Detail:
NEOTIGASON cps 30x10 mg
Názov lieku:
NEOTIGASON
Doplnok názvu:
cps 30x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/2443

Písomná informácia pre používateľov

Neotigason 10 mg
Neotigason 25 mg

Tvrdé kapsuly
acitretín


Skôr ako začnete užívať tento liek, pozorne si prečítajte túto informáciu
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Neotigason a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Neotigason
3. Ako užívať Neotigason
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Neotigason
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NEOTIGASON A NA ČO SA POUŽÍVA

Acitretín, liečivo lieku Neotigason, patrí do skupiny retinoidov, ktoré sa
používaju na na perorálnu liečbu ťažkých foriem psoriázy a ochorení
postihujúcich keratinizáciu

Neotigason sa používa na liečbu ťažkých kožných problémov, kde koža
rohovatením zhrubne a môže byť šupinatá. Tieto kožné problémy zahŕňajú:
psoriázu, vrátane:
• erytrodermálnej psoriázy;
• lokálnej alebo generalizovanej pustulóznej psoriázy;

a tiež ťažkých porúch keratinizácie, ako je:
• kongenitálna ichtyóza;
• pityriasis rubra pilaris;
• keratosis follicularis (Darierova choroba);
• iné poruchy keratinizácie, ktoré sú rezistentné na inú liečbu.

Užívanie je pod dohľadom dermatológa (kožný lekár).

2. SKÔR AKO UŽIJETE NEOTIGASON

- Neužívajte Neotigason ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo
by ste mohli otehotnieť počas užívania lieku alebo do 2 rokov od
ukončenia liečby. Opatrenia na ochranu pred otehotnením sú
nevyhnutné, pozri časť Tehotenstvo a dojčenie ;
- ak ste alergický (precitlivený) na acitretín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Neotigasonu spomenutých v časti 6. Ďalšie informácie
alebo ak užívate iné “retinoidy”, patrí medzi ne izotretinoin a
tazarotenum;
- ak dojčíte;
- ak trpíte ťažkým poškodením pečene; ak trpíte ťažkým poškodením
obličiek;
- ak máte vysoké hladiny tukov v krvi;
- ak užívate antibiotiká tetracyklinového radu (na liečbu infekcie)
alebo metotrexát (liek na artritídu alebo rakovinu), pozri časť
Užívanie iných liekov:
- užívate vitamin A, pozri časť Užívanie iných liekov.


Poraďte sa so svojim lekárom skôr ako začnete užívať liek, ak sa niektoré z
vyššie uvedeného môže vzťahovať na Vás.
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Neotigasonu
- ak máte cukrovku. Musíte sledovať hodnoty glykémie častejšie, keď
začneme užívať Neotigason;
- ak máte vysokú hladinu tukov v krvi, alebo ak ste obézny. Váš lekár
bude musieť sledovať hodnoty cholesterolu a triglyceridov v krvi;

- ak máte kardiovaskulárne problémy. Váš lekár bude musieť častejšie
kotnrolovať napríklad tlak krvi;
- ak užívate väčšie množstvo alkoholu;
- ak máte problem s pečeňou;
- ak ste si všimli zhoršené nočné videnie;
- ak sa objavia silné bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie a/alebo
poruchy zraku. Môže ísť o príznaky zvýšeného krvného tlaku v hlave, ktoré
by mali byť skontrolované Vášim lekárom čo najskôr;
- ak sa chystáte vystaviť silnému slnečnému žiareniu alebo máte
v úmysle využiť solárium Neotigason môže zosilniť účinok UV žiarenia na
kožu. Pred vystavením sa slnečným lúčom použite opaľovací krém (s ochranným
faktorom najmenej SPF 15) na nechránenú pokožku. Treba sa vyvarovať
slneniu bez dozoru.

Pred začatím liečby majú byť skontrolované Vaše pečeňové funkcie a hladina
tukov v krvi a potom pravidelne počas liečby. Váš lekár má tiež pravidelne
kontrolovať vaše kosti, Neotigason môže byť príčinou zmien v kostiach
zvlášť u detí a dlhodobo liečených dospelých.

Ženy vo fertilnom veku: Neotigason môže byť príčinou malformácií plodu.
Účinná ochrana pred otehotnením a tehotenské testy počas liečby
Neotigasonom sú nevyhnutné a pokračujú ešte 2 roky po ukončení liečby.
Pozri časť “Tehotenstvo a dojčenie”. Ženy vo fertilnom veku nesmú užívať
alkohol počas liečby ani 2 mesiace po jej ukončení. Pozri časť “Užívanie s
jedlom a nápojmi”.
Darovanie krvi: Počas užívania Neotigasonu nesmiete darovať krv a ani
nasledujúce 2 roky po ukončení liečby. Je to z dôvodu zvýšeného rizika
možnej malformácie plodu spôsobenej užívanim Neotigasonu. Ženy vo fertilnom
veku nesmú preto prijať krv od pacientov, ktorí boli liečení Neotigasonom v
rozpätí dvoch rokov.

Ak sa Vás týka niečo z vyššie spomenutého, alebo ak si nie ste niečim istý,
overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie iných liekov
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Metotrexát (na kožné problémy, artritídu alebo rakovinu), tetracyklíny (na
liečbu infekcií) alebo vitamin A alebo iné retinoidy (ako izotretinoín a
tazarotén) sa nesmú užívať spoločne s Neotigasonom, pozri časť “Neužívajte
Neotigason”.

Povedzte svojmu lekárovi ak užívate fenytoin (na liečbu epilepsie) alebo
lieky s nízkym obsahom progesterónu (“minitablety”) pred začatím liečby
Neotigasonom.

Užívanie Neotigasonu s jedlom a nápojmi
Ženy vo fertilnom veku nesmú konzumovať alkohol (v nápojoch, jedle alebo
liekoch) počas liečby Neotigasonom a po dobu 2 mesiacov po ukončení liečby.
Súčasné požitie alkoholu a acitretinu môže viesť k tvorbe zlúčeniny
(acetretinát), ktorá môže byť škodlivá pre plod, a keď sa vytvorí, trvá
pomerne dlhú dobu, kým sa úplne vylúči z tela.

Tehotenstvo a dojčenie
Vystavenie plodu účinkom lieku Neotigason nesie riziko vzniku vrodenej
malformácie. Nasledujúce inštrukcie musia byť striktne dodržiavané, aj keď
máte problém s plodnosťou:

Neužívajte Neotigason, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete
otehotnieť počas užívania tohto lieku alebo do 2 rokov od ukončenia
liečby.
Neužívajte Neotigason ak dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liečba Neotigasonom môže spôsobovať znížené videnie v noci.V tomto prípade
buďte zvlášť opatrný, ak obsluhujete stroje alebo vediete vozidlá.

Ďalšie informácie o niektorých zložkách Neotigasonu
Neotigason obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti
niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím
liečby.3. AKO UŽÍVAŤ NEOTIGASON

Vždy užívajte Neotigason presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Kapsula sa má užívať raz denne s jedlom alebo mliečnym nápojom.

Úvodná denná dávka u dospelých je 25 mg (t.j. 1 kapsula 25 mg) alebo 30 mg
(t.j. 3 kapsuly po 10 mg). Váš lekár môže upraviť dávku v závislosti od
vášho ochorenia a iných okolností, napríklad na základe vášho celkového
zdravotného stavu. Maximálna povolená dávka je 75 mg/deň (t.j. 3 kapsuly 25
mg).

Ženy vo fertilnom veku
Užívať Neotigason začnite druhý alebo tretí deň vašej menštruácie. Váš
lekár môže požadovať tehotenský test pred začatím liečby nie starší ako 3
dni a pravidelne ešte počas dvoch rokoch po ukončení liečby.
Tehotenský test musí byť negatívny. Musíte tiež užívať účinnú
antikoncepciu bez prerušenia apoň 4 týždne pred začatím liečby
Neotigasonom, kým ho užívate a potom ešte 2 roky po ukončení liečby, pozri
časť “ Tehotenstvo a dojčenie”.

Užívanie u detí /(mladší ako 18 rokov)/
Neotigason je možné použiť u detí, len ak zlyhali všetky alternatívne
spôsoby liečby. Lekár môže rozhodnúť o dávke, ktorá závisí od stupňa
ochorenia a váhy dieťaťa.

/Psoriáza/
Liečbu je možné ukončiť u pacientov s psoriázou, ktorých lézie ustúpili v
dostatočnej miere.
Relapsy ochorenia sa liečia horeuvedeným spôsobom.

/Porucha keratinizácie/
Pri poruchách keratinizácie je udržiavacia liečba obyčajne potrebná, avšak
v čo najnižšom možnom dávkovaní, ktoré môže byť menej ako 20 mg/deň a
nesmie presiahnuť 50 mg/deň.

/Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)/
Vzhľadom na možné závažné nežiaduce účinky spojené s dlhotrvajúcou liečbou
je potrebné starostlivo zvážiť riziko liečby vzhľadom na jej prínos.
Acitretín je možné použiť iba vtedy, ak zlyhali všetky alternatívne spôsoby
liečby.

Ak užijete viac Neotigasonu, ako máte
Ak ste užili viac Neotigasonu ako ste mali, alebo ak niekto iný užil Váš
liek, kontaktujte lekára alebo choďte do nemocnice. Príznaky predávkovania
sú: bolesť hlavy, pocit choroby, ospalosť alebo
podráždenie či svrbenie kože.

Ak zabudnete užiť Neotigason
Užite Neotigason hneď, ako si spomeniete. Ak sa však blíži čas pre užitie
ďalšej dávky, zabudnutú dávka vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby
ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Neotigason
Ak si želáte ukončiť liečbu, prosím, poraďte sa najskôr so svojim lekárom.
Neprestaňte užívať liek svojvoľne bez predchádzajúcej konzultácie so svojím
lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Neotigason môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Neotigason a vyhľadajte ihneď lekára, ak sa nasledujúce
nežiaduce účinky vyskytnú súčasne:
- ťažká bolesť hlavy;
- pocit nevoľnosti alebo vracanie;
- problémy so zrakom.

Veľmi časté (postihujú viac než 1 používateľa z 10)
- suché, podráždené alebo opuchnuté oči, čo môže viesť k neznášanlivosti
kontaktných šošoviek;
- suchosť, podráždenie alebo výtok z nosa, krvácanie z nosa;
- suché ústa, smäd;
- vysušenosť alebo zápal pier, čo môže byť zmiernené použitím mastných
mastí. Svrbenie, vypadávanie vlasov, olupovanie kože (celé telo,
čiastočne na dlaniach a chodidlách);
- zmeny v činnosti pečene (viditeľné v krvných testoch);
- zvýšené hodnoty tukov v krvi (preukazateľné v krvných testoch).

Časté ( postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)
- bolesť hlavy;
- zápal sliznice dutiny ústnej, bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť,
vracanie;
- fragilita kože, lepkavý pocit na koži, vyrážka, zápal kože, zmeny
štruktúry vlasov, lámanie nechtov, zápal nechtového lôžka,
začervenanie kože;
- bolesti kĺbov a bolesti svalov;
- opuchy rúk, členkov a nôh.

Menej časté (postihuje 1 až 10 používateľov z 1000)
- závraty;
- rozmazané-neostré videnie;
- gingivitída (zápal ďasien);
- hepatitída (zápal pečene);
- ragády (trhliny na koži úst) praskliny a jemné lineárne jazvy v koži,
pľuzgiere a zápal kože (bulózna dermatitída), citlivosť kože na
slnečné žiarenie (fotosenzitívne reakcie).

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10000)
- poškodenie periférneho nervového systému (periférna neuropatia), ktoré
môže zahŕňať príznaky ako svalová slabosť, necitlivosť a brnenie v
nohách a rukách alebo pálivá, bodavá a vystreľujúca bolesť.

Veľmi zriedkavé (postihuje menej ako 1 z 10000)
- zvýšený vnútrolebečný tlak;
- šeroslepota, zápal rohovky (ulceratívna keratitída);
- zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka);
- bolesť kostí, zmeny v raste kostí.

Neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)
- infekcie pošvy a kandidóza (vulvo-vaginitída spôsobená Candidou
albicans);
- zhoršenie sluchu, zvonenie v ušiach (tinnitus);
- návaly;
- zmeny vo vnímaní chutí, krvácanie z konečníka;
- malé červené hrbolčeky na koži, ktoré môžu ľahko krvácať (pyogénny
granulóm);
- zlepšenie alebo zhoršenie glukózovej tolerancie u diabetikov.


Na začiatku liečby sa niekedy pozorovalo úvodné zhoršenie príznakov
psoriázy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NEOTIGASON

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Neotigason po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Neotigason obsahuje
Liečivo je acitretín.

Každá kapsula obsahuje 10 mg alebo 25 mg acitretínu.

Neotigason 10 mg kapsula obsahuje
/Pomocné látky/:
mikrokryštalická celulóza, želatína, roztok glukózy, nátrium askorbát.
/Obal kapsuly obsahuje:/
E 172 (čierny oxid železitý),E 172 (červený oxid železitý), E 171 (oxid
titaničitý), želatína.

Neotigason 25 mg kapsula obsahuje
/Pomocné látky:/
mikrokryštalická celulóza, želatína, roztok glukózy, nátrium askorbát.
/Obal kapsuly obsahuje:/
E 172 ( čierny oxid železitý), E 172 ( žltý oxid železitý), E 172 (červený
oxid železitý), E 171 (oxid titaničitý), želatína.

Ako vyzerá Neotigason a obsah balenia

/Neotigason 10 mg/ sú: tvrdé, želatínové, nepriehľadné kapsuly, s logom
„Actavis“ a označením „10“ .
/Neotigason 25 mg/ sú: tvrdé, želatínové, nepriehľadné kapsuly, s logom
„Actavis“ a označením „25“ .

Neotigason je dostupný v blistrových baleniach 30 a 100 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Výrobca
CENEXI
Fontenay-sous-Bois
Francúzsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/2443


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Neotigason 10mg
Neotigason 25mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo:
1 kapsula obsahuje: 10 mg acitretinum
alebo
1 kapsula obsahuje: 25 mg acitretinum

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdé kapsuly


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Retinoid na perorálnu liečbu ťažkých foriem psoriázy a ochorení
postihujúcich keratinizáciu.

Ťažké formy psoriázy, vrátane
erytrodermálnej psoriázy;
lokálnej alebo generalizovanej pustulóznej psoriázy;

Ťažké poruchy keratinizácie, ako je
kongenitálna ichtyóza;
pityriasis rubra pilaris;
Darierova choroba;
iné poruchy keratinizácie, ktoré sú rezistentné na inú liečbu.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Neotigason má predpisovať lekár, ktorý má skúsenosti s používaním
systémových retinoidov a pozná riziko teratogenity spojené s liečbou
acitretínom. Pozri časť 4.6.

Vzhľadom na individuálne rozdiely v absorpcii a metabolizme acitretínu musí
byť dávkovanie individuálne prispôsobené. Kapsuly sa majú podľa možnosti
užívať raz denne s jedlom alebo mliekom, nerozhryzené.

Dospelí
Úvodná denná dávka: 25 mg (t.j. 1 kapsula 25 mg) alebo 30 mg (t.j. 3
kapsuly po 10 mg) podávaná počas 2-4 týždňov môže dávať uspokojivé
terapeutické výsledky.
Udržiavacia dávka závisí od klinickej účinnosti a znášanlivosti lieku. Vo
všeobecnosti, denná dávka 25 - 50 mg v priebehu nasledujúcich 6 - 8 týždňov
zabezpečí optimálne liečebné výsledky.
V niektorých nevyhnutných prípadoch môže byť potrebné zvýšiť dávku až na
maximálne povolenú dávku 75 mg/deň (t.j. 3 kapsuly 25 mg).
Liečbu je možné ukončiť u pacientov s psoriázou, ktorých lézie ustúpili v
dostatočnej miere. Relapsy ochorenia sa liečia hore uvedeným spôsobom.

Pri poruchách keratinizácie je udržiavacia liečba obyčajne potrebná, avšak
v čo najnižšom možnom dávkovaní, ktoré môže byť menej ako 20 mg/deň a
nesmie presiahnuť 50 mg/deň.

Deti
Vzhľadom na možné závažné nežiaduce účinky spojené s dlhotrvajúcou liečbou
je potrebné starostlivo zvážiť riziko liečby vzhľadom na jej terapeutický
prínos. Acitretín je možné použiť iba vtedy, ak zlyhali všetky alternatívne
spôsoby liečby.

Dávkovanie je potrebné stanoviť podľa telesnej hmotnosti. Denná dávka je
okolo 0,5 mg/kg. Vyššie dávky (až do 1 mg/kg/deň) môžu byť v niektorých
prípadoch potrebné počas časovo obmedzeného obdobia, avšak dávka 35 mg/deň
sa nesmie prekročiť. Udržiavaciu dávku je potrebné udržať na čím nižšej
úrovni kvôli možnosti manifestácie dlhodobých nežiaducich účinkov.

Kombinovaná liečba
V prípade, že sa liek Neotigason používa v kombinácii s inými druhmi
liečby, je možné znížiť jeho dávkovanie, v závislosti od pacientovej
individuálnej odpovede na liečbu.
V štandardnej lokálnej liečbe je možné vo všeobecnosti pokračovať, pretože
neinterferuje s liečbou liekom Neotigason.

4.3. Kontraindikácie

Liek Neotigason nemajú užívať pacienti so známou precitlivenosťou na
liečivo, alebo ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, alebo na iné retinoidy.

Liek Neotigason je vysoko teratogénny a preto sa nesmie používať počas
ťarchavosti. Rovnaká zásada sa vzťahuje aj na ženy v reprodukčnom veku,
ktoré nepoužívajú spoľahlivú (účinnú) antikoncepciu 4 týždne pred liečbou,
počas nej a 2 roky po jej ukončení (pozri nižšie časť 4.6.).
Neotigason sa nemá používať počas laktácie.

Liek Neotigason je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
pečene alebo obličiek a u pacientov s abnormálne zvýšenými hodnotami
krvných lipidov.
Vzhľadom na to, že liek Neotigason ako aj antibiotiká tetracyklínového radu
môžu spôsobiť zvýšenie intrakraniálneho tlaku, ich spoločné užívanie je
kontraindikované (pozri časť 4.5.).
Po kombinácii liečby metotrexátu s liekom Tigason (účinná látka: etretinát)
sa popísalo zvýšené riziko vzniku hepatitídy. V dôsledku toho je liečba
metotrexátom v kombinácii s liekom Neotigason taktiež kontraindikovaná.
Súčasné podanie lieku Neotigason a vitamínu A alebo iných retinoidov je
kontraindikované v dôsledku možného rizika vzniku hypervitaminózy A.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacienti, muži aj ženy liečení Neotigasonom musia byť lekárom informovaní
o teratogénnom riziku a prísnych opatreniach na ochranu pred počatím.
Klinické údaje ukazujú, že ženy v reprodukčnom veku nesmú počas liečby
liekom Neotigason konzumovať alkohol (v nápojoch, jedle, či liekoch),
pretože existujú klinické dôkazy o možnej tvorbe etretinátu, v prípade
súčasného požitia alkoholu s acitretínom. Etretinát je vysoko teratogénny
a má dlhší polčas rozpadu (približne 120 dní) než acitretín. Alkohol sa
nesmie užívať ešte 2 mesiace po vysadení liečby acitretínom.
Antikoncepčné opatrenia a tehotenský test sa musia robiť počas dvoch rokov
po ukončení liečby acitretínom (pozri časť 4.6 a 5.2).
Ženám v reprodukčnom veku sa nesmie podať krv od pacientov, ktorí boli
liečení liekom Neotigason. Darovanie krvi pacientmi, ktorí sú liečení
liekom Neotigason je zakázané a tento zákaz platí ešte dva roky po skončení
liečby liekom Neotigason.
Vzhľadom na riziko malformácii plodu sa liek nesmie podávať iným pacientom.
Nepoužité alebo exspirované balenie sa musí vrátiť do lekárne na
likvidáciu.
Pred začatím liečby liekom Neotigason, každé 1 - 2 týždne počas prvých
dvoch mesiacoch liečby a potom každé 3 mesiace je potrebné kontrolovať
funkciu pečene. Ak sa v pečeňových testoch objavia patologické hodnoty, je
potrebné aby sa tieto testy vykonávali v týždenných intervaloch. Ak sa
funkcia pečene neobnovuje, alebo sa naopak ešte viac zhoršuje, je potrebné
vysadiť liek Neotigason. V daných prípadoch sa odporúča pokračovať v
sledovaní pečeňových funkcií počas aspoň 3 mesiacov (pozri časť 4.8).
Ďalej je potrebné sledovať hodnoty sérového cholesterolu a sérových
triglyceridov (hodnoty získané nalačno), najmä u vysoko rizikových
pacientov (poruchy lipidového metabolizmu, diabetes mellitus, obezita,
alkoholizmus) mesiac po začiatku a potom každé 3 mesiace počas liečby.
Bolo hlásené zníženie nočného videnia pri liečbe acitretínom. Pacienti
musia byť poučení o možných problémoch a varovaní, opatrnosť je potrebná
pri riadení alebo prevádzkovaní akéhokoľvek vozidla v noci. Problémy
s videním musia byť starostlivo sledované (pozri časť 4.8.).
Boli hlásené zriedkavé prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie.
Pacienti s ťažkými bolesťami hlavy, nauzeou, vracaním a poruchami zraku
musia prerušiť liečbu okamžite a podstúpiť neurologické vyšetrenie
a starostlivosť (pozri časť 4.8.).

U dospelých, ktorí sú dlhodobo liečení liekom Neotigason je potrebné
periodicky vykonávať príslušné vyšetrenia z hľadiska možných osifikačných
abnormalít (pozri časť 4.8). Ak vzniknú takéto poruchy, je potrebné si s
pacientom pohovoriť o pokračovaní liečby vezmúc pri tom starostlivo do
úvahy pomer medzi rizikom a úžitkom z liečby.

Boli príležitostné hlásenia o kostných zmenách u detí, vrátane uzavretia
epifýz, skeletálnej hyperostózy a mimoriadnej kalcifikácii po dlhotrvajúcej
liečbe etretinátom, tento účinok môžeme očakávať pri acitretíne Preto je
potrebné u detí starostlivo sledovať rastové parametre a vývoj kostí.
Je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti ešte nie sú známe všetky dôsledky
dlhodobej liečby acitretínom.
UV žiarenia zvyšuje účinok liečby retinoidmi; preto sa majú pacienti
vyvarovať nadmernému vystaveniu kože slnečnému žiareniu a nekontrolovanému
používaniu solária. Keď je to nevyhnutné musí sa použiť ochrana pred
slnečným žiarením s vysokým faktorom najmenej SPF 15.
Liečba vysokými dávkami retinoidov môže spôsobiť zmeny nálad vrátane
podráždenosti, agresie a depresie.

Vysoko rizikoví pacienti:

U pacientov s cukrovkou, s obezitou, kardiovaskulárnym rizikom alebo
pacientov trpiacich poruchou lipodového metabolizmu podstupujúcich liečbu
acitretínom, ako aj u alkholikov je potrebná častejšia kontrola sérových
hodnôt pre lipidy a/alebo glykémia a iné kardiovaskulárne rizikové
ukazovatele, ako napr. tlak krvi.
U diabetikov môžu retinoidy zlepšiť alebo zhoršiť glukózovú toleranciu. Z
toho dôvodu je potrebné sledovať hodnoty glykémie častejšie než je zvykom,
hlavne na začiatku liečby.

U všetkých vysoko rizikových pacientov, kde sa rizikové kardiovaskulárne
ukazovatele nevrátili do normálu alebo sa ďalej zhoršujú, musí dôjsť k
zníženiu dávky alebo ukončeniu liečby.

Liek obsahuje glukózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavou
dedičnou poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.4.5. Liekové a iné interakcie

Spoločné užívanie metotrexátu, tetracyklínov alebo vitamínu A a iných
retinoidov s acitretínom je kontraindikované. (pozri časť 4.3.)
Lieky s nízkym obsahom progesterónu (minitabletky) môžu byť nedostatočnou
metódou antikoncepcie počas liečby acitretínom. (pozri časť 4.6.)
Interakcie s kombinovanou estrogén/progesterónovou antikoncepciou neboli
pozorované. V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi viedlo spoločné užitie
jednej dávky acitretínu s alkoholom k vytvoreniu etretinátu, ktorý je
vysoko teratogénny. Mechanizmus tohto metabolického procesu nie je známy,
a preto nie je jasné či iné interakcie látok sú možné. Toto sa musí zobrať
do úvahy pri liečbe žien v reprodukčnom veku (pozri časť 4.4. a 5.2).
V prípade súčasného podávania lieku Neotigason s fenytoínom je potrebné mať
na pamäti, že liek Neotigason čiastočne znižuje väzbu fenytoínu na sérové
proteíny, klinický význam tohto zistenia ne je zatiaľ známy.
Iné interakcie medzi acitretínom a ďalšími látkami (napr. digoxínom,
cimetidínom) neboli doteraz pozorované.
Vo výskumoch týkajúcich sa vplyvu lieku Neotigason na väzbu antikoagulancií
kumarínového typu (warfarín) na sérové proteíny sa nezistil nijaký druh
interakcie.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia
/Ženy v reprodukčnom veku/Antikoncepcia pre mužov a ženy/

Acitretín je vysoko teratogénna látka. Jeho použitie je kontraindikované
u žien, ktoré môžu otehotnieť, nielen u tehotných žien, ale taktiež u žien
v reprodukčnom veku počas liečby alebo v priebehu 2 rokov od jej liečby,
avšak vo všeobecnosti u všetkých žien v reprodukčnom veku. Riziko narodenia
poškodeného plodu je veľmi vysoké, ak sa liek Neotigason užíval pred alebo
počas ťarchavosti, bez ohľadu na to ako dlho a v akej dávke. Vystavenie
plodu účinkom lieku Neotigason vždy so sebou nesie riziko vzniku vrodenej
malformácie.

Liek Neotigason je kontraindikovaný u všetkých žien v reprodukčnom veku, ak
nie sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1. Pacientka trpí na ťažkú poruchu keratinizácie, ktorá je rezistentná na
štandardné druhy liečby.
2. U pacientky sa možno spoľahnúť na to, že chápe a bude dodržiavať
pokyny lekára.
3. Pacientka bude spoľahlivo užívať určený druh antikoncepcie.
4. Je absolútne nevyhnutné, aby každá žena v reprodukčnom veku, ktorá
bude užívať liek Neotigason používala účinnú antikoncepciu (najlepšie
dve rôzne metódy) bez prerušenia počas 4 týždňov pred liečbou, počas
nej a 2 roky po jej skončení. Pacientka musí byť poučená okamžite
kontaktovať lekára v prípade pravdepodobného otehotnenia.
5. S liečbou sa nesmie začať skôr ako na druhý alebo tretí deň
nasledujúceho normálneho menštruačného cyklu.
6. Pred začiatkom liečby je potrebný negatívny tehotenský test (minimálna
citlivosť 25 mlU/ml) musí byť získaný 3 dni pred podaním prvej dávky.
Počas liečby sa odporúča podrobiť sa dodatočným tehotenským testom v
mesačných intervaloch. Negatívny tehotenský test nie starší ako 3 dni
je povinný pre predpísanie lieku. Po ukončení liečby, sa musia robiť
tehotenské testy v 1-3 mesačných intervaloch počas 2 rokov od
ukončenia liečby.
7. Pred začiatkom liečby liekom Neotigason je lekár povinný poskytnúť
pacientkam v reprodukčnom veku podrobné informácie o preventívnych
opatreniach - upozorneniach, riziku vzniku veľmi ťažkých malformácií
plodu a možných dôsledkoch ťarchavosti počas liečby liekom Neotigason
alebo v priebehu 2 rokov od jej prerušenia.
8. Rovnaké účinné a neprerušené antikoncepčné opatrenia sú potrebné vždy
pri opakovaní liečby, bez ohľadu na dľžku obdobia vysadenia liečby a
musí sa v nich pokračovať ešte 2 roky po jej ukončení.
9. V prípade ťarchavosti počas liečby liekom Neotigason alebo v priebehu
2 rokov po jeho vysadení, napriek dodržaniu uvedených upozornení,
existuje vysoké riziko vzniku ťažkých malformácií plodu (napr.
kranofaciálne defekty, srdcovo, cievne alebo CNS malformácie, poruchy
kostí a thymusu) a zvýšený výskyt spontánnych potratov. Toto riziko sa
vzťahuje hlavne počas liečby s acitretínom a dva mesiace po liečbe. Po
dvoch rokoch po ukončení liečby acitretínom sa riziko znižuje (hlavne
u žien, ktoré nekonzumujú alkohol), ale nemôže byť úplne vylúčené
(vzhľadom k možnému vzniku etretinátu).
10. Počas liečby sa musia pacienti vyhýbať konzumácii alkoholu a ešte 2
mesiace po ukončení liečby (pozri časť 4.4 a 4.5).

Hlavná antikoncepčná metóda je kombinácia hormonálnej antikoncepcie, alebo
vnútromaternicové telieska a je odporúčané použitie kondómu alebo pesaru.

Lieky s nízkym obsahom progesterónu (minitabletky) sa neodporúčajú
vzhľadom na možnosť interferencie s ich antikoncepčným účinkom.

U mužov liečených acitretínom dostupné údaje založené na stupni materskej
expozície zo spermy a semenných tekutín vykazujú minimálne, ak vôbec,
riziko teratogénnych účinkov.

Neotigason je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3.).
Neotigason je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3.).

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pri liečbe Neotigasonom bolo popísané znížené videnie v noci. Pacienti sa
majú informovať o tomto možnom probléme a upozorniť, aby boli opatrní pri
riadení alebo obsluhe akéhokoľvek dopravného prostriedku v noci. Problémy s
videním sa majú pozorne sledovať (pozri časť 4.8)

4.8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky (NÚ) boli pozorované u väčšiny pacientov užívajúcich liek
Neotigason, avšak obyčajne vymizli, ak sa znížilo dávkovanie alebo ak sa
vysadil liek. V niektorých prípadoch sa pozorovalo na začiatku liečby
úvodné zhoršenie symptómov psoriázy.

Najčastejšími NÚ, ktoré sa pozorovali počas liečby liekom Neotigason, boli
príznaky hypervitaminózy A, napr. suchosť pier, ktorú je možné zmierniť
aplikáciou mastí.

/Nežiaduce účinky boli klasifikované podľa nasledovnej frekvencie výskytu/
Veľmi časté( ?1/10)
Časté (?1/100 až <1/10)
Menej časté (?1/1000 až <1/100)
Zriedkavé (?1/10 000 až <1/1000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
/Neznáme (z dostupných údajov)/

Infekcie a nákazy:
Neznáme z dostupných údajov: vulvo-vaginitída spôsobená Candidou albicans

Poruchy nervového systému:
Časté: bolesť hlavy
Menej časté: závraty
Zriedkavé: periférna neuropatia
Veľmi zriedkavé: benígna intrakraniálna hypertenzia (pozri časť 4.4.)

Poruchy oka:
Veľmi časté: suchosť a zápal mukóznych membrán (napr. konjuktivitída,
xeroftalmia), čo môže viesť k intolerancii kontaktných šošoviek
Menej časté: rozmazané-neostré videnie.
Veľmi zriedkavé: šero slepota, keratitída
Poruchy ucha a labyrintu:
Neznáme: Sluchové postihnutie, tinnitus

Poruchy ciev:
Neznáme: návaly

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
Veľmi časté: suchosť a zápal mukóznych membrán ( napr. krvácanie z nosa
a rinitída).

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Veľmi časté: suché ústa, smäd
Časté: stomatitída, gastro-intestinálne choroby (napr. bolesti brucha,
hnačka, nauzea, vracanie)
Menej časté: gingivitída (zápal ďasien)
Neznáme: dysgeúzia, krvácanie z konečníka

Poruchy pečene a žlčových ciest:
Menej časté: hepatitída
Veľmi zriedkavé: žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi časté: zápal pier, svrbenie, alopécia, olupovanie kože (celé telo,
čiastočne na dlaniach a chodidlách)
Časté: fragilita kože, lepkavá koža, dermatitída, abnormálna štruktúra
vlasov, lomivosť nechtov, zápal nechtového lôžka, erytém
Menej časté: ragády (trhliny na koži úst), bulózna dermatitída,
fotosenzitívne reakcie
Neznáme: pyogénny granulóm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
Časté: artralgia, myalgia
Veľmi zriedkavé: bolesť kostí, exostóza (udržiavacia liečba môže viesť
k progresii existujúcej spinálnej hyperostózy, objavením sa nových
hyperostotických lézií a v extraskeletárnej kalcifikácii, ako to bolo
pozorované u dlhodobej systematickej liečby retinoidmi) (pozri časť 4.4.)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Časté: periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Veľmi časté: Abnormálne hodnoty pečeňových funkcii (prechodné, reverzibilné
zvýšenie hladiny transamináz a alkalických fosfatáz) (pozri časť 4.4.)
Abnormálne hodnoty lipidov (počas liečby s vysokými dávkami acitretínu, sa
vyskytlo reverzibilné zvýšenie hladiny sérových triglyceridov a sérového
cholesterolu, najmä u vysoko rizikových pacientov (pozri časť 4.4.).
Nemožno vylúčiť spojené riziko aterogenézy, ak tieto podmienky pretrvávajú.


/Deti/
Vyskytli sa príležitostné správy o kostných zmenách u deti, vrátane
uzavretia epifýz, skeletálnej hyperostózy a mimoriadnej kalcifikácii po
dlhotrvajúcej liečbe etretinátom, tento účinok môžeme očakávať pri
acitretíne. U detí je potrebné starostlivo sledovať parametre rastu a
kostného vývoja.

/Diabetici/
Retinoidy môžu zlepšiť aj zhoršiť glykémiu (pozri časť 4.4.)

4.9. Predávkovanie

V prípade akútneho predávkovania liekom Neotigason je potrebné okamžite
vysadiť liečbu. Iné osobitné opatrenia nie sú potrebné, vzhľadom na nízku
akútnu toxicitu lieku. Symptómy predávkovania sú identické so symptómami
hypervitaminózy A - t.j. bolesti hlavy a točenie hlavy. Špecifická liečba
nie je nevyhnutná, pretože je nízka akútna toxicita lieku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Dermatologiká, antipsoriatiká na systémové
použitie.
ATC kód: D05BB02

5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Acitretín je syntetický aromatický analóg kyseliny retinovej.
V predklinických skúškach neboli zistené žiadne relevantné mutagénne alebo
karcinogénne účinky, neexistuje dôkaz o priamom toxickom účinku na pečeň.
Bolo zistené, že acitretín je vysoko teratogénny u zvierat. Klinické skúšky
potvrdili, že u psoriázy a poruchy keratinizácie acitretín priniesol
normalizáciu epidermálnej proliferácie buniek, diferenciácie a rohovatenia,
zatiaľ čo nežiaduce účinky boli vo všeobecnosti tolerovateľné. Účinok
acitretínu je čisto symptomatický, mechanizmus pôsobenia je z veľkej časti
ešte neznámy.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Maximálne plazmatické koncentrácie acitretínu po jeho podaní sa dosiahnu v
priebehu 1 - 4 hodín. Najvyššia biologická dostupnosť lieku sa dosiahne po
jeho súčasnom podaní s jedlom. Biologická dostupnosť po podaní jedinej
dávky je približne 60 %, avšak táto hodnota sa môže výrazne odlišovať u
jednotlivých pacientov (36 – 95 %).

Distribúcia
Acitretín má výrazný lipofilný charakter, vďaka čomu rýchlo preniká do
tkanív organizmu. Väzba lieku na plazmatické bielkoviny je väčšia ako 99 %.
V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že acitretín prechádza placentárnou
bariérou v množstvách, ktoré sú dostatočné na vyvolanie malformácií plodu.
Vzhľadom na lipofilný charakter lieku je možné predpokladať, že acitretín
sa vylučuje v značnom množstve do materského mlieka.

Metabolizmus
Metabolizmus acitretínu sa uskutočňuje izomerizáciou lieku na jeho 13-cis
izomér (cis acitretín), glukuronizáciou a štiepením jeho postranného
reťazca.

Eliminácia
V štúdiách s mnohonásobnými dávkami u pacientov vo veku 21 - 70 rokov sa
ukázalo, že polčas eliminácie acitretínu je približne 50 hodín, zatiaľ čo
polčas eliminácie jeho hlavného metabolitu v plazme, cis-acitretínu, ktorý
je taktiež teratogénom, je 60 hodín. Na základe najdlhšieho pozorovaného
polčasu eliminácie acitretínu (96 hodín) a cis-acitretínu (123 hodín) u
týchto pacientov a na základe predpokladanej lineárnej kinetiky je možné
predpovedať, že po vysadení dlhodobej liečby sa viac ako 99 % látky vylúči
v priebehu 36 dní. Okrem toho, plazmatické koncentrácie acitretínu a cis-
acitretínu klesli v priebehu 36 dní po vysadení liečby pod hranicu
citlivosti vyšetrenia (< 6 ng/ml). Acitretín sa vylučuje v rovnakom pomere
žlčou a obličkami, výlučne vo forme svojich metabolitov.

Poznámka
V štúdii vykonanej na zdravých dobrovoľníkoch sa ukázalo, že súčasný príjem
alkoholu spolu s jednou dávkou acitretínu viedol k vytvoreniu etretinátu. V
nedávnych výskumoch sa tvorba etretinátu pozorovala aj u niektorých
pacientov, ktorí boli liečení liekom Neotigason. Dovtedy, kým sa tento
fenomén podrobne neobjasní, je potrebné uvedomiť si farmakokinetické
správanie etretinátu: jeho polčas eliminácie je približne 120 dní a
používanie antikoncepcie je nevyhnutné ešte 2 roky po vysadení liečby.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Acitretín, aktívne liečivo lieku Neotigason, je syntetický aromatický
analóg kyseliny retinovej. V predklinických štúdiách zameraných na
znášanlivosť acitretínu sa nezistili žiadne významné mutagénne,
karcinogénne účinky, ani sa nezistila jeho priama toxicita na pečeň. V
pokusoch na zvieratách sa zistilo, že acitretín je už v malých dávkach
teratogénny.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok
10 mg tvrdá kapsula:
Cellulosum microcristallinum, gelatina, glucosum liquidum, natrii ascorbas,
ferri oxidum nigrum (E172), ferri oxidum rubrum (E172), titanii dioxidum
(E171).

25 mg tvrdá kapsula:
Cellulosum microcristallinum, gelatina, glucosum liquidum, natrii ascorbas,
ferri oxidum nigrum (E172), ferri oxidum flavum (E172), ferri oxidum rubrum
(E172), titanii dioxidum (E171).


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti


36 mesiacov

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: PVC/PVDC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľov.
Veľkosť balenia: 30 x 10 mg, 100 x 10 mg; 30 x 25 mg, 100 x 25 mg.

6.6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf.
Reykhjavikurvegi 76-78
IS-220 hafnarfjordur
Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

46/0661/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

19.10.2006/bez časového obmedzenia


DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2012

-----------------------
7[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76660
Skupina ATC:
D05 - Antipsoriatiká
Skupina ATC:
D05BB02 - acitretinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
IS Island
Účinná látka:
adenosinum
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Dermatovenerologia aj detská, Reumatológia
Predajná cena:
11.27 € / 339.52 SK
Úhrada poisťovňou:
11.27 € / 339.52 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.27 € ÚP:11.27 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.47 € ÚP:22.47 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien