XALATAN.


Používanie všetkých kontaktných šošoviek.


4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

XALATAN môže postupne meniť farbu oka zvýšením množstva hnedého pigmentu
v dúhovke.
Pred začatím liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene
farby oka Unilaterálna liečba môže viesť ku trvalej heterochrómii.

Tieto zmeny farby oka sa pozorovali prevažne u pacientov, ktorí mali
zmiešanú farbu dúhoviek ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, zeleno-hnedá alebo
žlto-hnedá. K zmene obvykle dochádza počas prvých 8 mesiacov liečby, ale
u malého počtu pacientov sa môže vyskytnúť aj neskôr. Tento efekt sa
pozoroval na základe dôkazu z následných fotografií u 30 % zo všetkých
pacientov počas 4-ročnej liečby v klinických skúškach. Zmeny farby dúhovky
sú vo väčšine prípadov mierne a často klinicky nepozorovateľné. Výskyt
u pacientov s dúhovkami zmiešanej farby sa pohybuje v rozmedzí 7 % až 85 %,
pričom najvyšší výskyt sa zaznamenal pri žlto-hnedých dúhovkách.
U pacientov s homogénnymi modrými očami sa zmeny farby oka nepozorovali
a u pacientov s homogénnymi šedými, zelenými alebo hnedými očami boli zmeny
pozorované len zriedka.


Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych
melanocytoch dúhovky, a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je
hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii
postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po
prerušení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie
dúhovky. Doposiaľ sa v klinických skúškach nezistilo spojenie so žiadnymi
symptómami alebo patologickými zmenami.


Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke. V klinických
skúškach nebola pozorovaná akumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine
alebo na inom mieste v prednej komore. Klinické skúsenosti získané počas
5 rokov nepreukázali, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké
negatívne klinické následky a s podávaním lieku XALATAN sa môže pokračovať
aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však musia byť pravidelne
monitorovaní, a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba liekom XALATAN sa
môže prerušiť.

Skúsenosti s používaním lieku XALATAN v prípade chronického glaukómu so
zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov
a u pacientov s pigmentovaným glaukómom sú limitované. Nie sú skúsenosti
s používaním lieku XALATAN v prípade zápalového a neovaskulárneho glaukómu,
zápalových očných ochorení alebo kongenitálneho glaukómu.
XALATAN nemá žiadny alebo len malý účinok na zrenicu, ale nie sú skúsenosti
v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom. Preto sa
odporúča XALATAN v týchto prípadoch používať s opatrnosťou, pokiaľ sa
nezíska viac skúseností.


Skúsenosti s používaním lieku XALATAN v perioperačnom období pri
chirurgickom zákroku na odstránenie katarakty sú obmedzené. XALATAN sa musí
u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Opatrnosť sa odporúča pri použití lieku XALATAN u afakických pacientov,
pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo
šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými
faktormi cystoidného makulárneho edému (pozri tiež časť 4.8).

U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov na
iritídu/uveitídu sa XALATAN musí používať s opatrnosťou.


Nie sú skúsenosti u pacientov s ťažkou alebo nestabilnou bronchiálnou
astmou. Preto musia byť títo pacienti liečení s opatrnosťou, pokiaľ nebudú
k dispozícii dostatočné skúsenosti (pozri tiež časť 4.8).

Pozorovali sa zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky; väčšina hlásení bola
u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmeny sfarbenia
periorbitálnej pokožky nie sú trvalé a v niektorých prípadoch vymiznú počas
pokračovania liečby lieku XALATAN.


/Deti a dospievajúci:/
Údaje o účinnosti a bezpečnosti vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú
veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje pre
predčasne narodené deti (menej než 36 týždňov gestačného veku).

U detí od 0 do < 3 rokov veku s prevažne primárnym vrodeným glaukómom
(Primary Congenital Glaucoma, PCG), zostáva chirurgický zákrok (napríklad
trabekulotómia/goniotómia) liečbou prvej línie.

Bezpečnosť pri dlhodobom používaní u detí nebola doteraz stanovená.

5. Liekové a iné interakcie

Konečné údaje o liekových interakciách nie sú k dispozícii.

/Deti a dospievajúci:/
Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


6. Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená.
Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod
a novorodenca. Preto sa XALATAN nesmie používať počas gravidity.

/Laktácia/
Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka, a preto
sa XALATAN nesmie používať u dojčiacich žien alebo sa dojčenie musí
ukončiť.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tak ako pri iných očných liekoch, instilácia očných kvapiek môže spôsobiť
prechodné neostré videnie.

8. Nežiaduce účinky

Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov súvisela s očným systémom.

/Očné poruchy/


/Veľmi časté (? 1/10):/ zvýšená pigmentácia dúhovky, podráždenie oka (vrátane
mierneho pocitu cudzieho telesa v oku); zmeny na očných riasach
(stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie, zvýšenie počtu rias).


/Časté (? 1/100 až < 1/10):/ mierna až stredne ťažká konjuktiválna hyperémia,
prechodná /keratitis punctata/ - prevažne asymptomatická, blefaritída, bolesť
oka.


/Menej časté (? 1/1000 až < 1/100):/ edém očného viečka.


/Zriedkavé (< 1/1000):/ iritída/uveitída, makulárny edém, symptomatický edém
rohovky a erozinóza, periorbitálny edém, stmavnutie očného viečka,
lokalizovaná kožná reakcia na viečku, zle orientované očné riasy
spôsobujúce podráždenie oka, zvýšený počet rias, stmavnutie, zhrubnutie
alebo predĺženie rias na viečku (prevažná väčšina hlásení u japonskej
populácie), dvojitý ciliárny rad pri otvorení Meibomovej žľazy
(distichiáza).

/Poruchy respiračného systému/


/Zriedkavé (< 1/1000):/ astma, exacerbácia astmy a dyspnoe


/Kožné poruchy/
/Menej časté (> 1/1000 až < 1/100):/ kožná vyrážka

XALATAN môže spôsobiť zvýšenie hnedej pigmentácie dúhovky, obzvlášť
u pacientov so zmiešanou farbou dúhovky (ako je modro-hnedá, šedo-hnedá,
žlto-hnedá alebo zeleno-hnedá) v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu
v stromálnych melanocytoch dúhovky. U niektorých pacientov môže byť táto
zmena farby dúhovky trvalá (pozri tiež časť 4.4).


Počas liečby liekom XALATAN bol zriedkavo hlásený makulárny edém. Tieto
hlásenia sa vyskytovali hlavne u afakických pacientov, u pseudofakických
pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo so šošovkami v
prednej očnej komore alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi
cystoidného makulárneho edému (ako diabetická retinopatia a oklúzia
retinálnej cievy). Vzťah medzi použitím lieku XALATAN a neobjasneným
makulárnym edémom nemožno vylúčiť (pozri tiež časť 4.4).

Boli hlásené zriedkavé prípady iritídy/uveitídy. Väčšina týchto pacientov
mala súčasne predispozíciu rizikových faktorov pre vývoj iritídy/uveitídy.


Boli hlásené zriedkavé prípady astmy, exacerbácie astmy a dyspnoe. Sú len
obmedzené skúsenosti u pacientov s astmou, ale v štúdiách s malým počtom
pacientov so stredne ťažkou astmou s liečbou alebo bez liečby steroidmi sa
nedokázal žiadny účinok latanoprostu na pľúcnu funkciu. Nie sú skúsenosti
u pacientov s ťažkou alebo nestabilnou bronchiálnou astmou, a preto musia
byť títo pacienti liečení s opatrnosťou, pokiaľ nebudú k dispozícii
dostatočné skúsenosti.


/Deti a dospievajúci:/
V dvoch krátkodobých klinických štúdiách (? 12 týždňov) so zaradenými
93 (25 a 68) pediatrickými pacientami bol bezpečnostný profil podobný ako
u dospelých a neidentifikovali sa žiadne nové nežiaduce účinky. Krátkodobé
bezpečnostné profily v rozličných detských podskupinách boli tiež podobné
(pozri časť 5.1). Nežiaduce udalosti pozorované častejšie u detí
a dospievajúcich v porovnaní s dospelými sú nazofaryngitída a pyrexia.

9. Predávkovanie

Okrem podráždenia oka a konjuktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné
očné vedľajšie účinky pri predávkovaní liekom XALATAN.


V prípade náhodného prehltnutia lieku XALATAN môžu byť užitočné nasledujúce
informácie:
jedna fľaška obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa
metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia dávky
3 (g/kg u zdravých dobrovoľníkov nevyvolala žiadne symptómy, ale dávka 5,5 -
10 (g/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy
a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach
do 500 (g/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.


Intravenózne podanie latanoprostu u opíc bolo spojené s prechodnou
bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou
astmou latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7-násobku
klinickej dávky lieku XALATAN nevyvolal bronchokonstrikciu.


V prípade predávkovania liekom XALATAN má byť liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

/Farmakoterapeutická skupina:/ oftalmologikum / antiglaukomatikum /
latanoprost


ATC kód: S01EE01


1. Farmakodynamické vlastnosti

Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2(, je selektívny agonista
prostaglandínového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením
odtoku komorového moku. Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi 3 -
4 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po 8 - 12 hodinách.
Zníženie tlaku pretrváva najmenej počas 24 hodín.


Štúdie u zvierat a u ľudí dokazujú, že hlavným mechanizmom účinku je
zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí boli hlásené údaje o miernom
zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).


Pivotné štúdie dokázali, že XALATAN je účinný v monoterapii. Boli
uskutočnené ďalšie klinické skúšky zamerané na použitie v kombinácii.
Patria sem aj štúdie, ktoré dokazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii
s beta-blokátormi (timolol). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) ukazujú,
že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami
(dipivefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid)
a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).


Klinické skúšky dokázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu
komorového moku. Nepreukázal sa vplyv latanoprostu na krvnotekutinovú
bariéru.


Pri použití klinickej dávky u študovaných opíc latanoprost nemá žiadne
alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Avšak počas
lokálnej liečby sa môže vyskytnúť mierna až stredne ťažká konjunktiválna
alebo episklerálna hyperémia.


Chronická liečba latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu
extrakciu šošovky neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo
fluoresceínovou angiografiou.


Počas krátkodobej liečby u ľudí latanoprost nevyvolával únik fluoresceínu
do zadného segmentu pseudofakických očí.


Zistilo sa, že latanoprost v klinických dávkach nemá signifikantné
farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.


/Deti a dospievajúci:/
Účinnosť latanoprostu u pediatrických pacientov (?18 rokov) sa dokázala
v 12-týždňovej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii porovnávajúcej
latanoprost s timololom u 107 pacientov s diagnózou očnej hypertenzie alebo
detského glaukómu. Novorodenci museli dosiahnuť minimálne 36 týždňov
gestačného veku. Pacienti dostávali latanoprost 0,005 % raz denne, alebo
timolol 0,5 % (alebo voliteľne 0,25 % pre deti mladšie ako 3 roky) dvakrát
denne. Primárnym cieľom bolo priemerné zníženie vnútroočného tlaku (VOT)
v 12. týždni od začiatku liečby. Priemerné zníženia VOT v skupine
užívajúcej latanoprost a skupine užívajúcej timolol boli podobné. Vo
všetkých sledovaných vekových podskupinách (od 0 do < 3 rokov, od 3 do
< 12 rokov a od 12 do 18 rokov) bolo priemerné zníženie VOT v 12. týždni
v latanoprostovej skupine podobné ako v timololovej. Avšak v klinickej
pediatrickej štúdii sa účinnosť latanoprostu v podskupine od 0 do <3 rokov
stanovila zo sledovania iba 13 pacientov a vo vekovej skupine 0 až 1rok
reprezentovanej 4 pacientmi sa nepreukázala významná účinnosť. Pre skupinu
predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú
dostupné údaje.

Zníženie VOT bolo podobné v podskupine pacientov s primárnym kongenitálnym
glaukómom (PCG) pre latanoprostovú aj timololovú skupinu. V non-PCG
podskupine (juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom, glaukóm u afakických očí)
boli výsledky podobné ako v PCG podskupine.

Účinok na VOT sa prejavil po prvom týždni liečby a pretrvával ako
u dospelých počas 12 - týždňového obdobia sledovania.

|Tabuľka: Zníženie VOT (mmHg) v 12. týždni, rozdelené podľa druhu liečby |
|a diagnózy na začiatku |
| |Latanoprost |Timolol |
| |N=53 |N=54 |
|Priemer na začiatku |27,3 (0,75) |27,8 (0,84) |
|(ŠCh) | | |
|Zmena v 12. týždni |-7,18 (0,81) |-5,72 (0,81) |
|oproti začiatku†(ŠCh) | | |
| hodnota p vs. |0,2056 |
|timolol | |
| |PCG |Non-PCG |PCG |Non-PCG |
| |N=28 |N=25 |N=26 |N=28 |
|Priemer na začiatku |26,5 (0,72) |28,2 (1,37)|26,3 (0,95) |29,1 (1,33)|
|(ŠCh) | | | | |
|Zmena v 12. týždni |-5,90 (0,98)|-8,66 |-5,34 (1,02)|-6,02 |
|oproti začiatku†(ŠCh) | |(1,25) | |(1,18) |
| hodnota p vs. |0,6957 |0,1317 | | |
|timolol | | | | |


ŠCh: Štandardná chyba
†Odhad upravený podľa analýzy modelu očakávanej hodnoty (ANCOVA).

2. Farmakokinetické vlastnosti

Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor,
ktorý je po podaní /per se/ inaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu
latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.

Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje
do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.

Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa
dosahuje asi o 2 hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa
latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do
očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.

Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že
hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút.
Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity nevykazujú
žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu v štúdiách na zvieratách
a vylučujú sa predovšetkým močom.

/Deti a dospievajúci:/
U 22 dospelých a 25 pediatrických pacientov (od 0 do <18 rokov) s očnou
hypertenziou alebo glaukómom sa uskutočnila otvorená farmakokinetická
štúdia plazmatických koncentrácií latanoprostovej kyseliny. Všetky vekové
skupiny užívali latanoprost 0,005 %, jednu kvapku denne do každého oka
počas minimálne dvoch týždňov. Systémová expozícia latanoprostovou
kyselinou bola oproti dospelým približne 2-krát vyššia v skupine detí od 3
do <12 rokov a 6-krát vyššia v skupine detí<3 rokov v porovnaní
s dospelými, avšak široký interval bezpečnosti pre systémové nežiaduce
účinky sa zachoval (pozri časť 4.9). Priemerný čas do dosiahnutia
maximálnych plazmatických koncentrácií bol u všetkých vekových skupín
5 minút po podaní. Priemerný polčas eliminácie z plazmy bol krátky
(<20 minút) a podobný pre pediatrických a dospelých pacientov a nemal za
následok akumuláciu latanoprostovej kyseliny za podmienok rovnovážneho
stavu v systémovej cirkulácii.


3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých
živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost veľmi dobre tolerovaný.
Dávka spôsobujúca systémovú toxicitu je 1000-krát vyššia ako bežná klinická
dávka. Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-násobok
klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne opiciam bez
anestézy spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie pravdepodobne v dôsledku
krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách na zvieratách sa neukázalo,
že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.

Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 (g/oko/deň
u králikov alebo u opíc (klinická dávka je približne 1,5 (g/oko/deň). Avšak
ukázalo sa, že latanoprost u opíc indukuje zvýšenú pigmentáciu dúhovky.

Mechanizmus zvýšenej pigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu
v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby
dúhovky môže byť trvalá.

Štúdie chronickej očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu
v dávke 6 (g/oko/deň indukovalo zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok je
reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň klinickej
dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.

Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných
testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší
a mikronukleálneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované
v humánnych lymfocytoch /in vitro/. Podobné účinky boli pozorované pri
prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2( a ukazuje sa, že ide o tzv
„class efect“.

Ďalšie štúdie na mutagenitu s /in vitro/in vivo/ mimoriadnou DNA syntézou
u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénnu
toxicitu. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.

V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu
samcov alebo samičiek. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná
embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 (g/kg/deň)
latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 (g/kg/deň a viac indukovali
embryoletálne účinky u králikov.

Dávka 5 (g/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) spôsobila
preukaznú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom
neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšej hmotnosti plodu.

Teratogénny potenciál sa nezistil.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


1. Zoznam pomocných látok

natrii chloridum, benzalkonii chloridum, natrii dihydrogenophosphas
monohydricus, dinatrii hydrogenophosphas anhydricus, aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility

Štúdie /in vitro/ ukázali, že ak sa XALATAN kombinuje s očnými instiláciami
obsahujúcimi tiomerzal, dochádza ku precipitácii.
Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých
očných instilácií aspoň päť minút.


6.3 Čas použiteľnosti


LDPE fľaštička (5 ml) s kvapkadlom, HDPE uzáver so závitom, LDPE ochranné
viečko: 2 roky

Predtvarovaná LDPE fľaštička (5 ml) s kvapkadlom, HDPE uzáver so
závitom: 2 roky

/Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky:/ 4 týždne

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C a použite do 4 týždňov po prvom otvorení
fľaštičky.

5. Druh obalu a obsah balenia

LDPE fľaštička (5 ml) s kvapkadlom, HDPE uzáver so závitom, LDPE ochranné
viečko, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

/Veľkosť balenia:/ 1 x 2,5 ml; 3 x 2,5 ml; 6 x 2,5 ml.

alebo

Predtvarovaná LDPE fľaštička (5 ml) s kvapkadlom, HDPE uzáver so závitom,
písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

/Veľkosť balenia:/ 1 x 2,5 ml; 3 x 2,5 ml; 6 x 2,5 ml.

Každá fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie, čo zodpovedá
približne 80 kvapkám roztoku.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 9NJ,
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

64/0121/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

12.03.1998/10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C58893
Skupina ATC:
S01 - Oftalmologiká
Skupina ATC:
S01EE01 -
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
lysini hydrochloridum
Výrobca lieku:
PFIZER H.C.P. Corporation, New York, USA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.
Predajná cena:
8.81 € / 265.41 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
8.81 € / 265.41 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.03 € ÚP:0.00 € DP:11.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.40 € ÚP:15.23 € DP:11.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.55 € ÚP:15.23 € DP:2.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.81 € ÚP:0.00 € DP:8.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.50 € ÚP:0.00 € DP:24.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.07 € ÚP:5.08 € DP:2.99 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien