Detail:
PRESTANCE 5 mg/10 mg tbl 30x5 mg/10 mg
Názov lieku:
PRESTANCE 5 mg/10 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x5 mg/10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/07394,
2009/07395, 2009/07396, 2009/07397
Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/00058,
2009/00059, 2009/00060, 2009/00061
Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/08497,
2009/08498, 2009/08499, 2009/08500

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

PRESTANCE 5 mg/5 mg
PRESTANCE 10 mg/5 mg
PRESTANCE 5 mg/10 mg
PRESTANCE 10 mg/10 mg
tablety
perindopril arginín/amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je PRESTANCE a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete PRESTANCE
3. Ako užívať PRESTANCE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať PRESTANCE
6. Ďalšie informácie1. ČO JE PRESTANCE A NA ČO SA POUŽÍVA

PRESTANCE je predpisované na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)
a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (stav, pri ktorom je
dodávka krvi do srdca znížená alebo blokovaná).
Pacienti, ktorí už užívajú perindopril a amlodipín v dvoch samostatných
tabletách, môžu namiesto toho užívať jednu tabletu PRESTANCE, ktorá
obsahuje obidve liečivá.

PRESTANCE je kombinácia dvoch liečivých zložiek, perindoprilu a amlodipínu.


Perindopril je inhibítor ACE (angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Amlodipín
je kalciový antagonista (patrí do skupiny liečiv nazývaných
dihydropyridíny). Spoločne spôsobujú rozšírenie a uvoľnenie krvných
ciev, takže krv nimi ľahšie prechádza, čo umožňuje Vášmu srdcu
udržiavať dobrý prietok krvi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PRESTANCE

Neužívajte PRESTANCE
- keď ste alergický (precitlivený) na perindopril alebo na ktorýkoľvek
iný ACE inhibítor, alebo na amlodipín alebo na ktorýkoľvek iný
dihydropyridín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek PRESTANCE,
4. keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu
PRESTANCE na začiatku tehotenstva - pozri časť o tehotenstve.),
5. keď sa u Vás vyskytli príznaky ako sipot, opuchnutie tváre alebo jazyka,
silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky pri predchádzajúcej liečbe
ACE inhibítorom, alebo keď sa tieto
príznaky vyskytli u Vás alebo člena Vašej rodiny za akýchkoľvek iných
okolností (stav nazývaný angioedém),
6. keď máte kardiogénny šok (keď srdce nie je schopné dodávať telu dostatok
krvi), aortálnu stenózu (zúženie hlavnej cievy vychádzajúcej zo srdca)
alebo nestabilnú angínu pectoris (bolesti na hrudníku, ktoré sa môžu
objaviť počas pokojového stavu),
7. keď máte závažnú hypotenziu (veľmi nízky krvný tlak),
8. keď máte srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu, počas prvých 28
dní.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní PRESTANCE
Ak sa Vás týka niektoré z nasledujúcich vyhlásení, porozprávajte sa,
prosím, pred užívaním PRESTANCE s Vaším lekárom:
9. ak máte hypertrofickú kardiomyopatiu (chorobu srdcového svalu) alebo
stenózu renálnej tepny (zúženie tepny zásobujúcej obličku krvou),
10. ak máte akékoľvek iné problémy so srdcom,
11. ak máte problémy s pečeňou,
12. ak máte problémy s obličkami alebo ak dostávate dialýzu,
13. ak trpíte kolagénovým vaskulárnym ochorením (choroba spojivového
tkaniva), ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,
14. ak máte cukrovku,
15. ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné náhrady
obsahujúce draslík (dôležitá je dobre vyvážená hladina draslíka
v krvi).

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, povedzte to svojmu
lekárovi. PRESTANCE sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva
a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže
spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa (pozri časť o tehotenstve).

Ak užívate PRESTANCE, informujte svojho lekára alebo zdravotnícky personál:
16. keď máte podstúpiť celkovú anestéziu a/alebo väčší chirurgický zákrok,
17. keď ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním,
18. keď máte podstúpiť LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z Vašej krvi
pomocou prístroja),
19. keď máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu na zníženie alergických
prejavov na včelie alebo osie žihadlo.

PRESTANCE sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vyhnite sa užívaniu PRESTANCE s:
- lítiom (používa sa na liečbu mánie alebo depresie),
- estramustínom (používa sa na liečbu rakoviny),
- draslík šetriacimi diuretikami (spironolaktón, triamterén), doplnkami
draslíka alebo soľnými náhradami s obsahom draslíka.

Liečba liekom PRESTANCE môže byť ovplyvnená inými liekmi. Určite Vášmu
lekárovi povedzte, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože
môže byť potrebná zvláštna opatrnosť:
- iné lieky na liečbu vysokého tlaku krvi, vrátane diuretík (lieky, ktoré
zvyšujú množstvo moču produkované obličkami),
- nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) na zníženie bolesti
alebo vysoké dávky aspirínu,
- lieky na liečbu cukrovky (napr. inzulín),
- lieky na liečbu duševných porúch ako depresia, pocit úzkosti,
schizofrénia, atď. (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká,
imipramínu podobné antidepresíva, neuroleptiká),
- imunosupresíva (lieky, ktoré znižujú obranné mechanizmy tela) používané
na liečbu autoimunitných ochorení alebo po transplantácii (napr.
cyklosporín),
- alopurinol (na liečbu dny),
- prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového tepu),
- vazodilatanciá, vrátane nitrátov (prípravky, ktoré rozširujú cievy),
- heparín (liek na zriedenie kvi),
- efedrín, noradrenalín a adrenalín (lieky používané na liečbu nízkeho
krvného tlaku, šoku a astmy),
- baklofén alebo dantrolén (infúznia), obidva sa používajú na liečbu
svalovej stuhnutosti vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako skleróza
multiplex; dantrolén sa tiež používa pri liečbe malígnej hypertermie
počas anestézie (medzi symptómy patrí vysoká horúčka a svalová
stuhnutosť),
- niektoré antibiotiká (napr. rifampicín),
- antiepileptiká (napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín,
primidon),
- itrakonazol, ketokonazol (lieky na liečbu plesňových infekcií),
- alfa-blokátory, používané na liečbu zväčšenej prostaty (napr. prazosín,
alfuzosín, doxazosín, tamsulosín, terazosín),
- amifostín (používaný na prevenciu alebo zníženie vedľajších účinkov
spôsobených inými liekmi alebo rádioterapiou pri liečbe rakoviny),
- kortikosteroidy (používané na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej
astmy a reumatoidnej artritídy),
- soli zlata, obvzlášť pri vnútrožilovom podaní (používajú sa na liečbu
symptómov reumatoidnej artritídy).

Užívanie PRESTANCE s jedlom a nápojmi
Odporúča sa užívať PRESTANCE pred jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Zvyčajne Vám Váš lekár odporučí, aby ste ukončili užívanie
PRESTANCE pred tým ako otehotniete alebo len čo zistíte, že ste
tehotná, a odporučí Vám užívať iný liek namiesto PRESTANCE.
PRESTANCE sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať,
ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie po treťom mesiaci
tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa.

Dojčenie
Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. PRESTANCE sa
neodporúča u matiek, ktoré dojčia a Váš lekár Vám môže vybrať inú
liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo
sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
PRESTANCE neovplyvňuje bdelosť, ale môžete pociťovať závraty alebo slabosť
v dôsledku nízkeho krvného tlaku, čo môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách PRESTANCE
PRESTANCE obsahuje monohydrát laktózy (druh cukru). Ak Vám Váš lekár
povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, kontaktujte pred užitím
tohto lieku svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ PRESTANCE

Vždy užívajte PRESTANCE presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zapite tabletu pohárom vody, najlepšie každý deň v rovnakom čase, ráno
a pred jedlom. Váš lekár rozhodne, aká dávka je pre Vás správna.
Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne.

PRESTANCE je zvyčajne predpisované pacientom, ktorí už užívajú perindopril
a amlodipín v samostatných tabletách.

Ak užijete viac PRESTANCE, ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď pohotovostné oddelenie
najbližšej nemocnice alebo svojho lekára. Najpravdepodobnejším prejavom
v prípade predávkovania je nízky tlak krvi, z čoho môžete pociťovať
závraty alebo mdloby. Ak sa to stane, pomôcť môže ľahnutie si so
zdvihnutými nohami.

Ak zabudnete užiť PRESTANCE
Je dôležité, aby ste Váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba
je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku PRESTANCE, ďalšiu dávku
užite v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať PRESTANCE
Keďže liečba liekom PRESTANCE je obyčajne celoživotná, predtým ako tento
liek prestanete užívať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj PRESTANCE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.
Ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte
liek užívať a oznámte to svojmu lekárovi:
- opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním,
- závažné závraty alebo mdloby,
- nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.

Ďalšie vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
- časté vedľajšie účinky (menej ako 1 z 10 užívajúcich, ale viac ako 1 zo
100 užívajúcich): bolesť hlavy, závraty, mdloby, mravčenie, somnolencia
(ospalosť), poruchy videnia, tinnitus (hučanie v ušiach), palpitácie
(búšenie srdca), začervenanie tváre (pocit horúčavy alebo tepla na Vašej
tvári), točenie hlavy v dôsledku nízkeho krvného tlaku, kašeľ, namáhavé
dýchanie, nauzea (nutkanie na dávenie), dávenie, bolesť brucha, poruchy
chuti, dyspepsia alebo problémy s trávením, hnačka, zápcha, alergické
reakcie (napr. kožné vyrážky, svrbenie), svalové kŕče, pocit únavy, edém
(opuch nôh a členkov),
- menej časté vedľajšie účinky (menej ako 1 zo 100 užívajúcich, ale viac
ako 1 z 1000 užívajúcich): náhle zmeny nálady, poruchy spánku, triaška,
synkopa (náhle prechodné bezvedomie), strata pociťovania bolesti,
rinitída (upchatý nos alebo nachladnutie), poruchy činnosti čriev,
vypadávanie vlasov, červené alebo svetlé škvrny na koži, bolesti chrbta,
svalov a kĺbov, bolesti hrude, zvýšené močenie predovšetkým v noci,
nevoľnosť, bronchospazmus (stiahnutie hrude, sipot a namáhavé dýchanie),
sucho v ústach, angioedém (symptómy ako sipot, opuch tváre alebo jazyka),
obličkové problémy, impotencia, zvýšené potenie, zväčšenie prsníkov
u mužov, zvýšenie alebo zníženie hmotnosti,
- veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (menej ako 1 z 10 000 užívajúcich):
zmätenosť, kardiovaskulárne poruchy (nepravidelný tep, angina pectoris,
infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda), eozinofilná pneumónia
(zriedkavý typ zápalu pľúc), multiformný erytém (kožné vyrážky, ktoré
často začínajú ako červené svrbiace škvrny na tvári, ramenách alebo
nohách), poruchy krvi, pankreasu, žalúdka alebo pečene, periférna
neuropatia (ochorenie, ktoré spôsobuje stratu citlivosti, bolesti,
neschopnosť svalovej kontroly), hypertónia (abnormálne zvýšenie svalového
tonusu), opuch ďasien, vysoká hladina cukru v krvi.
- Nasledujúce vedľajšie účinky boli tiež hlásené u pacientov užívajúcich
PRESTANCE: hypoglykémia (veľmi nízka hladina cukru v krvi, vaskulitída
(zápal kožných ciev), tras a stuhlosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PRESTANCE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte PRESTANCE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
a obale na tablety. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.
Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou. Uchovávajte
v pôvodnom obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo PRESTANCE obsahuje

20. Aktívne zložky sú perindopril arginín a amlodipín.
PRESTANCE 5 mg/5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg perindopril arginínu a 5
mg amlodipínu.
PRESTANCE 10 mg/5 mg: jedna tableta obsahuje 10 mg perindopril arginínu
a 5 mg amlodipínu.
PRESTANCE 5 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg perindopril arginínu
a 10 mg amlodipínu.
PRESTANCE 10 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 10 mg perindopril arginínu
a 10 mg amlodipínu.
21. Ďalšie zložky v tablete sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát
(E470B), mikrokryštalická celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý
bezvodý (E551).

Ako vyzerá PRESTANCE a obsah balenia

PRESTANCE 5 mg/5 mg sú biele, podlhovasté tablety s vyrytým 5/5 na jednej a
[pic] na druhej strane.
PRESTANCE 10 mg/5 mg sú biele tablety tvaru trojuholníka s vyrytým 10/5 na
jednej a [pic] na druhej strane.
PRESTANCE 5 mg/10 mg sú biele tablety tvaru štvorca s vyrytým 5/10 na
jednej a [pic] na druhej strane.
PRESTANCE 10 mg/10 mg sú biele, okrúhle tablety s vyrytým 10/10 na jednej a
[pic] na druhej strane.

Tablety sú dostupné v obaloch na tablety s 5, 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56,
60, 90, 100, 120 alebo 500 tabletami.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Francúzsko

Výrobca:

Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy
Francúzsko

a

Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow
Írsko

a

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.
Ul. Annopol 6B
03-236 Warsaw
Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Belgicko |COVERAM |
|Bulharsko |PRESTARIUM-CO |
|Cyprus |COVERAM |
|Česká republika |PRESTANCE |
|Dánsko |COVERSICAL |
|Estónsko |COVERAM |
|Fínsko |COVERAM |
|Francúzsko |COVERAM |
|Grécko |COVERAM |
|Maďarsko |ARMIXXAM |
|Island |COVERSICAL |
|Írsko |ACERYCAL |
|Taliansko |COVERLAM |
|Lotyšsko |PRESTERAM |
|Litva |PRESTERAM |
|Luxembursko |COVERAM |
|Malta |COVERAM |
|Holandsko |COVERAM arg |
|Poľsko |Co-Prestarium |
|Portugalsko |COVERAM |
|Rumunsko |PRESTANCE |
|Slovensko |PRESTANCE |
|Slovinsko |PRESTANCE |
|Španielsko |COVERLAM |
|Veľká Británia |ACERYCAL |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri
2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/00058,
2009/00059, 2009/00060, 2009/00061
Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/08497,
2009/08498, 2009/08499, 2009/08500
Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/04138,
2009/04139, 2009/04140, 2009/04141
Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/04298,
2009/04299, 2009/04501, 2009/04300

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

PRESTANCE 5 mg/5 mg
PRESTANCE 5 mg/10 mg
PRESTANCE 10 mg/5 mg
PRESTANCE 10 mg/10 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 5 mg
perindopril arginínu a 6,935 mg amlodipín besilátu, množstvo zodpovedajúce
5 mg amlodipínu
[Jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 5 mg
perindopril arginínu a 13,870 mg amlodipín besilátu, množstvo zodpovedajúce
10 mg amlodipínu]
[Jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 10 mg
perindopril arginínu a 6,935 mg amlodipín besilátu, množstvo zodpovedajúce
5 mg amlodipínu]
[Jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 10 mg
perindopril arginínu a 13,870 mg amlodipín besilátu, množstvo zodpovedajúce
10 mg amlodipínu]

Pomocná látka: monohydrát laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.
PRESTANCE 5 mg/5 mg - biela, podlhovastá tableta s vyrytým 5/5 na jednej a
[pic] na druhej strane.
PRESTANCE 5 mg/10 mg - biela tableta tvaru štvorca s vyrytým 5/10 na jednej
a [pic] na druhej strane.
PRESTANCE 10 mg/5 mg - biela tableta tvaru trojuholníka s vyrytým 10/5 na
jednej a [pic] na druhej strane.
PRESTANCE 10 mg/10 mg - biela, okrúhla tableta s vyrytým 10/10 na jednej a
[pic] na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

PRESTANCE je indikované ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej
hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca u pacientov, ktorí
sú už kontrolovaní perindoprilom a amlodipínom podávanými súbežne
v rovnakých dávkach.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.
Jedna tableta denne, užitá ako jednotlivá dávka, prednostne ráno
a pred jedlom.

Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.
Ak je potrebná zmena dávkovania, môže sa dávka PRESTANCE upraviť alebo sa
môže zvážiť individuálna titrácia voľnou kombináciou.

/Pacienti s renálnym poškodením a starší pacienti (pozri časti 4.4 a 5.2)/

U pacientov s renálnym zlyhaním a starších pacientov je znížená eliminácia
peridoprilátu. Preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté
monitorovanie kreatinínu a draslíka.
PRESTANCE môže byť podávané pacientom s CLcr ? 60 ml/min a nie je vhodné
pre pacientov s CLcr < 60 ml/min. U týchto pacientov sa odporúča
individuálna titrácia dávky zložkami lieku.

Zmeny plazmatickej koncentrácie amlodipínu nesúvisia so stupňom renálneho
poškodenia.

/Pacienti s hepatálnym poškodením: pozri časti 4.4 a 5.2/

Dávkovací režim pre pacientov s hepatálnym poškodením nebol stanovený.
Preto je potrebné PRESTANCE podávať opatrne.

/Deti a dospievajúci/

PRESTANCE sa nemá používať u detí a dospievajúcich, nakoľko účinnosť
a znášanlivosť perindoprilu a amlodipínu u detí a dospievajúcich, samotných
alebo v kombinácii, nebola stanovená.

4.3 Kontraindikácie

/Súvisiace s perindoprilom:/

1. Precitlivenosť na perindopril alebo na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor,
2. Anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou
ACE inhibítorom,
3. Hereditárny alebo idiopatický angioedém,
4. Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

/Súvisiace s amlodipínom:/

5. Závažná hypotenzia,
6. Precitlivenosť na amlodipín alebo na ktorýkoľvek iný dihydropyridín,
7. Šok, vrátane kardiogénneho šoku,
8. Obštrukcia prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej
stenózy),
9. Nestabilná angína pektoris (okrem Prinzmetalovej angíny),
10. Zlyhanie srdca po akútnom infarkte myokardu (počas prvých 28 dní).

/Súvisiace s PRESTANCE:/

Všetky kontraindikácie súvisiace s jednotlivými liečivami uvedené vyššie
platia aj pre fixnú kombináciu PRESTANCE.

11. Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všetky upozornenia súvisiace s jednotlivými liečivami uvedené nižšie platia
aj pre fixnú kombináciu PRESTANCE.

/Súvisiace s perindoprilom/

Osobitné upozornenia

/Precitlivenosť/angioedém:/

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, boli zriedkavo
zaznamenané prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka,
hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.8). Toto sa môže vyskytnúť
kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch musí byť PRESTANCE okamžite
vysadené a až do úplného vymiznutia symptómov musí prebiehať primerané
monitorovanie. V takých prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a
pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, hoci antihistaminiká boli
pri zmierňovaní symptómov užitočné.

Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. V prípadoch, kedy je
postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, čo môže spôsobiť obštrukciu
dýchacích ciest, sa musí okamžite poskytnúť akútna liečba. Tá má spočívať v
podaní adrenalínu a/alebo v zabezpečení priechodnosti dýchacích ciest.
Pacient má byť pod starostlivým lekárskym dohľadom do úplného a trvalého
vymiznutia symptómov.

U pacientov s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi
môže byť riziko angioedému počas užívania ACE inhibítorov zvýšené (pozri
časť 4.3).

U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo zaznamenaný črevný
angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s alebo bez nauzey alebo
vracania); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre,
pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol diagnostikovaný
prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuk, alebo pri
chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení podávania ACE
inhibítorov. Črevný angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnózy
pacientov užívajúcich ACE inhibítory s bolesťou brucha (pozri časť 4.8).

/Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL):/

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy
lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) síranom dextránu vyskytli život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným
vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.

/Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:/

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie (napr. jedom
blanokrídlovcov) boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie. U týchto
pacientov sa spomínaným reakciám predišlo dočasným vysadením ACE
inhibítorov, ale pri náhodnej opätovnej expozícii sa tieto reakcie objavili
znova.

/Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia:/
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory bola zaznamenaná
neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s
normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa
neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou
opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov
užívajúcich imunosupresívnu liečbu, alopurinol alebo prokaínamid, alebo pri
kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak má pacient
preexistujúce poškodenie renálnych funkcií. U niektorých týchto pacientov
sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých prípadoch neodpovedali na
intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto
pacientov, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov
poučiť, aby oznámili akýkoľvek náznak infekcie (napr. bolesť v krku,
horúčka).

/Gravidita/
Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ je pokračujúca
liečba ACE inhibítormi považovaná za nevyhnutnú, pacientkam, ktoré plánujú
graviditu, sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu,
ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Keď je
gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormi má byť ihneď ukončená, a ak je
to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

/Opatrenia pri používaní/

/Hypotenzia:/

ACE inhibítory môžu spôsobiť pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia je
zriedkavá u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou a s väčšou
pravdepodobnosťou k nej môže dôjsť u pacientov s hypovolémiou spôsobenou
napr. liečbou diuretikami, obmedzením príjmu soli v potrave, dialýzou,
hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov so závažnou renín-dependentnou
hypertenziou (pozri časti 4.5 a 4.8). U pacientov so zvýšeným rizikom
symptomatickej hypotenzie sa musí počas liečby liekom PRESTANCE dôsledne
monitorovať krvný tlak, renálne funkcie a hladiny draslíka v sére.
Podobné uváženie sa vyžaduje u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo
cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles tlaku krvi mohol
mať za následok infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárnu príhodu.

Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo, a ak je to
nutné, má sa mu aplikovať intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného
9 mg/ml (0,9 %). Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou
na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď
sa tlak krvi po zväčšení objemu zvýši.


/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia:/


Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, perindopril sa má podávať opatrne
pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej
komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.

/Renálne poškodenie:/

V prípadoch renálneho poškodenia (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa
odporúča individuálna titrácia dávky zložkami lieku (pozri časť 4.2).
U pacientov s renálnym poškodením je rutinné monitorovanie kaliémie
a hladín kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).
U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi,
boli zaznamenané zvýšené hladiny urey v krvi a hladiny sérového kreatinínu,
ktoré boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. K tomuto môže dôjsť
pravdepodobne najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Pri súčasnej
renovaskulárnej hypertenzii je riziko vzniku závažnej hypotenzie a renálnej
insuficiencie zvýšené. U niektorých hypertonikov bez zjavného
preexistujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvýšeniu hladín urey
v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne mierne a prechodné, a to
najmä, ak bol perindopril podávaný súbežne s diuretikom. K tomu môže dôjsť
s väčšou pravdepodobnosťou u pacientov s preexistujúcim poškodením funkcie
obličiek.

/Hepatálne zlyhanie:/

Užívanie ACE inhibítorov bolo zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý
sa začínal cholestatickou žltačkou a progredoval do fulminantnej hepatálnej
nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy.
Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka, alebo
u ktorých dôjde k výraznému zvýšeniu hepatálnych enzýmov, musia ukončiť
užívanie ACE inhibítora a musia zostať pod náležitým lekárskym dohľadom
(pozri časť 4.8).

/Rasa:/

ACE inhibítory spôsobujú vyššie percento angioedému u pacientov čiernej
rasy, než u pacientov iných rás.
Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť menej účinný v
znižovaní tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými rasami,
možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu
v hypertenznej černošskej populácii.

/Kašeľ:/

Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je
zvyčajne neproduktívny, pretrvávajúci a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ
vyvolaný ACE inhibítorom má byť považovaný za súčasť diferenciálnej
diagnostiky kašľa.

/Operácia/anestézia:/

U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému zákroku, alebo
počas anestézie látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže PRESTANCE blokovať
sekundárnu tvorbu angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečba
sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak sa vyskytne
hypotenzia, ktorá je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné ju
korigovať zvýšením cirkulujúceho objemu.


/Hyperkaliémia:/

Zvýšenie hladín draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov
liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory
výskytu hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie renálnej
funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti,
obzvlášť dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická
acidóza a súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr.
spironolaktón, eplerenon, triamterén, amilorid), doplnkov draslíka
alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo pacienti užívajúci iné
lieky spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín).
Použitie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo soľných
náhrad s obsahom draslíka môže hlavne u pacientov s poškodenou renálnou
funkciou viesť k významnému nárastu draslíka v sére. Hyperkaliémia môže
spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súbežné použitie
perindoprilu a hociktorej z vyššie uvedených látok považuje za
potrebné, mali by sa užívať s opatrnosťou a častým sledovaním hladiny
draslíka v sére (pozri časť 4.5).

/Diabetickí pacienti:/

U pacientov s diabetom mellitus liečených perorálnymi antidiabetikami alebo
inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo
monitorovaná glykémia (pozri časť 4.5).

/Súvisiace s amlodipínom:/

/Opatrenia pri používaní/

/Pacienti s poškodenou funkciou pečene:/

Tak ako u všetkých antagonistov kalcia, je polčas amlodipínu u pacientov
s poškodenou funkciou pečene predĺžený. Preto musí byť týmto pacientom liek
podávaný opatrne a za dôsledného monitorovania hepatálnych enzýmov.

/Pacienti so srdcovým zlyhaním:/

Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení opatrne.
V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE-2) s amlodipínom u
pacientov so srdcovým zlyhaním NYHA III a IV neischemickej etiológie bolo
podanie amlodipínu spojené s častejšími hláseniami výskytu pľúcneho edému
napriek nesignifikantnému rozdielu vo výskyte zhoršenia srdcového zlyhania
pri porovnaní s placebom (pozri časť 5.1).

/Súvisiace s PRESTANCE:/

Všetky upozornenia, súvisiace s jednotlivými monokomponentmi, ako je vyššie
uvedené, sa tiež týkajú fixnej kombinácie PRESTANCE.

/Opatrenia pri používaní/

/Pomocné látky:/

Z dôvodu prítomnosti laktózy by sa tento liek nemal podávať pacientom
so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, glukózo-
galaktózovou malabsorbciou alebo lapónskym deficitom laktázy.

/Interakcie/

Súčasné užívanie PRESTANCE s lítiom, draslík šetriacimi diuretikami alebo
náhradami draslíka, alebo s dantrolenom sa neodporúča (pozri časť 4.5).

5. Liekové a iné interakcie

/Súvisiace s perindoprilom//:/

/Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:/


/Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom/
/draslíka:/

Aj keď hladina draslíka v sére zvyčajne ostáva v normálnom rozmedzí, u
niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť
hyperkaliémia. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén
alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka
môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa
kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi neodporúča (pozri časť
4.4). Ak je ich súbežné použitie indikované z dôvodu potvrdenej
hypokaliémie, majú byť používané s opatrnosťou a pri častom monitorovaní
hladín draslíka v sére.

/Lítium:/

Počas súbežného podávania ACE inhibítorov boli zaznamenané reverzibilné
zvýšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity (závažná
neurotoxicita). Kombinácia perindoprilu s lítiom sa neodporúča. Ak sa
potvrdí, že táto kombinácia je nutná, odporúča sa starostlivo monitorovať
hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

/Estramustín:/

Riziko zvýšených nežiaducich účinkov, ako angioneurotický edém (angioedém).

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/

/Nesteroidné antiflogistiká (NSA) vrátane aspirínu ( 3 g/deň:/ Ak sa ACE
inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými antiflogistikami (t.j. kyselina
acetylsalicylová v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory
a neselektívne NSAID), môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.
Súbežné užívanie ACE inhibítorov a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku
zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možnosti akútneho renálneho zlyhania,
a k zvýšeniu sérových hladín draslíka, predovšetkým u pacientov
s preexistujúcim oslabením renálnych funkcií. Táto kombinácia sa má podávať
opatrne, predovšetkým u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane
hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí
súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.

/Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce sulfónamidy):/

Používanie ACE inhibítorov môže zvýšiť hypoglykemizujúci účinok
u diabetikov liečených inzulínom alebo hypoglykemizujúcimi sulfónamidmi.
Vznik hypoglykemických epizód je veľmi zriedkavý (pravdepodobne zlepšenie
glukózovej tolerancie vedie k zníženiu potreby inzulínu).

/Súbežné použitie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:/

/Diuretiká:/

U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou
objemu a/alebo solí, môže dôjsť po začatí liečby ACE inhibítorom
k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť
vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmu solí pred začatím liečby
nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.

/Sympatomimetiká:/

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov/./

/Zlato:/

Nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie
a hypotenziu) boli zriedkavo hlásené u pacientov liečených injekčným
zlatom (aurotiomalát sodný) a súbežne ACE inhibítormi vrátane
perindoprilu.

/Súvisiace s amlodipínom/

/Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:/

Dantrolén (infúzia): U zvierat sú po podaní verapamilu a dantrolenu i. v.
pozorované smrteľné komorové fibrilácie. V extrapolácii, kombinácii
amlodipínu a dantrolénu sa má vyhýbať.

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/

CYP3A4 induktory (rifampicín, ľubovník bodkovaný, antiepileptiká, napr.
karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidon): súbežné
podávanie môže viesť k zníženiu plazmatickej koncentrácie amlodipínu
z dôvodu zvýšenia pečeňového metabolizmu amlodipínu spôsobeného týmito
induktormi.
Pri kombinácii amlodipínu s CYP3A4 induktormi je potrebné dbať na zvýšenú
opatrnosť a v prípade potreby je možné upraviť dávkovanie amlodipínu.

CYP3A4 inhibítory (itrakonazol, ketokonazol): súbežné podávanie môže viesť
k zvýšeniu plazmatickej koncentrácie amlodipínu a následne jeho nežiaducich
účinkov.
Pri kombinácii amlodipínu s itrakonazolom alebo ketokonazolom je potrebné
dbať na zvýšenú opatrnosť a v prípade potreby je možné upraviť dávkovanie
amlodipínu.

/Súbežné použitie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:/

Beta-blokátory používané pri srdcovom zlyhaní (bisoprolol, karvedilol,
metoprolol):
Riziko hypotenzie, srdcová slabosť u pacientov so skrytým alebo
nekontrolovaným srdcovým zlyhaním (adícia negatívne inotropného efektu).
Okrem toho môžu beta-blokátory minimalizovať reflex sympatika v prípade
neprimeranej hemodynamickej odozvy.

/Iné kombinácie:/

Amlodipín ako monoterapia je bezpečne podávaný s tiazidovými diuretikami,
beta-blokátormi, ACE inhibítormi, dlhodobo pôsobiacimi nitrátmi,
sublingválnym nitroglycerínom, digoxínom, warfarínom, atorvastatínom,
sildenafilom, antacidami (gél hydroxidu hlinitého, hydroxid horečnatý,
simetikon), cimetidínom, nesteroidnými antiflogistikami, antibiotikami
a perorálnymi antidiabetikami.

Špecifické štúdie vykonané s niektorými liekmi skutočne neukázali žiadny
vplyv na amlodipín:
12. súbežné podávanie amlodipínu s cimetidínom nemenilo farmakokinetiku
amlodipínu.
ak sa podal amlodipín v kombinácii so sildenafilom, každá látka nezávisle
vykazovala vlastný antihypertenzívny účinok.
grepová šťava: súčasné podávanie 240 ml grepovej šťavy s jednou perorálnou
dávkou 10 mg amlodipínu 20 dospelým dobrovoľníkom nemalo signifikantný
účinok na farmakokinetiku amlodipínu.

Špecifické štúdie vykonané s niektorými látkami taktiež ukázali, že
amlodipín nemá vplyv na ich farmakokinetické parametre:
atorvastatín: súčasné podávanie opakovaných 10 mg dávok amlodipínu s 80 mg
atorvastatínu neviedlo k signifikantnej zmene rovnovážneho stavu
farmakokinetických parametrov atorvastatínu.
digoxín: súčasné podávanie amlodipínu s digoxínom nemenilo sérovú hladinu
digoxínu ani renálny klírens digoxínu u zdravých dobrovoľníkov.
warfarín: u zdravých dobrovoľníkov-mužov súčasné podávanie s amlodipínom
signifikantne nemenilo účinok warfarínu na protrombínový čas. Súčasné
podávanie amlodipínu s warfarínom nemenilo warfarínový protrombínový čas.
cyklosporín: farmakokinetické štúdie s cyklosporínom ukázali, že amlodipín
signifikantne nemení farmakokinetiku cyklosporínu.

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/

Baklofén. Zosilnenie antihypertenzného účinku. Monitorovanie krvného tlaku
a renálnych funkcií, a v prípade potreby úprava dávky antihypertenzíva.

/Súbežné použitie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:/

- Antihypertenzíva (ako napr. beta-blokátory) a vazodilatanciá:
- Súbežné použitie týchto látok môže zvýšiť hypotenzný účinok perindoprilu
a amlodipínu.
- Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými
vazodilatanciami môže spôsobiť ďalšie zníženie krvného tlaku a preto je
potrebné ho starostlivo zvážiť.

- Kortikosteroidy, tetrakosaktid: zníženie antihypertenzného účinku
(retencia solí a vody spôsobená kortikosteroidmi).

- Alfa-blokátory (prazosín, alfuzosín, doxazosín, tamsulosín, terazosín):
zvýšený antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie.

- Amifostín: môže zosilniť antihypertenzný účinok amlodipínu.

- Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká: zvýšený
antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie.

6. Gravidita a laktácia

Účinky jednotlivých komponentov v tejto kombinácii lieku na graviditu
a laktáciu:
PRESTANCE sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity. PRESTANCE je
kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity.
PRESTANCE sa neodporúča počas laktácie. Preto je potrebné rozhodnúť, či
prerušiť dojčenie alebo liečbu liekom PRESTANCE, pričom treba brať do úvahy
dôležitosť tejto liečby pre matku.

/Gravidita:/

Súvisiace s perindoprilom

Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity
(pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas
druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Neexistujú konzistentné epidemiologické údaje ohľadne rizika teratogenity
po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity; malé
zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v terapii ACE
inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo majú
prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má lepšie stanovený
bezpečnostný profil pre použitie počas tehotenstva. Pokiaľ je
diagnostikované tehotenstvo, terapia ACE inhibítormi sa má okamžite
prerušiť a prípadne začať alternatívna liečba.
Je známe, že vystavenie účinku ACE inhibítorov počas druhého a tretieho
trimestra vyvoláva humánnu fetotoxicitu (znížené renálne funkcie,
oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).
Ak by došlo k vystaveniu ACE inhibítoru od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky.
Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, by mali byť starostlivo
sledované pre možnosť hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).

Súvisiace s amlodipínom

Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich amlodipín a iné
blokátory kalciového kanála nepreukázali škodlivý účinok na zdravie plodu.
Existuje však riziko predĺženia pôrodu. Štúdie na zvieratách nepreukázali
teratogénny účinok (pozri časť 5.3).

/Laktácia:/
Súvisiace s perindoprilom
Pretože nie sú dostupné žiadne informácie o použití perindoprilu počas
dojčenia, perindopril sa neodporúča a vhodnejšia je alternatívna liečba
s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia, obzvlášť počas
dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

Súvisiace s amlodipínom
Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Podobné
blokátory kalciových kanálov dihydropyridínového typu sa vylučujú do
materského mlieka.
Z toho dôvodu, ako preventívne opatrenie, sa laktácia počas liečby
amlodipínom neodporúča.

/Plodnosť:/
U niektorých pacientov, liečených blokátormi kalciových kanálov, boli
zaznamenané reverzibilné biochemické zmeny na hlavičke spermií, ktoré môžu
zhoršiť oplodnenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch lieku PRESTANCE na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní
strojov sa má brať do úvahy fakt, že príležitostne sa môžu vyskytnúť
závraty alebo únava.

4.8 Nežiaduce účinky

Počas liečby perindoprilom alebo amlodipínom boli pozorované nasledujúce
nežiaduce účinky, ktoré sú udávané oddelene a zoradené v súlade s MedDRA
terminológiou podľa telesných sústav a podľa nasledujúcej frekvencie:
veľmi časté (?1/10); časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až
<1/100); zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).


|Trieda |Nežiaduce účinky |Frekvencia |
|orgánových | | |
|systémov podľa| | |
|databázy | | |
|MedDRA | | |
| | |amlodipín |perindopril|
|Poruchy krvi |Leukopénia/neutropénia (pozri |Veľmi |Veľmi |
|a lymfatického|časť 4.4) |zriedkavé |zriedkavé |
|systému | | | |
| |Agranulocytóza alebo pancytopénia| |Veľmi |
| |(pozri časť 4.4) | |zriedkavé |
| |Trombocytopénia (pozri časť 4.4) |Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Hemolytická anémia u pacientov |- |Veľmi |
| |s vrodenou deficienciou G-6PDH | |zriedkavé |
| |(pozri časť 4.4) | | |
| |Zníženie hemoglobínu a |- |Veľmi |
| |hematokritu | |zriedkavé |
|Poruchy |Alergická reakcia: urtikária |Veľmi |Menej časté|
|imunitného | |zriedkavé | |
|systému | | | |
|Poruchy |Hyperglykémia |Veľmi |- |
|metabolizmu a | |zriedkavé | |
|výživy | | | |
| |Prírastok hmotnosti |Menej časté|- |
| |Zníženie hmotnosti |Menej časté|- |
| |Hypoglykémia (pozri časť 4.4 |- |Neznáme |
| |a 4.5) | | |
|Psychické |Nespavosť |Menej časté|- |
|poruchy | | | |
| |Zmeny nálad |Menej časté|Menej časté|
| |Poruchy spánku |- |Menej časté|
|Poruchy |Somnolencia |Časté |- |
|nervového | | | |
|systému | | | |
| |Závraty |Časté |Časté |
| |Bolesť hlavy |Časté |Časté |
| |Tremor |Menej časté|- |
| |Hypoestézia |Menej časté|- |
| |Parestézia | |Časté |
| | |Menej časté| |
| |Zvýšený svalový tonus |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
| |Periférna neuropatia |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
| |Vertigo |- |Časté |
| |Zmätenosť |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
|Poruchy oka |Poruchy videnia |Menej časté|Časté |
|Poruchy ucha a|Hučanie v ušiach |Menej časté|Časté |
|labyrintu | | | |
|Poruchy srdca |Palpitácie |Časté |- |
|a srdcovej | | | |
|činnosti | | | |
| |Synkopa |Menej časté|- |
| |Anginózna bolesť |Zriedkavé |- |
| |Angina pectoris |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
| |Infarkt myokardu pravdepodobne |Veľmi |Veľmi |
| |sekundárny v dôsledku nadmernej |zriedkavé |zriedkavé |
| |hypotenzie u vysokorizikových | | |
| |pacientov (pozri časť 4.4) | | |
| |Arytmia (vrátane bradykardie, |Veľmi |Veľmi |
| |ventrikulárnej tachykardie |zriedkavé |zriedkavé |
| |a atriálnej fibrilácie) | | |
|Poruchy ciev |Sčervenanie |Časté |- |
| |Hypotenzia (a účinky súvisiace |Menej časté|Časté |
| |s hypotenziou) | | |
| |Cievna mozgová príhoda, |- |Veľmi |
| |pravdepodobne sekundárna | |zriedkavé |
| |v dôsledku nadmernej hypotenzie | | |
| |u vysokorizikových pacientov | | |
| |(pozri časť 4.4) | | |
| |Vaskulitída |Veľmi |Neznáme |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy |Dýchavičnosť |Menej časté|Časté |
|dýchacej | | | |
|sústavy, | | | |
|hrudníka a | | | |
|mediastína | | | |
| |Rinitída |Menej časté|Veľmi |
| | | |zriedkavé |
| |Kašeľ |Veľmi |Časté |
| | |zriedkavé | |
| |Bronchospazmus |- |Menej časté|
| |Eozinofilná pneumónia |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
|Poruchy |Hyperplázia gingívy |Veľmi |- |
|gastrointestin| |zriedkavé | |
|álneho traktu | | | |
| |Bolesť brucha, nauzea |Časté |Časté |
| |Vracanie |Menej časté|Časté |
| |Dyspepsia |Menej časté|Časté |
| |Porucha činnosti čriev |Menej časté|- |
| |Sucho v ústach |Menej časté|Menej časté|
| |Dysgeúzia |- |Časté |
| |Zmeny chuti |Menej časté|- |
| |Hnačka, zápcha |- |Časté |
| |Pankreatitída |Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Gastritída |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy pečene|Hepatitída, cholestatická žltačka|Veľmi |- |
|a žlčových | |zriedkavé |Veľmi |
|ciest |Cytolytická alebo cholestatická |- |zriedkavé |
| |hepatitída (pozri časť 4.4) | | |
|Poruchy kože |Quinckeho edém |Veľmi |- |
|a podkožného |Angioedém tváre, končatín, pier, |zriedkavé | |
|tkaniva |slizníc, jazyka, hlasiviek | |Menej časté|
| |a/alebo hrtana (pozri časť 4.4). |- | |
| |Multiformný erytém |Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Vypadávanie vlasov |Menej časté|- |
| |Purpura |Menej časté|- |
| |Zmeny sfarbenia pokožky |Menej časté|- |
| |Zvýšené potenie |Menej časté|- |
| |Potenie | |Menej časté|
| | |- | |
| |Svrbenie |Menej časté|Časté |
| |Vyrážka |Menej časté|Časté |
| |Stevensov-Johnsonov syndróm |Veľmi |- |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy |Bolesť kĺbov a svalov |Menej časté|- |
|kostrovej | | | |
|a svalovej | | | |
|sústavy | | | |
|a spojivového | | | |
|tkaniva | | | |
| |Svalové kŕče |Menej časté|Časté |
| |Bolesť chrbta |Menej časté|- |
|Poruchy |Poruchy močenia, nočné močenie, |Menej časté|- |
|obličiek |časté močenie | | |
|a močových | | | |
|ciest | | | |
| |Renálne poškodenie |- |Menej časté|
| |Akútne renálne zlyhanie |- |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
|Poruchy |Impotencia |Menej časté|Menej časté|
|reprodukčného | | | |
|systému a | | | |
|prsníkov | | | |
| |Gynekomastia |Menej časté|- |
|Celkové |Edém, periférny edém |Časté |- |
|poruchy | | | |
|a reakcie | | | |
|v mieste | | | |
|podania | | | |
| |Únava |Časté |- |
| |Bolesť na hrudníku |Menej časté|- |
| |Asténia |Menej časté|Časté |
| |Bolesť |Menej časté|- |
| |Nevoľnosť |Menej časté|- |
|Laboratórne |Zvýšenie hepatálnych enzýmov: |Veľmi |- |
|a funkčné |ALT, AST (väčšinou zhodné |zriedkavé | |
|vyšetrenia |s cholestázou) | | |
| |Zvýšenie sérového bilirubínu |- |Zriedkavé |
| |a pečeňových enzýmov | | |
| |Zvýšenie hladiny urey v krvi |- |Neznáme |
| |a kreatinínu v sére, | | |
| |hyperkaliémia (pozri časť 4.4) | | |

Doplňujúce informácie súvisiace s amlodipínom
Boli hlásené výnimočné prípady extrapyramídového syndrómu s blokátormi
kalciového kanála.

4.9 Predávkovanie

Nie sú žiadne informácie o predávkovaní liekom PRESTANCE u ľudí.

Pre amlodipín sú len obmedzené skúsenosti s neúmyselným predávkovaním
u ľudí. Ťažké predávkovanie môže viesť k nadmernej periférnej vazodilatácii
s následnou výraznou a pravdepodobne dlhotrvajúcou systémovou hypotenziou.
Hypotenzia z dôvodu predávkovania amlodipínom vyžaduje pozorovanie na
kardiologickej jednotke intenzívnej starostlivosti. Podanie
vazokonstriktíva môže byť užitočné pri obnovení cievneho tonusu a krvného
tlaku za predpokladu, že jeho použitie nie je kontraindikované. Na
zvrátenie účinkov blokády kalciového kanála je vhodné intravenózne podanie
kalciumglukonátu.
Amlodipín nie je dialyzovateľný.

Pre perindopril sú dostupné obmedzené údaje o predávkovaní u ľudí. Medzi
symptómy spojené s predávkovaním ACE inhibítormi patrí hypotenzia, obehový
šok, poruchy elektrolytov, renálne zlyhanie, hyperventilácia, tachykardia,
palpitácie, bradykardia, závraty, úzkosť a kašeľ.
Odporúčanou terapiou predávkovania je intravenózna infúzia fyziologického
roztoku. Ak nastane hypotenzia, pacient má byť uložený do protišokovej
polohy. Ak je k dispozícii, môže sa tiež zvážiť terapia infúziou
angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril je
možné odstrániť zo systémovej cirkulácie pomocou hemodialýzy (pozri časť
4.4). Kardiostimulačná terapia je indikovaná pri bradykardii rezistentnej
na liečbu. Nepretržite musia byť monitorované životne dôležité funkcie,
sérové elektrolyty a koncentrácie kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory ACE a blokátory kalciového kanála,
ATC kód: C09BB04.

/Perindopril:/

Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na
angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Tento konvertujúci
enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I
na vazokonstrikčný angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozpad
vazodilatačného bradykinínu na neaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie
k redukcii angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite
plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu)
a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia
ACE vedie zároveň k zvýšenej aktivite obehového a lokálneho kalikreín-
kinínového systému (a tým aj k aktivácii prostaglandínového systému). Je
možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie
tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za ich niektoré vedľajšie účinky
(napr. kašeľ).
Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. Ostatné metabolity nemajú /in vitro/ žiadnu ACE inhibičnú
aktivitu.

Hypertenzia:

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne
ťažkej, ťažkej; spôsobuje zníženie systolického a diastolického tlaku krvi
v polohe ležmo aj v stoji.

Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu tlaku
krvi. Dôsledkom toho sa zvyšuje periférny prietok krvi bez ovplyvnenia
srdcovej frekvencie.

Spravidla sa zvyšuje prietok krvi obličkami, kým rýchlosť glomerulárnej
filtrácie (GFR) sa zvyčajne nemení.
Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní
jednorazovej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej
účinnosti predstavuje približne 87–100% účinku v čase maximálnej účinnosti.
K zníženiu tlaku krvi dochádza rýchlo. U reagujúcich pacientov sa
normalizácia tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez
výskytu tachyfylaxie.
Ukončenie liečby nevedie k /rebound/ efektu.

Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U ľudí boli potvrdené vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril
zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média:lúmen malých
artérií.

Pacienti so stabilnou koronárnou chorobou srdca:

Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito
slepá, placebom kontrolovaná klinická štúdia, ktorá trvala 4 roky.
Dvanásťtisícdvestoosemnásť (12 218) pacientov vo veku nad 18 rokov bolo
randomizovaných na 8 mg /terc/-butylamínovej soli perindoprilu
(ekvivalentných s 10 mg perindopril arginínu) (n=6 110) alebo placebo (n=6
108).
Populácia v štúdii mala potvrdenú koronárnu chorobu srdca bez klinických
známok srdcového zlyhania. Celkovo 90 % pacientov prekonalo v minulosti
infarkt myokardu a/alebo boli po koronárnej revaskularizácii. Väčšine
pacientov bol skúšaný produkt pridaný ku konvenčnej liečbe zahŕňajúcej
antiagregačné látky, hypolipidemiká a beta-blokátory.
Hlavné hodnotiace kritérium účinnosti bol kompozit kardiovaskulárnej
mortality, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zastavenia srdca
s úspešnou resuscitáciou. Liečba 8 mg /terc/-butylamínovej soli perindoprilu
(ekvivalentných s 10 mg perindopril arginínu) raz denne viedla
k signifikantnému absolútnemu zníženiu primárneho cieľa o 1,9 % (zníženie
relatívneho rizika o 20 %, 95 % CI [9,4; 28,6] – p<0,001).
U pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze bolo
v porovnaní s placebom pozorované absolútne zníženie primárneho cieľa o 2,2
%, zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika (RRR) o 22,4 % (95 %CI [12,0;
31,6] – p<0,001).

/Amlodipín:/

Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny
(blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje
transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev.

Mechanizmom antihypertenzívneho účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv
na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu
symptómov anginy pectoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje
celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:

19. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu
rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia
srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v
myokarde a potrebu kyslíka.
Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu
hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj
ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u
pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná
angína pectoris).

U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky
signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24
hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie
amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.

U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne
predlžuje celkový čas záťaže, časový interval do vzniku anginóznych
ťažkostí a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu a
znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania
nitroglycerínu.

Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými
účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s
astmou, cukrovkou a dnou.

Randomizovaná dvojito slepá morbi-mortalitná štúdia nazvaná Klinické
skúšanie zamerané na antihypertenzívnu a hypolipidemickú liečbu za účelom
prevencie infarktu myokardu (ALLHAT = “Antihypertensive and Lipid-Lowering
Treatment to Prevent Heart Attack Trial“) bola vykonaná na porovnanie
terapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového
kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE-inhibítor) ako liekov prvej
voľby s liečbou tiazidovým diuretikom, chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri
miernej až stredne závažnej hypertenzii.
Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55
rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka.
Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca
(ICHS) vrátane predchádzajúceho infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej
príhody > 6 mesiacov pred zaradením alebo dokumentované iné
aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5%), diabetes 2.
typu (36,1%), HDL-C < 35 mg/dl (11,6%), hypertrofiu ľavej komory
diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky
(20,9%), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9%).
Primárny cieľový ukazovateľ bol kombináciou fatálnej ICHS alebo nefatálneho
infarktu myokardu. V primárnom cieľovom ukazovateľovi nebol signifikantný
rozdiel medzi amlodipínovou liečbou a chlórtalidónovou liečbou: RR 0,98
(95% CI [0,90–1,07] p = 0,65). Medzi sekundárnymi cieľovými ukazovateľmi
bola incidencia srdcového zlyhania (súčasť kompozitného zloženého kardio-
vaskulárneho cieľového ukazovateľa) v amlodipínovej skupine v porovnaní
s chlórtalidónovou skupinou významne vyššia (10,2% vs. 7,7 %, RR 1,38, (95%
CI [1,25–1,52] p<0,001). Nebol však žiadny signifikantný rozdiel v
mortalite z akejkoľvek príčiny medzi amlodipínovou liečbou a
chlórtalidónovou liečbou: RR 0,96 (95% CI [0,89 – 1,02] p = 0,20).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Rýchlosť a miera absorpcie perindoprilu a amlodipínu z PRESTANCE nie sú
významne rozdielne v porovnaní s rýchlosťou a mierou absorpcie perindoprilu
a amlodipínu zo samostatných tabletových foriem.

/Perindopril:/

Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna
koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas
perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je prodrug. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu sa
dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem
aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov,
ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia
perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj
biodostupnosť, perindopril arginín sa má podávať perorálne v jednorazovej
dennej dávke ráno pred jedlom.

Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou v
plazme.

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba
perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20%, prevažne na angiotenzín-
konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie. Perindoprilát sa
eliminuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je približne 17 hodín,
takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.

Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov
so srdcovým alebo renálnym zlyhaním (pozri časť 4.2). Preto je súčasťou
bežnej lekárskej praxe časté monitorovanie kaliémie a hladín kreatinínu.

Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.
Kinetika perindoprilu je modifikovaná u pacientov s cirhózou: hepatálny
klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného
perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je nutná úprava dávkovania
(pozri časti 4.2 a 4.4).

/Amlodipín:/

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva a
vrcholové plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití
dávky. Absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80%. Distribučný
objem je približne 21 l/kg. Jeho biologická dostupnosť nie je ovplyvnená
súčasným príjmom potravy. Štúdie /in vitro/ ukázali, že približne 97,5%
cirkulujúceho amlodipínu je viazaného na plazmatické bielkoviny.

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je v rozpätí 35 – 50 hodín a
umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Amlodipín sa
extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity. Asi 60% podanej
dávky sa vylúči močom, 10% ako nezmenený amlodipín.
Použitie u starších pacientov: čas po dosiahnutie vrcholovej plazmatickej
koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens
amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou
(AUC) a predĺženiu polčasu eliminácie u starších pacientov. Odporúčané
dávkovanie pre starších pacientov je rovnaké, zvyšovanie dávky by však malo
byť uskutočnené opatrne.
Použitie u pacientov s renálnym zlyhaním: pozri časť 4.2.
Použitie u pacientov s poruchou hepatálnych funkcií: Tak ako u všetkých
antagonistov kalcia, je polčas amlodipínu u pacientov s poškodenou funkciou
pečene predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Perindopril:/

V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú
cieľovým orgánom obličky s reverzibilným poškodením.

Mutagenita nebola pozorovaná v /in vitro/, ani v /in vivo/ štúdiách.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch
a opiciach) nepreukázali žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity.
Pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu ako skupine sa však
potvrdilo, že vyvolávajú nežiaduce účinky na neskorý vývoj plodu, čo pri
hlodavcoch a králikoch vedie k úmrtiu plodu a vrodeným defektom: boli
pozorované renálne lézie a zvýšenie peri- a postnatálnej mortality.
V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná
karcinogenita.

/Amlodipín:/

Toxikologické štúdie na zvieratách neodhalili žiadne osobitné riziká pre
ľudí týkajúce sa farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity, karcinogenity,
fertility a štúdií s opakovaným dávkovaním. Reprodukčné toxikologické
štúdie na potkanoch ukázali predĺženie gravidity a zvýšenie peri-
a postnatálnej mortality.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)
Magnéziumstearát (E470B)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou. Uchovávajte
v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

5, 7, 10, 14, 20, 28, 30 alebo 50 tabliet v polypropylénovom obale
na tablety vybavenom reduktorom prietoku z polyetylénu s nízkou hustotou
a zátkou z polyetylénu s nízkou hustotou obsahujúcou gélové vysúšadlo.
Škatuľka s 1 obalom obsahujúcim 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30 alebo 50 tabliet.
Škatuľka s 2 obalmi obsahujúcimi 28, 30 alebo 50 tabliet.
Škatuľka s 3 obalmi obsahujúcimi 30 tabliet.
Škatuľka so 4 obalmi obsahujúcimi 30 tabliet.
Škatuľka s 10 obalmi obsahujúcimi 50 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

58/0220/08-S
58/0221/08-S
58/0222/08-S
58/0223/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.4.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C50957
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BB04 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
povidonum,amygdalae oleum
Výrobca lieku:
Les Laboratoires Servier, Neuilly -sur-Seine, FRANCUZSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
9.13 € / 275.05 SK
Úhrada poisťovňou:
3.42 € / 103.03 SK
Doplatok pacienta:
5.71 € / 172.02 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:28.63 € ÚP:13.05 € DP:15.58 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien