Detail:
Stopress 4 mg tbl 30x4 mg
Názov lieku:
Stopress 4 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x4 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2107/7002; 2107/7003PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Stopress 4 mg
Stopress 8 mg
Perindopril /terc/-butylamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Stopress a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Stopress
3. Ako užívať Stopress
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Stopress
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE STOPRESS A NA ČO SA POUžÍVA

Liečivo perindopril patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory
angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). ACE inhibítory rozširujú krvné
cievy v organizme, čím znižujú krvný tlak v cievach.

Stopress sa používa:
na liečbu vysokého krvného tlaku,
na pomoc liečby srdcového zlyhania,
na zníženie rizika srdcových príhod ako sú srdcový záchvat, u pacientov so
stabilných srdcovým cievnym ochorením (stav, pri ktorom je zásobovanie
srdca krvou znížené alebo zastavené) a u pacientov, ktorí mali v minulosti
srdcový záchvat a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobovania srdca
krvou rozšírením ciev, ktoré ho zásobujú.


2. SKÔR AKO UžIJETE STOPRESS

Neužívajte Stopress
- keď ste alergický (precitlivený) na perindopril alebo iný ACE
inhibítor, alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku Stopressu
- keď ste tehotná
- keď ste mali v minulosti opuch ktorejkoľvek časti tela (angioedém)
v dôsledku liečby ACE inhibítormi alebo z akýchkoľvek iných dôvodov
- keď máte vrodený angioedém.

Stopress sa nesmie podávať deťom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Stopress
ak máte zúženie hlavnej cievy zo srdca (aortálna stenóza) alebo zúženie
mitrálnej chlopne srdca (mitrálna stenóza chlopne) alebo ochorenie
srdcového svalu (hypertrofická kardiomyopatia)
ak podstupujete hemodialýzu (umelá oblička) alebo ak ste nedávno prekonali
transplantáciu obličky
ak máte zúženie krvných ciev obličky (renálna arteriálna stenóza)
ak máte ochorenie obličiek alebo pečene
ak ste podstúpili alebo máte podstúpiť desenzibilizačnú terapiu, t.j.
liečbu znižujúcu alergiu na včelie alebo osie bodnutie
ak musíte podstúpiť liečebný proces nazývanú lipoproteínová
aferéza (proces, kedy sa cholesterol z vašej krvi odstraňuje pomocou
prístroja)
ak máte cukrovku
ak máte kolagénové cievne ochorenie (ukladanie kolagénu vo Vašich krvných
cievach)
ak užívate iné lieky na krvný tlak
ak užívate diuretiká (tabletky na odvodnenie) spolu so Stopressom. Ak áno,
povedzte to Vášmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Stopress, lebo musí
sledovať Váš stav sledovať počas užitia prvej dávky.
ak máte prísnu diétu s obmedzeným obsahom soli alebo užívate náhrady
solí obsahujúcich draslík kvôli zvýšenému riziku hyperkaliémie (vysoká
hladina draslíka; príznaky sú nešpecifické a vo všeobecnosti zahŕňajú
nepokoj, búšenie srdca a svalovú únavu)
ak ste čiernej pleti: je viac pravdepodobné, že sa u Vás vyskytne angioedém
(alergická reakcia spôsobujúca opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla)
a Stopress je menej účinný na zníženie krvného tlaku u tejto skupiny
pacientov.
Prosím povedzte lekárovi, ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených
prípadov.

Poznámka
Ak pôjdete do nemocnice alebo k zubnému lekárovi, povedzte personálu, že
užívate Stopress. Je to dôležité, ak pôjdete do nemocnice na operáciu,
keďže Váš anesteziológ potrebuje túto informáciu.
.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátene
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, zvlášť:

lieky na odvodnenie (diuretiká)
náhrady draslíka, náhrady solí obsahujúce draslík, lieky obsahujúce draslík
alebo draslík šetriace diuretiká ako je amilorid, spironolaktón alebo
triamteren
heparín
niektoré anestetiká
lítium na liečbu niektorých psychiatrických porúch
protizápalové lieky (napr. kyselina acetylsalicylová, ibuprofen,
indometacín, celekoxib alebo meloxikam)
iné lieky na zníženie krvného tlaku ako nitráty (napr. nitroglycerín), beta-
blokátory (napr. metoprolol alebo propranolol)
lieky používané na liečbu šoku alebo astmy (napr. efedrín, noradrenalín
alebo adrenalín)
trombolytiká (napr., streptokináza)
antidepresíva (napr. amitriptylín alebo imipramín) alebo lieky na liečbu
iných mentálnych porúch ako je úzkosť, schizofrénia alebo iné psychózy
lieky na cukrovku (napr. inzulín, glibenklamid alebo metformín)
allopurinol používaný na liečbu dny
imunosupresíva používané na liečbu autoimúnných ochorení (napr. reumatoidná
artritída) alebo po transplantáciách
prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu).

Užívanie lieku Stopress s jedlom a nápojmi
Stopress sa má užívať pred jedlom.
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo
plánujete otehotnieť. Váš lekár Vám zmení liečbu na alternatívnu terapiu,
ktorá bude bezpečná pre Vás a pre Vaše nenarodené dieťa.
Stopress sa nemá užívaťv prvom trimestri tehotenstva. Stopress je
kontraindikovaný v druhom a treťom trimestri tehotenstva (pozri časť 2).

Užívanie lieku Stopress sa neodporúča počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa kontraindikácií pre vedenie vozidiel
a obsluhu strojov počas podávania tohto lieku. Avšak u niektorých pacientov
sa môžu objaviť nežiaduce účinky v súvislosti so znížením tlaku (napr.
závraty alebo únava). Ak sa objavia tieto nežiaduce účinky, neveďte vozidlo
alebo neobsluhujte stroje.
Liek užívate s opatrnosťou ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje,
pokým neviete, ako na Vás liek bude účinkovať.


3. AKO UžÍVAť STOPRESS

Dávkovanie
Vždy užívajte Stopress presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Stopress sa užíva raz denne, ráno pred jedlom. Začnete užívať nízku dávku,
ktorú Vám môže lekár podľa potreby zvýšiť, pokým sa nedosiahne presné
množstvo, ktoré potrebujete.

Na hypertenziu (vysoký krvný tlak) sa podáva na začiatku obvykle dávka 4 mg
denne, ktorá sa môže zvýšiť na 8 mg denne po jednom mesiaci liečby.
U starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča
podávať začiatočnú dávku
2 mg raz denne.

Na liečbu srdcového zlyhania alebo liečbu liekom Stopress plus diuretiká sa
obvykle podáva začiatočná dávka 2 mg denne, ktorá sa môže zvýšiť na 4 mg po
2 týždňoch liečby, ak sa dobre znáša.

Na liečbu stabilného srdcového cievneho ochorenia sa obvykle podáva
začiatočná dávka 4 mg denne, ktorá sa môže zvýšiť na 8 mg denne po dvoch
týždňoch.
U starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča
podávať začiatočnú dávku
2 mg raz denne.

Niektorí pacienti potrebujú zriedkavo iné dávkovanie ako je vyššie uvedené.
Dodržiavajte presne predpísanú dávku od lekára a nikdy si ju sami nemeňte.

Pacienti s ochorením pečene:
Nie je potrebná úprava dávkovania.

Deti:
Stopress nie je vhodný na užívanie u detí.

Spôsob a cesta podania:
Stopress sa užíva ústami, zapíja sa pohárom vody. Pokúste sa užívať tablety
vždy v rovnakú hodinu každý deň, ráno.


Ak užijete viac lieku Stopress, ako máte
Ak náhodou užijete viac ako je Vaša predpísaná dávka alebo ju užije niekto
iný, informujte o tom ihneď lekára alebo lekárnika.

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať nízky krvný tlak, obehový šok (rýchly
pulz, bledá studená a vlhká koža, potenie a šedo-modro sfarbená koža
a pery), zlyhanie obličiek, hyperventilácia (zrýchlené a/alebo prehĺbené
dýchanie), nepravidelný srdcový rytmus, závrat, úzkosť a kašeľ.

Ak zabudnete užiť Stopress
Ak ste zabudli užiť dávku, vezmite si ďalšiu dávku hneď, ako si spomeniete.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Stopress
Nesmiete prestať užívať Stopress bez porady s lekárom. Taktiež si nesmiete
zmeniť liečbu bez porady s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Stopress môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Tieto nežiaduce účinky môžu byť vážne, preto hneď povedzte lekárovi, ak sa
vyskytne:
neutropénia/agranulocytóza (nedostatok určitých bielych krviniek, ktorý
môže viesť k infekcii, zápalu hrdla alebo k horúčke). Povedzte hneď
lekárovi, ak máte niektorý z týchto príznakov. Táto reakcia je viac
pravdepodobná, ak máte zásoby kolagénu vo Vašich krvných cievach
(kolagénové cievne ochorenie). Ak máte kolagénové cievne ochorenie, Váš
lekár Vám bude robiť pravidelné testy na kontrolu krvi.
hypotenzia (nízky krvný tlak). Častejšie sa môže vyskytnúť, ak užívate
diuretiká (tabletky na odvodnenie, iné lieky na zníženie krvného
tlaku spolu so Stopressom alebo ak ste dehydratovaný, alebo ste na dialýze.
Ak máte nízky krvný tlak, môžete mať pocit závratu alebo na odpadnutie.
Ľahnite si, pokiaľ tieto pocity neustúpia a hneď to povedzte svojmu
lekárovi.
angioedém (opuch tváre, jazyka a priedušnice, čo môže spôsobiť veľké
problémy pri dýchaní) Rovnako alebo nezávisle na tom môže angioedém
postihnúť žalúdok a črevá (intestinálny angioedém – opuch črevnej
sliznice), kedy sa budete cítiť zle a môžete vracať alebo mať bolesť
brucha. Toto sú veľmi zriedkavé reakcie, ale ak sa vyskytnú, môžu byť veľmi
závažné. Ak sa objavia, musíte ihneď vyhľadať lekára.

Ostatné nežiaduce účinky:

Časté nežiaduce účinky (u viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10
pacientov):
- pocit na vracanie, vracanie, bolesť brucha,
- zmeny chuti, pocit nechutenstva
- hnačka, zápcha,
- bolesť hlavy, závraty,
- vertigo, mravčenie
- poruchy videnia (napr. rozmazané videnie),
- tinnitus (pocit šumu v ušiach),
- kašeľ, dýchavičnosť (dyspnoe),
- kožné vyrážky, svrbenie,
- svalové kŕče, únava.

Menej časté nežiaduce účinky (u viac ako 1 z 1000, ale menej ako 1 zo 100
pacientov):
- zmeny nálady alebo spánku,
- bronchospazmus (pocit tiesne na hrudníku, sipot alebo dýchavičnosť),
- sucho v ústach,
- ochorenie obličiek (Váš lekár vám môže urobiť testy počas liečby, ak si
myslí, že môžete mať riziko vzniku ochorenia obličiek),
- impotencia (znížená sexuálna funkcia),
- zvýšené potenie.

Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (menej ako u 1 z 10 000 pacientov):
- zmätenosť,
- nepravidelný srdcový rytmus, angína, srdcový záchvat a mŕtvica
(zaznamenali sa v spojitosti s nízkym krvným tlakom pri ACE
inhibítoroch),
- eozinofilná pneumónia (alergické ochorenie pľúc), tečenie z nosa,
- pankreatitída (zápal pankreasu),
- hepatitída (zápal pečene),
- erythema multiforme (kožná reakcia podobná alergii; centrálna lézia
obklopená sústrednými bledými a červenými kruhmi, nazývaná tiež „terč“
alebo „clona“, lokalizovaná na nohách, ramenách, dlaniach, rukách alebo
chodidlách, môže postihnúť tvár alebo pery; bolesť kĺbov, horúčka, môže
byť prítomné svrbenie kože alebo celkový pocit choroby),
- akútne zlyhanie obličiek.

Stopress môže spôsobiť niektoré zmeny v krvi a Váš lekár ich môže sledovať
pomocou krvných testov. U niektorých pacientov užívajúcich Stopress alebo
podobné lieky sa vyskytli nasledovné zmeny:
- zvýšenie kreatinínu alebo močovinového dusíka v krvi (látky, ktoré
napovedia, ako pracujú Vaše obličky).
- Zvýšenie pečeňových enzýmov a sérového bilirubínu (látka ktorá napovie,
ako pracuje Vaša pečeň).
- Zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia), ktoré môže ovplyvniť
zrážanie krvi. Ak sa Vám tvoria nevysvetliteľné modriny alebo červené/
fialové bodky na koži, navštívte lekára.
- Zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia).
- Zníženie počtu bielych a červených krviniek ako aj krvných doštičiek
(pancytopénia).
- Abnormálny pokles počtu červených krviniek (hemolytická anémia)
u pacientov s vrodeným nedostatkom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.
Príznaky anémie sú pocit únavy a v závažnejších prípadoch dýchavičnosť
a bledosť kože.
- Pokles hemoglobínu (to je proteín, ktorý sa nachádza v červených
krvinkách, ktorý transportuje kyslík z pľúc do zvyšku organizmu).
- Pokles hematokritu (časť objemu krvi, ktorý zaberajú červené krvinky).

Pokles hladiny cukru (glukózy) v krvi u pacientov s cukrovkou. (Môže byť
potrebné starostlivé sledovanie hladiny glukózy v krvi, zvlášť na začiatku
liečby. Povedzte svojmu lekárovi, ak si nie ste niečím istý).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAť STOPRESS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Stopress 4 mg: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
Stopress 8 mg: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na
uchovávanie.
Nepoužívajte Stopress po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Stopress obsahuje

- Liečivo je perindopril. Jedna tableta obsahuje 4 mg alebo 8 mg soli
perindopril /terc/-butylamínu.
- Ďalšie zložky sú: manitol, krospovidón typu A, butyl metakrylátový
kopolymér, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Stopress a obsah balenia
Stopress 4 mg: biele podlhovasté bikonvexné tablety s deliacou ryhou po
oboch stranách.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
Stopress 8 mg: biele okrúhle ploché tablety.

1 balenie obsahuje 30 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Street,
83-200 Starogard Gdański, Poľsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri
2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2107/7002; 2107/7003


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Stopress 4 mg
Stopress 8 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Stopress 4 mg:
Každá tableta obsahuje 4 mg perindopril-terc-butylamín, čo zodpovedá
3,34 mg perindoprilu.
Stopress 8 mg:
Každá tableta obsahuje 8 mg perindopril-terc-butylamín, čo zodpovedá
6,67 mg perindoprilu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

Stopress 4 mg: biele podlhovasté bikonvexné tablety s deliacou ryhou po
oboch stranách.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Stopress 8 mg: biele okrúhle ploché tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Hypertenzia/
Liečba hypertenzie.

/Srdcové zlyhanie/
Liečba symptomatického srdcového zlyhania.

/Stabilná ischemická choroba srdca:/
Zníženie rizika srdcových príhod u pacientov s anamnézou infarktu myokardu
a/alebo revaskularizácie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perindopril sa odporúča užívať jedenkrát denne ráno pred jedlom.
Dávka sa má určiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a
odpovede krvného tlaku na liečbu.

/Hypertenzia/
Perindopril sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii
s antihypertenzívami iných skupín.
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg podávaná jedenkrát denne ráno.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom
(hlavne s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu,
srdcovou dekompenzáciou alebo ťažkou hypertenziou) môže po podaní
začiatočnej dávky dôjsť k nadmernému poklesu krvného tlaku. U takýchto
pacientov sa odporúča začiatočná dávka 2 mg a liečba sa má začať pod
lekárskym dohľadom.
Po jednom mesiaci liečby sa táto dávka môže zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne.

Po začatí liečby perindoprilom sa môže vyskytnúť symptomatická
hypotenzia; jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov, ktorí sú súbežne
liečení diuretikami. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť, pretože títo
pacienti môžu trpieť depléciou objemu a/alebo solí.

Ak je to možné, diuretikum sa má vysadiť 2 až 3 dni pred začatím liečby
perindoprilom (pozri časť 4.4).

U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné použitie diuretík
ukončiť, sa má liečba perindoprilom začať dávkou 2 mg. Je potrebné
monitorovať funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére. Následná dávka
perindoprilu sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku na liečbu.
V prípade potreby je možné v liečbe diuretikom pokračovať.

U starších pacientov sa má liečba začať dávkou 2 mg, ktorá sa po jednom
mesiaci, ak je to potrebné, môže postupne zvýšiť na 4 mg a potom v prípade
potreby na 8 mg, a to v závislosti od funkcie obličiek (pozri tabuľku
uvedenú nižšie).

/Symptomatické srdcové zlyhanie/
Odporúča sa, aby sa liečba perindoprilom, zvyčajne v kombinácii s
diuretikom nešetriacim draslík a/alebo digoxínom a/alebo betablokátorom,
začala pod prísnym lekárskym dohľadom odporúčanou začiatočnou dávkou 2 mg
užívanou ráno. Táto dávka sa môže zvýšiť o 2 mg najskôr po 2 týždňoch na
dávku 4 mg jedenkrát denne, pokiaľ je táto dávka tolerovaná. Dávka sa má
upravovať podľa klinickej odpovede jednotlivého pacienta.

U pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním a u ďalších pacientov považovaných
za vysokorizikových (pacienti s poruchou funkcie obličiek a náchylní
k vzniku porúch elektrolytov, pacienti súbežne liečení diuretikami a/alebo
vazodilatanciami) sa má liečba začať pod starostlivým dohľadom (pozri časť
4.4)

Pacienti vystavení vysokému riziku vzniku symptomatickej hypotenzie, napr.
pacienti s depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, pacienti s
hypovolémiou alebo pacienti, ktorí dostávajú intenzívnu liečbu diuretikami,
majú byť stabilizovaní, ak je to možné, ešte pred začiatkom liečby
perindoprilom. Pred začiatkom a počas liečby perindoprilom je potrebné
pozorne monitorovať krvný tlak, funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére
(pozri časť 4.4).

/Stabilná ischemická choroba srdca/
Liečba perindoprilom sa má začať dávkou 4 mg jedenkrát denne počas dvoch
týždňov, potom zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne a to v závislosti od funkcie
obličiek a pod podmienkou, že dávka 4 mg je dobre znášaná.
Starší pacienti majú užívať 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa,
potom 4 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa pred tým, ako sa dávka
zvýši až na 8 mg jedenkrát denne v závislosti od funkcie obličiek (pozri
tabuľku 1 „Úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek“). Dávka sa
má zvýšiť iba vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre znášaná.

/Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek/
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka určiť podľa klírensu
kreatinínu, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke 1:

Tabuľka 1: Úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek

|Klírens kreatinínu (ml/min) |Odporúčaná dávka |
|ClCR ? 60 |4 mg denne |
|30 < ClCR < 60 |2 mg denne |
|15 < ClCR < 30 |2 mg každý druhý deň |
|Hemodialyzovaní pacienti*, |2 mg v deň dialýzy |
|ClCR < 15 | |

* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. U pacientov na
hemodialýze sa má dávka užívať po dialýze.

/Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie pečene/
U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (pozri
časť 4.4 a časť 5.2).

/Použitie u detí/
Účinnosť a bezpečnosť u detí nebola stanovená. Preto sa použitie u detí
neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo
na niektorý iný ACE inhibítor;
- Anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE
inhibítorom;
- Dedičný alebo idiopatický angioneurotický edém;
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Stabilná ischemická choroba srdca
Ak sa počas prvého mesiaca liečby perindoprilom vyskytne epizóda
nestabilnej anginy pectoris (bez ohľadu na to, či je alebo nie je závažná),
pred pokračovaním liečby sa má vykonať dôkladné zhodnotenie pomeru medzi
rizikom a prínosom.

Hypotenzia
ACE inhibítory môžu spôsobiť pokles krvného tlaku. U pacientov s
nekomplikovanou hypertenziou sa symptomatická hypotenzia vyskytuje
zriedkavo a jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov s hypovolémiou
spôsobenou napríklad diuretickou liečbou, diétou s obmedzením soli,
dialýzou, hnačkou alebo dávením, alebo u pacientov, ktorí majú ťažkú renín-
dependentnú hypertenziu (pozri časť 4.5 a časť 4.8). U pacientov so
symptomatickým srdcovým zlyhaním, s pridruženou renálnou insuficienciou
alebo bez nej, bola pozorovaná symptomatická hypotenzia. Jej výskyt je
najpravdepodobnejší u pacientov so závažnejším srdcovým zlyhaním, ktoré si
vyžaduje užívanie vysokých dávok slučkových diuretík, u pacientov
s hyponatriémiou alebo poruchou funkcie obličiek. U pacientov vystavených
zvýšenému riziku vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné dôkladne
monitorovať začiatok liečby a úpravu dávky (pozri časť 4.2 a časť 4.8).
Podobné preventívne opatrenia sa vzťahujú tiež na pacientov s ischemickou
chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný
pokles krvného tlaku mohol viesť k infarktu myokardu alebo
k cerebrovaskulárnej príhode.

Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo na chrbte a v
prípade potreby má dostať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku.
Prechodná hypotenzná reakcia nie je kontraindikáciou pre podávanie ďalších
dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, ak sa krvný tlak zvýšil
po zo zvýšení objemu.

U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú
normálny alebo nízky krvný tlak, môže po podaní perindoprilu dôjsť k
ďalšiemu zníženiu systémového krvného tlaku. Takýto účinok sa očakáva a
zvyčajne nie je dôvodom na prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane
symptomatickou, môže byť potrebné zníženie dávky perindoprilu alebo jeho
vysadenie.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne / hypertrofická kardiomyopatia
Tak ako iné ACE inhibítory, perindopril sa má podávať opatrne pacientom so
stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou výtokového traktu ľavej komory,
ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.Porucha funkcie obličiek
V prípade poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa má
počiatočná dávka perindoprilu upraviť podľa pacientovho klírensu kreatinínu
(pozri časť 4.2) a potom v závislosti od pacientovej odpovede na liečbu.
U takýchto pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu
súčasťou bežného lekárskeho postupu (pozri časť 4.8).

U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia, ku ktorej
dôjde po začatí liečby ACE inhibítormi, viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie
obličiek. V takejto situácii bolo hlásené akútne, zvyčajne reverzibilné
zlyhanie obličiek.

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi,
bolo pozorované zvýšenie hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v sére, ktoré
bolo zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je obzvlášť
pravdepodobné u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj
renovaskulárna hypertenzia, existuje zvýšené riziko ťažkej hypotenzie
a renálneho poškodenia. U takýchto pacientov sa má liečba začať pod prísnym
lekárskym dohľadom, a to s nízkymi dávkami a opatrnou titráciou dávky.
Vzhľadom k tomu, že liečba diuretikami môže byť prispievajúcim faktorom
zvyšujúcim riziko vyššie uvedených stavov, diuretiká sa majú vysadiť a
počas prvých týždňov liečby perindoprilom je potrebné sledovať funkciu
obličiek.

U niektorých hypertenzných pacientov bez zjavného už existujúceho
renovaskulárneho ochorenia došlo k zvyčajne miernemu a prechodnému zvýšeniu
hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v sére, obzvlášť vtedy, keď sa
perindopril podával súbežne s diuretikom. Výskyt tohto je pravdepodobnejší
u pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek. Môže byť potrebné
zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo perindoprilu.

Hemodialyzovaní pacienti
U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán a súbežne
liečených ACE inhibítorom boli hlásené anafylaktoidné reakcie. U týchto
pacientov je potrebné zvážiť použitie iného druhu dialyzačnej membrány
alebo podanie antihypertenzíva inej skupiny.

Transplantácia obličiek
Nie sú k dispozícii skúsenosti týkajúce sa použitia perindoprilu
u pacientov, ktorí nedávno podstúpili transplantáciu obličiek.

Precitlivenosť/angioedém
U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, bol zriedkavo
hlásený angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo
hrtana (pozri časť 4.8). Tento sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V
takýchto prípadoch sa má perindopril ihneď vysadiť a má sa začať náležité
monitorovanie, v ktorom sa má pokračovať až dovtedy, kým nedôjde k úplnému
vymiznutiu príznakov. V prípadoch, v ktorých opuch zasiahol tvár a pery, sa
stav zvyčajne upravil bez liečby, aj keď antihistaminiká boli pri
zmierňovaní príznakov užitočné.

Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť smrteľný. V prípadoch, v ktorých
je zasiahnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, čo môže spôsobiť obštrukciu
dýchacích ciest, sa musí ihneď poskytnúť urgentná liečba. Táto môže zahŕňať
podanie adrenalínu a/alebo udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest.
Pacient má zostať pod prísnym lekárskym dohľadom až dovtedy, kým nedôjde k
úplnému a trvalému vymiznutiu príznakov.

Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín spôsobujú vyšší výskyt
angioedému u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy.

Pacienti s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítorom
môžu byť vystavení zvýšenému riziku vzniku angioedému počas užívania ACE
inhibítora (pozri časť 4.3).Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL
aferéza)
U pacientov liečených ACE inhibítormi počas aferézy lipoproteínov s nízkou
hustotou (LDL aferézy) so síranom dextránu sa zriedkavo vyskytli život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným
vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.

Anafylaktické reakcie počas desenzibilizačnej liečby
U pacientov liečených ACE inhibítormi počas desenzibilizačnej liečby
(napríklad jedom blanokrídlovcov) sa vyskytli anafylaktoidné reakcie.
U takýchto pacientov sa týmto reakciám predišlo dočasným vysadením ACE
inhibítorov, ale pri náhodnom opätovnom podaní lieku sa tieto reakcie znova
vyskytli.

Zlyhanie pečene
Podávanie ACE inhibítorov sa v zriedkavých prípadoch spájalo so vznikom
syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do
fulminantnej nekrózy pečene a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus zodpovedný za
tento syndróm nie je dosiaľ známy. Pacienti, u ktorých sa počas liečby
ACE inhibítormi rozvinie žltačka alebo nastane výrazné zvýšenie hladín
pečeňových enzýmov, musia ukončiť liečbu ACE inhibítorom a zostať pod
náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).

Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia
U pacientov liečených ACE inhibítormi bola hlásená
neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s
normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa
neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou
opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov
liečených imunosupresívami, u pacientov liečených alopurinolom alebo
prokaínamidom alebo u pacientov s kombináciou týchto komplikujúcich
faktorov, obzvlášť v prítomnosti už existujúcej poruchy funkcie obličiek. U
niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v
niekoľkých málo prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu.
Ak sa perindopril používa u takýchto pacientov, odporúča sa pravidelné
monitorovanie počtu leukocytov a pacienti majú byť poučení, aby hlásili
akýkoľvek príznak infekcie.

Rasa
ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti
ako u pacientov inej rasy.
Tak ako iné ACE inhibítory, perindopril môže byť menej účinný v znižovaní
krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy,
pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii stavov s nízkym renínom
v hypertenznej populácii čiernej pleti.

Kašeľ
Pri používaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Tento kašeľ je typicky
neproduktívny, perzistentný a vymizne po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný
ACE inhibítormi má byť považovaný za súčasť diferenciálnej diagnostiky
kašľa.

Operácia/anestézia
U pacientov, ktorí podstupujú závažný chirurgický zákrok, alebo počas
anestézie látkami, ktoré vyvolávajú hypotenziu, môže perindopril blokovať
sekundárnu tvorbu angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečba
sa má prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak dôjde k hypotenzii
a je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, možno ju korigovať zvýšením
cirkulujúceho objemu.

Hyperkaliémia
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu,
bolo pozorované zvýšenie hladín draslíka v sére. Pacienti vystavení
zvýšenému riziku vzniku hyperkaliémie sú pacienti s renálnou
insuficienciou, pacienti s neliečeným diabetes mellitus alebo pacienti
súbežne používajúci diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo
náhrady solí obsahujúce draslík; alebo pacienti užívajúci iné liečivá
spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín). Ak sa súbežné
použitie vyššie uvedených liečiv považuje za potrebné, odporúča sa
pravidelné monitorovanie hladín draslíka v sére.

Diabetickí pacienti
U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo
inzulínom sa má počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom pozorne
monitorovať glykémia (pozri časť 4.5).

Lítium
Kombinácia lítia a perindoprilu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).

Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce
draslík
Kombinácia perindoprilu a diuretík šetriacich draslík, doplnkov draslíka
alebo náhrad solí obsahujúcich draslík sa zvyčajne neodporúča (pozri časť
4.5).

Gravidita
Liečba ACE inhibítormi sa nemá začínať počas gravidity. Ak je pokračovanie
liečby ACE inhibítormi nevyhnutné, pacientkam plánujúcim graviditu sa má
liečba zameniť za alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má pevne
stanovený bezpečnostný profil k užívaniu počas gravidity. Pokiaľ sa potvrdí
gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má ihneď zastaviť a pokiaľ je to
vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

Diuretiká
U pacientov, ktorí užívajú diuretiká a obzvlášť u pacientov, ktorí trpia
depléciou objemu a/alebo solí môže po začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k
nadmernému zníženiu krvného tlaku. Možnosť vzniku hypotenzných účinkov môže
byť znížená vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmom solí pred
začiatkom liečby a potom začatím liečby nízkymi a postupne sa zvyšujúcimi
dávkami perindoprilu.

Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce
draslík
Aj keď hladiny draslíka v sére zvyčajne zostávajú v referenčnom rozpätí, u
niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť
hyperkaliémia. Používanie diuretík šetriacich draslík (napr.
spironolaktónu, triamterénu alebo amiloridu), doplnkov draslíka alebo
náhrad solí obsahujúcich draslík môže viesť k významnému zvýšeniu hladín
draslíka v sére. Z tohto dôvodu sa neodporúča používať perindopril
v kombinácii s vyššie uvedenými liečivami (pozri časť 4.4). Ak je ich
súbežné použitie indikované kvôli preukázanej hypokaliémii, majú sa
používať opatrne a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.

Lítium
Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi bolo hlásené reverzibilné
zvýšenie koncentrácií lítia v sére a jeho toxicita. Súbežné použitie
tiazidových diuretík môže zvýšiť riziko toxicity lítia a ešte viac zvýšiť
už zvýšené riziko toxicity lítia spôsobené ACE inhibítormi. Použitie
perindoprilu spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto
kombinácia je nevyhnutná, hladiny lítia v sére sa majú dôkladne
monitorovať. (pozri časť 4.4).

Nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID), vrátane kyseliny
acetylsalicylovej ? 3 g/deň
Podávanie nesteroidného protizápalového liečiva môže znížiť antihypertenzný
účinok ACE inhibítorov. Okrem toho majú NSAID a ACE inhibítory aditívny
účinok na zvýšenie hladiny draslíka v sére a môžu spôsobiť zhoršenie
funkcie obličiek. Tieto účinky sú zvyčajne reverzibilné. Zriedkavo sa môže
vyskytnúť akútne zlyhanie obličiek, hlavne u pacientov s oslabenou funkciou
obličiek ako sú starší alebo dehydratovaní pacienti.

Antihypertenzíva a vazodilatanciá
Súbežné používanie týchto liečiv môže zvýšiť hypotenzný účinok
perindoprilu. Súbežné použitie s glyceroltrinitrátom a inými nitrátmi alebo
inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku.Antidiabetiká
Epidemiologické štúdie poukázali na to, že súbežné podávanie ACE
inhibítorov a antidiabetík (inzulínov, perorálnych hypoglykemík) môže
spôsobiť zvýšenie hypoglykemizujúceho účinku s rizikom vzniku hypoglykémie.
Výskyt tohto účinku sa zdal byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov
kombinovanej liečby a u pacientov s poruchou funkcie obličiek.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, betablokátory, nitráty
Perindopril sa môže používať súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (keď sa
používa ako trombolytikum), trombolytikami, betablokátormi a/alebo
nitrátmi.

Alkohol zosilňuje hypotenzný účinok ACE inhibítorov.
Antacidá znižujú biologickú dostupnosť perindoprilu.

Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká
Súbežné používanie niektorých anestetík, tricyklických antidepresív a
antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu
krvného tlaku (pozri časť 4.4).

Sympatikomimetiká
Sympatikomimetiká môžu znížiť antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity
(pozri časť 4.4). Používanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas
druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).
Epidemiologické dôkazy s ohľadom na riziko teratogenity nasledujúce po
expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity neboli zrejmé;
napriek tomu malý vzostup rizika nemožno vylúčiť. Ak nie je pokračovanie
v terapii ACE inhibítormi považované za nevyhnutné, u pacientiek
plánujúcich graviditu sa má liečba zameniť za alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má pevne stanovený profil bezpečnosti pre užívanie počas
gravidity. Pokiaľ sa gravidita potvrdí, liečba ACE inhibítormi sa má ihneď
zastaviť a má sa začať alternatívna liečba.
Je známe, že dlhodobé vystavenie plodu inhibítorom ACE počas druhého a
tretieho trimestra vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (zníženú funkciu obličiek,
oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri aj časť 5.3
Predklinické údaje o bezpečnosti). Ak došlo k expozícii perindoprilom od
druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie
obličiek a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, sa majú
dôkladne sledovať na hypotenziu (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Nie je známe, či sa perindopril vylučuje do ľudského materského mlieka. Z
tohto dôvodu sa perindopril neodporúča používať u dojčiacich žien.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pri vedení vozidla a obsluhe strojov sa má zobrať do úvahy možnosť
ojedinelého výskytu závratu alebo malátnosti.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované počas liečby perindoprilom a
sú zoradené podľa nasledujúcich kategórií frekvencie:

Veľmi časté (?1/10); časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1000 až
<1/100); zriedkavé (?1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov)

/Psychiatrické poruchy a ochorenia:/
Menej časté: poruchy nálady alebo spánku
/Poruchy nervového systému:/
Časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, parestézia
Veľmi zriedkavé: zmätenosť

/Ochorenia oka:/
Časté: poruchy videnia

/Ochorenia ucha a labyrintu:/
Časté: tinitus

/Cievne poruchy:/
Časté: hypotenzia a účinky spojené s hypotenziou

/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:/
Veľmi zriedkavé: arytmia, angina pectoris, infarkt myokardu a mozgovocievna
príhoda, ktoré sú u vysokorizikových pacientov pravdepodobne sekundárnym
dôsledkom výraznej hypotenzie (pozri časť 4.4).

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Časté: kašeľ, dyspnoe
Menej časté: bronchospazmus
Veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia, rinitída

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:/
Časté: nauzea, vracanie, bolesť brucha, dysgeúzia, dyspepsia, hnačka,
zápcha
Menej časté: suchosť v ústach
Veľmi zriedkavé: pankreatitída

/Ochorenie pečene a žlčových ciest:/
Veľmi zriedkavé: hepatitída cytolytická alebo cholestatická (pozri časť
4.4)

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Časté: vyrážka, pruritus
Menej časté: angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek
a/alebo hrtana, žihľavka (pozri časť 4.4)
Veľmi zriedkavé: multiformný erytém

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Časté: svalové kŕče

/Poruchy obličiek a močovej sústavy:/
Menej časté: renálna insuficiencia
Veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek

/Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:/
Menej časté: impotencia.

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania:/
Časté: asténia
Menej časté: potenie

/Ochorenia krvi a lymfatického systému:/
Veľmi zriedkavo boli hlásené znížené hladiny hemoglobínu a hematokritu,
trombocytopénia, leukopénia/neutropénia a prípady agranulocytózy alebo
pancytopénie. U pacientov s vrodeným deficitom G-6PDH boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Môže dôjsť k zvýšeniu hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v plazme, ako aj
hyperkaliémii, ktoré sú reverzibilné po ukončení liečby, a to hlavne u
pacientov s renálnou insuficienciou, ťažkým srdcovým zlyhaním
a renovaskulárnou hypertenziou.
Zriedkavo bolo hlásené zvýšenie hladín pečeňových enzýmov a hladín
bilirubínu v sére.

/Klinické štúdie/
Počas obdobia náhodne pridelenej liečby v štúdii EUROPA boli zaznamenávané
iba závažné nežiaduce účinky. Nízky počet pacientov mal závažné nežiaduce
účinky: u 16 (0,3%) z 6122 pacientov liečených perindoprilom a u 12 (0,2%)
z 6107 pacientov liečených placebom. U pacientov liečených perindoprilom
bola hypotenzia pozorovaná u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhle
zastavenie srdca u 1 pacienta. Kvôli kašľu, hypotenzii alebo inej
neznášanlivosti bolo predčasne vyradených viac pacientov liečených
perindoprilom ako pacientov liečených placebom, 6,0% (n=366) oproti 2,1%
(n=129).

4.9 Predávkovanie

K dispozícii sú obmedzené údaje o predávkovaní u ľudí. Príznaky súvisiace s
predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok, poruchy
elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie,
bradykardiu, závrat, úzkosť a kašeľ.

Odporúčaná liečba predávkovania pozostáva z podania intravenóznej infúzie
fyziologického roztoku. Ak dôjde k hypotenzii, pacient má byť uložený do
protišokovej polohy. Môže sa zvážiť aj liečba infúziou angiotenzínu II
a/alebo intravenózne podanie katecholamínov, ak sú k dispozícii.
Perindopril je možné odstrániť zo systémového obehu hemodialýzou (pozri
časť 4.4). Kardiostimulačná liečba je indikovaná pri bradykardii
nereagujúcej na liečbu. Je potrebné nepretržité monitorovanie životných
funkcií, koncentrácií elektrolytov a kreatinínu v sére.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: látky zasahujúce do renín-angiotenzínového
systému; ACE inhibítory, samotné
ATC kód: C09AA04

Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na
angiotenzín II (enzým konvertujúci angiotenzín, ACE).
Konvertujúci enzým, alebo kináza, je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu
angiotenzínu I na vazokonstrikčne pôsobiaci angiotenzín II a zároveň
spôsobuje rozklad vazodilatančne pôsobiaceho bradykinínu na neúčinný
heptapeptid.
Inhibícia ACE vedie k zníženiu hladiny angiotenzínu II v plazme, čo má za
následok zvýšenie aktivity renínu v plazme (inhibíciou negatívnej spätnej
väzby uvoľnenia renínu) a zníženie sekrécie aldosterónu. Keďže ACE
inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE má za následok aj zvýšenie aktivity
cirkulujúceho a lokálneho systému kalikreín-kinín (a tým zároveň aktiváciu
prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva
k účinku ACE inhibítorov na zníženie krvného tlaku a je čiastočne
zodpovedný za niektoré z ich vedľajších účinkov (napr. kašeľ).
Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. Ďalšie metabolity nevykazujú /in vitro/ žiadnu inhibíciu ACE
aktivity.

/Hypertenzia/
Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: ľahkej, stredne
ťažkej, ťažkej; pozorované je zníženie systolického a diastolického krvného
tlaku v ľahu aj v stoji.
Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu
krvného tlaku. V dôsledku toho sa zvýši periférny prietok krvi, a to bez
účinku na srdcový rytmus.

Prietok krvi obličkami sa spravidla zvyšuje, pričom rýchlosť glomerulárnej
filtrácie (GFR) je zvyčajne nezmenená.

Antihypertenzný účinok je maximálny po 4 až 6 hodinách po podaní
jednorazovej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej
účinnosti zodpovedá približne 87-100% účinku v čase maximálnej účinnosti.
K zníženiu krvného tlaku dochádza rýchlo. U pacientov odpovedajúcich na
liečbu sa normalizácia krvného tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca
a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.
Ukončenie liečby nevedie k rebound fenoménu.
Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U ľudí boli preukázané vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Zlepšuje
elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer media/lumen malých artérií.

Prídavná liečba tiazidovými diuretikami vedie k synergii aditívneho typu.
Kombinácia ACE inhibítora a tiazidu taktiež znižuje riziko hypokaliémie
vyvolanej liečbou diuretikom.

/Srdcové zlyhanie/
Perindopril znižuje prácu srdca znížením preloadu a afterloadu.

Štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním preukázali:
- zníženie plniaceho tlaku ľavej a pravej komory,
- zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,
- zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie srdcového indexu.

V porovnávacích štúdiách nebolo podanie prvej dávky 2 mg perindoprilu
pacientom s ľahkým až stredne ťažkým srdcovým zlyhaním spojené so žiadnym
významným znížením krvného tlaku v porovnaní s placebom.

/Pacienti so stabilnou ischemickou chorobou srdca/
Štúdia EUROPA bola multicentrická medzinárodná randomizovaná dvojito
zaslepená placebom kontrolovaná klinická štúdia v trvaní 4 roky.
Dvanásťtisícdvestoosemnásť (12218) pacientov vo veku nad 18 rokov bolo
randomizovaných do skupiny s perindoprilom 8 mg (n=6110) alebo placebom
(n=6108).
Skúmaná populácia mala príznaky ischemickej choroby srdca bez klinických
príznakov srdcového zlyhania.
Celkovo 90% pacientov malo v minulosti infarkt myokardu a/alebo podstúpili
revaskularizáciu.
Väčšina pacientov dostávala skúšaný liek naviac ku konvenčnej liečbe
vrátane inhibítorov krvných doštičiek, liekov na zníženie lipidov
a betablokátorov.
Hlavným kritériom účinku bolo zoskupenie kardiovaskulárnej mortality,
nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zástava srdca s úspešnou
resuscitáciou. Liečba perindoprilom v dávke 8 mg raz denne spôsobila
výrazné absolútne zníženie primárneho end-pointu 1,9% (relatívne riziko
zníženia 20%, 95% CI [9,4; 28,6] – p<0,001). U pacientov s infarktom
myokardu v anamnéze a/alebo revaskularizáciou absolútne zníženie 2,2%
zodpovedalo hodnote RRR 22,4% (95% CI [12,0; 31,6] – p<0,001) v primárnom
end-point pozorovanom v porovnaní s placebom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna
koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Biologická dostupnosť je 65
až 70%.

Približne 20% celkového množstva absorbovaného perindoprilu sa konvertuje
na perindoprilát, aktívny metabolit. Okrem aktívneho perindoprilátu má
perindopril päť ďalších metabolitov, ktoré sú inaktívne. Plazmatický polčas
perindoprilu je 1 hodina. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu
sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Keďže príjem potravy znižuje konverziu na perindoprilát, a tým aj
biologickú dostupnosť, má sa perindopril podávať perorálne v jednorazovej
dennej dávke ráno pred jedlom.

Distribučný objem nenaviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba
na bielkoviny je nízka (väzba perindoprilátu na enzým konvertujúci
angiotenzín je menej ako 30%), ale je závislá od koncentrácie.

Perindoprilát sa vylučuje močom a polčas nenaviazanej frakcie je približne
3 až 5 hodín. Disociácia perindoprilátu naviazaného na enzým konvertujúci
angiotenzín vedie k „efektívnemu“ eliminačnému polčasu 25 hodín, čo má za
následok dosiahnutie rovnovážneho stavu v priebehu 4 dní.
Po opakovanom podávaní nebola pozorovaná kumulácia perindoprilu.

Vylučovanie perindoprilu je znížené u starších pacientov a taktiež
u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním. Pri renálnej insuficiencii
sa dávka upravuje podľa stupňa poruchy obličiek (klírens kreatinínu).

Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.

U pacientov s cirhózou je kinetika perindoprilu zmenená: hepatálny klírens
pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného
perindoprilátu však nie je znížené a preto nie je potrebná úprava dávky
(pozri aj časti 4.2 a 4.4).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) boli
cieľovým orgánom toxicity obličky, u ktorých došlo k reverzibilnému
poškodeniu.

V štúdiách /in vitro/ alebo /in vivo/ nebola pozorovaná mutagenita.

Štúdie reprodukčnej toxicity (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach)
nepreukázali žiadne znaky embryotoxicity alebo teratogenity. Bolo však
dokázané, že inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, ako skupina,
majú u hlodavcov a králikov nežiaduci účinok na neskorý vývoj plodu,
následkom ktorého je úmrtie plodu a vrodené chyby: boli pozorované renálne
lézie a zvýšená perinatálna a postnatálna mortalita.

V dlhodobých štúdiách u potkanov a myší sa nepozorovala karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Manitol
Krospovidón typu A
Butyl metakrylátový kopolymér
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Stopress 4 mg: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
Stopress 8 mg: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na
uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

ACLAR/PVC/Al blistre v papierových škatuliach.

Veľkosť balenia je 30 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIPharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Street,
83-200 Starogard Gdański, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Stopress 4 mg: 58/0535/08-S
Stopress 8 mg: 58/0536/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C65899
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA04 - perindoprilum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Účinná látka:
povidonum iodinatum, ethanolum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.80 € / 114.48 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.80 € / 114.48 SK
Posledná aktualizácia:
2013-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.51 € ÚP:0.00 € DP:7.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.77 € ÚP:0.00 € DP:3.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.99 € ÚP:0.00 € DP:6.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.80 € ÚP:0.00 € DP:3.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.36 € ÚP:0.00 € DP:7.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.11 € ÚP:0.00 € DP:22.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.67 € ÚP:0.00 € DP:3.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.05 € ÚP:0.00 € DP:11.05 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien