Detail:
COROTROPE inj sol inj 10x10 ml/10 mg
Názov lieku:
COROTROPE inj
Doplnok názvu:
sol inj 10x10 ml/10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


COROTROPE inj
Injekčný roztok
milrinón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Corotrope a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Corotrope
3. Ako používať Corotrope
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Corotrope
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE COROTROPE A NA ČO SA POUŽÍVA

Corotrope obsahuje liečivo milrinón. Patrí do skupiny liekov nazývaných
inhibítory fosfodiesterázy s prevládajúcim účinkom na srdce a cievy.

Corotrope sa používa vo forme vnútrožilovej infúzie na krátkodobú liečbu
zlyhania srdca a stavov s nízkym srdcovým výdajom po operácii srdca.
Účinkuje tak, že zosilňuje sťahy srdcového svalu a rozširuje krvné cievy.
To znamená, že krv môže ľahšie prúdiť a srdce tak môže lepšie pumpovať krv.

Corotrope sa môže použiť u detí:
- na krátkodobú liečbu (do 35 hodín) závažného kongestívneho zlyhania srdca
(stav, kedy srdce nemôže pumpovať dostatok krvi do tela), ak neúčinkujú iné
lieky
- na krátkodobú liečbu (do 35 hodín) akútneho srdcového zlyhania po
operácii srdca t.j. keď má srdce ťažkosti s pumpovaním krvi do celého tela.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE COROTROPE

Nepoužite Corotrope
- pri alergii (precitlivenosti) na milrinón alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Corotrope vymenovaných v časti 6 „Čo Corotrope obsahuje“,
- pri závažnom znížení celkového množstva krvi (hypovolémia),
- pri ťažkom zúžení aorty (tepna vystupujúca z ľavej srdcovej komory) alebo
pľúcnice (tepna vystupujúca z pravej srdcovej komory) alebo pri zúžení
pod aortou pri niektorých ochoreniach srdca (hypertrofická
kardiomyopatia).

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás, nepoužite tento liek. Ak
si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo
lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Corotrope
Predtým ako použijete tento liek, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou
sestrou alebo lekárnikom, ak:
- máte alebo ste mali srdcový záchvat,
- máte ťažké problémy so srdcovou chlopňou, napr. zúženie alebo zhrubnutie
srdcovej chlopne,
- máte nepravidelný alebo nekontrolovaný rýchly pulz srdca. Môžete
pociťovať aj búšenie v hrudi, točenie hlavy, mdloby a problémy
s dýchaním.
- máte nízky krvný tlak, čo môže spôsobovať závrat, točenie hlavy alebo
mdloby,
- ste predtým užili tablety na odvodnenie (diuretiká), čo Vám spôsobilo
srdcové problémy,
- máte nízku hladinu draslíku v krvi. Lekár Vám môže na kontrolu urobiť
krvné testy,
- máte ťažké poškodenie obličiek.
Ak si nie ste istý, či sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás,
opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.

Používanie u detí
Pred podaním infúzie Corotrope lekár skontroluje u dieťaťa parametre ako sú
srdcový tep a krvný tlak. Taktiež urobí krvné testy.
Infúzia sa nezačne, ak srdcový tep a krvný tlak Vášho dieťaťa nie je
stabilný.
Povedzte svojmu lekárovi, ak:
- má Vaše dieťa problémy s obličkami
- je Vaše dieťa narodené predčasne alebo má nízku pôrodnú hmotnosť
- má Vaše dieťa určité problémy so srdcom, ktoré sa nazývajú ductus
arteriosus apertus: spojenie medzi 2 veľkými krvnými cievami (aorta
a pľúcna artéria), ktoré pretrváva, aj keď má byť uzatvorené.

V takýchto prípadoch lekár rozhodne, či bude Vaše dieťa liečiť liekom
Corotrope.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, lebo Corotrope môže
ovplyvniť účinok iných liekov. Taktiež iné lieky môžu mať vplyv na účinok
Corotrope.

V každom prípade povedzte svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo
lekárnikovi, ak užívate:
- digoxín – používa sa pri problémoch so srdcom,
- tablety na odvodnenie (diuretiká),
- lieky, ktoré sa používajú na liečbu krvného tlaku alebo angíny pektoris
(bolesť na hrudníku) napríklad amlodipín, nifedipín alebo felodipín.

Tehotenstvo a dojčenie
Pred použitím tohto lieku povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, mohli
by ste byť tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná.

Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, informujte o tom svojho lekára pred
užitím akéhokoľvek lieku.


3. AKO POUŽÍVAŤ COROTROPE

Corotrope podáva lekár alebo zdravotná sestra, pretože sa podáva vo forme
vnútrožilovej infúzie. Liečba injekčným roztokom Corotrope sa začína
podaním jednorazovej dávky podanej v krátkom čase do žily (bolus), po
ktorej nasleduje nepretržitá infúzia podľa schémy:
- počiatočná dávka: 50 (g/kg telesnej hmotnosti, podávaná pomaly
(10 minút),
- udržiavacia dávka: infúzia 0,375 až 0,750 (g/kg/min. Rýchlosť infúzie Vám
lekár upraví podľa odpovede Vášho organizmu na liečbu. Maximálna denná
dávka je 1,13 mg/kg. Dĺžka trvania liečby závisí od odpovede Vášho
organizmu na liečbu. Infúzia sa však nemá podávať dlhšie ako 5 dní,
zvyčajne sa podáva počas 48 až 72 hodín.

Ak máte poškodenú funkciu obličiek, lekár Vám upraví dávku a podávanie
lieku.

Používanie u detí:
- Lekár má dať Vášmu dieťaťu prvú dávku v rozsahu od 50 a 75 mikrogramov na
každý kilogram jeho hmotnosti a to počas 30 až 60 minút.
- potom nasleduje dávka v rozsahu od 0,25 až 0,75 mikrogramov na každý
kilogram jeho hmotnosti za minútu a to podľa odpovede dieťaťa na liečbu
a podľa výskytu vedľajších účinkov. Corotrope možno podávať až do 35 hodín.

Počas infúzie bude Vaše dieťa dôkladne sledované: lekár bude kontrolovať
parametre ako sú srdcový tep a krvný tlak a vezme mu krv na vyhodnotenie
odpovede na liečbu a výskytu vedľajších účinkov.

Ak Vám podajú viac Corotrope, ako je potrebné
Nie je pravdepodobné, že by Vám lekár alebo zdravotná sestra podali príliš
veľa Corotrope. Lekár alebo zdravotná sestra bude sledovať ako postupuje
účinok lieku, ktorý Vám podáva. Ak si nie ste istý, prečo Vám podávajú
práve túto dávku lieku, opýtajte sa na to. Vysoké dávky milrinónu môžu
spôsobiť nízky krvný tlak alebo nepravidelný rytmus srdca. V takom prípade
sa musí podávanie milrinónu prerušiť až do stabilizácie stavu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Corotrope môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

/Poruchy srdca a ciev:/
- Komorová ektopická (vznikajúca v inom mieste) aktivita, nepretrvávajúca
alebo pretrvávajúca komorová tachykardia (zrýchlená činnosť) a komorová
fibrilácia (rýchle a nepravidelné sťahy).
- Život ohrozujúce arytmie (nepravidelný rytmus srdca) nie sú časté a ak sa
vyskytnú, sú často spojené s určitými už existujúcimi faktormi ako sú už
existujúce arytmie, metabolické abnormality (napr. nízka hladina draslíka
v krvi), abnormálne hladiny digoxínu alebo katetrizácia (cievkovanie).
- Výnimočné prípady /torsades de pointes/ (zvláštny typ komorovej
tachykardie).
- Supraventrikulárne (oblasti pod srdcovou komorou) arytmie .
- Vyskytli sa aj iné srdcovocievne nežiaduce účinky vrátane nízkeho tlaku a
bolesti na hrudníku (angína pektoris).
/Poruchy krvi a lymfatického systému:/ trombocytopénia (pokles počtu krvných
doštičiek).
/Poruchy nervovej sústavy:/ bolesti hlavy, tremor (mimovoľný rytmický pohyb
rôznych častí tela).
/Poruchy kože a mäkkých tkanív:/ vyrážky.
/Poruchy pečene a žlčových ciest:/ abnormality pečeňových testov.
/Iné:/ nízka hladina draslíka v krvi, bronchospazmus (stiahnutie priedušiek),
anafylaktický šok (alergická reakcia), reakcie v mieste podania.

Okrem vedľajších účinkov pozorovaných u dospelých boli u detí hlásené aj
tieto vedľajšie účinky:
Častosť výskytu neznáma:
- krvácanie do oblastí naplnených tekutinou (komory) obklopených mozgom
(intraventrikulárne krvácanie)
- problém so srdcom, ktorý sa nazýva ductus arteriosus apertus: spojenie
medzi 2 veľkými krvnými cievami (aorta a pľúcna artéria), ktoré pretrváva
aj keď má byť uzatvorené. Toto môže zapríčiniť prebytočnú tekutinu v
pľúcach, krvácania, zničenie čreva alebo časti čreva a môže spôsobiť smrť.

Zdá sa, že pokles počtu červených krviniek sa vyskytuje u detí častejšie
ako u dospelých a riziko tohto vedľajšieho účinku sa zvyšuje s časom
trvania infúzie Corotrope. Zdá sa, že problémy so srdcovým tepom sa
vyskytujú menej často u detí ako u dospelých.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ COROTROPE

Uchovávajte pri teplote 15-25 (C. Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Corotrope po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Corotrope obsahuje

- Liečivo je milrinón. 10 ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg
milrinónu.
- Ďalšie zložky sú: voda na injekciu, kyselina mliečna, glukóza,
hydroxid sodný.

Ako vyzerá Corotrope a obsah balenia

Corotrope je číra, bezfarebná až bledožltá tekutina.
Corotrope sa dodáva v baleniach 1, 5, 10 ampuliek po 10 ml. Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:
Sanofi Winthrop Industrie, Quetigny, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 10/2011.


<------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

U pacientov s ťažkou stenózou aorty alebo pľúcnice, alebo subaortálnou
stenózou pri hypertrofickej kardiomyopatii (KMP) nesmie byť milrinón
použitý namiesto chirurgického zvládnutia obštrukcie. Podobne ako iné
inotropné/vazodilatačné látky môže v týchto prípadoch zhoršiť prietok cez
miesto stenózy.

Na infúziu možno použiť roztoky rôznych koncentrácií, v závislosti od
individuálneho stavu pacienta. Možno použiť niektoré z nasledujúcich
roztokov: 0,45 % chlorid sodný, 0,9 % chlorid sodný alebo 5 % glukózu.
Corotrope inj sa nesmie riediť s uhličitanom sodným. Zriedený roztok sa
musí použiť do 24 hodín.
Roztok sa má pred podaním skontrolovať vizuálne. Nemá sa podať, ak obsahuje
akékoľvek čiastočky, alebo ak sa zmenila jeho farba.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


COROTROPE inj2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

10 ml roztoku obsahuje 10 mg milrinónu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie
Krátkodobá intravenózna liečba zlyhania srdca a stavov s nízkym srdcovým
výdajom po kardiochirurgických výkonoch.

V pediatrickej populácii je Corotrope indikovaný na krátkodobú liečbu (do
35 hodín) závažného kongestívneho zlyhania srdca neodpovedajúceho na
konvenčnú udržiavaciu liečbu (glykozidy, diuretiká, vazodilatanciá a/alebo
ACE inhibítory) a na krátkodobú liečbu (do 35 hodín) pediatrických
pacientov s akútnym zlyhaním srdca vrátane stavov s nízkym výdajom po
operácii srdca.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na intravenózne podanie.
Liečba milrinónom sa začína podaním bolusovej dávky, po ktorej nasleduje
kontinuálna infúzia podľa schémy:

Počiatočná dávka: 50 (g/kg telesnej hmotnosti, podávaná pomaly (10 minút).

Udržiavacia dávka: infúzia 0,375 až 0,750 (g/kg/min. Rýchlosť infúzie je
potrebné upraviť podľa hemodynamickej a klinickej odpovede. Maximálna denná
dávka je 1,13 mg/kg. Možno použiť roztoky rôznych koncentrácií,
v závislosti od individuálneho stavu pacienta. Možno použiť niektoré
z nasledujúcich roztokov: 0,45 % chlorid sodný, 0,9 % chlorid sodný alebo
5 % glukózu. COROTROPE inj sa nesmie riediť v intravenóznej infúzii
uhličitanu sodného. Dĺžka trvania liečby závisí od individuálnej odpovede
pacienta. Infúzia sa však nemá podávať dlhšie ako 5 dní, zvyčajne sa podáva
počas 48 až 72 hodín.

Úprava dávkovania pri poškodení funkcie obličiek: Vyžaduje sa úprava dávky.
Úprava dávky u pacientov s poškodením funkcie obličiek vyplýva z údajov
získaných od pacientov s častým poškodením funkcie obličiek ale bez
kongestívneho srdcového zlyhania, u ktorých dochádza k signifikantnému
zvýšeniu terminálneho polčasu eliminácie milrinónu. Počiatočná dávka nie je
ovplyvnená, ale môže byť potrebné zníženie rýchlosti infúzie pri
udržiavacej dávke, v závislosti od závažnosti renálneho poškodenia (klírens
kreatinínu, pozri tabuľku):

|Klírens |Rýchlosť |
|kreatinínu |infúzie |
|(ml/min/1,73 |((g/kg/min) |
|m2) | |
|5 |0,20 |
|10 |0,23 |
|20 |0,28 |
|30 |0,33 |
|40 |0,38 |
|50 |0,43 |


Podávanie

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje závislosť množstva počiatočnej dávky
v mililitroch (ml) milrinónu (1 mg/ml) od telesnej hmotnosti pacienta (kg).

POČIATOČNÁ DÁVKA (ml)
(pri koncentrácii 1 mg/ml)

|Telesná hmotnosť pacienta (kg) vs počiatočný objem milrinónu (ml) |
|kg |30 |40 |
|Minimum |0,375 (g/kg/min |0,59 mg/kg |
|Štandard |0,50 (g/kg/min |0,77 mg/kg |
|Maximum |0,75 (g/kg/min |1,13 mg/kg |

K vhodným roztokom patrí 0,9 % alebo 0,45 % fyziologický roztok, alebo
sterilný 5 % roztok glukózy. COROTROPE inj sa nesmie riediť s uhličitanom
sodným. Zriedený roztok sa musí použiť do 24 hodín.

Pediatrická populácia:
V publikovaných štúdiách boli vybrané tieto dávky pre dojčatá a deti:
. Intravenózna úvodná dávka: 50 až 75 µg/kg podávaná v priebehu 30 až
60 minút.
. Intravenózna kontinuálna infúzia: začína sa v závislosti od
hemodynamickej odpovede a možného nástupu nežiaducich účinkov
v rozsahu dávok 0,25 až 0,75 µg/kg/min podávaných po dobu do 35 hodín.

V klinických štúdiách týkajúcich sa syndrómu nízkeho srdcového výdaja u
dojčiat a detí vo veku do 6 rokov po korekčnej operácii vrodenej srdcovej
vady úvodná dávka 75 µg/kg počas 60 minút, po ktorej nasledovala infúzia
0,75 µg/kg/min po dobu 35 hodín, významne znížila riziko rozvoja syndrómu
nízkeho srdcového výdaja.

Je potrebné vziať do úvahy výsledky farmakokinetických štúdií (pozri časť
5.2).

Poškodenie funkcie obličiek:
Pre nedostatok údajov sa milrinón v pediatrickej populácii s poškodením
funkcie obličiek neodporúča (ďalšie informácie sú uvedené v časti 4.4).

Ductus arteriosus apertus:
Ak je potrebné použiť milrinón u predčasne narodených detí alebo dojčiat
s ductus arteriosus apertus alebo s takýmto rizikom, musí sa porovnať
potreba liečby oproti potenciálnym rizikám (pozri časti 4.4, 4.8, 5.2 a
5.3).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na milrinón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Ťažká hypovolémia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacientov liečených milrinónom je potrebné starostlivo monitorovať a
sledovať krvný tlak, frekvenciu srdca, klinický stav, elektrokardiogram,
príjem a výdaj tekutín, hladiny elektrolytov a funkciu obličiek (t.j.
hladinu sérového kreatinínu).

U pacientov s ťažkou stenózou aorty alebo pľúcnice, alebo subaortálnou
stenózou pri hypertrofickej kardiomyopatii (KMP) nesmie byť milrinón
použitý namiesto chirurgického zvládnutia obštrukcie. Podobne ako iné
inotropné/vazodilatačné látky môže v týchto prípadoch zhoršiť prietok cez
miesto stenózy.

Použitie pozitívne inotropných látok ako je napr. milrinón počas akútnej
fázy infarktu myokardu, môže zapríčiniť nežiaduce zvýšenie spotreby kyslíka
myokardom. Napriek tomu, že milrinón nezvyšuje spotrebu kyslíka myokardom u
pacientov s chronickým zlyhaním srdca, u pacientov v akútnej fáze IM je
potrebná zvýšená opatrnosť.

Milrinón môže vyvolať hypotenziu v dôsledku jeho vazodilatačného účinku,
preto sa má podávať s opatrnosťou pacientom, ktorí majú hypotenziu už pred
začiatkom liečby. U pacientov s výrazným poklesom krvného tlaku po podaní
milrinónu je potrebné liečbu prerušiť až do úpravy krvného tlaku. V ďalšej
liečbe možno pokračovať pri zníženej rýchlosti infúzie.

U vysoko rizikovej skupiny pacientov liečených milrinónom sa môžu vyskytnúť
supraventrikulárne a komorové arytmie. U niektorých pacientov môže milrinón
indukovať komorovú ektopickú aktivitu vrátane nepretrvávajúcej komorovej
tachykardie. Vzhľadom k potenciálnemu riziku arytmie, ktoré vždy existuje
pri zlyhaní srdca, a ktoré sa zvyšuje podávaním ďalších liekov a ich
kombinácií, je potrebné pacientov liečených milrinónom počas podávania
infúzie starostlivo monitorovať.

U pacientov s flutterom alebo fibriláciou predsiení môže milrinón zrýchliť
komorovú odpoveď. U týchto pacientov je vhodná predchádzajúca digitalizácia
alebo podanie antiarytmík spomaľujúcich AV prevod, keďže milrinón vyvoláva
mierne zrýchlenie AV prevodu.

Ak sa očakáva výrazný pokles plniaceho srdcového tlaku v dôsledku
predchádzajúcej intenzívnej diuretickej terapie, musí sa milrinón podávať
so zvýšenou opatrnosťou a za súčasného sledovania krvného tlaku, frekvencie
srdca a klinickej symptomatológie.

Počas liečby je potrebné monitorovať tiež príjem a výdaj tekutín, hladiny
elektrolytov a sérového kreatinínu. Zlepšenie minútového vývrhového objemu
srdca s následným zvýšením diurézy môže vyžadovať zníženie dávok diuretík.
Straty draslíka spôsobené excesívnou diurézou môžu viesť u digitalizovaných
pacientov k arytmiám. Preto je potrebné hypokaliémiu korigovať
suplementáciou draslíka pred alebo počas liečby milrinónom.

Pri srdcovom zlyhaní dochádza často k zníženiu hemoglobínu, vrátane anémie.
Vzhľadom na riziko trombocytopénie alebo anémie, je potrebné pozorné
sledovanie príslušných laboratórnych parametrov u pacientov so zníženým
počtom krvných doštičiek alebo zníženým hemoglobínom.

Nie sú skúsenosti v kontrolovaných štúdiách s infúziou milrinónu počas
dlhšieho času ako 48 hodín. Boli hlásené reakcie v mieste podania infúzie
pri intravenóznej terapii (pozri časť 4.8). Z uvedeného dôvodu je
nevyhnutné neustále pozorné monitorovanie miesta podania infúzie, aby sa
predišlo možnej extravazácii.

Neexistujú žiadne špeciálne odporúčania na podávanie milrinónu geriatrickým
pacientom.Kontrolované farmakokinetické štúdie nedokázali žiadne zmeny
farmakokinetiky u starších pacientov.

Pediatrická populácia:

V porovnaní s upozorneniami a opatreniami uvedenými pre dospelých je
potrebné v pediatrickej populácii zvažovať aj tieto ďalšie upozornenia a
opatrenia:

U novorodencov po otvorenej operácii srdca počas liečby liekom Corotrope sa
musí monitorovať aj frekvencia a rytmus srdca, systémový arteriálny krvný
tlak cez katéter pupočníkovej tepny alebo cez periférny katéter, centrálny
venózny tlak, srdcový index, srdcový výdaj, systémová vaskulárna
rezistencia, pľúcny arteriálny tlak a atriálny tlak. Laboratórne hodnoty,
ktoré sa majú sledovať: počet krvných doštičiek, sérový draslík, funkcia
pečene a funkcia obličiek. Frekvencia vyhodnocovania je podmienená
základnými hodnotami a je potrebné vyhodnocovať odpoveď novorodenca na
zmeny v liečbe.
Literárne zdroje preukázali, že u pediatrických pacientov so zhoršenou
funkciou obličiek je významné zhoršenie klírensu milrinónu a vyskytli sa
klinicky významné vedľajšie účinky. Stále nie je jasná hodnota klírensu
kreatinínu, pri ktorej je nutné upraviť dávky u pediatrických pacientov.
Preto sa používanie milrinónu v tejto populácii neodporúča (pozri časť
4.2).

U pediatrických pacientov sa liečba milrinónom má začať iba vtedy, ak je
pacient hemodynamicky stabilný.

U novorodencov s rizikovým faktorom intraventrikulárneho krvácania (t.j.
predčasne narodené deti, nízka pôrodná hmotnosť) je nutná opatrnosť,
nakoľko milrinón môže indukovať trombocytopéniu. V klinických štúdiách u
pediatrických pacientov riziko trombocytopénie významne stúpa s časom
trvania infúzie. Klinické údaje svedčia o tom, že trombocytopénia súvisiaca
s milrinónom je častejšia u detí ako u dospelých (pozri časť 4.8).

V klinických štúdiách sa zistilo, že milrinón spomaľuje uzatváranie ductus
arteriosus apertus v pediatrickej populácii. Preto ak je potrebné použiť
milrinón u predčasne narodených detí alebo dojčiat s ductus arteriosus
apertus alebo s takýmto rizikom, musí sa porovnať potreba liečby oproti
potenciálnym rizikám (pozri časti 4.2, 4.8, 5.2, a 5.3).
U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek má byť dávka upravená
(pozri časť 4.2).

4.5 Liekové a iné interakcie

Milrinón sa nesmie podávať v jednej infúzii s furosemidom alebo bumetanidom
(pozri „Inkompatibility“), aby sa predišlo precipitácii.
Rovnako sa nesmie rozpúšťať v roztoku uhličitanu sodného (pozri časť 6.2).

Počas liečby je potrebné monitorovať hladiny elektrolytov, príjem a výdaj
tekutín a hladiny sérového kreatinínu. Zlepšenie minútového vývrhového
objemu srdca s následným zvýšením diurézy môže vyžadovať zníženie dávok
diuretík.
Straty draslíka spôsobené excesívnou diurézou môžu viesť u digitalizovaných
pacientov k arytmiám. Preto je potrebné hypokaliémiu korigovať
suplementáciou draslíka pred alebo počas liečby milrinónom.

Súčasné podávanie inotropných látok zvyšuje pozitívne inotropný účinok.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/
Hoci štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé farmakologické účinky na
plod alebo reprodukčnú toxicitu, bezpečnosť milrinónu v gravidite zatiaľ
nebola stanovená. Milrinón sa smie podávať v gravidite, len ak potenciálny
prínos preváži nad potenciálnym ohrozením plodu.

/Laktácia/
Nie sú dostatočné informácie o vylučovaní milrinónu do materského mlieka.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu milrinónom sa má
urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky boli definované podľa databázy tried orgánových systémov a
frekvencie za použitia nasledovnej konvencie:
veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až <1/10), menej časté (?1/1000 až
<1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000).

Poruchy krvi a lymfatického systému: trombocytopénia (menej časté).
Neznáme: zníženie počtu červených krviniek a/alebo koncentrácie hemoglobínu

*U dojčiat a detí riziko trombocytopénie významne stúpa s časom trvania
infúzie. Klinické údaje svedčia o tom, že trombocytopénia súvisiaca
s milrinónom je častejšia u detí ako u dospelých (pozri časť 4.4).

Poruchy imunitného systému: anafylaktický šok (veľmi zriedkavé).

Poruchy metabolizmu a výživy: hypokaliémia (menej časté).

Poruchy nervového systému: bolesti hlavy (časté), tremor (menej časté).

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
Časté: komorová ektopická aktivita, komorová tachykardia
(nepretrvávajúca alebo pretrvávajúca), supraventrikulárne
arytmie, hypotenzia
Menej časté: komorová fibrilácia, bolesti na hrudníku typu angíny
pektoris
Veľmi zriedkavé: /torsades de pointes/
Výskyt supraventrikulárnych a komorových arytmií nesúvisí s dávkou ani
hladinou milrinónu v plazme. Život ohrozujúce arytmie nie sú časté a ak sa
vyskytnú, sú často spojené s určitými už existujúcimi faktormi ako sú pre-
existujúce arytmie, metabolické abnormality (napr. hypokaliémia),
abnormálne hladiny digoxínu alebo katetrizácia. Klinické údaje svedčia
o tom, že arytmia súvisiaca s milrinónom je menej častá u detí ako u
dospelých.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: bronchospazmus (veľmi
zriedkavé).

Poruchy pečene a žlčových ciest: abnormality pečeňových testov (menej
časté).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: reakcie kože, akými sú vyrážky
(veľmi zriedkavé).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: reakcie v mieste podania
infúzie.

Pediatrická populácia:

Poruchy nervového systému
Neznáme: intraventrikulárne krvácanie (pozri časť 4.4)

Vrodené, familiárne a genetické poruchy
Neznáme: ductus arteriosus apertus* (pozri časti 4.2, 4.4, 5.2 a 5.3)

*Podľa literárnych zdrojov kritické dôsledky ductus arteriosus apertus
súvisia s kombináciou nadmernej pľúcnej cirkulácie s následným pľúcnym
opuchom a krvácaním a zníženej orgánovej perfúzie s následným
intraventrikulárnym krvácaním a nekrotizujúcou enterokolitídou s možným
fatálnym koncom.

Dlhodobé údaje o bezpečnosti pre pediatrickú populáciu zatiaľ nie sú k
dispozícii.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky/: Vysoké dávky milrinónu môžu spôsobiť hypotenziu alebo arytmie.
/Liečba:/ Pri ich výskyte musí byť podávanie milrinónu prerušené až do
stabilizácie stavu.
Nie je známe žiadne špecifické antidotum, v prípade potreby je nutná
symptomatická liečba vedúca k podpore krvného obehu.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibítor fosfodiesterázy, vazodilatátor.
ATC kód: C01CE02.

Mechanizmus účinku:
Štúdie uskutočnené na izolovanom myokarde a cievnych tkanivách ukázali, že
milrinón patrí medzi pozitívne inotropné a priamo vazodilatačne pôsobiace
látky. Na experimentálnych zvieracích modeloch so zlyhaním srdca pôsobí
milrinón pozitívne inotropne a vazodilatačne s miernym pozitívne
chronotropným účinkom.

Hlavným mechanizmom účinku milrinónu je inhibícia cyklického
adenozínmonofosfátu /cAMP/-fosfodiesterázy /frakcie III, PDE III alebo CGI-
PDE/ s prevládajúcim účinkom v myokarde a cievach. Následný vzostup
koncentrácie cAMP vedie v myocytoch k vzostupu dostupnosti ionizovaného
vápnika počas systoly a k rýchlejšej spotrebe Ca počas diastoly a
v svalovine cievnej steny vedie k zníženiu dostupnosti vápnika a tým k jej
relaxácii.
Milrinón nezvyšuje citlivosť myofibrilárnych proteínov ku kalciu.

Milrinón nepôsobí na beta-adrenergné receptory, neinhibuje Na-K
adenozíntrifosfatázovú aktivitu ako srdcové glykozidy. Jeho inotropná
aktivita sa dobre udržiava v prítomnosti inotropných koncentrácií dopamínu
alebo ouabaínu.
Milrinón potencuje inotropnú aktivitu beta-adrenergných agonistov. Jeho
vazodilatačné účinky sú oslabené v prítomnosti ouabaínu.

Farmakodynamické štúdie u pacientov s komorovou dysfunkciou potvrdili
priamy účinok na kontraktilitu, t.j. pozitívny inotropný účinok a priamy
vazodilatačný účinok.
Inotropný a vazodilatačný účinok bol pozorovaný pri plazmatickej
koncentrácii presahujúcej rozmedzie 100-300 ng/ml.
U pacientov so zníženou funkciou myokardu počiatočná dávka spôsobí rýchle,
významné zvýšenie srdcového výdaja, úpravu pľúcneho kapilárneho tlaku
v zaklinení a systémovej cievnej rezistencie, len s nepatrnými zmenami
srdcovej frekvencie (vzostup) a stredného arteriálneho tlaku
(pokles). Sledované dávky sa pohybovali v rozmedzí od 12,5 do 125 (g/kg a
boli podávané rýchlosťou 100 (g/s. K spomenutým hemodynamickým zmenám
dochádza bez výrazného vzostupu spotreby kyslíka v myokarde.

Milrinón znižuje pľúcnu cievnu rezistenciu.

Okrem myokardiálnej kontraktility milrinón zlepšuje diastolickú funkciu,
zlepšením relaxácie svaloviny ľavej komory v diastole.

Všeobecné:
V štúdii, ktorá bola zameraná na stanovenie terapeutickej dávky, sa 189
pacientom so zlyhaním srdca podával milrinón. Po bolusovej dávke bola
podávaná udržiavacia infúzia, dosiahlo sa výrazné priemerné počiatočné
zvýšenie kardiálneho indexu o 25 %, 38 % a 42 % pri dávkovacej schéme
37,5 (g/kg / 0,375 (g/kg/min (n=26), 50 (g/kg / 0,5 (g/kg/min (n=95) resp.
75 (g/kg / 0,75 (g/kg/min (n=15).
Pľúcny kapilárny tlak v zaklinení sa výrazne znížil o 17 %, 21 % resp. 36 %
a systémová cievna rezistencia sa výrazne znížila o 17 %, 21 % resp. 37 %.
Udržiavacia dávka 25 (g/kg/min nebola účinná (n=53). U väčšiny pacientov
došlo k zlepšeniu hemodynamických funkcií počas 5-15 minút od začatia
liečby.
Srdcová frekvencia zostala vo všeobecnosti nezmenená (zvýšenia od 3, 3 resp
10 %). Stredný arteriálny tlak sa znížil do 5 % pri dvoch nižších
dávkovacích intervaloch, ale pri najvyšších dávkach o 17 %. Súčasne
podávanými liekmi u väčšiny pacientov boli diuretiká a srdcové glykozidy.
U pacientov hodnotených po 48 hodinách (a v menšej skupine hodnotenej do
72 hodín) sa zachovali zlepšené hemodynamické funkcie, bez evidentne
zníženej terapeutickej odpovede (tachyfylaxie). Hemodynamické zlepšenie
bolo sprevádzané zlepšením klinických symptómov. Výsledky ďalších dvoch
terapeutických štúdií u 40 a 105 pacientov so zlyhaním srdca potvrdili
vyššie uvedené výsledky.

Trvanie liečby závisí od reakcie pacienta. Pacienti sú udržiavaní na
infúzii milrinónu do 5 dní.

Milrinón má priaznivý hemodynamický účinnok u plne digitalizovaných
pacientov, bez prítomnosti príznakov digitálisovej toxicity.

Ischemická choroba srdca:
/Chronická/
U pacientov so zlyhaním srdca pri ischemickej chorobe srdca milrinón
spôsobuje zlepšenie funkcie ľavej komory bez vyvolania ďalších symptómov
alebo elektrokardiografických príznakov ischémie myokardu. U 20 pacientov
so stabilnou angínou s obmedzenou toleranciou záťaže bez zjavného zlyhania
srdca, nespôsobil milrinón exacerbáciu angíny a zlepšil toleranciu záťaže,
nebol však sledovaný efekt placeba.

/Akútna/
U 101 pacientov, u ktorých došlo k zlyhaniu srdca počas akútnej fázy IM,
milrinón pri štandardnej dávke zlepšil globálne kardiálne funkcie. Pri
akútnej fáze IM sa však milrinón musí podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.4
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Kardiochirurgia:
U 99 pacientov s akútnym zlyhaním srdca sledovaných v pooperačnej fáze
milrinón v rovnakých dávkach, ktoré sú účinné u nechirurgických pacientov
spôsobil vysoko signifikantné zvýšenie srdcového indexu, v rozsahu od 34 do
44 % počas 60 minút, ako aj zníženie pľúcneho kapilárneho tlaku v zaklinení
a systémovej cievnej rezistencie. Tieto zmeny boli sledované počas 12
hodinovej liečby. Srdcová frekvencia mala tendenciu k zvýšeniu a stredný
arteriálny tlak k zníženiu, ale tieto zmeny boli mierne a neboli klinicky
významné.

Podobné výsledky sa získali v ďalších klinických štúdiách u 60 pacientov
s neprimeraným srdcovým výdajom po úspešnom odpojení od mimotelového obehu.
V dvojito zaslepenej klinickej štúdii boli 30 pacienti s rizikom zlyhania
odpojenia od mimotelového obehu randomizovaní do dvoch skupín s podávaním
milrinónu alebo placeba 15 minút pred odpojením od mimotelového obehu.
Odpojenie bolo úspešné u všetkých pacientov s podávaným milrinónom, ale u
10 z 15 pacientov v placebovej skupine bolo potrebné podávať prídavnú
liečbu na umožnenie úspešného odpojenia od mimotelového obehu.

Pediatrická populácia:
V prehľade literatúry sa identifikovali klinické štúdie s pacientmi
liečenými na syndróm nízkeho srdcového výdaja po operácii srdca, septickom
šoku alebo pľúcnej hypertenzii. Obvyklé dávkovanie pozostávalo z úvodnej
dávky 50 až 75 µg/kg podávanej 30 až 60 minút, po ktorej nasledovala
intravenózna kontinuálna infúzia 0,25 až 0,75 µg/kg/min v trvaní 35 hodín.
V týchto štúdiách preukázal milrinón nárast srdcového výdaja, pokles
srdcového plniaceho tlaku a pokles systémovej a pľúcnej vaskulárnej
rezistencie s minimálnymi zmenami tepovej frekvencie a spotrebe kyslíka
myokardom.

Neexistujú dlhodobé štúdie s milrinónom postačujúce na to, aby bolo možné
odporučiť podávanie milrinónu dlhšie ako 35 hodín.

Niektoré štúdie preskúmali pediatrické použitie milrinónu u pacientov s
nonhyperdynamickým septickým šokom (Barton et al., 1996; Lindsay et al.,
1998); účinok milrinónu na pľúcnu hypertenziu po bypasse po korekčnej
operácii Fallotovej tetralógie (Chu et al., 2000); kombinovaný účinok oxidu
dusíka a milrinónu na pľúcnu cirkuláciu po Fontanovej operácii (Cai et al.,
2008).
Výsledky týchto štúdií boli nepresvedčivé. Preto sa používanie milrinónu
v týchto indikáciách neodporúča.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po podaní /intravenóznej injekcie/ milrinónu pacientom so srdcovým zlyhaním v
dávke 12,5-125 (g/kg boli zistené tieto parametre:
- distribučný objem 0,38 l/kg
- priemerný polčas eliminácie 2,3 hod
- klírens 0,13 l/kg/hod
Po podaní infúzie obdobným pacientom v dávke 0,2-0,7 (g/kg/min boli
zaznamenané nasledujúce údaje:
- distribučný objem 0,45 l/kg
- priemerný polčas eliminácie 2,6 hod
- klírens 0,14 l/kg/hod
Tieto farmakokinetické vlastnosti neboli závislé od veľkosti dávky. Hodnota
AUC (plocha pod krivkou koncentrácie v čase) po injekčnom podaní bola
závislá na dávke.

Viac ako 70 % milrinónu je viazaných na plazmatické bielkoviny. Táto
hodnota bola zistená pri plazmatických koncentráciách 70-400 ng/ml.

Milrinón je primárne vylučovaný močom. 83 % perorálne podaného milrinónu sa
vylučuje v nezmenenej forme a 12 % sa vylučuje ako O-glukuronidový
metabolit.
Eliminácia močom je u zdravých jedincov rýchla, približne 60 % sa vylúči
počas prvých dvoch hodín po podaní a asi 90 % do 8 hodín po podaní.
Priemerný klírens je približne 0,3 l/min, čo svedčí pre aktívnu sekréciu.

Pediatrická populácia:
Milrinón sa odbúrava rýchlejšie u detí ako u dospelých, ale dojčatá majú
významne nižší klírens ako deti a predčasne narodené deti majú ešte nižší
klírens. V dôsledku tohto rýchlejšieho klírensu v porovnaní s dospelými
boli plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave u detí nižšie ako u
dospelých. V pediatrickej populácii s normálnou funkciou obličiek boli
plazmatické koncentrácie milrinónu v rovnovážnom stave po 6 až 12 hodinovej
kontinuálnej infúzii 0,5 až 0,75 µg/kg/min približne 100 až 300 ng/ml.

Po intravenóznej infúzii 0,5 až 0,75 µg/kg/min u novorodencov, dojčiat a
detí po otvorenej operácii srdca bol distribučný objem u milrinónu
v rozsahu od 0,35 do 0,9 litrov/kg, pričom rozdiely naprieč vekovými
skupinami neboli významné. Po intravenóznej infúzii 0,5 µg/kg/min na
zabránenie nízkemu systémovému odtoku po narodení u veľmi predčasne
narodených detí má milrinón distribučný objem približne 0,5 litrov/kg.

Niekoľko farmakokinetických štúdií preukázalo, že v pediatrickej populácii
sa klírens zvyšuje s vekom. Dojčatá majú významne nižší klírens ako deti
(3,4 až 3,8 ml/kg/min oproti 5,9 až 6,7 ml/kg/min). U novorodencov bol
klírens milrinónu približne 1,64 ml/kg/min a u predčasne narodených detí
ešte nižší (0,64 ml/kg/min).

Milrinón má priemerný terminálny polčas 2 až 4 hodiny u dojčiat a u detí a
priemerný terminálny polčas eliminácie u predčasne narodených dojčiat 10
hodín.

Záver bol, že u pediatrických pacientov optimálna dávka milrinónu na
dosiahnutie plazmatickej koncentrácie prekračujúcej prah farmakodynamickej
účinnosti je vyššia ako u dospelých, ale u predčasne narodených
novorodencov je optimálna dávka na dosiahnutie plazmatickej hladiny
prekračujúcej prah farmakodynamickej účinnosti nižšia ako u detí.

Ductus arteriosus apertus:
Milrinón sa vylučuje renálnou exkréciou a má distribučný objem, ktorý je
obmedzený na extracelulárny priestor, čo naznačuje, že objemové preťaženie
a hemodynamické zmeny spájajúce sa s ductus arteriosus apertus môžu mať
vplyv na distribúciu a vylučovanie milrinónu (pozri časti 4.2, 4.4, 4.8 a
5.3).

5.3. Predklinické údaje

Mláďatá zvierat:
Vykonala sa predklinická štúdia na objasnenie dilatačných účinkov
inhibítorov PDE 3 na ductus u mláďat potkanov narodených blízko termínu a
ich rozdielnych účinkov na mláďatá potkanov narodených blízko termínu a
predčasne narodenými. Postnatálna dilatácia ductus arteriosus milrinónom sa
skúmala pri troch dávkach (10, 1 a 0,1 mg/kg). Dilatačné účinky milrinónu
vo fetálnom ductus kontrahovanom indometacínom sa skúmali simultánnym
podaním milrinónu (10, 1 a 0,1 mg/kg) a indometacínu (10 mg/kg) potkaním
matkám v deň D21 (blízko termínu) a D19 (predčasný termín). Táto štúdia /in/
/vivo/ preukázala, že v závislosti od dávky milrinón indukuje dilatáciu
fetálneho a postnatálneho zúženého ductus arteriosus. Dilatačné účinky boli
silnejšie pri injekcii hneď po narodení ako pri injekcii 1 hodinu po
narodení. Štúdia naviac preukázala, že ductus arteriosus u predčasne
narodených je citlivejší na milrinón ako ductus arteriosus u donosených
mláďat (pozri časti 4.2, 4.4, 4.8 a 5.2).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kyselina mliečna, glukóza, hydroxid sodný, voda na injekciu.

6.2 Inkompatibility

Milrinón sa nemôže podávať v infúzii spolu s furosemidom alebo
bumetanidom, aby sa predišlo precipitácii.
Rovnako sa nesmie rozpúšťať v roztoku uhličitanu sodného.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15-25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Bezfarebné sklenené ampulky s obsahom 10 ml, papierová škatuľka, písomná
infomácia pre používateľov.
1, 5, 10 ampuliek po 10 ml.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Roztok sa má pred podaním skontrolovať vizuálne. Nemá sa podať, ak obsahuje
akékoľvek čiastočky, alebo ak za zmenila jeho farba.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0222/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.06.2000


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C53317
Skupina ATC:
C01 - Kardiaká
Skupina ATC:
C01CE02 - milrinonum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
natrii hydrogenosulfis
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
306.48 € / 9233.02 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
306.48 € / 9233.02 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:306.48 € ÚP:0.00 € DP:306.48 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien