Detail:
Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný ro plv iol 5x75 IU+solv.
Názov lieku:
Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný ro
Doplnok názvu:
plv iol 5x75 IU+solv.
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/08258


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
urofollitropinum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Bravelle a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Bravelle
3. Ako užívať Bravelle
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bravelle
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Bravelle A NA ČO SA POUŽÍVA

Bravelle je dostupný ako prášok, ktorý sa musí pred použitím zmiešať
s rozpúšťadlom. Podáva sa injekčne pod kožu.

Obsahuje hormón nazývaný folikuly stimulujúci hormón (FSH). FSH je prírodný
hormón, ktorý sa tvorí rovnako u mužov a žien. Napomáha normálnej funkcii
rozmnožovacích orgánov. FSH, ktorý sa nachádza v tomto lieku, sa získava
z moču žien po menopauze. Je vysoko čistený a známy ako urofolitropín.

Bravelle sa používa na liečbu neplodnosti u žien v nasledujúcich dvoch
prípadoch:

. U žien, ktoré nemôžu otehotnieť, pretože ich vaječníky neprodukujú
vajíčka (vrátane ochorenia polycystických vaječníkov). Bravelle sa
používa u žien, ktoré už na liečbu neplodnosti užívali
klomiféniumcitrát, avšak tento liek im nepomáhal.
. U žien, ktoré sa podrobujú metódam asistovanej reprodukcie (vrátane /in/
/vitro/ fertilizácie/ prenosu embrya (IVF/ET), prenosu gamét do vajcovodu
(GIFT) a intracytoplazmatickej injekcie spermie (ICSI). Tento liek
pomáha vaječníkom vytvoriť veľký počet vačkov (folikulov), kde môžu
vajíčka dozrievať (mnohopočetný vývoj folikulov).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Bravelle

Pred začiatkom liečby s Bravelle vyšetrí lekár Vás a Vášho partnera na
príčinu neplodnosti. Vyšetrovať bude hlavne to, či netrpíte niektorou z
nižšie uvedených chorôb, aby sa v prípade potreby začalo s vhodnou liečbou:
- znížená funkciu štítnej žľazy alebo nadobličiek
- vysoké hladiny hormónu nazývaného prolaktín (hyperprolaktinémia)
- nádory hypofýzy (podmozgová žľaza umiestnená v spodnej časti mozgu)
- nádory hypotalamu (umiestnený v mozgovej časti hlavy pod talamom)

Ak trpíte niektorou z uvedených chorôb, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi pred začiatkom liečby s týmto liekom.

Neužívajte Bravelle
- ak ste alergická (precitlivená) na urofolitropín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku (pozri časť 6. Ďalšie informácie)
- ak máte nádor na maternici, vaječníkoch, prsníku, podmozgovej žľazy
alebo hypotalamu
- ak máte cysty na vaječníkoch alebo zväčšené vaječníky (pokiaľ to nie je
zapríčinené ochorením polycystických vaječníkov)
- ak máte deformované pohlavné orgány, ktoré neumožňujú normálne
tehotenstvo
- ak krvácate z pošvy a príčina krvácania nie je známa
- ak máte fibroidy (nezhubné nádory) na maternici, ktoré neumožňujú
normálne tehotenstvo
- ak ste tehotná alebo dojčíte.
- ak ste v predčasnej menopauze

Buďte zvlášť opatrná pri používaní Bravelle
Ak trpíte nasledujúcim:
- bolesť brucha
- zväčšenie brucha
- nevoľnosť
- vracanie
- hnačka
- prírastok na hmotnosti
- ťažkosti s dýchaním
- znížená tvorba moču

Ak sa u Vás objaví po niekoľkých dňoch po poslednej injekcii niektorý
z uvedených príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi. Môžu to byť
príznaky nadmernej reakcie vaječníkov, čo môže byť vážne.

Ak sa príznaky stanú závažnými, liečba neplodnosti sa musí prerušiť
a v prípade potreby budete hospitalizovaná.

Dodržiavanie odporúčaných dávok Bravelle a pozorné sledovanie liečby
znižujú možnosť výskytu týchto príznakov.

Aj keď prestanete užívať Bravelle, stále sa u Vás môžu objaviť tieto
príznaky. Ak sa u Vás objaví niektorý z týchto príznakov, oznámte to ihneď
svojmu lekárovi.

Pokiaľ sa liečite týmto liekom, Váš lekár pre Vás zabezpečí vyšetrenie
ultrazvukom a prípadne krvné testy, aby mohol sledovať Vašu odpoveď na
liečbu.

Ak sa liečite hormónmi, akým je aj tento liek, môže sa u Vás zvýšiť riziko:
- mimomaternicového tehotenstva, ak ste prekonali ochorenie vajcovodov
- spontánneho potratu
- viacpočetného tehotenstva (dvojičky, trojičky, atď.)
- vrodených malformácií (fyzické poruchy prítomné u novorodencov)

U niektorých žien, ktoré sa podrobili liečbe neplodnosti, sa vyvinuli
nádory vaječníkov a iných rozmnožovacích orgánov. Dosiaľ nie je známe, či
liečba s hormónmi, akým je aj Bravelle, spôsobuje tieto problémy.
U tehotných žien sa častejšie vyskytujú krvné zrazeniny v cievach alebo
žilách. Liečba neplodnosti zvyšuje možnosť vzniku krvných zrazenín,
obzvlášť ak máte nadváhu alebo u niekoho vo Vašej rodine (pokrvný príbuzný)
sa vyskytli krvné zrazeniny. Ak si myslíte, že sa Vás to týka, povedzte to
svojmu lekárovi.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi.

Na liečbu neplodnosti sa používa aj klomiféniumcitrát. Ak sa Bravelle užíva
súbežne s klomiféniumcitrátom, môže sa zosilniť účinok na vaječníky.

Bravelle sa môže užívať súbežne s Menopurom (pozri časť 3. Ako užívať
Bravelle).

Tehotenstvo a dojčenie
Tento liek sa nesmie užívať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že liek má vplyv na vedenie vozidla alebo obsluhu
strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Bravelle
Bravelle obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, tzn. že
je v podstate bez sodíka.


3. AKO UŽÍVAŤ Bravelle

Vždy užívajte Bravelle presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istá, overte si to u svojho lekára.

Ženy, ktoré nemajú ovuláciu (neprodukujú vajíčka):
Liečba sa má začať počas prvých 7 dní menštruačného cyklu (deň 1 je prvý
deň Vašej menštruácie). Liečba má pokračovať každý deň počas najmenej 7
dní.

Počiatočná dávka je obyčajne 75 IU denne (jedna injekčná liekovka prášku),
ale môže byť upravená v závislosti od odpovede na liečbu (maximálne do 225
IU – 3 injekčné liekovky prášku denne). Táto dávka sa má podávať najmenej 7
dní a až potom sa môže upraviť. Odporúča sa zvyšovať dávku o 37,5 IU
(polovica injekčnej liekovky s práškom) a nesmie prekročiť 75 I.U počas
jednej úpravy dávky. Ak sa po 4 týždňoch liečby nedostaví odpoveď, liečebný
cyklus sa má ukončiť.

Ak je odpoveď na liečbu dostatočná, podá sa jednorazová injekcia ďalšieho
hormónu nazývaného ľudský choriový gonadotropín (hCG) v dávke 5 000 až
10 000 IU jeden deň po podaní poslednej injekcie Bravelle. Odporúča sa, aby
ste mali pohlavný styk v deň podania hCG injekcie a na nasledujúci deň.
Tiež môžete podstúpiť umelé oplodnenie (injekčné podanie spermie priamo do
maternice). Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní
hCG injekcie.

Váš lekár bude sledovať účinok liečby s Bravelle. V závislosti od vývoja
liečby môže lekár liečbu s Bravelle ukončiť a hCG injekciu Vám nepodať.
V tomto prípade Vám odporučí, aby ste používali antikoncepciu (napr.
kondóm) alebo sa vyhýbali pohlavnému styku do začiatku ďalšieho
menštruačného cyklu.

Ženy, ktoré sa podrobujú metódam asistovanej reprodukcie:

Ak sa súčasne liečite GnRH agonistom (liek, ktorý pomáha hormónu nazývanému
gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH) pracovať), liečba s Bravelle má začať
približne 2 týždne po začiatku liečby s GnRH agonistom.
U pacientok, ktoré sa neliečia s GnRH agonistom, liečba s Bravelle má začať
na 2. alebo 3. deň menštruačného cyklu (deň 1 je prvý deň Vašej
menštruácie).

Liečba má pokračovať denne počas najmenej 5 dní. Počiatočná dávka lieku je
obyčajne 150 – 225 IU (2 alebo 3 injekčné liekovky s práškom). Táto dávka
sa môže zvýšiť v závislosti od odpovede na liečbu, avšak maximálne do 450
IU (6 injekčných liekoviek s práškom). Dávka sa nesmie zvyšovať o viac ako
150 IU počas jednej úpravy dávky. Liečba obyčajne netrvá dlhšie ako 12 dní.


Ak sa vytvorí dostatok vačkov s vajíčkami, dostanete jednorazovú injekciu
lieku, ktorý sa nazýva ľudský choriový gonadotropín (hCG) v dávke až do
10 000 IU na vyvolanie ovulácie (uvoľnenie vajíčka).

Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG
injekcie.

Váš lekár bude sledovať účinok liečby s Bravelle. V závislosti od odpovede
na liečbu môže rozhodnúť o ukončení liečby s Bravelle a injekciu hCG Vám
nepodať. V tomto prípade Vám odporučí používať antikoncepciu (napr. kondóm)
alebo sa vyhýbať pohlavnému styku do začiatku ďalšieho menštruačného cyklu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ak Vás lekár požiada, aby ste si podávali tento liek sama, musíte
dodržiavať všetky inštrukcie, ktoré Vám odporučil.

Prvá injekcia Bravelle sa má podať pod dohľadom lekára.

ROZPUSTENIE Bravelle
Tento liek sa dodáva ako prášok a pred podaním sa musí rozpustiť.
Rozpúšťadlo, v ktorom sa má rozpustiť, sa dodáva spolu s práškom. Bravelle
sa smie nariediť len bezprostredne pred použitím. Ako postupovať:


. Nasaďte pevne dlhú tenkú ihlu (ihla na odobratie rozpúšťadla) na
injekčnú striekačku.. Odlomte hornú časť ampulky s rozpúšťadlom.
. Odoberte celý obsah rozpúšťadla do injekčnej striekačky.
. Ihlou prepichnite gumenú zátku injekčnej liekovky s Bravelle práškom a
pomaly vytlačte celý objem rozpúšťadla. Ihlu nasmerujte k stene
injekčnej liekovky, aby sa nevytvárali vzduchové bubliny.
. Prášok sa má rýchlo rozpustiť (za 2 minúty) a vzniknutý roztok má byť
číry.


. Na urýchlenie rozpúšťania prášku otáčajte liekovkou s roztokom.
Nepretrepávajte, nakoľko to môže spôsobiť vznik vzduchových bublín. /Ak/
/roztok nie je číry alebo ak obsahuje pevné čiastočky,/ /nesmie sa/ /použiť./
. Odoberte roztok späť do injekčnej striekačky.


Ak Vám lekár predpísal viac ako 1 injekčnú liekovku Bravelle prášok na
injekciu, môžete odobrať roztok (prvý roztok rozpusteného Bravelle prášku)
späť do injekčnej striekačky a vstreknúť ho do druhej injekčnej liekovky
s práškom. Môžete tak rozpustiť celkovo až šesť injekčných liekoviek
s práškom – avšak urobte tak len vtedy, ak Vám to odporučil lekár.

Ak Vám lekár predpísal Menopur v rovnakom čase ako Bravelle, môžete zmiešať
obidva lieky tak, že rozpustíte Bravelle a vstreknete ho do injekčnej
liekovky s Menopurom. Nechajte prášok rozpustiť a odoberte potom tento
kombinovaný roztok: môžete ich podať spolu namiesto toho, aby ste každý
podávali zvlášť.

INJEKČNÉ PODANIE Bravelle:


. Keď už máte dávku, ktorú Vám predpísal lekár, v injekčnej striekačke,
vymeňte ihlu za krátku tenkú ihlu (ihla na injekčné podanie pod kožu).. Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám povedia, kde si máte injekciu
pichnúť (napr. predná strana stehna, do oblasti brucha, atď.).


. Pred podaním injekcie stlačte kožu tak, aby vytvorila záhyb a pichnite
do neho ihlu jedným rýchlym pohybom pod uhlom 90o. Tlakom na piest
vstreknite roztok a potom ihlu vytiahnite.

. Po vytiahnutí injekčnej ihly tlačte na miesto podania injekcie, aby sa
zastavilo prípadné krvácanie. Mierna masáž miesta vpichu napomôže
rozptýleniu roztoku pod kožou.
. Neodhoďte použité predmety do domového odpadu; tieto majú byť
zlikvidované primeraným spôsobom.

Ak užijete viac tohto lieku, ako máte
Povedzte to, prosím, svojej zdravotnej sestre alebo lekárovi.

Ak si zabudnete podať tento liek
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Povedzte
to, prosím, svojej zdravotnej sestre alebo lekárovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Bravelle môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Liečba s Bravelle môže spôsobiť nadmernú reakciu vaječníkov, najmä u žien
s polycystickými vaječníkmi. Príznaky zahŕňajú: bolesť brucha, zväčšenie
brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačka, prírastok na hmotnosti, ťažkosti
s dýchaním a znížená tvorba moču.

Ako komplikácie nadmernej reakcie vaječníkov sa môžu objaviť krvné
zrazeniny a otočenie jedného z vaječníkov. Ak pocítite ktorýkoľvek z týchto
príznakov, informujte o tom ihneď svojho lekára, aj keď sa objavil niekoľko
dní po podaní poslednej injekcie.

Pri použití Bravelle môže dôjsť k alergickým (hypersenzitívnym) reakciám.
Príznaky takýchto reakcií môžu zahŕňať: vyrážku, svrbenie, opuch hrdla
a ťažkosti s dýchaním. Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov,
informujte o tom ihneď svojho lekára.

Nasledovné veľmi časté nežiaduce účinky sa vyskytujú u viac ako 10 zo 100
liečených pacientok:
- Bolesť brucha
- Bolesť hlavy

Nasledovné časté nežiaduce účinky sa vyskytujú u 1 až 10 zo 100 liečených
pacientok:
- Infekcie močových ciest
- Zápal hrdla a nosových dutín
- Návaly tepla
- Nevoľnosť
- Vracanie
- Mierna bolesť brucha
- Zväčšenie brucha
- Hnačka
- Zápcha
- Vyrážka
- Svalové kŕče
- Bolesť v panvovej oblasti
- Nadmerná stimulácia vaječníkov
- Bolestivosť prsníkov
- Krvácanie z pošvy
- Výtok z pošvy
- Bolesť
- Bolesť a reakcie v mieste podania injekcie (sčervenanie, modrina, opuch
a/alebo svrbenie)

Ak začnete pociťovať jeden alebo viacero týchto vedľajších účinkov alebo ak
budete pociťovať iné príznaky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Bravelle

Uchovávajte pri teplote do 25 oC. Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Bravelle obsahuje
Liečivom je urofolitropín.

Jedna injekčná liekovka obsahuje 82,5 IU vysoko čisteného folikuly
stimulujúceho hormónu (FSH), urofolitropínu. Po rozpustení v priloženom
rozpúšťadle sa jednou injekčnou liekovkou podá 75 IU FSH.

Ďalšie zložky prášku sú:
- Monohydrát laktózy
- Hydrogénfosforečnan sodný heptahydrát
- Polysorbát 20
- Kyselina fosforečná
- Voda na injekciu

Zložky rozpúšťadla sú:
- Chlorid sodný
- Voda na injekciu
- Kyselina chlorovodíková

Ako vyzerá Bravelle a obsah balenia
Tento liek je prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Škatuľka obsahuje päť alebo desať bezfarebných sklených injekčných
liekoviek svetlého prášku. Škatuľka tiež obsahuje rovnaký počet
bezfarebných sklených ampuliek bezfarebného rozpúšťadla.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika

Výrobca:
Ferring GmbH
Wittland 11,
D-24109 Kiel, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 54 416 010
Fax: + 421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 07/2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/08258SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 82,5 IU vysoko purifikovaného
urinárneho folikuly stimulujúceho hormónu (FSH), urofolitropínu. Po
rozpustení v priloženom rozpúšťadle sa jednou injekčnou liekovkou podá 75
IU FSH.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Vzhľad prášku: biely až takmer biely lyofilizovaný prášok (koláč).
Vzhľad rozpúšťadla: číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4. 1. Terapeutické indikácie

Bravelle sa používa na liečbu neplodnosti u žien v nasledujúcich klinických
indikáciách:

Anovulácia (vrátane syndrómu polycystických ovárií (PCOD)) u žien, ktoré
neodpovedajú na liečbu s klomiféniumcitrátom.

Kontrolovaná ovariálna hyperstimulácia na vyvolanie rastu viacerých
folikulov pri metódach asistovanej reprodukcie (ART) (napr. /in/
/vitro/ fertilizácia/prenos embrya (IVF/ET), prenos gamét do vajcovodu (GIFT)
a intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI)).

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba s Bravelle sa má uskutočniť pod dohľadom lekára so skúsenosťami s
liečbou neplodnosti.

Spôsob podania
Bravelle je určený na podkožné injekčné podanie po rozpustení prášku v
priloženom rozpúšťadle. Prášok sa má rozpustiť bezprostredne pred použitím.
Aby sa zabránilo podávaniu veľkých objemov, v priloženom rozpúšťadle možno
rozpustiť až 6 injekčných liekoviek s práškom. Roztok sa nesmie použiť, ak
obsahuje čiastočky alebo nie je číry.

Vzhľad nariedeného roztoku: číry roztok.

Dávkovanie
Existujú veľké inter- a intraindividuálne rozdiely v odpovedi ovárií na
exogénne gonadotropíny, preto nie je možné zostaviť jednotnú dávkovaciu
schému. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od odpovede ovárií.
Vyžaduje si to monitorovanie odpovede ovárií samotnou ultrasonografiou
alebo najlepšie v kombinácii so stanovením hladín estradiolu. Bravelle sa
môže podávať samostatne alebo v kombinácii s agonistom alebo antagonistom
gonadotropín uvoľňujúceho hormónu (GnRH) na kontrolu hyperstimulácie
ovárií. Pri tejto indikácii neexistujú zatiaľ žiadne skúsenosti z
klinického hodnotenia Bravelle v kombinácii s antagonistami GnRH.
Odporúčania ohľadom dávkovania a dĺžky liečby sa môžu meniť v závislosti od
aktuálneho liečebného postupu.

Pri obidvoch indikáciách sú skúsenosti z klinických skúšok s Bravelle
založené na jednom liečebnom cykle.

Ženy s anovuláciou (vrátane PCOD):
Cieľom liečby s Bravelle je vývoj jediného Graafovho folikulu, z ktorého sa
po podaní ľudského choriogonadotropínu (hCG) uvoľní vajíčko.

Liečba s Bravelle sa má začať počas prvých 7 dní menštruačného cyklu.
Odporúčaná počiatočná dávka Bravelle je 75 IU denne a má trvať najmenej 7
dní. Na základe klinického monitorovania (vrátane samotného ultrazvukového
vyšetrenia vaječníkov alebo v kombinácii so stanovením hladín estradiolu)
následné dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnej odpovede pacientky.
Úprava dávkovania sa nemá robiť častejšie ako každých 7 dní. Odporúčanú
dávku možno zvyšovať postupne o 37,5 IU a nesmie presiahnuť 75 IU Maximálna
denná dávka nemôže byť vyššia ako 225 IU Ak pacientka po 4 týždňoch
neodpovedá primerane na liečbu, cyklus sa má ukončiť.

Ak sa dostaví optimálna odpoveď, je potrebné podať jednu injekciu 5 000 až
10 000 IU hCG 1 deň po podaní poslednej injekcie Bravelle. Pacientke treba
odporučiť pohlavný styk v deň podania hCG injekcie a v nasledujúci deň.
Eventuálne sa môže vykonať vnútromaternicová inseminácia. Pacientky sa majú
pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG. Ak sa dostaví nadmerná
reakcia na Bravelle, liečba sa má ukončiť a hCG nepodať (pozri časť 4.4).
Pacientka má používať bariérové kontraceptívne metódy alebo sa vyhýbať
pohlavnému styku do začiatku ďalšej menštruácie.

Ženy, ktoré podstupujú kontrolovanú ovariálnu hyperstimuláciu na indukciu
viacpočetného vývoja folikulov pri metódach asistovanej reprodukcie (ART):
V súlade s klinickými skúškami s Bravelle, ktoré zahŕňajú zníženie
reaktibility (downregulation) GnRH agonistami, liečba s Bravelle sa má
začať približne 2 týždne po začiatku liečby agonistom. Odporúčaná
počiatočná dávka Bravelle je 150-225 IU denne počas najmenej prvých 5 dní
liečby. Na základe klinického monitorovania (vrátane samotného
ultrazvukového vyšetrenia vaječníkov alebo v kombinácii so stanovením
hladín estradiolu) následné dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnej
odpovede pacientky a nesmie presiahnuť 150 IU Maximálna denná dávka nemá
byť vyššia ako 450 IU a vo väčšine prípadov liečba dlhšia ako 12 dní sa
neodporúča.

Ak liečebný postup nezahŕňa zníženie reaktibility GnRH agonistom, liečba s
Bravelle sa má začať na 2. alebo 3. deň menštruačného cyklu. Odporúča sa
používať rozsah dávok a režim podávania uvedený vyššie pre liečbu so
znížením reaktibility GnRH agonistami.

Po dosiahnutí optimálnej odpovede sa podá jednorazová injekcia do 10 000 IU
hCG na vyvolanie záverečného dozretia folikulu ako prípravy na získanie
vajíčka. Pacientky sa majú pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní
hCG. Ak sa dostaví nadmerná reakcia na Bravelle, liečba sa má ukončiť a hCG
nepodať (pozri časť 4.4). Pacientka má používať bariérové kontraceptívne
metódy alebo sa vyhýbať pohlavnému styku do začiatku ďalšej menštruácie.

4. 3. Kontraindikácie

Bravelle je kontraindikovaný u žien v nasledujúcich prípadoch:
- nádory hypofýzy alebo hypotalamu,
- karcinóm vaječníkov, maternice alebo prsníkov,
- tehotenstvo a dojčenie,
- gynekologické krvácanie neznámej etiológie,
- precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Bravelle sa nemá podávať v nasledujúcich prípadoch, kedy je pozitívny
výsledok liečby málo pravdepodobný:
- primárna porucha vaječníkov,
- cysty na vaječníkoch alebo zväčšenie vaječníkov nezapríčinené syndrómom
polycystických ovárií,
- malformácia pohlavných orgánov nezlučiteľná s graviditou,
- fibroidné nádory maternice nezlučiteľné s graviditou.

4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Bravelle je veľmi účinná gonadotropná látka, ktorá môže spôsobiť mierne až
závažné nežiaduce reakcie a môže sa podávať len pod vedením lekára so
skúsenosťami v liečbe neplodnosti a s jej manažmentom.

Liečba gonadotropínmi si vyžaduje určitý časový záväzok od lekárov a
zdravotníckeho personálu a tiež dostupnosť vhodného vybavenia na
monitorovanie. Bezpečné a účinné použitie Bravelle u žien si vyžaduje
pravidelné monitorovanie odpovede vaječníkov samotným ultrazvukom alebo
najlepšie v kombinácii so stanovením hladín estradiolu v sére. Pacientky
môžu odpovedať na podanie FSH rozdielne a u niektorých pacientok je odpoveď
na FSH nedostatočná. Pri liečbe sa má použiť najnižšia účinná dávka, v
závislosti od reakcie pacientky.

V klinických skúškach nebola skúmaná opätovná expozícia Bravelle.

Prvá injekcia Bravelle sa má podať pod priamym dohľadom lekára.

Pred začiatkom liečby je potrebné posúdiť neplodnosť páru a zvážiť možné
kontraindikácie tehotenstva. Pacientky sa majú vyšetriť hlavne na
hypotyreoidizmus, adrenokortikálnu deficienciu, hyperprolaktinémiu a nádory
hypofýzy alebo hypotalamu a má sa im poskytnúť vhodná špecifická liečba.

U pacientok, ktoré sa podrobujú stimulácii folikulárneho rastu, či už v
rámci liečby anovulačnej neplodnosti alebo ART, môže dôjsť k zväčšeniu
vaječníkov alebo hyperstimulácii. Dodržiavanie odporúčaných dávok Bravelle
a režimu podávania ako aj dôkladné monitorovanie liečby minimalizujú výskyt
takýchto udalostí. Presná interpretácia ukazovateľov vývoja folikulov a ich
dozrievania si vyžaduje lekára so skúsenosťami v interpretácii príslušných
testov.

Syndróm ovariálnej hyperstimulácie (OHSS)
OHSS je ochorenie odlišné od nekomplikovaného zväčšenia vaječníkov. OHSS je
syndróm, ktorý môže nadobudnúť vysoký stupeň závažnosti. Prejavuje sa
nápadným zväčšením vaječníkov, vysokými hodnotami pohlavných steroidov v
sére a zvýšenou permeabilitou ciev, čo môže mať za následok hromadenie
tekutín v peritoneálnych, pleurálnych a zriedkavo aj v perikardiálnych
dutinách.

V ťažších prípadoch OHSS možno pozorovať nasledujúce symptómy: abdominálnu
bolesť, abdominálnu distenziu, závažné zväčšenie vaječníkov, zvýšenie
telesnej hmotnosti, dyspnoe, oligúriu a gastrointestinálne symptómy, ktoré
zahŕňajú nauzeu, vracanie a hnačku. Klinické hodnotenia môžu poukazovať na
hypovolémiu, hemokoncentráciu, nerovnováhu elektrolytov, ascites,
hemoperitoneum, pleurálna efúziu, hydrotorax, akútnu bolesť v oblasti pľúc
a trombembolické príhody.

Nadmerná odpoveď vaječníkov na liečbu gonadotropínmi zriedkavo spôsobuje
OHSS, pokiaľ nie je na vyvolanie ovulácie podaný hCG. Preto je potrebné v
prípadoch hyperstimulácie vaječníkov hCG nepodať a odporučiť pacientke,
aby aspoň 4 dni nemala pohlavný styk alebo používala bariérové
kontraceptívne metódy. OHSS môže rýchlo progredovať (za 24 hodín až
niekoľko dní) a stať sa z lekárskeho hľadiska závažným, preto sa pacientky
majú sledovať najmenej dva týždne po podaní hCG.
Dodržiavanie odporúčaných dávok Bravelle a režimu podávania ako aj dôsledné
monitorovanie liečby minimalizujú výskyt hyperstimulácie ovárií a
viacpočetnej gravidity (pozri časti 4.2 a 4.8). Pri ART aspirácia všetkých
folikulov pred ovuláciou môže znížiť výskyt hyperstimulácie.

OHSS môže byť závažnejší a protrahovaný v prípade gravidity. Vo väčšine
prípadov sa OHSS objaví po prerušení hormonálnej liečby a dosahuje maximum
za sedem až desať dní po liečbe Zvyčajne OHSS vymizne spontánne so
začiatkom menštruácie.

V závažných prípadoch OHSS je potrebné ukončiť liečbu gonadotropínmi, ak
ešte pokračuje, pacientku hospitalizovať a začať so špecifickou liečbou
OHSS.
Syndróm sa vyskytuje s vyššou incidenciou u pacientok s polycystickým
ochorením vaječníkov.

Viacpočetná gravidita
Viacpočetná gravidita, zvlášť pri vyššom počte plodov, prináša so sebou
zvýšené riziko nežiaducich tehotenských a perinatálnych udalostí.

U pacientok podrobujúcich sa indukcii ovulácie s gonadotropínmi sa zvyšuje
incidencia viacpočetnej gravidity v porovnaní s prirodzeným počatím. Vo
väčšine prípadov sa jedná o dvojičky. Na minimalizovanie rizika
viacpočetnej gravidity sa odporúča dôsledné monitorovanie odpovede
vaječníkov.

U pacientok podrobujúcich sa liečbe ART súvisí riziko viacpočetnej
gravidity hlavne s počtom umiestnených embryí, ich kvalitou a vekom
pacientky.

Pred začiatkom liečby má byť pacientka informovaná o potenciálnom riziku
viacpočetného počatia.

Ukončenie tehotenstva
Incidencia spontánneho potratu alebo umelého prerušenia tehotenstva je
vyššia u pacientok podstupujúcich stimuláciu folikulárneho rastu pri
indukcii ovulácie alebo ART v porovnaní s normálnou populáciou.

Mimomaternicové tehotenstvo
Ženy s anamnézou poruchy vajcovodov predstavujú rizikovú skupinu z hľadiska
mimomaternicového tehotenstva, či už ide o prirodzené tehotenstvo alebo
tehotenstvo, ku ktorému došlo počas liečby neplodnosti. Hlásená bola
prevalencia mimomaternicového tehotenstva po IVF 2 až 5 % v porovnaní s 1
až 1,5 % v bežnej populácii.

Nádory reprodukčných orgánov
U žien podstupujúcich viacnásobné liečebné cykly pri liečbe neplodnosti
boli hlásené nádory vaječníkov a iných reprodukčných orgánov, benígne
a malígne. Dosiaľ nie je zrejmé, či liečba gonadotropínmi zvyšuje riziko
nádorov u neplodných žien.

Kongenitálne malformácie
Prevalencia kongenitálnych malformácií pri ART môže byť mierne zvýšená
oproti prirodzenému otehotneniu. Môže to byť spôsobené rozdielmi
v charakteristikách rodičov (napr. vek v tehotenstve, charakter spermií)
a viacnásobnými graviditami.

Trombembolické príhody
U žien so všeobecnými rizikovými faktormi pre trombembolické príhody, ako
sú osobná alebo rodinná anamnéza, závažná obezita (Body Mass Index >30
kg/m2) alebo trombofília môže byť počas alebo po liečbe gonadotropínmi
zvýšené riziko pre cievne alebo arteriálne trombembolické príhody. U týchto
žien sa musí zvážiť prínos liečby gonadotropínmi oproti riziku liečby. Je
potrebné poznamenať, že tehotenstvo samotné tiež zvyšuje riziko
trombembolických príhod.

4. 5. Liekové a iné interakcie
Nevykonali sa žiadne interakčné štúdie s použitím Bravelle u ľudí.

Hoci nie sú klinické skúsenosti, predpokladá sa, že súbežné podávanie
Bravelle a klomiféniumcitrátu môže zosilniť reakciu folikulov. Použitie
GnRH agonistu na desenzibilizáciu hypofýzy môže vyžadovať vyššie dávky
Bravelle na dosiahnutie reakcie folikulov.

4. 6. Gravidita a laktácia

Bravelle je kontraindikovaný u tehotných a dojčiacich žien (pozri časť
4.3).

Doteraz sa nezaznamenalo žiadne teratogénne riziko pri klinickom použití
gonadotropínov na kontrolovanú ovariálnu hyperstimuláciu. Údaje o účinku
lieku počas gravidity sú nedostatočné. Skúšky na zvieratách nepreukázali
teratogénny účinok (pozri časť 5.3).

4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Avšak je nepravdepodobné, že Bravelle ovplyvňuje
schopnosť pacientky viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4. 8. Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby s Bravelle, preukázané
v klinických skúškach, sú bolesť hlavy a abdominálna bolesť, obidva sa
vyskytli u 10 % pacientok, nasleduje nauzea, vaginálna hemorágia, OHSS a
abdominálna distenzia, každý sa vyskytuje u 5 až 9 % pacientok. V tabuľke
nižšie sú uvedené nežiaduce účinky vyskytujúce sa u viac ako 1 % pacientok
liečených s Bravelle počas klinických skúšok. Nežiaduce účinky sú rozdelené
podľa triedy orgánových systémov a frekvencie.

|Trieda orgánových systémov |Veľmi časté (>1/10)|Časté (>1/100, <1/10)|
|Infekcie a nákazy |- |Infekcia močovej |
| | |sústavy, |
| | |nazofaryngitída |
|Poruchy nervového systému |Bolesť hlavy |- |
|Poruchy ciev |- |Návaly tepla |
|Poruchy gastrointestinálneho |Abdominálna bolesť |Nauzea, vracanie, |
|traktu | |abdominálna |
| | |distenzia, |
| | |abdominálny |
| | |diskomfort, hnačka, |
| | |zápcha |
|Poruchy kože a podkožného |- |Vyrážka |
|tkaniva | | |
|Poruchy kostrovej a svalovej |- |Svalový spazmus |
|sústavy a spojivového tkaniva| | |
|Poruchy reprodukčného systému|- |Vaginálna hemorágia, |
|a prsníkov | |OHSS, bolesť v panve,|
| | |bolesť na hrudníku, |
| | |vaginálny výlučok |
|Celkové poruchy a reakcie v |- |Bolesť, bolesť a |
|mieste podania | |reakcie v mieste |
| | |podania injekcie |
| | |(sčervenanie, |
| | |hematóm, opuch |
| | |a/alebo svrbenie) |


OHSS môže byť sprevádzaný venóznymi trombembolickými príhodami a torziou
vaječníkov.

V súvislosti s použitím gonadotropínov sa uvádzajú alergické lokálne alebo
generalizované kožné reakcie a oneskorený typ hypersenzitivity.

Opakovaná expozícia Bravelle sa v klinických skúškach neskúmala.

4. 9. Predávkovanie

Účinky predávkovania nie sú známe, napriek tomu je možné očakávať výskyt
syndrómu ovariálnej hyperstimulácie (pozri časť 4.4).5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Gonadotropíny
ATC kód: G03G A04

Bravelle obsahuje vysoko purifikovaný urinálny FSH získaný z moču
postmenopauzálnych žien. FSH stimuluje rast a vývoj ovariálnych folikulov a
tiež produkciu gonádových steroidov u žien, u ktorých sa nediagnostikovala
primárna porucha vaječníkov.
Zastúpenie izoforiem vysoko purifikovaného FSH v Bravelle poukazuje na
prítomnosť viacerých základných izoforiem v porovnaní s inými
urofolitropínovými liekmi a je podobné liekom s obsahom rekombinantného
FSH. Výsledky klinických skúšok ukázali, že farmakodynamická odpoveď na
liečbu s Bravelle sa nelíši od odpovede pri liečbe s rekombinantným FSH, ak
sa podávajú rovnakým spôsobom. Po subkutánnom podaní Bravelle a
rekombinantného FSH sa zistila podobná reakcia folikulov, maximum hladiny
estradiolu, počet získaných oocytov a počet dozretých oocytov bez rozdielu
v celkovej dávke FSH alebo trvaní liečby.
Po liečbe s Bravelle obyčajne nasleduje podanie hCG na indukciu konečného
dozretia folikulov a ovulácie.

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorazovom subkutánnom podaní Bravelle sa dosiahla maximálna
koncentrácia FSH za 21 hodín. Rovnovážny stav sa pozoroval po 4 až 5 dňoch.
Po 7 dňoch opakovaného podania sa dosiahla maximálna koncentrácia po 10
hodinách po podaní injekcie.

Po jednorazovom subkutánnom podaní Bravelle bol priemerný polčas eliminácie
FSH 41 hodín. Po 7 dňoch opakovaného podania bol priemerný polčas
eliminácie FSH 30 hodín po subkutánnom podaní.

Po 7 dňoch dávkovania Bravelle subkutánne, Cmax FSH bola 11,1 IU/l a
rovnovážny stav AUC FSH bol 235 IU/l*h.

Farmakokinetické údaje Bravelle u pacientok s poškodením funkcie obličiek
alebo pečene sa neštudovali.

5. 3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Na základe konvenčných štúdií farmakológie kardiovaskulárnej bezpečnosti,
toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní a lokálnej znášanlivosti
predklinické údaje nepreukázali žiadne špeciálne riziko u ľudí.
U potkanov, ktorí boli liečení vysokými dávkami rekombinantného folitropínu
dlhší čas, sa pozorovalo zníženie fertility. Štúdie toxicity pri
opakovaných dávkach u potkanov a psov preukázali, že vysoké dávky Bravelle
môžu znížiť fertilitu v dôsledku atrézie folikulov a cýst vo vaječníkoch.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1. Zoznam pomocných látok

Prášok
Monohydrát laktózy
Polysorbát 20
Hydrogénfosforečnan sodný heptahydrát (na úpravu pH)
Kyselina fosforečná (na úpravu pH)
Voda na injekciu

Rozpúšťadlo
Chlorid sodný
Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)
Voda na injekciu

6. 2. Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

6. 3. Čas použiteľnosti

2 roky
Po rekonštitúcii: použite ihneď.

6. 4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v
pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6. 5. Druh obalu a obsah balenia

Prášok
Prášok na injekčný roztok sa dodáva v 2 ml bezfarebných sklených (sklo typ
I) injekčných liekovkách na jednorazové použitie s brómbutylovou gumenou
zátkou uzatvorenou s hliník/propylénovým uzáverom.

Rozpúšťadlo:
Rozpúšťadlo na injekčný roztok sa dodáva v 1 ml bezfarebných sklených (typ
I) ampulkách na jednorazové použitie.

Bravelle sa dodáva v nasledovných veľkostiach baleniach:
5 injekčných liekoviek s práškom + 5 ampuliek s rozpúšťadlom
10 injekčných liekoviek s práškom + 10 ampuliek s rozpúšťadlom

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. 6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Roztok Bravelle sa smie pripraviť len s použitím priloženého rozpúšťadla.

Nasaďte ihlu na riedenie k injekčnej striekačke. Odoberte celý objem
rozpúšťadla z ampulky s rozpúšťadlom a vstreknite ho do injekčnej liekovky
s práškom. V priebehu 2 minút sa má prášok rozpustiť na číry roztok. Ak sa
prášok úplne nerozpustí, opatrne otáčajte injekčnou liekovkou medzi dlaňami
dovtedy, až kým roztok nebude číry. Silné pretrepávanie sa neodporúča.

Pred podaním sa môže pripravený roztok zmiešať s menotropínom (hMG)
(Menopur prášok na injekčný roztok, Ferring). Štúdie ukázali, že súbežné
podávanie Menopuru s Bravelle neovplyvňuje významným spôsobom očakávanú
bioaktivitu.
Ak je to potrebné, roztok sa môže znova natiahnuť do injekčnej striekačky a
vstrieknuť do ďalšej injekčnej liekovky s práškom, až kým sa nedosiahne
predpísaná dávka. V jednej ampulke s rozpúšťadlom sa môže rozpustiť až 6
injekčných liekoviek s práškom (450 IU).

Po dosiahnutí predpísanej dávky natiahnite rozpustený prášok z injekčnej
liekovky do injekčnej striekačky, ihlu vymeňte za hypodermickú ihlu a
okamžite podajte.

Roztok sa nesmie použiť, ak obsahuje čiastočky alebo nie je číry.

Bravelle sa má podať ihneď po nariedení.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0047/08-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28.02.2008/10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C47689
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03GA04 - urofollitrophinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
Výrobca lieku:
Ferring AB, Limhamn, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) na schválenom pracovisku pre in vitro fertilizáciu (IVF) pri zdravotnej indikácii, resp. v prípade 1. chýbania alebo nepriechodnosti vajcovodov na podklade laparoskopického, laparotomického, hysterosalpingografického alebo hysterosonosalpingografického dôkazu, 2. endometriózy malej panvy potvrdenej laparoskopicky alebo laparotomicky, 3. príznakov syndrómu polycystických ovárií (PCOS) potvrdených hormonálne, ultrazvukovo a klinicky, 4. idiopatickej sterility po zlyhaní troch inseminácií, 5. mužskej neplodnosti potvrdenej dvoma spermiogramami a overenej urológom alebo andrológom, 6. imunologických príčin sterility, potvrdených imunológom, 7. genetických príčin sterility, potvrdených genetikom, 8. endokrinných príčin sterility, potvrdených endokrinológom. b) v špecializovanej ambulancii pre diagnostiku a liečbu sterility po preukázaní hormonálnych výsledkov a priechodnosti vajíčkovodov, pri hypogonadotropných stavoch, pri ľahkých formách oligoasthenospermií (2 mil. spermií /1ml) alebo pri potvrdenej anovulácii. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
108.23 € / 3260.54 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
108.23 € / 3260.54 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:146.21 € ÚP:0.00 € DP:146.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:125.01 € ÚP:89.60 € DP:35.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.78 € ÚP:0.00 € DP:15.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.98 € ÚP:8.96 € DP:11.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:171.90 € ÚP:89.60 € DP:82.30 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:339.17 € ÚP:179.20 € DP:159.97 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.18 € ÚP:17.92 € DP:19.26 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien