Detail:
Gabagamma 600 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x600 mg
Názov lieku:
Gabagamma 600 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 50x600 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/05139


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Gabagamma® 600 mg filmom obalené tablety
Gabagamma® 800 mg filmom obalené tablety

gabapentín


|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.|
| |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu |
|prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, |
|dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete|
|vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre |
|používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. |

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Gabagamma a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Gabagammu
3. Ako užívať Gabagammu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Gabagammu
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE GABAGAMMA A NA ČO SA POUŽÍVA

Gabagamma patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a
periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením
nervov).

Liečivom v Gabagamme je gabapentín.

Gabapentín sa používa na liečbu:

- rôznych foriem epilepsie (záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku obmedzený
len na určité časti mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat ďalej rozšíri do
ostatných častí mozgu alebo nie). Váš lekár Vám predpíše Gabagammu, aby Vám
pomohol v liečbe epilepsie, pokiaľ Vaša doterajšia liečba nedostatočne
upravuje Vaše ochorenie. Gabagammu musíte užívať popri svojej doterajšej
liečbe, pokiaľ Vám lekár nepovie inak. Gabagamma sa môže tiež používať
samostatne na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov.

- periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením
nervov). Periférnu neuropatickú bolesť (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a
nohách) môže spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo
pásový opar. Pocity bolesti sa môžu opísať ako horúčava, pálenie,
pulzujúca, vystreľujúca, pichavá, ostrá bolesť, kŕče, bolestivosť,
tŕpnutie, znížená citlivosť, mravčenie a bodanie, atď.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GABAGAMMU

Neužívajte Gabagammu
– keď ste alergický (precitlivený) na gabapentín, sóju, arašidy alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Gabagammy.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Gabagammy
- ak máte problémy s obličkami
- ak postupujete hemodialýzu, povedzte svojmu lekárovi, ak sa u Vás vyvinie
bolesť svalov a/alebo slabosť
- ak sa u Vás objavia znaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha, nutkanie
na vracanie alebo vracanie, kontaktujte ihneď na svojho lekára.

Malé množstvo pacientov liečených antiepileptikami ako je gabapentín malo
myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u Vás
vyskytnú tieto myšlienky, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate akékoľvek lieky obsahujúce morfín, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi, pretože morfín môže zvýšiť účinok Gabagammy.

Neočakáva sa, že Gabagamma bude vzájomne reagovať s inými antiepileptikami
alebo s perorálnou antikoncepciou.

Gabagamma môže rušiť niektoré laboratórne testy; ak budete potrebovať
vyšetriť moč, povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, že užívate
Gabagammu.

Ak sa Gabagamma užíva súčasne s antacidami obsahujúcimi hliník a horčík,
absorpcia Gabagammy zo žalúdka sa môže znížiť. Preto sa odporúča, aby sa
Gabagamma užila najskôr dve hodiny po užití antacida.

Užívanie Gabagammy s jedlom a nápojmi
Gabagamma sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Gabagamma sa nesmie užívať počas tehotenstva, ak Vám Váš lekár nepovie
inak. Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.

U tehotných žien sa nerobili žiadne štúdie zamerané na používanie
gabapentínu, ale u iných liekov používaných na liečbu záchvatov bolo
hlásené zvýšené riziko poškodenia plodu, zvlášť keď sa súčasne užívalo viac
protizáchvatových liekov. Preto vždy, keď je to možné a len na základe
odporúčania Vášho lekára, musíte sa počas tehotenstva pokúsiť užívať iba
jeden protizáchvatový liek.

Neprerušte užívanie tohto lieku náhle, pretože to môže viesť ku vzniku
náhlych záchvatov, ktoré by mohli mať vážne následky pre Vás a Vaše dieťa.

Ak počas užívania Gabagammy otehotniete, myslíte si, že môžete byť tehotná,
alebo plánujete otehotnieť, oznámte to ihneď Vášmu lekárovi.

Gabapentín, liečivo v Gabagamme, sa vylučuje do materského mlieka. Keďže
účinok na dojčené dieťa nie je známy, neodporúča sa, aby ste Vaše dieťa
počas užívania Gabagammy dojčili.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Gabagamma môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu. Nesmiete viesť vozidlo,
obsluhovať zložité stroje alebo sa venovať iným potenciálne nebezpečným
aktivitám, pokiaľ neviete, či tento liek ovplyvňuje Vašu schopnosť
vykonávať tieto činnosti.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Gabagammy
Gabagamma obsahuje sójový lecitín. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju,
neužívajte tento liek.

3. AKO UŽÍVAŤ GABAGAMMU

Vždy užívajte Gabagammu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám presne určí, aká dávka je pre Vás vhodná.

Ak máte dojem, že účinok Gabagammy je príliš silný alebo príliš slabý,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi hneď ako je to možné.

Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov), užívajte Gabagammu podľa
obvyklého dávkovania okrem prípadu, keď máte problémy s obličkami.

Pokračujte v užívaní Gabagammy, pokým Vám lekár nepovie, aby ste ju
ukončili.

Zvyčajná dávka pri liečbe epilepsie:

Gabagammu sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.

/Dospelí a dospievajúci:/

Užívajte také množstvo tabliet, aké máte nariadené. Váš lekár Vám obyčajne
bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg
a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať postupne až na maximum
3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali rozdelenú do
troch dávok, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.

/Deti vo veku od 6 rokov:/

Dávku pre Vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti dieťaťa.
Liečba začína nízkou úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje počas
približne 3 dní. Zvyčajná dávka na liečbu epilepsie je 25 – 35 mg/kg/deň.
Zvyčajne sa podáva rozdelená do troch dávok, pričom tableta (tablety) sa
užívajú každý deň, obvykle raz ráno, raz na obed a raz večer.

Zvyčajná dávka pri liečbe periférnej neuropatickej bolesti:

Užívajte také množstvo tabliet, aké Vám nariadil Váš lekár. Lekár Vám
obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi
300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať postupne až na maximum
3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali rozdelenú do
troch dávok, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.

/Spôsob a cesta podávania/
Gabagamma je na vnútorné použitie. Tablety vždy prehltnite celé s
dostatočným množstvom vody.


Ak užijete viac Gabagammy, ako máte
Vyššie ako odporúčané dávky môžu vyvolať nárast nežiaducich účinkov vrátane
straty vedomia, závratu, dvojitého videnia, zlej výslovnosti, ospalosti a
hnačky. Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte ihneď na najbližšiu
pohotovosť do nemocnice, ak užijete viac Gabagammy ako Vám lekár predpísal.
Zoberte si so sebou všetky tablety, čo zostali, obal a písomnú informáciu
pre používateľov, aby v nemocnici ľahko zistili, aký liek ste užili.

Ak zabudnete užiť Gabagammu
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, akonáhle si na to spomeniete, ak však
nie je čas pre ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Gabagammu
Gabagammu neprestaňte užívať, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár. Ak sa má
Vaša liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1 týždňa.
Ak prestanete užívať Gabagammu náhle alebo skôr, ako Vám to povie lekár,
vystavujete sa zvýšenému riziku vzniku záchvatov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Gabagamma môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Ihneď kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete závažné kožné reakcie ako
je opuch pier a tváre, kožná vyrážka a začervenanie, a/alebo vypadávanie
vlasov.

Ak postupujete hemodialýzu, informujte svojho lekára, ak sa u Vás vyskytne
bolesť svalov a slabosť.

Posúdenie vedľajších účinkov je založené na nasledovnej frekvencii výskytu:


|Veľmi časté: |hlásené u viac ako 1 pacienta z 10 |
|Časté: |hlásené u 1 až 10 pacientov zo 100 |
|Menej časté: |hlásené u 1 až 10 pacientov z 1000 |
|Zriedkavé: |hlásené u 1 až 10 pacientov z 10 000 |
|Veľmi |hlásené u menej ako 1 pacienta z 10 000 |
|zriedkavé: | |
|Neznáme: |Frekvenciu nie je možné odhadnúť na základe dostupných |
| |údajov |

Iné vedľajšie účinky zahŕňajú:

Veľmi časté vedľajšie účinky
• vírusové infekcie
• pocit ospalosti, závraty, nedostatočná koordinácia
• pocit únavy, horúčka

Časté vedľajšie účinky
• zápal pľúc, pľúcna infekcia, infekcia močových ciest, infekcia, zápal
ucha
• nízky počet bielych krviniek
• nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla
• hnev voči ostatným, zmätenosť, náhle zmeny nálady, depresia, úzkosť,
nervozita, ťažkosti pri premýšľaní
• kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní, strata pamäti, tras,
nespavosť, bolesť hlavy, precitlivená pokožka, zníženie citlivosti,
ťažkosti s koordináciou, neobvyklé pohyby očí, zosilnené, zoslabené
alebo chýbajúce reflexy
• rozmazané videnie, dvojité videnie
• závrat
• vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev
• ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho v
nose
• vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy
so zubami, zápal ďasien,
hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, zápcha, sucho v ústach
alebo hrdle, nadúvanie
• opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné
• bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby
• problémy s erekciou
• opuch končatín a ťažkosti pri chôdzi, slabosť, bolesť, indispozícia,
príznaky podobné chrípke
• zníženie počtu bielych krviniek, nárast hmotnosti
• úraz, zlomeniny, odreniny

Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo často hlásené agresívne správanie
a trhavé pohyby.

Menej časté vedľajšie účinky

• alergická reakcia, ako je žihľavka
• zrýchlený pulz
• opuch, ktorý sa môže vyskytnúť na tvári, trupe a končatinách
• odchýlky výsledkov vyšetrenia krvi nasvedčujúce o problémoch s
pečeňou

Od uvedenia lieku na trh boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

• znížený počet trombocytov (krvných doštičiek)
• halucinácie
• problémy s nezvyčajnými pohybmi, ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby a
strnulosť
• zvonenie v ušiach
• zápal pankreasu
• zápal pečene, žltnutie pokožky a očí
• závažné kožné reakcie, ktoré vyžadujú okamžitú lekársku
starostlivosť, opuch pier a tváre, kožná vyrážka a začervenanie,
vypadávanie vlasov
• akútne zlyhanie obličiek, neschopnosť udržať moč
• nárast prsného tkaniva, zväčšenie prsných žliaz
• nežiaduce účinky po náhlom prerušení liečby gabapentínom (úzkosť,
nespavosť, nutkanie na vracanie, bolesť, potenie), bolesť na hrudi
• kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou

Iné možné vedľajšie účinky

Sójové fosfolipidy môžu veľmi zriedkavo vyvolať alergické reakcie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ GABAGAMMU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Gabagammu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a
blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Gabagamma obsahuje

- Liečivo je gabapentín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg 800
mg gabapentínu.
- Ďalšie zložky v tabletách Gabagammy sú:
jadro tablety: makrogol 4000, preželatínový kukuričný škrob, koloidný oxid
kremičitý bezvodý, magnéziumstearát;
filmový obal: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastenec, sójový
lecitín, xantánová guma.

Ako vyzerá Gabagamma a obsah balenia

Filmom obalená tableta

600 mg filmom obalené tablety sú biele filmom obalené tablety v tvare
kapsuly s logom (600) vyrazeným na jednej strane.

800 mg filmom obalené tablety sú biele filmom obalené tablety v tvare
kapsuly.

Dodávajú sa v PVC/Al blistrových baleniach po
20 filmom obalených tabliet
50 filmom obalených tabliet
100 filmom obalených tabliet
200 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko

Ďalší výrobcovia:
ZAMBON S.p.A.
Via della Chimica 9, 36100 Vicenza, Taliansko

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstrasse 1, 84529 Tittmoning, Nemecko

Medis International a.s.
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha, Česká republika

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Gabagamma 600 mg/800 mg Filmtabletten
Bulharsko, Česká republika: Gabagamma 600 mg/800 mg
Maďarsko: Gabagamma 600 mg/800 mg filmtabletta
Taliansko: Gabapentina AWP 600 mg/800 mg compresse rivestite
con film
Poľsko, Rumunsko: Gabagamma 600/800
Slovenská republika: Gabagamma 600 mg/800 mg filmom obalené tablety
Slovinsko: Gabagamma 600 mg/800 mg filmsko obložene tablete

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
03/2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/03231-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/03470-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Gabagamma 600 mg filmom obalené tablety
Gabagamma 800 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá 600 mg filmom obalená tableta obsahuje 600 mg gabapentínu.
Každá 800 mg filmom obalená tableta obsahuje 800 mg gabapentínu.

Pomocné látky:
Sójový lecitín: 0,64 mg
Sójový lecitín: 0,84 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Gabagamma 600 mg filmom obalené tablety sú biele filmom obalené tablety v
tvare kapsuly s logom (600) vyrazeným na jednej strane.

Gabagamma 800 mg filmom obalené tablety sú biele filmom obalené tablety v
tvare kapsuly.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Epilepsia

Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych
záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo
veku od 6 rokov (pozri časť 5.1).

Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so
sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a adolescentov vo veku
od 12 rokov.

Liečba periférnej neuropatickej bolesti

Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je
bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, u
dospelých.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na vnútorné použitie.

Gapapentín sa môže podávať s jedlom alebo nezávisle od jedla a má sa
prehltnúť celý a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Titračná schéma pre všetky indikácie na začiatku liečby je uvedená v
Tabuľke 1, ktorá sa odporúča pre dospelých a adolescentov vo veku od 12
rokov. Pokyny na dávkovanie pre deti do 12 rokov sú uvedené nižšie v tejto
časti pod samostatným podnadpisom.

|Tabuľka 1 | |
|DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA | |
|1. deň |2. deň | 3. deň |
|300 mg jedenkrát |300 mg dvakrát |300 mg trikrát |
|denne |denne |denne |

Prerušenie liečby s gabapentínom
V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa má prerušiť liečba s
gabapentínom, odporúča sa, aby sa to vykonalo postupne, minimálne počas
jedného týždňa bez ohľadu na indikáciu.

Epilepsia

Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Dávkovanie určuje
ošetrujúci lekár podľa individuálnej znášanlivosti a účinnosti.

/Dospelí a adolescenti:/

Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň.
Liečba sa môže začať titrovaním dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1, alebo
prvý deň podaním dávky 300 mg trikrát denne (TID). V závislosti od odpovede
a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať
každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň.
Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky
gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden
týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie
3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. V dlhodobých nezaslepených klinických
štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka
má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový
interval medzi dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín, aby sa predišlo
náhlemu vzniku záchvatov.

/Deti vo veku od 6 rokov:/

Úvodná dávka sa má pohybovať v rozpätí od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka
sa dosiahne postupnou titráciou počas približne troch dní. Účinná dávka
gabapentínu u detí vo veku od 6 rokov je 25 až 35 mg/kg/deň. V dlhodobých
klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 50 mg/kg/deň. Celková
denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny
časový interval medzi dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.
Na optimalizáciu liečby nie je potrebné monitorovať plazmatické
koncentrácie gabapentínu. Navyše sa gabapentín môže kombinovať s inými
antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia plazmatických koncentrácií
gabapentínu alebo sérových koncentrácií iných antiepileptík.

Periférna neuropatická bolesť

/Dospelí/

Liečba sa môže začať titráciou dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1. Alebo je
úvodná dávka 900 mg/deň, ktorá sa podáva rozdelená do troch rovnakých
dávok. V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa
potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až
na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná
pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky
1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2
týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.

Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je
bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, sa
nesledovala v klinických štúdiách počas obdobia dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak
liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku
dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta
a rozhodnúť
o potrebe ďalšej liečby.

Pokyny pre všetky terapeutické indikácie

U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po
transplantácii orgánov, atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď
užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými
zvýšeniami dávok.

Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)

Keďže s vekom sa znižuje funkcia obličiek, starší pacienti môžu vyžadovať
úpravu dávkovania (pozri Tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie
vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.

Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v Tabuľke 2,
a/alebo u hemodialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávky. Gabapentín
sa môže používať podľa odporúčaného dávkovania pre pacientov s renálnou
insuficienciou.

|Tabuľka 2: DÁVKOVANIE GABAPENTÍNU U DOSPELÝCH V ZÁVISLOSTI OD RENÁLNYCH |
|FUNKCIÍ |
|Klírens kreatinínu (ml/min) |Celková denná dávkaa (mg/deň) |
|? 80 |900 – 3 600 |
|50 – 79 |600 – 1 800 |
|30 – 49 |300 – 900 |
|15 – 29 |150b – 600 |
|< 15c | 150b – 300 |

a Celková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky sú
určené pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu <
79 ml/min).
b Podáva sa ako 300 mg každý druhý deň.
c U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min sa denná dávka musí znížiť
úmerne ku klírensu kreatinínu (napr. pacienti s klírensom kreatinínu
7,5 ml/min majú dostať polovicu dennej dávky pacientov s klírensom
kreatinínu 15 ml/min).

Použitie u hemodialyzovaných pacientov

U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín,
sa odporúča nasycovacia dávka 300 - 400 mg a ďalej 200 - 300 mg gabapentínu
nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je
dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.

U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má
udržiavacia dávka stanoviť podľa odporúčaného dávkovania uvedeného v
Tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce každé 4 hodiny počas
hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 - 300 mg dávka.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Suicídium/suicidálne myšlienky alebo zhoršenie klinického stavu

Samovražedné myšlienky a správanie bolo hlásené u pacientov liečených
antiepileptikami v niekoľkých indikáciach. Metaanalýza randomizovaných
placebom kontrolovaných klinických skúšaní s antiepileptikami poukázala na
malé zvýšenie rizika samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus
tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného
rizika pre gabapentín.

Preto pacienti majú byť sledovaní na príznaky sebapoškodzujúcich myšlienok
a správania a v prípade potreby zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a ich
opatrovateľom) sa odporúča, aby kontaktovali lekára, ak sa vyskytnú
príznaky samovražedných myšlienok alebo správania.

Ak sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má
sa zvážiť prerušenie liečby gabapentínom (pozri časť 4.8).

Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu
(“rebound“), náhle vysadenie protizáchvatových liekov môže u pacientov
trpiacich na epilepsiu viesť k vzniku status epilepticus (pozri časť 4.2).

Tak ako u ostatných antiepileptík, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť
u niektorých pacientov k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku
nových typov záchvatov.

Tak ako u ostatných antiepileptík, pokusy o vysadenie sprievodných
antiepileptík v liečbe zle kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac
ako jedno antiepileptikum, za účelom dosiahnutia monoterapie s
gabapentínom, má malú úspešnosť.

Gabapentín sa nepovažuje za účinný voči primárne generalizovaným záchvatom,
ako sú absencie, pričom u niektorých pacientov môže tieto záchvaty zhoršiť.
Preto sa gabapentín musí používať s opatrnosťou u pacientov so zmiešanými
záchvatmi vrátane absencií.

U pacientov vo veku od 65 rokov neboli vykonané žiadne systematické štúdie
s gabapentínom. V jednej dvojito-zaslepenej štúdii u pacientov s
neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny edém a asténia vyskytli v
o niečo vyššom percente u pacientov vo veku od 65 rokov než u mladších
pacientov. Napriek týmto zisteniam klinické vyšetrenia v tejto vekovej
skupine nepreukázali odlišný profil nežiaducich účinkov od toho, ktorý sa
pozoroval u mladších pacientov.
Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť
učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne
študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby voči potenciálnemu
riziku takejto terapie.

Laboratórne testy

Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči
indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa
odporúča overiť pozitívny výsledok indikátorového testu metódami založenými
na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda, turbidimetria alebo
vyfarbovacie metódy, alebo použiť tieto alternatívne metódy hneď na
začiatku.


4.5 Liekové a iné interakcie

Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N = 12) podávala kapsula s
riadeným uvoľňovaním s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním tablety s
dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa priemerná hodnota AUC gabapentínu o
44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez morfínu. Z toho
dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvíjajú
príznaky útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa
musí primerane znížiť.

Nepozorovali sa žiadne interakcie gabapentínu s fenobarbitalom, fenytoínom,
kyselinou valproovou alebo karbamazepínom.

Farmakokinetické parametre gabapentínu v rovnovážnom stave sú u zdravých
jedincov podobné ako u pacientov epileptikov užívajúcich tieto
antiepileptiká.

Súčasné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi
noretisterón a/alebo etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave
farmakokinetické parametre žiadneho z nich.

Súčasné podávanie gabapentínu s antacidami obsahujúcimi alumínium a
magnézium znižuje biologickú dostupnosť gabapentínu až o 24 %. Gabapentín
sa odporúča užiť najskôr dve hodiny po podaní antacíd.

Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.

Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, ktorý sa
pozoroval pri súčasnom podávaní s cimetidínom, má klinický význam.

4.6 Gravidita a laktácia

Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti

Potomkovia matiek liečených antiepileptikami majú 2 – 3-násobne zvýšené
riziko vzniku vrodených chýb. Najčastejšie sú hlásené rážtepy pery,
kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej trubice. Kombinovaná
liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená s
vyšším rizikom vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby sa
všade tam, kde to je možné, uprednostnila monoterapia. Ženy, u ktorých
existuje pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú v reprodukčnom veku,
majú byť poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí
prehodnotiť, keď žena plánuje otehotnieť. Liečba antiepileptikami sa nesmie
ukončiť náhle, pretože to môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu
mať závažné následky pre matku i dieťa. Zriedkavo sa u detí matiek s
epilepsiou pozorovalo spomalenie vývoja. Nedá sa rozlíšiť, či je toto
spomalenie spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou
matky alebo liečbou antiepileptikami.

Riziko spojené s gabapentínom

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných
žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie
je známe potenciálne riziko u ľudí. Gabapentín sa má užívať počas gravidity
iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny prínos liečby pre matku
prevyšuje potenciálne riziko pre plod.

Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík
počas každej hlásenej gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či
je užívanie gabapentínu počas gravidity spojené so zvýšeným rizikom vzniku
kongenitálnych malformácií.

Gabapentín sa vylučuje materským mliekom. Vzhľadom na to, že účinok na
dojčené dieťa nie je známy, pri podávaní gabapentínu dojčiacim matkám je
potrebná opatrnosť. Gabapentín sa má dojčiacim matkám podávať len v
prípade, keď prínos liečby jasne prevažuje nad rizikom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Gabapentín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže
spôsobiť únavu, závraty alebo iné súvisiace príznaky. Aj keď môžu byť len
mierneho stupňa, tieto nežiaduce účinky môžu predstavovať potenciálne
riziko u pacientov vedúcich vozidlá alebo obsluhujúcich stroje. Toto platí
najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií zameraných na
epilepsiu (prídavnú terapiu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú
zoradené nižšie v jednom zozname podľa triedy a frekvencie (veľmi časté (?
1/10), časté (? 1/100, < 1/10), menej časté (? 1/1 000, ? 1/100) a
zriedkavé (? 1/10 000, ? 1/1 000). Pokiaľ sa nežiaduci účinok vyskytol v
klinických štúdiách v rôznych frekvenciách, bol zaradený do skupiny s
najvyššie hlásenou frekvenciou.

Ďalšie reakcie hlásené z postmarketingových štúdií sú uvedené pod
frekvenciou Neznáme (z dostupných údajov) v nižšie uvedenom zozname
kurzívou.

V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí
klesajúcej závažnosti.

/Infekcie a nákazy/
Veľmi časté: vírusové infekcie
Časté: pneumónia, respiračné infekcie, infekcia močového traktu,
infekcia, zápal stredného ucha

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
Časté: leukopénia
Neznáme: /trombocytopénia/

/Poruchy imunitného systému/
Zriedkavé: alergické reakcie (napr. urtikária)

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Časté: anorexia, zvýšená chuť do jedla

/Psychické poruchy/
Časté: nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, depresia, úzkosť,
nervozita, abnormálne myslenie
Neznáme: halucinácie

/Poruchy nervového systému/
Veľmi časté: somnolencia, závraty, ataxia
Časté: kŕče, hyperkinéza, dyzartria, strata pamäti, tremor, nespavosť,
bolesť hlavy, zmeny citlivosti ako parestézia,
hypestéza, abnormálna koordinácia, nystagmus,
hyperreflexia, hyporeflexia alebo areflexia
Zriedkavé: hypokinéza
Neznáme: iné poruchy hybnosti (napr. choreoatetóza,
dyskinéza, dystónia)

/Poruchy oka/
Časté: poruchy videnia ako amblyopia, diplopia

/Poruchy ucha a labiryntu/
Časté: vertigo
Neznáme: tinitus

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Zriedkavé: palpitácie

/Poruchy ciev/
Časté: hypertenzia, vazodilatácia

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Časté: dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, nádcha

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté: vracanie, nauzea, stomatologické poruchy, gingivitída, hnačka,
bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, sucho v ústach
alebo hrdle, flatulencia
Neznáme: pankreatitída

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Neznáme: hepatitída, žltačka

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Časté: opuch tváre, purpura, najčastejšie popisovaná ako modrina po
telesnom poranení, vyrážka, pruritus, akné
Neznáme: Stevens-Johnsonov syndróm, angioedém,
multiformný erytém, alopécia

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Časté: artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby
Neznáme: myoklonus

/Poruchy obličiek a močových ciest/
Neznáme: inkontinencia, akútne zlyhanie obličiek

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/
Časté: impotencia
Neznáme: hypertrofia prsnej žľazy, gynekomastia

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Veľmi časté: únava, horúčka
Časté: periférny edém, abnormálna chôdza, asténia, bolesť, nevoľnosť,
chrípkový syndróm
Zriedkavé: generalizovaný edém
Neznáme: abstinenčné príznaky (hlavne anxiozita, nespavosť, nauzea,
bolesti, potenie), bolesť na hrudi. Náhle,
nevysvetlené úmrtia boli hlásené v prípadoch, kedy sa
nezistila kauzálna súvislosť s liečbou gabapentínom.


/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
Časté: zníženie počtu bielych krviniek (white blood cell count, WBC),
prírastok na hmotnosti
Zriedkavé: zvýšené hodnoty pečeňových testov (AST, ALT a bilirubín)
Neznáme: kolísanie hladiny cukru u pacientov s diabetes mellitus,

/Úrazy a otravy/
Časté: úraz, zlomeniny, odreniny

Pri liečbe gabapentínom boli hlásené prípady akútnej pankreatitídy.
Príčinná súvislosť s gabapentínom nie je jasná (pozri časť 4.4).

U hemodialyzovaných pacientov v terminálnom štádiu zlyhania obličiek bola
hlásená myopatia so zvýšenými hladinami kreatínkinázy.

Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli
hlásené iba v klinických štúdiách u detí. Naviac, v klinických štúdiách
bolo u detí často hlásené agresívne správanie a hyperkinéza.

Sójový lecitín môže veľmi zriedkavo vyvolať alergické reakcie.


4.9 Predávkovanie

Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola zaznamenaná pri predávkovaní
gabapentínom až do dávky 49 g. Príznaky predávkovania zahŕňali závraty,
dvojité videnie, zlú výslovnosť, únavu, letargiu a miernu hnačku. Všetci
pacienti sa plne uzdravili po zavedení podpornej liečby. Znížená absorpcia
gabapentínu pri vyšších dávkach môže limitovať absorpciu lieku pri
predávkovaní, a tým minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.

Predávkovanie gabapentínom, najmä v kombinácii s inými liekmi s depresívnym
účinkom na CNS, môže vyústiť do kómy.

I keď sa dá gabapentín odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti
ukazujú, že to obvykle nie je potrebné. Hemodialýza však môže byť
indikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.

Perorálna letálna dávka gabapentínu u myší a potkanov, ktorí dostali dávky
až vo výške 8 000 mg/kg, sa nezistila. Znaky akútnej toxicity u zvierat
zahrňovali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu, hypoaktivitu alebo excitáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ostatné antiepileptiká, ATC kód: N03AX12

Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy. Gabapentín je
štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA (gama–aminomaslová kyselina),
ale jeho mechanizmus účinku je odlišný od účinku viacerých iných liečiv,
ktoré interagujú s GABA synapsami, vrátane valproátu, barbiturátov,
benzodiazepínov, inhibítorov GABA-transaminázy, inhibítorov vychytávania
GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov (“prodrugs“). /In vitro/ štúdie so
značkovaným gabapentínom popísali nové peptidové väzobné miesta v mozgovom
tkanive potkana vrátane neokortexu a hipokampu, ktoré môžu súvisieť s
protizáchvatovou a analgetickou aktivitou gabapentínu a jeho štrukturálnych
derivátov. Väzobné miesto pre gabapentín bolo identifikované ako alfa2-
delta podjednotka napäťovo riadených kalciových kanálov.

Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné
liekové a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA,
GABAB, benzodiazepínov, glutamátu, glycínu alebo N-metyl-D-aspartátu.

Gabapentín neinteraguje /in vitro/ so sodíkovými kanálmi, a tým sa odlišuje
od fenytoínu a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch
/in vitro/ čiastočne redukuje odpoveď na agonistu glutamátu, N-metyl-D-
aspartát (NMDA), ale len v koncentráciách vyšších než 100 µmol/l, ktoré sa
nedosiahnu /in vivo/. Gabapentín /in vitro/ mierne redukuje uvoľňovanie
monoamínových neurotransmiterov/./ Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje
obrat GABA vo viacerých regiónoch mozgu spôsobom podobným, ako to robí
valproát sodný, hoci v iných regiónoch mozgu. Významnosť týchto rôznych
účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť. U
zvierat gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom z
maximálnych elektrošokov, z chemických látok vyvolávajúcich záchvaty
vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom generovaným v genetických
modeloch.

Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických
pacientov vo veku od 3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky
významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, v prospech
gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná následná analýza
počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky
významný vplyv veku, či už ako kontinuálnej alebo ako dichotomickej
premennej veličiny (rozdelenej na vekové skupiny 3 - 5 rokov a 6 - 12
rokov). Údaje z tejto ďalšej následnej analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:|Odpoveď (? 50 % zlepšenie) podľa liečby a veku|
|populácie MITT* |
|veková |(? 50 % |gabapentín |p-hodnot|
|kategória |zlepšenie) | |a |
| |plac | | |
| |placebo | | |
|< 6 rokov |4/21 (19,0 |4/17 (23,5 |0,7362 |
| |%) |%) | |
|6 až 12 rokov|17/99 (17,2|20/96 (20,8|0,5144 |
| |%) |%) | |

*Modifikovaný zámer liečiť (modified intent to treat, MITT) populáciu bol
definovaný ako všetci pacienti randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež
mali k dispozícii hodnotiteľné denníky záchvatov za obdobie 28 dní počas
oboch fáz, fázy na začiatku sledovania a dvojito–zaslepenej fázy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie gabapentínu
dosiahnu počas 2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel
absorbovanej dávky) so stúpajúcou dávkou klesá. Absolútna biologická
dostupnosť 300 mg kapsúl gabapentínu je približne 60 %. Jedlo, vrátane
jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na
farmakokinetiku gabapentínu.

Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci
plazmatické koncentrácie gabapentínu v klinických štúdiách boli vo
všeobecnosti v rozmedzí 2 µg/ml a 20 µg/ml, z takýchto koncentrácií sa nedá
predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť. Farmakokinetické parametre sú
uvedené v Tabuľke 3.

Tabuľka 3
Súhrn priemerných (% CV) rovnovážnych farmakokinetických parametrov
gabapentínu po podávaní každých osem hodín.
|Farmakokinetický |300 mg| |400 mg | |800 mg |
| parameter |(N = | |(N = | |(N = 14) |
| |7) | |14) | | |
| |Prieme|% CV |Priemer|% CV |Priemer|% CV |
| |r | | | | | |
| Cmax (µg/ml)|4,02 |(24) |5,74 |(38) |8,71 |(29) |
|tmax (h) |2,7 |(18) |2,1 |(54) |1,6 |(76) |
|T1/2 (h) |5,2 |(12) |10,8 |(89) |10,6 |(41) |
| AUC(0-8) |24,8 |(24) |34,5 |(34) |51,4 |(27) |
|(µg•h/ml) | | | | | | |
|Ae% (%) |NA |NA |47,2 |(25) |34,4 |(37) |

Cmax = maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave
tmax = čas potrebný na dosiahnutie Cmax
T1/2 = eliminačný polčas
AUC(0-8) = plocha zodpovedajúca rovnovážnemu stavu pod krivkou
závislosti plazmatickej koncentrácie od času v čase od 0 do 8 hodín
po podaní dávky
Ae% = percentuálne množstvo dávky vylúčenej v nezmenenej forme močom
v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky
NA = údaje nie sú dostupné

Distribúcia

Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem 57,7
litra. U pacientov s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu v
cerebrospinálnom moku približne 20 % zodpovedajúcich plazmatických
koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa nachádza v materskom mlieku
dojčiacich žien.

Metabolizmus

O metabolizme gabapentínu u ľudí neexistujú dôkazy. Gabapentín neindukuje
tvorbu pečeňových oxidáz zmiešaných funkcií zodpovedných za metabolizmus
liekov.

Eliminácia

Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný
polčas gabapentínu je nezávislý na dávke a dosahuje v priemere 5 – 7 hodín.


U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je
znížený plazmatický klírens gabapentínu. Eliminačná rýchlostná konštanta
gabapentínu, plazmatický klírens a obličkový klírens sú priamo úmerné
klírensu kreatinínu.

Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou
funkciou obličiek alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava
dávkovania (pozri časť 4.2).

Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo
veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Plazmatické koncentrácie gabapentínu u detí
starších ako 5 rokov sú vo všeobecnosti podobné koncentráciám u dospelých,
pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu v mg/kg.

Linearita/Nelinearita

Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) klesá so
zvyšujúcou sa dávkou, čo vnáša nelinearitu do farmakokinetických
parametrov, ktoré zahŕňajú parameter biologickej dostupnosti (F), napr.
Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre,
ktoré nezahŕňajú F, ako sú CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou
farmakokinetikou. Plazmatické koncentrácie gabapentínu v rovnovážnom stave
sa dajú predpovedať z údajov jednej dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Karcinogenéza

Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2 000 mg/kg/deň
a potkanom v dávkach 250, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň počas 2 rokov.
Štatisticky významný nárast incidencie pankreatického tumoru acinárnych
buniek sa zistil len u potkaních samcov pri najvyššej dávke. Maximálne
plazmatické koncentrácie u potkanov pri dávke 2 000 mg/kg/deň sú 10-krát
vyššie než plazmatické koncentrácie u ľudí pri dávke 3 600 mg/deň.
Pankreatické acinárne tumory u potkaních samcov vykazujú nízky stupeň
malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani nenapadali
okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u súbežných
kontrolných skupín. Významnosť týchto pankreatických acinárnych tumorov u
potkaních samcov pre karcinogénne riziko u človeka nie je jasná.

Mutagenéza

Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny /in vitro/ v
štandardných skúškach s bakteriálnymi alebo cicavčími bunkami. Gabapentín
/in vitro/ alebo /in vivo/ neindukoval štrukturálne chromozomálne aberácie v
cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej dreni
škrečkov.

Poškodenie fertility
Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu u
potkanov pri dávkach do 2 000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej dennej
dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2 povrchu tela).

Teratogenéza

Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými
skupinami u potomkov myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50-, 30-,
resp. 25-násobku 3 600 mg dennej dávky pre človeka (čo predstavuje 4-, 5-,
resp. 8-násobok dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).

Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných a
zadných končatín hlodavcov, čo svedčí o retardácii rastu plodu. Tieto
účinky sa objavili u gravidných myší, ktoré dostávali perorálne dávky 1 000
alebo 3 000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov pri dávkach 500,
1 000 alebo 2 000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i počas celej
gestácie. Tieto dávky predstavujú približne 1 až 5-násobok 3 600 mg dávky
pre človeka vyjadrenej v mg/ m2.

Žiadne účinky sa nepozorovali u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň
(približne ˝ dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).

Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po
dávke 2 000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke
1 500 mg/kg/deň v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1 000 a 2 000
mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii. Významnosť týchto nálezov
nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto dávky sú tiež
približne 1 až 5-násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.

V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt
postimplantačných fetálnych odumretí po podaní dávok 60, 300 a 1 500
mg/kg/deň počas organogenézy. Tieto dávky tvoria približne Ľ až 8-násobok
3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety
Makrogol 4000
Preželatínový kukuričný škrob
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát
Filmový obal
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E171)
Mastenec
Sójový lecitín
Xantánová guma


6.2 Inkompability

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister.

Veľkosť balenia:
20, 50, 100, 200 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Gabagamma 600 mg filmom obalené tablety: 21/0108/09-S
Gabagamma 800 mg filmom obalené tablety: 21/0109/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

19.02.2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C65365
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX12 - gabapentinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
glycyrrhizae radix
Výrobca lieku:
Worwag Pharma GmbH + Co.KG, Boblingen, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Neurológia aj detská
Predajná cena:
20.50 € / 617.58 SK
Úhrada poisťovňou:
19.00 € / 572.39 SK
Doplatok pacienta:
1.50 € / 45.19 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:65.24 € ÚP:0.00 € DP:65.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:162.74 € ÚP:0.00 € DP:162.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.77 € ÚP:0.00 € DP:49.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:121.99 € ÚP:0.00 € DP:121.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:66.12 € ÚP:0.00 € DP:66.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.65 € ÚP:0.00 € DP:36.65 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien