Detail:
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml con inf 1x16,7 ml/100 mg
Názov lieku:
Paclitaxel Kabi 6 mg/ml
Doplnok názvu:
con inf 1x16,7 ml/100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII EV. Č.: 2010/01728


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml
Infúzny koncentrát

Paklitaxel

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Paclitaxel Kabi a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Paclitaxel Kabi
3. Ako používať Paclitaxel Kabi
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Paclitaxel Kabi
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PACLITAXEL KABI A NA ČO SA POUŽÍVA

Paclitaxel Kabi patrí do skupiny liekov známych ako cytotoxické lieky,
ktoré sa používajú na liečbu rakoviny. Paclitaxel Kabi sa môže používať na
liečbu:
. pokročilej rakoviny vaječníkov alebo zbytkového nádora (> 1 cm) po
úvodnej operácii, v kombinácii s cisplatinou ako začiatočná liečba
(liečba prvej línie).
. pokročilej rakoviny vaječníkov, keď iná liečba (kombinovaná, platinu
obsahujúca, bez taxánov) bola vyskúšaná, ale nebola účinná (ako liečba
druhej línie).
. pokročilej rakoviny prsníka, keď iná liečba nie je vhodná (ako liečba
prvej línie).
. pokročilej rakoviny prsníka, keď iná liečba (štandardná, antracyklíny
obsahujúca liečba) bola vyskúšaná, ale nebola účinná (ako liečba
druhej línie).
. pokročilej nemalobunkovej rakoviny pľúc v kombinácii s cisplatinou,
keď chirurgická a/alebo radiačná liečba nie je možná.
. s AIDS súvisiaceho Kaposiho sarkómu, keď iná liečba (lipozomálne
antracyklíny) bola vyskúšaná, ale nebola účinná. Tento nádor pochádza
z krvných ciev v pokožke alebo vo vnútorných orgánoch a typicky vyzerá
ako plochá alebo vyvýšená, fialová až tmavohnedá škrvna na pokožke.
Zatiaľ existujú iba obmedzené informácie o liečbe tohto stavu.

Paclitaxel Kabi je liek, ktorý Vám podá lekár alebo iný odborný zdravotný
personál.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE PACLITAXEL KABI

Nepoužívajte Paclitaxel Kabi
- keď ste alergický (precitlivený) na paklitaxel, ricínoleoylmakrogol-
glycerol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Paclitaxelu Kabi.
- keď máte nízku hladinu určitého typu bielych krviniek v krvi
- keď máte závažnú infekciu
- keď dojčíte

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Paclitaxelu Kabi
- keď máte problémy s pečeňou
- keď zároveň podstupujete radiačnú terapiu
- keď používate iné lieky, ktoré môžu reagovať s Paclitaxelom Kabi
(pozri “Používanie iných liekov”)
- keď máte závažnú, dlhú alebo krvavú hnačku počas alebo po liečbe
Paclitaxelom Kabi
- keď sa u Vás rozvinie periférna neuropatia (znížená citlivosť alebo
abnormálne pocity vo Vašich rukách alebo nohách)

U určitého typu liečby možno budete pred, počas a po liečbe paklitaxelom
potrebovať sledovanie Vašich srdcových funkcií. Váš lekár taktiež
zkontroluje Vašu krv pred, počas a po každej liečbe. Ak sa budú výsledky
odchyľovať od normy, Vaša liečba sa zastaví, pokiaľ sa všetky hodnoty
nevrátia do normy.

Sexuálne aktívne ženy a muži v reprodukčnom veku a/alebo ich partneri majú
používať antikoncepciu počas minimálne 6 mesiacov po liečbe paklitaxelom.

Používanie iných liekov

Paclitaxel Kabi sa často používa v kombinácii s iným liečivom, cisplatinou.
Je dôležité, aby Vám bol Paclitaxel Kabi podaný pred cisplatinou.

Keď máte rakovinu prsníka, budete možno liečený/á liekom, ktorý sa volá
doxorubicín. Je dôležité, aby Vám bol doxorubicín podaný 24 hodín pred
liečbou Paclitaxelom Kabi.

Opatrnosť je nutná, keď sa Paclitaxel Kabi podáva súčasne s liečivami,
ktoré ovplyvňujú funkcie pečene, zahŕňajúc:
. niektoré liečivá požívané na liečbu vírusových infekcií (napr.
nefinavir, ritonavir),
. erytromycín a rifampicín (liečivá používané na liečbu infekcií),
. fluoxetín (liečivo používané na liečbu depresie),
. gemfibrozil (liečivo používané na liečbu chorôb srdca),
. karbamazepín, fenytoín a fenobarbital, ktoré sa používajú na liečbu
epilepsie,
. efavirenz a nevirapin (liečivá požívané na liečbu HIV).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie
/Tehotenstvo/
Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná
predtým, než sa budete liečiť Paclitaxelom Kabi. Ak je možnosť, že by ste
mohli otehotnieť, používajte počas liečby účinnú a bezpečnú metódu
antikoncepcie. Paclitaxel Kabi sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ to
nie je naozaj nevyhnutné. Sexuálne aktívne ženy aj muži vo fertilnom veku a
/alebo ich partneri majú používať antikoncepciu počas minimálne 6 mesiacov
po liečbe paklitaxelom.
Muži majú pred liečbou paklitaxelom požadovať poradenstvo ohľadne
kryokonzervácie spermií z dôvodu možnosti neplodnosti.

/Dojčenie/
Paclitaxel Kabi sa nesmie podávať, ak dojčíte, pretože paklitaxel môže
prechádzať do mlieka a ovplyvniť Vaše dieťa.

Deti
Paclitaxel Kabi nie je odporúčaný na použitie u detí a adolescentov (pod
18 rokov).

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Paclitaxel Kabi obsahuje alkohol. Každá liečba obsahuje rovnaké množstvo
alkoholu ako jeden pohár vína (s objemom od 250 ml) alebo tri poháre piva
(s objemom od 200 ml). Takéto množstvo alkoholu v lieku môže ovplyvniť Vašu
schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Paclitaxelu Kabi
Tento liek obsahuje 49,7% objemu etanolu (alkoholu), čo je až 23 g na
dávku, čo je rovnaké množstvo, aké sa nachádza približne v 600 ml piva,
alebo 250 ml vína na dávku. Je to škodlivé pre pacientov trpiacich
alkoholizmom. Musí sa to vziať do úvahy u rizikových skupín pacientov, ako
sú pacienti s poruchami pečene alebo epilepsiou.

Tento liek obsahuje ricínoleoylmakrogol-glycerol, ktorý môže vyvolať
závažné alergické reakcie. Informujte Vášho lekára, keď ste alergický/á na
túto zložku.


3. AKO POUŽÍVAŤ PACLITAXEL KABI

Tento liek Vám bude podaný iba pod dozorom lekára, špecialistu na tento typ
liečby.

Aby sa zabránilo vzniku alergických reakcií počas Vašej liečby, podá Vám
Váš lekár ďalšie lieky ako kortikoidy (napr. dexametazón), antihistaminiká
(napr. difenhydramín) a H2 blokátory (napr. cimetidín) pred začatím liečby
Paclitaxelom Kabi.

Dávkovanie Paclitaxelu Kabi záleží na stave, pre ktorý ste liečený/á, na
Vašej reakcii na liečbu a ostatných liekoch, ktoré užívate. Záleží tiež na
veľkosti telesného povrchu, ktorý sa u dospelých pohybuje v priemere medzi
1,6 a 1,9 metra štvorcového.

Keď dostávate Paclitaxel Kabi ako liečbu prvej línie rakoviny vaječníkov
Zvyčajné dávkovanie paklitaxelu je 175 mg na meter štvorcový telesného
povrchu počas troch hodín alebo 135 mg na meter štvorcový telesného povrchu
počas 24 hodín, po ktorom nasleduje cisplatina v dávke 75 mg na meter
štvrcový telesného povrchu. Medzi jednotlivým cyklami liečby je interval
3 týždne.

Keď dostávate Paclitaxel Kabi ako liečbu druhej línie rakoviny vaječníkov
Zvyčajné dávkovanie paklitaxelu je 175 mg na meter štvorcový telesného
povrchu počas troch hodín, každé 3 tyždne.

Keď dostávate Paclitacel Kabi ako liečbu prvej línie rakoviny prsníka
Zvyčajné dávkovanie paklitaxelu je 175 mg na meter štvorcový telesného
povrchu počas troch hodín. Obvykle sa podáva v kombinácii s ďalším
liečivom, trastuzumabom. Medzi jednotlivými cyklami liečby je interval
3 týždne.

Paclitaxel Kabi sa môže tiež podávať v kombinácii s doxorubicínom. Zvyčajné
dávkovanie paklitaxelu je 220 mg na meter štvorcový telesného povrchu počas
troch hodín, každé 3 týždne.

Keď dostávate Paclitaxel Kabi ako liečbu druhej línie rakoviny prsníka
(tiež ako sprievodná liečba)
Zvyčajné dávkovanie paklitaxelu je 175 mg na meter štvorcový telesného
povrchu počas troch hodín. Medzi jednotlivými cyklami liečby je interval
3 týždne. Ako sprievodná liečba sa obvykle podáva ďalšie liečivo,
trastuzumab.

Keď dostávate Paclitaxel Kabi na liečbu pokročilej nemalobunkovej rakoviny
pľúc
Zvyčajné dávkovanie paklitaxelu je 175 mg na meter štvorcový telesného
povrchu počas troch hodín, po ktorom nasleduje cisplatina v dávke 80 mg na
meter štvorcový telesného povrchu. Medzi jednotlivými cyklami liečby je
interval 3 týždne.

Keď dostávate Paclitaxel Kabi na liečbu Kaposiho sarkómu, ktorý súvisí s
AIDS
Zvyčajné dávkovanie paklitaxelu je 100 mg na meter štvorcový telesného
povrchu počas troch hodín, každé dva týždne.

Ďalšia liečba závisí na tom, ako zareagujete na liečbu. Váš stav a reakcia
na liečbu bude pozorne sledovaná pred, počas a po liečbe Paclitaxelom Kabi.

Spôsob podávania
Koncentrát Paclitaxelu Kabi sa musí pred použitím rozriediť v roztoku
chloridu sodného alebo v roztoku glukózy a podávať ako infúzia (vykvapkať)
do žily.

Ak použijete viac Paclitaxelu Kabi, ako máte
Ak si myslíte, že ste dostali viac Paclitaxelu Kabi ako ste mali, okamžite
to povedzte Vášmu lekárovi. Neexistuje žiadne špeciálne antidotum.
Predpokladaným príznakom predávkovania je zníženie počtu všetkých krvných
buniek (útlm kostnej drene), necitlivosť alebo abnormálne pocity vo Vašich
rukách a nohách (periférna neuropatia) a zápal slizníc, ktoré pokrývajú Váš
tráviaci trakt (mukozitída).

Ak zabudnete použiť Paclitaxel Kabi
Ak si myslíte, že ste vynechali infúziu, porozprávajte sa s Vaším lekárom
alebo zdravotnou sestrou.

Ak prestanete používať Paclitaxel Kabi
Neprerušujte liečbu Paclitaxelom Kabi, kým sa neporozprávate s Vaším
lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Paclitaxel Kabi môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Tento liek zabíja rakovinové bunky, ale môže ovplyvňovať aj Vaše bunky,
hlavne krvné bunky. Spôsobí to, že budete náchylnejší/ia k infekciám,
krvácaniu alebo k tvorbe modrín.

Ak si myslíte, že máte infekciu, boľavé hrdlo, vredy v ústach, horúčku,
zimnicu alebo bolesti, kontaktujte Vášho lekára.

Hodnotenie vedľajšich účinkov je založené na nasledujucich frekvenciách:
|Veľmi časté:|u viac ako 1 z 10 liečených pacientov |
|Časté: |u 1 až 10 zo 100 liečených pacientov |
|Menej časté:|u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov |
|Zriedkavé: |u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov |
|Veľmi |u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov, |
|zriedkavé: |zahŕňajúc ojedinelé prípady |Veľmi časté:
dočasná strata vlasov,
pocit na vracanie, vracanie, hnačka,
boľavé hrdlo,
necitlivosť alebo brnenie vo Vašich rukách a nohách,
bolesti svalov a kĺbov,
infekcie močových a dýchacích ciest,
mierne alergické reakcie spolu so začervenaním a vyrážkou,
nízky krvný tlak,
krvné problémy.

Časté:
prudký vzostup hladiny určitých pečeňových enzýmov,
zníženie srdcového tepu (bradykardia),
dočasné zmeny farby nechtov a pokožky,
opuchy a bolesť (známe ako extravazácia) v mieste podania. Keď sa objavia
tieto príznaky, okamžite informujte Vášho lekára alebo zdravotnú sestru.

Menej časté:
srdcový infarkt, problémy so srdcom, rýchly srdcový tep, vysoký krvný tlak,
trombóza (krvná zrazenina), zápal ciev,
sepsa (zápal celého tela spôsobený infekciou) spolu so šokom,
závažné alergické reakcie vyžadujúce liečbu – môžete byť dušný/á alebo mať
problémy s dýchaním, môžete cítiť bolesť na hrudi, zvýšenie srdcového tepu,
alebo Vám môže poklesnúť tlak a vyvolať tým pocit závratu. Ďalšími
príznakmi alergickej reakcie sú: zimnica, bolesti chrbta, bolesť žalúdka,
bolesti prstov na rukách a nohách, potenie, podliatiny (lokalizovaný opuch
na Vašej pokožke), opuch Vašich pier a/alebo Vášho jazyka. Keď sa objavia
niektoré z týchto príznakov, okamžite kontaktujte Vášho lekára.

Zriedkavé:
- zvýšené hladiny kreatinínu v krvi ([pravdepodobne] naznačujúce
zníženú funkciu obličiek)
slabosť alebo paralýza rúk a nôh (motorická neuropatia),
poruchy dýchania, napríklad dýchavičnosť (dyspnoe), jazvenie pľúc,
hromadenie tekutiny okolo pľúc (pleurálna efúzia a pľúcna fibróza), zápal
pľúc (intersticiálna pneumonitída), krvná zrazenina v pľúcnych cievach
(pľúcna embólia), zlyhanie pľúcnych funkcií. Paclitaxel Kabi v kombinácii s
rádioterapiou môže vyvolať zápal pľúc, ktorý sprevádza pocit
dýchavičnosti. Keď sa u Vás rozvinie neustály kašeľ, zaznamenáte bolesť,
ťažkosti s dýchaním alebo dušnosť, okamžite vyhľadajte lekársku
starostlivosť.
črevné problémy, zahŕňajúc zápchu alebo perforáciu, zápal podžalúdkovej
žľazy a pobrušnice (peritoneum), ktoré zvyčajne vyvolajú bolesť brucha,
suchá pokožka, vyrážka, svrbenie (pruritus),
celková slabosť (asténia), horúčka, dehydratácia, zadržovanie vody
(opuchy), ťažká únava (malátnosť),
problémy s pečeňou,
alergické reakcie (známe ako anafylaktické reakcie).

Veľmi zriedkavé:
poruchy rytmu srdca, známe ako fibrilácia predsiení,
leukémia,
autonómna neuropatia spolu s upchatím čriev (ileus) a nízkym tlakom pri
vstávaní,
záchvaty (kŕče) zo závratmi a bolesťou hlavy, nekontrolované pohyby
(ataxia), poškodenie funkcií mozgu (encefalopatia),
problémy so zrakom,
strata sluchu a pískanie v ušiach,
kašeľ,
mezenterická trombóza (krvná zrazenina v cievach čriev), pseudomembranózna
kolitída (závažný zápal čreva spojený s dlhotrvajúcimi alebo krvavými
hnačkami a bolesťou brucha alebo horúčkou), zápal pažeráka (ezofagitída),
opuch brucha a zadržiavanie vody (ascites),
závažná vyrážka so začervenaním a olupovaním pokožky (Stevensov-Johnsonov
syndróm, epidermálna nekrolýza), nenormálne začervenanie, olupovanie a
zhrubnutie pokožky (exfoliatívna dermatitída), uvoľnenie nechtu z
nechtového lôžka (onycholýza),
strata chuti do jedla,
šok,
alergické reakcie, zahrňujúcie tie so smrteľným koncom (anafylaktický šok),
závažné poruchy pečene spolu s poškodením mozgu,
stav zmätenosti.

Alergia na ricínoleoylmakrogol-glycerol sa môže prejaviť sipotom,
začervenaním, vyrážkou na pokožke, opuchom pier, očí, jazyka. Keď sa u Vás
objavia takéto príznaky, okamžite kontaktujte Vášho lekára.

Paclitaxel Kabi môže poškodiť nenarodené deti (pozri časť 2 „Tehotenstvo a
dojčenie“). Môže tiež ovplyvniť plodnosť mužov a žien.

Počas liečby Paclitaxelom Kabi bude Váš celkový stav starostlivo sledovaný.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PACLITAXEL KABI

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C.

Injekčnú liekovku uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Paclitaxel Kabi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
štítku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.
Nepoužívajte Paclitaxel Kabi, ak spozorujete zrazeniny.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Paclitaxel Kabi obsahuje

- Liečivo je paklitaxel 6 mg/ml. Každá injekčná liekovka obsahuje
30 mg, 100 mg, 150 mg, 300 mg alebo 600 mg paklitaxelu v 5 ml,
16,7 ml, 25 ml, 50 ml alebo 100 ml roztoku, v uvedenom poradí.
Ďalšie zložky sú bezvodý etanol, ricínoleoylmakrogol-glycerol (pozri
časť 2) a bezvodá kyselina citrónová (na úpravu pH).

Ako vyzerá Paclitaxel Kabi a obsah balenia

Infúzny koncentrát
Paclitaxel Kabi je číry, jemne žltavý roztok.
Paclitaxel Kabi je dostupný v sklenených injekčných liekovkách. Sklenené
injekčné liekovky sú uzavreté gumovou zátkou pokrytou Teflonom®.

Veľkosť balenia:
Balenie obsahuje 1 alebo 5 sklenených injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi s.r.o., Smichov Gate, Plzenska 3217/16, CZ-150 00 Praha 5,
Česká republika

Výrobca
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Nemecko

Fresenius Kabi Oncology Plc., Lion Court,Farnham Road,Bordon, Hampshire,
Veľká Británia


|Belgicko |Paclitaxel Fresenius Kabi |
|Bulharsko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml ?????????? ?? ?????????? |
| |??????? |
|Česká republika |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrát pro |
| |přípravuinfuzního roztoku |
|Cyprus |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml ?v??? ????v?? ??? |
| |???????v? ?????????? ???? ???v?? |
|Dánsko |Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ koncentrat til |
| |infusionsvaeske, oplřsning |
|Estónsko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml infusioonilahuse |
| |kontsentraat |
|Fínsko |Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml |
| |infuusiokonsentraatti, liuosta varten |
|Francúzsko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml solution ŕ diluer pour |
| |perfusion |
|Grécko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml ?v??? ????v?? ??? |
| |???????v? ?????????? ???? ???v?? |
|Holandsko |Paclitaxel Fresenius Kabi |
|Írsko |Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for |
| |infusion |
|Litva |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentratas infuziniam |
| |tirpalui |
|Lotyšsko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentr?ts inf?ziju |
| |š??duma pagatavošanai |
|Luxembursko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur |
| |Herstellung einer Infusionslösung |
|Maďarsko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrátum oldatos |
| |infúzióhoz |
|Nemecko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur |
| |Herstellung einer Infusionslösung |
|Nórsko |Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml konsentrat til |
| |infusjonsvćske |
|Poľsko |Paclitaxel Kabi |
|Portugalsko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrado para soluçăo |
| |para perfusăo |
|Rakúsko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur |
| |Herstellung einer Infusionslösung |
|Rumunsko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrat pentru soluţie|
| |perfuza |
|Slovinsko |Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino |
| |za infundiranje |
|Slovenská |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml |
|republika | |
|Španielsko |Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml concentrado |
| |para solución para perfusión |
|Švédsko |Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat till|
| |infusionsvätska, lösning |
|Taliansko |Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrato per soluzione|
| |per infusione |
|Veľká Británia |Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for |
| |infusion |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
01/2011.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Praktické informácie k príprave a/alebo zaobchádzaniu s liekom

Inkompatibility

Ricínoleoylmakrogol-glycerol sa môže zmeniť vylúhovaním z plastových
polyvinylchloridových (PVC) obalov na DEHP (di-(2-etylhexyl)ftalát),
v množstve, ktoré sa zvyšuje úmerne času expozície a koncentrácii. Preto sa
má príprava, uchovávanie a podanie riedeného Paclitaxelu Kabi vykonávať so
zariadením, ktoré neobsahuje PVC.

Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Ak sa neotvorené injekčné liekovky uchovávajú v chladničke, môže sa tvoriť
precipitát, ktorý sa po ľahkom pretrepaní alebo i bez neho po dosiahnutí
izbovej teploty opäť rozpustí . Kvalita lieku nie je ovplyvnená. Ak je
roztok stále zakalený alebo obsahuje nerozpustný precipitát, injekčná
liekovka sa má zlikvidovať.

Čas použiteľnosti
/Injekčná liekovka pred otvorením/
2 roky

/Injekčná liekovka po otvorení pred riedením/
Chemická a fyzikálna stabilita lieku zostávajúceho v injekčnej liekovke po
mnohonásobných vstupoch ihly a odobratí časti liečiva bola preukázaná na
dobu do 28 dní, ak je uchovávaný pri teplote do 25°C. Iný čas a podmienky
uchovávania sú na zodpovednosti používateľa.

/Po zriedení/
Chemická a fyzikálna stabilita zriedeného roztoku pre infúzie bola
preukázaná pri teplote do 25°C na dobu 24 hodín, ak je liek riedený v 5%
roztoku glukózy, v 0,9% roztoku chloridu sodného, v 5% roztoku glukózy
v Ringerovom roztoku a v 5% roztoku glukózy/0,9% roztoku chloridu sodného.

Z mikrobiologického hľadiska má byť zriedený liek ihneď po zriedení
spotrebovaný. Ak nie je použitý okamžite, čas a podmienky uchovávania lieku
po zriedení do použitia sú v zodpovednosti používateľa a nemali by byť
dlhšie ako 24 hodín pri 2 až 8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie
nevykonali za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Zaobchádzanie s liekom
Tak ako pri zaobchádzaní so všetkými antineoplastickými látkami, aj pri
zaobchádzaní s Paclitaxelom Kabi je potrebná zvýšená opatrnosť. Riedenie má
vykonávať trénovaný personál za aseptických podmienok na určenom mieste.
Majú sa nosiť primerané ochranné rukavice. Zvýšená pozornosť sa má venovať
tomu, aby sa vyhlo kontaktu s pokožkou a sliznicami. Po kontakte liečiva
s pokožkou sa má postihnuté miesto umyť mydlom a opláchnuť vodou. Po
lokálnom kontakte sa môže objaviť brnenie, pálenie a začervenanie. Pri
kontakte so sliznicami sa má postihnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou.
Pri inhalácii bolo nahlásené dyspnoe, bolesti na hrudi, pálenie hrdla
a nauzea.
Tehotné ženy nemajú manipulovať s paklitaxelom (pozri časť 2 Skôr ako
použijete Paclitaxel Kabi – Tehotenstvo a dojčenie).

Nemá sa používať zariadenie Chemo-Dispensing PinTM alebo podobné zariadenia
s bodcom, pretože môžu spôsobiť poškodenie zátky injekčnej liekovky
a stratu sterility.

Pokyny na prípravu
Po zriedení je roztok určený na jednorázové použitie.
Pred infúziou sa musí roztok rozriediť za sterilných podmienok do 5%
roztoku glukózy, 0,9% roztoku chloridu sodného, 5% roztoku glukózy
v Ringerovom roztoku a do 5% roztoku glukózy/0,9% roztoku chloridu sodného,
aby sa získala konečná koncentrácia 0,3 až 1,2 mg/ml.

Pri príprave sa môže v roztoku objaviť zahmlenie, ktoré je znakom formácie
vehikula a nedá sa odstrániť filtráciou. Paclitaxel Kabi sa má podávať cez
in-line filter s mikroporóznou membránou s pórmi ?0,22 ?m. Nebola
zaznamenaná strata účinnosti, keď sa roztok liečiva simulovane podával cez
i.v. kanylu so zaradeným in-line filtrom.

Zriedkavo bol počas infúzie zaznamenaný vznik precipitátu, zvyčajne vznikal
na konci 24 hodinovej infuzie. Aj keď sa príčina precipitácie neobjasnila,
je pravdepodobne spojená so vznikom nasýteného roztoku zo zriedeného. Aby
sa znížilo riziko precipitácie, má sa roztok Paclitaxelu Kabi použiť čo
najskôr po príprave a má sa vyhnúť jeho nadmernému traseniu, vibráciám,
miešaniu. Infúzny set sa má pred použitím prepláchnuť. Počas infúzie sa má
jej vzhľad pravidelne kontrolovať a infúzia sa má zastaviť, keď sa objavia
precipitáty.

Aby sa minimalizovalo vystavenie pacientov DEHP, ktorý sa môže uvoľňovať
z plastových polyvinylchloridových infúznych obalov a setov alebo iných
lekárskych nástrojov, má sa rozriedený roztok Paclitaxelu Kabi uchovávať
v nepolyvinylchloridových fľašiach (sklo, polypropylén) alebo plastových
obaloch (polypropylén, polyolefín) a podávať cez set, ktorý je vo vnútri
potiahnutý vrstvou polyetylénu. Používanie filtrov (napr. IVEX-2®), ktoré
majú včlenenú krátku vstupnú a/alebo výstupnú plastovú trubičku z PVC,
nevyvolalo významné uvoľňovanie DEHP.

Likvidácia
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku a všetky predmety použité na
prípravu, podanie, alebo ktoré sa inak dostali do kontaktu s Paclitaxelom
Kabi, majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami na
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII EV. Č.: 2010/01728


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml
Infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka obsahuje 6 mg paklitaxelu v 1 ml infúzneho
koncetrátu.
Injekčná liekovka obsahuje 5 ml paklitaxelu (zodpovedajúcich 30 mg
paklitaxelu).
Injekčná liekovka obsahuje 16,7 ml paklitaxelu (zodpovedajúcich 100 mg
paklitaxelu).
Injekčná liekovka obsahuje 25 ml paklitaxelu (zodpovedajúcich 150 mg
paklitaxelu).
Injekčná liekovka obsahuje 50 ml paklitaxelu (zodpovedajúcich 300 mg
paklitaxelu).
Injekčná liekovka obsahuje 100 ml paklitaxelu (zodpovedajúcich 600 mg
paklitaxelu).

Pomocné látky:
Etanol, bezvodý, 393 mg/ml (49,7% (v/v))
Ricínoleoylmakrogol-glycerol, 530 mg/ml

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát.
Číry, jemne žltavý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Ovariálny karcinóm: Paclitaxel Kabi je indikovaný na liečbu pacientok
s pokročilým ovariálnym karcinómom alebo s reziduálnou chorobou ( > 1 cm)
po počiatočnej laparotómii, ako chemoterapia prvej línie v kombinácii
s cisplatinou.

Ako chemoterapia druhej línie je Paclitaxel Kabi indikovaný na liečbu
metastázujúceho ovariálneho karcinómu po zlyhaní štandardnej, platinu
obsahujúcej, liečby.

Karcinóm prsníka: Paclitaxel Kabi je indikovaný na adjuvantnú liečbu
pacientov s karcinómom prsníka s postihnutím lymfatických uzlín po terapii
antracyklínom a cyklofosfamidom (AC). Adjuvantná liečba Paclitaxelom Kabi
sa má považovať za alternatívu rozšírenej AC terapie.

Paclitaxel Kabi je indikovaný na počiatočnú liečbu lokálne pokročilého
alebo metastázujúceho karcinómu prsníka, buď v kombinácii s antracyklínom
u pacientok, pre ktoré je liečba antracyklínmi vhodná, alebo v kombinácii s
trastuzumabom u pacientok, ktoré majú zvýšenú expresiu receptoru 2 pre
ľudský epidermálny rastový faktor (HER-2) na úroveň 3+ (určená
imunohistochemicky) a pre ktoré liečba antracyklínmi nie je vhodná (pozri
časť 4.4 a 5.1).

Ako monoterapia je Paclitaxel Kabi indikovaný na liečbu metastázujúceho
karcinómu prsníka pacientok, u ktorých zlyhala štandardná, antracyklíny
obsahujúca, terapia alebo na liečbu pacientok, ktoré nie sú na túto terapiu
vhodné.

Pokročilý nemalobunkový karcinóm pľúc: Paclitaxel Kabi v kombinácii
s cisplatinou je indikovaný na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC
– non-small cell lung carcinoma) u pacientov, ktorí nie sú kandidátmi na
potencionálne liečebnú chirurgickú a/alebo radiačnú terapiu.

S AIDS súvisiaci Kaposiho sarkóm: Paclitaxel Kabi je indikovaný na liečbu
pacientov s pokročilým s AIDS súvisiacim Kaposiho sarkómom (KS), u ktorých
zlyhala liečba lipozomálnymi antracyklínmi.

Obmedzené údaje o účinnosti podporujúce túto indikáciu, súhrn náležitých
štúdií je v časti 5.1.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Všetci pacienti musia byť pred podaním Paclitaxelu Kabi premedikovaní
kortikosteroidmi, antihistaminikami a H2 antagonistami, napr.

Paklitaxel infúzny koncentrát sa pred použitím musí riediť (pozri časť 6.6)
a má sa podávať len intravenózne.

|Liečivo |Dávka |Podanie pred Paclitaxelom |
| | |Kabi |
|Dexametazón |20 mg perorálne* |Perorálne podanie: |
| |alebo i.v. |približne 12 a 6 hodín alebo |
| | |i.v. podanie: 30 až 60 min |
|Difenhydramín |50 mg i.v. |30 až 60 min |
|Cimetidín alebo | 300 mg i.v. |30 až 60 min |
|Ranitidín |50 mg i.v. | |

* 8 - 20 mg pre pacientov s KS
alebo ekvivalentný antihistamín, napríklad chlórfeniramín

Paclitaxel Kabi sa má podávať cez in-line filter s mikroporóznou membránou
s veľkosťou pórov ? 0,22 ?m (pozri časť 6.6).

Liečba prvej línie ovariálneho karcinómu: Aj keď ostatné dávkovacie schémy
sú zatiaľ študované, kombinovaná liečebná schéma Paclitaxelu Kabi a
cisplatiny je odporúčaná. Podľa trvania infúzie sú odporúčané dve
dávkovania Paclitaxelu Kabi: Paclitaxel Kabi 175 mg/m2 podávaný
intravenózne počas 3 hodín, nasledovaný cisplatinou v dávke 75 mg/m2 každé
tri týždne, alebo Paclitaxel Kabi 135 mg/m2 počas 24 hodinovej infúzie
nasledovaný cisplatinou 75 mg/m2 s trojtýždňovým intervalom medzi cyklami
(pozri časť 5.1).

Liečba druhej línie ovariálneho karcinómu: Odporúčaná dávka Paclitaxelu
Kabi je 175 mg/m2 podávaná počas 3 hodín s trojtýždňovým intervalom medzi
cyklami.

Adjuvantná chemoterapia karcinómu prsníka: Odporúčaná dávka Paclitaxelu
Kabi po AC liečbe je 175 mg/m2 podávaná počas 3 hodín, v 4 cykloch s
intervalom 3 týždne medzi cyklami.

Liečba prvej línie karcinómu prsníka: Ak sa Paclitaxel Kabi používa v
kombinácii s doxorubicínom (50 mg/m2), má sa podávať 24 hodín po
doxorubicíne. Odporúčaná dávka Paclitaxelu Kabi je 220 mg/m2 podávaná
intravenózne počas troch hodín s trojtýždňovým intervalom medzi cyklami
(pozri časť 4.5 a 5.1).

Ak sa Paclitaxel Kabi používa v kombinácii s trastuzumabom, je odporúčaná
dávka 175 mg/m2 podávaná intravenózne počas 3 hodín s trojtýždňovým
intervalom medzi cyklami (pozri časť 5.1). S infúziou Paclitaxelu Kabi sa
môže začať deň po prvej dávke trastuzumabu alebo ak bola prvá dávka
trastuzumabu tolerovaná dobre, môžu sa nasledovné dávky podať ihneď po
trastuzumabe (Pozri Súhrn charakteristických vlastností Herceptínu® pre
detailnejšie informácie o dávkovaní trastuzumabu).

Liečba druhej línie karcinómu prsníka: Odporúčaná dávka Paclitaxelu Kabi je
175 mg/m2 podávaná počas 3 hodín s trojtýždňovým intervalom medzi cyklami.

Liečba pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc: Odporúčaná dávka
Paclitaxelu Kabi je 175 mg/m2 podávaná počas 3 hodín, nasledovaná
cisplatinou 80 mg/m2 , s trojtýždňovým intervalom medzi cyklami.

Liečba s AIDS súvisiaceho Kaposiho sarkómu: Odporúčaná dávka Paclitaxelu
Kabi je 100 mg/m2 podávaná ako trojhodinová intravenózna infúzia každé dva
týždne.

Následné dávky Paclitaxelu Kabi sa majú podať na základe individuálnej
tolerancie pacienta.

Paclitaxel Kabi sa nemá opätovne podávať, ak nie je počet neutrofilov ?
1,5109/l (? 1,0109/l u pacientov s KS) a počet krvných doštičiek ?
100109/l (? 75109/l u pacientov s KS). U pacientov so závažnou
neutropéniou (počet neutrofilov < 0,5*109/l počas ? 7 dní) alebo závažnou
periférnou neuropatiou sa má v nasledujúcom liečebnom cykle dávka znížíť o
20% (o 25% u pacientov s KS) (pozri časť 4.4).

/Použitie v pediatrii:/
Bezpečnosť a účinnosť sa u detí (pod 18 rokov) nepotvrdila. Preto nie je
paklitaxel odporúčaný na použitie v pediatrii.

/Poruchy pečene:/
U pacientov s miernym až stredným poškodením pečene sú údaje o zmene
odporúčaného dávkovania nedostačujúce (pozri časť 4.4 a 5.2). Pacienti so
závažnou poruchou pečene sa nemajú paklitaxelom liečiť.

/Poruchy obličiek:/
Neboli vykonané štúdie u pacientov s porušenou funkciou obličiek a údaje na
povolenie odporúčaných dávkovaní nie sú dostačujúce (pozri časť 5.2).

4.3 Kontraindikácie

Paclitaxel Kabi je kontraindikovaný u pacientov so závažnou
precitlivenosťou na paklitaxel alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,
najmä na ricínoleoylmakrogol-glycerol (pozri časť 4.4).

Paklitaxel sa nemá používať u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov
< 1,5109/l (< 1,0109/l u pacientov s KS).

Paclitaxel Kabi je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.6).

U pacientov s KS je Paclitaxel Kabi taktiež kontraindikovaný počas
prebiehajúcej, závažnej, nekontrolovanej infekcie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Paclitaxel Kabi sa má podávať pod dozorom lekára, ktorý má skúsenosti
s použitím chemoterapie. Keďže sa môžu vyskytnúť závažné reakcie
precitlivenosti, musí byť dostupné vhodné podporné vybavenie.

Pacienti musia byť premedikovaní kortikosteroidmi, antihistaminikami a H2
antagonistami (pozri časť 4.2).

Ak je používaný Paclitaxel Kabi v kombinácii, má sa podávať pred
cisplatinou (pozri časť 4.5).

/Závažné reakcie precitlivenosti/ (charakterizované dušnosťou a hypotenziou,
ktorá vyžaduje liečbu, angioedémom a generalizovanou urtikáriou) sa
vyskytujú u menej ako 1% pacientov dostávajúcich paklitaxel po vhodnej
premedikácii. Tieto reakcie sú pravdepodobne sprostredkované histamínom.
V prípade závažnej reakcie precitlivenosti sa má infúzia s Paclitaxelom
Kabi okamžite zastaviť, má sa začať symptomatická liečba a pacientovi sa
liek nemá opakovane podávať.

/Supresia kostnej drene/ (primárna neutropénia) je toxicita, ktorá obmedzuje
dávkovanie. Má byť zavedené časté monitorovanie krvného obrazu. Pacienti
nemajú byť znova liečení, pokiaľ sa počet neutrofilov neobnoví nad ?
1,5109/l (? 1,0109/l u pacientov s KS) a počet krvných doštičiek nad
? 100109/l (? 75109/l u pacientov s KS). V klinickej štúdii s KS
dostávala väčšina pacientov granulocytové kolónie stimulujúci faktor (G-
CSF).

/Závažné poruchy vedenia srdcového vzruchu/ boli hlásené zriedkavo pri liečbe
paklitaxelom. Ak sa u pacientov počas podávania Paclitaxelu Kabi rozvinie
závažná porucha vo vedení vzruchu, má sa nasadiť vhodná liečba a počas
nasledujúceho cyklu Paclitaxelu Kabi sa má vykonávať kontinuálne
monitorovanie srdcových funkcií. Počas podávania paklitaxelu bola sledovaná
u pacientov hypotenzia, hypertenzia a bradykardia, pacienti sú však
zvyčajne asymptomatickí a nevyžadujú liečbu. Častá kontrola vitálnych
funkcií je odporúčaná najmä počas prvej hodiny infúzie s Paclitaxelom Kabi.

Závažné kardiovaskulárne poruchy boli častejšie pozorované u pacientov
s NSCLC ako u pacientov s karcinómom prsníka či ovariálnym karcinómom.
V klinickej štúdii o AIDS-KS bol v súvislosti s podaním paklitaxelu
zaznamenaný jeden prípad srdcového zlyhania.

Ak sa Paclitaxel Kabi používa v kombinácii s doxorubicínom alebo
trastuzumabom na počiatočnú liečbu metastázujúceho karcinómu prsníka, má sa
venovať zvýšená pozornosť monitorovaniu srdečných funkcií. Ak sú pacienti
kandidátmi na túto kombinovanú terapiu s Paclitaxelom Kabi, majú podstúpiť
základné zhodnotenie srdcových funkcií, pozostávajúce z anamnézy,
fyzikálneho vyšetrenia, EKG, echokardiogramu a/alebo rádionuklidovej
ventrikulografie (MUGA scan). Srdcové funkcie sa majú ďalej sledovať počas
liečby (napr. každé 3 mesiace). Monitorovanie môže pomôcť rozpoznať
pacientov, u ktorých sa rozvíja srdcové zlyhanie, a ošetrujúci lekár má
starostlivo zhodnotiť kumulatívnu dávku (mg/m2) podávaného antracyklínu,
keď sa rozhoduje o frekvencii vyšetrení srdcových funkcií. Ak testy
naznačujú zhoršenie srdcových funkcií, i asymptomatické, ošetrujúci lekár
má starostlivo zhodnotiť klinické výhody pokračovania liečby
oproti potenciálnemu riziku poškodenia srdca, ktoré môže byť nevratné. Ak
sa v liečbe pokračuje, pravidelné kontroly srdcových funkcií majú byť
častejšie (napr. po 1-2 liečebných cykloch). Pre bližšie informácie pozri
Súhrn charakteristických vlastností Herceptínu® alebo doxorubicínu.

Aj keď je výskyt /periférnej neuropatie/ častý, rozvoj závažných príznakov je
zriedkavý. U závažných prípadov sa odporúča redukcia dávky o 20% (25%
u pacientov s KS) vo všetkých následných liečebných cykloch Paclitaxelu
Kabi. U pacientov s NSCLC a ovariálnym karcinómom, liečených paklitaxelom
ako liečbou prvej línie, spôsobuje podanie trojhodinovej infúzie
paklitaxelu v kombinácii s cisplatinou vyšší výskyt závažnej neuropatie ako
podanie paklitaxelu ako monoterapie alebo podanie cyklofosfamidu
nasledované cisplatinou.

/Pacienti s poškodením pečene/ majú vyššie riziko toxicity, najmä
myelosupresie stupňa III-IV. Neexistuje dôkaz, že toxicita Paclitaxelu Kabi
podaváneho počas trojhodinovej infúzie je u pacientov s miernym poškodením
pečene vyššia. Ak sa Paclitaxel Kabi podáva ako dlhšia infúzia, je
u pacientov so stredným a ťažkým poškodením pečene zvýšená myelosupresia.
Pacienti majú byť sledovaní pre vývin ťažkej myelosupresie (pozri časť
4.2). U pacientov s miernym až stredným poškodením pečene sú údaje o zmene
odporúčaného dávkovania nedostačujúce (pozri časť 5.2).

Nie sú dostupné údaje o pacientoch so závažnou cholestázou. Pacienti so
závažným poškodením pečene sa nemajú liečiť paklitaxelom.

Má sa venovať zvláštna pozornosť tomu, aby sa Paclitaxel Kabi neaplikoval
intraarteriálne, pretože štúdie na zvieratách testujúce lokálnu toleranciu
preukázali závažné reakcie tkaniva po intraarteriálnej aplikácii.

/Pseudomembranózna kolitída/ bola zaznamenaná zriedkavo, zahŕňajúc prípady
u pacientov, ktorí neboli súčasne liečení antibiotikami. Táto reakcia sa má
brať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike ťažkej alebo pretrvávajúcej
hnačky, ktorá sa objaví počas alebo krátko po liečbe paklitaxelom.

Paclitaxel Kabi v kombinácii s radiačnou terapiou pľúc, pri ktorej sa
nezohľadňuje ich vzájomná chronologická postupnosť, môže prispieť k rozvoju
/intersticiálnej pneumonitídy/.

Sexuálne aktívne ženy a muži vo fertilnom veku a/alebo ich partneri majú
používať antikoncepciu počas minimálne 6 mesiacov po liečbe paklitaxelom
(pozri časť 4.6).

U pacientov s KS je /závažná mukozitída/ zriedkavá. Ak sa táto závažná
reakcia vyskytne, mala by sa dávka paklitaxelu znížiť o 25%.

Tento liek obsahuje 49,7% objemu etanolu (alkohol), čo môže byť škodlivé
pre pacientov trpiacich alkoholizmom. Tento fakt sa má vziať do úvahy pri
liečbe detí alebo rizikových skupín, ako sú pacienti s ochoreniami pečene
alebo s epilepsiou.

Vzhľadom na to, že Paclitaxel Kabi obsahuje etanol ( 393 mg/ml), je
potrebné vziať do úvahy jeho možné účinky na CNS a ďalšie účinky.

Tento liek obsahuje ricínoleoylmakrogol-glycerol, ktorý môže vyvolať
závažné alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Klírens paklitaxelu nie ovplyvnený premedikáciou cimetidínom.

Pri odporúčanej schéme liečby prvej línie u ovariálneho karcinómu sa má
Paclitaxel Kabi podávať pred cisplatinou. Ak sa Paclitaxel Kabi podáva
pred cisplatinou, zodpovedá jeho bezpečnostný profil Paclitaxelu Kabi
podávanému v monoterapii. Ak sa paklitaxel podáva až po cisplatine,
dochádza u pacientov k výraznejšej myelosupresii a ku zníženiu klírensu
paklitaxelu približne o 20%. Pacienti liečení Paclitaxelom Kabi súčasne
s cisplatinou majú vyššie riziko zlyhania obličiek v porovnaní s liečbou
gynekologických karcinómov samotnou cisplatinou.

Vzhľadom na to, že eliminácia doxorubicínu a jeho aktívnych metabolitov
môže byť znížená, ak sa paklitaxel a doxorubicín podávajú v krátkom časovom
intervale, má sa Paclitaxel Kabi pri počiatočnej liečbe metastázujúceho
karcinómu prsníka podávať 24 hodín po doxorubicíne (pozri časť 5.2).

Paklitaxel je čiastočne metabolizovaný cytochrómom P450, izoenzýmami CYP2C8
a 3A4 (pozri časť 5.2). Klinické štúdie preukázali, že hlavná metabolická
dráha paklitaxelu u ľudí je metabolizmus paklitaxelu na 6?-
hydroxypaklitaxel sprostredkovaný CYP2C8. Súčasné podanie ketokonazolu,
známeho silného CYP3A4 inhibítoru, neznižuje u pacientov vylučovanie
paklitaxelu, takže sa môžu oba lieky podávať súbežne bez úpravy dávkovania.
Ďalšie údaje, týkajúce sa vzájomných liekových interakcií medzi
paklitaxelom a ostatnými substrátmi/inhibítormi CYP3A4, sú obmedzené. Preto
sa má venovať zvýšená pozornosť pacientom, ktorí súčasne s paklitaxelom
užívajú známe inhibítory (napr. erytromycín, fluoxetín, gemfibrozil) alebo
induktory (napr. rifampicín, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital,
efavirenz, nevirapín) CYP2C8 alebo 3A4.

Štúdie u pacientov s KS, ktorí užívajú mnohočetnú súbežnú medikáciu,
naznačujú, že systémový klírens paklitaxelu je významne znížený
v prítomnosti nelfinaviru a ritonaviru, nie je však ovplyvnený indinavirom.
Ďalšie údaje o interakcii s inhibítormi proteáz sú nedostatočné, preto sa
má pacientom, ktorí sú súčasne liečení inhibítormi proteáz, venovať zvýšená
pozornosť.

4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Preukázalo sa, že paklitaxel je teratogénny, embryotoxický a mutagénny
v mnohých experimentálnych systémoch. U Paclitaxelu Kabi sa dokázala
embrytoxicita a fetotoxicita u králikov a znížená plodnosť u krýs.

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku paklitaxelu. Tak ako ostatné cytostatiká, môže Paclitaxel Kabi
spôsobiť poškodenie plodu, preto sa počas tehotenstva nemá používať pokiaľ
to nie je naozaj nevyhnutné. Ženám sa neodporúča otehotnieť počas liečby
Paclitaxelom Kabi, prípadne okamžite ohlásiť tehotenstvo ošetrujúcemu
lekárovi. Sexuálne aktívne ženy aj muži vo fertilnom veku a/alebo ich
partneri majú používať antikoncepciu počas minimálne 6 mesiacov po liečbe
paklitaxelom.
Muži majú pred liečbou paklitaxelom požadovať poradenstvo ohľadne
kryokonzervácie spermií z dôvodu možnosti neplodnosti.


/Laktácia/

Nie je známe, či sa paklitaxel vylučuje do ľudského materského mlieka.
Liečba Paclitaxelom Kabi je počas laktácie kontraindikovaná (pozri časť
4.3). Dojčenie sa má ukončiť, aby sa mohlo pokračovať v liečbe.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Má sa ale brať do úvahy, že Paclitaxel Kabi obsahuje alkohol (pozri časť
4.4 a 6.1).

4.8 Nežiaduce účinky

Ak to nie je uvedené inak, nasledujúce údaje o celkovej bezpečnosti sú
získané z databázy klinických štúdií s 812 pacientmi so solídnymi nádormi,
ktorí boli liečení paklitaxelom v monoterapii. Vzhľadom na to, že populácia
s KS je špecifická, je na konci tejto časti zvláštna kapitola založená na
klinickej štúdii so 107 pacientmi s KS.

Frekvencia a závažnosť nežiaducich účinkov, ak to nie je uvedené inak, je
všeobecne podobná medzi pacientami dostávajúcimi paklitaxel na liečbu
ovariálneho karcinómu, karcinómu prsníku či NSCLC. Žiadna z pozorovaných
toxicít nebola jasne ovplyvnená vekom.

Najčastejším významným nežiaducim účinkom bola supresia kostnej drene.
Závažná neutropénia (< 0,5*109 buniek/l) sa objavila u 28% pacientov,
nebola však spojená s febrilnými epizódami. Iba u 1% pacientov sa vyskytla
závažná neutropénia trvajúca 7 alebo viac dní. Trombocytopénia bola hlásená
u 11% pacientov. U troch percent pacientov bol počet krvných doštičiek
nižší ako 50*109/l aspoň raz počas štúdie. Anémia sa objavila u 64%
pacientov, závažná (Hb < 5 mmol/l) bola však iba u 6% z nich. Incidencia
a závažnosť anémie sa vzťahovala k počiatočnej hladine hemoglobínu.

Neurotoxicita, najmä periférna neuropatia, sa ukazuje byť častejšia
a závažnejšia, ak sa Paclitaxel Kabi podáva v dávke 175 mg/m2 počas
trojhodinovej infúzie (u 85% pacientov sa objaví neurotoxicita, u 15%
závažná), oproti dávke 135 mg/m2 počas 24 hodín (u 25% pacientov sa objaví
neurotoxicita, u 3% závažná), keď sa paklitaxel podáva s cisplatinou.
U pacientov s NSCLC a s ovariálnym karcinómom, ktorí boli liečení
paklitaxelom počas trojhodinovej infúzie nasledovanej cisplatinou, sa
zaznamenal zjavný nárast incidencie závažnej neurotoxicity. Periférna
neuropatia sa môže objaviť po prvom cykle chemoterapie a ďalšími cyklami
Paclitaxelu Kabi sa môže zhoršovať. V niekoľkých prípadoch bola periférna
neuropatia dôvodom na prerušenie liečby paklitaxelom. V priebehu niekoľkých
mesiacov po ukončení liečby paklitaxelom sa senzorické priznaky zlepšili
alebo úplne vyliečili. Už existujúce neuropatie, ktoré vznikli ako dôsledok
predchádzajúcich terapií, nie sú kontraindikáciou na liečbu Paclitaxelom
Kabi.

Artralgie alebo myalgie postihli 60% pacientov, 13% závažne.

Závažná alergická reakcia (reakcia precitlivenosti) s možnými fatálnymi
dôsledkami (charakterizované hypotenziou, ktorá vyžaduje liečbu,
angioedémom, dýchacou tiesňou, ktorá vyžaduje bronchodilatačnú liečbu,
alebo generalizovanou urtikáriou) sa objavila u dvoch (< 1%) pacientov.
U 34% pacientov (u 17% pacientov počas všetkých cyklov) sa vyskytli mierne
alergické reakcie (reakcie precitlivenosti). Tieto mierne reakcie, najmä
začervenanie a vyrážka, nevyžadovali terapeutický zásah či prerušenie
liečby paklitaxelom.

Reakcia v mieste podania počas intravenózneho podania môže viesť ku
lokalizovanému edému, bolesti, erytému a indurácii, príležitostne môže
extravazácia vyústiť až v celulitídu. Bolo nahlásené olupovanie pokožky vo
veľkých a/alebo malých častiach, ktoré sa niekdy vzťahovalo k extravazácii.
Zmeny farby pokožky sa taktiež môže vyskytnúť. Opakovanie kožnej rakcie
v mieste predošlej extravazácie po podaní paklitaxelu na inom mieste (tzv.
„recall“ syndróm) sa zaznamenalo iba zriedkavo. Špeciálna liečba
extravazácie zatiaľ nie je známa.

Nasledujúca tabuľka ukazuje nežiaduce účinky, bez ohľadu na závažnosť,
spojené s podaním paklitaxelu počas troch hodín v monoterapii
metastazujúcich karcinómov (812 pacientov, ktorí sa zúčastnili klinických
štúdií) a ktoré sú hlásené postmarketingovým dozorom*.

Pri klasifikácii nežiaducich účinkov bola použitá nasledovná konvencia:

veľmi časté (?1/10); časté (?1/100 až <1/10); menej časté ((1/1 000 až
<1/100); zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

/Časté:/ závažné zvýšenie hladiny AST (SGOT), závažné zvýšenie hladiny
alkalickej fosfatázy
/Menej časté:/ závažné zvýšenie hladiny bilirubínu
/Zriedkavé*:/ zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

/Časté:/ bradykardia
/Menej časté:/ kardiomyopatia, asymptomatická ventrikulárna tachykardia,
tachykardia s bigemíniou, AV blokáda a synkopa, infarkt
myokardu
/Veľmi zriedkavé*:/ fibrilácia predsiení, supraventrikulárna tachykardia


Poruchy krvi a lymfatického systému:

/Veľmi časté:/ myelosupresia, neutropénia, anémia, tombocytopénia,
leukopénia, krvácanie
/Zriedkavé*:/ febrilná neutropénia
/Veľmi zriedkavé*:/ akútna myeloidná leukémia, myelodysplastický syndróm


Poruchy nervového systému:

/Veľmi časté:/ neurotoxicita (hlavne periférna neuropatia)
/Zriedkavé*:/ motorická neuropatia (s následnou malou distálnou slabosťou)
/Veľmi zriedkavé*:/ autonómna neuropatia (s následným paralytickým ileom
a ortostatickou hypotenziou), epileptické záchvaty typu
grand mal, kŕče, encefalopatia, nevoľnosť, bolesti hlavy,
ataxia


Poruchy oka:

/Veľmi zriedkavé*:/ poškodenie optického nervu a/alebo poruchy zraku
(scintilujúci skotóm), obzvlášť u pacientov, ktorí
dostávajú vyššie dávky ako sú odporúčané


Poruchy ucha a labyrintu:

/Veľmi zriedkavé*:/ ototoxicita, strata sluchu, tinitus, vertigo


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

/Zriedkavé*:/ dyspnoe, pleurálna efúzia, intersticiálna pneumónia, fibróza
pľúc, pľúcna embólia, respiračné zlyhanie
/Veľmi zriedkavé*:/ kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

/Veľmi časté:/ nauzea, vracanie, hnačka, zápal slizníc
/Zriedkavé*:/ črevná nepriechodnosť, perforácia čreva, ischemická
kolitída, pankreatitída
/Veľmi zriedkavé*:/ trombóza mezenterických žíl, pseudomembranózna
kolitída, ezofagitída, zápcha, ascites, neutropenická
kolitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

/Veľmi časté:/ alopécia
/Časté:/ prechodné a mierne zmeny nechtov a pokožky
/Zriedkavé*:/ pruritus, vyrážka, erytém
/Veľmi zriedkavé*:/ Stevensov-Johnsonov syndróm, epidermálna nekrolýza,
erythema multiforme, exfoliatívna dermatitída, urtikária,
onycholýza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

/Veľmi časté:/ artralgia, myalgia


Poruchy metabolizmu a výživy:

/Veľmi zriedkavé*:/ anorexia


Infekcie a nákazy:

/Veľmi časté:/ infekcie (hlavne močových ciest a horných dýchacích ciest)
so zaznamenanými smrteľnými prípadmi
/Menej časté:/ septický šok
/Zriedkavé*:/ pneumónia, peritonitída, sepsa


Poruchy ciev:

/Veľmi časté:/ hypotenzia
/Menej časté:/ hypertenzia, trombóza, tromboflebitída
/Veľmi zriedkavé*:/ šok


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

/Časté:/ reakcie v mieste podania (zahŕňajúce lokalizovaný edém, bolesť,
erytém, induráciu, príležitostne môže extravazácia vyústiť
v celulitídu, fibróza pokožkya nekróza pokožky)
/Zriedkavé*:/ asténia, pyrexia, dehydratácia, edém, malátnosť


Poruchy imunitného systému:

/Veľmi časté:/ mierne alergické reakcie (hlavne začervenanie a vyrážka)
/Menej časté:/ významné alergické reakcie vyžadujúce liečbu (napr.
hypotenzia, angioneurotický edém, dychové utlmenie,
generalizovaná urtikária, zimnica, bolesti chrbta, bolesť
na hrudi, tachykardia, abdominálna bolesť, bolesti
končatín, diaforéza a hypertenzia)
/Zriedkavé*:/ anafylaktická reakcia
/Veľmi zriedkavé*:/ anafylaktický šok


Poruchy pečene a žlčových ciest:

/Veľmi zriedkavé*:/ nekróza pečene, hepatálna encefalopatia (obe
s hlásenými smrteľnými prípadmi)

Psychické poruchy:

/Veľmi zriedkavé*:/ stavy zmätenosti

U pacientov s karcinómom prsníka, ktorí dostávali paklitaxel ako adjuvatnú
liečbu po AC terapii, sa častejšie vyskytla neurosenzorická toxicita,
alergické reakcie, artralgie/myalgie, anémie, infekcie, horúčky,
nauzea/vracanie a hnačka ako u pacientov, ktorí boli liečení samotnou AC
terapiou. Frekvencia týchto nežiaducich účinkov zodpovedala frekvencii
nežiaducich účinkov paklitaxelu, spomenutých vyššie, pri použití
v monoterapii.


Kombinovaná liečba


Nasledujúce údaje sa týkajú dvoch veľkých klinických štúdií o chemoterapii
prvej línie ovariálneho karcinómu (kombinácia paklitaxelu a cisplatiny u
viac ako 1050 pacientov), dvoch klinických štúdií vo fáze III o liečbe
prvej línie metastázujúceho karcinómu prsníka: jedna skúmajúca kombináciu
s doxorubicínom (kombinácia doxorubicínu a paklitaxelu u 267 pacientov),
druhá skúmajúca kombináciu s trastuzumabom (kombinácia paklitaxelu a
trastuzumabu u plánovanej podskupiny 188 pacientov) a dvoch klinických
štúdií vo fáze III o liečbe pokročilého NSCLC (kombinácia paklitaxelu a
cisplatiny u viac ako 360 pacientov) (pozri časť 5.1).

Keď sa paklitaxel podával počas trojhodinovej infúzie pri liečbe prvej
línie ovariálneho karcinómu, neurotoxicita, artralgie/myalgie a alergie
boli častejšie a závažnejšie, keď bola po paklitaxeli podaná cisplatina,
ako keď boli pacienti liečení cyklofosfamidom nasledovaným cisplatinou.
Myelosupresia sa zdala byť menej častá a závažnejšia pri liečbe
paklitaxelom v trojhodinovej infúzii a následne cisplatinou v porovaní
s liečbou cyklofosfamidom, po ktorom je podaná cisplatina.

Pri chemoterapii prvej línie metastázujúceho karcinómu prsníka bola
neutropénia, anémia, periférna neuropatia, artralgie/myalgie, asténia,
horúčka a hnačka častejšia a závažnejšia, ak sa paklitaxel (220 mg/m2)
podával v trojhodinovej infúzii 24 hodín po doxorubicíne (50 mg/m2)
v porovnaní so štandardnou FAC terapiou (5-FU 500 mg/m2, doxorubicín
50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2). Nauzea a vracanie boli menej časté a
závažné pri režime paklitaxel (220 mg/m2)/doxorubicín (50 mg/m2) ako pri
štandardnom FAC režime. K nižšej frekvencii a závažnosti nauzey a vracania
mohlo prispieť použitie kortikoidov pri režime paklitaxel/doxorubicín.

Ak sa paklitaxel podával ako trojhodinová infúzia v kombinácii
s trastuzumabom pri liečbe prvej línie pacientov s metastázujúcim
karcinómom prsníka boli nasledujúce nežiadúce účinky (bez vzťahu ku
paklitaxelu alebo trastuzumabu) častejšie a závažnejšie v porovnaní
s liečbou paklitaxelom v monoterapii: srdcové zlyhanie (8% vs. 1%),
infekcie (46% vs. 27%), zimnica (42% vs. 4%), horúčka (47% vs. 23%), kašeľ
(42% vs. 22%), vyrážka (39% vs. 18%), artralgie (37% vs. 21%), tachykardia
(12% vs. 4%), hnačka (45% vs. 30%), hypertenzia (11% vs. 3%), epistaxia
(18% vs. 4%), akné (11% vs. 3%), herpes simplex (12% vs. 3%), zranenia (13%
vs. 3%), insomnia (25% vs. 13%), rinitída (22% vs. 5%), sinusitída (21% vs.
7%) a reakcie v mieste podania (7% vs. 1%). Niektoré rozdiely medzi
frekvenciami môžu byť spôsobené vyšším počtom cyklov a dlhším trvaním
kombinovanej liečby paklitaxelom a trastuzumabom v porovaní s liečbou
paklitaxelom. Závažné nežiaduce účinky mali rovnakú frekvenciu pri
kombinovanej liečbe paklitaxelom a trastuzumabom aj pri liečbe paklitaxelom
v monoterapii.

Keď sa doxorubicín podával v kombinácii s paklitaxelom pri metastázujúcom
karcinóme prsníka, boli zaznamenané anomálie kontraktility srdca (? 20%
zníženie ejekčnej frakcie ľavej komory) u 15% pacientov v porovnaní s 10%
pacientmi liečenými štandardným FAC režimom. Kongestívne zlyhanie srdca
bolo zaznamenané u <1% pacientov liečených buď kombináciou
doxorubicín/paklitaxel alebo štandardným FAC režimom. Podanie trastuzumabu
v kombinácii s paklitaxelom u pacientov, ktorí boli v minulosti liečení
antracyklínmi, viedlo k zvýšenej frekvencii a závažnosti porúch funkcie
srdca v porovnaní s použitím paklitaxelu v monoterapii (NYHA trieda I/II
10% vs. 0%, NYHA trieda III/IV 2% vs. 1%). Zlyhanie srdca bolo len
zriedkavo spojené s úmrtím (pozri Súhrn charakteristických vlastností
trastuzumabu). Vo všetkých týchto prípadoch pacienti reagovali na vhodnú
liečbu.

U pacientov, ktorí boli súbežne liečení radiačnou terapiou, bola
zaznamenaná radiačná pneumonitída.

S AIDS súvisiaci Kaposiho sarkóm
Okrem hematologických a hepatálnych nežiaducich účinkov (pozri dole), bola
frekvencia a závažnosť nežiaducich účinkov podobná medzi pacientmi s KS a
pacientmi so solídnymi nádormi liečenými monoterapiou paklitaxelu, čo je
podložené klinickou štúdiou zahŕňajúcou 107 pacientov.

Ochorenia krvi a lymfatického systému: Supresia kostnej drene je hlavnou,
dávku obmedzujúcou, toxicitou. Neutropénia je najdôležitejšou
hematologickou toxicitou. Počas prvého cyklu liečby sa objavila závažná
neutropénia (< 0,5*109 buniek/l) u 20% pacientov. Počas celého obdobia
terapie sa závažná neutropénia vyskytla u 39% pacientov. Neutropénia
pretrvávala dlhšie ako 7 dní u 41% pacientov a 30 až 35 dní u 8% pacientov.
U všetkých pacientov, ktorí boli sledovaní, sa po 35 dňoch neutropénia
upravila. Incidencia neutropénie stupňa 4 trvajúcej 7 alebo viac dní bola
22%.

Neutropenická horúčka spojená s paklitaxelom bola hlásená u 14% pacientov a
v 1,3% liečebných cyklov. Počas liečby paklitaxelom sa vyskytli 3 septické
príhody (2,8%), ktoré sa ukázali byť fatálne.

Trombocytopénia sa vyskytla u 50% pacientov, závažná trombocytopénia (<
50*109 buniek/l) u 9% pacientov. Len u 14% pacientov sa objavil pokles v
počte krvných doštičiek pod 75*109 buniek/l aspoň raz v priebehu liečby.
Krvácanie spojené s podaním paklitaxelu bolo hlásené u menej ako 3%
pacientov, hemoragické príhody boli ale lokalizované.

Anémia (Hb < 11 g/dl) bola pozorovaná u 61% pacientov, závažná (Hb <
8 g/dl) bola u 10% pacientov. Transfúziu erymasy potrebovalo 21% pacientov.

Ochorenia pečene a žlčových ciest: Z pacientov (> 50% na liečbe inhibítormi
proteáz) s normálnymi pečeňovými funkciami, 28%, 43% a 44% malo vzostup
hladiny bilirubínu, alkalickej fosfatázy a AST (SGOT), v uvedenom poradí.
Závažný vzostup u každého z týchto parametrov bol zaznamenaný v 1%
prípadov.


4.9 Predávkovanie

Nie je známe antidotum na predávkovanie Paclitaxelom Kabi. Primárne
predpokladané komplikácie predávkovania pozostávajú zo supresie kostnej
drene, periférnej neurotoxicity a mukozitídy. V prípade predávkovania sa má
pacient starostlivo sledovať. Liečba sa má zamerať na hlavné očakávané
toxicity.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Rastlinné alkaloidy a iné prírodné látky,
taxány.
ATC kód: L01C D01.

Paklitaxel je nový antimikrotubulárny liek, ktorý podporuje zoskupovanie
mikrotubulov z tubulínových dimérov a stabilizuje ich zabránením ich
depolymerizácie. Táto stabilita spôsobuje inhibíciu normálnej dynamickej
reorganizácie mikrotubulárnej siete, ktorá je základom pre vitálnu
interfázu a mitotické bunkové funkcie. Paklitaxel naviac indukuje tvorbu
abnormálnych zhlukov mikrotubulov počas bunkového cyklu a viacpočetných
mikrotubulárnych asterov počas mitózy.

Bezpečnosť a účinnosť paklitaxelu pri chemoterapii prvej línie ovariálneho
karcinómu bola vyhodnotená v dvoch veľkých, randomizovaných, kontrolovaných
(vs. cyklofosfamid 750 mg/m2/cisplatina 75 mg/m2) štúdiách. V
medziskupinovej štúdii (BMS CA139-209) dostalo viac ako 650 pacientok s
primárnym ovariálnym karcinómom v klinickom štádiu IIb-c, III alebo IV
maximálne 9 liečebných cyklov paklitaxelu (175 mg/m2 počas 3 hodín) a
nasledovne cisplatinu (75 mg/m2) alebo kontrolu. Druhá veľká štúdia (GOG-
111/BMS CA139-022) hodnotila maximálne 6 cyklov buď paklitaxelu
(135 mg/m2 počas 24 hodín) nasledovaného cisplatinou (75 mg/m2) alebo
kontrolou u viac ako 400 pacientok s primárnym ovariálnym karcinómom v
klinickom štádiu III/IV, s reziduálnou chorobou väčšou ako 1 cm po
počiatočnej laparotómii, alebo so vzdialenými metastázami. Aj keď sa priamo
neporovnávali dva rozlišné spôsoby podávania paklitaxelu, v oboch štúdiach
bola u pacientov liečených kombináciou paklitaxelu a cisplatiny vyššia
miera úspešnosti, dlhší čas k progresii choroby, dlhší čas prežívania v
porovnaní so štandardnou liečbou. Vyššia neurotoxicita, artralgie/myalgie,
ale nižšia myelosupresia bola pozorovaná u pacientok s pokročilým
ovariálnym karcinómom, ktorí dostávali trojhodinovú infúziu
paklitaxelu/cisplatiny v porovaní s pacientkami, ktorí boli liečení
cyklofosfamidom/cisplatinou.

3121 pacientov s karcinómom prsníka s postihnutím lymfatických uzlín sa
liečilo adjuvantne paklitaxelom, alebo boli bez ďalšej terapie po 4 cykloch
doxorubicínu a cyklofosfamidu (CALGB 9344, BMS CA 139-223). Medián
sledovania bol 69 mesiacov. Celkovo sa u pacientov, ktorí sa liečili
paklitaxelom, významne relatívne znížilo riziko návratu ochorenia o 18% v
porovnaní s pacientmi, ktorí dostali len AC liečbu (p=0,0014) a významne
relatívne sa znížilo riziko úmrtia o 19% v porovnaní s pacientmi, ktorí
boli liečení AC terapiou (p=0,0044). Retrospektívna analýza ukázala
prospech vo všetkých podskupinách pacientov. U pacientov s nádormi s
negatívnymi/neznámymi hormonálnymi receptormi sa znížilo riziko návratu
ochorenia na 28% (95%CI: 0,59-0,86). V podskupine pacientov s nádormi s
pozitívnymi hormonálnymi receptormi sa znížilo riziko návratu ochorenia na
9% (95%CI: 0,78-1,07). Štúdia však neskúmala účinok rozšírenia AC terapie
na viac ako 4 cykly. Na základe tejto jednej štúdie sa nedá vylúčiť, že
pozorované rozdiely v účinnosti sú spôsobené rozlišnou dĺžkou trvania
chemoterapie jednotlivých režimov (AC 4 cykly, AC a paklitaxel 8 cyklov).
Preto sa má adjuvantná liečba Paclitaxelom Kabi považovať za alternatívu ku
rozšírenej AC terapii.

V druhej veľkej klinickej štúdii s podobnou schémou dostalo alebo nedostalo
3060 pacientov s karcinómom prsníka s postihnutím lymfatických uzlín
paklitaxel vo vyššej dávke 225 mg/m2 po 4 cykloch AC terapie (NSABP B-28,
BMS CA139-270). Pri mediáne sledovania 69 mesiacov, sa u pacientov
liečených paklitaxelom relatívne znížilo riziko návratu ochorenia na 17% v
porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali iba AC terapiu (p=0,006). Liečba
paklitaxelom bola spojená so znížením rizika úmrtia na 7% (95%CI: 0,78-
1,12). Všetky podskupinové analýzy zvýhodňovali paklitaxelový režim. V
tejto skupine sa u pacientov s nádormi s pozitívnymi hormonálnymi
receptormi znížilo riziko návratu ochorenia na 23% (95%CI: 0,6-0,92), v
podskupine pacientov s nádormi s negatívnymi hormonálnymi receptormi sa
znížilo riziko návratu ochorenia na 10% (95%CI: 0,7-1,11).

Účinnosť a bezpečnosť paklitaxelu pri liečbe prvej línie u metastázujúceho
karcinómu prsníka bola vyhodnotená v dvoch úvodných, randomizovaných,
kontrolovaných, otvorených štúdiach vo fáze III.

V prvej štúdii (BMS CA139-278) bola porovnaná kombinácia bolusu
doxorubicínu (50 mg/m2) a paklitaxelu, ktorý bol podaný po 24 hodinách
(220 mg/m2 v trojhodinovej infúzii) (AT) so štandardným FAC režimom (5-FU
500 mg/m2, doxorubicín 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2), oba podané vo
8 cykloch každé 3 týždne. Do tejto randomizovanej štúdie bolo zahrnutých
267 pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka, ktorí buď predtým
nedostali chemoterapiu alebo dostali iba základnú adjuvantnú
neantracyklínovú chemoterapiu. Výsledky ukázali významný rozdiel v
priemernom čase do progresie u pacientov liečených AT liečbou v porovnaní s
tými, ktorí dostali FAC terapiu (8,2 vs. 6,2 mesiaca; p=0,029). Medián
prežitia bol vyšší pri AT liečbe v porovnaní s FAC terapiou (23,0 vs. 18,3
mesiaca; p=0,004). Po režime AT a FAC nasledovala v 44% a 48%, v uvedenom
poradí, ďalšia chemoterapia obsahujúca taxány v 7% a 50%, v uvedenom
poradí. Celkový pomer odpovedí bol taktiež významne vyšší pri liečbe AT
v porovnaní s FAC režimom (68% vs. 55%). Úplná odpoveď bola u 19% pacientov
liečených režimom paklitaxel a doxorubicín v porovnaní s úplnou odpoveďou u
8% pacientov liečených FAC režimom. Všetky výsledky boli následne potvrdené
zaslepenou nezávislou revíziou.

V druhej pilotnej štúdii sa skúmala účinnosť a bezpečnosť kombinácie
paklitaxelu s Herceptínom®, v plánovanej analyzovanej podskupine (pacienti
s metastázujúcim karcinómom prsníka, ktorí už boli adjuvantne liečení
antracyklínmi) štúdie HO648g. Účinnosť Herceptínu® v kombinácii
s paklitaxelom u pacientov, ktorí neboli adjuvantne liečení antracyklínmni,
nebola skúšaná. Kombinácia trastuzumabu (úvodná dávka 4 mg/kg nasledovaná
dávkou 2 mg/kg každý týždeň) a paklitaxelu (175 mg/m2) v trojhodinovej
infúzii každé tri týždne bola porovnaná s monoterapiou paklitaxelu
(175 mg/m2) v trojhodinovej infúzii každé tri týždne u 188 pacientov
s metastázujúcim karcinómom prsníka so zvýšenou expresiou receptoru HER2
(2+ alebo 3+ určené imunohistochemicky), ktorí už boli liečení
antracyklínmi. Paklitaxel sa podával každé tri týždne aspoň 6 cyklov, kým
trastuzumab sa podával každý týžden, až kým choroba neprestala postupovať.
Štúdia ukázala významný prospech kombinovanej liečby paklitaxelom a
trastuzumabom v zmysle času do progresie (6,9 vs. 3,0 mesiace), pomeru
odpovedí (41% vs. 17%) a trvania odpovede (10,5 vs. 4,5 mesiaca)
v porovnaní s monoterapiou paklitaxelom. Najvýznamnejšia toxicita
pozorovaná pri kombinovanej liečbe paklitaxelom a trastuzumabom bola
srdcová dysfunkcia (pozri časť 4.8).

Liečba pokročilého NSCLC, pomocou paklitaxelu 175 mg/m2 a po ňom podanej
cisplatiny 80 mg/m2, bola vyhodnotená v dvoch klinických štúdiách vo fáze
III (367 pacientov liečených režimami obsahujúcimi paklitaxel). Obe štúdie
boli randomizované, prvá porovnávala liečbu s terapiou cisplatinou
100 mg/m2, druhá používala ako porovnávač teniposid 100 mg/m2 a následne
podanú cisplatinu 80 mg/m2 (367 pacientov používalo porovnávač). Výsledky
oboch štúdií boli podobné. V prvých výsledkoch neboli nájdené významné
rozdiely medzi mortalitou pacientov na paklitaxel obsahujúcom režime a
mortalitou pacientov užívajúcich porovnávače (medián prežitia bol 8,1 a
9,5 mesiaca pri liečbe obsahujúcej paklitaxel, 8,6 a 9,9 mesiaca pri liečbe
porovnávačmi). Medzi režimami nebol taktiež rozdiel v období bez progresie
choroby. Našiel sa však prospech v zmysle pomeru klinickej odpovede.
Hodnotenie kvality života naznačuje prospech z paklitaxel obsahujúcich
režimov v zmysle straty chuti, ale taktiež ukazuje podriadenosť režimov
obsahujúcich paklitaxel kvôli periférnej neuropatii (p<0,008).

Účinnosť a bezpečnosť paklitaxelu bola predmetom skúmania v samostatnej
nekomparatívnej štúdii s pacientami s pokročilým s AIDS súvisiacim KS,
ktorí v minulosti podstúpili systémovú chemoterapiu. Primárnym cieľom bolo
čo najviac zlepšiť odozvu tumoru na liečbu. Zo 107 pacientov bolo 63
rezistentých na liečbu lipozomálnymi antracyklínmi. Táto podskupina
predstavovala základnú populáciu, u ktorej bola hodnotená účinnosť. Celkový
pomer úspešnosti (kompletná/čiastočná odpoveď) bol po 15 cykloch u
pacientov rezistentých na lipozomálne antracyklíny 57% (CI 44 – 70%). Viac
ako 50% odpovedí bolo zrejmých po prvých troch cykloch. Pomer odpovedí u
populácie rezistentnej na lipozomálne antracyklíny bol porovnateľný
s pomerom odpovedí pacientov, ktorí neboli nikdy liečení inhibítorom
proteáz (55,6%) a s pacientmi, ktorí ho dostali aspoň dva mesiace pred
liečbou paklitaxelom (60,9%). Medián času do progresie bol v základnej
populácii 468 dní (95% CI 257-NE). Medián prežitia sa nedal vypočítať, ale
spodná hranica 95% bolo v základnej populácii 617 dní.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní klesá plazmatická hladina paklitaxelu bifázicky.

Farmakokinetika paklitaxelu bola stanovená po podaní 3 a 24 hodinovej
infúzie v dávke 135 a 175 mg/m2. Stredný biologický polčas sa pohyboval
medzi 3,0 a 52,7 hodinami, a stredná, na kompártmentoch nezávislá, hodnota
celkového telového klírensu sa pohybovala medzi 11,6 a 24,0 l/hod/m2 a
celkový telový klírens sa znižoval s vyššou plazmatickou koncentráciou
paklitaxelu. Stredný rovnovážny distribučný objem bol medzi 198 a 688 l/m2,
čo naznačuje rozsiahlu extravazálnu distribúciu a/alebo väzbu na tkanivá.
Pre trojhodinovú infúziu je charakteristické, že zvyšujúca sa dávka má za
následok nelineárnu farmakokinetiku. Pri 30% zvýšení dávky, z 135 mg/m2 na
175 mg/m2, sa hodnoty Cmax a AUC -? zvýšili o 75% a 81%, v uvedenom poradí.

Po intravenóznom podaní dávky 100 mg/m2 počas trojhodinovej infúzie
19 pacientom s KS bola stredná Cmax 1 530 ng/ml (761 až 2 860 ng/ml) a
stredná AUC 5 619 ng.hod/ml (2 609 až 9 428 ng.hod/ml). Klírens bol
20,6 l/hod/m2 (11 až 38) a distribučný objem bol 291 l/m2 (121 až 638).
Terminálny polčas eliminácie bol v priemere 23,7 hodiny (12 až 33).

Variabilita medzi pacientami bola pri systémovom podaní minimálna.
Neexistuje dôkaz, že sa paklitaxel v tele akumuluje pri mnohonásobných
liečebných cykloch.

/In vitro/ štúdie o väzbe na ľudské sérové proteíny naznačujú, že 89-98%
lieku je v plazme naviazaného. Prítomnosť cimetidínu, ranitidínu,
dexametazónu alebo difenylhydramínu neovplyvňuje väzbu paklitaxelu na
proteíny.


Odbúravanie paklitaxelu u ľudí zatiaľ nebolo úplne objasnené. Stredná
hodnota kumulatívneho množstva nezmeneného lieku vylúčeného močom sa
pohybovala medzi 1,3 a 12,6% dávky, čo naznačuje, že paklitaxel má významný
nerenálny klírens. Metabolizmus pečeňou a biliárny klírens môžu byť hlavným
mechanizmom vylučovania. Zdá sa, že sa paklitaxel primárne metabolizuje
enzýmami cytochrómu P450. Po podaní rádioaktívne označeného paklitaxelu, sa
našlo priemerne 26%, 2% a 6% rádioaktivity v stolici vo forme 6?-
hydroxypaklitaxelu, 3´-p-hydroxypaklitaxelu a 6?-3´-p-dihydroxypaklitaxelu,
v uvedenom poradí. Formovanie týchto hydroxylovaných metabolitov je
katalyzované CYP2C8, -3A4, prípadne oboma -2C8 a -3A4, v uvedenom poradí.
Vplyv porúch pečene a obličiek na vylučovanie paklitaxelu po jeho podaní
počas trojhodinovej infúzie nebol zatiaľ formálne skúmaný. Farmakokinetické
parametre získané od jedného pacienta, ktorý podstupoval hemodialýzu a
dostal trojhodinovú infúziu paklitaxelu 135 mg/m2, boli v rámci hraníc,
ktoré boli charakterizované u nedialyzovaných pacientov.

V klinických štúdiách, kde bol paklitaxel podávaný súčasne s doxorubicínom,
bola distribúcia a eliminácia doxorubicínu a jeho metabolitov predĺžená.
Celková plazmatická expozícia doxorubicínom bola o 30% vyššia, keď sa
paklitaxel podal okamžite po doxorubicíne, ako keď bol interval medzi
podaním liekov 24 hodín.

Ak budete používať Paclitaxel Kabi v kombinácii s inými liekmi, prosím,
pozrite si Súhrn charakteristických vlastností cisplatiny, doxorubicínu
alebo trastuzumabu pre bližšie informácie o použití týchto liekov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Karcinogénny potenciál Paclitaxelu Kabi nebol zatiaľ študovaný. Napriek
tomu je paklitaxel na základe farmakodynamického mechanizmu účinku
potenciálne karcinogénny a genotoxický liek. Paklitaxel sa ukázal byť
toxický /in vitro/ aj /in vivo/ na cicavčích testovacích systémoch.
Paclitaxel tiež preukázal embrytoxicitu a fetotoxicitu u králikov a zníženú
plodnosť u krýs.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Etanol, bezvodý (pozri časť 4.4)
Ricínoleoylmakrogol-glycerol (pozri časť 4.4)
Kyselina citrónová, bezvodá (na úpravu pH)


6.2 Inkompatibility

Makrogolglycerol ricinoleát sa môže zmeniť vylúhovaním z plastových
polyvinylchloridových (PVC) obalov na DEHP (di-(2-etylhexyl)ftalát),
v množstve, ktoré sa zvyšuje úmerne času expozície a koncentrácii. Preto sa
má príprava, uchovávanie a podanie riedeného Paclitaxelu Kabi vykonávať so
zariadením, ktoré neobsahuje PVC.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Injekčná liekovka pred otvorením
2 roky

Injekčná liekovka po otvorení pred riedením
Chemická a fyzikálna stabilita lieku zostávajúceho v injekčnej liekovke po
mnohonásobných vstupoch ihly a odobratí časti liečiva bola preukázaná na
dobu do 28 dní, ak je uchovávaný pri teplote do 25°C. Iný čas a podmienky
uchovávania sú na zodpovednosti používateľa.

Po zriedení
Chemická a fyzikálna stabilita zriedeného roztoku pre infúzie bola
preukázaná pri teplote do 25°C na dobu 24 hodín, ak je liek riedený v 5%
roztoku glukózy, v 0,9% roztoku chloridu sodného, v 5% roztoku glukózy
v Ringerovom roztoku a v 5% roztoku glukózy/0,9% roztoku chloridu sodného.

Z mikrobiologického hľadiska má byť zriedený liek ihneď po zriedení
spotrebovaný. Ak nie je použitý okamžite, čas a uchovávanie lieku po
zriedení do použitia sú v zodpovednosti používateľa a nemali by byť dlhšie
ako 24 hodín pri 2 až 8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nevykonali za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Po zriedení je roztok určený na jednorázové použitie.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C.

Injekčnú liekovku uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sklenená injekčná liekovka typu I (Teflonom® pokrytá chlórbutylová gumová
zátka) obsahuje 30 mg, 100 mg, 150 mg, 300 mg alebo 600 mg paklitaxelu
v 5 ml, 16,7 ml 25 ml, 50 ml alebo 100 ml roztoku, v tomto poradí.

Balenie obsahuje 1 alebo 5 sklenených injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Zaobchádzanie s liekom:
Tak ako pri zaobchádzaní so všetkými antineoplastickými látkami, aj pri
zaobchádzaní s Paclitaxelom Kabi je potrebná zvýšená opatrnosť. Riedenie má
vykonávať trénovaný personál za aseptických podmienok na určenom mieste.
Majú sa nosiť primerané ochranné rukavice. Zvýšená pozornosť sa má venovať
tomu, aby sa vyhlo kontaktu s pokožkou a sliznicami. Po kontakte liečiva
s pokožkou sa má postihnuté miesto umyť mydlom a opláchnuť vodou. Po
lokálnom kontakte sa môže objaviť brnenie, pálenie a začervenanie. Pri
kontakte so sliznicami sa má postihnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou.
Pri inhalácii bolo nahlásené dyspnoe, bolesti na hrudi, pálenie hrdla
a nauzea.

Nemá sa používať zariadenie Chemo-Dispensing Pin alebo podobné zariadenia
s bodcom, pretože môžu spôsobiť poškodenie zátky injekčnej liekovky
a stratu sterility.

Pozri tiež časť 6.3 Čas použiteľnosti.

Gravidné ženy nemajú manipulovať s paklitaxelom (pozri časť 4.6).

Príprava na intravenózne podanie:
Pred infúziou sa musí roztok rozriediť za sterilných podmienok do 5%
roztoku glukózy, 0,9% roztoku chloridu sodného, 5% roztoku glukózy
v Ringerovom roztoku a do 5% roztoku glukózy/0,9% roztoku chloridu sodného,
aby sa získala konečná koncentrácia 0,3 až 1,2 mg/ml.

Pri príprave sa môže v roztoku objaviť zahmlenie, ktoré je znakom formácie
vehikula a nedá sa odstrániť filtráciou. Paclitaxel Kabi sa ma podávať cez
in-line filter s mikroporóznou membránou s pórmi ?0,22 ?m. Nebola
zaznamenaná strata účinnosti, keď sa roztok liečiva simulovane podával cez
i.v. kanylu so zaradeným in-line filtrom.

Zriedkavo bol počas infúzie zaznamenaný vznik precipitátu, zvyčajne vznikal
na konci 24 hodinovej infuzie. Aj keď sa príčina precipitácie neobjasnila,
je pravdepodobne spojená so vznikom nasýteného roztoku zo zriedeného. Aby
sa znížilo riziko precipitácie, má sa roztok Paclitaxelu Kabi použiť čo
najskôr po príprave a má sa vyhnúť jeho nadmernému traseniu, vibráciám,
miešaniu. Infúzny set sa má pred použitím prepláchnuť. Počas infúzie sa má
jej vzhľad pravidelne kontrolovať a infúzia sa má zastaviť, keď sa objavia
precipitáty.

Aby sa minimalizovalo vystavenie pacientov DEHP, ktorý sa môže uvoľňovať
z plastových polyvinylchloridových infúznych obalov a setov alebo iných
lekárskych nástrojov, má sa rozriedený roztok Paclitaxelu Kabi uchovávať
v nepolyvinylchloridových fľašiach (sklo, polypropylén) alebo plastových
obaloch (polypropylén, polyolefín) a podávať cez set, ktorý je vo vnútri
potiahnutý vrstvou polyetylénu. Používanie filtrov (napr. IVEX-2®), ktoré
majú včlenenú krátku vstupnú a/alebo výstupnú plastovú trubičku z PVC,
nevyvolalo významné uvoľňovanie DEHP.

Pozri tiež časť 6.3 Čas použiteľnosti.

Likvidácia:
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku a všetky predmety použité na
prípravu, podanie, alebo ktoré sa inak dostali do kontaktu s Paclitaxelom
Kabi, majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami na
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Fresenius Kabi s.r.o.
Smichov Gate
Plzenska 3217/16
CZ-150 00 Praha 5
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(A)

44/0287/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76882
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01CD01 - paclitaxelum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
piperazini adipas
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
28.04 € / 844.73 SK
Úhrada poisťovňou:
28.04 € / 844.73 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.90 € ÚP:8.43 € DP:1.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.00 € ÚP:28.10 € DP:4.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:99.00 € ÚP:0.00 € DP:99.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien