Detail:
Xefo 8 mg filmom obalené tablety tbl flm 50 x 8 mg
Názov lieku:
Xefo 8 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 50 x 8 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/04539PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Xefo 8 mg filmom obalené tablety
Lornoxikam

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Xefo a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Xefo
3. Ako užívať Xefo
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Xefo
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE XEFO A NA ČO SA POUŽÍVA

Xefo je nesteroidný protizápalový (NSAID) a protireumatický liek patriaci
do triedy oxikamov. Je určený na krátkodobú liečbu akútnej miernej až
stredne silnej bolesti a príznakov reumatoidnej artritídy
a osteoartritídy, ako je bolesť a zápal kĺbov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE XEFO

Neužívajte Xefo
- keď ste alergický (precitlivený) na lornoxikam alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Xefa 8 mg filmom obalených tabliet,
- ak užívate iné lieky zo skupiny NSAIDs, ako kyselinu acetylsalicylovú
(napr. aspirin), ibuprofén, COX-2 inhibítory,
4. keď ste precitlivený na iné NSAIDs vrátane kyseliny acetylsalicylovej
(napr. aspirin),
5. keď trpíte trombocytopéniou (zníženým počtom krvných doštičiek, ktoré
môže zvýšiť riziko krvácania a vzniku podliatín),keď trpíte ťažkým
zlyhaním srdca,
6. keď trpíte krvácaním do tráviaceho traktu, krvácaním alebo prasknutím
cievy v mozgu alebo inými poruchami spojenými s krvácaním.
7. keď sa u Vás vyskytlo krvácanie do tráviaceho traktu alebo perforácie
(prasknutie) tráviaceho traktu, súvisiace s predchádzajúcou liečbou
NSAIDs,
8. keď trpíte aktívnym peptickým (žalúdočným) vredom alebo Vám bol
v minulosti diagnostikovaný opakujúci sa peptický (žalúdočný) vred,
9. keď trpíte ťažkými poruchami funkcií pečene,
10. keď trpíte ťažkými poruchami funkcií obličiek,
11. keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Xefa
12. keď máte zníženú funkciu obličiek,
13. keď Vám v minulosti diagnostikovali vysoký krvný tlak a/alebo zlyhanie
srdca,
14. keď máte ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu,
15. keď Vám v minulosti diagnostikovali náchylnosť ku krvácaniu,
16. keď Vám v minulosti diagnostikovali astmu,
17. ak sa liečite na SLE (systémový lupus erythematosus, zriedkavé
imunologické ochorenie).

Váš lekár môže monitorovať Váš zdravotný stav laboratórnymi testami
v pravidelných intervaloch:
18. keď máte poruchy zrážania krvi,
19. keď máte poruchy funkcií pečene,
20. keď máte pokročilý vek,
21. keď budete liečený Xefom dlhšie ako 3 mesiace.

Informujte svojho lekára, ak budete liečený heparínom alebo
takrolimom súbežne s Xefom.


V prípade, že trpíte niektorými nezvyčajnými príznakmi v brušnej oblasti,
ako napr. krvácaním v brušnej oblasti, kožnými reakciami, ako napr.
kožná vyrážka, poškodením vnútornej výstelky nosa, úst, viečok, uší,
genitálií alebo konečník alebo inými príznakmi precitlivenosti,
prerušte liečbu Xefom a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Lieky, ako Xefo, môžu spôsobovať malé zvýšenie rizika vzniku srdcového
infarktu (myokardiálneho infarktu) alebo mŕtvice.
Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a pri dlhodobej
liečbe. Nezvyšujte preto odporúčanú dávku ani dobu užívania.

Obráťte na svojho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika s otázkami týkajúcimi
sa liečby, ak:
22. máte problémy so srdcom,
23. ste prekonali mŕtvicu,
24. si myslíte, že máte predpoklady pre vznik týchto stavov (napríklad máte
vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo
fajčíte).

Vyhnite sa užívaniu Xefa pri ovčích kiahniach.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Xefo, ak užívate iné lieky zo skupiny NSAIDs ako kyselinu
acetylsalicylovú (napr. aspirín), ibuprofén a COX-2 inhibítory. Ak si
nie ste istý, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Xefo môže meniť účinok iných liekov.
Buďte zvlášť opatrný v prípade, že užívate niektoré z nasledujúcich liekov:
25. Cimetidín – používa sa na liečbu pálenia záhy a žalúdočných vredov,
26. Antikoagulanciá ako heparín alebo fenprokumón – používajú sa na
prevenciu tvorby krvných zrazenín,
27. Kortikosteroidy,
28. Metotrexát-– používa sa na liečbu nádorových a imunologických ochorení,
29. Lítium,
30. Imunosupresívne lieky ako cyklosporín alebo takrolimus,
31. Lieky na srdce ako digoxín, ACE-inhibítory, beta-adrenergné blokátory,
32. Diuretiká,
33. Chinolónové antibiotiká,
34. Protidoštičkové látky – používajú sa na prevenciu srdcového infarktu
a mŕtvice,
35. SSRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu) - používajú sa na
liečbu depresie,
36. Deriváty sulfonylmočoviny, napr. glibenklamid – používajú sa na
kontrolu cukrovky,
37. Induktory a inhibítory CYP2C9 izoenzýmov (ako je
napr. antibiotikum rifampicín alebo liek proti plesniam flukonazol),
pretože by mohli mať vplyv na spôsob,
akým Váš organizmus odbúrava Xefo,
38. Blokátory angiotenzínového receptoru II – používajú sa na liečbu
vysokého tlaku krvi, cukrovkou poškodených obličiek a kongestívneho
zlyhania srdca,
39. Pemetrexed– používa sa na liečbu niektorých foriem rakoviny pľúc.

Užívanie Xefa s jedlom a nápojmi
Filmom obalené tablety Xefo sú určené na vnútorné užívanie. Užívajte tieto
tablety pred jedlom sdostatočným množstvom tekutiny.
Užívanie lieku s jedlom sa neodporúča, nakoľko môže dôjsť k zníženiu účinku
lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Plodnosť
Užívanie Xefa môže znížiť plodnosť a neodporúča sa ženám, ktoré chcú
otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením, alebo u ktorých sa
práve vyšetruje plodnosť, má lekár zvážiť ukončenie liečby Xefom.

Tehotenstvo
Xefo sa nemá užívať počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva, pokiaľ
lekár jasne neodporučí jeho užívanie. Xefo nesmiete užívať
počas posledných troch mesiacov tehotenstva.

Dojčenie
Pokiaľ dojčíte, užívanie Xefa sa neodporúča, pokiaľ lekár jasne neodporučí
jeho užívanie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Xefo má len zanedbateľný alebo žiadny vplyv na vedenie vozidla alebo
obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Xefa
Tablety Xefo 8 mg obsahujú monohydrát laktózy.

Ak Vám Váš lekár oznámil, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov,
kontaktujte svojho lekára pred užívaním tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ XEFO

Vždy užívajte Xefo presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka pre dospelích je 8 – 16 mg rozdelených do 2 alebo 3 dávok.
Neužívajte viac ako 16 mg denne.

Dávka pre pacientov s artritídou je 12 mg rozdelených do 2 alebo 3 dávok.
Neužívajte viac ako 16 mg denne.

Ak máte poškodenú funkciu pečene alebo obličiek, neužívajte viac ako 12 mg
tohto lieku (rozdelených do 2 alebo 3 dávok).

Tablety Xefo sa musia prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny ..
Neužívajte Xefo s jedlom, pretože jedlo môže znížiť účinok Xefa.

Xefo sa neodporúča deťom a dospievajúcim do 18 rokov kvôli chýbajúcim
údajom.

Ak užijete viac Xefa ako máte
Kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, ak ste použili viac tabliet
Xefo, ako je Vám predpísané.

V prípade predávkovania môžete očakávať nasledujúce príznaky: pocit na
vracanie, vracanie, príznaky týkajúce sa centrálneho nervového systému
(ako závraty alebo poruchy videnia).

Ak zabudnete užiť Xefo
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Xefo môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Lieky ako Xefo môžu spôsobovať malé zvýšenie rizika vzniku srdcového
infarktu alebo mŕtvice.

V prípade, že trpíte niektorými nezvyčajnými príznakmi v brušnej oblasti,
ako napr. krvácaním v brušnej oblasti, kožnými reakciami, ako napr.
kožná vyrážka, poškodením vnútornej výstelky nosa, úst, viečok, uší,
genitálií alebo konečníka, alebo inými príznakmi precitlivenosti,
prerušte liečbu Xefom a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Ak sa u Vás prejavia nasledujúce vedľajšie účinky, prestaňte užívať Váš
liek a povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo sa spojte
s pohotovostnou službou v najbližšej nemocnici:

- skrátený dych, bolesť na hrudi, opuch členkov alebo jeho zhoršenie,
- závažná alebo nepretržitá bolesť žalúdka alebo sčernanie stolice,
- zožltnutie kože alebo očí (žltačka) – toto sú príznaky problémov
s pečeňou,
- alergická reakcia – môže sa prejaviť píznakmi na koži ako sú vredy alebo
pľuzgiere, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť
ťažkosti s dýchaním,
- horúčka, tvorba pľuzgierov alebo zápal hlavne na rukách a nohách alebo
v oblasti úst (Stevensov-Johnsonov syndróm),
- výnimočne - závažné infekcie kože pri ovčích kiahniach.

Vedľajšie účinky spojené s používaním Xefa sú uvedené nižšie.

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):
- slabá a krátkodobá bolesť hlavy a závraty,
- pocit na vracanie, bolesť brucha, žalúdočná nevoľnosť, hnačka, vracanie.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000 ):
- strata hmotnosti nechutenstvo, , nespavosť, depresia,
- zápal očnej spojovky (sekrét z oka),
- pocit závratu, hučanie v ušiach (tinnitus),
- zlyhanie srdca, nepravidelná činnosť srdca , rýchla činnosť srdca,
začervenanie,
- zápcha, plynatosť, grganie, sucho v ústach, zápal žalúdka, žalúdočný
vred, bolesť hornej časti brucha, dvanástnikový vred, zvredovatenie
sliznice v ústach,
- zvýšenie hladín pečeňových testov (stanovené krvnými testami), celkový
pocit choroby (malátnosť),
- vyrážka, svrbenie, nadmerné potenie, sčervenanie kože (erytém),
angioedém (rýchle nastupujúci opuch hlbších vrstiev kože, zvyčajne na
tvári), opuch, upchatý nos v dôsledku alergie (nádcha),
- vypadávanie vlasov,
- bolesť kĺbov (artralgia).

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):
- bolesť hrdla,
- chudokrvnosť, zníženie počtu krvných buniek (trombocytopénia a
leukopénia), slabosť,
- precitlivenosť, anafylaktoidná reakcia a anafylaxia (reakcia organizmu
charakterizovaná obvykle opuchom tváre, návalmi tepla/sčervenaním,
ťažkosťami s dýchaním a závratmi),
- zmätenosť, nervozita, nepokoj, pocit ospalosti (somnolencia), parestézia
( pocit pichania a pálenia v rukách a nohách), porucha chuti, tras,
migréna, poruchy videnia,
- vysoký krvný tlak, návaly horúčavy,,
- krvácanie, hematóm (podliatiny), predĺžený čas krvácania,
- dýchavičnosť, kašeľ, bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek),
- prasknutý žalúdočný vred, vracanie krvi, , krvácanie do tráviacieho
traktu, tmavá stolica ,
- zápal sliznice ústnej dutiny, ezofagitída (zápal pažeráka),
gastroezofageálny reflux, sťažené prehĺtanie, aftózna stomatitída
(vredy v dutine ústnej), zápal jazyka,
- abnormálna funkcia pečene,
- kožné problémy ako ekzém a vyrážky,
- bolesť kostí, svalové kŕče, bolesť svalov,
- ťažkosti s močením, ako častá potreba močiť v noci (nyktúria) alebo
zvýšené hladiny močovinya kreatinínuv krvi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 používateľa z 10
000):
- poškodenie pečene, zápal pečene (hepatitída), žltačka, porucha odtoku
žlče z pečene (cholestáza),
- podliatiny, opuch, závažné poruchy na koži (Stevensov-Johnsonov
syndróm, toxická epidermálna nekrolýza),
- nebakteriálny zápal mozgových blán,
- skupinový účinok NSAIDs: poruchy v krvnom obraze – neutropénia,
agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia a toxický účinok
na obličky.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ XEFO

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Neužívajte Xefo po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri
po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Xefo obsahuje
40. Liečivo je lornoxikam.
41. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 8 mg lornoxikamu.
42. Ďalšie zložky sú:
- monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón, sodná soľ
kroskarmelózy, stearan horečnatý (v jadre),
- makrogol, oxid titaničitý (E171), mastenec, hypromelóza (vo filme).

Ako vyzerá Xefo a obsah balenia
Xefo 8 mg filmom obalená tableta je biela až žltkastá podlhovastá filmom
obalená tableta s odtlačkom „L08“.

Xefo sa dodáva v baleniach s obsahom 10, 20, 30, 50, 100 a 250 alebo 500
filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Dánsko
Tel.: +45 4677 1111
fax: +45 4675 6640
e-mail: info@nycomed.com

Výrobca
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Dánsko
Tel.: +45 4677 1111
fax: +45 4675 6640

Nycomed Austria
Sct. Peter-strasse 25
A-4020 Linz
Rakúsko

Nycomed GmbH
Plant Oranienburg
Lehnizstrassee 70-98
DE-16515 Oranienburg
Nemecko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
spoločenstva (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Xefo 8 mg - filmtabletten
Bulharsko ?????
Česká Republika Xefo 8 mg
Dánsko Xefo
Estónsko Xefo
Francúzsko Xefo
Grécko Xefo
Maďarsko Xefo 8 mg filmtabletta
Írsko Xefo
Taliansko XEFO
Litva Xefo 8 mg p?vele dengtos tablet?s
Lotyšsko Xefo 8 mg apvalkot? tablete
Poľsko Xefo
Portugalsko Acabel 8 mg
Rumunsko Xefo 8 mg
Holandsko Xefo
Slovensko Xefo 8 mg filmom obalené tablety
Slovinsko Xefo 8 mg filmsko obložene tablete
Španielsko Acabel 8 mg comprimidos recubiertos con película
Švédsko Xefo

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v februári 2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE LIEKU, EV. Č.:
2010/00273
PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2010/02072


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Xefo 8 mg filmom obalené tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 8 mg lornoxikamu.


Pomocné látky: 90 mg monohydrátu laktózy
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta
Biela až žltkastá podlhovastá filmom obalená tableta s odtlačkom „L08".
4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

- Krátkodobá úľava akútnej slabej až stredne silnej bolesti.
- Symptomatická úľava bolesti a zápalu pri osteoartritíde.
- Symptomatická úľava bolesti a zápalu pri reumatoidnej
artritíde.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na základe individuálnej odpovede na liečbu je potrebné pre všetkých
pacientov zostaviť vhodný harmonogram dávkovania.


Bolesť
8-16 mg lornoxikamu denne rozdelených do 2 alebo 3 dávok. Maximálna denná
odporúčaná dávka je 16 mg.


Osteoartritída a reumatoidná artritída
Iniciačná odporúčaná dávka je 12 mg lornoxikamu denne rozdelených do 2
alebo 3 dávok.
Udržiavacia dávka nesmie presiahnuť 16 mg lornoxikamu denne.


Filmom obalené tablety Xefo sú určené na perorálne použitie a je ich
potrebné zapiť dostatočným množstvom tekutín.


Dodatočné informácie týkajúce sa špeciálnych skupín pacientov
Deti a dospievajúci
Lornoxikam sa neodporúča užívať deťom a dospievajúcim do 18 rokov kvôli
chýbajúcim údajom o
bezpečnosti a účinnosti.
Pacienti v pokročilom veku
Pre pacientov starších ako 65 rokov nie je potrebná špeciálna úprava
dávky, pokiaľ netrpia poruchami funkcie pečene a obličiek. Lornoxikam je
potrebné podávať opatrne, pretože v tejto skupine pacientov je tolerancia
nežiaducich účinkov v tráviacom trakte zhoršená (pozri časť 4.4).

Pacienti s poruchami funkcie obličiek
Pre pacientov so slabou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je
maximálna denná
odporúčaná dávka 12 mg rozdelená do 2 alebo 3 dávok (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchami funkcie pečene
Pre pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene je maximálna
denná odporúčaná dávka 12 mg rozdelená do 2 alebo 3 dávok (pozri časť 4.4).


Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované užívaním najnižšej účinnej dávky
počas čo najkratšej doby nevyhnutnej pre kontrolu symptómov (pozri časť
4.4).


4.3 Kontraindikácie
- Precitlivenosť na lornoxikam alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
- Trombocytopénia
- Precitlivenosť (symptómy podobné astme, rinitíde, angioedému a
žihľavke) na iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) vrátane
kyseliny acetylsalicylovej
- Ťažké zlyhanie srdca
- Krvácanie do gastrointestinálneho traktu, cerebrovaskulárne krvácanie
alebo iné poruchy spojené s krvácaním
- V minulosti diagnostikované krvácanie do tráviaceho traktu alebo
perforácie, súvisiace s predchádzajúcou liečbou NSAIDs
- Aktívny alebo v minulosti diagnostikovaný opakujúci sa peptický
vred/krvácanie (dve alebo viacero jednotlivých epizód preukázanej
ulcerácie alebo krvácania)
- Ťažké poruchy funkcie pečene
- Ťažké poruchy funkcie obličiek (hladina kreatinínu v sére > 700 (mol/1)
- Tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Pri nasledujúcich ochoreniach je lornoxikam potrebné podávať len po
dôkladnom zvážení rizika
a prínosu.
- Poruchy funkcie obličiek: Lornoxikam je potrebné podávať opatrne
pacientom so slabými (hladina kreatinínu v sére 150 - 300 (mol/1) až
stredne závažnými (hladina kreatinínu v sére 300 - 700 (mol/1)
poruchami funkcií obličiek z dôvodu závislosti zachovania prietoku
krvi obličkami od prostaglandínov. Liečbu lornoxikamom je potrebné
prerušiť v prípade zhoršenia funkcie obličiek počas liečby.
- Funkcie obličiek je potrebné sledovať u pacientov, ktorí podstúpili
veľký chirurgický zákrok, u pacientov so zlyhaním srdca, u pacientov
liečených diuretikami, u pacientov súbežne liečených liekmi, u ktorých
sa predpokladá alebo je známe, že spôsobujú poškodenie obličiek.
- Pacienti s poruchami zrážania krvi: Odporúča sa dôkladné klinické
monitorovanie a laboratórne vyšetrenie (napr. APTT).
- Pacienti s poruchami funkcie pečene (napr. cirhóza pečene): Klinické
monitorovanie a laboratórne vyšetrenie v pravidelných intervaloch je
potrebné zvážiť u pacientov s poruchami funkcie pečene, keďže môže
dôjsť k akumulácii lornoxikamu (nárast v ploche pod krivkou - AUC) po
liečbe dennými dávkami 12-16 mg. Odhliadnuc od tohto faktu, zhoršené
funkcie pečene nemajú vplyv na farmakokinetické parametre lornoxikamu v
porovnaní so zdravými jedincami.
- Dlhotrvajúca liečba (viac ako 3 mesiace): Odporúča sa pravidelné
laboratórne vyšetrenie hematológie (hemoglobín), funkcií obličiek
(kreatinín) a enzýmov v pečeni.
- Pacienti starší ako 65 rokov: Odporúča sa monitorovanie funkcií
obličiek a pečene. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pacientom v
pokročilom veku, ktorí podstúpili operáciu.
Vyhnite sa užívaniu lornoxikamu súbežne s NSAIDs vrátane selektívnych
inhibítorov cyklooxygenázy-2.


Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované užívaním najnižšej účinnej dávky
počas čo najkratšej doby nevyhnutnej pre kontrolu symptómov (pozri časť
4.2. a nižšie uvedené riziká krvácania do gastrointestinálneho traktu a
kardiovaskulárne riziká).

Krvácanie do gastrointestinálneho traktu , ulcerácia a perforácia:
krvácanie do gastrointestinálneho traktu, ulcerácia alebo perforácia, s
možnými smrteľnými následkami, boli popísané kedykoľvek
počas liečby všetkými NSAIDs s alebo bez varujúcich príznakov alebo
predchádzajúcej diagnostike ťažkých gastrointestinálnych porúch.


Riziko krvácania do gastrointestinálneho traktu, ulcerácie a perforácie
sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAIDs u pacientov, ktorým bol v
minulosti diagnostikovaný vred, obzvlášť, ak bol komplikovaný krvácaním
alebo perforáciou (pozri časť 4.3), a u pacientov v pokročilom veku. U
týchto pacientov je potrebné začať liečbu najnižšou možnou dávkou. U
týchto pacientov je potrebné zvážiť kombinovanú liečbu s protektívnymi
látkami (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónových púmp) ako aj u
pacientov, ktorí vyžadujú súbežnú nízku dávku kyseliny acetylsalicylovej
alebo iných liečiv kvôli pravdepodobnému zvýšeniu rizika
gastrointestinálnych porúch (pozri nižšie a časť 4.5). Odporúča sa
klinické monitorovanie v pravidelných intervaloch.


U pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytla gastrointestinálna
toxicita, najmä u pacientov
v pokročilom veku, sa môžu vyskytnúť nezvyčajné symptómy v brušnej
oblasti (najmä krvácanie do gastrointestinálneho traktu) predovšetkým v
počiatočnej fáze liečby.
Pozornosť je potrebné venovať pacientom liečených liekmi, ktoré môžu
zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne
kortikosteroidy, antikoagulanciá ako napr. warfarín, selektívne
inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo protidoštičkové látky
ako napr. kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


V prípade výskytu krvácania do gastrointestinálneho traktu alebo
ulcerácie je potrebné u pacientov liečených lornoxikamom liečbu ukončiť.


NSAIDs je pacientom, u ktorých sa v minulosti vyskytli ochorenia
tráviaceho traktu (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), potrebné
podávať opatrne, keďže môže dôjsť k zhoršeniu ich ochorenia (pozri časť
4.8).


U pacientov v pokročilom veku je zvýšená frekvencia nežiaducich reakcií
na NSAIDs, najmä krvácanie do gastrointestinálneho traktu a perforácia,
ktoré môžu mať smrteľné následky (pozri časť 4.3).


Pozornosť je potrebné venovať pacientom, u ktorých bola v minulosti
diagnostikovaná hypertenzia a/alebo zlyhanie srdca z dôvodu popísaného
výskytu zadržiavania tekutín a edému v súvislosti s liečbou NSAIDs.

U pacientov s výskytom vysokého krvného tlaku alebo miernym alebo ľahkým
zlyhaním srdca upchatím ciev je potrebné patričné monitorovanie a
poradenstvo, pretože v súvislosti s užívaním NSAIDs sa predpokladá
zadržiavanie tekutín a edémy.

Klinické pokusy a epidemiologické údaje predpokladajú, že užívanie
niektorých NSAIDs (zvlášť vo vysokých dávkach a počas dlhotrvajúcej
liečby) možno spájať s miernym nárastom rizika trombotických arteriálnych
príhod (napríklad myokardiálneho infarktu alebo mŕtvice). Na vylúčenie
tohto rizika pri užívaní lornoxikamu nie je dostatok údajov.


Pacientov s nekontrolovaným vysokým krvným tlakom, zlyhaním srdca
upchatím ciev, zistenou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférneho
cievneho systému alebo cerebrovaskulárnym ochorením možno liečiť
lornoxikamom iba po dôkladnom zvážení. Rovnako je potrebné zvážiť
dlhodobú liečbu pacientov s faktormi vysokého rizika vzniku
kardiovaskulárneho ochorenia (napr. vysoký krvný tlak, hyperlipidémia,
diabetes mellitus a fajčenie).
Súbežná liečba NSAIDs a heparínom v súvislosti s miechovou alebo
epidurálnou anestéziou zvyšuje riziko miechového/epidurálneho hematómu
(pozri časť 4.5).


U pacientov, ktorí sa liečia na bronchiálnu astmu alebo toto ochorenie majú
v anamnéze, je potrebná zvýšená opatrnosť pri liečbe lornoxikamom. NSAIDs
môžu u takýchto pacientov vyvolať bronchospazmus.


Pacienti so systémovým lupus erythematosus (SLE) a systémovými chorobami
spojivového tkaniva môžu mať zvýšené riziko výskytu aseptickej
meningitídy.


Ťažké kožné reakcie, niektoré so smrteľnými následkami vrátane
exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej
epidermálnej nekrolýzy, boli veľmi zriedkavo pozorované v súvislosti s
používaním NSAIDs (pozri časť 4.8). Pacienti sú vystavení najvyššiemu
riziku týchto reakcií v počiatočnom štádiu liečby, nástup reakcie je vo
väčšine prípadov v priebehu prvého mesiaca liečby. Liečbu lornoxikamom je
potrebné prerušiť pri prvom prejave vyrážky, lézií sliznice alebo iných
príznakov precitlivenosti.


Lornoxikam znižuje agregáciu krvných doštičiek a predlžuje čas krvácania,
preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri aplikácii pacientom so
zvýšenou náchylnosťou ku krvácaniu.

Súbežná liečba NSAIDs a takrolimom môže dôsledkom zníženia syntézy
prostacyklínu v obličke zvýšiť riziko nefrotoxicity. Z tohto dôvodu je
potrebné podrobne sledovať funkcie obličiek u pacientov s kombinovanou
terapiou.

Tak ako v prípade väčšiny NSAIDs bolo popísané občasné zvýšenie hladín
transamináz v sére, zvýšenie hladín bilirubínu v sére a iných parametrov
funkcie pečene, rovnako ako zvýšenie kreatinínu v sére a hladiny
močovinového dusíka v krvi ako aj iné laboratórne abnormality. V prípade,
že takáto abnormalita je výrazná alebo pretrváva, je potrebné podávanie
lornoxikamu prerušiť a vykonať vhodné vyšetrenia.


Tento liek obsahuje laktózu. Tento liek nie je vhodný pre pacientov so
zriedkavým dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laktázovej
deficiencie alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.

Použitie lornoxikamu, lieku, ktorý inhibuje syntézu cyklooxygenázy a
prostaglandínov, môže znížiť plodnosť a neodporúča sa ženám, ktoré chcú
otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo u ktorých sa
práve vyšetruje plodnosť, sa má zvážiť vysadenie Xefa.

Varicella môže byť výnimočne pôvodcom závažných komplikácií pri infekciách
kože a mäkkých tkanív.
Zatiaľ sa nedá vylúčiť, či NSAIDs prispievajú k zhoršeniu týchto infekcií.

Odporúča sa preto vyhnúť sa používaniu lornoxikamu pri ochorení na
varicellu.

4.5 Liekové a iné interakcie
Súbežné podávanie lornoxikamu a
- cimetidínu: Zvyšuje plazmatické koncentrácie lornoxikamu. (Neboli
zistené žiadne interakcie medzi lornoxikamom a ranitidínom, alebo
lornoxikamom a antacidami).
- antikoagulancií: NSAIDs môžu zvyšovať účinok antikoagulancií ako
napr. warfarínu (pozri časť 4.4). Je potrebné previesť podrobné
sledovanie INR (international normalized ratio)
- fenprokumónu: Znížený účinok liečby fenprokumónom.
- heparínu: NSAIDs zvyšujú riziko miechového alebo epidurálneho hematómu
pri súbežnom podávaní s heparínom v súvislosti s miechovou alebo
epidurálnou anestéziou (pozri časť 4.4.).
- ACE inhibítorov: Antihypertenzívny účinok ACE inhibítorov môže byť
znížený.
- diuretík: Znížený diuretický a antihypertenzívny účinok kľučkových
diuretík, tiazidových diuretík a kálium šetriacich diuretík.
- beta-adrenergných blokátorov: Znížený antihypertenzívny účinok.
- Blokátory angiotenzínového recepotoru II: Znížený antihypertenzívny
účinok.
- digoxínu: Znižuje vylučovanie digoxínu obličkami.
- kortikosteroidov: Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo
krvácania (pozri časť 4.4).
- chinolónových antibiotík: Zvýšené riziko záchvatov.
- protidoštičkových látok: Zvýšené riziko krvácania do
gastrointestinálneho traktu (pozri časť 4.4).
- iných NSAIDs: Zvýšené riziko krvácania do gastrointestinálneho traktu.
- metotrexátu: Zvýšené koncentrácie metotrexátu v sére. Môže sa vyskytnúť
zvýšená toxicita. Pri súbežnej liečbe je potrebné dôkladné
monitorovanie.
- selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI):
Zvýšené riziko krvácania do gastrointestinálneho traktu (pozri časť
4.4).
- lítia: NSAIDs inhibujú vylučovanie lítia obličkami, dôsledkom čoho sa
koncentrácia lítia v sére môže zvýšiť nad hranice toxicity. Z tohto
dôvodu je potrebné monitorovať hladiny lítia v sére, predovšetkým na
začiatku, pri úprave a ukončení liečby.
- cyklosporínu: Zvýšené koncentrácie cyklosporínu v sére. Nefrotoxicita
cyklosporínu sa môže zvýšiť cez účinky sprostredkované obličkovými
prostaglandínmi. Počas kombinovanej liečby je potrebné monitorovať
funkcie obličiek.
- derivátov sulfonylmočoviny (napr. glibenklamid): Zvýšené riziko
hypoglykémie.
- známych induktorov a inhibítorov CYP2C9 izoenzýmov: Lornoxikam
(podobne ako iné od cytochróm P450 2C9 (CYP2C9 izoenzým) závislé
NSAIDs) interaguje so známymi induktormi a inhibítormi CYP2C9
izoenzýmov (pozri časť 5.2 Biotransformácia).
- takrolimu: Zvyšuje riziko nefrotoxicity z dôvodu zníženej syntézy
prostacyklínu v obličke. Počas kombinovanej liečby je potrebné
monitorovať funkcie obličiek (pozri časť 4.4.)
- pemetrexedu: NSAIDs môžu znížiť renálny klírens pemetrexedu s dôsledkom
zvýšenej toxicity pemetrexedu na renálny a gastrointestinálny systém
a kostnú dreň (myelosupresia).

Súbežné užitie Xefa, filmom obalené tablety, a jedla môže spôsobiť
oneskorenú absorpciu lornoxikamu. Ak je potrebný rýchly nástup účinku
(úľava od bolesti), Xefo filmom obalené tablety sa nemajú užívať spolu
s jedlom.
Príjem potravy môže znížiť vstrebávanie o 20% a zvýšiť Tmax.


4.6 Gravidita a laktácia
Gravidita
Lornoxikam je kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity a nesmie sa
používať v prvom a druhom trimestri a počas pôrodu z dôvodu chýbajúcich
klinických údajov o gravidných ženách vystavených účinku lornoxikamu.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití lornoxikamu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3).


Inhibícia syntézy prostaglandínu môže nežiaduco ovplyvniť graviditu
a/alebo vývoj embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií
predpokladajú zvýšené riziko spontánneho potratu a malformácií srdca po
použití inhibítorov syntézy prostaglandínov v ranom štádiu gravidity.
Predpokladá sa zvyšovanie rizika s rastúcou dávkou a dobou liečby. V
štúdiách na zvieratách podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov malo
za následok zvýšenú pre- a post implantačnú stratu a embryo-fetálnu
letalitu. Počas prvého a druhého trimestra gravidity sa inhibítory
syntézy prostaglandínov nesmú podávať, pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné.


Inhibítory syntézy prostaglandínov podávané počas tretieho trimestra
gravidity môžu vystaviť plod
kardiopulmonálnej toxicite (predčasné uzavretie ductus arteriosus a
pulmonálnej hypertenzii)
a dysfunkcii obličiek, čo môže viesť k zlyhaniu obličiek a tak zníženiu
objemu amniotickej tekutiny.
V závere gravidity môžu inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť matku
a plod predĺženému času krvácania a potlačeniu kontrakcií maternice, čo
môže oneskoriť alebo predĺžiť pôrod. Z tohto dôvodu je použitie
lornoxikamu kontraindikované v treťom trimestri gravidity (pozri časť
4.3).


Laktácia
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o exkrécii lornoxikamu do ľudského
materského mlieka. Lornoxikam sa v relatívne vysokých koncentráciách
vylučuje do materského mlieka potkanov. Z tohto dôvodu by lornoxikam nemal
byť užívaný dojčiacimi ženami.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Pacienti, pociťujúci závraty a/alebo ospalosť počas liečby lornoxikamom, by
sa mali vyhnúť vedeniu motorových vozidiel alebo obsluhovaniu strojov.


4.8 Nežiaduce účinky
Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky NSAIDs sú gastrointestinálneho
pôvodu. Môžu sa vyskytnúť peptické vredy, perforácia alebo krvácanie do
gastrointestinálneho traktu, niekedy so smrteľnými následkami, zvlášť u
starších pacientov (pozri časť 4.4). Po podaní NSAIDs boli pozorované
nauzea, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha,
meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej
choroby (pozri časť 4.4). Menej často bola pozorovaná gastritída.


Približne u 20% pacientov liečených lornoxikamom je možné očakávať
pociťovanie nežiaducich účinkov. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky
lornoxikamu patrí nauzea, dyspepsia, bolesť brucha, vracanie a hnačka. V
dostupných štúdiách sa tieto príznaky vyskytli u menej ako 10% pacientov.

V súvislosti s liečbou NSAIDs sa predpokladá výskyt edému, vysokého
krvného tlaku a zlyhanie srdca.
Klinické pokusy a epidemiologické údaje predpokladajú, že užívanie
niektorých NSAIDs (zvlášť vo vysokých dávkach a počas dlhotrvajúcej
liečby) možno spájať s nárastom rizika trombotických arteriálnych príhod
(napríklad myokardiálneho infarktu alebo mŕtvice).


Výnimočne sa pri varicelle môžu vyskytnúť závažné komplikácie infekcií kože
a mäkkých tkanív.


Nižšie uvedený zoznam obsahuje nežiaduce účinky, ktoré sa vo všeobecnosti
vyskytli u viac než 0,05% z 6 417 pacientov liečených vo fáze II, III a IV
klinických štúdií.
Veľmi časté (>l/10); Časté (>l/100, <1/10); Menej časté (>1/1 000, <1/100);
Zriedkavé (>l/10 000, <1/1 000); Veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z
dostupných údajov).


Infekcie a nákazy
Zriedkavé: Faryngitída.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé: Anémia, trombocytopénia, leukopénia, predĺžený čas krvácania
Veľmi zriedkavé: Ekchymóza. NSAIDs môžu spôsobiť potenciálne vážnu
hematologickú poruchu ako: neutropénia, agranulocytóza, aplastická anémia,
hemolytická anémia (skupinový účinok NSAID).

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: Precitlivenosť, anafylaktoidná reakcia a anafylaxia.

Poruchy metabolizmu a výživy
Menej časté: Anorexia, zmeny telesnej hmotnosti.Psychické poruchy

Menej časté: Nespavosť, depresia.
Zriedkavé: Zmätenosť, nervozita, nepokoj.


Poruchy nervového systému
Časté: Slabá a krátkodobá bolesť hlavy, závraty.
Zriedkavé: Somnolencia, parestézia, dysgeúzia, tremor, migréna.
Veľmi zriedkavé: aseptická meningitída u pacientov so SLE a systémovými
chorobami spojivového tkaniva (pozri časť 4.4.).


Poruchy oka
Menej časté: Konjunktivitída
Zriedkavé: Poruchy videnia.


Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté: Vertigo, tinnitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté: Palpitácia, tachykardia, edém, zlyhanie srdca.


Poruchy ciev
Menej časté: Začervenanie, edém.
Zriedkavé: Hypertenzia, návaly horúčavy, hematóm.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: Rinitída.
Zriedkavé: Dyspnoe, kašeľ, bronchospazmus.


Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: Nauzea, bolesť brucha, dyspepsia, hnačka, vracanie.
Menej časté: Zápcha, plynatosť, eruktácia, chorobná suchosť ústnej
sliznice, gastritída, žalúdočný vred, bolesť v hornej časti brucha,
dvanástnikový vred, ulcerácia ústnej sliznice.
Zriedkavé: Meléna, hemateméza, stomatitída, ezofagitída,
gastroezofageálny reflux, dysfágia, aftózna
stomatitída, glositída, prasknutý peptický vred, gastrointestinálna
hemorágia.


Poruchy pečene a žlčových ciest
Menej časté: Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov ALT alebo AST.
Veľmi zriedkavé: hepatotoxicita vyúsťujúca do hepatálneho zlyhania,
hepatitídy, žltačky a cholestázy.


Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: Vyrážka, pruritus, hyperhidróza, erytematózna vyrážka,
žihľavka a angioedém, alopécia.
Zriedkavé: Dermatitída a ekzém, purpura.
Veľmi zriedkavé: Edém a tvorba pľuzgierov, Stevensov-Johnsonov syndróm,
toxická epidermálna
nekrolýza.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Menej časté: Artralgia
Zriedkavé: Bolesť kostí, svalový spazmus, myalgia.


Poruchy obličiek a močových ciest
Zriedkavé: Noktúria, poruchy močenia, zvýšenie hladín močovinového dusíka v
krvi a kreatinínu.
Veľmi zriedkavé: Lornoxikam môže vyvolať akútne renálne zlyhanie
u pacientov s existujúcim poškodením obličiek, pri ktorom udržiavanie
krvného prietoku obličiek závisí od prostaglandínov (pozri časť 4.4.)
Nefrotoxicita v rôznych formách, vrátane nefritídy a nefrotického syndrómu,
je spájaná so skupinovým účinkom NSAID.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: celkový pocit choroby, opuch tváre.
Zriedkavé: Asténia.

4.9 Predávkovanie
Do tejto doby nie sú známe skúsenosti s predávkovaním, preto nie je možné
definovať následky predávkovania alebo navrhnúť špecifické opatrenia.
Avšak, po predávkovaní lornoxikamom je možné očakávať nasledujúce symptómy:
Nauzea, vracanie, symptómy týkajúce sa centrálnej nervovej sústavy
(závraty, poruchy videnia). Medzi ťažké symptómy patrí ataxia postupujúca
až do kómy a kŕčov, poškodenia pečene a obličiek a možné poruchy zrážania.

V prípade podozrenia alebo skutočného predávkovania je potrebné užívanie
tohto lieku zastaviť.
V dôsledku jeho krátkeho biologického polčasu sa lornoxikam rýchlo
vylučuje. Lornoxikam nie je možné odstrániť dialýzou. Doteraz neexistuje
žiadna známa špecifická liečba antidotami. Je potrebné zvážiť zvyčajné
úkony poskytnutia prvej pomoci vrátane výplachu žalúdka. V princípe, iba
podanie aktívneho uhlia ihneď po požití lornoxikamu, vedie k zníženiu
absorpcie liečiva.
Gastrointestinálne poruchy je možné liečiť analógom prostaglandínu alebo
ranitidínom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: protizápalové a protireumatické látky,
nesteroidné, oxikamy
ATC kód: M01 AC05


Lornoxikam je nesteroidné protizápalové liečivo s analgetickými
vlastnosťami a patrí do triedy oxikamov. Mechanizmus účinku lornoxikamu
prevažne s súvisí s inhibíciou syntézy prostaglandínov (inhibícia
cyklooxygenázy) vedúcej k desenzibilizácii periférnych nociceptorov a
následnému potlačeniu zápalu. Predpokladá sa taktiež centrálny účinok na
nocicepciu nezávislý od protizápalových účinkov.

Lornoxikam nemá vplyv na vitálne funkcie (napr. na telesnú teplotu,
dychovú frekvenciu, pulz, tlak krvi, EKG, spirometriu).

Analgetické vlastnosti lornoxikamu boli úspešne preukázané v niekoľkých
klinických štúdiách počas vývoja lieku.


V dôsledku lokálneho podráždenia gastrointestinálneho traktu a
systémového ulcerogénneho účinku súvisiaceho s inhibíciou syntézy
prostaglandínu (PG) sú častým nežiaducim účinkom po liečbe lornoxikamom
gastrointestinálne poruchy rovnako ako po liečbe inými NSAIDs.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpcia
Lornoxikam sa rýchlo a takmer kompletne vstrebáva z tráviaceho traktu.
Maximálne koncentrácie v plazme sa dosiahnu približne 1-2 hodiny po podaní.
Absolútna biodostupnosť lornoxikamu je 90-100%. Nebol pozorovaný žiadny
first-pass efekt. Priemerný polčas eliminácie sú 3-4 hodiny.

Simultánne užitie lornoxikamu s potravou znižuje Cmax približne o 30 % a
zvyšuje Tmax z 1,5 na 2,3 hodiny. Absorpcia lornoxikamu sa (prerátané na
AUC) môže znížiť až o 20%.


Distribúcia
Lornoxikam sa nachádza v plazme v nezmenenej forme a aj ako jeho
hydroxylovaný metabolit. Väzba lornoxikamu na plazmatické proteíny je 99% a
nie je závislá od koncentrácie.


Biotransformácia
Lornoxikam sa rozsiahle metabolizuje v pečeni, predovšetkým hydroxyláciou
na inaktívny 5-hydroxylornoxikam. Táto biotransformácia lornoxikamu
vyžaduje prítomnosť enzýmu CYP2C9. V dôsledku genetických polymorfizmov
existujú jedinci s pomalou a rýchlou formou tohto enzýmu, čo môže viesť k
zvýšeniu hladín lornoxikamu v plazme u jedincov s pomalou formou.
Hydroxylovaný metabolit nevykazuje žiadnu farmakologickú aktivitu.
Lornoxikam sa metabolizuje kompletne a približne 2/3 sa eliminujú pečeňou a
1/3 obličkami ako inaktívna látka.

V zvieracích modeloch lornoxikam neindukuje enzýmy v pečeni. Z údajov
klinických štúdií nie je
žiadny dôkaz akumulácie lornoxikamu po opakovanom podávaní v rámci
odporúčanej dávky. Toto
zistenie je podporené údajmi monitorovania liečiva počas 1 rok trvajúcich
štúdií.

Eliminácia
Priemerný polčas eliminácie pôvodnej látky sú 3-4 hodiny. Po perorálnom
podaní je približne 50%
vylúčených v stolici a 42% obličkami, prevažne ako 5-hydroxylornoxikam.
Polčas eliminácie
5-hydroxylornoxikamu je približne 9 hodín po dávke podanej parenterálne
jeden alebo dvakrát denne.

U pacientov nad 65 rokov je klírens znížený o 30-40%. Okrem zníženého
klírensu nebola u pacientov v pokročilom veku pozorovaná žiadna významná
zmena kinetického profilu lornoxikamu.

U pacientov s poruchami funkcií obličiek alebo pečene nebola pozorovaná
žiadna významná zmena kinetického profilu lornoxikamu s výnimkou akumulácie
u pacientov s chronickým ochorením pečene po liečbe dennými dávkami 12 a 16
mg počas 7 dní.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní mal lornoxikam u
niekoľkých živočíšnych druhov za následok renálnu toxicitu a ulceráciu
gastrointestinálneho traktu.

V štúdiách na zvieratách, podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov
malo za následok zvýšenú
pre- a post implantačnú stratu a embryo-fetálnu letalitu. Navyše bola u
zvierat, ktorým boli podávané inhibítory syntézy prostaglandínov počas
organogenézy, pozorovaná zvýšená incidencia rôznych malformácií vrátane
kardiovaskulárnych malformácií.


U potkanov lornoxikam znížil plodnosť (vplyv na ovuláciu a implantáciu) a
mal vplyv na graviditu a pôrod. U králikov a potkanov mal lornoxikam za
následok predčasné uzavretie ductus arteriosus v dôsledku inhibície
cyklooxygenázy.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok
Jadro:
Laktóza, monohydrát
Celulóza, mikrokryštalická
Povidón K 30
Kroskamelóza, sodná soľ
Stearan horečnatý
Film:
Makrogol
Oxid titaničitý (E171)
Mastenec
Hypromelóza


6.2 Inkompatibility
Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti
5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia
Blister:
Nepriehľadný PVC/Hliník. Každý blister obsahuje 10 filmom obalených
tabliet.
Veľkosti balenia: 10, 20, 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.


Obal na tablety:
Sklenená liekovka jantárového sfarbenia, typ III (hydrolytická) s
hliníkovým uzáverom so závitom.
Veľkosti balení: 250 a 500 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia pre likvidáciu liekov
Žiadne zvláštne požiadavky.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Dánsko
Tel.: +45 4677 1111
fax: +45 4675 6640
e-mail: info@nycomed.com
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA


29/0597/08-S
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10.11.2008
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

02/2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C55560
Skupina ATC:
M01 - Antireumatiká a antiflogistiká
Skupina ATC:
M01AC05 - lornoxicamum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DK Dánsko
Účinná látka:
mebendazolum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.31 € / 190.10 SK
Úhrada poisťovňou:
1.75 € / 52.72 SK
Doplatok pacienta:
4.56 € / 137.37 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.40 € ÚP:0.00 € DP:3.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.31 € ÚP:0.35 € DP:2.96 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien