Detail:
Bisobela 10 mg tablety tbl 30x10 mg
Názov lieku:
Bisobela 10 mg tablety
Doplnok názvu:
tbl 30x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k predĺženiu registrácie, ev.č. 2010/06649, 2010/06648


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


BISOBELA 5 mg tablety

BISOBELA 10 mg tablety

(Bisoprolol vo forme bisoprololiumhemifumarátu)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.

+ Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
+ Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
+ Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
+ Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Bisobela a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Bisobelu
3. Ako užívať Bisobelu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bisobelu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BISOBELA A NA ČO SA POUŽÍVA

Bisoprolol (liečivo v Bisobele) patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú
betablokátory. Tieto lieky spomaľujú srdcovú aktivitu, čím znižujú krvný
tlak.

Bisoprolol sa môže použiť na liečbu srdcovej angíny (bolesť v hrudníku
zapríčinená upchaním tepien, ktoré zásobujú srdcový sval) alebo hypertenzie
(vysoký krvný tlak).

Bisoprolol sa v kombinácii s inými liekmi môže používať na liečbu srdcového
zlyhania, ktoré je pod kontrolou. Srdcové zlyhanie sa vyskytuje, ak je
srdcový sval príliš slabý na to, aby zabezpečil dostatočný obeh krvi v
tele. To má za následok dýchavičnosť a vznik opuchov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE BISOBELU

Neužívajte Bisobelu, ak :
+ máte alergiu (ste precitlivený) na bisoprololiumhemifumarát alebo na
ktorúkoľvek inú zložku Bisobely,
+ máte kardiogénny šok, vážne postihnutie srdca spôsobujúce rýchly, slabý
srdcový tep; nízky krvný tlak; studenú a vlhkú pokožku; ak pociťuje slabosť
a mdloby;
+ ste niekedy trpeli závažným sipotom alebo závažnou astmou, pretože
Bisobela môže ovplyvniť Vaše dýchanie,
+ máte pomalú frekvenciu srdcového tepu (menej ako 60 úderov za minútu). Ak
si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára,
+ máte veľmi nízky krvný tlak,
+ máte závažné problémy s krvným obehom (ktoré môžu spôsobiť pálenie,
zblednutie alebo zmodranie prstov na rukách a nohách),
+ máte závažné problémy so srdcovým rytmom,
+ máte zlyhanie srdca, ktoré sa náhle objavilo alebo nie je stabilizované,
a vyžaduje si nemocničnú liečbu,
+ máte stav, pri ktorom sa v tele hromadí nadbytok kyselín, čo je známe ako
metabolická acidóza. Váš lekár Vám poradí.
+ máte nádor nadobličiek, známy ako feochromocytóm, ktorý nie je liečený.

Ak si nie ste istý niečím z vyššie uvedeného, opýtajte sa svojho lekára.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní BISOBELY, keď:
+ máte vysokú hladinu krvného cukru (cukrovka). Tieto tablety môžu maskovať
príznaky nízkeho krvného cukru.
+ trpíte (alebo ste trpeli) psoriázou (opakujúca sa kožná porucha,
zahŕňajúca šupinatenie kože a suchú kožnú vyrážku).
+ ste liečený na reakcie z precitlivenosti (alergia).
Bisoprololiumhemifumarát môže zvýšiť precitlivenosť na látky, ktoré ste
alergický a môže zvýšiť závažnosť reakcií z precitlivenosti.
Liečba adrenalínom nemusí mať žiaduci výsledok. Na túto liečbu bude možno
potrebná vyššia dávka adrenalínu (epinefrínu).
+ máte problémy so štítnou žľazou. Tieto tablety môžu maskovať príznaky
nadmernej činnosti štítnej žľazy.
+ trpíte sipotom alebo ťažkosťami pri dýchaní (astma)
+ neprijímate tuhú potravu
+ máte srdcovú blokádu 1. stupňa (porucha vedenia v srdci)
+ trpíte Prinzmetalovou angínou, čo je typ bolesti v hrudníku, zapríčinenej
kŕčom vencovitých tepien, ktoré zásobujú srdcový sval
+ máte akékoľvek problémy s krvným obehom v končatinách, ako sú ruky alebo
chodidlá
+ máte feochromocytóm“ (nádor drene nadobličky).Váš lekár musí najprv
liečiť tento problém, až potom Vám môže predpísať bisoprolol.
+ poraďte sa s lekárom, ak idete do nemocnice alebo k zubárovi kvôli
operácii vyžadujúcej anestetikum; informujte ho, aké lieky užívate.

Nie sú takmer žiadne terapeutické skúsenosti s použitím bisoprololu
v prípade srdcového zlyhania u pacientov s nasledujúcimi ochoreniami
a stavmi:
- cukrovka (diabetes mellitus) liečená inzulínom (I. typu),
- závažné ochorenie obličiek,
- závažné ochorenie pečene,
- niektoré srdcové choroby,
- v období prvých 3 mesiacov po prekonaní srdcového infarktu.

Ak sa na Vás vzťahuje, prípadne vzťahovalo v minulosti, niektoré z vyššie
uvedených upozornení, obráťte sa na Vášho lekára.

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je mimoriadne dôležité uviesť
ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov, pretože ich účinok môže byť ovplyvnený:
+ Lieky na kontrolu krvného tlaku alebo lieky na liečbu srdcových
problémov, (srdcová slabosť alebo poruchy srdcového rytmu, napríklad:
amlodipín, amiodarón, klonidín, diltiazem, dizopyramid, digoxín, dobutamín,
felodipín, flekainid, lidokaín, metyldopa, moxinidín, fenytoín, propafenón,
chinidín, rilmenidín, verapamil a iné betablokátory.
+ Lieky na liečbu srdcovej blokády alebo lieky používané na liečbu astmy
a chronickej bronchitídy ( napr. izoprenalín, epinefrín, alebo
norepinefrín).
+ Lieky na liečbu depresie, napríklad tricyklické antidepresíva,
inihibítory monoaminooxidázy
( okrem MAO-B).
+ Lieky používané na liečbu duševných porúch (psychóza), napríklad
barbituráty (tiež používané pri epilepsii a poruchách spánku), fenotiazíny
(tiež používané pri vracaní a nevoľnosti).
+ Lieky používané ako anestetiká počas operácie (pozri tiež časť „Buďte
zvlášť opatrný pri užívaní Bisobely, ak“).
+ Protizápalové lieky známe ako NSAID alebo lieky na utlmenie bolesti.
+ Lieky na liečbu malárie (napr. meflochín).
+ Lieky na liečbu astmy, upchaného nosa alebo určitých očných porúch, ako
je glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak) alebo na dilatáciu (rozšírenie)
zrenice.

Všetky tieto lieky môžu ovplyvňovať Váš krvný tlak a/alebo funkciu srdca.

+ Lieky používané na kontrolu cukrovky. Bisoprolol môže ovplyvniť hladinu
krvného cukru.
+ Protizápalové lieky, napríklad rifampicín.
+ Lieky používané na liečbu migrenóznych bolestí hlavy (napr. deriváty
ergotamínu), ktoré môžu zhoršiť krvný obeh.

Užívanie BISOBELY s jedlom a nápojmi
Bisobela sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla a tablety sa majú prehĺtať
celé a zapiť vodou.
Závraty a pocit na odpadnutie, ktoré môže vyvolať Bisobela, sa môžu
zhoršiť, keď pijete alkohol. Ak je to Váš prípad, mali by ste sa vyhýbať
alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Bisobela môže mať škodlivý vplyv na tehotenstvo a/alebo na nenarodené
dieťa. Je zvýšené riziko predčasného pôrodu, potratu, nízkej hladiny
krvného cukru a zníženého srdcového tepu dieťaťa. Tiež môže byť ovplyvnený
rast dieťaťa. Bisoprolol sa preto nemá užívať počas tehotenstva.
Nie je známe, či sa bisoprolol vylučuje do materského mlieka, a preto sa
neodporúča počas dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tieto tablety Vám môžu spôsobovať únavu, ospalosť alebo závraty. Ak trpíte
týmito vedľajšími účinkami, neveďte vozidlá a/alebo neobsluhujte stroje.
Uvedomte si, že tieto účinky sa môžu vyskytnúť zvlášť na začiatku liečby,
pri zmenách liečby a pri užívaní v kombinácii s alkoholom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách BISOBELY
Bisobela obsahuje mliečny cukor (laktózu). Ak Vám lekár povedal, že máte
neznášanlivosť niektorých cukrov, skôr ako užijete tento liek, obráťte sa
na svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ BISOBELU
+ Vždy užívajte Bisobelu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
+ Váš lekár Vám povie, koľko tabliet máte užívať. Bisobelu užívajte ráno,
pred raňajkami alebo po raňajkách.
+ Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť vodou.

/Hypertenzia/Chronická stabilná angina pectoris/
Váš lekár Vám povie presné dávkovanie a zvyčajne začne s najnižšou dávkou
(5 mg). Normálna pravidelná dávka je 10 mg jedenkrát denne, s maximálnou
odporúčanou dávkou 20 mg denne.

/Pacienti s ochorením obličiek/
Pacienti so závažným ochorením obličiek nemajú prekročiť dávku 10 mg
bisoprololu jedenkrát denne. Skôr, ako začnete užívať tento liek, prosím
poraďte sa so svojím lekárom.

/Pacienti s ochorením pečene/
Nie je potrebné upraviť dávkovanie. Skôr, ako začnete užívať tento liek,
poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

/Starší pacienti/
Za normálnych okolností nie je nutné upraviť dávkovanie. Váš lekár začne
liečbu s najnižšou možnou dávkou.

/Deti do 12 rokov a mladiství/
U detí do 12 rokov a mladistvých nie sú žiadne skúsenosti s týmto liekom,
a preto sa neodporúča užívať tento liek.

/Chronické srdcové zlyhanie/
Váš lekár Vám povie presné dávkovanie a zvyčajne začne s najnižšou dávkou
(1,25 mg).
Dávkovanie sa môže postupne zvyšovať, v závislosti od reakcie na liečbu:
- 1,25 mg jedenkrát denne počas 1 týždňa; ak je dobre tolerovaný,
zvýšiť na
- 2,5 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre
tolerovaný, zvýšiť na
- 3,75 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre
tolerovaný, zvýšiť na
- 5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre
tolerovaný, zvýšiť na
- 7,5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre
tolerovaný, zvýšiť na
- 10 mg jedenkrát denne, ako udržiavaciu liečebnú dávku

Nie každé odporúčané dávkovanie je možné realizovať pomocou týchto tabliet.
V takom prípade je možné použiť iné tablety.

Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Ak tablety začínate užívať po prvý raz, môžete sa cítiť o niečo horšie, kým
dôjde k zlepšeniu. Nemajte však obavy, tento stav je prechodný a nemal by
trvať viac ako niekoľko dní.

/Pacienti s ochorením obličiek alebo pečene/
Úprave dávkovania je nutné venovať osobitnú pozornosť. Skôr, ako začnete
užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom.

/Starší pacienti/

Za normálnych okolností nie je nutné upraviť dávkovanie.

/Deti/
Keďže neboli realizované žiadne štúdie o účinku bisoprololu u detí,
bisoprolol sa neodporúča pre túto vekovú skupinu.

Dĺžka liečby
Bisoprolol sa zvyčajne užíva dlhodobo.

Ak užijete viac BISOBELY, ako máte
Ak ste omylom užili viac než je predpísaná dávka, ihneď o tom informujte
svojho lekára/lekárnika. Vezmite si so sebou zvyšné tablety alebo túto
písomnú informáciu pre používateľov, aby lekársky personál presne vedel, čo
ste užili.

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať závraty, pocit na odpadnutie, únavu,
sťažené dýchanie a/alebo sipot. Tiež sa môže vyskytnúť znížený srdcový tep,
znížený krvný tlak, nedostatočná činnosť srdca a nízka hladina krvnej
glukózy (čo môže zahŕňať pocity hladu, potenie a búšenie srdca).

Ak zabudnete užiť BISOBELU
Ak ste zabudli užiť tabletu, užite ju ihneď, ak si spomeniete do 12 hodín
od zvyčajného času užitia. Ak prešlo viac než 12 hodín, neužívajte
vynechanú tabletu, ale užite až ďalšiu tabletu v normálne stanovenom
čase. V žiadnom prípade neužívajte dvojnásobnú dávku ako náhradu za
vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať BISOBELU
Liečba Bisobelou sa nesmie ukončiť náhle, zvlášť ak máte srdcovú angínu
alebo srdcový záchvat. Ak náhle prestanete užívať bisoprolol, Váš stav sa
môže zhoršiť alebo sa Vám znova môže zvýšiť krvný tlak. Namiesto toho sa
dávka lieku musí znižovať postupne počas jedného alebo dvoch týždňov, podľa
pokynov Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Bisobela môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť rôzne často:
> Veľmi časté: objavujú sa u viac ako 1 z 10 užívateľov
> Časté: objavujú sa u 1 až 10 užívateľov zo 100
> Menej časté: objavujú sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000
> Zriedkavé: objavujú sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000
> Veľmi zriedkavé: objavujú sa u menej ako 1 užívateľa z 10 000
> Neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných
údajov.

Počas užívania tohto lieku môžete spozorovať niektorý z nasledujúcich
vedľajších účinkov. Ak ich u seba spozorujete, informujte o tom svojho
lekára:

Veľmi časté:
. nízka srdcová frekvencia. Pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo
srdcovej angíny sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často.

Časté:
. únava, závraty, bolesť hlavy (zvlášť na začiatku liečby; väčšinou je
mierna a často vymizne do 1-2 týždňov),
. pocit chladu alebo necitlivosti v končatinách (prsty na rukách alebo na
nohách, ako aj uši a nos), častejší výskyt kŕčovitej bolesti v nohách pri
chôdzi,
. zhoršenie zlyhania srdca. Pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo
srdcovej angíny sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často.
. veľmi nízky krvný tlak (hypotenzia),
. pocit nevoľnosti (nauzea), nevoľnosť (vracanie), hnačka, zápcha,
. pocit slabosti a straty sily (asténia). Pri liečbe vysokého krvného tlaku
alebo srdcovej angíny sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často.

Menej časté:
. poruchy spánku, depresia,
. pomalý srdcový tep. Pri liečbe srdcového zlyhania sa tento vedľajší
účinok vyskytuje veľmi často.
. nepravidelný srdcový tep,
. zhoršenie srdcového zlyhania. Pri liečbe srdcového zlyhania sa tento
vedľajší účinok vyskytuje často.
. pacienti s astmou alebo s dýchacími problémami v minulosti môžu pociťovať
ťažkosti pri dýchaní.
. svalová slabosť a kŕče.

Zriedkavé:
. nočné mory, halucinácie (rôzne predstavy),
. bezvedomie,
. poruchy sluchu, zápal výstelky nosa spôsobujúci nádchu s podráždením,
. alergické reakcie (svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka),
. sucho v očiach v dôsledku zníženej tvorby sĺz (čo môže byť veľmi
nepríjemné, ak používate kontaktné šošovky),
. zápal pečene (hepatitída) spôsobujúci bolesti brucha, stratu chuti do
jedla a niekedy žltačku so zožltnutím očných bielok a kože, tmavý moč,
. znížená sexuálna výkonnosť (porucha potencie),
. zvýšená hladina krvných tukov (triglyceridov) a pečeňových enzýmov.

Veľmi zriedkavé:
. zhoršenie stavu kože u psoriázy alebo podobne suchá, šupinatá vyrážka
a vypadávanie vlasov,
. svrbenie a sčervenanie oka (konjunktivitída).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BISOBELU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Bisobelu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte Bisobelu pri teplote do 300C.
Nepoužívajte Bisobelu, ak spozorujete, že tablety zmenili farbu alebo majú
akékoľvek iné príznaky poškodenia a požiadajte o radu svojho lekárnika.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo BISOBELA obsahuje
+ Liečivo je bisoprolol vo forme bisoprololiumhemifumarátu.
Každá 5 mg tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumhemifumarátu.
Každá 10 mg tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumhemifumarátu.

+ Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza [E460],
stearan horečnatý [E572] a krospovidón [E1202].
Každá 5 mg tableta obsahuje aj žlté farbivo (ktoré obsahuje laktózu a žltý
oxid železitý [E172]).
Každá 10 mg tableta obsahuje aj béžové farbivo (ktoré obsahuje laktózu
a červený a žltý oxid železitý [E172]).

Ako vyzerá BISOBELA a obsah balenia
5 mg tablety sú škvrnité svetložlté, okrúhle a vypuklé tablety, v strede
nad deliacou ryhou je označenie
BI a pod deliacou ryhou je označenie 5. Tablety sa môžu rozdeliť na
rovnaké polovice.

10 mg tablety sú škvrnité béžové, okrúhle a vypuklé tablety, v strede nad
deliacou ryhou je označenie BI
a pod deliacou ryhou je označenie 10. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké
polovice.

Tablety sú zabalené v PVC/PVdC/hliníkových blistroch, ktoré sa nachádzajú
v papierovej škatuľke s potlačou.

BISOBELA 5 mg tablety - každá papierová škatuľka obsahuje buď 30 alebo 50
tabliet.
BISOBELA 10 mg tablety - každá papierová škatuľka obsahuje 30 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Belupo, s.r.o.
Cukrová 14,
811 08 Bratislava,
Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy schválená v 05/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k predĺženiu registrácie, ev.č. 2010/06648SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1- NÁZOV LIEKU

BISOBELA 10 mg tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumhemifumarátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
Každá 5 mg tableta BISOBELy obsahuje 130,20mg monohydrátu laktózy.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.

Tablety sú škvrnité béžové, okrúhle a konvexné, s nasledujúcimi
identifikačnými
označeniami: BI v strede nad deliacou ryhou, 10 pod deliacou
ryhou
Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikácie

> Hypertenzia.
> Chronická stabilná angina pectoris.
> Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania so zníženou
systolickou funkciou ľavej srdcovej komory, podávaná spolu s ACE-
inhibítormi, diuretikami a prípadne srdcovými glykozidmi (ďalšie
informácie sú uvedené v časti 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Spôsob podávania
BISOBELA 10 mg tablety sa podávajú perorálne.
Tablety sa majú užívať ráno, môžu sa užívať počas jedla. Tablety sa
majú prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou.

Hypertenzia/Chronická stabilná angina pectoris
Dávkovanie sa má upraviť individuálne. Odporúča sa začať s najnižšou
možnou dávkou. U niektorých pacientov môže byť primeraná dávka 5 mg
denne. Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne, s maximálnou
odporúčanou dávkou 20 mg denne.

/Osobitné skupiny pacientov/
/Pacienti s poruchou funkcie obličiek/
U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu
<20 ml/min) sa nemá prekročiť dávka 10 mg jedenkrát denne. Táto dávka
sa môže prípadne rozdeliť na dve dávky.

/Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene/
Nie je potrebné upraviť dávkovanie, odporúča sa však dôkladné
sledovanie pacienta.

/Starší pacienti/
Za normálnych okolností nie je potrebné upraviť dávkovanie.
Odporúča sa liečbu začať najnižšou možnou dávkou.

/Deti do 12 rokov a adolescenti:/
Nie sú žiadne skúsenosti s použitím tohto lieku u detí a adolescentov,
preto sa použitie neodporúča.

/Ukončenie liečby/
Liečba sa nesmie ukončiť náhle (pozri časť 4.4). Dávkovanie sa má
znižovať pomaly, pričom dávka sa má každý deň znížiť o polovicu.


Chronické srdcové zlyhanie
Štandardná liečba chronického srdcového zlyhania pozostáva z podávania
ACE-inhibítora (alebo blokátora receptorov angiotenzínu v prípade
neznášanlivosti ACE-inhibítorov), betablokátora, diuretík a v prípade
potreby srdcových glykozidov. Pred začiatkom liečby bisoprololom by
pacienti mali byť stabilizovaní (bez akútneho zlyhania).

Odporúča sa, aby mal ošetrujúci lekár skúsenosti s liečbou chronického
srdcového zlyhania.

Počas titračnej fázy i neskôr sa môže dostaviť prechodné zhoršenie
srdcového zlyhania, hypotenzia alebo bradykardia.


Titračná fáza
Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania bisoprololom si
vyžaduje titračnú fázu.

Liečbu bisoprololom je potrebné začať postupným zvyšovaním dávky podľa
nasledujúcej schémy:
- 1,25 mg jedenkrát denne počas 1 týždňa; ak je dobre tolerovaný,
zvýšiť na
- 2,5 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre
tolerovaný, zvýšiť na
- 3,75 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre
tolerovaný, zvýšiť na
- 5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre
tolerovaný, zvýšiť na
- 7,5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre
tolerovaný, zvýšiť na
- 10 mg jedenkrát denne ako udržiavaciu liečebnú dávku.

Nie každé odporúčané dávkovanie je možné realizovať pomocou týchto
tabliet. V takom prípade je možné použiť iné tablety.

Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Počas titračnej fázy sa odporúča dôkladne sledovať vitálne funkcie
(srdcová frekvencia, krvný tlak) a známky zhoršenia srdcového zlyhania.
Symptómy sa môžu objaviť už počas prvého dňa po začatí liečby.


Zmena liečby
V prípade intolerancie maximálnej odporúčanej dávky, je vhodné zvážiť
postupné zníženie dávkovania.

V prípade prechodného zhoršenia srdcového zlyhania, hypotenzie alebo
bradykardie sa odporúča prehodnotiť dávkovanie sprievodnej liečby. Môže
byť tiež potrebné znížiť dočasne dávku bisoprololu alebo sa môže zvážiť
ukončenie liečby.

Po stabilizácii pacienta je potrebné vždy zvážiť opätovné nasadenie
a/alebo zvýšenie dávky bisoprololu.
Ak sa lekár rozhodne prerušiť, resp. ukončiť liečbu, odporúča sa
postupné znižovanie dávky, keďže náhle ukončenie liečby môže viesť
k akútnemu zhoršeniu stavu pacienta.
Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania bisoprololom je
zvyčajne dlhodobá.

/Osobitné skupiny pacientov/
/Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene/
U pacientov trpiacich chronickým srdcovým zlyhaním a poruchou funkcie
obličiek alebo pečene nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa
farmakokinetických vlastností bisoprololu. U tejto populácie je preto
potrebné venovať osobitnú pozornosť pri zvyšovaní dávky.

/Starší pacienti/
Nie je potrebné upraviť dávkovanie.

/Deti a adolescenti/
Nie sú žiadne skúsenosti s použitím bisoprololu u detí a adolescentov,
preto sa jeho použitie neodporúča.

3. Kontraindikácie
Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov s/so :

. akútnym zlyhaním srdca alebo počas epizód dekompenzácie zlyhania
srdca vyžadujúcich intravenóznu inotropnú liečbu,
. kardiogénnym šokom,
. AV blokádou druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),
. syndrómom chorého sínusového uzla (sick sinus syndróm),
. sinoartriálnou blokádou,
. symptomatickou bradykardiou,
. symptomatickou hypotenziou,
. závažnou bronchiálnou astmou alebo závažným chronickým pľúcnym
obštrukčným ochorením,
. závažnou formou okluzívneho ochorenia periférnych tepien alebo
závažnou formou Raynaudovho syndrómu,
. neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4),
. metabolickou acidózou.
Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov precitlivených na bisoprolol
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia

/Platí len pre chronické srdcové zlyhanie:/
Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania bisoprololom sa má
začať s veľmi presnou titračnou fázou (pozri časť 4.2).
/Platí pre všetky indikácie:/
Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca sa liečba
bisoprololom nemá ukončiť náhle, ak to nie je jasne indikované, pretože
môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu stavu srdca (pozri časť 4.2).


Opatrenia

/Platí len pre hypertenziu alebo anginu pectoris:/
Bisoprolol sa musí užívať opatrne u pacientov trpiacich hypertenziou
alebo anginou pectoris a sprievodným zlyhaním srdca.

/Platí len pre chronické srdcové zlyhanie:/
Začiatok liečby stabilného chronického srdcového zlyhania bisoprololom
si vyžaduje pravidelné sledovanie pacienta. Dávkovanie a spôsob
podávania je uvedený v časti 4.2.

Nie sú žiadne terapeutické skúsenosti s použitím bisoprololu pri
srdcovom zlyhaní u pacientov s nasledujúcimi ochoreniami a stavmi:
. inzulín dependentný diabetes mellitus (typ I),
. závažná porucha funkcie obličiek,
. závažná porucha funkcie pečene,
. reštriktívna kardiomyopatia,
. vrodené srdcové ochorenie,
. hemodynamicky významné organické ochorenie srdcových chlopní,
. počas prvých 3 mesiacov po prekonaní infarktu myokardu.

/Platí pre všetky indikácie:/
Bisoprolol sa musí opatrne užívať v nasledovných prípadoch:
. diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glykémie. Symptómy
hypoglykémie (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie) môžu byť
maskované.
. prísna hladovka,
. pokračujúca desenzibilizačná liečba. Bisoprolol môže podobne ako
iné (-blokátory zvýšiť citlivosť na alergény, ako aj závažnosť
anafylaktických reakcií. Liečba epinefrínom nemá vždy očakávaný
terapeutický účinok,
. AV blokáda prvého stupňa,
. Prinzmetalova angína,
. okluzívne ochorenie periférnych tepien. Zvýraznenie ťažkostí sa
môže objaviť zvlášť na začiatku liečby.

U pacientov so psoriázou, alebo s anamnézou psoriázy je nutné pred
podaním betablokátorov (napr. bisoprololu) starostlivo zhodnotiť riziko
a prínos tejto liečby.

Symptómy tyreotoxikózy môžu byť pri liečbe bisoprololom maskované.


U pacientov s feochromocytómom sa bisoprolol nesmie podávať až do
blokády (-receptorov.

U pacientov podstupujúcich celkovú anestéziu (-blokáda znižuje riziko
vzniku arytmie a ischémie myokardu počas navodenia anestézie a
intubácie, a tiež v pooperačnom období. Bežne sa odporúča perioperačné
udržiavanie (-blokády. Anestéziológ má byť informovaný o (-
blokáde z dôvodu možných interakcií s inými liekmi, ktoré by mohli
spôsobiť bradyarytmiu, útlm reflexnej tachykardie a zníženie reflexnej
schopnosti kompenzácie straty krvi. Ak je nevyhnutné prerušenie
betablokátorovej liečby pred chirurgickým zákrokom, prerušenie liečby
má byť postupné a ukončené približne 48 hodín pred anestéziou.

Pri bronchiálnej astme alebo pri iných chronických obštrukčných
ochoreniach dýchacích ciest, ktoré môžu vyvolávať symptómy, sa má
súbežne podávať bronchodilatačná liečba. U pacientov s astmou sa
príležitostne môže vyskytnúť zvýšená rezistencia dýchacích ciest, a
preto bude možno potrebné zvýšiť dávku (2-mimetík.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami neznášanlivosti galaktózy,
lapónskou deficienciou laktázy alebo malabsorpciou glukózo-galaktózy
nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie

. Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

/Platí len pre chronické srdcové zlyhanie:/
Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín,
fenytoín; flekainid, propafenón): účinok na čas atrioventrikulárneho
vedenia môže byť zosilnený a môže byť zvýšený negatívne inotropný
účinok./Platí pre všetky indikácie:/
Antagonisty kalcia (verapamil, v menšej miere diltiazem): negatívny
vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie. Intravenózna
aplikácia verapamilu pacientom užívajúcim betablokátorovú liečbu môže
viesť k závažnej hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.

Centrálne pôsobiace antihypertenzíva (napr. klonidín, metyldopa,
moxonidín, rilmenidín): súbežné užívanie centrálne pôsobiacich
antihypertenzív môže ešte viac znížiť centrálny sympatický tonus, čo
môže viesť k poklesu srdcovej frekvencie, zníženiu minútového srdcového
objemu (srdcového výdaja) a k vazodilatácii. Náhle vysadenie liečby,
najmä po prerušení podávania betablokátorov, môže zvýšiť riziko
„rebound hypertenzie“.


. Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť

/Platí len pre hypertenziu alebo anginu pectoris:/
Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín,
fenytoín; flekainid, propafenón):
môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho
vedenia a môže sa zvýšiť negatívne
inotropný účinok.

/Platí pre všetky indikácie:/
Antagonisty kalcia (deriváty dihydropyridínu – napr. felodipín
a amlodipín): súbežné užívanie môže zvýšiť riziko hypotenzie.
U pacientov so srdcovým zlyhaním nie je možné vylúčiť zvýšené riziko
ďalšieho narušenia činnosti srdcových komôr (funkcia ventrikulárnej
pumpy).

Antiarytmiká III. Triedy (napr. amiodarón): môže dôjsť k zosilneniu
účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.

Parasymptomimetiká: súčasné užívanie môže predĺžiť čas
atrioventrikulárneho vedenia a zvýšiť riziko bradykardie.

Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky podávané pri liečbe glaukómu)
môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.

Inzulín a perorálne antidiabetiká: zosilnenie účinku znižujúceho
glykémiu. Blokáda betaadrenoreceptorov môže maskovať hypoglykemické
symptómy.

Anestetiká: potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika
hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii sú uvedené v časti
4.4).

Digitálisové glykozidy: predĺženie času atrio-ventrikulárneho prevodu,
zníženie srdcovej frekvencie.

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzný
účinok bisoprololu.


Beta-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): kombinácia
s bisoprololom môže znížiť účinky oboch liekov.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj ?-adrenoceptory (napr.
norepinefrín, epinefrín): kombináciou s bisoprololom môže dôjsť
k prejavu účinkov týchto látok na zúženie krvných ciev pomocou ?-
adrenoceptorov, vedúcich k zvýšeniu krvného tlaku a k exacerbácii
intermitentnej klaudikácie. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie
v prípade neselektívnych ß-blokátorov.
Užívaním spolu s antihypertenzívami, ako aj s inými liekmi, ktoré môžu
spôsobiť zníženie krvného tlaku (napr. tricyklické antidepresíva,
barbituráty, fenotiazíny) môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie.


. Kombinácie, ktoré treba zvážiť

Meflochinín: zvýšené riziko bradykardie.

Inhibítory monoamínoxidázy (okrem MAO-B inhibítorov): zvýšený
hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj vyššie riziko hypertenznej
krízy.

Rifampicín: mierne zníženie polčasu rozpadu bisoprololu, pravdepodobne
pôsobením pečeňových enzýmov metabolizujúcich lieky. Za normálnych
okolností nie je nutné upravovať dávkovanie.

Deriváty ergotamínu: zhoršenie porúch periférneho krvného obehu.


4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/
Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé
účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betareceptorové
blokátory vo všeobecnosti znižujú perfúziu placenty, čo bolo dávané do
súvislosti s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom a
predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce
účinky ( napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba
betareceptorovými blokátormi, uprednostňujú sa ?1-selektívne blokátory
adrenoreceptorov.
Bisoprolol sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to
nevyhnutné. Ak sa zváži, že je potrebná liečba bisoprololom, je
potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu.
V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné
zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo
monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne
vyskytujú počas prvých 3 dní života.

/Laktácia/
Nie je známe, či sa bisoprolol vylučuje do materského mlieka. Taktiež
nie je známe, či je bezpečné vystaviť dojča účinkom bisoprololu. Počas
podávania bisoprololu sa preto neodporúča dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii skúmajúcej pacientov s koronárnym ochorením srdca bisoprolol
nenarušil schopnosť viesť vozidlá. Keďže sú prítomné individuálne
rozdiely v reakciách na liek, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti
vedenia vozidla alebo používať stroj. Toto je potrebné zvážiť najmä na
začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom požití
alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté (?10%), časté (?1% a <10%), menej časté (?0,1% a <1%),
zriedkavé (?0,01% a <0,1%), veľmi zriedkavé (<0,01%).


/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
Zriedkavé: zvýšená hladina triglyceridov, zvýšená hladina
pečeňových enzýmov
(ALAT, ASAT).

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Veľmi časté: bradykardia (u pacientov s chronickým srdcovým
zlyhaním)
Časté: zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania (u
pacientov s chronickým
srdcovým zlyhaním)
Menej časté: poruchy AV-vedenia, zhoršenie existujúceho
srdcového zlyhania
(u pacientov s hypertenziou alebo anginou
pectoris); bradykardia (u pacientov
s hypertenziou alebo angínou pektoris)

/Poruchy nervového systému/
Časté: závraty, bolesť hlavy
Zriedkavé: mdloby

/Poruchy oka/
Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz (je potrebné zobrať do úvahy,
ak pacient používa
kontaktné šošovky)
Veľmi zriedkavé: konjunktivitída

/Poruchy ucha a labyrintu/
Zriedkavé: poruchy sluchu

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo
s anamnézou obštrukčného ochorenia dýchacích ciest
Zriedkavé: alergická rinitída

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté: gastrointestinálne ťažkosti, ako napr. nauzea, vracanie,
hnačka, zápcha

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie (svrbenie, sčervenanie, vyrážka)
Veľmi zriedkavé: alopécia. Beta-blokátory môžu vyprovokovať alebo
zhoršiť
psoriázu, alebo vyvolať vyrážku podobnú
psoriáze

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Menej časté: svalová slabosť a kŕče

/Poruchy ciev/
Časté: pocit chladu alebo znecitlivenia končatín,
hypotenzia, najmä
u pacientov so srdcovým zlyhaním

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Časté: asténia (u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním),
únava*
Menej časté: asténia (u pacientov s hypertenziou alebo anginou
pectoris)

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Zriedkavé: hepatitída

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/
Zriedkavé: poruchy potencie

/Psychické poruchy/
Menej časté: depresia, poruchy spánku
Zriedkavé: nočné mory, halucinácie


/Platí len pre hypertenziu alebo anginu pectoris:/
*Tieto symptómy sa objavujú najmä na začiatku terapie. Vo všeobecnosti
sú mierne a zvyčajne ustúpia do 1-2 týždňov.


4.9 Predávkovanie


Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní beta-
blokátorom, sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútne srdcové
zlyhanie a hypoglykémia. Skúsenosti s predávkovaním bisoprololom sú
obmedzené, bolo hlásených len niekoľko prípadov predávkovania
bisoprololom. Bola zaznamenaná bradykardia a/alebo hypotenzia. Všetci
pacienti sa uzdravili. V senzitivite na jednu vysokú dávku bisoprololu
sú veľké individuálne odchýlky a pacienti so srdcovým zlyhaním sú
pravdepodobne veľmi citliví.
Celkovo je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a
postihnutému poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu.
Na základe farmakologických účinkov a odporúčaní pre iné ?-blokátory je
v prípade klinického dohľadu nutné zvážiť nasledujúce celkové
opatrenia.

Bradykardia: Podať atropín intravenózne. Ak je odpoveď neadekvátna,
opatrne možno podať izoprenalín alebo iný liek s pozitívnym
chronotropným účinkom. Za určitých okolností môže byť potrebná
transvenózna implantácia kardiostimulátora.
Hypotenzia: Treba intravenózne podať tekutiny a vazopresory. Užitočný
môže byť intravenózny glukagón.

AV blokáda (druhého alebo tretieho stupňa): Pacientov je potrebné
starostlivo monitorovať a liečiť infúziou izoprenalínu alebo zaviesť
kardiostimulátor.

Akútne zhoršenie srdcového zlyhania: Intravenózne podanie diuretík,
inotropných látok, vazodilatačných liekov.

Bronchospazmus: Podať bronchodilatačnú liečbu, napr. izoprenalín, ?2-
sympatomimetiká a/alebo aminofylín.

Hypoglykémia: Intravenózne podanie glukózy.

Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnosti

/Farmakoterapeutická skupina:/ selektívne beta-blokátory

/ATC kód:/ C07AB07

Bisoprolol je vysoko ?-selektívny blokátor adrenoreceptorov, bez
vnútornej sympatikomimetickej a relevantnej membránostabilizujúcej
aktivity. Má len nízku afinitu k ?2-receptorom hladkých svalov
priedušiek a ciev, ako aj k ?2-receptorom spojených s reguláciou
metabolizmu. Preto u bisoprololu sa zvyčajne neočakáva ovplyvnenie
odporu dýchacích ciest a ovplyvnenie metabolických účinkov
sprostredkovaných ?2-receptormi. Jeho ?1-selektivita siaha až za
terapeutické rozmedzie dávok.

Bisoprolol sa používa na liečbu hypertenzie, anginy pectoris
a srdcového zlyhania. Spôsob účinku pri hypertenzii je nejasný podobne
ako u iných ?1-blokátorov. Avšak je známe, že bisoprolol výrazne
potláča plazmatickú renínovú aktivitu.

Mechanizmus účinku pri angine pectoris: Bisoprolol blokádou srdcových
? -receptorov inhibuje reakciu spôsobenú aktiváciou sympatického
systému. V dôsledku toho dochádza k zníženiu srdcovej frekvencie
a kontraktility myokardu, a tým sa znižuje potreba kyslíka srdcového
svalu.


Indikácia lieku pri srdcovom zlyhaní bola predmetom štúdie CIBIS II
(Cardiac Insufficiency Bisoprol). Z celkového počtu 2 647 pacientov 83%
(n = 2 202) malo štádium triedy NYHA III a 17% (n = 445) malo triedu
NYHA IV. Pacienti mali stabilné symptomatické systolické srdcové
zlyhanie (echokardiograficky stanovená ejekčná frakcia ( 35%). Celková
úmrtnosť sa znížila zo 17,3% na 11,8% (relatívne zníženie o 34%).Bol
sledovaný pokles náhlej smrti (3,6% vs 6,3%, relatívne zníženie o 44%)
a znížený počet epizód srdcového zlyhania vyžadujúcich hospitalizáciu
(12% vs 17,6%, relatívne zníženie o 36%). Taktiež bolo dokázané
významné zlepšenie funkčného stavu podľa klasifikácie NYHA. Počas
iniciácie a titrácie bisoprololu boli sledované hospitalizácie pre
bradykardiu (0,53%), hypotenziu 0,23%) a akútnu dekompenzáciu (4,97%),
avšak neboli častejšie než u placebovej skupiny (0%, 0,3%, a 6,74%).
Počet fatálnych a mozgových príhod s trvalým poškodením počas celého
trvania štúdie bol 20 v skupine s bisoprololom a 15 v placebovej
skupine.

Do štúdie CIBIS III bolo zaradených 1 010 pacientov vo veku (65 rokov
s ľahkým až stredným chronickým srdcovým zlyhaním (CHSZ; podľa
klasifikácie NYHA II alebo III) a mali ejekčnú frakciu ľavej komory
(35%, ktorí neboli predtým liečení ACE-inhibítormi, ? -blokátormi alebo
blokátormi receptorov angiotenzínu. Pacienti podstúpili kombinovanú
liečbu bisoprololom a enalaprilom po dobu 6 až 24 mesiacov, po úvodnej
6-mesačnej liečbe bisoprololom alebo enalaprilom.
Pri použití bisoprololu počas úvodnej 6-mesačnej liečby bol pozorovaný
výskyt častejšieho zhoršenia chronického srdcového zlyhania. Pri
hodnotení výsledkov bolo zistené, že primárna liečba bisoprololom je
porovnateľná s primárnou liečbou enalaprilom, i keď celková mortalita
a hospitalizácia bola podobná (32,4% v skupine liečenej bisoprololom vs
33,1% v skupine liečenej enalaprilom).
Štúdia dokazuje, že bisoprolol je možné používať aj u starších
pacientov s ľahkou až strednou formou chronického srdcového zlyhania.
Bisoprolol sa tiež používa pri liečbe hypertenzie a angíny
pektoris.


U pacientov s anginou pectoris blokáda (-receptorov znižuje srdcovú
frekvenciu a spotrebu kyslíka.
Pri akútnom podaní u pacientov s koronárnou chorobou srdca bez
chronického srdcového zlyhania znižuje srdcovú frekvenciu a systolický
objem a teda aj minútový srdcový objem a spotrebu kyslíka. Pri
chronickom podávaní sa na začiatku zvýšená periférna rezistencia
znižuje.5.2 Farmakokinetické vlastnostiBisoprolol je takmer úplne absorbovaný z gastrointestinálneho
traktu. Spolu s veľmi malým účinkom prvého prechodu pečeňou vedie k
vysokej, približne 90% biologickej dostupnosti. Väzba bisoprololu na
plazmatické proteíny je približne 30 %. Distribučný objem je 3,5 l/kg.
Celkový klírens je približne 15 l/h.
Polčas plazmatickej eliminácie (10-12 hodín) pri dávkovaní raz
denne poskytuje 24-hodinovú účinnosť.
Bisoprolol sa z tela vylučuje dvomi cestami, 50 % sa metabolizuje v
pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylúčia obličkami.
Zvyšných 50 % sa vylúči obličkami v nemetabolizovanej forme. Keďže
eliminácia prebieha v obličkách a v pečeni v rovnakom rozsahu, u
pacientov s poškodením funkcie pečene alebo s renálnou insuficienciou
nie je potrebné upraviť dávkovanie.
Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávisí od veku.
U pacientov s chronickým zlyhaním srdca (III. stupeň podľa NYHA) sú
plazmatické hladiny bisoprololu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi
vyššie a polčas je predĺžený. Maximálna plazmatická koncentrácia v
rovnovážnom stave pri dennej dávke 10 mg je 64(21 ng/ml a polčas je
17(5 hodín.
Farmakokinetika u pacientov so stabilným chronickým srdcovým zlyhaním a
so zhoršením pečeňovej alebo renálnej funkcie nebola študovaná.5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej
bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity
a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.
Bisoprolol vo vysokých dávkach, podobne ako iné (-blokátory, zapríčinil
toxicitu u matiek (znížený príjem potravy a pokles telesnej hmotnosti)
a embrya/plodu (zvýšený výskyt resorpcií, znížená pôrodná hmotnosť,
retardovaný fyzický vývoj), ale nebol teratogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza E 460
Stearan horečnatý E 572
Krospovidón E 1201
Béžové farbivo PB 27215 (monohydrát laktózy, červený oxid železitý a
žltý oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

BISOBELA 10 mg tablety sú balené v:
PVC/PVdC/Al blister v papierovej škatuľke s potlačou. Každá
škatuľke obsahuje
30 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Belupo, s.r.o., Cukrová 14,


811 08 Bratislava, Slovenská republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

41/0046/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

25.02.2008/

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C47502
Skupina ATC:
C07 - Beta blokátory
Skupina ATC:
C07AB07 - bisoprololum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
buformini hydrochloridum
Výrobca lieku:
BELUPO Ltd, CHORVATSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri stabilnom chronickom stredne ťažkom až ťažkom srdcovom zlyhaní.
Predajná cena:
6.70 € / 201.84 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.70 € / 201.84 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.58 € ÚP:0.93 € DP:0.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.99 € ÚP:1.09 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.59 € ÚP:0.00 € DP:2.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.84 € ÚP:0.93 € DP:0.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.86 € ÚP:2.04 € DP:0.82 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien