Detail:
Perindopril ratiopharm 8mg tbl 90x8 mg
Názov lieku:
Perindopril ratiopharm 8mg
Doplnok názvu:
tbl 90x8 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k predĺženiu registrácie lieku, ev. č.: 2010/00601


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Perindopril ratiopharm® 8 mg
tablety
erbumínová soľ perindoprilu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto príbalovej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Perindopril ratiopharm® 8 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Perindopril ratiopharm® 8 mg
3. Ako užívať Perindopril ratiopharm® 8 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Perindopril ratiopharm® 8 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Perindopril ratiopharm® 8 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo v Perindoprile ratiopharm® 8 mg patrí do skupiny inhibítorov
angiotenzín-konvertujúceho (ACE) enzýmu.

Perindopril ratiopharm® 8 mg sa užíva na:
- liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
- na zníženie rizika srdcových príhod, ako infarkt myokardu, u pacientov
so stabilnou chorobou koronárnej artérie (stav, kedy je zásobovanie
srdca krvou znížené alebo zablokované) a u tých, ktorí už prekonali
infarkt a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobenia srdca krvou
rozšírením ciev, ktoré ho zásobujú.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Perindopril ratiopharm® 8 mg

Neužívajte Perindopril ratiopharm® 8 mg
- keď ste alergický (precitlivený) na perindopril, na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Perindoprilu ratiopharm® 8 mg alebo na ktorýkoľvek
iný ACE inhibítor;
- keď ste už niekedy mali v minulosti reakciu z precitlivenosti (náhly
opuch pier a tváre, krku, možno aj rúk a nôh, alebo ste sa dusili alebo
ste chrčali (s angioedémom)) po užití ACE inhibítora;
- keď mal niekto z Vašej rodiny angioedém alebo ste mali angioedém Vy
z nejakej inej príčiny;
- keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je lepšie, keď sa na začiatku
tehotenstva vyhnete užívaniu Perindoprilu ratiopharm® 8 mg – pozri časť
o tehotenstve).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Perindoprilu ratiopharm® 8 mg
Je možné, že Vám Perindopril ratiopharm® 8 mg nebude vyhovovať alebo bude
potrebné, aby ste sa pravidelne kontrolovali. Z tohto dôvodu, ešte pred
začatím užívania Perindoprilu ratiopharm® 8 mg informujte svojho lekára o
nasledovnom:
- keď Vám bolo povedané, že Vaše srdce je zväčšené alebo máte problémy so
srdcovými chlopňami;
- keď Vám bolo povedané, že máte zúženie cievy, ktorá zásobuje obličku
krvou (stenóza renálnej artérie);
- keď máte cukrovku;
- keď trpíte na akékoľvek iné ochorenie obličiek, pečene alebo srdca;
- keď dostávate hemodialýzu alebo ste mali nedávno transplantovanú
obličku;
- keď máte chorobu kolagénu ako systémový lupus erythematosus alebo
sklerodermiu;
- keď dodržujete diétu s obmedzeným príjmom solí alebo ste trpeli ťažkým
vracaním alebo hnačkou, alebo ste užívali lieky, ktoré zvyšujú množstvo
moču (diuretiká);
- keď užívate lítium, liek používaný na liečbu mánie alebo depresie;
- keď užívate doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík.

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli byť tehotná), povedzte to
Vášmu lekárovi, pretože užívanie Perindoprilu ratiopharm® 8 mg sa na
začiatku tehotenstva neodporúča, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie
ako 3 mesiace, pretože užívanie v tomto štádiu tehotenstva môže vážne
poškodiť Vaše dieťa (pozri časť o tehotenstve).

Počas užívania Perindoprilu ratiopharm® 8 mg
Ak sa u Vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite to oznámte
svojmu lekárovi:
- pocit závratu po úvodnej dávke. Niektorí ľudia po prvej dávke alebo po
zvýšení dávky pociťujú závrat, slabosť, mdlobu a nevoľnosť.
- náhle opuchnutie pier a tváre, hrdla, prípadne tiež rúk a nôh, alebo
dýchavičnosť alebo sipot. Tento stav sa nazýva angioedém. Môže sa
objaviť kedykoľvek počas liečby. Opuch čreva, tzv. "intestinálny
angioedém", ktorý sa prejavuje ako bolesti brucha, vracanie a hnačka.
ACE inhibítory spôsobujú angioedém u čiernych pacientov častejšie než
u pacientov iných rás.
- horúčka, bolesť v krku alebo vredy v ústach (tieto príznaky môžu
signalizovať infekciu zapríčinenú znížením počtu bielych krviniek).
- žltnutie kože a očných bielok (žltačka), ktoré môžu znamenať ochorenie
pečene.
- Suchý kašeľ, ktorý pretrváva dlhý čas. Kašeľ sa zaznamenal v súvislosti
s užívaním ACE inhibítorov, ale taktiež môže byť príznakom nejakého
iného ochorenia horných dýchacích ciest.

Na začiatku liečby a/alebo pri úprave dávkovania môže byť potrebná vyššia
frekvencia lekárskych kontrol. Aj keď sa cítite lepšie, nevynechávajte
tieto kontroly. Váš lekár Vám určí, kedy máte prísť na kontrolu.

Aby ste predišli prípadným komplikáciám počas liečby Perindoprilom
ratiopharm® 8 mg, informujte Vášho lekára, že užívate Perindopril
ratiopharm® 8 mg:
- keď sa chystáte podstúpiť narkózu a/alebo operáciu (dokonca aj
u zubného lekára);
- keď sa máte podrobiť liečbe na zníženie prejavov alergie na včelie
alebo osie poštipnutie (desenzibilizácia);
- keď idete podstúpiť hemodialýzu alebo aferézu LDL cholesterolu (čo je
odstraňovanie cholesterolu z Vášho tela prístrojom).

Tento produkt sa zvyčajne neodporúča počas prvých troch mesiacov
tehotenstva.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Neužívajte lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis bez toho, aby
ste sa poradili so svojím lekárom. Toto sa týka najmä:
- prostriedkov proti prechladnutiu, ktoré obsahujú liečivo pseudoefedrín
alebo fenylefrín;
- liekov proti bolesti, vrátane kyseliny acetylsalicylovej (látka
prítomná v mnohých liekoch používaných na uľavenie od bolesti a
zníženie teploty, ako aj proti zrážaniu krvi);
- lieky, ktoré zvyšujú množstvo moču (diuretiká), ktoré šetria draslík;
- doplnky draslíka a náhrady solí obsahujúce draslík.

Aby ste si boli istý, že užívanie Perindoprilu ratiopharm® 8 mg je pre Vás
bezpečné, povedzte, prosím, Vášmu lekárovi, ak užívate niektorý
z nasledujúcich liekov:
- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo zlyhania srdca,
vrátane liekov, ktoré spôsobujú zvyšené vylučovanie moču (diuretiká);
- lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (prokaínamid);
- lieky na liečbu cukrovky (inzulín alebo ústami užívané antidiabetiká);
- lieky na liečbu dny (alopurinol);
- lieky používané na úľavu od bolesti, stuhnutosti a zápalu spojenými s
bolestivými stavmi, predovšetkým ovplyvňujúcimi svaly, kosti a kĺby
(nesteroidné antiflogistiká - NSA) ako ibuprofén, indometacín,
diklofenak, kyselina acetylsalicylová (látka prítomná v mnohých liekoch
používaných na zmiernenie bolesti a zníženie teploty, ako aj proti
zrážanlivosti krvi);
- protizápalové lieky (systémové kortikosteroidy);
- lieky na potlačenie rastu nádorov (cytotoxické látky);
- látky na zníženie imunitnej odpovede tela (imunosupresíva);
- látky so stimulujúcim účinkom na určitú časť nervového systému (ako
efedrín, noradrenalín alebo adrenalín (sympatomimetiká));
- lieky na liečbu mánie alebo depresie (lítium);
- antipsychotiká, tricyklické antidepresíva (lieky na mentálne poruchy)
alebo barbituráty;
- vazodilatátory vrátane nitrátov (lieky, ktoré rozširujú cievy);
- draslíkové tablety;
- zlato.

Užívanie Perindoprilu ratiopharm® 8 mg s jedlom a nápojmi
Odporúča sa užívať Perindopril ratiopharm® 8 mg pred jedlom, aby sa
predišlo vplyvu jedla na účinok lieku.
Požívanie alkoholu spolu s Perindoprilom ratiopharm® 8 mg u Vás môže
spôsobiť závrat alebo mdlobu. Poraďte sa s Vaším lekárom, či je vhodné, aby
ste požívali alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), povedzte to
Vášmu lekárovi. Lekár Vám pravdepodobne povie, aby ste Perindopril
ratiopharm® 8 mg prestali užívať ešte skôr, ako otehotniete alebo ihneď
potom, ako mu poviete, že ste tehotná a namiesto Perindoprilu ratiopharm® 8
mg Vám odporučí užívanie iného lieku.
Užívanie Perindoprilu ratiopharm® 8 mg sa na začiatku tehotenstva
neodporúča, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace,
pretože užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže vážne poškodiť Vaše
dieťa.

Dojčenie
Povedzte Vášmu lekárovi, ak dojčíte alebo dojčiť čoskoro začnete. Úžívanie
Perindoprilu ratiopharm® 8 mg sa neodporúča u dojčiacich matiek, a ak si
prajete dojčiť, lekár Vám vyberie inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa
novorodenec, alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Priležitostne sa môže vyskytnúť závrat (najmä na začiatku liečby, pri
zvýšení dávky alebo pri súbežnom požívaní alkoholu) a môže zhoršiť
schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Perindopril ratiopharm® 8 mg
Perindopril ratiopharm® 8 mg obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár
povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte svojho lekára pred
užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Perindopril ratiopharm® 8 mg

Vždy užívajte tablety Perindopril ratiopharm® 8 mg presne tak, ako Vám
povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Zvyčajná úvodná a udržiavacia dávka na liečbu vysokého krvného tlaku je 4
mg perindoprilu (jedna tableta Perindoprilu ratiopharm® 4 mg) jedenkrát
denne. Ak je to nevyhnutné, môže sa dávka po mesiaci zvýšiť na 8 mg
perindoprilu (jedna tableta Perindoprilu ratiopharm® 8 mg alebo dve 4 mg
tablety Perindoprilu ratiopharm® 8 mg) jedenkrát denne, čo je maximálna
odporúčaná dávka.

Zvyčajná úvodná dávka pri liečbe stabilnej choroby koronárnej artérie je 4
mg perindoprilu (jedna tableta Perindoprilu ratiopharm® 4 mg) jedenkrát
denne; po dvoch týždňoch sa dávka, pokiaľ je dobre tolerovaná, môže zvýšiť
na 8 mg perindoprilu (jedna tableta Perindoprilu ratiopharm® 8 mg alebo dve
tablety Perindoprilu ratiopharm® 4 mg) jedenkrát denne.

Užite svoju tabletu pohárom vody, najlepšie v ten istý čas každý deň, ráno,
pred jedlom.

V priebehu liečby Vám lekár upraví dávku podľa účinku liečby ako aj podľa
Vašich potrieb.

/Problémy s obličkami/
Lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku.
/Problémy s pečeňou/
Nie je potrebná úprava dávky.
/Starší pacienti/
Odporúčaná dávka u starších závisí od funkcie obličiek.
Váš lekár určí dĺžku liečby na základe Vášho zdravotného stavu.

Účinnosť a bezpečnosť užívania perindoprilu deťmi a dospievajúcimi (menej
ako 18 rokov) nebola stanovená. Z tohto dôvodu sa podávanie deťom
a dospievajúcim neodporúča.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte
to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac Perindoprilu ratiopharm® 8 mg, ako máte
Ak ste užili priveľa tabliet, okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Najpravdepodobnejčím znakom predávkovania je náhly pokles krvného tlaku
(hypotenzia). Ďalšie príznaky môžu zahŕňať rýchly alebo pomalý tlkot srdca
(tachy- alebo bradykardia), nepríjemný pocit nepravidleného a/alebo silného
tlkotu srdca (palpitácie), nadmerná frekvencia a hĺbka dýchania, závrat,
úzkosť a/alebo kašeľ.
Ak je pokles krvného tlaku výrazný, ľahnite si s hlavou umiestnenou na
nízkom vankúši a nohy si dajte do vyvýšenej polohy.

Ak zabudnete užiť Perindopril ratiopharm® 8 mg
Je dôležité, aby ste užili liek každý deň.
Ak však zabudnete užiť jednu dávku, pokračujte v užívaní s ďalšou dávkou,
ako normálne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
jednotlivú dávku. Ak zabudnete užiť viac ako jednu dávku, užite ďalšiu hneď
ako si spomeniete a potom pokračujte tak, ako Vám predpísal lekár.

Ak prestanete užívať Perindopril ratiopharm® 8 mg
Po prerušení liečby sa krvný tlak môže opäť zvýšiť, čo môže viesť
k zvýšenému riziku komplikácií súvisiacich s vysokým krvným tlakom, najmä
na srdci, mozgu a obličkách. Preto, ak uvažujete o prerušení liečby
Perindoprilom ratiopharm® 8 mg, porozprávajte sa najskôr so svojim lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Perindopril ratiopharm® 8 mg môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky podľa početnosti výskytu delíme na:

- veľmi časté (u viac ako 1 z 10 pacientov)
- časté (u viac ako 1 zo 100, ale u menej ako 1 z 10 pacientov)
- menej časté (u viac ako 1 z 1.000, ale u menej ako 1 zo 100 pacientov)
- zriedkavé (u viac ako 1 z 10 000, ale u menej ako 1 z 1 000 pacientov)
- veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 pacientov) alebo je frekvencia
neznáma (nemožno ju odhadnúť z dostupných údajov)./Poruchy krvi a lymfatického systému/
Veľmi zriedkavo bolo hlásené zníženie množstva látky v červených krvinkách,
ktorá roznáša po tele kyslík (hemoglobín), zníženie pomerného množstva
červených krviniek v krvi (hematokrit), abnormálne malé množstvo krvných
doštičiek (bunky, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi) v krvi (trombocytopénia),
neobvyklé zníženie množstva bielych krviniek (leukopénia), zníženie
množstva určitého typu bielych krviniek – neutrofilov (neutropénia) a
prípady významného poklesu množstva určitého typu bielych krviniek –
granulocytov (agranulocytóza) alebo výrazný nedostatok všetkých krviniek
(červené krvinky, biele krvinky a doštičky – pancytopénia).
U pacientov s vrodenou nedostatočnosťou určitého enzýmu (glukóza-6-fosfát
dehydrogenáza - G-6PDH), boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady anémie
(nedostatok červených krviniek), ktorá bola spôsobená rozpadom červených
krviniek (hemolytická anémia).

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Neznáme: nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia)

/Psychické poruchy:/
Menej časté: poruchy nálady alebo spánku

/Poruchy nervového systému:/
Časté: bolesti hlavy, závraty, pocit točenia (vertigo), pocit tŕpnutia
a brnenia rúk a nôh (parestézia).
Veľmi zriedkavé: zmätenosť.

/Poruchy oka:/
Časté: porucha videnia.

/Poruchy ucha a labyrintu:/
Časté: zvonenie, bzučanie, hučanie, zvonenie v ušiach atď. (tinnitus).

/Poruchy srdca:/
Veľmi zriedkavé: arytmie (abnormálny srdcový rytmus), angína pektoris
(bolesť v hrudi), infarkt myokardu, pravdepodobne ako dôsledok výrazného
poklesu tlaku krvi u vysokorizikových pacientov.

/Cievne poruchy:/
Časté: hypotenzia (nízky krvný tlak) a účinky súvisiace s hypotenziou
Veľmi zriedkavé: náhla cievna mozgová príhoda, pravdepodobne ako dôsledok
výrazného poklesu tlaku krvi u vysoko rizikových pacientov.
Neznáme: zápal krvných ciev (vaskulitída).

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Časté: kašeľ, sťažené dýchanie (dýchavičnosť).
Menej časté: zúženie dýchacích ciest z dôvodu svalových kŕčov
(bronchospazmus).
Veľmi zriedkavé: zápal pľúc spojený s nahromadením určitých krvných buniek
(eozinofilov) v pľúcnom tkanive (eozinofilná pneumónia), zápal sliznice
nosa (rinitída).

/Poruchy žalúdočno-tráviaceho traktu:/
Časté: nevoľnosť (nauzea), vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti
(dysgeúzia), poruchy trávenia (dyspepsia), hnačka a zápcha.
Menej časté: sucho v ústach.
Veľmi zriedkavé: zápal pankreasu (pankreatitída), alergické reakcie
v tenkom čreve (intestinálny angioedém).

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
Veľmi zriedkavé: hepatitída (zápal pečene)

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Časté: vyrážka, svrbenie (pruritus).
Menej časté: reakcie precitlivenosti s náhlym opuchom tváre, krku, pier,
slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (so sipotom alebo dusením sa),
možno aj s opuchom rúk a nôh (angioedém), žihľavka (urtikária).
Veľmi zriedkavé: alergická vyrážka prejavujúca sa ružovo-červenými škvrnami
(multiformný erytém).

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Časté: svalové kŕče.

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
menej časté: znížená funkcia obličiek.
veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: slabosť (asténia).
Menej časté: potenie.

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:/
Menej časté: neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu penisu
(impotencia).

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: asténia (slabosť)
Menej časté: potenie

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Vzostup odpadových látok (krvnej močoviny a plazmatického kreatinínu),
vysoké hladiny draslíka (hyperkaliémia), ktoré po prerušení liečby sa
vrátia do normálu, najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek, so
závažným srdcovým zlyhaním a vysokým krvným tlakom spôsobeným zúžením
artérii, ktoré zásobujú obličky krvou (renovaskulárna hypertenzia).
Zriedkavo bolo hlásené zvýšenie aktivity pečeňových enzýmov a sérového
bilirubínu (oranžovo-žltý pigment v žlčníku).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Perindopril ratiopharm® 8 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkom.
Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Nepoužívajte Perindopril ratiopharm® 8 mg po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Perindopril ratiopharm® 8 mg obsahuje

Liečivo je erbumínová soľ perindoprilu.
Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá
6,68 mg perindoprilu.
Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy; mikrokryštalická celulóza (E460);
hydrogénuhličitan sodný; kolidný bezvodý oxid kremičitý; magnéziumstearát
(E572).

Ako vyzerá Perindopril ratiopharm® 8 mg a obsah balenia

Biela, okrúhla, mierne bikonvexná tableta so skosenými okrajmi, s deliacou
ryhou na jednej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Blister (PVC/PE/PVDC/Al) so 7, 14, 28, 30, 50, 60, 90 alebo 100 tabletami v
škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecká spoloková republika

/Výrobca:/
1) Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Nemecká spoloková
republika
2) Ayanda Oy, Teollisuustie 16, 60100 Seinäjoki, Fínsko
3) Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Równolegla 5, 02-235 Varšava, Poľsko
4) Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
5) TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Nemecká
spolková republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.:
02/57 26 79 11.

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)pod nasledovnými názvami:

Belgicko Perindopril-ratiopharm 8 mg comprimés
Česká republika Perindopril-ratiopharm 8 mg
Dánsko Perindopril “ratiopharm“
Fínsko Perindopril ratiopharm
Francúzsko Perindopril ratiopharm 8 mg comprimé
Maďarsko Perindopril-ratiopharm 8 mg tabletta
Taliansko Perindopril ratiopharm Italia 8 mg compresse
Holandsko Perindopril tert-butylamine ratiopharm 8 mg tabletten
Poľsko Perindopril-ratiopharm
Portugalsko Perindopril ratiopharm
Slovenská Republika Perindopril ratiopharm 8 mg
Veľká Británia Perindopril 8 mg tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k predĺženiu registrácie lieku, ev. č.: 2010/00601

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Perindopril ratiopharm 8 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu, čo zodpovedá
6,68 mg perindoprilu.

Pomocné látky: 137,33 mg monohydrátu laktózy/tableta.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Biela, okrúhla, mierne bikonvexná tableta so skosenými okrajmi, s deliacou
ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Hypertenzia/
Liečba hypertenzie.

/Stabilná choroba koronárnej artérie/
Zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod u pacientov s anamnézou infarktu
myokardu a/alebo revaskularizácie.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúča sa užívať perindopril jedenkrát denne ráno pred jedlom.

Dávku je potrebné určiť individuálne podľa klinického stavu každého
pacienta (pozri časť 4.4.)
a zmien tlaku krvi ako odpoveď na liečbu.

/Hypertenzia:/

Perindopril sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými
triedami antihypertenzív.
Odporúčaná úvodná dávka je 4 mg jedenkrát denne, ráno.
U pacientov so zvýšenou aktiváciou systému renín-angiotenzín-aldosterón
(najmä s renovaskulárnou
hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo
závažnou
hypertenziou) môže dôjsť k nadmernému poklesu tlaku krvi po úvodnej dávke.
U takýchto pacientov
sa odporúča úvodná dávka 2 mg a s liečbou treba začínať pod lekárskym
dohľadom.
Po jednom mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 8 mg jedenkrát denne.
Po začatí liečby perindoprilom môže dôjsť k symptomatickej hypotenzii;
najmä u pacientov súbežne liečených diuretikami. Odporúča sa zvýšená
opatrnosť, pretože títo pacienti môžu mať depléciu solí a/alebo objemu.
Ak je to možné, diuretikum by malo byť vysadené 2 – 3 dni pred začatím
liečby perindoprilom
(pozri časť 4.4).
U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné diuretikum vysadiť, sa má
liečba perindoprilom začínať dávkou 2 mg. Renálne funkcie a hladina
draslíka v sére sa majú monitorovať. Ďalšie dávkovanie perindoprilu sa má
prispôsobiť miere poklesu krvného tlaku. Ak je to potrebné, môže sa znovu
začať s diuretickou liečbou.

U starších pacientov sa má liečba mala začínať dávkou 2 mg, ktorú je možné
postupne zvýšiť na 4 mg
po jednom mesiaci, v prípade potreby až na 8 mg v závislosti od renálnych
funkcií (pozri tabuľku
uvedenú nižšie).

/Stabilná choroba koronárnej artérie/
Liečba perindoprilom sa má začať dávkou 4 mg jedenkrát denne počas dvoch
týždňov, potom sa má zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne, v závislosti na
funkcii obličiek a za predpokladu, že je 4 mg dávka dobre tolerovaná.

Starší pacienti majú užívať 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa,
potom 4 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8
mg jedenkrát denne – v závislosti od renálnej funkcie (pozri Tabuľku 1.
Odporúčané dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek). Dávka sa má zvyšovať
iba vtedy, ak pacient predošlú nižšiu dávku dobre toleroval.

Úprava dávky pri poškodení funkcie obličiek
Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má upraviť podľa
klírensu kreatinínu ako je uvedené v tabuľke 1. (ClCR).

Tabuľka 1. Odporúčané dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek.
|Klírens kreatinínu (ml/min) |Odporúčaná dávka |
|ClCR ? 60 |4 mg/deň |
|30 < ClCR < 60 |2 mg/deň |
|15 < ClCR < 30 |2 mg každý druhý deň |
|Hemodialyzovaní pacienti, |2 mg v deň dialýzy |
|ClCR < 15* | |


* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. Hemodialyzovaným
pacientom sa má
dávka podávať po dialýze.

Úprava dávkovania pri poškodení funkcie pečene
U pacientov s poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania
(pozri časť 4.4. a 5.2).

/Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)/
Účinnosť a bezpečnosť použitia u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov
nebola stanovená. Preto sa perindopril u detí a dospievajúcich neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek zložku alebo na akýkoľvek
iný ACE inhibítor;
- Anamnéza angioedému v spojitosti s predchádzajúcou liečbou inhibítorom
ACE v anamnéze;
- Dedičný alebo idiopatický angioneurotický edém;
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Stabilná choroba koronárnej artérie/
Ak sa v priebehu prvého mesiaca liečby perindoprilom objaví epizóda
nestabilnej anginy pectoris (závažná alebo nie), pred pokračovaním v liečbe
sa má starostlivo zvážiť miera prínosu voči riziku.

/Hypotenzia/
ACE inhibítory môžu spôsobiť náhly pokles tlaku krvi. Symptomatická
hypotenzia je zriedkavá
u pacientov s hypertenziou bez komplikácií a s väčšou pravdepodobnosťou k
nej môže dôjsť u
pacientov so zníženým objemom, napr. po liečbe diuretikami, obmedzením
príjmu soli v potrave,
dialýzou, hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov, so závažnou renín-
dependentnou hypertenziou
(pozri časť 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním so
sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej bola pozorovaná
symptomatická hypotenzia. Najväčšia pravdepodobnosť jej vzniku je
u pacientov s vážnejšími stupňami srdcového zlyhania, teda liečených
vysokými dávkami slučkových diuretík, u pacientov s hyponatriémiou alebo s
funkčným poškodením obličiek.
U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie sa začiatok
liečby a úprava dávkovania majú starostlivo monitorovať (pozri časť 4.2 a
4.8). Podobné opatrenia platia pre pacientov s ischemickou chorobou srdca
alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by výrazný pokles tlaku krvi
mohol vyústiť do infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody.

Ak dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť do polohy na chrbte a ak je to
potrebné, podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná
hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok,
ktoré sa dajú podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa tlak krvi zvýši po
zväčšení objemu.

U niektorých pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca, ktorí majú normálny
alebo nízky tlak krvi, môže pri liečbe perindoprilom nastať ďalšie zníženie
systémového krvného tlaku. Takýto účinok sa predpokladá a zvyčajne nie je
dôvodom na ukončenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže
byť potrebné zníženie dávky alebo vysadenie perindoprilu.

/Aortálna a mitrálna stenóza/hypertrofická kardiomyopatia/
Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, perindopril sa má podávať opatrne
pacientom so
stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej komory (ako je
aortálna stenóza alebo
hypertrofická kardiomyopatia).

/Poškodenie obličiek/
V prípade poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa
má počiatočné
dávkovanie perindoprilu upraviť podľa klírensu kreatinínu pacienta (pozri
časť 4.2) a následne podľa pacientovej odpovede na liečbu. U týchto
pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu súčasťou
bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).

U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia po začatí
terapie ACE
inhibítormi viesť k ďalšiemu poškodeniu obličkových funkcií. V takejto
situácii bolo zaznamenané
akútne, zvyčajne reverzibilné zlyhanie obličiek.

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou renálnej artérie
u jednej funkčnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, boli
zaznamenané zvýšené hladiny hodnôt urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré
boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je zvlášť pravdepodobné
u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna
hypertenzia, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej
insuficiencie. U týchto pacientov je potrebné liečbu začať pod prísnym
lekárskym dohľadom nízkymi dávkami a opatrne titrovať dávky. Vzhľadom na
to, že liečba diuretikami môže napomáhať vzniku vyššie uvedených prejavov,
diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby perindoprilom sa má
monitorovať funkcia obličiek.

U niektorých hypertonikov bez zjavného už existujúceho renovaskulárneho
ochorenia došlo
k zvýšeniu hladín urey v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne
mierne a prechodné, najmä ak
bol perindopril podávaný súčasne s diuretikom. To je pravdepodobnejšie
u pacientov s preexistujúcim poškodením obličiek. Môže byť potrebné
zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo perindoprilu.


/Hemodialyzovaní pacienti/

Boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie u pacientov dialyzovaných pomocou
vysoko priepustných
membrán a súbežne liečených ACE inhibítorom. U týchto pacientov treba
zvážiť použitie iného typu
dialyzačnej membrány alebo antihypertenzíva inej triedy.

/Transplantácia obličky/
Nie sú skúsenosti s podávaním perindoprilu pacientom po nedávnej
transplantácii obličky.

/Precitlivenosť/angioedém/
Boli hlásené zriedkavé prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc,
jazyka, hlasiviek a/alebo hrtanu u pacientov liečených ACE inhibítormi,
vrátane perindoprilu (pozri časť 4.8). Toto sa môže prejaviť kedykoľvek
počas liečby/./ V takomto prípade sa musí perindopril okamžite vysadiť a má
sa začať príslušné monitorovanie a pokračovať v ňom až do úplného
vymiznutia symptómov.
V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne
upraví bez liečby, hoci sa antihistaminiká ukázali byť pri zmierňovaní
symptómov užitočné.

Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. Ak je postihnutý jazyk,
hlasivky alebo hrtan
s pravdepodobnou obštrukciou dýchacích ciest, okamžite treba poskytnúť
akútnu liečbu. Tá môže
zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo zachovanie priechodnosti dýchacích
ciest. Pacient má byť pod
starostlivým lekárskym dohľadom až do úplného a trvalého vymiznutia
symptómov.

Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu spôsobujú vyššie percento
výskytu angioedému
u pacientov čiernej rasy než u príslušníkov iných rás.
Pacienti s anamnézou angioedému, nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi,
môžu mať zvýšené
riziko angioedému pri užívaní ACE inhibítorov (pozri časť 4.3).

Črevný angioneurotický edém vyvolaný ACE inhibítormi sa vyskytuje
zriedkavo. Títo pacienti uvádzali abdominálnu bolesť (s alebo bez nauzey
alebo vracaním); v niektorých prípadoch nebol predchádzajúci faciálny
angioneurotický edém a hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioneurotický
edém bol diagnostikovaný postupmi zahŕňajúcimi abdominálne CT alebo
ultrazvukom alebo chirurgicky a symptómy ustúpili po vysadení liečby ACE
inhibítorom. Črevný angioneurotický edém by mal byť zahrnutý
v diferenciálnej diagnóze u pacientov užívajúcich ACE inhibítormi
uvádzajúcimi bolesť brucha.

Anafylaktoidné /reakcie počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL)/
Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy
lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL) so síranom dextránu vyskytli život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa
predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.

/Anafylaktoidné/ /reakcie počas desenzibilizácie/
Pacienti užívajúci ACE inhibítory počas desenzibilizácie (napr. Hymenoptera
venom) zažili anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov sa predišlo
spomínaným reakciám dočasným
vysadením ACE inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto
objavili znova.

/Zlyhanie pečene/
Užívanie ACE inhibítorov zriedkavo súviselo so vznikom syndrómu, ktorý sa
začínal cholestatickou
žltačkou a progredoval do fulminantnej pečeňovej nekrózy a (niekedy)
úmrtia. Mechanizmus tohto
syndrómu nie je známy. U pacientov užívajúcich ACE inhibítory, u ktorých sa
rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, je potrebné
ukončiť podávanie ACE inhibítora a majú byť pod vhodným lekárskym dohľadom
(pozri časť 4.8).

/Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia/
Neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli zaznamenané u
pacientov užívajúcich
ACE inhibítory. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších
komplikujúcich faktorov sa
neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou
opatrnosťou
u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich
imunosupresívnu liečbu,
u pacientov liečených alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo pri
kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je známe už existujúce
poškodenie renálnych funkcií. U niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli
závažné infekcie, ktoré v ojedinelých prípadoch neodpovedali na intenzívnu
antibiotickú liečbu. Ak sa u takýchto pacientov používa perindopril,
odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby
oznámili akúkoľvek známku infekcie (napr.: bolesť hrdla, horúčka).
U pacientov s G-6PDH deficienciou sa sporadicky objavila hemolytická
anémia.

/Rasa/
ACE inhibítory spôsobujú vyššie percento angioedému u pacientov čiernej
rasy než u iných rás. Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže
byť menej účinný na zníženie tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v
porovnaní s inými rasami, možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov
s nízkou hladinou renínu u černošskej hypertenznej populácie.

/Kašeľ/
Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je
charakteristicky neproduktívny, trvalý a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ
vyvolaný ACE inhibítorom sa má brať do úvahy ako súčasť diferenciálnej
diagnostiky kašľa.

/Operácia/Anestézia/
U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému zákroku, alebo
počas anestézie látkami
vyvolávajúcimi hypotenziu, môže perindopril blokovať tvorbu angiotenzínu II
sekundárne po
kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečbu treba vysadiť jeden deň pred
chirurgickým zákrokom. Ak sa
vyskytne hypotenzia, považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné
korigovať ju
zvýšením cirkulujúceho objemu.

/Hyperkaliémia/
Zvýšenie hladiny draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov
liečených ACE inhibítormi,
vrátane perindoprilu. Rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie zahŕňajú
renálne zlyhanie, zhoršenie funkcie obličiek, vek (> 70 rokov), diabetes
mellitus, pridružené udalosti, najmä dehydratáciu, akútnu srdcovú
dekompenzáciu, metabolickú acidózu a súčasné užívanie draslík šetriacich
diuretík (napr.: spironolaktón, eplerenón, triamterén, alebo amilorid)
doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka; alebo pacienti
užívajúci iné lieky, súvisiace so zvýšením draslíka v sére (napr. heparín).
Užívanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka alebo soľných
náhrad obsahujúcich draslík môže viesť k významnému zvýšeniu hladín
sérového draslíka, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek.
Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súčasné
použitie vyššie uvedených látok považuje za nevyhnutné, mali by sa užívať s
opatrnosťou a odporúča sa časté sledovanie hladiny draslíka v sére.

/Diabetickí pacienti/
U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo
inzulínom sa musí počas
prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo monitorovať glykémia
(pozri časť 4.5).

/Lítium/
Všeobecne sa kombinácia lítia a perindoprilu neodporúča (pozri časť 4.5).

/Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom/
/draslíka/
Všeobecne sa kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík,
doplnkov draslíka alebo soľných
náhrad s obsahom draslíka neodporúča (pozri časť 4.5).

/Laktóza/
Tablety Perindoprilu ratiopharm 8 mg obsahujú laktózu. Pacienti so
zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho
deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento
liek.

/Gravidita/
Liečba ACE inhibítormi sa nemá začínať počas gravidity. Pokiaľ sa
pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi nepovažuje za esenciálne, pacientkam
plánujúcim graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po
potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite zastaviť a pokiaľ
je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.3 a 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie

/Diuretiká/
U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou
objemu a/alebo solí, môže po
začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k nadmernému zníženiu tlaku krvi.
Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť vysadením diuretika, zvýšením
príjmu tekutín a soli pred začatím liečby nízkymi a postupne zvyšovanými
dávkami perindoprilu.

/Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom/
/draslíka/
Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u
niektorých pacientov
liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť hyperkaliémia. Draslík šetriace
diuretiká (napr.
spironolaktón, triamterén alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné
náhrady s obsahom draslíka
môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa
neodporúča kombinácia
perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi (pozri časť 4.4). Ak je ich súbežné
použitie indikované z dôvodu potvrdenej hypokaliémie, majú sa užívať s
opatrnosťou a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.

/Lítium/
Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané
reverzibilné zvýšenia sérových
koncentrácii lítia a jeho toxicity. Súčasné použitie tiazidových diuretík
môže zvyšovať riziko toxicity lítia a ešte viac zväčšiť už zvýšené riziko
toxicity lítia s ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu spolu s lítiom sa
neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, je potrebné
starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

/Nesteroidné antiflogistiká (NSA) vrátane kyseliny acetylsalycilovej ? 3/
/g/deň/
Ak sú ACE inhibítory podávané súčasne s nesteroidovými antiflogistikami
(tj. kyselina acetylsalicylová v protizápalovej dávke, COX-2 inhibítory
a neselektívne NSA) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.
Súčasné užívanie ACE inhibítorov a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku
zhoršenia funkcie obličiek , vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, a
zvýšeniu hladín sérového draslíka, najmä u pacientov so slabou pre-
existujúcou funkciou obličiek. Pacienti by mali byť primerane hydratovaní
a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej
liečby a ďalej v pravidelných intervaloch.

/Antihypertenzíva a vazodilatanciá/
Súbežné použitie týchto liekov môže zvyšovať hypotenzný účinok
perindoprilu. Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo
inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku krvi.

/Antidiabetiká/
Epidemiologické štúdie naznačili, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a
antidiabetík (inzulínu,
perorálnych hypoglykemík) môže vyvolať zvýšenie účinku na zníženie glukózy
v krvi s rizikom
hypoglykémie. Zdá sa, že tento fenomén sa objavuje väčšinou počas prvých
týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.

/Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, beta-blokátory, nitráty/
Perindopril sa môže užívať spolu s acetylsalicylovou kyselinou (ak sa
používa ako trombolytikum),
s trombolytikami, beta-blokátormi a/alebo nitrátmi.

/Tricyklické antidepresíva/Antipsychotiká/Anestetiká/
Súbežné podávanie určitých anestetík, tricyklických antidepresív a
antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu tlaku
krvi (pozri časť 4.4).

/Sympatomimetiká/
Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.

Zlato:
Nitritoidné reakcie (medzi príznaky patria začervenanie v tvári, nevoľnosť,
vracanie a hypotenzia) boli hlásené zriedkavo u pacientov na liečbe
injekčným zlatom (aurotiomalát sodný) a súčasnej liečby ACE inhibítormi,
vrátane perindoprilu.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Použitie ACE inhibítorov sa v prvom trimestri gravidity neodporúča (pozri
časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je v druhom a tretom trimestri
gravidity kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení ACE
inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé, ale malé
zvýšenie rizika aj tak nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE
inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo majú
prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný
bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak sa tehotenstvo potvrdí,
liečbu ACE-inhibítormi musíte ihneď ukončiť a, ak je to vhodné, začať
alternatívnu liečbu.

Je známe, že dlhodobejšie vystavenie ACE inhibítorom v druhom a treťom
trimestri vyvoláva
fetotoxicitu (zníženie renálnych funkcií, oligohydramnión, spomalenie
osifikácie lebky) a
neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri
časť 5.3). Ak by došlo k expozícii perindoprilu od druhého trimestra
gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a
lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, treba starostlivo
pozorovať kvôli hypotenzii (pozri časti 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní Perindoprilu ratiopharm 8
mg počas dojčenia, užívanie Perindoprilu ratiopharm 8 mg sa neodporúča a je
vhodnejšie použiť alternatívnu liečbu s lepšie zavedeným bezpečnostným
profilom počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodenca alebo predčasne
narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Perindopril nemá priamy vplyv na schopnosť viesť a obsluhovať stroje, ale
individuálne reakcie spojené so znížením tlaku krvi sa môžu vyskytnúť
u niektorých pacientov, najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inou
antihypertenznou liečbou. V dôsledku toho, schopnosť viesť a obsluhovať
stroje môže byť znížená.

4.8 Nežiaduce účinky

Počas liečby perindoprilom sa pozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré
sú zoradené podľa nasledovnej frekvencie:
veľmi časté ((1/10);
časté ((1/100, <1/10);
menej časté ((1/1000, <1/100);
zriedkavé ((1/10 000, <1/1000);
veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Pokles hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia / neutropénia
a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie boli zaznamenané veľmi
zriedkavo. U pacientov s vrodenou nedostatočnosťou G-6PDH boli hlásené
veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).

/Poruchy metabolizmu a výživy:/
Nie je známe: hypoglykémia (pozri časť 4.4 a 4.5).

/Psychické poruchy:/
Menej časté: poruchy nálady alebo spánku

/Poruchy nervového systému/:
Časté: bolesti hlavy, závraty, vertigo, parestézie.
Veľmi zriedkavé: zmätenosť/./

/Poruchy oka:/
Časté: porucha videnia.

/Poruchy ucha a labyrintu:/
Časté: tinnitus.

/Poruchy srdca:/
Veľmi zriedkavé: arytmia, angina pectoris a infarkt myokardu, pravdepodobne
ako dôsledok výraznej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť
4.4).

/Poruchy ciev:/
Časté: hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou
Veľmi zriedkavé: náhla cievna mozgová príhoda, pravdepodobne ako dôsledok
výraznej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).
Neznáme: vaskulitída

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Časté: kašeľ, dýchavičnosť.
Menej časté: bronchospazmus.
Veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia, rinitída.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Časté: nauzea, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka
a zápcha.
Menej časté: sucho v ústach.
Veľmi zriedkavé: pankreatitída, intestinálny angioedém.

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
Veľmi zriedkavé: hepatitída cytolytická alebo cholestatická (pozri časť
4.4)

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Časté: vyrážka, pruritus.
Menej časté: angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek
a/alebo hrtana, žihľavka (pozri
časť 4.4).
Veľmi zriedkavé: multiformný erytém.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Časté: svalové kŕče.

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
Menej časté: renálna insuficiencia
Veľmi zriedkavé: akútne renálne zlyhanie

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:/
Menej časté: impotencia.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: asténia
Menej časté: potenie

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Môže sa objaviť zvýšenie močoviny v krvi, hladín kreatinínu
a hyperkaliémia, reverzibilné po prerušení liečby, hlavne u pacientov
s prítomnou renálnou insuficienciou, závažným srdcovým zlyhaním
a renovaskulárnou hypertenziou. Zvýšenie aktivity pečeňových enzýmov
a sérových hladín bilirubínu boli hlásené len zriedkavo.

/Klinické štúdie/
Počas randomizovaného obdobia skúšania EUROPA sa zaznamenávali iba závažné
nežiaduce účinky. Niekoľko pacientov malo skúsenosť so závažným nežiaducim
účinkom: 16 (0,3 %) z 6 122 pacientov, ktorým bol podávaný perindopril a 12
(0,2 %) z 6 107 pacientov, ktorým bolo podávané placebo.
U pacientov liečených perindoprilom sa hypotenzia vyskytla u 6
pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhla srdcová zástava u 1 pacienta.
Viacero pacientov bolo vyradených zo štúdie pre kašeľ, hypotenziu alebo
intoleranciu na perindopril ako ku placebu, (6,0 % /vs./ 2,1 %, n=366 /vs/.
n=129).

4.9 Predávkovanie

O predávkovaní u ľudí sú k dispozícii len obmedzené údaje. Potenciálne
symptómy súvisiace
s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok,
poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu,
palpitácie, bradykardiu, závraty, úzkosť a kašeľ.

Odporúčaná liečba predávkovania je podanie fyziologického roztoku
intravenóznou infúziou. Ak sa objaví hypotenzia, pacienta treba dať do
protišokovej polohy. Ak sú dostupné, treba zvážiť liečbu infúziou
angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril a
perindoprilát je možné odstrániť zo systémovej cirkulácie hemodialýzou
(pozri časť 4.4.). Liečba kardiostimulátorom sa indikuje pri bradykardii
rezistentnej na liečbu. Nepretržite sa majú monitorovať životne dôležité
funkcie, sérové elektrolyty a koncentrácia kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítor, samotný.
ATC skupina: C09AA04.

Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na
angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Konvertujúci enzým
alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na
vazokonstrikčný angiotenzín II ako aj spôsobuje degradáciu vazodilatátora
bradykinínu na inaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie k redukcii
angiotenzínu II
v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite plazmatického renínu (inhibíciou
negatívnej spätnej väzby
uvoľnenia renínu) a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje
bradykinín, inhibícia ACE
zvyšuje aktivitu obehového a lokálneho kalikreín-kinínového systému v
tkanivách (a tým aj k
aktivácii prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus
prispieva k účinku ACE
inhibítorov na zníženie tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za niektoré z
ich vedľajších účinkov (napr. kašeľ).
Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. U ostatných metabolitov sa neukázala /in vitro/ žiadna
inhibícia ACE aktivity.


/Hypertenzia/

Perindopril je účinný u všetkých stupňov hypertenzie: miernej, stredne
závažnej, závažnej.; znižuje systolický a diastolický tlak krvi v ležiacej
aj stojacej polohe. Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo
vedie k poklesu systematického tlaku krvi. Dôsledok je zvýšenie periférneho
prietoku krvi bez účinku na srdcový rytmus.
Pravidlom býva zvýšenie prietoku krvi obličkami, pričom rýchlosť
glomerulárnej filtrácie (RGF) zostáva zvyčajne nezmenená. Antihypertenzný
účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní jednotlivej dávky
a udržiava sa aspoň počas 24 hodín; zostatkový účinok predstavuje približne
87 – 100 % účinku v čase maximálnej účinnosti.
Pokles tlaku krvi sa objavuje náhle. U reagujúcich pacientov sa
normalizácia tlaku dosiahne
v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.
Vysadenie liečby nebýva spojené s „rebound“ fenoménom.
Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.
U človeka boli potvrdené vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril
zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média/lúmen malých
artérií.
Prídavná liečba tiazidovými diuretikami spôsobuje aditívny typ synergizmu.
Kombinácia ACE inhibítoru a tiazidu taktiež znižuje riziko hypokaliémie
indukovanej diuretikom.

/Pacienti so stabilnou chorobou koronárnej artérie/
Štúdia EUROPA bola multicentrálna, medzinárodná, randomizovaná, dvojito
slepá, placebom kontrolovaná klinická skúška trvajúca 4 roky.
Dvanásťtisíc dvesto osemnásť (12 218) pacientov vo veku nad 18 rokov bolo
náhodne rozdelených, aby užívali perindopril 8 mg (n = 6110) alebo placebo
(n = 6108).
U skúmanej populácie sa potvrdila choroba koronárnej artérie bez dôkazu
klinického zlyhania srdca. Celkovo 90 % pacientov prekonalo infarkt
myokardu a/alebo koronárnu revaskularizáciu. Väčšina pacientov počas štúdie
bola liečená aj konvenčnou terapiou, vrátane antiagregačných látok,
hypolipidemík a beta-blokátorov. Hlavným kritériom účinnosti bola
kombinácia kardiovaskulárnej úmrtnosti, nefatálneho infarktu myokardu
a/alebo zástava srdca s úspešnou resuscitáciou. Liečba perindoprilom
v dávke 8 mg raz denne viedla k výraznému zníženiu absolútneho rizika
s výsledným ukazovateľom 1,9 % (zníženie relatívneho rizika o 20 %, 95 % CI
[9,4; 28,6] – p < 0,001).
U pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizácie bola v
primárnom koncovom bode v porovnaní s placebom pozorované absolútne
zníženie o 2,2 %, zodpovedajúce RRR 22,4 % (95 %CI [12,0; 31,6] – p <
0,001).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa perindopril rýchlo absorbuje a maximálna
koncentrácia sa dosiahne za jednu hodinu. Biologická dostupnosť je 65 až
70%.
Približne 20 % celkového množstva absorbovaného perindoprilu sa konvertuje
na aktívny metabolit perindoprilát. Okrem aktívneho perindoprilátu,
perindopril formuje ďalších päť metabolitov, všetky neaktívne. Plazmatický
polčas perindoprilu je 1 hodina. Maximálna koncentrácia perindoprilátu v
plazme sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.
Požitie jedla znižuje premenu perindoprilu na perindoprilát a tým aj
biologickú dostupnosť, perindopril sa má užívať perorálne ako jednotlivá
denná dávka pred ranným jedlom. Distribučný objem je približne 0,2 l/kg pre
nenaviazaný perindoprilát. Väzba na bielkoviny je nízka (väzba
perindoprilátu na angiotenzín konvertujúci enzým je menej ako 30%), avšak
závisí od koncentrácie. Perindoprilát sa vylučuje močom a polčas
nenaviazanej cirkulujúcej frakcie je približne 3 až 5 hodín. Disociácia
perindoprilátu naviazaného na angiotenzín-konvertujúci enzým vedie k
„efektívnemu” eliminačnému polčasu 25 hodín. Počas opakovaného dávkovania
sa dosiahnu farmakokinetické podmienky rovnovážneho stavu počas 4 dní.
Po opakovanom podaní sa nezistila kumulácia perindoprilu v organizme.
Eliminácia perindoprilátu je u starších pacientov znížená, rovnako ako u
pacientov so srdcovým
zlyhaním alebo zlyhaním obličiek. Úprava dávkovania pri renálnej
insuficiencii je vhodná v závislosti
od stupňa poškodenia (klírens kreatinínu).
Perindoprilát sa z cirkulácie odstraňuje dialýzou; jeho klírens je 70
ml/min. Kinetika perindoprilu je zmenená u cirhózy pečene: hepatálny
klírens materskej molekuly je znížený o polovicu. Avšak množstvo
perindoprilátu sa nemení a preto nie je potrebná úprava dávkovania.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú
cieľovým orgánom obličky
s reverzibilným poškodením.
Mutagenita sa v /in vitro/ alebo /in vivo/ štúdiách nepozorovala.
Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch a
opiciach) nezistili žiadne
známky embryotoxicity alebo teratogenity. Napriek tomu sa pri inhibítoroch
angiotenzín-konvertujúceho enzýmu ako skupiny potvrdilo, že majú nežiaduci
vplyv na neskoré štádiá vývoja plodu. U hlodavcov a králikov vedú tieto
účinky k úmrtiu plodu a dedičným abnormalitám (renálne lézie), ako aj k
zvýšeniu perinatálnej a postnatálnej mortality.
V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná
karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Hydrogénuhličitan sodný
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát (E572)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Uchovávajte pri teplote do 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/PE/PVDC/Al) so 7, 14, 28, 30, 50, 60, 90 alebo 100 tabletami v
škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0613/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

14.11.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C57291
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA04 - perindoprilum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
povidonum iodinatum, ethanolum
Výrobca lieku:
Ratiopharm GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
12.21 € / 367.84 SK
Úhrada poisťovňou:
9.72 € / 292.82 SK
Doplatok pacienta:
2.49 € / 75.01 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.51 € ÚP:0.00 € DP:7.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.77 € ÚP:0.00 € DP:3.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.99 € ÚP:0.00 € DP:6.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.80 € ÚP:0.00 € DP:3.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.36 € ÚP:0.00 € DP:7.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.11 € ÚP:0.00 € DP:22.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.67 € ÚP:0.00 € DP:3.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.05 € ÚP:0.00 € DP:11.05 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien