Detail:
Metronidazol B. Braun 5 mg/ml sol inf 10x100 ml/500 mg (fľ. PE)
Názov lieku:
Metronidazol B. Braun 5 mg/ml
Doplnok názvu:
sol inf 10x100 ml/500 mg (fľ. PE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2107/0905-R

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml
metronidazol
infúzny roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
– Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
– Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Metronidazol B. Braun 5 mg/ml a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Metronidazol B. Braun 5 mg/ml
3. Ako používať Metronidazol B. Braun 5 mg/ml
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Metronidazol B. Braun 5 mg/ml
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE METRONIDAZOL B. BRAUN 5 MG/ML A NA ČO SA POUŽÍVA

Metronidazol B. Braun 5 mg/ml patrí do skupiny antibiotík a používa sa na
liečbu vážnych infekcií spôsobenými baktériami senzitívnymi na aktívnu
zložku - metronidazol.

Metronidazol B. Braun 5 mg/ml Vám môže byť podávaný na liečbu ktoréhokoľvek
z nasledujúcich ochorení:
. infekcie centrálneho nervového systému ako sú abscesy (lokálne hnisavé
infekcie) v mozgu, zápal mozgových blán (meningitída)
. zápal pľúc a dýchacích ciest ako je napríklad nekrotizujúca pneumónia,
aspiračná pneumónia, pľúcny absces,
. infekcie gastrointestinálneho traktu, ako je zápal pobrušnice
a panvovej steny, pečeňové abscesy, veľké operácie čriev lebo
konečníka, hnisavé infekcie v brušnej a panvovej dutine
. gynekologické infekcie ako sú endometritída, stavy po hysterektómii
alebo cisárskom reze, potrat sprevádzaný otravou krvi (sepsa),
puerperálna sepsa
. infekcie v oblasti ušnej, nosnej, krčnej a zubnej, infekcie v ústnej
a čelustnej oblasti
. zápal vnútornej výstelky srdca
. infekcie kostí a kĺbov ako je zápal kostnej drene
. plynová gangréna
. otrava krvi zapríčinená trombózou a zápalom žíl

V prípade potreby môže byť liečba doplnená inými antibiotikami.

Metronidazol B. Braun 5 mg/ml môže byť podávaný ako prevencia pred
operáciami s vysokým rizikom infekcie anaeróbnymi baktériami najmä pri
gynekologických operáciách a operáciách žalúdka a čriev.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE METRONIDAZOL B. BRAUN 5 MG/ML

Nepoužívajte Metronidazol B. Braun 5 mg/ml
. keď ste alergický (precitlivený) na metronidazol, iné podobné látky
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml.
Avšak vážne alergické reakcie sú veľmi zriedkavé.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Metronidazol B. Braun 5mg/ml
ak máte:
. vážne poškodenie pečene
. poruchu tvorby krvi alebo
. ochorenie mozgu, chrbtice alebo nervov
V týchto prípadoch Váš doktor starostlivo zváži liečbu Metronidazolom B.
Braun 5mg/ml.

V prípade výskytu kŕčovitých záchvatov alebo iných nervových záchvatov
(napríklad znížená citlivosť v končatinách) počas liečby, musí byť liečba
okamžite prehodnotená.

Liečba Metronidazolom B. Braun 5mg/ml nesmie trvať dlhšie ako 10 dní; dĺžka
liečby môže byť predĺžená iba vo výnimočných prípadoch a len ak je
absolútne nevyhnutná. Opakovaná liečba metronidazolom je obmedzená len na
prípady, keď je to absolútne nevyhnutné. V takom prípade budete obzvlášť
starostlivo monitorovaný.

Keďže predĺžené podávanie metronidazolu môže narušiť tvorbu krvi (pozri
časť „ Možné nežiadúce účinky“), Váš krvný obraz bude starostlivo
monitorovaný.

Používanie alebo užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

/Disulfiram (používaný pri protialkoholickej liečbe)/
Ak užívate disulfiram, nemôžete užívať metronidazol, alebo musíte prestať
užívať disulfiram, pretože ich súčasné užívanie môže spôsobiť stavy
zmätenosti, ktoré môžu prerásť až do vážnych mentálnych porúch (psychóza).

/Busulfán/
Metronidazol nemôže byť podávaný pacientom, ktorí užívajú busulfán, pretože
môžu nastať toxické účinky.

/Takrolimus/ (/používaný na potlačenie nežiaducich imúnnych reakcií)/
Musia byť monitorované Vaše krvné hodnoty a funkcia obličiek pred začiatkom
a ukončením liečby metronidazolom.

/Deriváty kumarínu/ (/lieky na zabránenie zrážanlivosti krvi)/.
V prípade, ak užívate lieky na zabránenie zrážanlivosti krvi (ako napríklad
kumarín) dávka tohto lieku musí byť znížená počas liečby metronidazolom,
pretože metronidazol môže podporiť účinok kuramínu.

/Lítium/ (/na liečbu mentálnych ochorení)/
Liečba lítiovými prípravkami vyžaduje sústavný dohľad počas liečby
metronidazolom a dávky lítiových prípravkov musia byť prispôsobené.

/Fenytoín/ /(liek na liečbu epilepsie/)
V prípade ak užívate fenytoín Váš lekár Vám podá metronidazol so zvýšenou
opatrnosťou, pretože metronidazol môže zvýšiť dĺžku účinku fenytoínu
a fenytoín môže znížiť účinok metronidazolu.

/Karbamazepín/ (/liek na liečbu epilepsie)/
Táto kombinácia taktiež vyžaduje zvýšenú opatrnosť, pretože metronidazol
môže zvýšiť dĺžku účinku karbamazepínu.

/Barbituráty/ (/aktívna zložka liekov na spanie/)
Fenobarbitál znižuje dĺžku účinku metronidazolu; bude preto potrebné zvýšiť
dávku metronidazolu.

/Cimetidín/ (l/iek na liečbu žalúdočných ochorení/)
Cimetidín môže v niektorých prípadoch znížiť vylučovanie metronidazolu
a následne zvýšiť koncentrácie metronidazolu v sére.

/Cyklosporín/ (/liek na potlačenie nežiaducich imúnnych reakcií/)
Pri súčasnom podávaní cyklosporínu s metronidazolom sa môže zvýšiť hladina
cyklosporínu v krvi. Váš lekár Vám upraví dávky cyklosporínu.

/Amiodaron/ (/liek na úpravu srdcových nepravidelnost/í)
Keď užívate tento liek Vaša funkcia srdca musí byť monitorovaná. Ihneď
informujte lekára ak pocítite poruchu srdcovej činnosti, nevoľnosť, pocit
na odpadnutie.

/Mykofenolát/ /mofetil/ (/používaný na prevenciu odvrhnutia transplantovaných/
/orgánov)/
Metronidazol môže zoslabiť jeho účinok, preto sa odporúča starostlivé
monitorovanie účinku metronidazolu.

/Antikoncepčné tabletky/
Vaša antikoncepcia môže byť menej spoľahlivá počas užívania metronidazolu,
avšak neexistujú dôkazy, že metronidazol má takýto účinok.

Používanie Metronidazol B. Braun 5 mg/ml s jedlom a nápojmi

/Alkohol/
Počas užívania metronidazolu nesmiete piť alkohol a alkoholické nápoje,
pretože alkohol môže spôsobiť reakcie ako sú nevoľnosť a zvracanie.

Tehotenstvo a dojčenie

/Tehotenstvo/

Ak ste tehotná, Váš lekár Vám podá metronidazol len v prípade, ak je to
absolútne nevyhnutné.

/Dojčenie/
Počas liečby metronidazolom nedojčite a dojčenie začnite až po 2 – 3 dňoch
po ukončení liečby, pretože metronidazol prechádza do materského mlieka.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo a nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje
počas liečby metronidazolom, pretože tento môže oslabovať Váš stav
bdelosti.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

Tento liek obsahuje 14 mmol (alebo 322 mg) sodíka na 100 ml. Váš lekár bude
na to pamätať, ak máte neslanú diétu.

3. AKO POUŽÍVAŤ METRONIDAZOL B. BRAUN 5 MG/ML

/Dávkovanie/
Dávkovanie závisí od druhu a závažnosti Vášho ochorenia, veku, telesnej
hmotnosti a individuálnej odozvy na liečbu.

Zvyčajné dávkovanie je:

Dospelí a mladiství
Spravidla dostanete jednu fľašku lieku (zodpovedá 500 mg metronidazolu)
každých 8 hodín.
Dávka je rovnaká pre pacientov s poruchami obličiek.
Nižšie dávky sú potrebné pre pacientov s ochorením pečene.

Deti
Dávkovanie u detí je odvodené z telesnej hmotnosti. Na liečbu sa deťom
podáva 7 – 10 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti každých 8 hodín,
ekvivalent dennej dávky 20 – 30 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti.

/Prevencia pred infekciami pred a po operácii/

Pri použití na prevenciu pred infekciou počas operácie dostanete jednu
fľašku metronidazolu pred operáciou a druhú každých 8 a 16 hodín po
operácii.
Deti dostanú 15 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti pred operáciou
a každých 7,5 mg na kg telesnej hmotnosti 8 a 16 hodín po operácii.

/Spôsob podávania a dĺžka liečby/

Metronidazol B. Braun 5 mg/ml je podávaný intravenózne priamo do žily.
Obsah jednej fľašky musí byť podaný v priebehu 30 – 60 minút.

Infúzia jednej fľašky zvyčajne trvá 60 minút, ale nemala by trvať kratšie
ako 20 minút.

Tento liek môže byť riedený vhodným infúznym roztokom.
Celková liečba metronidazolom zvyčajne trvá 5 – 7 dní a nesmie presiahnuť
10 dní iba v prípade ak je to absolútne nevyhnutné (pozri tiež Buďte
zvlášť opatrný pri používaní Metronidazol B. Braun 5mg/ml“).

Ak užijete viac Metronidazolu B. Braun 5 mg/ml, ako máte

Nežiaduce účinky, ktoré sú opísané v nasledujúcej časti, môžu nastať po
predávkovaní.

Nie sú známe špecifické antidotá alebo špecifická liečba pri predávkovaní,
ale metronidazol môže byť odstránený z tela dialýzou (liečba umelou
obličkou).

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Metronidazol B. Braun 5 mg/ml môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa vo väčšine prípadov prejavia pri vysokých dávkach alebo
po dlhodobom užívaní.

Frekvenciu vedľajších účinkov popisujú nasledovné výrazy:
Veľmi časté: vyskytuje sa u viac než u 1 pacienta z 10 liečených pacientov
Časté: vyskytuje sa u menej než u 1 z 10, ale u viac než u 1 zo 100
liečených pacientov
Menej časté: vyskytuje sa u menej než u 1 zo 100, ale u viac než u 1 z 1000
liečených pacientov
Zriedkavé: vyskytuje sa u menej než u 1 z 1000, ale u viac než u 1 z 10
000 liečených pacientov
Veľmi zriedkavé: vyskytuje sa u menej než u 1 z 10 000 liečených pacientov
vrátane ojedinelých prípadov

Nasledovné vedľajšie účinky môžu byť nebezpečné a preto vyžadujú okamžitú
liečbu:

Menej časté:
- záchvaty, nervové poruchy ako sú znížená citlivosť, bolesť,
mravenčenie v končatinách
Veľmi zriedkavé:
- úplná strata bielych krviniek, zlyhanie tvorby nových červených
krviniek (ojedinelé prípady)
- ťažké, akútne reakcie precitlivenosti
- ťažké zápalové vyrážky na sliznici a koži, horúčka, začervenanie,
pľuzgiere
- encefalopatia (ťažké postihnutie mozgu)
- hepatitída (zápal pečene), žltačka
- vážne dlhotrvajúce hnačky
- zápal pankreasu


V nasledujúcej časti sú uvedené možné vedľajšie účinky spojené s liečbou
metronidazolom podľa jednotlivých orgánov a frekvencie.


/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Menej časté: zníženie počtu leukocytov a trombocytov počas liečby.
Veľmi zriedkavé: úplná strata leukocytov, zlyhanie tvorby červených
krviniek (ojedinelé prípady)


Z tohto dôvodu je počas dlhodobej liečby nevyhnutné pravidelné sledovanie
krvného obrazu.


/Poruchy nervového systému:/
Menej časté: bolesti hlavy, nevoľnosť, nespavosť, poruchy pohybovej
koordinácie, záchvaty, nervové poruchy ako sú strata citlivosti, bolesti,
mravenčenie v končatinách
Poruchy nervového systému opísané hore si vyžadujú okamžitý lekársky
zásah.
Veľmi zriedkavé: ťažké postihnutie mozgu (encefalopatia)


/Poruchy oka:/
Menej časté: poruchy videnia, videnie dvojmo, krátkozrakosť
Veľmi zriedkavé: poruchy hybnosti oka – uprené dívanie (ojedinelé
prípady)


/Ochorenia žalúdka a čriev/
Menej časté: pocity nevoľnosti, hnačky, zápal ústnej sliznice, grganie
a horkosť v ústach, kovová chuť, tlak nad žalúdkom, strata chuti, povlak
na jazyku
Veľmi zriedkavé:
. závažné, pretrvávajúce hnačky počas a po liečbe, ktoré môžu byť
zapríčinené zápalom hrubého čreva, ktorý sa nazýva pseudomembránna
kolitída, pozri časť /„Pohotovostné opatrenia v prípade/
/pseudomembránovej kolitídy“./
. Ojedinelé prípady zápalu pankreasu (pankreatitída)


Tieto reakcie tiež vyžadujú okamžitý lekársky zákrok.


/Poruchy obličiek a močového traktu:/
Menej časté: tmavšia farba moču (zapríčinené metronidazolovým
metabolitom)
Veľmi zriedkavé: bolesť pri močení, zápal výstelky močového mechúra
a inkontinencia moču


/Poruchy svalov, kostí a spojivového tkaniva:/
Menej časté: bolesť kĺbov a svalov


/Infekcie a nákazy/
Zriedkavé: kvasinkové genitálne infekcie


/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: podráždenie žíl (až do tromboflebitídy) po intravenóznom podaní
Zriedkavé: slabosť


/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
Menej časté: poruchy funkcie pečene (ako sú zvýšené hladiny niektorých
enzýmov a bilirubínu v sére)
Veľmi zriedkavé: hepatitída, žltačka


/Poruchy imunitného systému:/
Menej časté: slabé až stredné reakcie precitlivenosti ako sú svrbenie,
vyrážky, malé pľuzgiere a tvorba pupeňov – urtikária, začervenanie kože,
napúchanie kože a sliznice a lieková horúčka
Veľmi zriedkavé:
. závažné akútne reakcie precitlivenosti, ktoré prechádzajú až do šoku
. závažné zápalové vyrážky na sliznici a koži spojené s horúčkou,
začervenaním a pľuzgiermi (ojedinelé prípady)
Tieto reakcie vyžadujú okamžitý lekársky zákrok.


/Psychické poruchy:/
Menej časté: stavy zmätenosti, podráždenosti a depresie./Pohotovostné opatrenia v prípade pseudomembránovej kolitídy/

V prípade závažnej pretrvávajúcej hnačky musíte ihneď informovať
ošetrujúceho lekára, pretože tieto symptómy môžu byť zapríčinené
pseudomembránovou kolitídou, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu. V týchto
prípadoch lekár ukončí podávanie metronidazolu a nasadí vhodnú liečbu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ METRONIDAZOL B. BRAUN 5 MG/ML.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Fľaše uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Metronidazol B. Braun 5 mg/ml po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na obale a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.

Používajte iba číre roztoky bez viditeľných častíc a ak fľaška a otvor sú
nepoškodené.

Tento liek je len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý obsah
zlikvidujte.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Metronidazol B. Braun 5 mg/ml obsahuje

- liečivo je metronidazol
1 ml Metronidazol B. Braun 5 mg/ml infúzny roztok obsahuje 5 mg
metronidazolu
Jedna 100-ml polyetylénová fľaška obsahuje 500 mg metronidazolu
- ďalšie zložky sú chlorid sodný, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu
sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a voda na injekcie

Ako vyzerá Metronidazol B. Braun 5 mg/ml a obsah balenia

Metronidazol B. Braun 5mg/ml je čistý bezfarebný alebo jemne nažltlý vodný
roztok

Metronidazol B. Braun 5mg/ml je dodávaný v 100-ml polyetylénových fľaškách.
Roztok je dodávaný v baleniach po 10 a 20 fľaškách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Nemecko

poštová adresa:
34209 Melsungen, Nemecko

Tel. +49-5661-71-0
Fax +49-5661-71-4567

Výrobca (Výrobcovia)

B. Braun Melsungen AG B. Braun Medical, S.A.
Carl-Braun-Strasse 1 Carretera de Terrassa 121
34212 Meldungen, Nemecko 081 91 Rubí, Barcelona, Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Metronidazol B. Braun 5 mg/ml Infusionslösung

Belgicko Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Cyprus Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Dánsko Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

Estónsko Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Nemecko Metronidazol B. Braun 5 mg/ml
Infusionslösung (RMS)

Taliansko Metronidazolo B. Braun 5 mg/ml

Litva Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Lotyšsko Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Poľsko Metronidazole B. Braun

Slovensko Metronidazol B. Braun 5mg/ml


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2009


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2107/0905-R

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml roztoku obsahuje 5 mg metronidazolu
100 ml roztoku obsahuje 500 mg metronidazolu

/Pomocné látky:/
1 ml roztoku obsahuje
Chlorid sodný 7,4 mg
Disódium fosfát dodekahydrát 1,5 mg

/Obsah elektrolytov (v 100 ml):/
Sodík 14 mmol
Chlorid 13 mmol

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny roztok: číry, bezfarebný alebo jemne nažltlý vodný roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba a profylaxia infekcií, ktoré sú zapríčinené mikroorganizmami
citlivými na metronidazol (najmä anaeróbne baktérie).
Liečba je účinná v nasledujúcich prípadoch:
- Infekcie centrálneho nervového systému. (napr. mozgový absces,
meningitída),
- Infekcie dýchacieho traktu (napr. nekrotická pneumónia, aspiračná
pneumónia, pľúcny absces),
- endokarditída,
- infekcie gastrointestinálneho traktu a abdominálnej oblasti, napr.
peritonitída, pečeňový absces, pooperačné infekcie po črevnej
a rektálnej operácii, hnisavé ochorenia v abdominálnej a panvovej
oblasti,
- gynekologické infekcie (napr. endometritída, po hysterektómii alebo
cisárskom reze, puerperálna horúčka, septický potrat),
- infekcie v oblasti uší-nosa-hrtana a zubov-úst-sánky (napr. PLAUT-
VINCENTOVA-angína),
- infekcie kostí a kĺbov (napr. osteomyelitída),
- plynová gangréna,
- otrava krvi s tromboflebitídou.

Pri zmiešaných aeróbnych a anaeróbnych infekciách sa musia spolu
s Metronidazolom B. Braun 5 mg/ml použiť vhodné antibiotiká na liečbu
aeróbnej infekcie.

Profylaktické použitie je vždy indikované pred operáciami s vysokým rizikom
anaeróbnych infekcií (gynekologické a intra-abdominálne operácie).

Pri podávaní metronidazolu musia byť dodržiavané národné a medzinárodné
odporúčania týkajúce sa správneho používania antimikrobiálnych liekov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie je upravené podľa individuálnych potrieb pacienta ako je vek,
telesná hmotnosť a podľa typu a závažnosti ochorenia.

Dodržujte nasledovné dávkovanie:

/Dospelí a adolescenti:/
Zvyčajná dávka je 500 mg každých 8 hodín. V prípade indikácie môže byť na
začiatku liečby podaná úvodná dávka 15 mg/kg telesnej hmotnosti.

/Deti mladšie ako 12 rokov:/
Každých 8 hodín 7 – 10 mg metronidazolu na kilogram telesnej hmotnosti, čo
zodpovedá dennej dávke 20 - 30 mg metronidazolu na kilogram telesnej
hmotnosti.

/Pacienti s renálnou poruchou/
Nie je potrebné znižovať dávku, pozri časť 5.2.

/Pacienti s poruchou pečene/
Keďže v prípade závažnej poruchy pečene je polčas rozpadu v sére predĺžený
a klírens plazmy je oneskorený, pacientom so závažným poškodením pečene sa
musia podávať nižšie dávky (pozri časť 5.2).

/Dĺžka liečby:/
Dĺžka liečby závisí od účinku liečby. Vo väčšine prípadov je postačujúca
dĺžka liečby 7 dní. Pri klinickej indikácii môže liečba trvať aj
dlhšie.(Pozri tiež časť 4.4).

/Pred a pooperačná profylaxia infekcií/

Dospelí a mladiství
500 mg, s podaním približne jednu hodinu pred operáciou. Dávka sa opakuje
po 8 a 16 hodinách.

/Deti (2 až 11 rokov)/
15 mg/kg, s podaním približne jednu hodinu pred operáciou, potom 7,5 mg/kg
po 8 a 16 hodinách./Spôsob podávania/


Intravenózne použitie.
Obsah jednej fľašky sa musí infúziou podávať pomaly i.v., napr. 100 ml nie
kratšie ako 20 minút, ale zvyčajne viac ako hodinu.
Metronidazole B. Braun 5 mg/ml sa môže pred podaním riediť, pridaním do
i.v. roztoku ako je napr. 0,9 % chlorid sodný, alebo 5 % infúzny roztok
glukózy. Paralelne predpisované antibiotiká sa odporúča podávať
samostatne.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na metronidazol alebo na iné deriváty nitroimidazolu alebo
na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade závažného poškodenia pečene, zhoršenej haematopoézy (napr.
granulocytopénia) sa má podávať Metronidazole B. Braun 5 mg/ml intravenózna
infúzia iba ak očakávaný úžitok nepochybne prevýši možné riziká.

V dôsledku rizika zhoršenia môže byť metronidazol podávaný pacientom
s akútnym alebo chronickým závažným poškodením periférneho a centrálneho
nervového systému iba ak očakávaný úžitok nepochybne prevýši možné riziká.

U pacientov liečených metronidazolom boli pozorované konvulzívne záchvaty
a periferálna neuropatia charakterizovaná najmä zníženou citlivosťou alebo
parestéziou v končatinách. Výskyt abnormálnych neurologických príznakov
vyžaduje okamžité prehodnotenie pomeru úžitku/rizík a pokračovania liečby.

V prípade závažných hypersenzitívnych reakcií (napr. anafylaktický šok)
musí byť liečba Metronidazolom B. Braun 5 mg/ml ihneď prerušená a lekár
musí začať novú vhodnú liečbu.

Závažné a pretrvávajúce hnačky počas liečby alebo počas nasledujúcich
týždňov môžu byť spôsobené pseudomembránovou enterokolitídou (vo väčšine
prípadov zapríčinenou /clostridium difficile/), pozri časť 4.8. Toto črevné
ochorenie vyvolané antibiotickou liečbou môže byť životu nebezpečné
a vyžaduje si okamžitú vhodnú liečbu. Nesmú byť podávané antiperistaltiká.

Dĺžka liečby metronidazolom alebo liekmi obsahujúcimi iné nitroimidazoly by
nemala trvať dlhšie ako 10 dní. Iba v špeciálne vybraných prípadoch a ak je
to nevyhnutne potrebné liečba môže byť predĺžená spolu s náležitým
klinickým a laboratórnym sledovaním. Opakovanie terapie by sa malo obmedziť
na najvyššiu možnú mieru a malo by byť vyhradené len na špeciálne vybrané
prípady. Tieto obmedzenia musia byť striktne dodržiavané, pretože nemôže
byť s určitosťou vylúčená možnosť metronidazolom vytvorenej mutagénnej
aktivity a taktiež aj z dôvodu že v experimentoch na zvieratách bol
zaznamenaný nárast výskytu niektorých nádorov.

Predĺžená liečba metronidazolom sa môže spájať s útlmom kostnej drene,
ktorá vedie k zhoršeniu haematopoézy. Prejavy pozri časť 4.8. Počty
červených krviniek by mali byť starostlivo monitorované počas predĺženej
liečby.

Tento liek obsahuje 14 mmol (alebo 322 mg) sodíka na 100 ml. Táto
informácia je dôležitá pre pacientov, ktorí majú neslanú diétu.


Vplyv na laboratórne testy.

Metronidazole ovplyvňuje spektrofotometrické stanovenie AST, ALT, LDH,
trigliceridov a glukózy s následkom zníženia ich hodnôt.
Metronidazol má vysokú absorbanciu pri vlnovej dĺžke, pri ktorej je
určovaný nikotínamid-adenín dinukleotid (NADH). Z tohto dôvodu sa môže
zdať, že zvýšené koncentrácie enzýmov v pečeni sú potlačené metronidazolom
pri meraní pomocou metódy kontinuálneho toku založenej na znížení koncového
bodu pri zníženom NADH. Boli hlásené nezvyčajne nízke koncentrácie enzýmov
v pečeni vrátane nulových hodnôt.

4.5 Liekové a iné interakcie


Alkohol

Pri liečbe metronidazolom sa nesmú používať alkoholické nápoje. Môžu sa
vyskytnúť nepriaznivé reakcie ako sú závrate a zvracanie (disulfiramový
efekt).

/Disulfiram/

Súčasné podávanie disulfiramu môže zapríčiniť stavy zmätenosti, alebo aj
psychotické reakcie. Je potrebné sa vyhnúť kombinácii oboch látok.

/Busulfán/
Súčasné podávanie s metronidazolom môže výrazne zvýšiť koncentrácie
busulfánu v plazme. Mechanizmus interakcie nebol popísaný. Z dôvodu možnej
závažnej toxicity a mortality spojenej so zvýšenými hodnotami busulfánu
v plazme je potrebné predchádzať súčasnému podávaniu busulfanu s
metronidazolom.

/Takrolimus/
Súčasné podávanie s metronidazolom môže zvýšiť koncentrácie takrolimusu
v plazme. Ponúkaný mechanizmus je inhibícia metabolizmu takrolimusu
v pečeni pomocou CYP450 3A4. Hodnoty takrolimusu v krvi a funkcia obličiek
musia byť pravidelne kontrolované a dávkovanie podľa toho upravené, najmä
po začatí alebo prerušení liečby metronidazolom u pacientov ktorí sú na
takrolimusovom režime.

/Deriváty kumarínu/

Súčasná liečba metronidazolom môže potencovať ich antikoagulačný účinok
a zvýšiť riziko krvácania ako následok zníženej pečeňovej degradácie.
Úprava dávkovania antikoagulancií môže byť v takom prípade potrebná.

/Lítium/

Ak je metronidazol podávaný súčasne s lítiovými soľami je potrebná zvýšená
opatrnosť, pretože počas liečby metronidazolom boli pozorované zvýšené
koncentrácie lítia v sére čo zvyšuje riziko poškodenia funkcie obličiek.

/Fenytoín/

Metronidazol inhibuje metabolizmus súčasne podávaného fenytoínu takže
koncentrácia fenytoínu v plazme je zvýšená. Zároveň účinnosť metronidazolu
je znížená pri súčasnom podávaní fenytoínu.

/Barbituráty/

Fenobarbitál môže zvýšiť metabolizmus metronidazolu v pečeni tým, že
redukuje jeho polčas rozpadu v plazme na 3 hodiny.

/Fluórouracil/

Metronidazol inhibuje metabolizmus súčasne podávaného fluórouracilu,
takže koncentrácia fluórouracilu v plazme je zvýšená.

/Cimetidín/

Súčasne podávaný cimetidín môže v ojedinelých prípadoch redukovať
elimináciu metronidazolu a následne viesť k zvýšenej koncentrácii
metronidazolu v sére.

/Karbamazepín/

Metronidazol môže inhibovať metabolizmus karbamazepínu a ako následok
zvýšovať jeho koncentráciu v plazme.

/Cyklosporín/

Pri súčasnej liečbe cyklosporínom a metronidazolom existuje riziko zvýšenej
koncentrácie cyklosporínu v sére. Je potrebné často sledovať hladinu
cyklosporínu a kreatinínu.

/Amiodaron/

Pri súčasnom podávaní metronidazolu a amiodaronu bolo zaznamenané
predĺženie QT intervalu a torsade de pointes. Je preto vhodné monitorovať
QT interval na EKG v prípade ak je amiodaron podávaný v kombinácií
s metronidazolom. Pacienti liečení ambulantne musia byť poučení, aby
vyhľadali lekársku starostlivosť ak sa vyskytnú symptómy torsade de pointes
ako je nevoľnosť, búšenie srdca alebo synkopa.

/Kontraceptíva/

Niektoré antibiotiká môžu vo výnimočných prípadoch znížiť účinok
antikoncepčných tabliet zásahom do bakteriálnej hydrolýzy steroidných
konjugátov v čreve a tak redukovať spätné vstrebávanie nekonjugovaného
steroidu. Z tohto dôvodu plazmatické hladiny aktívneho steroidu klesajú.
Táto nezvyčajná interakcia môže vzniknúť v tele ženy s vysokým vylučovaním
steroidných konjugátov žlčou. U anglických žien užívajúcich kontraceptíva
a súčasne antibiotiká, napr. ampicilín, amoxicilín a tetracyclín bolo
zaznamenaných okolo 60 tehotenstiev. Existujú aj negatívne štúdie pre
trimetoprim-sulfát, roxitromycín a klaritromycín, ale množstvo údajov je
veľmi malé.

/Mykofenolát mofetil/
Látky ktoré menia gastrointestinálnu flóru (napr. antibiotiká) môžu
znižovať orálnu biologickú dostupnosť produktov mykofenolickej kyseliny.
Odporúča sa dôkladné klinické a laboratórne monitorovanie zníženého
imunosupresívneho účinku mykofenolickej kyseliny pri súčasnej liečbe
s antiinfektívnymi látkami.

4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť používania metronidazolu v gravidite nebola doposiaľ dostatočne
preukázaná. Predovšetkým záznamy o užívaní v prvom trimestri tehotenstva sú
protichodné. Niektoré štúdie poukazujú na zvýšené množstvo malformácií.
V experimentoch na zvieratách metronidazol nevyvolával teratogénne účinky
(pozri časť 5.3). V prípade, že neexistuje bezpečnejšia alternatíva, môže
byť v prvom trimestri tehotenstva použitý Metronidazol B. Braun 5 mg/ml na
liečbu závažných život ohrozujúcich infekcií. V druhom a treťom trimestri
sa Metronidazol B. Braun 5 mg/ml môže použiť aj na ostatné infekcie ak
jeho očakávaný prínos prevýši všetky možné riziká.

/Laktácia/

Keďže metronidazol je vylučovaný do materského mlieka dojčenie má byť počas
liečby prerušené. Taktiež po skončení liečby metronidazolom dojčenie by
nemalo začať skôr ako 2 – 3 dni po skončení liečby kvôli predĺženému
polčasu rozpadu metronidazolu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj pri správnom užívaní, metronidazol môže ovplyvniť reaktivitu až do tej
mieri, že zhoršuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Toto sa
môže vystupňovať na začiatku liečby, alebo pri súčasnom užití alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú spojené najmä s predĺženým užívaním alebo vyššími
dávkami. Najčastejšie pozorovanými nežiaducimi účinkami sú nauzea,
abnormálne chuťové vnemy a riziko neuropatie v prípade dlhodobej liečby.

Nasledujúci zoznam obsahuje výrazy použité na popis frekvencií nežiaducich
účinkov:
Veľmi časté : ? 1/10
Časté : < 1/10, ? 1/100
Menej časté : < 1/100, ? 1/1000
Zriedkavé : < 1/1000, ? 1/10000
Veľmi zriedkavé:< 1/10000, vrátane ojedinelých hlásení
Neznáme z dostupných údajov

/Poruchy krvi a lymfatického systému/

Menej časté: Počas liečby metronidazolom, pokles leukocytov a počtu
krvných doštičiek (leukopénia, granulocytopénia a
thrombocytopénia)
Neznáme: Agranulocytóza, aplastická anémia.
Počas predĺženého podávania je povinné monitorovanie počtu červených
krviniek.

/Poruchy nervového systému/

Menej časté: Bolesť hlavy, závrate, ospalosť alebo nespavosť, ataxia,
záchvaty, periferálna neuropatia prejavujúca sa ako
parestézia, bolesť, záchvat zlosti a tŕpnutie v
končatinách.
Veľmi zriedkavé: encefalopatia
Ak sa objavia záchvaty alebo príznaky periferálnej neuropatie, ošetrujúci
lekár má byť ihneď o tom informovaný.

/Poruchy oka/

Menej časté: Poruchy videnia, diplopia, myopia.
Neznáme: Okulogyrická kríza

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/

Menej časté: Zvracanie, nausea, hnačky, zápal jazyka a stomatitída,
grganie s horkou chuťou, epigastrický tlak, ťažký žalúdok,
strata chuti, kovová chuť, povlak na jazyku.
Veľmi zriedkavé: Závažná pretrvávajúca hnačka počas liečby a po nej
naznačujúca možnosť
pseudomembranóznej kolitídy. (Pozri časť 4.4).
Neznáme: Pankreatitída.

/Poruchy obličiek a močových ciest/

Menej časté: Tmavý moč (zapríčinený metabolitom metronidazolu)
Veľmi zriedkavé: Dysúria, cystitída, a močová inkontinencia

/Poruchy kostrovej a svalovej sústav a, spojivového tkaniva/

Menej časté: Artralgia, myalgia

/Infekcie a nákazy/

Zriedkavé: Genitálne superinfekcie s kandidou


/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/

Časté: Podráždenie žíl (až thromboflebitída) po
intravenóznom podaní.
Zriedkavé: Stavy slabosti

/Poruchy pečene a žlčových ciest/

Menej časté: Zvýšené hodnoty transamináz a bilirubínu
v sére.
Zriedkavé: hepatitída, žltačka

/Poruchy imunitného systému/

Menej časté/:/ Mierne až stredné reakcie precitlivenosti, napr. pruritus,
urtikária, /erythema multiforme/, angioedém a lieková
horúčka.
Veľmi zriedkavé: Závažné akútne systémové reakcie precitlivenosti:
anafylaxia, až anafylaktický šok.
Neznáme: STEVENS-JOHNSONOV syndróm.
Posledné dve spomenuté reakcie vyžadujú okamžitú terapeutickú intervenciu
(pozri časť 4.4).

/Psychické poruchy:/

Menej časté: Stavy zmätenosti, podráždenosti a depresie

4.9 Predávkovanie


Symptómy

Ako signály a symptómy predávkovania sa môžu objaviť nežiaduce účinky
opísané v časti 4.8.

/Pohotovostná liečba, antidota/

Neexistuje špecifická liečba alebo antidotum, ktoré môže byť aplikované
v prípade závažného predávkovania metronidazolom. Ak je to nevyhnutné,
metronidazol môže byť účinne eliminovaný hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiinfektíva na systémové použitie –
deriváty imidazolu
ATC Kód: J01X D01

Metronidazol patrí do skupiny nitroimidazolových látok. V senzitívnych
protozoách a obligátnych anaeróbnych baktériách sa redukuje a tvorí
acetamid a kyselinu N-(2'-hydroxyethyl) oxamidovú. Interakcia s DNA vedie
k inhibícii syntézy nukleovej kyseliny napadnutých mikroorganizmov a tak
ničí patogénny organizmus. Antibakteriálne spektrum pokrýva anaeróbne
gramnegatívne bacily a grampozitívne spórotvorné bacily ako aj anaeróbne
grampozitívne koky, niektoré fakultatívne anaeróby a niektoré protozoá.Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) EUCAST , ktoré oddeľujú citlivé od
stredne citlivých a stredne citlivé od rezistentných organizmov sú
nasledovné (S?/R>):
Grampozitívne anaeróby (4/4)
Gramnegatívne anaeróby (4/4)

/Zoznam citlivých a rezistentných organizmov./
Zdroj: Zentralstelle für die Auswertung von Resistenzdaten (Z.A.R.S.) bei
systemisch wirkenden Antibiotika, Nemecko, November 2006:

|Obvykle citlivé druhy |
|Grampozitívne aeróby |
|Actinomyces israeli° |
|Anaeróby |
|Bacteroides fragilis |
|Clostridium difficile° |
|Clostridium perfringens°? |
|Fusobacterium spp.° |
|Gardnerella vaginalis° |
|Peptococcus spp.° |
|Peptostreptococcus spp.° |
|Porphyromonas spp.° |
|Prevotella spp. |
|Veillonella spp.° |
|Iné mikroorganizmy |
|Entamoeba histolytica° |
|Giardia lamblia° |
|Trichomonas vaginalis° |
| |
|Druhy, ktoré môžu získať rezistenciu |
|Gramnegatívne aeróby |
|Helicobacter pylori |
| |
|Rezistentné organizmy (inherentná rezistencia) |
|Všetky aeróby a fakultatívne anaeróby |


° V čase publikácie tejto tabuľky neboli dostupné aktualizované
údaje. V primárnej literatúre, štandardných referenčných knihách
a liečebných odporúčaniach je predpokladaná citlivosť týchto druhov.
? Iba na použitie u pacientov s alergiou na penicilín.

/Mechanizmus rezistencie na metronidazol/
Mechanizmus rezistencie na metronidazol je stále nedostatočne objasnený.
V /H. pylori/ majú rdxA a frxA gény zakódované reduktázy, ktoré sú potrebné
na aktiváciu metronidazolu a inaktivácia týchto génov má za následok
metronidazolovú rezistenciu.
Ďalší mechanizmus rezistencie v /B. fragili/s je pravdepodobne založený na
nitroimidazolovej reduktáze, ktorá je zakódovaná nim génmi. Štúdie
zaoberajúce sa dôkazom indukcie metronidazolovej rezistencie v kmeňoch /B./
/fragili/s s nim génmi, alebo bez nim génu dokázali, že metronidazolová
rezistencia môže nastať nielen v nim-pozitívnych kmeňoch ale aj nim-
negatívnych kmeňoch, čo naznačuje prítomnosť iných mechanizmov ako sú nim
gény.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Keďže Metronidazol B. Braun 5 mg/ml sa podáva intravenózne, biologická
dostupnosť je 100%.

/Distribúcia/
Metronidazol je po vstreknutí široko distribuovaný do tkanív. Metronidazol
preniká do väčšiny telesných tkanív a tekutín vrátane žlče, kostí,
mozgového abscesu, CSF (cerebrospinálnej tekutiny), pečene, slín, semennej
tekutiny a vaginálnej sekrécie a dosahuje koncentrácie podobné
koncentráciám v plazme. Taktiež prechádza placentou a nachádza sa
v materskom mlieku dojčiacich matiek v rovnakých koncentráciách ako v sére.
Väzba na proteíny je menej než 20% a zdanlivý distribučný objem je 36
litrov.

/Biotransformácia/:
Metronidazol sa metabolizuje v pečeni oxidáciou postranného reťazca
a tvorbou glukuronidu. Jeho metabolity obsahujú produkt oxidácie kyseliny,
hydroxyderivát a glukuronid. Hlavný metabolit v sére je hydroxylovaný
metabolit, hlavný metabolit v moči je kyslý metabolit.

/Eliminácia/:
Asi 80% látky sa vylučuje močom a menej ako 10% tvorí metronidazol. Malé
množstvá sú vylučované pečeňou. Polčas eliminácie je približne 8 (6 – 10)
hodín.

/Vlastnosti u pacientov špeciálnych skupín:/
Renálna insuficiencia len nevýznamne spomaľuje vylučovanie.
V prípade závažných pečeňových ochorení je možné predpokladať oneskorený
klírens plazmy a predĺžený polčas rozpadu v sére (až na 30 hodín).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Po opakovanom podávaní metronidazolu po dobu viac ako 26 – 80
týždňov potkanom, testikulárna a prostatická dystrofia sa zistila iba
v prípade vysokých dávok. Po opakovanom podávaní u psov sa toxický účinok
prejavil vo forme ataxie alebo tremoru. Po podávaní dlhšom ako jeden rok
bolo u opíc pozorované zvýšenie hepatocelulárnej degenerácie závislé od
dávky.

Metronidazol má mutagénny účinok v baktériách po nitroredukcii.
Metodologicky platné výskumy /in vitro/ a /in vivo/ nepreukázali žiadne
zistenia, ktoré by poukazovali na mutagénny účinok na bunkách cicavcov.
Výskum lymfocytov u pacientov liečených metronidazolom neodhalil žiadne
relevantné zistenie indikujúce škodlivé účinky na DNA.

Sú k dispozícii výsledky, ktoré predpokladajú existenciu tumorigenného
účinku u potkanov a u myší. Významné bolo zvýšené množstvo pľúcnych tumorov
u myší po orálnom podávaní. Avšak nič nenasvedčuje tomu, že tento fakt bol
zapríčinený genotoxickým mechanizmom, pretože neboli pozorované zvýšené
množstvá pomerov mutácií v rôznych orgánoch vrátane pľúc
u transgénnych myší po vysokých dávkach metronidazolu.

Neboli zistené žiadne teratogénne alebo iné embryotoxické účinky počas
výskumov na potkanoch a zajacoch.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný,
Disódium fosfát dodekahydrát
Monohydrát kyseliny citrónovej,
Voda na injekcie

6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku je vyznačený na obale


3 roky.

/Čas použiteľnosti po prvom otvorení/


Nepoužitý obsah musí byť zlikvidovaný a nesmie byť skladovaný na neskoršie
použitie.

/Čas použiteľnosti po zriedení podľa inštrukcií/


Z mikrobiologického hľadiska liek musí byť použitý ihneď. Ak nie je
použitý ihneď, čas a podmienky skladovania pred použitím sú na
zodpovednosti používateľa a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24
hodín pri teplote 2 až 8 oC pod podmienkou, že riedenie bolo vykonané
asepticky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liek je dodávaný v:
- polyetylénových ľahkých fľašiach
obsah: 100 ml, dostupné v baleniach po 10 a 20 fliaš

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

/Iné opatrenia na zaobchádzanie:/

Len na jednorazové použitie. Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý
z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

Liek môže byť riedený v roztokoch na infúziu 0,9% w/v chloridu sodného
alebo 5% w/v glukózy. Pri riedení musia byť dodržané podmienky aseptickej
práce.

Používať iba ak je roztok čistý a balenie alebo jeho uzáver nie sú
poškodené.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Nemecko

/Poštovná adresa:/
34209 Melsungen, Nemecko

Telefón: +49/5661/71-0
Fax: +49/5661/71-4567


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


... 42/0327/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


...

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

05/2009
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76559
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01XD01 - metronidazolum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
natrii dibasici phosphatum
Výrobca lieku:
B.Braun Melsungen AG, Melsungen, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
26.94 € / 811.59 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
26.94 € / 811.59 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.41 € ÚP:0.00 € DP:2.41 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien