Detail:
Cezera 5mg tbl flm 10x5mg
Názov lieku:
Cezera 5mg
Doplnok názvu:
tbl flm 10x5mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku , ev.č. 2011/03847


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Cezera 5 mg
filmom obalené tablety
levocetirizín dihydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Cezera a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Cezeru
3. Ako užívať Cezeru
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cezeru
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CEZERA A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo obsiahnuté v Cezere je levocetirizín dihydrochlorid.
Cezera je liek proti alergii.

Na liečbu príznakov ochorenia (symptómov) spojených s:
- alergickou nádchou (vrátane pretrvávajúcej alergickej nádchy);
- žihľavkovitou vyrážkou (urtikária).


2. SKÔR AKO UŽIJETE CEZERU

Neužívajte Cezeru
- keď ste alergický (precitlivený) na levocetirizín dihydrochlorid
alebo na ktorékoľvek iné antihistaminikum alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Cezery (pozri „Čo Cezera obsahuje“),
- keď máte ťažké poškodenie funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek
s klírensom kreatinínu nižším ako 10 ml/min).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Cezery
Deťom mladším ako 6 rokov sa užívanie Cezery neodporúča, nakoľko súčasne
dostupné filmom obalené tablety neumožňujú prispôsobenie dávky.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Cezery s jedlom a nápojmi
Odporúča sa opatrnosť, ak sa Cezera užíva súčasne s alkoholom.
U citlivých pacientov môže mať súčasné užívanie cetirizínu alebo
levocetirizínu s alkoholom alebo inými centrálne pôsobiacimi látkami
vplyv na centrálny nervový systém, hoci sa nepreukázalo, že by racemát
cetirizínu zvyšoval účinok alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo dojčíte, povedzte to Vášmu
lekárovi.Vedenie vozidla a obsluha strojovNiektorí pacienti, užívajúci
Cezeru môžu pociťovať ospanlivosť, únavu a vyčerpanosť. Preto, ak máte
v úmysle viesť vozidlo, venovať sa aktivitám s možným rizikom alebo
obsluhovať stroje, odporúčame Vám, aby ste počkali a zistili, ako na
Vás liečba vplýva. Špeciálne testy však u zdravých testovaných osôb
nepreukázali po odporúčanej dávke levocetirizínu žiadne ovplyvnenie
duševnej bdelosti, schopnosti reagovať a schopnosti viesť vozidlá.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Cezery
Cezera obsahuje laktózu. Ak Vám lekár niekedy povedal, že netolerujete
niektoré cukry, predtým ako začnete užívať tento liek, obráťte sa na
svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ CEZERU

Vždy užívajte Cezeru presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov je jedna tableta
denne.

Pacientom s poruchou funkcie obličiek môže byť predpísaná nižšia dávka,
v závislosti od závažnosti ich ochorenia.

Pacienti, ktorí majú len poškodenie funkcie pečene, majú užívať zvyčajnú
predpísanú dávku.

Pacientom s poškodenou funkciou obličiek aj pečene sa môže podávať nižšia
dávka v závislosti od závažnosti postihnutia obličiek; a u detí sa bude
dávka určovať na základe telesnej hmotnosti. O dávke rozhodne lekár.

Tablety Cezera sa neodporúčajú pre deti mladšie ako 6 rokov.

Ako a kedy máte užiť Cezeru?
Tablety sa majú prehltnúť vcelku s vodou a môžu byť užité s jedlom alebo
bez jedla.

Ak užijete viac Cezery ako máte
Závažné predávkovanie môže u dospelých spôsobiť ospalosť.

U detí sa na začiatku môže prejaviť rozrušenie a nepokoj, ktoré potom
prejdú do ospalosti.

Ak si myslíte, že ste užili väčšie dávky Cezery, povedzte to prosím Vášmu
lekárovi, ktorý rozhodne, aké kroky bude treba spraviť.

Ak zabudnete užiť Cezeru
Ak zabudnete užiť Cezeru alebo ak užijete nižšiu dávku ako Vám predpísal
Váš lekár, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú
vynechanú; počkajte do času, kedy by ste mali užiť ďalšiu dávku a užite
normálnu dávku, ktorú Vám predpísal Váš lekár.

Ak prestanete užívať Cezeru
Skoršie ukončenie liečby Cezerou, ako dolo určené, by nemalo mať žiadne
neželané účinky, v tom zmysle, že príznaky ochorenia by sa mali začať
postupne opätovne objavovať s intenzitou, ktorá by nemala byť vyššia
ako pred začiatkom liečby Cezerou.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Cezera môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Častejšie (1% až 10%) boli hlásené najmä mierne až stredne závažné
vedľajšie účinky, ako sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť.

Menej často (0,1% až 1%) boli pozorované vedľajšie účinky, ako vyčerpanosť
a bolesť brucha.

Taktiež boli hlásené ďalšie vedľajšie účinky, ako palpitácia (búšenie
srdca), kŕče, poruchy videnia, opuch, svrbenie, vyrážka, žihľavka (opuch,
začervenanie a svrbenie pokožky), dýchavica, nárast hmotnosti, bolesť
svalov, agresívne alebo podráždené správanie, zápal pečene (hepatitída),
abnormálne výsledky pečeňových testov a nevoľnosť (nauzea).
Pri prvých príznakoch precitlivenostných (alergických) reakcií prestaňte
užívať Cezeru a ihneď navštívte svojho lekára,. Precitlivenostné reakcie,
ktorých príznaky môžu zahŕňať opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla,
problémy s dýchaním a prehĺtaním spojené s vyrážkou (angioedém), náhly
pokles krvného tlaku, vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktoré môžu byť fatálne.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CEZERU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Cezeru po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po
Dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Cezera obsahuje

- Liečivo je levocetirizín dihydrochlorid. Každá filmom obalená tableta
obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza,
koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát v jadre tabliet
a monohydrát laktózy, hypromelóza 6cP, oxid titaničitý (E171),
makrogol 3 000 a triacetín vo filmovom obale.

Ako vyzerá Cezera a obsah balenia
Tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety so skosenými
hranami.
Tablety sú dostupné v baleniach so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98
a 100 filmom obalenými tabletami v blistroch.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava,
krka.slovakia@krka.biz, 02/571 04 501

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku , ev.č. 2011/03847


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Cezera 5 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.

Pomocné látky: 88,63 mg laktózy v tablete.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety so skosenými
hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba alergickej rinitídy (vrátane perzistentnej alergickej
rinitídy) a urtikárie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Filmom obalené tablety sa podávajú perorálne, prehĺtajú sa celé, zapíjajú
sa tekutinou a môžu sa užívať počas jedla alebo nezávisle na ňom. Odporúča
sa podávanie v jednej dennej dávke.

Dospelí a adolescenti starší ako 12 rokov:
Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).

Starší pacienti:
U starších pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie
obličiek sa odporúča upraviť dennú dávku (pozri nižšie - Pacienti
s poškodením funkcie obličiek).

Deti od 6 do 12 rokov:
Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).

Pre deti vo veku od 2 do 6 rokov nie je možná úprava dávky s liekovou
formou filmom obalené tablety. Odporúča sa použiť takú liekovú formu
s obsahom levocetirizínu, ktorá je vhodná pre pediatrické dávkovanie.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Intervaly podávania sa musia individuálne prispôsobiť podľa renálnych
funkcií. Dávkovanie sa upravuje pomocou nasledujúcej tabuľky. Pre použitie
tejto tabuľky je potrebné u pacienta stanoviť klírens kreatinínu (CLCR)
v ml/min. CLCR (ml/min) sa môže odhadnúť na základe hodnoty sérového
kreatinínu (mg/dl) podľa nasledujúceho vzorca:

|CLCR= |[140-vek (roky)] × hmotnosť |(× 0,85 pre ženy)|
| |(kg) | |
| |72 × sérový kreatinín (mg/dl)| |


Úprava dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek:
|Skupina |Klírens |Dávkovanie a |
| |kreatinínu |frekvencia |
| |(ml/min) | |
|Normálna funkcia obličiek |?80 |1 tableta raz denne |
|Ľahké poškodenie funkcie |50-79 |1 tableta raz denne |
|obličiek | | |
|Stredné poškodenie funkcie |30-49 |1 tableta raz za |
|obličiek | |2 dni |
|Ťažké poškodenie funkcie |<30 |1 tableta raz za |
|obličiek | |3 dni |
|Terminálne štádium poškodenia |<10- |kontraindikované |
|funkcie obličiek – dialyzovaní| | |
|pacienti | | |

U pediatrických pacientov s poškodením funkcie obličiek sa bude musieť
dávka upraviť individuálne, berúc do úvahy renálny klírens a telesnú
hmotnosť pacienta. Pre deti s poškodením funkcie obličiek nie sú špeciálne
údaje.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
U pacientov s izolovaným poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna
úprava dávkovania. U pacientov s poškodením funkcie pečene a obličiek sa
odporúča úprava dávkovania (pozri vyššie – Pacienti s poškodením funkcie
obličiek).

Dĺžka podávania:
Intermitentná alergická rinitída (symptómy <4 dni/týždeň alebo počas menej
ako 4 týždňov) sa musí liečiť na základe choroby a jej histórie; keď
prejavy vymiznú, môže liečba prestať a keď sa znovu objavia, môže opätovne
začať. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (symptómy >4 dni/týždeň
a počas viac ako 4 týždňov) môže byť pacientovi navrhnutá pokračovacia
liečba počas obdobia expozície alergénmi. Klinické skúsenosti s 5 mg
levocetirizínu v liekovej forme filmom obalené tablety sú v súčasnosti k
dispozícii zo 6-mesačného skúšania. Pre chronickú urtikáriu a chronickú
alergickú rinitídu sú k dispozícii viac ako ročné klinické skúsenosti s
racemátom.

4.3 Kontraindikácie

Hypersenzitivita na levocetirizín, na iné piperazínové deriváty alebo na
ktorúkoľvek pomocnú látku. Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek
s hladinou klírensu kreatinínu nižšou ako 10 ml/min.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie liekovej formy filmom obalené tablety sa neodporúča u detí
mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma nedovoľuje primeranú
úpravu dávky. Odporúča sa použiť takú liekovú formu, ktorá je vhodná pre
pediatrické dávkovanie levocetirizínu.

Podávanie levocetirizínu deťom a batoľatám mladším ako 2 roky sa
neodporúča.

Pri súčasnom užívaní alkoholu sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s levocetirizínom (ani štúdie
s induktormi CYP3A4). Štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa
nevyskytujú žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie
s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom,
azitromycínom, glipizidom a diazepamom. V štúdii s opakovaným podávaním
teofilínu (400 mg jedenkrát denne) bol pozorovaný malý pokles klírensu
cetirizínu (16%); zatiaľ čo dispozícia teofylínu nebola súčasným podávaním
cetirizínu zmenená.
Stupeň absorpcie levocetirizínu nie je ovplyvnený jedlom, znižuje sa však
rýchlosť absorpcie.

U citlivých pacientov môže súčasné podávanie cetirizínu alebo
levocetirizínu a alkoholu alebo iných látok utlmujúcich CNS ovplyvniť
centrálny nervový systém, hoci bolo preukázané, že racemát cetirizínu
nezosilňuje účinok alkoholu.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku levocetirizínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo
nepriame škodlivé účinky na graviditu/,/ embryonálny/fetálny vývoj, pôrod
alebo postnatálny vývoj.
Pri predpisovaní lieku gravidným alebo dojčiacim ženám je potrebná
opatrnosť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Porovnávacie klinické štúdie nepreukázali, že levocetirizín v odporúčanej
dávke oslabuje pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť riadiť. Napriek tomu
môžu niektorí pacienti počas liečby Cezerou pociťovať ospalosť, únavu
a asténia. Preto pacienti, ktorí sa chystajú viesť vozidlá, vykonávať
potenciálne nebezpečné činnosti alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť ich
individuálne reakcie na liek.

4.8 Nežiaduce účinky

V terapeutických štúdiách, vykonaných u žien a mužov vo veku od 12 do
71 rokov, malo 15,1% pacientov liečených 5 mg levocetirizínu aspoň jeden
nežiaduci účinok v porovnaní s 11,3% osôb v skupine, ktorá užívala placebo.
91,6% týchto nežiaducich účinkov bolo miernych až stredne závažných.V
terapeutických štúdiách bolo percento pacientov vyradených kvôli nežiaducim
účinkom 1,0% (9/935) u levocetirizínu v dávke 5 mg a 1,8% (14/771) u
placeba.

Klinické terapeutické štúdie s levocetirizínom zahŕňali 935 osôb, ktoré
užívali odporúčanú dávku 5 mg denne. V tejto skupine bol hlásený nasledovný
výskyt častých nežiaducich účinkov s mierou výskytu 1% alebo vyššou (časté:
>1/100, <1/10) pri podávaní levocetirizínu 5 mg alebo placeba:

|Preferovaný |Placebo |Levocetirizín |
|názov |(n = 771) |5 mg |
|(WHOART) | |(n = 935) |
|Bolesť hlavy |25 (3,2%) |24 (2,6%) |
|Ospalosť |11 (1,4%) |49 (5,2%) |
|Sucho v ústach|12 (1,6%) |24 (2,6%) |
|Únava |9 (1,2%) |23 (2,5%) |

Ďalej boli pozorované menej časté nežiaduce účinky (menej časté: >1/1 000,
<1/100), ako sú asténia alebo bolesti brucha.
Výskyt sedatívnych nežiaducich účinkov, ako sú ospalosť, únava a asténia,
bol pozorovaný častejšie (8,1%) po podaní levocetirizínu 5 mg ako pri
užívaní placeba (3,1%).

Okrem vyššie uvedených nežiaducich účinkov nahlásených počas klinických
štúdií, boli po uvedení lieku na trh hlásené i veľmi zriedkavé prípady
nasledovných nežiaducich účinkov:
- poruchy imunitného systému: precitlivenosť vrátane anafylaxie,
- psychické poruchy: agresivita, rozrušenie,
- poruchy nervového systému: kŕče,
- poruchy oka: poruchy videnia,
- poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie,
- poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dyspnoe,
- poruchy gastrointestinálneho traktu: nauzea,
- poruchy pečene a žlčových ciest: hepatitída,
- poruchy kože a podkožného tkaniva: angioneurotický edém, kožný výsev
viazaný na užívanie lieku, pruritus, vyrážka, žihľavka,
- poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: myalgia,
- laboratórne a funkčné vyšetrenia: nárast hmotnosti, abnormálne výsledky
pečeňových testov.

4.9 Predávkovanie

Príznaky
Príznakom predávkovania môže byť u dospelých ospalosť a u detí počiatočná
agitovanosť a nepokoj, nasledovaný ospalosťou.

Opatrenia pri predávkovaní
Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.
V prípade, že dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická a podporná
liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné zvážiť vykonanie
výplachu žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie,
piperazínové deriváty, ATC kód: R06AE09.

Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny
antagonista periférnych H1-receptorov.
Väzbové štúdie preukázali, že levocetirizín má silnú afinitu k ľudským H1-
receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobnú afinitu v
porovnaní s cetirizínom (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1-
receptorov s polčasom 115 ± 38 min.
Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín po 4 hodinách 90%-nú väzbu na
receptor a po 24 hodinách 57%-nú väzbu.

Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov preukázali, že
levocetirizín má v polovičnej dávke účinok porovnateľný s cetirizínom, ako
na koži, tak i v nose.
V randomizovaných kontrolovaných skúškach sa sledovala farmakodynamická
aktivita levocetirizínu:
V štúdii porovnávajúcej účinok 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu
a placeba na histamínom indukované kožné pľuzgieriky a začervenanie, mala
liečba levocetirizínom výrazný vplyv na potlačenie vytvárania kožných
pľuzgierikov a začervenania, ktoré bolo najvýraznejšie počas prvých
12 hodín a pretrvávalo 24 hodín, (p<0,001) v porovnaní s placebom
a desloratadínom.

Nástup účinku 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných
príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných
skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky
alergénu).

/In vitro/ štúdie (Boydenova komôrka a tkanivové kultúry) dokazujú, že
levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu
eozinofilov, ako cez dermálne tak i cez pľúcne bunky. Farmakodynamická
experimentálna štúdia /in vivo/ (metóda kožných komôrok) preukázala
u 14 dospelých pacientov 3 základné inhibičné účinky levocetirizínu v dávke
5 mg v porovnaní s podaním placeba, v priebehu prvých 6 hodín peľom
indukovanej reakcie: inhibícia uvoľňovania VCAM-1, modulácia vaskulárnej
permeability a zníženie uvoľňovania eozinofilov.
Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu bola preukázaná v niekoľkých dvojito
slepých, placebom kontrolovaných klinických štúdiách u dospelých pacientov
so sezónnou alergickou rinitídou, chronickou alergickou rinitídou alebo
perzistentnou alergickou rinitídou. Levocetirizín vykazoval významné
zlepšenie príznakov alergickej nádchy, v niektorých štúdiách vrátane
obštrukcie nosa.

6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov
liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou
(príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne)
a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ
dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne
účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej
nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas
celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života
pacientov.

Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa
skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, zahŕňajúcich
pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou
rinitídou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky
a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.

V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní, zahŕňajúcom 166 pacientov
s chronickou idiopatickou žihľavkou, 85 pacientov bolo liečených placebom
a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov.
Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas
prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom.
Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života
hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.

Chronická idiopatická žihľavka sa skúmala ako model žihľavkových stavov.
Keďže uvoľnenie histamínu je kauzálnym faktorom žihľavkových ochorení,
predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri zmiernení príznakov nielen
chronickej idiopatickej urtikárie ale aj iných žihľavkových stavov.

Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:
Účinok na kožné reakcie indukované histamínom nesúvisel s plazmatickými
koncentráciami.
Pri podávaní levocetirizínu nedochádza na EKG k žiadnemu významnému
ovplyvneniu QT intervalu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizínu je lineárny a na dávke a čase
nezávislý, s nízkou subjektovou variabilitou. Farmakokinetický profil je
rovnaký tak po podaní samotného enantioméru ako i po podaní ako cetirizín.
Nedochádza k žiadnej chirálnej zmene v procese absorpcie a eliminácie.

/Absorpcia:/
Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchle a vo veľkom množstve
absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie dosahuje o 0,9 hodiny po
podaní. Ustálený stav sa dosahuje o 2 dni. Maximálna koncentrácia je
obvykle 270 ng/ml po podaní jednej 5 mg dávky a 308 ng/ml po podaní
opakovanej dávky 5 mg levocetirizínu. Stupeň absorpcie je závislý na dávke
a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená
a oneskorená.

/Distribúcia:/
U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje o distribúcii v tkanivách, ani o
prechode levocetirizínu cez hematoencefalickú bariéru. U potkanov a u psov
boli nájdené najvyššie tkanivové hladiny v pečeni a v obličkách, najnižšie
v oblasti CNS.
Levocetirizín sa v 90% viaže na plazmatické proteíny. Distribúcia
levocetirizínu je obmedzená, keďže distribučný objem je 0,4 l/kg.

/Biotransformácia:/
U ľudí sa metabolizuje menej než 14% dávky levocetirizínu, a preto sa
predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súčasným
podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická zmena
zahŕňa aromatickú oxidáciu, N- a O- dealkyláciu a konjugáciu s taurínom.
Procesy dealkylácie sú primárne sprostredkované CYP 3A4, zatiaľ čo
aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy.
Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg neovplyvňoval aktivitu CYP izoenzýmov
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 pri dosiahnutých koncentráciách vyšších než
maximálna koncentrácia.
Vzhľadom k obmedzenému metabolizmu a nulovému metabolickému inhibičnému
potenciálu je interakcia levocetirizínu s inými látkami , alebo iných látok
s levocetirizínom, nepravdepodobná.

/Eliminácia:/
Plazmatický polčas je u dospelých 7,9 ±1,9 hodiny. Priemerná zdanlivá
celková telesná klírens je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizín je vylučovaný
najmä močom, v priemernom množstve 85,4% dávky. Vylučovanie stolicou
predstavuje len 12,9% dávky. Levocetirizín je vylučovaný glomerulárnou
filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.

/Poškodenie funkcie obličiek:/
Zdanlivá telesná klírens levocetirizínu má vzťah ku klírens kreatinínu.
Preto sa u pacientov so stredne ťažkým a ťažkým poškodením funkcie obličiek
odporúča upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírens
kreatinínu. U pacientov s anúriou a v konečnom štádiu obličkového zlyhania
sa znižuje celková telesná klírens približne o 80% v porovnaní so zdravými
osobami. Množstvo levocetirizínu odstráneného štandardnou 4-hodinovou
hemodialýzou bolo <10%.
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu
a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Magnéziumstearát

Filmová obaľovacia vrstva:
Monohydrát laktózy
Hypromelóza 6cP
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 3000
Triacetín

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/PVDC/Al) so 7 alebo 10 tabletami v škatuľke.
Veľkosť balenia: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 filmom
obalených tabliet.

Blister (OPA/Al/PVC/Al) so 7 alebo 10 tabletami v škatuľke.
Veľkosť balenia: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 filmom
obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

24/0164/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

23.4.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 11/2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C50071
Skupina ATC:
R06 - Antihistaminiká na systémové použitie
Skupina ATC:
R06AE09 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.86 € / 56.03 SK
Úhrada poisťovňou:
0.80 € / 24.10 SK
Doplatok pacienta:
1.06 € / 31.93 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.02 € ÚP:1.60 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.91 € ÚP:2.24 € DP:0.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.21 € ÚP:4.00 € DP:1.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.20 € ÚP:7.20 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.02 € ÚP:1.60 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.91 € ÚP:2.24 € DP:0.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.21 € ÚP:4.00 € DP:1.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.20 € ÚP:7.20 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien