Detail:
EPILAN D GEROT tbl 100x100 mg
Názov lieku:
EPILAN D GEROT
Doplnok názvu:
tbl 100x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/03345
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/05667PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Epilan D-Gerot
tablety
fenytoín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika
alebo zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek
vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľov.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Epilan D-Gerot a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Epilan D-Gerot
3. Ako užívať Epilan D-Gerot
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Epilan D-Gerot
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Epilan D-Gerot a na čo sa používa

Epilan D-Gerot sa používa na liečbu niektorých druhov epileptických
záchvatov:


- generalizované tonicko-klonické záchvaty (grand mal) – (náhle poruchy
vedomia s pádom a tonickou kontrakciou svalstva – napätím až stiahnutím
svalstva s následnou klonickou fázou – rytmických zášklbov končatín)

- fokálne kŕče - Jackson (kŕče ohraničené na určitú časť mozgu),
psychomotorické záchvaty (kŕče spánkového laloka mozgu)2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Epilan D-Gerot

Neužívajte Epilan D-Gerot
- ak ste alergický na fenytoín alebo na ostatné látky rovnakej skupiny
liečiv (hydatoínov) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6)
- ak máte určitú poruchu vedenia srdcového vzruchu
- ak máte znížený počet bielych krviniek
- ak máte zlyhanie pečene

Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní Epilanu D-Gerot
- ak máte ťažké poškodenie pečene
- ak máte príliš vysokú hladinu cukru v krvi

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, než
začnete užívať Epilan D-Gerot.

Iné lieky a Epilan D-Gerot
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Epilan D-Gerot môže znižovať účinnosť hormonálnych liekov proti počatiu.
Preto má byť použitý iný spôsob ochrany.

Zvýšenie hladiny fenytoínu v krvi môže spôsobiť:
- alkohol (akútne užitie),
- tolbutamid (liečivo na liečbu cukrovky),
- chlórdiazepoxid (liečivo s účinkami utlmujúcimi, uspávacími
a zmenšujúcimi pocity nepokoja a strachu),
- kumarín (používaný na zabránenie tvorby krvných zrazenín),
- disulfiram (používaný na liečbu alkoholizmu),
- antibiotiká podávané na liečbu infekcií (chlóramfenikol, izoniazid,
sulfónamidy),
- protizápalové lieky (salicyláty, fenylbutazón),
- fenotiazíny (používané na liečbu psychóz),
- diazepam (liečivo používané na zmenšenie nepokoja a strachu, s účinkami
upokojujúcimi, znižujúcimi svalové napätie alebo potláčajúcimi výskyt
kŕčov),
- estrogény (ženské pohlavné hormóny),
- liečivá používané na liečbu epileptických záchvatov (etosuximid,
sultiam),
- halotan (látka používaná na celkovú narkózu),
- metylfenidát (používaný na liečbu poruchy pozornosti spojenej so
zvýšenou aktivitou),
- liečivá potláčajúce vylučovanie žalúdočnej šťavy (cimetidín,
omeprazol),
- liečivá používané na liečbu depresie, stavov úzkosti, pocitov napätia
a nekľudu (imipramín, trazodón, viloxazín),
- fenyramidol (liečivo používané na uvoľnenie svalového napätia),
- lieky na liečbu štítnej žľazy.

Zníženie hladiny fenytoínu v krvi môže spôsobiť:
- alkohol (chronické užívanie),
- rezerpín (liečivo používané na liečbu vysokého krvného tlaku),
- barbituráty (liečivá používané na liečbu epileptických záchvatov,
s protikŕčovými a utišujúcimi – utlmujúcimi účinkami),
- karbamazepín (liečivo používané na liečbu epileptických záchvatov,
postihnutí a ochorení nervov, močovej úplavice charakterizovanej
nadmerným močením a smädom alebo na prevenciu vzniku bipolárnej
afektívnej poruchy – striedanie chorobne povznesenej nálady s chorobne
smutnou náladou).

Hladiny fenytoínu môžu byť zvýšené alebo znížené liečivami používanými na
liečbu epileptických záchvatov (fenobarbitál a kyselina valproová).

Fenytoín môže znížiť účinok nasledujúcich liekov:
- chinidínu (liečivo podávané pri poruchách srdcového
rytmu),
- vitamínu D,
- digitoxínu (liečivo podávané pri srdcovom zlyhaní
a niektorých poruchách srdcového rytmu),
- antibiotík podávaných na liečbu infekcií
(rifampicín, doxycyklín),
- furosemidu (liečivo zvyšujúce vylučovanie vody
a solí obličkami),
- kortikosteroidov (liečiv používaných na potlačenie
imunitných reakcií),
- perorálnych kontraceptív (ústami užívaných liekov
na zabránenie počatia),
- perorálnych antikoagulancií (ústami užívaných liečiv
tlmiacich krvnú zrážanlivosť),
- verapamilu (liečivo podávané pri poruchách srdcového
rytmu a vysokom krvnom tlaku).


Fenytoín môže zosilniť účinok metotrexátu (liečivo používané na liečbu
rakoviny).


Epilan D-Gerot a jedlo, nápoje a alkohol
Tablety Epilan D-Gerot sa majú užívať nerozhryznuté a zapiť
väčším množstvom tekutiny počas jedla alebo po jedle.
Počas liečby neužívajte alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak
plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
predtým, než začnete užívať tento liek.
O užívaní počas tehotenstva rozhodne ošetrujúci lekár. Dôležité je však aj
zvládnutie epileptických záchvatov počas tehotenstva. Lekár vám povie o
riziku a prospešnosti liečby a rozhodne, či máte pokračovať v užívaní
Epilanu D-Gerot. Liek prechádza do materského mlieka, dojčenie sa má
prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek môže ovplyvniť reaktivitu a vašu schopnosť viesť vozidlo. Epilan
D-Gerot čiastočne znižuje reaktivitu na začiatku liečby alebo pri podávaní
vyšších dávok. To môže byť nebezpečné pri vedení vozidiel a obsluhe
strojov.

Epilan D-Gerot obsahuje v 1 tablete 52,0 mg mliečneho cukru laktózy. Ak
viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so
svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.

3. Ako užívať Epilan D-Gerot

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik
alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho
lekára alebo lekárnika.

/Doteraz neliečení pacienti/
prvý týždeň sa začína dávkou 100 mg (jedna tableta) fenytoínu denne, počas
druhého týždňa sa postupne dávka zvyšuje na 200 mg (dve tablety) denne.
Dávku možno zvyšovať, kým je pacient bez záchvatov. Potom možno dávku
redukovať na individuálnu správnu dávku. Zvyčajne sú to 3 tablety denne
podávané v 3 rozdelených dávkach.
Najvyššia denná dávka je 5 tabliet (500 mg fenytoínu).

/Pacienti so zmenou liečby/
1 tableta denne počas prvého týždňa, 2 tablety denne počas druhého týždňa,
atď., s postupným znížením dávkovania predchádzajúcej liečby tak, že asi o
3 – 5 týždňov bude predchádzajúca liečba úplne nahradená Epilan D-Gerot
tabletami. Akákoľvek náhla zmena liečby sa musí vylúčiť, lebo sa môže
vyskytnúť hromadenie záchvatov.

/Použitie u detí/
Odporúčané dávkovanie pre deti je 4 - 7 mg/ kg telesnej hmotnosti na deň,
rozdelené do 2 až 3 dávok.
Maximálna denná dávka: 300 mg fenytoínu.

Nedostatočný liečebný výsledok môže v jednotlivých prípadoch spočívať v
príliš nízkom dávkovaní. Preto má prebiehať pomalé zvyšovanie dávky o 25 až
30 mg fenytoínu podľa možnosti pod kontrolou sérovej hladiny. Z tohto
dôvodu bude váš lekár sledovať účinky a priebeh liečby pravidelnými
vyšetreniami - odberom a analýzou krvných vzoriek.
Liečebné sérové koncentrácie sú v rozsahu 5 - 20 mg/l (20 - 80 ?mol/l).

/Dávkovanie u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (nedostatočnosťou/
/funkcie obličiek, kedy obličky nie sú schopné dostatočne vylučovať splodiny/
/látkovej premeny)/
V dôsledku úbytku väzby na bielkoviny sa zvyšuje biologická dostupnosť
A preto sa odporúča
prispôsobiť dávku primerane fenytoínovým hladinám v sére a k celkovému
klinickému obrazu.
V prípade poruchy funkcie obličiek, vám lekár môže predpísať nižšiu dávku.

Ak užijete viac Epilanu D-Gerot ako máte
Pri akútnom predávkovaní môže dôjsť k mimovoľným kmitavým pohybom očí,
poruche koordinácie pohybov, poruchám reči, zmenám tlaku krvi, útlmu dychu,
až k zastaveniu dychu, zákalu vedomia a bezvedomiu. Je nutné vyhľadať
okamžitú lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Epilan D-Gerot
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu
dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Epilan D-Gerot
Užívanie Epilanu D-Gerot sa nesmie bez lekárskej kontroly ani začať, ani
svojvoľne prerušiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Poruchy tráviaceho traktu

nevoľnosť, vracanie, bolesti žalúdka, hyperplázia (zväčšenie) ďasien –
nadbytočné premnoženie (najmä u mladistvých pacientov), zväčšenie pier,
zápcha

Poruchy pečene a žlčových ciest

ovplyvnenie funkcie pečene, žltačka

Poruchy krvi a lymfatického systému

poruchy krvotvorby (bledosť, únava, znížená obranyschopnosť a sklon ku
krvácavosti), zdurenie lymfatických uzlín, zdurenie sleziny

Poruchy kože a podkožného tkaniva

zvýšenie ochlpenia tela (najmä u mladších pacientok), tmavé sfarbenie kože,
kožné zmeny v dôsledku precitlivenosti, ťažké kožné prejavy

Poruchy nervového systému

závrat, nespavosť, bolesti hlavy, nervozita, zmätenosť, nepokoj, vzrušenie,
tras, svalové kŕče, poruchy videnia, poruchy pohybovej koordinácie,
prechodné obrny, zvýraznenie chorobnej svalovej slabosti (myasthenia
gravis), poruchy reči – nezreteľná reč

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zápal srdcového svalu, poruchy vedenia vzruchu v srdciPoruchy ciev

zápaly krvných ciev

Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšenie hladiny cukrov v krvi

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a medzihrudia

nedostatočnosť dychu, zápal pľúc

Poruchy obličiek a močových ciest

zápal obličiek

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

mäknutie kostí, kĺbové ochorenia, zmnoženie väziva na penise, skrátenie
šliach prstov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
horúčka, lupus erythematosus (ochorenie pri ktorom imunitný systém vytvára
protilátky proti vlastným bunkám, tkanivám alebo orgánom, môže postihovať
ktorýkoľvek orgán, najčastejšie postihuje kĺby)

Treba starostlivo dbať na hygienu úst.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek
vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov.


5. Ako uchovávať Epilan D-Gerot


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Epilan D- Gerot obsahuje
- Liečivo je fenytoín. 1 tableta obsahuje 100 mg fenytoínu.
- Ďalšie zložky sú laktóza, kukuričný škrob, želatína,
sodná soľ karmelózy, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý bezvodý.

Ako vyzerá Epilan D-Gerot a obsah balenia
Biele, okrúhle, obojstranne vypuklé tablety s poliacou ryhou na jednej
strane.
Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.
Blistrové balenie zložené z PVC/PVDC/Al fólie, písomnej informácie pre
používateľov, papierovej škatuľky.
Veľkosť balenia: 100 tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Rakúsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho
zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

MUDr. Miklós Mészáros
Hviezdoslavova 19
903 01 SENEC
Slovenská republika
Tel.: +421-2-45646322
E-mail: meszaros@b2i.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v novembri
2011.-----------------------
2[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/03345
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/05667SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Epilan D-Gerot
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE


Liečivo: phenytoinum 100 mg v 1 tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


tablety


Vzhľad: biele okrúhle bikonvexné tablety s poliacou ryhou na jednej
strane.
Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Epileptické záchvaty:
- generalizované tonicko-klonické záchvaty (grand mal)
- fokálne kŕče (Jackson), psychomotorické záchvaty (kŕče temporálneho
laloka)


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí:

Doteraz neliečení pacienti: prvý týždeň sa začína dávkou 100 mg (jedna
tableta) fenytoínu denne, počas druhého týždňa sa postupne dávka zvyšuje na
200 mg (dve tablety) denne. Dávku potom možno zvyšovať, kým je pacient bez
záchvatov. Potom možno dávku redukovať na individuálne určenú udržiavaciu
dávku. Zvyčajne sú to radovo 3 tablety denne podávané v 3 rozdelených
dávkach. Najvyššia denná dávka je 5 tabliet (500 mg fenytoínu).

Pacienti so zmenou terapie: 1 tableta (100 mg) denne počas prvého týždňa, 2
tablety denne počas druhého týždňa, atď., s postupnou redukciou dávkovania
predchádzajúcej medikácie tak, že asi o 3 – 5 týždňov bude predchádzajúca
medikácia úplne nahradená Epilanom D-Gerot. Akákoľvek náhla zmena terapie
sa musí vylúčiť, lebo sa môže vyskytnúť hromadenie záchvatov.
Deti:
Odporúčané dávkovanie pre deti je 4 - 7 mg/ kg telesnej hmotnosti na deň
rozdelené do 2 až 3 dávok.
Maximálna denná dávka: 300 mg fenytoínu.
Nedostatočný liečebný efekt môže v jednotlivých prípadoch spočívať v príliš
nízkom dávkovaní.
Preto má prebiehať pomalé zvyšovanie dávky o 25 až 30 mg fenytoínu podľa
možnosti pod kontrolou sérovej hladiny.
Terapeutické sérové koncentrácie sú v rozsahu 5 - 20 mg/l (20 - 80 ?mol/l).

Dávkovanie u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou:
V dôsledku úbytku väzby na bielkoviny sa zvyšuje biologická dostupnosť.
Odporúča sa prispôsobiť dávku primerane fenytoínovým hladinám v sére a k
celkovému klinickému obrazu.

Spôsob podania
Tablety sa majú užívať nerozhryznuté s väčším množstvom tekutiny počas
jedla alebo po jedle.4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na fenytoín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Ďalej
precitlivenosť na ostatné hydantoíny, závažnejšia hypertenzia, srdečná
dekompenzácia, hemoragická diatéza, A-V blok, sínusová bradykardia,
leukopénia, dekompenzovaná insuficiencia pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Potrebné sú pravidelné kontroly krvných a pečeňových testov. Vzhľadom na
možné ovplyvnenie systému hormónov štítnej žľazy dlhodobou antiepileptickou
liečbou sa odporúčajú zvlášť u detí polročné laboratórne kontroly. Náhle
prerušenie liečby fenytoínom môže u pacientov s epileptickými záchvatmi
vyvolať záchvat, preto sa má každé zníženie dávky realizovať postupne v
priebehu niekoľkých týždňov. Ak je potrebné okamžité vysadenie fenytoínu
kvôli alergickej komplikácii, musí sa podať súbežne iné antiepileptikum,
ktoré nepatrí do chemickej triedy hydantoínov. Asi u 20 % liečených
pacientov dochádza k hyperplázii gingív, ktorej vznik a rozsah možno
minimalizovať intenzívnou hygienou úst.

Ak sa počas terapie fenytoínom objaví megaloblastická anémia, má sa liečiť
podávaním kyseliny listovej. V prípade osteomalácie sa odporúča substitúcia
vitamínom D. Počas dlhodobej terapie sa má zaistiť prísun najmenej 100 mcg
(4000 jednotiek) vitamínu D za týždeň.

Keďže fenytoín môže oslabiť účinok perorálnych kontraceptív, treba použiť
iné prostriedky na zabránenie gravidity.

Počas liečby fenytoínom sa nesmie požívať alkohol.

1 tableta obsahuje 52,0 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Hladiny fenytoínu môže zvýšiť:/
alkohol (akútne užitie), tolbutamid, chlórdiazepoxid, kumarín, disulfiram,
chlóramfenikol, izoniazid, sulfónamidy, salicyláty, fenylbutazón,
fenotiazíny, diazepam, estrogény, etosuximid, halotan, metylfenidát,
cimetidín, omeprazol, imipramín, trazodón, fenyramidol, sultiam,
tyreoidálne lieky, viloxazín.

/Hladiny fenytoínu môže znížiť:/
alkohol (chronické užívanie), reserpín, barbituráty, karbamazepín.
Hladiny fenytoínu môžu byť zvýšené alebo znížené fenobarbitálom a kyselinou
valproovou.

/Fenytoín môže znížiť účinok nasledujúcich liekov:/
chinidínu, vitamínu D, digitoxínu, rifampicínu, doxycyklínu, furosemidu,
kortikosteroidov, perorálnych kontraceptív, perorálnych antikoagulancií,
verapamilu.
Vytesnením metotrexátu z jeho proteínovej väzby môže fenytoín zapríčiniť
zvýšenie voľného metotrexátu a tým potenciáciu jeho účinku.
Laboratórne testy:
Fenytoín môže integrovať s metyrapónovým a dexametazónovým testom, ako aj s
krvnými testami na kalcium a glukózu. Fenytoín môže redukovať jód viazaný
na proteíny (PBI) cestou vytesnenia.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Ak sa dostaví epileptická záchvatová pohotovosť počas gravidity po prvý
raz, má sa od terapie fenytoínom upustiť.

Pri existujúcej terapii fenytoínom sa má najmä medzi 20. a 40. dňom
gravidity dávka redukovať na minimálnu účinnú dávku, pretože môže vzniknúť
hydantoínový syndróm u plodu. Zmena metabolických podmienok počas gravidity
vyžaduje sledovanie sérových hladín. Kombinácii s inými liekmi sa treba
podľa možností vyhnúť.

Počas posledných dvoch mesiacov gravidity sa odporúča dávka vitamínu D,
kyseliny listovej a vitamínu K, aby sa predišlo osteomalácii a
novorodeneckému krvácaniu.

Laktácia
Pretože fenytoín prechádza do materského mlieka, treba sa dojčeniu vyhnúť.
4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Epilan D-Gerot má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na
začiatku liečby fenytoínom pri vyššom dávkovaní a/alebo keď sa fenytoín
užíva v kombinácii s inými látkami pôsobiacimi na centrálny nervový systém,
môže byť pacientova schopnosť reakcií natoľko zmenená, že sa tým naruší
jeho schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Toto platí najmä v kombinácii lieku s alkoholom.

4.8 Nežiaduce účinky

Klasifikácia frekvencií nežiaducich účinkov je rozdelená nasledovne:
Veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až <1/10), menej časté (?1/1 000 až
<1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).
Vzhľadom na nekompletnosť údajov, nemôžu byť frekvencie určené pre všetky
nežiaduce účinky.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka, hyperplázia gingív (najmä u
mladistvých pacientov), gigantocheilia, obstipácia

Poruchy pečene a žlčových ciest:

vzostup GGT alebo alkalickej fosfatázy, hepatitis, icterus

Poruchy krvi a lymfatického systému:

depresia kostnej drene s aplastickou anémiou, pancytopénia, leukopénia,
agranulocytóza, trombocytopénia, granulocytopénia, megaloblastická anémia
(anémia z nedostatku kyseliny listovej), eozinofília, zdurenie lymfatických
uzlín, pseudolymfómy, lymfómy, Hodgkinova choroba, prechodný nedostatok
protilátok, splenomegália

Poruchy metabolizmu a výživy:

hyperglykémia

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

hirzutizmus (hlavne u mladších pacientok), chloazma, morbiliformné a
skarlatinoformné exantémy, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm

Poruchy nervového systému:

závrat, nespavosť, bolesť hlavy, nervozita, zmätenosť, nepokoj, delirantné
stavy, tras, myoklónie, asterixis (flopping tremor), rozväzovanie,
periférne neuropatie, nystagmus, poruchy zraku, dystónia, ataxia,
cerebrálna degenerácia, hyperkinézy, chorea, prechodná hemiparéza,
spastické obrny, zhoršenie myasthenia gravis, poruchy reči – nezreteľná reč

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

myokarditída, poruchy kardiálnej vodivosti

Poruchy ciev:

panarteritis nodosa, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

intersticiálna pneumónia, pľúcne infiltráty, dyspnoe

Poruchy obličiek a močových ciest:

intersticiálna nefritída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

osteomalácia, polyartropatia, Dupuytrénova kontraktúra, Peyronisova choroba

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
horúčka, lupus erythematosus4.9 Predávkovanie

Akútna intoxikácia sa prejavuje najskôr nystagmom, ataxiou, dysartriou.
Potom upadne pacient do kómy, stratí zreničkové reflexy, má hypotenziu.
Smrť v dôsledku centrálnej depresie dychu je možná.


/Liečba akútnej intoxikácie:/
Terapia je nešpecifická, keďže nie je známe žiadne antidotum. Hemodialýza,
peritoneálna dialýza, celková výmenná transfúzia alebo forsírovaná diuréza
boli v doteraz publikovaných prípadoch málo účinné, pretože fenytoín je
z 90 % viazaný na bielkoviny a málo rozpustný vo vode. Ako metóda voľby sa
preto odporúča intenzívna internistická terapia bez špeciálnych
detoxikačných metód ale s kontrolami sérových hladín.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptikum, antikonvulzívum
ATC kód : N03AB02

Fenytoín znižuje na dráždivých štruktúrach (nerv, sval) dráždivosť
stabilizáciou membrán (hyperpolarizácia) a podporovaním tlmiacich
(inhibičných) impulzov cez neurotransmiterové systémy (GABA). Súbežne
pôsobí na digitalisovom receptore myokardu kompetitívne antagonisticky.
Antikonvulzívny efekt fenytoínu spočíva prevažne v tlmení šírenia sa
záchvatovej aktivity cez kortikálne a subkortikálne kmeňové spoje.
Naviac sa fenytoín ukázal terapeuticky účinný pri záchvatových
neuralgických bolestiach (napr. neuralgie nervi trigemini).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Ako slabá kyselina je fenytoín v kyslom prostredí žalúdočnej šťavy
prakticky nerozpustný. K absorpcii dochádza najmä v duodéne a jejune.
Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú o 4 - 12 hodín po požití
jednotlivej dávky.

Po absorpcii sa viaže fenytoín z 90 % na plazmatické proteíny, najmä
albumíny. Nižšie albumínové hodnoty, napr. pri hlade, pečeňových a
obličkových ochoreniach, zvyšujú podiel voľného fenytoínu.

Plazmatický polčas fenytoínu je 7 - 42 hodín, stále terapeutické hodnoty sa
dosiahnu o 7 - 10 dní. Cestou nerušeného prechodu placentárnou bariérou
dochádza k rovnováhe medzi materskou a plodovou krvou. Len asi 5 %
fenytoínu sa vylúči nezmenených močom a stolicou. Zvyšok fenytoínu sa
zväčša metabolizuje v pečeni na 5-(p-hydroxyfenyl)-5-fenylhydantoín, spojí
sa s kyselinou glukurónovou a následne sa eliminuje z organizmu cez obličky
glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Polčas fenytoínu stúpa s
vyššími plazmatickými koncentráciami (napr. nad 25 ?g/ml) a blíži sa
kinetike sýtosti. Ako príčina toho sa berie do úvahy nasýtenosť
metabolizujúceho enzymatického systému (cytochróm P-450), ako aj
kompetitívne tlmenie pečeňových hydroláz hlavným metabolitom. V dôsledku
toho môžu zvyšovania dávky aj pri obvyklých rozsahoch od 100 - 300 mg
fenytoínu denne u niektorých pacientov viesť k intoxikáciám. To je
vysvetliteľné skutočnosťou, že sérové hladiny pri vyšších dávkach účinnej
látky môžu prebiehať exponenciálne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Vyšetrenia týkajúce sa akútnej toxicity sa urobili na myšiach, potkanoch
a králikoch. Pri perorálnom aj podkožnom podávaní sa dosiahli hodnoty LD 50
medzi 200 (králiky p.o.) a 2500 (potkany p.o.) mg/kg telesnej hmotnosti.
Chronická toxicita sa skúšala na psoch a potkanoch v dávkach až do 100
mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Neurotoxicita nebola pozorovaná.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
Lactosum, amylum maydis, gelatina, carboxymethylcellulosum natricum,
magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica.

6.2 Inkompatibility
Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

60 mesiacov.
6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie zložené z PVC/PVDC/Al fólie, písomná informácia pre
používateľov, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 100 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu
Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
21/0964/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹžENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.12.1992/- bez obmedzenia platnosti10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2011
-----------------------
2[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C62234
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AB02 - phenytoinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
promamini sulfas
Výrobca lieku:
GEROT Pharmazeutika GmbH, Wien, RAKUSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.19 € / 96.10 SK
Úhrada poisťovňou:
3.19 € / 96.10 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.71 € ÚP:0.00 € DP:0.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.61 € ÚP:0.00 € DP:1.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.19 € ÚP:3.19 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien